Used filters (1)  Zrušit všechna omezení
Number of found documents: 39923
Published from to

Beyond the Paywall: Strategic implications of a shifting ecosystem
Krueger, Stephanie
2019 - English
Keywords: meziknihovní výpůjčka; služby dodávání dokumentů; interlibrary loan; document delivery services; poplatky; knihovny; elektronické dodávání dokumentů; webové služby Available in the NTK library.
Beyond the Paywall: Strategic implications of a shifting ecosystem

Krueger, Stephanie
Národní technická knihovna, 2019

Unbeatable Heroes, Unique Environment and Inimitable Englishness in Dick Francis´s Novels
HRUBÁ, Zlata; ANTÉNE, Petr
2019 - English
Bakalářská práce analyzuje literární dílo Dicka Francise, britského autora detektivních románů z dostihového prostředí. Francisovy knihy popisuje z hlediska vlastností Francisových hrdinů, zaměřuje se na prostředí britského dostihového sportu, ve kterém se jeho postavy pohybují a na anglickou společnost v druhé polovině dvacátého století, jak ji Francis ve svých knihách líčí. The bachelor´s project analyses the literary work of Dick Francis, a british writer of crime novels from the racing sport environment. It focuses on Francis´s books from the perspective of qualities of his main characters, the environment of the British horse racing where his characters operate, and on the English society of the second half of the twentieth century as Francis describes it in his books. Keywords: Dick Francis; detektivní román;britský dostihový sport; detektivové; britská společnost; Dick Francis; crime novel; British racing; detectives; British society Available in digital repository of UPOL.
Unbeatable Heroes, Unique Environment and Inimitable Englishness in Dick Francis´s Novels

Bakalářská práce analyzuje literární dílo Dicka Francise, britského autora detektivních románů z dostihového prostředí. Francisovy knihy popisuje z hlediska vlastností Francisových hrdinů, zaměřuje se ...

HRUBÁ, Zlata; ANTÉNE, Petr
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Particulate matter in Ostrava's air: analysis and foresight
ŘÍMANOVÁ, Nela; SCHLOSSAREK, Martin; DANĚK, Tomáš
2019 - English
Znečištění venkovního ovzduší je problémem ve většině členských zemí Evropské Unie, Českou republiku nevyjímaje. Jedna z oblastí s nejvíce znečištěným ovzduší prachovými částicemi, je okres Ostrava. V tomto okrese se nachází hned několik zdrojů emisí prachových částic. Tato práce analyzuje trend znečištění venkovního ovzduší prachovými částicemi v této oblasti během let 2004-2017. Pozornost je soustředěna na právní úpravu, síť měřících stanic, zdroje emisí a hodnoty prachových částic. Druhá část zkoumá možné a preferované vývoje trendu znečištění ovzduší prachovými částicemi a dále navrhuje opatření, která musejí být podniknuta, aby bylo dosaženo scénáře preferované budoucnosti. Ambient air pollution is a problematic in several countries in the European Union, not excepting the Czech Republic. One of the areas with the most polluted air by particulate matter, is Ostrava district. The district combines several sources of particulate matter emissions. This paper is analysing the trend of particulate matter ambient air pollution in the area during the years 2004 - 2017. Attention is focused on the legal frame, measurement network, sources of emission and particulate matter values. The second part of the thesis is examining possible and preferred futures of the particulate matter air pollution trend and it is proposing the steps which need to be done to achieve the preferred scenario. Keywords: Prachové částice; znečištění ovzduší; imise; emise; Ostrava; průmysl; lokální topeniště; doprava; přeshraniční znečištění ovzduší; měření; foresight; Delfská metoda; extrapolace.; Particulate matter; air pollution; emission; Ostrava; industry; local furnaces; transportation; transboundary air pollution; measurement; foresight; Delphi method; extrapolation. Available in digital repository of UPOL.
Particulate matter in Ostrava's air: analysis and foresight

Znečištění venkovního ovzduší je problémem ve většině členských zemí Evropské Unie, Českou republiku nevyjímaje. Jedna z oblastí s nejvíce znečištěným ovzduší prachovými částicemi, je okres Ostrava. V ...

ŘÍMANOVÁ, Nela; SCHLOSSAREK, Martin; DANĚK, Tomáš
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Synthesis and study of mechanism of action of new cytokinin derivatives
HÖNIG, Martin; PLÍHALOVÁ, Lucie
2019 - English
V rámci disertační práce byla připravena řada C2-chlor a N9-(tetrahydrofuran-2-yl) a N9-(tetrahydropyran-2-yl) substituovaných cytokininových derivátů, s modifikovaným C6 substituentem. Tyto látky byly připraveny již dříve popsanou dvoukrokovou syntézou, která byla optimalizována pro potřeby konkrétních cytokininových derivátů. K C2 a N9 substituovaným derivátům byly připraveny také odpovídající volné báze. Byla navržena syntéza N9 substituovaným derivátů s N-acetylglucosaminem a kyselinou glukuronovou, tedy jednotkami polysacharidu kyseliny hyaluronové a dále s fluorescenční značkou Cyanine 5. U některých látek byly pomocí senescenčního testu na ustřižených listech pšenice odhaleny silné antisenescenční účinky. Připravené látky také vykazovaly fotoprotektivní a antioxidační účinky na lidské kožní buňky a modelový organismus Ceanorhabditis elegans. In this thesis, cytokinin derivatives with modified C6 substituent, C2-chloro and/or N9-(tetrahydrofuran-2-yl) and N9-(tetrahydropyran-2-yl) substitutions were prepared and known procedures were optimized to obtain compounds in decent yields and purity. New routes for cytokinin conjugates with N-acetylglucosamine and D-glucuronic acid were implemented as well as the methods for the preparation of Cyanine5 labeled cytokinins. Prepared compounds were tested in wheat leaf senescence bioassay where some possessed strong antisenescent properties. Furthermore, photoprotective and antioxidant activities of prepared derivatives were shown on human skin cells and model organism, Caenorhabditis elegans. Keywords: Cytokinins; kinetin; senescence; oxidative stress; UVA/UVB photoprotectivity Available in the UPOL Library.
Synthesis and study of mechanism of action of new cytokinin derivatives

V rámci disertační práce byla připravena řada C2-chlor a N9-(tetrahydrofuran-2-yl) a N9-(tetrahydropyran-2-yl) substituovaných cytokininových derivátů, s modifikovaným C6 substituentem. Tyto látky ...

HÖNIG, Martin; PLÍHALOVÁ, Lucie
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Biologická aktivita nových syntetických derivátů auxinů
PAŘÍZKOVÁ, Barbora; NOVÁK, Ondřej
2019 - English
Auxin je klíčovým rostlinným hormonem, který spolu s dalšími fytohormony řídí správný růst a vývoj rostlin. Přesná časová a místní regulace auxinové distribuce v rámci jednotlivých rostlinných pletiv v kombinaci s percepcí auxinového signálu na buněčné úrovni stojí za širokým spektrem biologických účinků auxinů. Tato práce shrnuje charakterizaci nových syntetických strukturních derivátů auxinů, které mohou sloužit jako užitečný nástroj pro studium molekulárních mechanismů působení auxinů. Auxinové fluorescenční deriváty mohou pomoci odhalit principy distribuce a transportu auxinů v rámci jednotlivých vývojových procesů. Látky vykazující funkci selektivních agonistů různých auxinových signálních drah mohou pomoci objasnit roli jednotlivých ko-receptorových systémů v rámci auxinem vyvolaných fyziologických odpovědí. Dále byly vyvinuty citlivé purifikační a detekční metody využívající kapalinovou chromatografii ve spojení s hmotnostní detekcí za účelem studia metabolismu syntetických derivátů v rostlinách. Závěrem, nová auxinová analoga, společně s vyvinutými technikami ke studiu jejich stability v živém systému, představují inovativní přístup studia auxinové fyziologie, který pomůže odhalit mechanismy stojící za komplexním souborem biologických účinků auxinů ve vývoji rostlin. Auxin is a crucial hormonal player that in cooperation with other phytohormones regulates proper plant growth and development. Its precise spatiotemporal distribution in specific tissues together with auxin perception at a cellular level underlies a plethora of auxin actions. This thesis presents a characterization of new synthetic structural auxin analogues that can serve as a chemical tool for investigation of the molecular mechanisms of auxin physiology. The fluorescent auxin derivatives can help to determine auxin transport sites within various developmental processes while the selective auxin agonists can elucidate the roles of specific auxin co-receptors in auxin-regulated responses. Sensitive purification and detection methods based on liquid chromatography-mass spectrometry (LC-MS) technique have also been developed to evaluate the metabolization of synthetic auxin analogues in planta. Taken together, the novel synthetic auxin derivatives together with MS-based methods for evaluation of their stability in vivo represent a powerful tool for unravelling the complexity of auxin actions. Keywords: auxin; fluorescenční značení; LLE; IAC; UHPLC-MS/MS; auxin; fluorescent labelling; LLE; IAC; UHPLC-MS/MS Available in digital repository of UPOL.
Biologická aktivita nových syntetických derivátů auxinů

Auxin je klíčovým rostlinným hormonem, který spolu s dalšími fytohormony řídí správný růst a vývoj rostlin. Přesná časová a místní regulace auxinové distribuce v rámci jednotlivých rostlinných pletiv ...

PAŘÍZKOVÁ, Barbora; NOVÁK, Ondřej
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Biologické aplikace sekundárních rostlinných metabolitů fenyl propanoidového původu.
KONRÁDOVÁ, Daniela; POSPÍŠIL, Jiří
2019 - English
Svět sekundárních rostlinných metabolitů slouží jako zdroj inspirace pro výzkum a vývoj léčiv s širokým spektrem aplikací a vede nás cestou napříč výzkumem a vývojem nových, aktivnějších a bezpečnějších léčiv. Cílem této práce je vytvořit malou knihovnu látek přírodního původu inspirovanou sanguinolignananovými deriváty, s možnou vylepšenou leishmanicidní aktivitou. Hlavní úlohou je vytvořit jednoduchý, rychlý a přímí postup k získání knihovny inspirovanou sanguinolignanem A s bohatou strukturní diverzitou. Připravené látky jsou dále testovány na svojí biologickou aktivitu zejména proti leishmaniálním parazitům a to především L. major, jež způsobují kožní leishmaniózu. The secondary plant metabolites serve as an inspiration for new biologically active compounds development. Such compounds then can be used to treat a wide range of different diseases and lead us in a quest for new drug research and development. The purpose of my research is to create a small library of natural products inspired by sanguinolignan A, that would show interesting antileishmanial activity. Main part of this the project, is to develop a simple and short approach to that which would allow us to generate the library of sanguinolignan-like molecules with rich structural diversity. All prepared compounds were then further investigated for their biological activity. The main emphasis is paid to their leishmanicidal activity against Leishmania parasites, specifically L. major that causes cutaneous leishmaniasis. Keywords: Lignany; leishmania; lakton; parazit; sekundární rostlinné metabolity; divergentně-orientovaná syntéza; přírodní látky; Lignans; Leishmania; Lactone; Parasites; Secondary metabolites; Diversity Oriented synthesis; Natural products Available in digital repository of UPOL.
Biologické aplikace sekundárních rostlinných metabolitů fenyl propanoidového původu.

Svět sekundárních rostlinných metabolitů slouží jako zdroj inspirace pro výzkum a vývoj léčiv s širokým spektrem aplikací a vede nás cestou napříč výzkumem a vývojem nových, aktivnějších a ...

KONRÁDOVÁ, Daniela; POSPÍŠIL, Jiří
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Vliv brassinosteroidů na produkci ethylenu u rostlin
JIROUTOVÁ, Petra; OKLEŠŤKOVÁ, Jana
2019 - English
Brassinosteroidy jsou steroidní rostlinné hormony, které mají v rostlinách zásadní vliv na řadu fyziologických procesů. Mutantní rostliny s narušenou biosyntézou nebo signální dráhou brassinosteroidů mají charakteristický fenotyp projevující se především zakrnělým růstem, listy těchto rostlin jsou tmavě zelené a pokroucené a nedostatek brassinosteroidů v rostlinách je často doprovázen sterilitou těchto rostlin. V roce 1979 byl izolován první a zároveň nejaktivnější brassinosteroid - brassinolid, od té doby byly a jsou brasinosteroidy intenzivně zkoumány a to především jejich biosyntéza, signální dráha a biologická aktivita, díky které by mohly být brassinosteroidy využity v zemědělství ke zvýšení výnosů rostlin. Je také známo, že brassinosteroidy nefungují v rostlinách izolovaně, ale často v interakci s jinými rostlinnými hormony. V této práci je blíže zkoumán vztah mezi brassinosteroidy a plynným rostlinným hormonem ethylenem. Ve dvou různých biotestech (na hrachu setém a huseníčku rolním) byl sledován vliv struktury biosyntetických prekurzorů brassinolidu na jejich biologickou aktivitu s cílem objasnit, který strukturní motiv je zodpovědný za biologickou aktivitu brassinosteroidů. Tento poznatek by mohl být dále použit k syntéze nových brassinosteroidních analog, která by si zachovala biologickou aktivitu brassinolidu a zároveň by se snížily náklady na jejich syntézu. Ve stejných biotestech byly v rámci této práce také testovány různé nové deriváty brassinolidu. Brassinosteroids (BRs) are a group of steroidal plant hormones involved in a variety of physiological processes in plants. BR mutants are characterized by dwarf phenotype with curled, dark-green leaf rosette, short internodes, and male sterility. The first and most active BR - brassinolide, was isolated in 1979. Since then, a significant amount of work on their biosynthesis, signaling, biological activity and practical applications, especially in agriculture, has been done. Various crosstalk mechanisms between BRs and other hormones are postulated or have been characterized. In this work, we investigated the interaction between brassinosteroids and ethylene. Using two different bioassays (the Pea inhibition test and Arabidopsis growth test) we investigated the structure-activity relationship of biosynthetic precursors of brassinolide to determine which structural motif is important for BR- induced inhibition of etiolated growth in pea plants as well as ethylene production. The same two assays were used for screening the biological activity of new BR synthetic derivatives. Keywords: brassinosteroid; ethylene; crosstalk; 1-aminocyclopropane-1-carboxylic acid (ACC); brassinosteroid; ethylene; crosstalk; 1-aminocyclopropane-1-carboxylic acid (ACC) Available in the UPOL Library.
Vliv brassinosteroidů na produkci ethylenu u rostlin

Brassinosteroidy jsou steroidní rostlinné hormony, které mají v rostlinách zásadní vliv na řadu fyziologických procesů. Mutantní rostliny s narušenou biosyntézou nebo signální dráhou brassinosteroidů ...

JIROUTOVÁ, Petra; OKLEŠŤKOVÁ, Jana
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Charakterizace biostimulantů za použití nových vysokokapacitních screeningových přístupů v rostlinách za různých stresových podmínek.
UGENA, Lidia; DE DIEGO, Nuria
2019 - English
Reakce rostlin na stres je vysoce dynamický a složitý proces závislý na síle a trvání stresu, kondici a připravenosti samotné rostliny a na její vývojové fázi. Šlechtitelé po celém světě se proto zaměřili na kvantitativní analýzy vlastností rostlin s cílem urychlit vývoj vhodných strategií pro zlepšení plodin, které jsou přizpůsobivé prostředí s omezenými zdroji. Salinita půdy je důležitým faktorem životního prostředí, který snižuje klíčení rostlin, ranný vývoj semenáčků a má za následek snížení produktivity plodin v globálním měřítku. Aplikace biostimulantů představuje jednu z nejinovativnějších a nejslibnějších strategií pro minimalizaci stresu, včetně solného. Původ biostimulantů je různorodý a pohybuje se v rozmezí od jednotlivých sloučenin až po komplexní matrice s různými skupinami bioaktivních složek, které byly pouze částečně charakterizovány. Bez ohledu na jejich složitost zahrnují biostimulanty různé skupiny rostlinných signálních molekul jako jsou rostlinné hormony, aminokyseliny a polyaminy. Bylo popsáno, že exogenní aplikace těchto signálních molekul zmírňuje nepříznivý účinek stresu prostřednictvím sofistikované interakce vedoucí k aktivaci konzervovaných drah. Jejich použití také přispívá k udržitelnější zemědělské činnosti šetrné k životnímu prostředí a nabízí alternativu k syntetickým ochranným látkám. Platformy pro fenotypizaci rostlin se staly důležitým nástrojem v rostlinné biologii a zemědělství. Poskytují nové možnosti automatizovaného a rychlého vyhodnocování různých růstových a vývojových znaků rostlin za využití neinvazivních senzorů. Tyto přístupy umožňují současné testování velkého počtu potenciálně biologicky aktivních sloučenin v širokém koncentračním rozmezí a / nebo genotypů, za různých růstových podmínek, a také poskytují informace o vývojovém a fyziologickém stavu ošetřených rostlin skrze analýzu znaků, např. při vzcházení. Domníváme se, že nové protokoly založené na vysokokapacitním screeningu (HTS) by mohly urychlit identifikaci toho, jak působí známé biostimulanty a pomoci k charakterizaci nových látek. Plant response to stress is a highly dynamic and complex process dependent on the severity and duration of the stress, the fitness and preparedness of the plant itself and its developmental stage. Breeders worldwide have therefore focused on quantitative analyses of plant traits in order to accelerate the development of appropriate strategies for improving crops, which are adaptable to resource-limited environments. Soil salinity is an important environmental factor that reduces plant germination and early seedling establishment and results in decreased crop productivity on a global scale. The application of biostimulants represents one of the most innovative and promising strategies for minimizing stress impact, including salinity. The origin of biostimulants is diverse, and ranges from single compounds to complex matrices with different groups of bioactive components that have only been partly characterized. Irrespective of their complexity, biostimulants encompass different groups of plant signaling compounds such as plant hormones, amino acids, and polyamines among others. The exogenous application of these signaling molecules has been reported to ameliorate the adverse effect of stress through sophisticated crosstalk leading to the activation of conserved pathways. Their use also contributes to more sustainable and environmentally friendly agricultural practice, and offers an alternative to synthetic protectants. Plant phenotyping platforms have become an important tool in plant biology and agriculture. They provide new possibilities for automated, fast scoring of several plant growth and development traits, followed over time using non-invasive sensors. These approaches allow simultaneous testing of a large number of potentially bioactive compounds in a wide range of concentrations and / or genotypes, under various growth conditions as well providing information about the developmental and physiological status of the treated plants and, analyzing traits like the scoring of seedling emergence. Altogether, we consider that the new protocols based on high-throughput screening (HTS) could accelerate identification of the mode of action of known biostimulants and the characterization of new ones. Keywords: GABA (gama-aminomáselná kyselina); polyaminy; salinita; biostimulanty; vysokokapacitní screeningový test; stres; emergence.; GABA (gamma- aminobutyric acid); polyamines; salinity; biostimulants; high-throughput screening assay; stress; emergence. Available in the UPOL Library.
Charakterizace biostimulantů za použití nových vysokokapacitních screeningových přístupů v rostlinách za různých stresových podmínek.

Reakce rostlin na stres je vysoce dynamický a složitý proces závislý na síle a trvání stresu, kondici a připravenosti samotné rostliny a na její vývojové fázi. Šlechtitelé po celém světě se proto ...

UGENA, Lidia; DE DIEGO, Nuria
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Úloha boru a světelných signálních drah v aktivitě buněčných transportérů boru během růstu rostlin
KUNDRATOVÁ, Jana; FELLNER, Martin
2019 - English
Hlavním cílem mé disertační práce bylo pochopení mechanismu, jak světlo v interakci s borem a auxinem reguluje růst a vývoj rostlin. Vycházela jsem z hypotézy, že trojkombinace faktorů jako jsou světlo, koncentrace boru/auxinu a změny ve složení buněčné stěny mohou přinést nový pohled na reakci rostlin na abiotické podmínky. V první části mé práce jsem studovala zapojení regulátorů buněčné stěny v transportu boru. Analyzovala jsem mutanty buněčné stěny s defektem v biosyntéze monosacharidů (mur), celulóza-deficientní mutanty z třídy radially swolen (rsw) a mutanta syntázy celulózy (procruste, prc). Mutanti prc1-1 a rsw1-10 se projevovali malým vzrůstem, zejména v etiolizovaných kořenech a hypokotylech. Oba mutanti navíc ve tmě vykazovali schopnost stimulace růstu hypokotylu i v takových koncentracích, které byly pro kontrolní wild-type rostliny již toxické. Na základě těchto výsledků jsem se dále zaměřila na funkční propojení transportérů bóru BOR1 and NIP5;1 na molekulární úrovni. Data prokázala, že stimulace růstu u studovaných mutantů byla spojena s redukcí exprese transportérů bóru. Různá exprese obou transportérů u prc1-1 and rsw1-10 a kontrolních rostlin podporuje existenci mechanismu, kterým rostliny mohou tolerovat toxický efekt vyšších koncentrací bóru v růstu rostlin. V druhé části mé disertační práce jsem studovala roli auxin binding proteinů (ABPs) v signální dráze světla během vývoje mezokotylů kukuřice (Zea mays). Dále jsem stanovovala expresi fytochromů PHYA a PHYB u loss-off-function mutantů abp1 and abp4. Také jsem studovala vliv exogenního auxin NAA na expresi fytochromů a možné zprostředkování tohoto účinku signálními drahami ABP proteinů. Data z mého výzkumu potvrdila, že knock-out u ABP1 a ABP4 vede k redukci exprese PHYB ve tmě rostoucích mezokotylů. Tyto výsledky indikují, že ABP1 a ABP4 mohou zprostředkovávat inhibiční účinek auxinu na hladinu exprese PHYB. The main goal of my PhD research was to understand the mechanism how light, in interaction with boron and auxin, regulates the growth and development of plants. I hypothesized that the triple combination of factors such as light, boron/auxin concentration and differences in cell wall composition could bring new insight into plant response to abiotic conditions. In the first part of my thesis, I studied involvement of regulators of cell wall biosynthesis in boron transport. I analyzed Arabidopsis mutants with defects in genes involved in synthesis of plant cell wall for their growth responsiveness to elevated boron supply under different light conditions. I studied the cell wall mutants with defect in monosaccharide biosynthesis (mur1-1 to 1-10), cellulose-deficient mutants from radially swollen class (rsw1-10, rsw2-1; rsw3-1) and cellulose synthase mutant procruste (prc1-1). Mutants prc1-1 and rsw1-10 showed decreased cell elongation, especially in dark-grown roots and hypocotyls. The results revealed that in the dark, the above-mentioned cell wall mutants showed ability of hypocotyl elongation at the concentrations, which are usually highly toxic for wild type plants. Based on these results, I further focused on functional connections of boron transporters BOR1 and NIP5;1 in response to different light conditions on the transcriptional level. The results revealed that the stimulation of growth was associated with reduction of genes for boron transporters. Different expression of BOR1 and NIP5;1 in prc1-1 and rsw1-10 and wild type plants supported the existence of mechanism by which plants can tolerate toxic effect of high boron concentrations on plant growth. In the second part, I studied a role of auxin binding proteins (ABPs) in light signaling during development of Zea mays mesocotyls. I investigated expression of red light photoreceptors phytochrome A (PHYA) and phytochrome B (PHYB) in loss-of-function mutants abp1 and abp4. Further, I studied whether exogenous auxin NAA can influence expression of these phytochromes and whether it may be part of ABP1 signaling pathway. Data from my research confirmed that the knock-out of ABP1 and ABP4 resulted in reduced expression of PHYB in dark-grown mesocotyls. Additionally, ABP1 and ABP4 mediated the inhibitory effect of exogenous auxin on level of PHYB transcript. Keywords: Arabidopsis thaliana; auxin; auxin binding protein; bór; buněčná stěna; hypokotyl; světlo; mezokotyl; fytochrom; Zea mays; Arabidopsis thaliana; auxin; auxin binding protein; boron; cell wall; hypocotyl; light; mesocotyl; phytochrome; Zea mays Available in digital repository of UPOL.
Úloha boru a světelných signálních drah v aktivitě buněčných transportérů boru během růstu rostlin

Hlavním cílem mé disertační práce bylo pochopení mechanismu, jak světlo v interakci s borem a auxinem reguluje růst a vývoj rostlin. Vycházela jsem z hypotézy, že trojkombinace faktorů jako jsou ...

KUNDRATOVÁ, Jana; FELLNER, Martin
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

AIRBORNE THERMAL REMOTE SENSING IN URBAN CLIMATE RESEARCH
POUR, Tomáš; VOŽENÍLEK, Vít
2019 - English
The objective of the doctoral thesis is to to investigate and improve airborne thermal remote sensing in urban climate research. To approach this task, the thesis was divided into 3 sub-objectives. The first sub-objective was to acquire and process a series of thermal datasets of Olomouc city for urban environment research. A flight campaign scheduled on 10th July 2016 was planned. The campaign contained data collection in optical and thermal-infrared wavelengths. After two flights, in the morning and in the afternoon, the data were processed to acquire thermal mosaics of the area of interest. The aim of the second sub-objective was to use the thermal mosaics dataset and self-sufficient descriptive analytical methods. For this task, methods of material sampling, quantile-based typology and the TURN method were used to characterize the area of interest. The third sub-objective was to analyse the dataset and propose its fusion with other data sources to investigate the surface temperature patterns and trends among various land-cover and land-use types. This goal was met using verticality analysis based on buildings dataset, Local Climate Zones approach and the use of European open-data sources. The results of all six methods were described, interpreted and visualised using graphs, diagrams and maps. The TURN method, the LCZ method and the data fusion were found to be a very valuable sources of information about given area. In the last part of the thesis, possible future research and further improvements based on this work is being discussed. The objective of the doctoral thesis is to to investigate and improve airborne thermal remote sensing in urban climate research. To approach this task, the thesis was divided into 3 sub-objectives. The first sub-objective was to acquire and process a series of thermal datasets of Olomouc city for urban environment research. A flight campaign scheduled on 10th July 2016 was planned. The campaign contained data collection in optical and thermal-infrared wavelengths. After two flights, in the morning and in the afternoon, the data were processed to acquire thermal mosaics of the area of interest. The aim of the second sub-objective was to use the thermal mosaics dataset and self-sufficient descriptive analytical methods. For this task, methods of material sampling, quantile-based typology and the TURN method were used to characterize the area of interest. The third sub-objective was to analyse the dataset and propose its fusion with other data sources to investigate the surface temperature patterns and trends among various land-cover and land-use types. This goal was met using verticality analysis based on buildings dataset, Local Climate Zones approach and the use of European open-data sources. The results of all six methods were described, interpreted and visualised using graphs, diagrams and maps. The TURN method, the LCZ method and the data fusion were found to be a very valuable sources of information about given area. In the last part of the thesis, possible future research and further improvements based on this work is being discussed. Keywords: thermal; infrared; remote sensing; urban; climate; thermal; infrared; remote sensing; urban; climate Available in digital repository of UPOL.
AIRBORNE THERMAL REMOTE SENSING IN URBAN CLIMATE RESEARCH

The objective of the doctoral thesis is to to investigate and improve airborne thermal remote sensing in urban climate research. To approach this task, the thesis was divided into 3 sub-objectives. ...

POUR, Tomáš; VOŽENÍLEK, Vít
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases