Used filters (1)  Zrušit všechna omezení
Number of found documents: 518685
Published from to

Návrh dřevěné konstrukce administrativního objektu
Velebil Lukáš; Lucie Bolková; Sokol Zdeněk
2020 -
Tato bakalářská práce se zabývá návrhem dřevěné nosné konstrukce administrativní budovy v Hořicích a následně vypracováním požárně bezpečnostního řešení dané stavby. Práci tvoří dvě hlavní části – projektová dokumentace v rozsahu pro stavební povolení a požárně bezpečnostní řešení (PBŘ) stavby. Součástí projektové dokumentace je stavebně – konstrukční řešení. To zahrnuje statický výpočet nosných konstrukcí objektu a architektonicko – stavební řešení. PBŘ je zpracováno pouze částečně dle požadavků zadání. Všechny použité zdroje jsou uvedeny nebo přiloženy v jednotlivých částech dokumentace.This bachelor’s project pursues the design of timber load-bearing structure of an administrative building in Hořice, followed by the elaboration of the fire safety assessment for given building. The project is made out of two superior parts – the project documentation to the extent for building permit and fire safety assessment. The project documentation includes construction design with structural analysis and architectonical design. The fire safety assessment is worked out partially according to the assignment requirements. All used sources are listed or attached in the individual parts of the documentation. Keywords: CLT panely; administrativní budova; dřevostavba; pořární odolnost; požárně bezpečnostní řešení; X-LAM Panels; administrative building; wood construction; fire resistance; fire safety assessment Available in digital repository of ČVUT.
Návrh dřevěné konstrukce administrativního objektu

Tato bakalářská práce se zabývá návrhem dřevěné nosné konstrukce administrativní budovy v Hořicích a následně vypracováním požárně bezpečnostního řešení dané stavby. Práci tvoří dvě hlavní části – ...

Velebil Lukáš; Lucie Bolková; Sokol Zdeněk
České vysoké učení technické v Praze, 2020

Návrh ocelové konstrukce sportovní haly Pouchov
Cábová Kamila; Adam Habětínek; Netušil Michal
2020 -
Bakalářská práce se zabývá návrhem sportovní haly v obci Pouchov. Práce je rozdělena do čtyř částí. V první části je zpracováno částečné požárně bezpečnostní řešení stavby, kde je stanovena požadovaná požární odolnost nosných prvků. V druhé části jsou navrženy nosné ocelové prvky za běžné teploty, konkrétně příhradový vazník, sloup a ztužidla. Třetí část stanovuje dva požární scénáře a jejich průběhy teplot v požárním úseku sportovní haly. Prvním scénářem je požár s průběhem teplot dle normové teplotní křivky, druhý scénář simuluje lokální požár výstavního stánku. Poslední čtvrtá část posuzuje navržené vybrané ocelové prvky z druhé části na účinky požáru a navrhuje jejich protipožární ochranu.Bachelor thesis is focused on a design of sports hall in small city Pouchov. The thesis is devided into four parts. In the first part partial fire safety solution of the building is processed and the required fire resistence of load-bearing parts of steel structure is determined. The second part of thesis is dedicated to design and assesment of steel elements at normal temperature, in particular lattice girder, column and stiffeners. The third part determines the fire scenarios and its course of temperature in firing compartment of sports hall. One of the fire scenario is standard temperature curve, the second scenario simulates a fire of exhibition stand. Last part is devoted to assessment of steel elements and compared to required fire resistance. A fire protection is recommended. Keywords: Sportovní hala; návrh ocelové konstrukce; příhradový vazník; požární scénáře; normová teplotní křivka; model lokálního požáru; posouzení za požáru; Sports hall; desigh of steel elements; lattice girder; fire scenarios; standard temperature curve; model of local fire; assesment of fire resistance Available in digital repository of ČVUT.
Návrh ocelové konstrukce sportovní haly Pouchov

Bakalářská práce se zabývá návrhem sportovní haly v obci Pouchov. Práce je rozdělena do čtyř částí. V první části je zpracováno částečné požárně bezpečnostní řešení stavby, kde je stanovena požadovaná ...

Cábová Kamila; Adam Habětínek; Netušil Michal
České vysoké učení technické v Praze, 2020

Analýza napětí a vyztužení stěnových nosníků
Frantová Michaela; Michal Kouda; Bílý Petr
2020 -
Bakalářská práce se zabývá problematikou stěnových nosníků. Na běžných typech stěnových nosníků jsou ukázány příslušné varianty modelů náhradní příhradoviny. Hlavním cílem této práce je analýza napětí a následné sestavení vhodného modelu náhradní příhradoviny pro vybranou část stěnového nosníku, nacházejícího se v objektu Ostravská brána. Poté je pro vybranou kritickou část tohoto stěnového nosníku navržena a posouzena výztuž. Ve stěnovém nosníku jsou identifikovány oblasti možných poruch a navržena vhodná opatření.The bachelor thesis deals with the topic of deep beams. Common types of deep beams are used for demonstration of respective variants of a Strut and Tie model. The main goal of this work is to analyze the stress and subsequently build a suitable Strut and Tie model for the selected part of the deep beam located in Ostravská brána. Additionally reinforcement for selected critical part of this beam is designed and assessed. Areas of possible defects are identified and suitable countermeasures suggested. Keywords: Stěnový nosník; příhradová analogie; vzpěry; táhla; styčníky; napětí; tlak; tah; výztuž; zatížení; Deep beam; strut and tie model; strut; tie; joints; tension; stress; compression; reinforcement; load Available in digital repository of ČVUT.
Analýza napětí a vyztužení stěnových nosníků

Bakalářská práce se zabývá problematikou stěnových nosníků. Na běžných typech stěnových nosníků jsou ukázány příslušné varianty modelů náhradní příhradoviny. Hlavním cílem této práce je analýza napětí ...

Frantová Michaela; Michal Kouda; Bílý Petr
České vysoké učení technické v Praze, 2020

Využití genetických algoritmů v rané fázi návrhu
Petřík Martin; Evgenij Bogdanovič; Štefan Radek
2020 -
Tato bakalářská práce se zabývá využitím genetických algoritmů v rané fázi návrhu. Cílem je seznámit čtenáře s problematikou genetických algoritmů a ukázat jak lze s jejich pomocí provést optimalizaci a proč je výhodné optimalizaci zakomponovat do standardního postupu návrhu stavebních konstrukcí. Přínos této metody byl demonstrován na již existující stavbě, jejíž nosná konstrukce byla podrobena optimalizaci. Výsledky ukázaly, že by potenciálně bylo možné dosáhnout až 10,1% úspory stavebního materiálu oproti výchozímu návrhu.This bachelor thesis deals with the use of genetic algorithms in the early stages of design. The aim is to acquaint the reader with the issue of genetic algorithms and to show how they can be used for optimization and why it is advantageous to incorporate optimization into the standard design procedure of building structures. The benefit of this method was demonstrated on an existing building whose load-bearing structure was subjected to optimization. The results showed that it would potentially be possible to achieve up to 10.1% savings in building materials compared to the initial design. Keywords: Optimalizace; genetický algoritmus; evoluční simulace; NSGA-II; parametrické navrhování; Rhihnoceros; Grasshopper3D; Karamba3D; WallaceiX; Optimization; genetic algorithm; evolutionary simulation; NSGA-II; parametric design; Rhihnoceros; Grasshopper3D; Karamba3D; WallaceiX Available in digital repository of ČVUT.
Využití genetických algoritmů v rané fázi návrhu

Tato bakalářská práce se zabývá využitím genetických algoritmů v rané fázi návrhu. Cílem je seznámit čtenáře s problematikou genetických algoritmů a ukázat jak lze s jejich pomocí provést optimalizaci ...

Petřík Martin; Evgenij Bogdanovič; Štefan Radek
České vysoké učení technické v Praze, 2020

Autobusové nádraží
Eliášová Martina; Dominika Machačová; Jandera Michal
2020 -
Tato bakalářská práce se zabývá statickým a konstrukčním řešením ocelového autobusového nádraží. V této práci je obsaženo podrobné statické posouzení konstrukce haly a vybraných detailů. Konstrukce se skládá ze dvou částí – z autobusového nádraží a z přístřešku vedoucího k vlakovému nádraží. Byl vytvořen 2D model štítové vazby a na základě výstupů ze softwaru SCIA Engineer byly prvky navrženy a posouzeny. Dále byla vypracována projektová dokumentace, která zahrnuje výkresy půdorysu, řezů a vybraných detailů. Součástí práce je také technická zpráva.This bachelor thesis focuses on static and structural design of steel structure of a bus station. The thesis contains a detailed static assessment of the hall structure and selected details. The structure consists of two parts – the bus station and the shelter leading to the train station. The two-dimension model of gable wall was created and based on the outputs from the Scia Engineer software, the elements were designed and assessed. Furthermore, project documentation, which includes designs of floor plan, sections and selected details, was prepared. A technical report is part of the thesis. Keywords: autobusové nádraží; ocelová konstrukce; obloukový vazník; přístřešek; bus station; steel structure; arch truss; shelter Available in digital repository of ČVUT.
Autobusové nádraží

Tato bakalářská práce se zabývá statickým a konstrukčním řešením ocelového autobusového nádraží. V této práci je obsaženo podrobné statické posouzení konstrukce haly a vybraných detailů. Konstrukce se ...

Eliášová Martina; Dominika Machačová; Jandera Michal
České vysoké učení technické v Praze, 2020

Návrh spojů prefabrikovaných prvků s uložením do kapes
Frantová Michaela; Eliška Koišová; Černý Tomáš
2020 -
V bakalářské práci je řešena problematika ukládání prefabrikovaných prvků do kapes. V návaznosti na toto téma je také nastíněn návrh přímo i nepřímo uložených krátkých konzol pomocí příhradové analogie. K ilustraci této problematiky byly vybrány dva typové detaily uložení prvků v prefabrikované hale. Je řešeno uložení vodorovných nosných prvků střechy haly na sloup a dále také detail uložení dvou sedlových vazníků na průběžný nosník. Návrh detailů je řešen pomocí metody příhradové analogie. U prvního z detailů byla správnost výběru příhradového modelu ověřena pomocí lineární analýzy v programu Scia Engineer. Druhý detail byl řešen ručním výpočtem. Na základě výsledků výpočtů je navržena a podrobně popsána výztuž pro oba detaily. Při navrhování výztuže detailů je zohledněna také možnost páčení kapes, do kterých jsou prvky ukládány. Páčení by mohlo nastat v důsledku zatížení sedlových vazníků větrem při výstavbě haly. Veškerá výztuž je navrhována s ohledem na technologii provádění daných detailů.The bachelor's thesis addresses the issue of pocket joints of precast elements. In connection with this topic, the design of short corbels is also outlined. Two details of joints of elements in a prefabricated hall were selected to illustrate this issue. The placement of the hall's roof horizontal load-bearing elements on a column is solved in the thesis, so is the detail of the placement of two saddle trusses on a continuous beam. The design of details is solved using the strut-and-tie models. For the first detail, the correctness of the strut-and-tie model selection was verified using linear analysis in Scia Engineer. The second detail was solved by manual calculation. Based on the results of the calculations, the reinforcement for both details is designed and described in detail. When designing the detail's reinforcement, the possibility of prying out the pockets in which the elements are stored is also taken into account. Leverage could occur due to wind loads on the saddle trusses during the construction of the hall. All reinforcement is designed regarding the technology of fabrication the details. Keywords: D-oblasti; krátká konzola; napojení prefabrikovaných prvků; příhradová analogie; uložení prvků do kapes; D regions; joints of precast elements; short corbel; storing of precast elements with pockets; strut-and-tie models Available in digital repository of ČVUT.
Návrh spojů prefabrikovaných prvků s uložením do kapes

V bakalářské práci je řešena problematika ukládání prefabrikovaných prvků do kapes. V návaznosti na toto téma je také nastíněn návrh přímo i nepřímo uložených krátkých konzol pomocí příhradové ...

Frantová Michaela; Eliška Koišová; Černý Tomáš
České vysoké učení technické v Praze, 2020

Návrh stěnového nosníku pomocí příhradové analogie a nelineární analýzy
Bílý Petr; Jan Svoboda; Frantová Michaela
2020 -
Bakalářská práce se zabývá návrhem stěnového nosníku za pomocí modelu náhradní příhradoviny a posouzením stěnového nosníku za pomoci nelineární analýzy. K práci jsou přiloženy výkresy tvaru stěnového nosníku, výkresy výztuže stěnového nosníku a podrobné výsledky z programu IDEA StatiCA.The bachelor diploma thesis deals with the design of a deep beam using a strut-and-tie model and the assessment of the deep beam using nonlinear analysis. The work is accompanied by a formwork drawing of the deep beam, drawings of the reinforcement of the deep beam and detailed results from the IDEA StatiCA program. Keywords: Analýza konstrukce; idealizace konstrukce; příhradová analogie; nelineární analýza; stěnový nosník; výztuž; Structural analysis; structural idealization; strut-and-tie method; nonlinear analysis; beep beam; reinforcement Available in digital repository of ČVUT.
Návrh stěnového nosníku pomocí příhradové analogie a nelineární analýzy

Bakalářská práce se zabývá návrhem stěnového nosníku za pomocí modelu náhradní příhradoviny a posouzením stěnového nosníku za pomoci nelineární analýzy. K práci jsou přiloženy výkresy tvaru stěnového ...

Bílý Petr; Jan Svoboda; Frantová Michaela
České vysoké učení technické v Praze, 2020

Tuhost prefabrikovaných spojů a možnosti jejího zaručení
Frantová Michaela; Veronika Schutová; Schwarz Marek
2020 -
Bakalářská práce se zabývá tuhostí prefabrikovaných spojů a jejich vlivem na statické schéma. Najdete zde rozdělení spojů podle různých kritérií: dle tuhosti, provedení a přenosu vnitřních sil. Jsou zde obecně popsány možnosti provádění spojů prefabrikovaných dílců, kloubových i tuhých. Práce se zabývá návrhem styku spojitých průvlaků v místě sloupu. Styk je navrhován jako tuhý, tzn. působí jako vetknutí a přenáší ohybový moment nad podporou. Pro tento styk jsou navrženy čtyři varianty spoje: svařovaný, šroubový, pomocí bezzávitové spojky a spoj přesahem. Tyto varianty jsou zde popsány a porovnány podle těchto kritérií: cena, pracnost a doba provádění. Na základě vyhodnocení spojů je vybrána nejlepší varianta spojení nosné výztuže. Byl proveden návrh výztuže průvlaku nad podporou. Všechny čtyři výše zmiňované varianty spoje spojitého průvlaku jsou schématicky rozkresleny. Byla vypočtená délka přesahu prutů výztuže (pro provedení stykování výztuže). Veškeré uvedené výpočty a schémata jsou v přílohách.The bachelor thesis deals with the stiffness of prefabricated joints and their influence on the static scheme. Here you will find the division of joints according to various criteria: according to stiffness, design and transmission of internal forces. The possibilities of making joints of prefabricated parts, articulated and rigid, are generally described here. The work deals with the design of the contact of continuous beams at the location of the column. The contact is designed as rigid, ie. acts as fixed support and transmits a bending moment above the support. For this contact four joint variants are suggested: welded, screw, threadless coupling and overlap connection. These variants are described and compared here according to the following criteria: price, labor and execution time. Based on the evaluation of the joints, the best variant of the connection of the load-bearing reinforcement is selected. A design of the beam reinforcement over the support was made. All four above-mentioned variants of the joint of the continuous beam are schematically drawn. The length of the overlap of the reinforcement bars was calculated (to perform the reinforcement joining). All the above calculations and diagrams are in the appendices. Keywords: bezzávitové spoje; kloubové spoje; prefabrikované spoje; spojitý průvlak; stykování přesahem; svařované spoje; šroubové spoje; tuhost styčníku; articulated joints; continuous beam; joint stiffness; precast joints; screw conections; splicing overlap; threadless joints; welded joints Available in digital repository of ČVUT.
Tuhost prefabrikovaných spojů a možnosti jejího zaručení

Bakalářská práce se zabývá tuhostí prefabrikovaných spojů a jejich vlivem na statické schéma. Najdete zde rozdělení spojů podle různých kritérií: dle tuhosti, provedení a přenosu vnitřních sil. Jsou ...

Frantová Michaela; Veronika Schutová; Schwarz Marek
České vysoké učení technické v Praze, 2020

MŠ a ZŠ Magic Hill v Říčanech u Prahy
Sokol Zdeněk; Thu Linh Hoang; Cábová Kamila
2020 -
Tato bakalářská práce je rozdělená ze dvou hlavních částí. První část obsahuje návrh a posouzení vybraných prvků konstrukce školy za pokojové teploty a poté za zvýšené teploty, druhá zjednodušené požárně bezpečnostní řešení.This bachelor thesis is divided into two main parts. First part contains design and assessment of chosen elements of construct school at room temperature and then at elevated temperature, second part is a simplified fire safety solution. Keywords: základní škola; ocelová nosná konstrukce; pokojová teplota; zvýšená teplota; požárně bezpečnostní řešení; primary school; load-bearing steel structure; room temperature; elevated temperature; fire safety solution Available in digital repository of ČVUT.
MŠ a ZŠ Magic Hill v Říčanech u Prahy

Tato bakalářská práce je rozdělená ze dvou hlavních částí. První část obsahuje návrh a posouzení vybraných prvků konstrukce školy za pokojové teploty a poté za zvýšené teploty, druhá zjednodušené ...

Sokol Zdeněk; Thu Linh Hoang; Cábová Kamila
České vysoké učení technické v Praze, 2020

Návrh předpjatého vazníku dostavby výrobní haly
Bílý Petr; Vojtěch Černý; Broukalová Iva
2020 -
Hlavním cílem této bakalářské práce je návrh a posouzení předpjatého vazníku dostavby výrobní haly v obci Křeč u Pelhřimov, kraj Vysočina. Návrh a posouzení se týká předpjatého vazníku o rozpětí 14 m. Varianta předpětí byla zvolena na základě požadavků investora, kde si požádal o zvýšení podchodné výšky, tudíž snížení výšky vazníku. Následný statický výpočet ukázal, že pouhý železobetonový vazník nevyhoví hned z několika důvodů. Dále je v práci také věnována pozornost oblasti uložení vazníku tzv. oblast diskontinuit. K analýze oblasti diskontinuit je použita metoda příhradové analogie.Main subject of this bachelor thesis is design and assessment of prestressed concrete girder of completion of production hall at Křeč near Pelhřimov. The design and assessment concerns prestressed concrete girder which spans over 14 m. The variant of prestressed concrete was chosen based on investor’s requirements, who wanted to decrease the height of girder, because of maximazing ground clearance bellow the girder. Structural analysis showed, that only basic reinforced concrete won’t be enough. Another main topic is about discontinuity regions at support area of the girder. For analysis of this discontinuity region is used strut and tie method. Keywords: Železobeton; statický výpočet; předpjatý vazník; příhradová analogie; posouzení; Reinforced concrete; structural analysis; prestressed concrete girder; strut and tie model; assessment Available in digital repository of ČVUT.
Návrh předpjatého vazníku dostavby výrobní haly

Hlavním cílem této bakalářské práce je návrh a posouzení předpjatého vazníku dostavby výrobní haly v obci Křeč u Pelhřimov, kraj Vysočina. Návrh a posouzení se týká předpjatého vazníku o rozpětí 14 m. ...

Bílý Petr; Vojtěch Černý; Broukalová Iva
České vysoké učení technické v Praze, 2020

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases