Used filters (1)  Zrušit všechna omezení
Number of found documents: 11817
Published from to

Jazykový režim EU v praxi: srovnání dostupnosti dokumentů v českém, francouzském a anglickém jazyce na webových stránkách Evropského parlamentu
HRITZOVÁ, Petra
2019 - Slovak
Témou tejto bakalárskej práce je jazykový režim Európskej únie v praxi. Cieľom je porovnávanie dostupnosti dokumentov v slovenčine, češtine, francúzštine a angličtine na webových stránkach Európskeho parlamentu. Bakalárska práca je rozdelená na dve časti. Teoretická časť je zložená zo štyroch kapitol. Prvá kapitola je zameraná na predstavenie Európskej únie aj s jej inštitucionálnym rámcom. Druhá kapitola pojednáva o konkrétnej inštitúcii, ktorú som si vybrala. Najprv je predstavená história Európskeho parlamentu, ďalej je popísaná štruktúra daného orgánu a na konci tejto kapitoly sú spomenuté hlavné funkcie Európskeho parlamentu, ktorými disponuje. Nasledujúca kapitola je kľúčová. Začiatok sa týka mnohojazyčnosti v Európskej únii a neskôr je charakterizovaný jazykový režim v Európskom parlamente. Posledné dve kapitoly sú viac technické. Predposledná kapitola je zameraná na vizualizáciu webových stránok Európskeho parlamentu. V poslednej kapitole je vykonaná analýza dostupnosti dokumentov parlamentných výborov v Európskom parlamente v slovenčine, češtine, francúzštine a angličtine. The topic of this bachelor thesis is the European Union language regime in practice. The aim is to compare the availability of documents in Slovak, Czech, French and English on the website of the European Parliament. The bachelor thesis is divided into two parts. The theoretical part is consisting of four chapters. The first chapter focuses on the presentation of the European Union with its institutional framework. The second chapter deals with the particular institution that I chose. First of all, the history of the European Parliament is presented, the structure of the institution is described and in the end of this chapter, the main functions of the European Parliament are mentioned. The following chapter is crucial. The beginning refers to the multilingualism in the European Union in general and afterwards it is characterized the language regime in the European Parliament. The last two chapters are more technical. The penultimate chapter concentrates on visual aspect of the web pages of the European Parliament. The last chapter analyzes the availability of documents of parliamentary committees in the European Parliament in Slovak, Czech, French and English languages. Keywords: European Union; European Parliament; institutional framework; multilingualism; availability of documents Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Jazykový režim EU v praxi: srovnání dostupnosti dokumentů v českém, francouzském a anglickém jazyce na webových stránkách Evropského parlamentu

Témou tejto bakalárskej práce je jazykový režim Európskej únie v praxi. Cieľom je porovnávanie dostupnosti dokumentov v slovenčine, češtine, francúzštine a angličtine na webových stránkach Európskeho ...

HRITZOVÁ, Petra
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2019

Využití arteterapie v komunitní práci
ANDRÁŠIKOVÁ, Karina
2019 - Slovak
Bakalárska práca pojednáva o možnostiach využitia arteterapeutických techník a arteterapeutickej práce pri pôsobení v komunite v rámci komunitnej práce. Práca je rozdelená na teoretickú a praktickú časť. Obsah teoretickej časti je rozdelený na dve kapitoly. Prvá kapitola sa zameriava na teoretické východiská pri definovaní komunity. Zistíme v nej, čo sa za komunitu pokladá, kto ju tvorí, tiež to, ako ju viacerí autori vnímajú, rozdeľujú, aké sú jej znaky ale tiež to, prečo ich ľudia vytvárajú a aké prináša výhody pre jej členov. V tejto kapitole sa zaoberáme aj teóriami sociálnej psychológie so zameraním na dôležitosť budovania komunít pre rozvoj človeka. V druhej kapitole sa zameriavame na prepojenie komunitnej práce a arteterapie a toho, ako môže byť ich kombinácia vhodná pre rozvoj komunity. V praktickej časti bakalárskej práce bol realizovaný akčný výskum priamo v komunite. Cieľom bolo zistiť, či je možné aplikovať arteterapeutický proces v rámci práce v komunite a výtvarne spracovávať vybrané témy vzájomných vzťahov členov komunity, tému životného priestoru a tému budúcnosti. Zistili sme, že arteterapeutický proces je vhodný pri práci v komunite a je možné otvárať aj náročné témy, s ktorými komunita má problém a ich výtvarné spracovanie môže otvoriť priestor na ich reflexiu či spracovanie. This bachelor thesis is a description of the techniques and benefits regarding the combination of art therapy and community work. It is divided into two parts - theoretical and practical. There are two chapters within the theoretical section. Chapter one deals with the scopes of defining community. In this chapter we learn what traits make a community, who is a part of it and why we build them. In this chapter we focus on the theories of social psychology especially on the topics of community membership and its importance for their members. Chapter two ilustrates how the process of combining art therapy and community work is useful for community development. In the practical part of the bachelor thesis was realized an action research in the community. The aim was to find out whether it is possible to apply the art therapy process within the community work and to artically select selected topics of mutual relations of the community members, the topic of the living space and the topic of the future. We have found that the art therapy process is suitable for working in the community and it is possible to open up the challenging topics with which the community has a problem and their art work can open up space for their reflection or processing. Keywords: community; community work; community development; community organizing; social change; art therapy; art therapy technique; identity Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Využití arteterapie v komunitní práci

Bakalárska práca pojednáva o možnostiach využitia arteterapeutických techník a arteterapeutickej práce pri pôsobení v komunite v rámci komunitnej práce. Práca je rozdelená na teoretickú a praktickú ...

ANDRÁŠIKOVÁ, Karina
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2019

Skupinová arteterapia so žiakmi s Aspergerovým syndrómom
MOSNÁ, Diana
2019 - Slovak
Bakalárska práca sa zaoberá problematikou využívania prvkov skupinovej arteterapie pri náprave problémov, ktoré sú spojené so vzdelávaním jednotlivcov s pervazívnymi poruchami vývinu, v špeciálnej triede bežnej základnej školy. Teoretická časť vymedzuje pojem pervazívnej vývinovej poruchy a bližšie špecifikuje Aspergerov syndróm a detský autizmus. Zaoberá sa charakteristickými znakmi výtvarného prejavu detí s autizmom. Poskytuje prehľad o možnostiach využívania arteterapeutických prístupov v terapii týchto jednotlivcov. V praktickej časti práce špecifikuje vplyv arteterapeutickej intervencie na zmeny výtvarného prejavu žiakov s autizmom, a to v zmysle jeho napredovania smerom k vyšším štádiám vývinu. Priebeh terapie opisuje v kazuistických štúdiách a jej efektívnosť overuje prostredníctvom interpretácie a komparácie výtvarnej produkcie u dvoch chlapcov vo veku 8 rokov, ktorí navštevovali terapeutickú skupinu. Hľadanie typických znakov tvorby týchto žiakov a sledovanie arteterapeutického pôsobenia vo výtvarnej produkcii sú jej dôležitou súčasťou. Svojím výstupom v podobe odporúčaní do praxe môže byť prínosná pre špeciálnych pedagógov a terapeutov pracujúcich s týmito žiakmi priamo vo výchovno-vzdelávacom procese. The bachelor thesis deals with the use of elements of group art therapy in the correction of problems associated with the education of individuals with pervasive developmental disorders, in a special class of ordinary primary school. The theoretical part defines the concept of pervasive developmental disorder and specifies Asperger syndrome and childhood autism. It deals with the characteristic features of art expression of children with autism. It provides an overview of the possibilities of using art therapy approaches in the therapy of these individuals. In the practical part of the work specifies the impact of art therapy intervention on the changes of art expression of pupils with autism in terms of its progress towards higher stages of development. The course of therapy is described in case studies, and its effectiveness is verified through interpretation and comparison of art production in two boys aged 8 who attended a therapeutic group. Finding the typical features of these pupils' creation and watching art therapy in art production is an important part of it. It can be beneficial for special educators and therapists working with these pupils in their educational process through their recommendations in practice. Keywords: pervasive developmental disorders; creative expression; art therapeutic intervention Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Skupinová arteterapia so žiakmi s Aspergerovým syndrómom

Bakalárska práca sa zaoberá problematikou využívania prvkov skupinovej arteterapie pri náprave problémov, ktoré sú spojené so vzdelávaním jednotlivcov s pervazívnymi poruchami vývinu, v špeciálnej ...

MOSNÁ, Diana
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2019

Výuka programovania
Hricko, Sebastián; Kofroň, Jan; Ježek, Pavel
2019 - Slovak
This thesis aims to create a mobile app for the Android operating system, used for teaching programming. Unlike similar already existing applications, it is not intended primarily on learning a particular programming language, but to understand the important concepts that are common to most languages. In addition to teaching, the application also includes a test section, where the user can check whether he understand concepts properly. This will make it easier for a user to switch to a specific language and to be able to create simple programs after learning the syntax. Práca si kladie za cieľ vytvoriť mobilnú aplikáciu pre operačný systém Android, ktorá slúži na výuku programovania. Na rozdiel od podobných už existujúcich aplikácií sa nezameriava primárne na výuku konkrétneho programovacieho jazyka, ale na pochopenie dôležitých konceptov, ktoré sú spoločné pre väčšinu jazykov. Aplikácia, okrem výuky, obsahuje aj testovú časť, v ktorej si môže užívateľ vyskúšať správne porozumenie konceptov. Vďaka tomu, po osvojení si prebratých konceptov, bude jednoduchšie pre užívateľa prejsť na konkrétny jazyk a bude schopný, po naučení sa syntaxe, vytvárať jednoduché programy. Available in a digital repository NRGL
Výuka programovania

This thesis aims to create a mobile app for the Android operating system, used for teaching programming. Unlike similar already existing applications, it is not intended primarily on learning a ...

Hricko, Sebastián; Kofroň, Jan; Ježek, Pavel
Univerzita Karlova, 2019

Správa dát fariem
Dolník, Marián; Kofroň, Jan; Husák, Robert
2019 - Slovak
Title: Farm data management Author: Marián Dolník Department: Department of Distributed and Dependable Systems Supervisor: RNDr. Jan Kofroň, Ph.D., Department of Distributed and Dependable Systems Abstract: The purpose of this bachelor is to design and implement an application which would simplify work organization on a farm by recording information about pickers, their logging data, and by further processing of these data. This software project consists of a mobile and a web applications and a synchronization unit. The purpose of the synchronization unit is to synchronize data of the local mobile database with the data from the main database. The mobile application has the purpose of storing the data. Collecting the data is executed by user interface, allowing one to define data by choosing a value of the required attributes. Among other functions, the mobile application allows the user to work with already existing data (filter data by multiple conditions, remove data, collect data in order to obtain statistics, synchronize data with the main database). The web application displays and manages worker's data. It creates the statistics about worker's efficiency and field's fertility. It defines access rights, which provides the users with access to specific parts of the web application, optionally allowing... Názov práce: Správa dát fariem Autor: Marián Dolník Katedra / Ústav: Katedra distribuovaných a spolehlivých systémů Vedúci bakalárskej práce: RNDr. Jan Kofroň, Ph.D., Katedra distribuovaných a spolehlivých systémů Abstrakt: Cieľom práce je navrhnúť a implementovať softvér pre uľahčenie organizácie práce na farme spôsobom zaznamenávania údajov o zberačoch, ich odovzdávkových dátach a následným spracovaním nazbieraných údajov. Softvérový projekt pozostáva z troch častí a to z mobilnej a webovej aplikácie a synchronizačnej jednotky. Úlohou synchronizačnej jednotky je synchronizácia lokálnej mobilnej databázy s hlavnou databázou aplikácie. Mobilná časť má za úlohu zbierať dáta. Zber týchto dát je vykonávaný za pomoci UI rozhrania, kde je možné dáta definovať (výberom hodnôt povinných atribútov). Mimo iné, mobilná časť aplikácie umožňuje aj aktuálne pridané dáta spravovať (filtrovanie pomocou viacerých parametrov, odstraňovanie, zoskupovanie za účelom štatistiky, synchronizácia dát s hlavnou databázou). Webová časť zobrazuje a spravuje nazbierané dáta. Vytvára štatistické záznamy o výkonnosti jednotlivých pracovníkov a o úrodnosti jednotlivých polí. Definuje rôzne prístupové práva, podľa ktorých majú užívatelia právo na editáciu jednotlivých zložiek aplikácie, poprípade môžu do aplikácie nahliadať iba v... Available in a digital repository NRGL
Správa dát fariem

Title: Farm data management Author: Marián Dolník Department: Department of Distributed and Dependable Systems Supervisor: RNDr. Jan Kofroň, Ph.D., Department of Distributed and Dependable Systems ...

Dolník, Marián; Kofroň, Jan; Husák, Robert
Univerzita Karlova, 2019

Poissonovo rozdělení s nadbytečnými nulami
Veselý, Martin; Komárek, Arnošt; Hlávka, Zdeněk
2019 - Slovak
This paper deals with the zero-inflated Poisson distribution. First the Poisson model is defined and generalized to a zero-inflated model. The basic properties of this generalized model are derived. After- wards the basics of the method of moments and the maximum likelihood method are described. Both of these are used to derive parameter estimates of such distribution. The feasibility of calculating the distribution of moment method estimates is analyzed. Then the asymptotic distribution of maximum likelihood estimates is derived and used to create confidence intervals. In the last chapter a numeric si- mulation of the derived asymptotic properties is performed. Special attention is paid to situations where regularity conditions are not met. 1 Táto práca sa zaoberá Poissonovým rozdelením s nadbytočnými nulami. Ako prvé je zavedený model Poissonovho rozdelenia a jeho zovšeobecnenie na model s nadbytočnými nulami. Sú odvodené základné vlastnosti takto rozšíreného rozdelenia. Ďalej sú opísané základy momentovej metódy a metódy maximál- nej vierohodnosti. Obidve sú použité na odhad parametrov tohto rozdelenia. Analyzuje sa uskutočniteľ- nosť výpočtu rozdelenia odhadov získaných momentovou metódou. Následne je odvodené asymptotické rozdelenie maximálne vierohodných odhadov a z neho vyplývajúcich intervalov spoľahlivosti. V poslednej kapitole je prevedená numerická simulácia odvodených asymptotických vlastností. Špeciálna pozornosť je venovaná situáciám, v ktorých nie sú splnené podmienky regularity. 1 Keywords: metóda maximálnej vierohodnosti; Poissonovo rozdelenie s nadbytočnými nulami; asymptotické rozdelenie; Fisherova informácia; maximum likelihood estimation; zero-inflated Poisson distribution; asymptotic distribution; Fisher information Available in a digital repository NRGL
Poissonovo rozdělení s nadbytečnými nulami

This paper deals with the zero-inflated Poisson distribution. First the Poisson model is defined and generalized to a zero-inflated model. The basic properties of this generalized model are derived. ...

Veselý, Martin; Komárek, Arnošt; Hlávka, Zdeněk
Univerzita Karlova, 2019

Rodiče a marketingové formy cílené na děti. povědomí, postoje a výchovné přístupy
Šuvadová, Kristína; Šťastná, Lucie; Wolák, Radim
2019 - Slovak
The master thesis "Parents and marketing forms targeted at children: awareness, attitudes and educational approaches" describes marketing and advertisement methods that aims towards children and also parental perception of these methods. The children's segment is quite popular in the marketing industry, mainly because young consumption behaviour is easily affected. Parents play a big role in influencing children's perception, which is why I chose to focus on parents as well. Parents need to know about these advertisement and marketing's forms if they want to influence their children in a correct way. The theoretical part of the thesis describes characteristics of media education in the family, marketing forms aimed on children, approaches and strategies of parents in media education and also the reaction of children to the given advertising forms. The practical part discusses the description of the chosen research technique, namely qualitative research consisting of semi-structured in-depth interviews. The aim of these in-depth interviews was to find out the level of orientation of preschool children in the child-targeted marketing forms. The goal was to establish their attitudes towards these advertising forms and describe how they approach this area in the education of their children. Negative... Diplomová práca "Rodičia a marketingové formy cielené na deti: povedomie, postoje a výchovné prístupy" sa zaoberá marketingovými a reklamnými formami, ktoré sa snažia osloviť detské publikum a ich vnímanie zo strany rodičov. Detský segment je v marketingovom priemysle pomerne obľúbený a to predovšetkým kvôli tomu, že detské konzumné správanie je ľahko ovplyvniteľné. Veľký vplyv na deti však majú ich rodičia a práve preto je téma práce zameraná na nich. Na to, aby rodičia vedeli správne nasmerovať svoje deti je potrebná ich znalosť a správne vnímanie daných marketingových a reklamných foriem. Teoretická časť práce zahŕňa charakteristiku mediálnej výchovy v rodine, marketingových foriem cielených na deti, prístupy a stratégie rodičov v mediálnej výchove a tiež reakcie detí na dané reklamné formy. Praktická časť práce rozoberá popis zvolenej výskumnej techniky a to konkrétne kvalitatívneho výskumu pozostávajúceho z pološtrukturovaných hĺbkových rozhovorov. Cieľom hĺbkových rozhovorov bolo zistiť úroveň orientácie rodičov detí v predškolskom veku v oblasti marketingových foriem s cielením na deti. Cieľom práce bolo tiež zistenie ich postojov k opísaným reklamným formám a tiež to, ako k tejto oblasti pristupujú vo výchove svojich detí. Výsledné negatívne postoje rodičov k reklamným formám vo... Keywords: mediálna výchova; rodičovská mediácia; rodina; mediálna gramotnosť; rodičovské postoje a prístupy; výchova; media education; parental mediation; family; media literacy; parental attitudes and approaches; upbringing Available in a digital repository NRGL
Rodiče a marketingové formy cílené na děti. povědomí, postoje a výchovné přístupy

The master thesis "Parents and marketing forms targeted at children: awareness, attitudes and educational approaches" describes marketing and advertisement methods that aims towards children and also ...

Šuvadová, Kristína; Šťastná, Lucie; Wolák, Radim
Univerzita Karlova, 2019

Krátkodobé srážkové úhrny
Dragula, Adam; Holtanová, Eva; Kliegrová, Stanislava
2019 - Slovak
Title: Short-term precipitation amounts Author: Adam Dragula Department: Department of Atmospheric Physics Supervisor: RNDr. Eva Holtanová, Ph.D., Department of Atmospheric Physics Abstract: The main object of this thesis is an analysis of short-term precipitation amounts with emphasis on transition period between pluviometer and automatic rain gauge. For the analysis, we were given data by Czech hydrometeorological institute, which contain precipitation amounts measured by pluviometer of 10 minutes term and precipitation amounts measured by automatic rain gauges of 10 and 15 minutes terms for four climatic stations. A summary of basic knowledge of measurement of precipitation and methodology of detection of inhomogenities in climatic time series is the point of the first part of the thesis. The aim of data analysis is to analyze basic characteristics of statistical distribution of precipitation amounts on a scale of days, hours and finally 10 or 15 minutes terms . A comparison of the distribution is carried out firstly in the transition period, where measurements of pluviometer and automatic rain gauge have an overlap, then two separate periods before and after automation are being compared. The main outcome of the thesis is a description of a possible cause of an inhomogenity caused by a change of... Název práce: Krátkodobé srážkové úhrny Autor: Adam Dragula Katedra / Ústav: Katedra fyziky atmosféry Vedoucí bakalářské práce: RNDr. Eva Holtanová, Ph.D., Katedra fyziky atmosféry Abstrakt: Hlavním cílem práce je analýza krátkodobých úhrnů srážek s důrazem na období přechodu mezi měřeními ombrografem a automatickým srážkoměrem. Pro tuto analýzu byla použita data Českého hydrometeorologického ústavu obsahující 10-minutové úhrny srážek z ombrografu a 10/15-minútové úhrny srážek z automatických srážkoměrů pro čtyři klimatologické stanice. V první části práce jsou zhrnuty základní poznatky o měření srážek a o metodách detekce nehomogenit v klimatických časových řadách. Cílem vlastní analýzy dat je analyzovat základní charakteristiky statistického rozdělení krátkodobých úhrnů v měřítku dní, hodin a 10/15- minutových intervalů. Porovnání je nejdříve realizováno pro období přechodu od měření ombrografem k automatickému srážkoměru, kdy mají tyto techniky měření překryv, poté jsou porovnávána období před a po automatizaci. Hlavním výsledkem práce je popis možné příčiny nehomogenity způsobené změnou měřící techniky, a to podhodnocení nízkých úhrnů srážek u ombrografu a problémy s měřením vysokých intenzit srážek u člunkového automatického srážkoměru. Klíčová slova: srážky, automatizace, homogenizace. Keywords: atmosférické srážky; homogenita časové řady; chyby měření; extrémní hodnota; atmospheric precipitation; homogenity of climatic time series; measurement errors; extreme value Available in a digital repository NRGL
Krátkodobé srážkové úhrny

Title: Short-term precipitation amounts Author: Adam Dragula Department: Department of Atmospheric Physics Supervisor: RNDr. Eva Holtanová, Ph.D., Department of Atmospheric Physics Abstract: The main ...

Dragula, Adam; Holtanová, Eva; Kliegrová, Stanislava
Univerzita Karlova, 2019

Hledání leptokvarků na experimentu ATLAS
Martinovicová, Gabriela; Pleskot, Vojtěch; Mlynáriková, Michaela
2019 - Slovak
The ATLAS experiment records data from the collisions of protons accelerated in the Large Hadron Accelerator (LHC). The LHC is a major part of the Accele- rator Complex in the European Organization for Nuclear Research (CERN). In the recorded data it is possible to find new undiscovered particles by means of data analysis. Example of such particles are leptoquarks. This bachelor thesis is based on data collected in 2015-2016 at 13 TeV centre-of-mass energy and with a total luminosity of 36.1 fb−1 . In these data, there was no indication of the exis- tence of leptoquarks, which originate from the paired production with the decay channel, where one leptocvark decays into muon and quark and the other one into neutrino and quark, and so this thesis aims to set a limit on the production cross-section for these particles. 1 Experiment ATLAS zaznamenáva dáta o zrážkach protónov urýchľovaných vo Veľkom hadrónovom urýchľovači (LHC). LHC je hlavnou časťou komplexu urých- ľovačov v Európskej organizácii pre jadrový výskum (CERN). V zaznamenaných dátach je možné pomocou dátovej analýzy hľadať nové doposiaľ neobjavené čas- tice. Príkladom takýchto častíc sú aj leptokvarky. Táto bakalárska práca je za- ložená na dátach nabratých v rokoch 2015-2016 o ťažiskovej energii 13 TeV a celkovej luminozite 36,1 fb−1 . V týchto dátach nebol pozorovaný žiadny náznak existencie leptokvarkov, ktoré pochádzajú z párovej produkcie s rozpadovým ka- nálom, kde sa jeden leptokvark rozpadá na mión a kvark a druhý na neutríno a kvark, a tak sa táto práca zameriava na stanovenie limity na účinný prierez produkcie týchto častíc. 1 Keywords: CERN; ATLAS; LHC; nová fyzika; leptokvark; CERN; ATLAS; LHC; new physics; leptoquark Available in a digital repository NRGL
Hledání leptokvarků na experimentu ATLAS

The ATLAS experiment records data from the collisions of protons accelerated in the Large Hadron Accelerator (LHC). The LHC is a major part of the Accele- rator Complex in the European Organization ...

Martinovicová, Gabriela; Pleskot, Vojtěch; Mlynáriková, Michaela
Univerzita Karlova, 2019

Interakce molekul plynů s povrchy oxidů pokrytých vrstvou vanadu
Krutel, Jozef; Nehasil, Václav; Ševčíková, Klára
2019 - Slovak
The project researches a thin vanadium layer model system. The samples were prepared by vapour-deposition of vanadium on support layer of cerium oxide. The surface composition of samples was monitored by X-ray photoelectron spectroscopy (XPS). The samples were exposed to CO and O2 molecular beams (MB), in order to measure gas adsorption and CO2 production. In the course of reaction measurements by quadrupole mass spectroscopy (QMS) exhibited no signs of oxidative reaction. The XPS spectra show the tendency of vanadium to interact with CO and O2 forming carbide and oxide. Práce se zabývá výzkumem modelového systému tenké vanadové vrstvy. Vzorky byly připraveny napařením vanadu na vrstvu oxidu ceru. Složení vzorku bylo sledováno pomocí rentgenové fotoelektronové spektroskopie (XPS). Vzorky byly vystaveny molekulárním svazkům (MB) CO a O2 s cílem studovat adsorpci plynů a produktivitu CO2. Měření průběhu reakcí pomocí hmotnostních spekter snímaných kvadrupólovým hmotnostním spektrometrem (QMS) neukázala žádné známky oxidační reakce. Pomocí spekter XPS byla zjištěna tendence vanadu tvořit při interakci s CO a O2 karbid a oxidy. Keywords: Vanad; Oxid Céru; Tenká vrstva; XPS; Vanadium; Cerium oxide; Thin layer; XPS Available in a digital repository NRGL
Interakce molekul plynů s povrchy oxidů pokrytých vrstvou vanadu

The project researches a thin vanadium layer model system. The samples were prepared by vapour-deposition of vanadium on support layer of cerium oxide. The surface composition of samples was monitored ...

Krutel, Jozef; Nehasil, Václav; Ševčíková, Klára
Univerzita Karlova, 2019

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases