Number of found documents: 8412
Published from to

Veřejnoprávní zásahy do vlastnického práva z pohledu energetického zákona
HEJLOVÁ, Zuzana; FRUMAROVÁ, Kateřina; HORVAT, Matej
2019 - Czech
Available in digital repository of UPOL.
Veřejnoprávní zásahy do vlastnického práva z pohledu energetického zákona

HEJLOVÁ, Zuzana; FRUMAROVÁ, Kateřina; HORVAT, Matej
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Obstrukční metody v řízení o přestupku a způsoby obrany proti nim
SEDLÁK, Tomáš
2019 - Czech
Available in digital repository of UPOL.
Obstrukční metody v řízení o přestupku a způsoby obrany proti nim

SEDLÁK, Tomáš
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Zajišťovací převod vlastnického práva k podílu ve společnosti s ručením omezeným
ZÁPOTOCKÝ, Marek; ČERNÝ, Michal; GONGOL, Tomáš
2019 - Czech
Available in digital repository of UPOL.
Zajišťovací převod vlastnického práva k podílu ve společnosti s ručením omezeným

ZÁPOTOCKÝ, Marek; ČERNÝ, Michal; GONGOL, Tomáš
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Nekalé obchodní praktiky při uzavírání spotřebitelských smluv
ETLÍKOVÁ, Markéta
2019 - Czech
Available in digital repository of UPOL.
Nekalé obchodní praktiky při uzavírání spotřebitelských smluv

ETLÍKOVÁ, Markéta
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Potravní strategie a reprodukční biologie prasete divokého(Sus scrofa) v kulturní krajině
MIKULKA, Ondřej; BUREŠ, Stanislav
2019 - Czech
Prase divoké (Sus scrofa) je zcela přirozenou součástí evropských ekosystémů. Je velmi často diskutováno v souvislosti s razantním nárůstem jeho populace a problémy, které přináší pro kulturní krajinu a přirozené ekosystémy. V této rigorózní práci jsou předloženy poznatky ze dvou studií o tomto druhu. První studie shrnuje poznatky o potravním chování na podzim a v zimě v období semenných roků dubu a vlivu přikrmování. Druhá studie se věnuje vlivu kvality prostředí na reprodukční schopnosti samců prasete. Preferovanou přírodní složkou potravy byly žaludy dubu, které jsou energeticky velmi bohatou potravou, která zásadním způsobem ovlivňuje potravní chování prasat v semenných rocích. Kukuřice je energeticky srovnatelná s žaludy a byla z předkládaných složek nejčastěji preferovaná, avšak využívaná byla až po zkonzumování žaludů na lokalitě. Semenné roky a přikrmování tak mohou zásadně zvýšit šanci prasat na přežití zimy a podporují vývoj populace. Kvalita prostředí, určována zejména potravou, byla významným činitelem, který ovlivňuje fyzický vývoj samců divokých prasat. V prostředí poskytujícím dostatek potravy, klidu a krytu rostou prasata rychleji a reprodukční zralost u nich nastává dříve. V prostředí méně úživném jsou dlouhodobě vystavována stresu, což se projevuje pomalejším růstem těla, varlat a produkcí spermií v pozdějším věku. Tyto dvě studie poskytují částečnou odpověď na vysokou reprodukční úspěšnost a nárůst populace prasete divokého v posledních letech. Wild boar (Sus scrofa) is a native species of European ecosystems. It is often discussed in connection with the rapid population growth and problems for cultural landscape and natural ecosystems. In this rigorous thesis are presented findings from two studies on this species. The first study summarizes dietary behavior in autumn and winter during the oak seed years and the influence of feeding. The second study deals with the impact of environmental quality on the reproductive capacity of wild boar males. Oak acorns were the preferred natural ingredient of the diet. It is very energy-rich diets that affect the diet behavior of boars in the seed years. Maize is energetically comparable to acorns and has been most often preferred from feed ingredients. It was consume after consumption of acorns on the site. Seed years and feeding can significantly increase the chances of wild boars surviving the winter season and contribute population development. The quality of the environment, determined mainly by diet, was a significant factor affecting the physical development of male wild boars. In an environment with a lot of diet, tranquility and cover, boars grow faster and reproductive maturity occurs earlier. In a less nutritious environment, they are exposed to stress for a long time, resulting in slower growth of the body, testes and later sperm production. These two studies provide a partial response to the high reproductive success rate and increase in wild boar population in recent years. Keywords: prase divoké; potrava; chování; krmení; prostředí; reprodukce; varlata; wild boar; diet; behavior; feeding; environment; reproduction; testicles Available in digital repository of UPOL.
Potravní strategie a reprodukční biologie prasete divokého(Sus scrofa) v kulturní krajině

Prase divoké (Sus scrofa) je zcela přirozenou součástí evropských ekosystémů. Je velmi často diskutováno v souvislosti s razantním nárůstem jeho populace a problémy, které přináší pro kulturní krajinu ...

MIKULKA, Ondřej; BUREŠ, Stanislav
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Objektivní odpovědnost provozovatele vozidla a vybírání kauce jako právní instrumenty sloužící k eliminaci vyhýbání se odpovědnosti za dopravní přestupky
POUZAR, Marek; FRUMAROVÁ, Kateřina; HAMUĽÁKOVÁ, Zuzana
2019 - Czech
Available in digital repository of UPOL.
Objektivní odpovědnost provozovatele vozidla a vybírání kauce jako právní instrumenty sloužící k eliminaci vyhýbání se odpovědnosti za dopravní přestupky

POUZAR, Marek; FRUMAROVÁ, Kateřina; HAMUĽÁKOVÁ, Zuzana
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Podoba souhlasu se zpracováním osobních údajů ve světle Obecného nařízení o ochraně osobních údajů
Havlíčková, Klára; Scheu, Harald Christian; Svobodová, Magdaléna
2019 - Czech
The work presented considers the data protection law formerly degulated via Directive 95/46/EC and presently regulated by GDPR (General Data Protection Regulation). GDPR was introduced as a response to the development of new technologies, such as growth of social networks and cloud storages, which did not exist when Directive 95/46/EC was enacted. Furthermore, GDPR is a reaction to the variery of data protection acts across the EU member states. Its aim is to consitently guarantee a high level of personal data protection across entire EU. The introductory part of the thesis is devoted to the terminology, history of personal data protection and shortcomings of the repealed directive. In particular, the territorial scope is identified as problematic. In adition, author i this part made an analyse of selected rulings of CJEU, which indicated the need for a new legal regulation, are discussed. The second part of the thesis considers the design of GDPR. Here, the question of necessity for such regulation is addressed. Furthermore, the author discusses the circumstances under which the IP address and cookies can be considered personal data which are protected by GDPR. The central theme of the thesis is the consent to the processing of personal data. GDPR does not modify the fundamental parameters of the consent... Tato rigorózní práce se zabývá problematikou právní úpravy ochrany osobních údajů zakotvené jednak ve zrušené Směrnici 95/46/ES a zejména v nové právní úpravě nařízení GDPR. GDPR reaguje na rozvoj nových technologií, které v době přijetí Směrnice 95/46/ES neexistovaly (jedná se např. rozvoj sociálních sítí a cloudových úložišť) a dále na odlišnou úpravu ochrany osobních dat napříč členskými státy, kdy GDPR, jakožto nařízení, má zajistit jednotnou vysokou úroveň jejich ochrany. Úvodní část práce je věnována terminologickému a historickému úvodu do problematiky ochrany osobních údajů a nedostatkům zrušené směrnice, kdy za problematickou autorka, nad rámec uvedeného, v práci identifikovala zejména vymezení její územní působnosti. Dále se autorka v této části zabývá vybranými soudními rozhodnutími Lindqvist, Digital Rights Ireland, Schrems a Google Spain, v rámci kterých SDEU naznačil potřebu nové právní úpravy. Dále se práce zabývá novou koncepcí právní úpravy GDPR. Autorka se na tomto místě zabývá otázkou důvodnosti a nezbytnosti přijetí nové právní úpravy a zodpovězení otázky, za jakých podmínek lze IP adresu a soubory cookies považovat za osobní údaje podléhající právní úpravě GDPR. Ústředním tématem práce je institut souhlasu se zpracováním osobních údajů včetně jeho aspektů dle GDPR, kdy GDPR základní... Keywords: Ochrana osobních údajů Souhlas se zpracováním osobních údajů GDPR; Data protection Consent to the processing of personal data GDPR Available in a digital repository NRGL
Podoba souhlasu se zpracováním osobních údajů ve světle Obecného nařízení o ochraně osobních údajů

The work presented considers the data protection law formerly degulated via Directive 95/46/EC and presently regulated by GDPR (General Data Protection Regulation). GDPR was introduced as a response ...

Havlíčková, Klára; Scheu, Harald Christian; Svobodová, Magdaléna
Univerzita Karlova, 2019

Vývoj nových syntéz kondenzovaných aromatických sloučenin
Kaiser, Reinhard Peter
2019 - English
This work is divided into two parts that are focused on the synthesis and assessment of photophysical properties of two structurally related compounds: (i) 9,9'-spirobifluorenes (SBFs) and (ii) dispiroindeno[2,1-c]fluorenes (DS-IFs). (i) In the first part, a five-step synthetic approach to SBFs was developed and as the crucial step was used an intermolecular [2+2+2] cyclotrimerization of symmetrically or unsymmetrically substituted diynols with alkynes catalyzed by Rh-complexes. Catalyst screening showed that Wilkinson's catalyst (RhCl(PPh3)3) had the highest efficiency in yielding 1,2,3,4-substituted fluorenols - the key intermediates. The fluorenols were then converted into SBFs bearing various electron-donating and -withdrawing groups, aromatic substituents, and -extended aromatic hydrocarbon moieties (PAHs). Altogether 19 different SBFs were prepared and their photophysical properties screened. The fluorescent emission maxima em were in the range of 315-389 nm with excellent quantum yields s (up to 1.00). As far as the substituent effect is concerned the presence of electron-withdrawing substituents on the SBF scaffold results in the red-shift of the emission maxima. (ii) In the second part, a similar synthetic strategy was applied for synthesis DS-IFs. In this instance was utilized again the... Diserta ní práce je rozd lena do dvou ástí zam ených na syntézu a fotofyzikální analýzu dvou skupin strukturn p íbuzných látek: (i) 9,9'-spirobifluoren (SBFs) a (ii) dispiroindeno[2,1-c]fluoren (DS-IFs). (i) V první ásti byla vyvinuta nová p tikroková syntéza SBFs, kde klí ovým krokem byla Rh-komplexy katalyzovaná [2+2+2] cyklotrimerizace symetricky i nesymetricky substituovaných diyn alkohol s alkyny. Optimalizací této reakce (katalyzátor, teplota, as, rozpoušt dlo atd.) byly nalezeny ideální podmínky pro p ípravu 1,2,3,4-substituovaných fluorenol (klí ové intermediáty) a jako nejefektivn jší se ukázal být Wilkinson v katalyzátor (RhCl(PPh3)3). Tyto r zn substituované fluorenoly byly následn ve dvou krocích p evedeny na 19 nových SBFs, u kterých byl zkoumán vliv substituentu (elektronakceptorní, elektrondonorní) v poloze 4 na jejich spektroskopické vlastnosti. Získaná data ukazují emisní maxima em v rozsahu 315 až 389 nm s excelentními kvantovými výt žky s (až 1). (ii) V druhé ásti byla tato nová metoda pro p ípravu SBFs aplikována na p ípravu DS-IFs. Rh-katalyzovaná [2+2+2] cyklotrimerizace triyndiol poskytla indeno[2,1- c]fluorendioly ve vysokých výt žcích. Tyto byly op t ve dvou krocích p evedeny na odpovídající DS-IFs. Celkem bylo p ipraveno 9 symetricky substituovaných DS-IFs (pozice 6 a 7) a... Keywords: polyaromatické sloučeniny; fluoren; katalýza; metalocenové komplexy; polyaromatic compounds; fluorene; catalysis; metallocenes Available in a digital repository NRGL
Vývoj nových syntéz kondenzovaných aromatických sloučenin

This work is divided into two parts that are focused on the synthesis and assessment of photophysical properties of two structurally related compounds: (i) 9,9'-spirobifluorenes (SBFs) and (ii) ...

Kaiser, Reinhard Peter
Univerzita Karlova, 2019

Příprava derivátů γ-cyklodextrinu použitelných pro tvorbu samoskladných struktur
Bláhová, Markéta
2019 - Czech
This thesis is focused on the preparation of monosubstituted derivatives of -cyclodextrin ( -CD) which can form supramolecular polymers. These polymers can be utilized in capillary electrophoresis. Set of monosubstituted 2I -O-, 3I -O- a 6I -O-(3-(naphthalen-2-yl)prop-2-en-1-yl) derivatives of -CD was prepared (naphthylallyl derivatives). Reaction was performed by cross metathesis of O-allyl derivatives of -CD with a 2-vinylnaphthalene in yields 16 - 25 %. Hoveyda-Grubbs 2nd generation catalyst was used. Alkylation of -CD with 2-(3-bromoprop-1-enyl)naphthalene followed by peracetylation of remaining hydroxyl groups and separation of isomers resulted in the per-O-acetyl-3I -O- a per-O- acetyl-6I -O-(3-(naphthalen-2-yl)prop-2-en-1-yl)- -CD in yields 5 and 1 %. A set of dimers of -CD 1,4-bis( -CD-2I -O-yl)-but-2-ene, 1,4-bis( -CD-3I -O-yl)-but-2-ene and 1,4-bis( - CD-6I -O-yl)-but-2-ene was prepared, too. Reaction was performed by cross metathesis of O-allyl derivatives of -CD in yields 1 - 8 % using again Hoveyda-Grubbs 2nd generation catalyst. The dimers of naphthalene guests (1,2-bis(naphthalen-2-yl)ethene and 1,2-bis(naphthalen-2-yl)ethane) for preparation of complexes with CD dimers were also prepared. Further optimization of synthesis of naphthylallyl derivatives of -CD was carried out. These... Tato diplomová práce se zabývá přípravou monosubstituovaných derivátů -cyklodextrinu ( -CD), schopných tvořit supramolekulární polymery, jež by mohly být využitelné v elektroforetických technikách. Byla připravena série monosubtituovaných 2I -O-, 3I -O- a 6I -O-(3-(naft-2-yl)prop-2- en-1-yl) derivátů -CD (naftylallyl deriváty). Reakce byla provedena zkříženou metathesí O-allyl derivátů -CD a 2-vinylnaftalenu za použití Hoveyda-Grubbs katalyzátoru 2. generace. Výtěžky se pohybovaly v rozmezí 16 - 25 %. Dále byl reakcí -CD s 2-(3- bromprop-1-enyl)naftalenem a následnou peracetylací připraven per-O-acetyl-3I -O- a per-O-acetyl-6I -O-(3-(naft-2-yl)prop-2-en-1-yl)- -CD ve výtěžku 5 a 1 %. Byla také připravena série dimerů -CD 1,4-bis( -CD-2I -O-yl)-but-2-en, 1,4-bis( -CD-3I -O-yl)-but-2- en a 1,4-bis( -CD-6I -O-yl)-but-2-en. Reakce byla provedena zkříženou metathesí O-allyl derivátů -CD opět za použití Hoveyda-Grubbs katalyzátoru 2. generace. Výtěžky se pohybovaly v rozmezí 1 - 8 %. Byly připraveny dimery hostů pro přípravu komplexů s dimery CD v podobě 1,2-bis(naft-2-yl)ethenu a 1,2-bis(naft-2-yl)ethanu. Za využití HPLC byla provedena optimalizace syntetických postupů pro přípravu naftylallyl derivátů -CD reakcí -CD s 3-(naft-2-yl)allylovými alkylačními činidly (chloridem, bromidem, mesylátem). Byla... Keywords: cyklodextrin samoskladba supramolekulární polymer; cyclodextrin self-assembly supramolekulární polymer Available in a digital repository NRGL
Příprava derivátů γ-cyklodextrinu použitelných pro tvorbu samoskladných struktur

This thesis is focused on the preparation of monosubstituted derivatives of -cyclodextrin ( -CD) which can form supramolecular polymers. These polymers can be utilized in capillary electrophoresis. ...

Bláhová, Markéta
Univerzita Karlova, 2019

Akcelerace strukturního vyhledávání v databázích malých molekul
Kratochvíl, Miroslav; Bednárek, David; Hoksza, David
2019 - English
Structure search is one of the valuable capabilities of small-molecule databases. Available chemical cartridges typically provide acceptable search performance for processing user queries, but do not scale satisfactorily with dataset size. This thesis presents Sachem, a new open-source chemical car- tridge that implements a novel method of substructure search, which em- ploys newly designed fingerprints stored in inverted indexes. The perfor- mance of the method was assessed on datasets that contain tens of mil- lions of molecules. Comparison of the performance to that of other available cartridges revealed improvements in overall search speed, scaling potential and screen-out efficiency. Additionally, the thesis presents an application of Sachem; a SPARQL service that augments existing semantic services by including results of substructure and similarity searches in small-molecule databases. The result offers new possibilities for simpler querying of the interoperable heterogeneous data sources. 1 Vyhledávání podstruktur je jednou z nejcennějších schopností databází malých molekul. Dostupné databáze typicky poskytují akceptovatelně rychlé zpracování uživatelských dotazů, ale nejsou dostatečně škálovatelné s ve- likostí uložených dat. V této práci je popsána nová open-source databáze Sachem, která implementuje novoý způsob vyhledávání podstruktur využí- vající nově sestavené otisky chemických molekul uložené v invertovaných databázových indexech. Rychlost vyhledávání v této databázi byla měřena na datových sadách obsahujících desítky milionů molekul. Porovnání výkon- nosti s jinými dostupnými databázemi potvrdilo zlepšení v celkové rychlosti hledání, možností škálování výkonnosti i v efektivitě prosívání dat. Práce dále popisuje aplikaci databáze Sachem, službu založenou na dotazovacím jazyku SPARQL, která rozšiřuje existující sémantické datové služby o možnost zahrnout v dotazech i chemicky relevantní strukturní a podobnostní podmínky. Výsledek nabízí nové, jednodušší možnosti dotazování v dostupných heterogenních da- tových zdrojích. 1 Keywords: vyhledávání podstruktur; chemoinformatika; databáze; invertované indexy; substructure search; cheminformatics; databases; inverted indexes Available in a digital repository NRGL
Akcelerace strukturního vyhledávání v databázích malých molekul

Structure search is one of the valuable capabilities of small-molecule databases. Available chemical cartridges typically provide acceptable search performance for processing user queries, but do not ...

Kratochvíl, Miroslav; Bednárek, David; Hoksza, David
Univerzita Karlova, 2019

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases