Number of found documents: 22674
Published from to

Starobylé výmladkové lesy - metodika inventarizace, evidence a péče
Maděra, Petr; Buček, Antonín; Úradníček, Luboš; Slach, Tomáš; Friedl, Michal; Machala, Martin; Řepka, Radomír; Lacina, Jan; Černušáková, Linda; Volařík, Daniel
2016 - Czech
Metodika se zabývá návrhem postupu inventarizace, evidence a péče o starobylé výmladkové lesy. Starobylé výmladkové lesy definuje jako dlouhodobě, kontinuálně využívané lesy obhospodařované výmladkovým způsobem. Methodology is focused on suggestion how to do an inventory, evidence and management of ancient coppice woodlands. Ancient coppice woodlands are defined as longterm and continuously coppiced forest stands. Keywords: Starobylé výmladkové lesy; přírodní prvky; kulturně-historické prvky; výskyt; Ancient coppice woodlands; natural elements; cultural and historical elements; distribution; svědectví; kontrolní účetnictví Available to registered users in the Library of Mendel University.
Starobylé výmladkové lesy - metodika inventarizace, evidence a péče

Metodika se zabývá návrhem postupu inventarizace, evidence a péče o starobylé výmladkové lesy. Starobylé výmladkové lesy definuje jako dlouhodobě, kontinuálně využívané lesy obhospodařované ...

Maděra, Petr; Buček, Antonín; Úradníček, Luboš; Slach, Tomáš; Friedl, Michal; Machala, Martin; Řepka, Radomír; Lacina, Jan; Černušáková, Linda; Volařík, Daniel
Mendelova univerzita v Brně, 2016

Metodika navrhování veřejných prostorů nově zakládaných obytných souborů s důrazem na zahradní a krajinářskou architekturu
Krátká Adámková, Barbara; Magni, Anna
2016 - Czech
Výstavba nových obytných souborů v České republice je silně kritizována za neustálé zabírání příměstské krajiny a za nefunkční veřejné prostory. Metodika může být využita jak v okamžiku plánování nové bytové výstavby (otázka stavět či nestavět a kde?), tak při samotném navrhování optimální urbanistické struktury nového souboru, architektury a systému veřejných prostorů včetně funkčních i výtvarných detailů. Možnosti uplatnění zahradně architektonických principů jsou obrovské a jejich správné využívání prokazatelně vede k vytváření kvalitního bydlení, v souladu s místem. Construction of new residential complexes in the Czech Republic is heavily criticized for constantly absorbing the suburban landscape and dysfunctional public spaces. The methodology can be used both when planning new housing (the question to build or not to build, and where?) and in the design process of an optimal urban structure of a new complex, its architecture and public spaces, including both functional and artistic details. Possibilities of applying principles of landscape architecture are huge and their proper use demonstrably leads to creation of quality housing, in accordance with the place. Keywords: veřejné prostory; obytné soubory; open spaces; residential complexes; zahradní architektura; suburbanizace; obytné budovy; krajina; navrhování Available to registered users in the Library of Mendel University.
Metodika navrhování veřejných prostorů nově zakládaných obytných souborů s důrazem na zahradní a krajinářskou architekturu

Výstavba nových obytných souborů v České republice je silně kritizována za neustálé zabírání příměstské krajiny a za nefunkční veřejné prostory. Metodika může být využita jak v okamžiku plánování nové ...

Krátká Adámková, Barbara; Magni, Anna
Mendelova univerzita v Brně, 2016

Metodika hodnocení hlavních náměstí malých měst pro potřeby krajinářské architektury a rozvoje městského prostředí
Ambrožová, Zuzana
2016 - Czech
Metodika představuje postup hodnocení hlavních náměstí pro potřebu jejich komparace, problémovou analýzu a identifikaci jejich hodnot a fenoménů a poskytuje vodítka pro urbanistickou, architektonickou a krajinářskou tvorbu při budoucích úpravách. Metodika obsahuje komentované grafické výstupy a formulář pro terénní sběr informací, které se promítají do textového popisu, grafického vyjádření a hodnocení kvalitativních charakteristik formou pětibodové stupnice. Komplexní typologii hlavních náměstí doplňují obecné zásady rozvoje, další součástí jsou příklady vybraných modelových objektů, na kterých byl postup ověřen. Přehledná metodická osnova se může stát databázovým souborem v rámci informačních systémů a předprojektové přípravy v oblasti městského plánování. The methodology represents a method for evaluating main squares for the purpose of comparison, problem analysis and identification of their value and phenomena. It provides guidelines for urban, architectural and landscape design applicable in future projects. The methodology includes commented graphic outputs and a form for field survey data that reflect in the text description, graphic representation and evaluation of qualitative traits on a five-point scale. The comprehensive typology of main squares comes with general principles for development, and examples of selected model objects on which the approach was tested. A clear methodology has a potential of becoming a database file as part of information systems and preliminary project preparation in urban planning. Keywords: hlavní náměstí; main square; krajinářská architektura; veřejná prostranství; náměstí Available to registered users in the Library of Mendel University.
Metodika hodnocení hlavních náměstí malých měst pro potřeby krajinářské architektury a rozvoje městského prostředí

Metodika představuje postup hodnocení hlavních náměstí pro potřebu jejich komparace, problémovou analýzu a identifikaci jejich hodnot a fenoménů a poskytuje vodítka pro urbanistickou, architektonickou ...

Ambrožová, Zuzana
Mendelova univerzita v Brně, 2016

Trofická specializace škůdců javorů (Acer spp.) v arboretu Mendelovy univerzity v Brně
Matejková, Veronika
2016 - Slovak
Sledovanie škodcov javorov prebiehalo v arboréte Mendelovej univerzity v Brne v roku 2015. Bolo kontrolovaných 25 druhov javorov. Tri druhy sú u nás pôvodné (A. campestre, A. platanoides, A. pseudoplatanus), štyri druhy pochádzajú zo Severnej Ameriky (A. circinatum, A. negundo, A. saccharinum, A. saccharum), tri druhy sú mediteránne až predoázijské (A. monspessulanum, A. tataricum a A. cappadocicum) a pätnásť druhov má ázijský pôvod. Najviac druhov škodcov hostili u nás pôvodné druhy javorov, z amerických druhov zas A. saccharum. Bolo zistených osem monofágov a jeden polyfágny druh. Všetky druhy dosiahli nízku početnosť. Polyfágna piadivka jesenná napadla 19 druhov javorov, 4 pôvodné, 2 americké, 13 ázijských. Stigmella aceris poškodil päť druhov javorov, z našich A. campestre, A. platanoides a tri ázijské javory. Voška Drepanosiphum platanoidis, brvnatka Periphyllus aceris boli zistené na dvoch druhoch javorov. Aceria macrochela, Periphyllus californiensis, P. testudinaceus, Phyllonorycter joannisi a Drisina glutinosa sa vyvíjali na jedinom druhu javoru. Monitoring of maples pests were investigated in arboretum of Mendel University in Brno in 2015. There were registered 25 species of maples. Tree native species (A. campestre, A. platanoides, A. pseudoplatanus), four North American species (A. circinatum, A. negundo, A. saccharinum, A. saccharum), three Mediterranean to Asian species (A. monspessulanum, A. tataricum a A. cappadocicum) and fifteen Asian species. Most species attacked native species of maples and American maple A. saccharum. Eight monophages and one polyphagous species were found. All species reached low abundance. Polyphagous Operophtera brumata attacked 19 species of maples. Stigmella aceris damaged five species of maples, native A. campestre, A. platanoides and three Asian maples. Drepanosiphum platanoidis and Periphyllus aceris were found on two species of maples. Aceria macrochela, Periphyllus californiensis, P.testudinaceus, Phyllonorycter joannis and Drisina glutinosa were found on one species of maple. Keywords: hmyz; mydlovníkovité; okrasné dreviny; roztoče Available in digital repository of Mendel University.
Trofická specializace škůdců javorů (Acer spp.) v arboretu Mendelovy univerzity v Brně

Sledovanie škodcov javorov prebiehalo v arboréte Mendelovej univerzity v Brne v roku 2015. Bolo kontrolovaných 25 druhov javorov. Tri druhy sú u nás pôvodné (A. campestre, A. platanoides, A. ...

Matejková, Veronika
Mendelova univerzita v Brně, 2016

Upínání obrobků u třískového obrábění
Ampapa, Libor
2016 - Czech
Tato bakalářská práce je zaměřena zejména na upínání obrobků na strojích určených pro třískové obrábění. Pro jednotlivé druhy obrábění je upínání z větší části odlišné, proto je ukázáno na možnosti upnutí obráběného materiálu při různém strojním obrábění. Při soustružení je rozebráno i obrábění při složitém upnutí, například dlouhých obrobků menších průměrů nebo upínání na lícní desku. Pro operace vykonávané na obráběcích strojích je kladen velký důraz hlavně na bezpečnost a kvalitu upnutí, od kterého je dále odvíjena i finální přesnost obrobku. Bakalářská práce přináší ale i možnosti pro upínání nástrojů při obrábění na soustruzích, frézkách a CNC strojích. U každého upínacího zařízení je popsáno, na jakém funkčním principu funguje a jaké je jeho využití. This Bachelors Thesis focuses primarily on clamping techniques of workpieces in machine tools set for cutting operation. As these are generally different in different types of machining, the Thesis presents options for clamping the worked material in various ways of machining. In terms of tooling, working with complex clamping is also described; for example clamping long workpieces of small diameter or clamping on a face plate. In machine tool operations, the stress is put on safety and quality of clamping, which impacts the eventual accurateness of the workpiece. Furthermore, the Thesis presents options for clamping tools when working on lathes, milling machines and CNC machines. In each mentioned clamping machine, there is also a description of its functional principle and its use. Keywords: nástroje; obrábění; strojírenství; upínání obrobků Available in digital repository of Mendel University.
Upínání obrobků u třískového obrábění

Tato bakalářská práce je zaměřena zejména na upínání obrobků na strojích určených pro třískové obrábění. Pro jednotlivé druhy obrábění je upínání z větší části odlišné, proto je ukázáno na možnosti ...

Ampapa, Libor
Mendelova univerzita v Brně, 2016

Tropické pavilony zoologických zahrad jako životní prostor pro necílové organizmy
Pešan, Vojtěch
2016 - Czech
Tato bakalářská práce na téma: Tropické pavilony zoologických zahrad jako životní prostor pro necílové organizmy je zaměřena na výzkum synantropních druhů pavouků v zoologických zahradách ČR. Cílem této práce bylo zkompletování informací o jednotlivých pavilonech, sklenících a zázemích zoologických zahrad, dále zjištění, zda jsou tyto podmínky vhodné ke kolonizaci necílovými organismy. Hlavním podkladem byl sběr vzorků volně žijících pavouků v zázemích a pavilonech zoologických zahrad, kteří nebyli součástí expozic. Tyto vzorky se následně determinovaly. Nejvíce nás zajímalo, zda se v našich ZOO vyskytují některé naše vzácné druhy pavouků, a zejména druhy, které jsou pro ČR nové. Po determinaci jsme zjistili, že nejpočetnější druhy byly především Achaearanea tepidariorum (Koch, 1841) a Pholcus phalangioides (Fuesslin, 1775). Nejzajímavější nálezy byly Loxosceles rufescens (Dufour, 1820) a Tegenaria parietina (Fourcroy, 1785), což jsou druhy, jejichž výskyt nebyl doposud v ČR zaznamenán. Dále bylo nalezeno několik druhů, které jsou u nás vzácné, a to především Triarieris stenaspis Simon, 1891. This bachelor theses deals with the topics: Tropical pavilions in zoological gardens as a living space for non-target organisms and it is focused on investigation of synatropic spider species in zoological gardens of the Czech Republic. The main aim was to complete all available information about particular pavilions, glasshouses and basement of ZOOs and the information whether are these conditions suitable for colonisation by non-target organisms. Main part was a sample collecting of free living spiders in basement and pavilions of ZOOs, which are not a part of visible part of the exhibitions. These samples were identified to the species level.  The most interesting info was whether are there present our native rare species or even species new for the territory of the Czech Republic. After identification was found, that the most common species were mainly Achaearanea tepidariorum (Koch, 1841) and Pholcus phalangioides (Fuesslin, 1775). The most interesting was a find of Loxosceles rufescens (Dufour, 1820) and Tegenaria parietina (Fourcroy, 1785) as a new species for the Czech Republic. It was also found several species, which were recorded in the Czech Republic, but which are very rare, mainly Triarieris stenaspis Simon, 1891. Keywords: introdukce; pavouci; synantropní druhy; zoologické zahrady Available in digital repository of Mendel University.
Tropické pavilony zoologických zahrad jako životní prostor pro necílové organizmy

Tato bakalářská práce na téma: Tropické pavilony zoologických zahrad jako životní prostor pro necílové organizmy je zaměřena na výzkum synantropních druhů pavouků v zoologických zahradách ČR. Cílem ...

Pešan, Vojtěch
Mendelova univerzita v Brně, 2016

Úplná charakteristika vznětového motoru s využitím dat ze sítě CAN-BUS
Pluháček, Marek
2016 - Czech
Tato diplomová práce je zpracována na téma Úplná charakteristika vznětového motoru s využitím dat ze sítě CAN-Bus. Práce je rozdělena na dvě části. V teoretické části jsou popsány dle dostupné literatury druhy charakteristik spalovacího motoru a současný stav v oblasti měření charakteristik. Dále se zaměřuje na sběrnicové systémy CAN-Bus u vozidel a na možnosti využití dat z digitální sítě vozidla. Cílem praktické části je návrh metodiky měření parametrů motoru pásového traktoru John Deere 8320RT, provedení ve školní laboratoři na vířivém dynamometru. Vyhodnocení dat ze sítě CAN-Bus a sestrojení úplné otáčkové charakteristiky. Stanovení oblasti s nejnižší měrnou spotřebou paliva, maximálním dosaženým výkonem a točivým momentem. Výsledky měření jsou vyneseny do tabulek, z nichž jsou následně sestaveny charakteristiky. This diploma thesis deals the topic Full characteristics of combustion diesel engine with using data from a CAN-Bus network. This work is divided into two parts. The theoretical part of the thesis described according to available literature kinds of characteristics of the combustion engine and the current state of the measurement characteristics. Then, it is targeted on data transfer in automobiles using a Controller Area Network (CAN-Bus) and the possibilities of using data from a digital network vehicle. The aim of the practical part is to suggest methodology of measuring parameters of engine track tractor John Deere 8320RT. Evaluation of data from a CAN-Bus Net and construction a complete speed characteristic. Determination of the lowest specific fuel consumption, achieved maximum power and torque. The results of measuring and placed in tables which form is a basis for creation of subsequent characteristics. Keywords: CAN-Bus; úplná charakteristika; výkon motoru; vznětový motor Available in digital repository of Mendel University.
Úplná charakteristika vznětového motoru s využitím dat ze sítě CAN-BUS

Tato diplomová práce je zpracována na téma Úplná charakteristika vznětového motoru s využitím dat ze sítě CAN-Bus. Práce je rozdělena na dvě části. V teoretické části jsou popsány dle dostupné ...

Pluháček, Marek
Mendelova univerzita v Brně, 2016

Varroóza a možnosti jejího tlumení organickými kyselinami
Moravová, Pavlína
2016 - Czech
Diplomová práce byla zaměřena na možnosti tlumení nákazy včely medonosné roztočem Varroa dectructor pomocí přírodně identických varroacidů. V literární části byly zpracovány poznatky o jednotlivých léčivech a v praktické části byly popsány a vyhodnoceny dosažené výsledky. V průběhu experimentu byla porovnávána účinnost kyseliny mravenčí s účinností fluvalinátu a účinnost kyseliny šťavelové s účinností amitrazu. Statistickým vyhodnocením výsledků bylo zjištěno, že kyselina mravenčí dosáhla 78,6% účinnosti a kyselina šťavelová v průměru 93,8% účinnosti, a jejich účinnost tak byla stejná nebo statisticky neprůkazně nepatrně vyšší ve srovnání se syntetickou alternativou. Negativní působení organických kyselina na stav a vývoj včelstva nebylo pozorováno. Výsledky experimentu jsou důležité především pro léčbu rezistentních populací roztočů a prevenci vzniku kumulativních reziduí akaricidů ve včelích produktech. The diploma thesis was focused on the possibility to control Varroa destructor in honeybees by using natural varroacides. In the literary section were processed findings about drugs and in the practical part there were described and evaluated the results. During the experiment the effectiveness of formic acid and fluvalinate and effectiveness of oxalic acid and amitraz were compared. Statistical evaluation of results has found that formic acid reached 78,6% efficiency, and oxalic acid on average, 93,8% efficiency, and this efficiency was equal or statistically insignificantly slightly higher compared to synthetic alternatives. Any negative effects of organic acids on the status and development of colonies were observed. Experiment results are particularly important for the treatment of resistant populations of mites and prevent cumulative acaricides residues in bee products. Keywords: amitraz; fluvalinát; kyselina mravenčí; kyselina šťavelová; reziduum; včela medonosná Available in digital repository of Mendel University.
Varroóza a možnosti jejího tlumení organickými kyselinami

Diplomová práce byla zaměřena na možnosti tlumení nákazy včely medonosné roztočem Varroa dectructor pomocí přírodně identických varroacidů. V literární části byly zpracovány poznatky o jednotlivých ...

Moravová, Pavlína
Mendelova univerzita v Brně, 2016

Vegetace pozemku s fotovoltaickými elektrárnami a její význam pro ekosystém
Uldrijan, Dan
2016 - Czech
Diplomová práce je zaměřená na vyhodnocení složení vegetace a zhodnocení vlivů regulace na složení vegetace. Dále na vyhodnocení významu vegetace pro fotovoltaickou elektrárnu a pro ekosystém. Jako poslední bod následuje doporučení regulace vegetace pro fotovoltaické elektrárny. Sledování probíhalo v období let 2013-2015. Celkem bylo nalezeno 65 druhů. Za potenciálně nebezpečné druhy pro provoz fotovoltaické elektrárny byly stanoveny Festuca rubra, Dactylis glomerata, Cirsium arvense, Apera spica-venti, Trifolium pratense, Chenopodium album, Salix alba, Salix cinerea, Antryscus sylvestris a Urtica dioica. Za potenciálně nebezpečné druhy pro ekosystém byly stanoveny Dactylis glomerata, Cirsium arvense, Chenopodium album. Za druhy s pozitivním vlivem pro elektrárnu byly stanoveny Festuca rubra, Trifolium repens, Tirofolium pratense. Za druhy s pozitivním vlivem pro ekosystém byly stanoveny druhy Taraxacum sect. ruderalia, Trifolium repens, Tirofolium pratense a Lamium album. Jako vhodný druh regulace vegetace bylo stanoveno mulčování. Dále bylo doporučeno nahradit aplikaci herbicidu sečením, případně snížit četnost aplikace na 1 x 2 roky. The thesis is focused on the evaluation of vegetation composition and on determining the effects of its regulation on the composition of vegetation. The significance of vegetation for photovoltaic power plant and ecosystem was also evalusted. It is followed by the recommendations of vegetation control for photovoltaic power plants. The research was conducted between the years 2013 - 2015. Sixty five species were found. As species potentially dangerous for the operation of the photovoltaic power plant were identified Festuca rubra, Dactylis glomerata, Cirsium arvense, Apera spica-venti, Trifolium pratense, Chenopodium album, Salix alba, Salix cinerea, Antryscus sylvestris and Urtica dioica. As species potentially dangerous for the ecosystem were determined Dactylis glomerata, Cirsium arvense, Chenopodium album. As species that can have a positive impact on the power plant were determined Festuca rubra, Trifolium repens and Tirofolium pratense. As species with a positive impact on the ecosystem were determined Taraxacum sect. ruderalia, Trifolium repens, Tirofolium pratense and Lamium album. Mulching was determined as the appropriate type of vegetation control. It was recommended to replace the use of herbicides with mowing or reduce the frequency of herbicide application to once in two years. Keywords: ekosystém; fotovoltaická elektrárna; regulace vegetace; složení vegetace Available in digital repository of Mendel University.
Vegetace pozemku s fotovoltaickými elektrárnami a její význam pro ekosystém

Diplomová práce je zaměřená na vyhodnocení složení vegetace a zhodnocení vlivů regulace na složení vegetace. Dále na vyhodnocení významu vegetace pro fotovoltaickou elektrárnu a pro ekosystém. Jako ...

Uldrijan, Dan
Mendelova univerzita v Brně, 2016

Vláknina v müsli produktech
Bouzková, Klára
2016 - Czech
Cílem práce bylo zjistit obsah vlákniny a tuku u 15 vzorků müsli a porovnat naměřené hodnoty s údajem na obalu výrobku. Nejvyšší obsah celkové (11,2; 10,0 a 9,7 %) i rozpustné (5,84; 4,78 a 4,41%) vlákniny byl stanoven u vzorků 11, 3 a 7. Nejnižší množství celkové (5,1 %) i rozpustné (0,17 a 0,19 %) vlákniny bylo stanoveno u vzorků 4 a 5. Nejvíce tuku obsahovaly vzorky 3 a 13 (16,67 a 26,47 %), nejnižší obsah tuku byl ve vzorku 4 (0,4 %), v obou případech je to dáno technologií výroby. U všech vzorků s výjimkou vzorku 5 a 13 byl naměřen nižší obsah tuku, než bylo uvedeno na obalu. Největší rozdíl mezi stanoveným obsahem tuku a údajem na obalu výrobku byl 77,8 %, nejmenší pak 7,1 %. Také byla provedena senzorická analýza vzorků 20 respondenty (10 žen a 10 mužů). Hodnotil se vzhled výrobku po vybalení, vůně, křupavost, polykatelnost, chuť, atraktivita obalu a celkový dojem. Z hlediska celkového dojmu byl nejlépe hodnoceným vzorkem u obou pohlaví vzorek 9: Pšeničné lupínky čokoládové. Nejhůře hodnocený z pohledu žen i mužů byl vzorek 6: Borůvkové müsli s ječmenem. The main target of the thesis was to analyse the content of dietary fibre and lipid in 15 muesli samples, and to compare measured quanta with data on the product cover. The highest content of dietary fibre (11,2; 10,0 and 9,7 %) and soluble dietary fibre (5,84; 4,78 and 4,41%) has been stated in samples 11, 3, 7. The lowest content of dietary fibre (5,1 %) and soluble dietary fibre (0,17 and 0,19 %) has been stated in samples 4 and 5. The highest content of lipid has been measured in samples 3 and 13 (16,67 and 26,47 %). The lowest highest content of lipid has been measured in sample 4 (0,4 %). This was caused by the technology process in both cases. In all samples, except samples 5 and 13, the measured content of lipid was lower than the stated data on the product cover. The most marked contrast of data stated on the product cover and the measured value was 77,8 %, the lowest 7,1 % though. Then also sensory analysis has been done by 20 respondents (10 women and 10 men). They evaluated the visage of the cover when opened, aroma, crispness, swallowness, taste, attractiveness and the overall impress. Focusing on the overall impress, the best assessed sample by both men and women was sample 9: Chocolate wheat cereals. The worst assessed sample by both men and women was sample 6: Blueberries muesli with barleycorn. Keywords: müsli; senzorická analýza; tuk; vláknina Available in digital repository of Mendel University.
Vláknina v müsli produktech

Cílem práce bylo zjistit obsah vlákniny a tuku u 15 vzorků müsli a porovnat naměřené hodnoty s údajem na obalu výrobku. Nejvyšší obsah celkové (11,2; 10,0 a 9,7 %) i rozpustné (5,84; 4,78 a 4,41%) ...

Bouzková, Klára
Mendelova univerzita v Brně, 2016

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases