Number of found documents: 16
Published from to

Statistické výsledky identifikace indicií kontaminovaných míst pomocí metod DPZ na území ČR
Řeřicha, Jaroslav; Suchánek, Zdeněk; Krhovský, Jan
2019 - Czech
Keywords: indicie kontaminace; kontaminovaná místa; rastrová data; indices of contamination; contaminated sites; raster data Available in a digital repository NRGL
Statistické výsledky identifikace indicií kontaminovaných míst pomocí metod DPZ na území ČR

Řeřicha, Jaroslav; Suchánek, Zdeněk; Krhovský, Jan
CENIA, 2019

Distribuce identifikovaných indicií kontaminovaných míst na území ČR
Suchánek, Zdeněk; Řeřicha, Jaroslav; Krhovský, Jan
2019 - Czech
Součástí projektu 2. etapa Národní inventarizace kontaminovaných míst (NIKM 2) je příprava geografických podkladů. Úvodním a hlavním úkolem této části projektu je pořízení nálezové báze indicií pomocí metod dálkového průzkumu Země (DPZ). Za prvních 16 měsíců projektu NIKM 2 byla interpretací fotomap a dalších geografických podkladů vytvořena tematická vrstva 14 různých typů indicií kontaminovaných míst (KM), resp. potenciálně kontaminovaných míst (PKM). Práce 12 interpretátorů z CENIA se prováděly v prostředí geografického informačního systému QGIS. Interpretací dat DPZ bylo v první fázi interpretace detekováno 34.666 jednotlivých indicií. Primární nálezová báze byla dále podrobena následné revizi s cílem objektivizovat a standardizovat její obsah. Počet platných indicií byl tak snížen cca na polovinu. Tematické třídění indicií umožnilo návazné statistické vyhodnocení, které slouží jako podklad pro optimalizaci terénního šetření, tj. pro plánování postupu plošné inventarizace s ohledem na charakter území. Z vyhodnocení shromážděných dat lze také uvažovat o účinnosti regulací a opatření místních úřadů a o vazbě na socio-ekonomické, resp. demografické ukazatele apod. Grafické a tabulkové výstupy (viz též plakátové sdělení a jeho anotace ve sborníku konference) dokládají prostorové vazby zjištěných indicií kontaminovaných míst a jsou podkladem pro další fáze poskytování geografické podpory pro inventarizační práce projektu NIKM 2 v letech 2019-2021. The project of Phase 2 of the National Inventory of Contaminated Sites (NIKM 2) includes the preparation of geographical data. The initial and main task of this part of the project is to acquire the finding database using remote sensing methods. During the first 16 months of the NIKM 2 project, a thematic layer of 14 different types of contaminated site (CS) clues (indicia), respectively of potentially contaminated sites (PCS) clues, was created by interpreting photomaps and other geographical data. The works of 12 CENIA interpreters were carried out in the environment of the geographic information system QGIS. Interpretation of remote sensing data revealed 34,666 clues in the first phase of interpretation. The primary finding database was further revised in order to objectify and standardize its content. The number of valid clues was thus reduced by about half. Thematic classification of the indices enabled a subsequent statistical evaluation, which serves as a basis for the optimization of the field survey, i.e. for the planning of the area inventory taking into account the character of the territory. From the evaluation of the collected data we can also consider the effectiveness of regulations and measures of local authorities and the link to the socio-economic, resp. demographic indicators, etc. The graphical and tabular outputs document the spatial links of the identified contaminated site indications and are the basis for the next phases of providing geographical support for the inventory work of the NIKM 2 project in 2019-2021.Uh Keywords: indicie kontaminace; kontaminovaná místa; rastrová data; indices of contamination; contaminated sites; raster data Available in a digital repository NRGL
Distribuce identifikovaných indicií kontaminovaných míst na území ČR

Součástí projektu 2. etapa Národní inventarizace kontaminovaných míst (NIKM 2) je příprava geografických podkladů. Úvodním a hlavním úkolem této části projektu je pořízení nálezové báze indicií pomocí ...

Suchánek, Zdeněk; Řeřicha, Jaroslav; Krhovský, Jan
CENIA, 2019

Novinky v oblasti norem environmentálního managementu
Suchánek, Zdeněk
2018 - Czech
Stav a vývoj ve skupině norem pro dobrovolné nástroje environmentálního managementu (rodina ISO 14000) je nahlížen z pohledu celkového vývoje mezinárodní standardizace (ISO, CEN). Poslední dvě desetiletí se počty a druhy standardizačních dokumentů v oblasti environmentálního managementu (Technický výbor ISO/TC 207) výrazně zvýšily. Keywords: ISO; ISO; management životního prostředí; technické normy Available in a digital repository NRGL
Novinky v oblasti norem environmentálního managementu

Stav a vývoj ve skupině norem pro dobrovolné nástroje environmentálního managementu (rodina ISO 14000) je nahlížen z pohledu celkového vývoje mezinárodní standardizace (ISO, CEN). Poslední dvě ...

Suchánek, Zdeněk
CENIA, 2018

Průběžný stav sběru indicií kontaminovaných míst metodami DPZ v zahájeném projektu NIKM 2. etapa
Suchánek, Zdeněk; Řeřicha, Jaroslav
2018 - Czech
V prvním roce realizace projektu 2. etapa Národní inventarizace kontaminovaných míst (NIKM 2) (2018-2021) je řešena úloha interpretace indicií kontaminovaných míst pomocí dálkového průzkumu Země (DPZ). Metodika byla vyvinuta v 1. etapě NIKM (2009-2012). Celkem 12 specialistů CENIA systematicky prochází území ČR a interpretací rastrových podkladů (ortofotomapy, topografické mapy, digitální model reliéfu - DMR5 atd.) zaznamenává indicie kontaminovaných kontaminovaných míst. Prvním krokem bylo doplnění znalostní báze projevů zájmových objektů a upřesnění jejich typologie (14 typů indicií) v podobě interpretačního klíče (manuálu). Úloha je řešena v prostředí sw nástroje QGIS (freeware). Pro celý tým byla vytvořena jednotná interaktivní mapová kompozice s možností doplnění dalšími kartografickými zobrazeními dle aktuální a individuální potřeby. Monitorování průběhu prací umožňuje iteraci metodických poznatků pro usměrňování dalších fází prací a statistiku výsledků interpretace. Na základě již provedených interpretačních prací na ploše cca 6000 km2 v 19 ORP jsou porovnány typy a počty indicií s poznatky z 1. etapy NIKM a získána data pokračování prací. Na základě úvodních zkušeností byla mírně upravena metodika vyhledávání indicií. Jemnější odlišení některých typů zájmových objektů a zařazení nových mapových podkladů má za cíl vytvořit kvalitnější a informačně bohatší podklad pro terénní šetření. Oproti výsledkům interpretace indicií v testovacích územích 1. etapy NIKM se jednoznačně zvýšily počty indicií u většiny dříve pouze sporadicky zjišťovaných typů indicií. In the first year of implementation of the National Inventory of Contaminated Sites (NIKM 2) project (2018-2021), the task of interpretation of the indications of contaminated sites by Remote Sensing is addressed. The methodology was developed in NIKM 1 project (2009-2012). A total of 12 CENIA´s specialists systematically pass through the territory of the Czech Republic and record the indications (signs) of contaminated sites by interpreting raster data (orthophotomaps, topographic maps, digital relief model - DMR5 etc.). The first step was to complete the knowledge base of expressions of interest objects and to refine their typology (14 types of indicia) in the form of an interpretation key (manual). The task is solved in the QGIS sw tool (freeware). For the team, a single interactive map composition has been created including the possibility of adding additional cartographic works according to current and individual needs. Workflow monitoring allows iterations of methodological knowledge to manage next work phases and statistics of interpretation results. On the basis of already performed interpretation works on an area of about 6000 km2 in 19 municipalities with extended competence, the types and numbers of indications with the knowledge from NIKM stage 1 are compared and data for the continuation of works are obtained. On the basis of the initial experience, an interpretation methodology was slightly modified. The finer differentiation of some types of interest objects and the inclusion of new map data are intended to create a better and more informative basis for field surveys. Compared to the results of the interpretation of the indices in the test areas of the first stage of NIKM, the number of indications in the majority of previously only sporadically detected types of indications increased unequivocally. Keywords: kontaminovaná místa; dálkový průzkum Země; rastrová data; indicie kontaminace; contaminated sites; remote sensing; raster data; indices of contamination Available in a digital repository NRGL
Průběžný stav sběru indicií kontaminovaných míst metodami DPZ v zahájeném projektu NIKM 2. etapa

V prvním roce realizace projektu 2. etapa Národní inventarizace kontaminovaných míst (NIKM 2) (2018-2021) je řešena úloha interpretace indicií kontaminovaných míst pomocí dálkového průzkumu Země ...

Suchánek, Zdeněk; Řeřicha, Jaroslav
CENIA, 2018

Specification of the methodology for the review of clues of contaminated sites obtained with the use of remote sensing
Suchánek, Zdeněk; Řeřicha, Jaroslav; Krhovský, Jan
2018 - English
In the initial phase of the 2nd stage of the National Inventory of Contaminated Sites (NIKM), we are focusing on the collection of clues of contaminated sites using Remote Sensing methods. Looking over the first batch (about 38,7 % of the territory is evaluated) of data recorded in the ORPs ("small districts“), we set the details of the methodology for the 2nd degree of interpretation of the clues, i.e. for the review of the data from the 1st degree of interpretation. Four reviewers (review interpreters) are involved in the review of the clues interpreted by twelve 1st degree evaluators. A simulation of three kinds of approaches to the interpretation was done in one “average” ORP. A considerable part of the clues from the 1st stage of interpretation was eliminated via unification in the case of multiplied clues, or deleted in the case of misinterpretation and/or of their little importance or insignificant interpreted volume. In some cases, retyping was applied. Final selection of clues is considered to be the result of the standardized approach of the reviewers. Comments from the discussion forms a set of recommendations for the review process. Keywords: inventory of contaminated sites; methodology; remote sensing; clues of contamination; interpretation of clues Available in a digital repository NRGL
Specification of the methodology for the review of clues of contaminated sites obtained with the use of remote sensing

In the initial phase of the 2nd stage of the National Inventory of Contaminated Sites (NIKM), we are focusing on the collection of clues of contaminated sites using Remote Sensing methods. Looking ...

Suchánek, Zdeněk; Řeřicha, Jaroslav; Krhovský, Jan
CENIA, 2018

Podpora polytechnického vzdělávání a podnikavosti ve středoškolském vzdělávání: Sborník příspěvků z odborné konference
Novotná, Jiřina
2017 - Czech
Keywords: vzdělávání učitelů; TTnet; Evropská unie; teacher training; TTnet; European Union; odborné vzdělání; učitelské vzdělání; učitelství Available in a digital repository NRGL
Podpora polytechnického vzdělávání a podnikavosti ve středoškolském vzdělávání: Sborník příspěvků z odborné konference

Novotná, Jiřina
Národní ústav pro vzdělávání, 2017

Sborník konference 25 let Programu Teplice
Český statistický úřad
2015 - Czech
Uplynulo již čtvrtstoletí od doby, kdy se realizoval tzv. Program Teplice. Týkal se životního prostředí a jeho vlivu na zdraví populace v Ústeckém kraji. Mezinárodní výzkum se na základě moderního monitorování znečištění ovzduší zabýval zejména analýzou dýchacích funkcí, neuropsychických účinků, průběhu těhotenství či vzniku nádorových onemocnění. Bylo mimo jiné prokázáno, že u populace v pánevních okresech je trvale snížená střední délka života mužů i žen a trvale zvýšená úmrtnost na srdečně-cévní onemocnění. Keywords: životní prostředí; populace; znečištění vzduchu; analýza; nemoci Available in a digital repository NRGL
Sborník konference 25 let Programu Teplice

Uplynulo již čtvrtstoletí od doby, kdy se realizoval tzv. Program Teplice. Týkal se životního prostředí a jeho vlivu na zdraví populace v Ústeckém kraji. Mezinárodní výzkum se na základě moderního ...

Český statistický úřad
Český statistický úřad, 2015

Dlouhodobé změny početnosti a distribuce vodních ptáků v České republice ve vztahu ke změnám klimatu a životního prostředí
Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, Praha
2009 - Czech
Podrobné výsledky projektu, které jsou uvedeny v článcích: Mezinárodní sčítání vodních ptáků v České republice v lednu 2008 a 2009, Rozšíření a početnost hojnějších druhů vodních ptáků v lednu 2008 a 2009, Počet hnízdních párů kormorána velkého v roce 2008 a 2009, Migrace husí ( Anser spp.) údolím řeky Radbuzy, jihozápadní Čechy, Výskyt formy immutabilis labutě velké (Cygnus olor) v České republice a v Evropě: vliv a výsledky zimních sčítání labutí velkých (Cygnus olor) ve východních Čechách, Barevné značení husy velké (Anser anser) na Českobudějovicku v roce 2008, Monitoring polodivoké populace husy velké (Anser anser) v severozápadních Čechách. Keywords: ptáci; ptactvo vodní; monitorování; ochrana ptáků; ochrana stanoviště; Česká republika; birds; waterfowl; monitoring; conservation of birds; protection of habitat; Czech Republic; vodní ptáci; ptáci Available in the Ministry of the Environment
Dlouhodobé změny početnosti a distribuce vodních ptáků v České republice ve vztahu ke změnám klimatu a životního prostředí

Podrobné výsledky projektu, které jsou uvedeny v článcích: Mezinárodní sčítání vodních ptáků v České republice v lednu 2008 a 2009, Rozšíření a početnost hojnějších druhů vodních ptáků v lednu 2008 a ...

Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, Praha
Ministerstvo životního prostředí, 2009

Negativní antropogenní vlivy v povodí Bíliny (Česká republika)
Katedra fyzické geografie a geoekologie, Přírodovědecká fakulta UK v Praze, Praha; Matoušková, Milada
2008 - Czech
Sborník se zabývá metodami hydroekologického průzkumu vodních toků a fyzického habitatu vodních toků v České republice a v zahraničí. Popisuje současný stav fyzického habitatu vodních toků v České republice. Shrnuje možnosti revitalizace vodních toků a její udržitelnosti. Příspěvky ve sborníku: Metody ekohydrologického hodnocení kvality habitatu vodních toků, Mapování a geoinformatická analýza upravenosti toků a údolní nivy jako faktoru povodňového rizika na příkladu povodí Blanice, Metoda ekomorfologického hodnocení kvality habitatu vodních toků EcoRivHab, Ekomorfologický monitoring vodních toků v povodí Rolavy, Ekomorfologický monitoring říční sítě v povodí Klíčavy, Ekomorfologický monitoring vodních toků v povodí Rakovnického potoka, Ekomorfologický monitoring vodních toků v povodí Košínského potoka, Ekomorfologický monitoring říční sítě v povodí Liběchovky, Ekohydromorfologický průzkum a antropogenní transformace řeky Bíliny, Možnosti využití distančních dat za účelem hodnocení kvality habitatu vodních toků, Srovnávací studie jakosti povrchových vod v povodí Rolavy, horní Blanice a Liběchovky, Revitalizační opatření za účelem zlepšení kvality habitatu vodních toků – modelová studie z povodí Rolavy, Hydromorfologický monitoring zrevitalizovaného koryta Sviňovického potoka. Keywords: ekosystém říční; ekosystém sladkovodní; monitorování ekosystému; kontaminace potravin; model hydrogeologický; Bílina; činitel antropogenní; povodí Bíliny; znečištění vody říční; metoda hodnocení; Blanice; river ecosystem; freshwater ecosystem; ecosystem monitoring; food contamination; hydrogeological model; Bílina river; anthropogenic factor; Bílina river basin; river water pollution; evaluation method; Blanice River; vodní toky; revitalizace vodních toků Available in the Ministry of the Environment
Negativní antropogenní vlivy v povodí Bíliny (Česká republika)

Sborník se zabývá metodami hydroekologického průzkumu vodních toků a fyzického habitatu vodních toků v České republice a v zahraničí. Popisuje současný stav fyzického habitatu vodních toků v České ...

Katedra fyzické geografie a geoekologie, Přírodovědecká fakulta UK v Praze, Praha; Matoušková, Milada
Ministerstvo životního prostředí, 2008

Dlouhodobé změny početnosti a distribuce vodních ptáků v České republice ve vztahu ke změnám klimatu a životního prostředí
Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, Praha
2008 - Czech
Podrobné výsledky projektu, které jsou uvedeny v článcích: Indikační význam vodních ptáků, mezinárodní sčítání vodních ptáků v České republice v lednu 2006 a 2007, Rozšíření a početnost hojnějších druhů ptáků v lednu 2006 a 2007,. Rozšíření a početnost vzácnějších a nepůvodních druhů ptáků v lednu 2004 - 2007, Zimní sčítání vodních ptáků ve středních Čechách v sezónách 2005/06 a 2006/07. Mimohnízdní sčítání hus v České republice, Monitoring letních shromaždišť husy velké. Keywords: ptáci; ptactvo vodní; monitorování; ochrana ptáků; ochrana stanoviště; Česká republika; birds; waterfowl; monitoring; conservation of birds; protection of habitat; Czech Republic; vodní ptáci; ptáci Available in the Ministry of the Environment
Dlouhodobé změny početnosti a distribuce vodních ptáků v České republice ve vztahu ke změnám klimatu a životního prostředí

Podrobné výsledky projektu, které jsou uvedeny v článcích: Indikační význam vodních ptáků, mezinárodní sčítání vodních ptáků v České republice v lednu 2006 a 2007, Rozšíření a početnost hojnějších ...

Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, Praha
Ministerstvo životního prostředí, 2008

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases