Number of found documents: 1208
Published from to

Průzkum stropní konstrukce knihovny Jezuitské koleje v Telči
Válek, Jan; Skružná, Olga
2021 - Czech
Cílem nedestruktivního průzkumu bylo bližší poznání stropní konstrukce před plánovanou rekonstrukcí knihovny. The aim of the non-destructive survey was to reach better description of the ceiling structure before the planned reconstruction of the library. Keywords: ground penetrating radar (GPR); non-destructive survey; radargrams; cultural heritage Available at various institutes of the ASCR
Průzkum stropní konstrukce knihovny Jezuitské koleje v Telči

Cílem nedestruktivního průzkumu bylo bližší poznání stropní konstrukce před plánovanou rekonstrukcí knihovny....

Válek, Jan; Skružná, Olga
Ústav teoretické a aplikované mechaniky, 2021

Analýza napjatosti kleneb v budově Univerzitního centra Masarykovy univerzity v Telči
Bayer, Jan; Drdácký, Miloš
2021 - Czech
Zpráva shrnuje výsledky z místních šetření, expertních posudků a výpočtů, které se týkají kleneb v objektu bývalé jezuitské koleje v Telči na náměstí Zachariáše z Hradce č.p. 2. Podmětem pro šetření byl nedostatek podkladů pro posouzení zatížitelnost kleneb pro nový účel: zřízení veřejné knihovny kombinované s galerií. Provedené výpočty MKP slouží pro odhad napjatosti klenby v místnosti 0.22Aa nenahrazují statický výpočet, ale mohou sloužit jako podklad pro eventuální zpracování podrobného statického výpočtu. The report summarizes the results of local surveys, expert opinions and analysis concerning the vaults in the building of the former Jesuit dormitory in Telč on Zachariáš Square in Hradec no. 2. The investigation was induced by the lack of inputs data for the assessment of the vaults for a new purpose: the establishment of a public library combined with a gallery. The performed FEM calculations estimated the stresses in the vaults of the room 0.22A and do not replace the static calculation, but can serve as an input information for a possible design project. Keywords: masonry vaults; ground penetrating radar (GPR); ANSYS; stress analysis; Jesuits dormitory in Telč Available at various institutes of the ASCR
Analýza napjatosti kleneb v budově Univerzitního centra Masarykovy univerzity v Telči

Zpráva shrnuje výsledky z místních šetření, expertních posudků a výpočtů, které se týkají kleneb v objektu bývalé jezuitské koleje v Telči na náměstí Zachariáše z Hradce č.p. 2. Podmětem pro šetření ...

Bayer, Jan; Drdácký, Miloš
Ústav teoretické a aplikované mechaniky, 2021

Průzkum konstrukcí skrytých pod podlahou zámecké kaple Všech svatých v Telči
Válek, Jan; Skružná, Olga
2021 - Czech
Cílem nedestruktivního průzkumu bylo zjistit přítomnost stavebních konstrukcí skrytých pod soudobou podlahou. Průzkum potvrdil polohu krypty a neodhalil žádné další konstrukce. The aim of the non-destructive survey was to determine the presence of building construction hidden under the contemporary floor. The survey confirmed the position of underground crypt and revealed no other structures. Keywords: ground penetrating radar (GPR); non-destructive survey; radargrams; cultural heritage Available at various institutes of the ASCR
Průzkum konstrukcí skrytých pod podlahou zámecké kaple Všech svatých v Telči

Cílem nedestruktivního průzkumu bylo zjistit přítomnost stavebních konstrukcí skrytých pod soudobou podlahou. Průzkum potvrdil polohu krypty a neodhalil žádné další konstrukce....

Válek, Jan; Skružná, Olga
Ústav teoretické a aplikované mechaniky, 2021

Metodika tradičního opracování stavebního dřeva pro konstrukční opravy historických staveb
Kloiber, Michal; Růžička, Petr; Tippner, J.; Kunecký, Jiří
2021 - Czech
Publikace se věnuje metodickému popisu tradičního (ručního) opracování dřeva pro konstrukční opatření při opravách historických staveb. V metodice jsou prezentovány výsledky experimentálních testů při těžbě dřeva v různých ročních obdobích (zima, jaro, léto), při opracování různými způsoby (řezání, štípání, tesání a kombinace tesání s plavením), při ověření eliminace růstových napětí při výběru dřeva a opracování (výběr dřeva bez přirozených vad a úmyslné zásahy při opracování). Výsledkem je metodika, která respektuje standardy z oblasti ochrany kulturního dědictví, zejména pak požadavek na minimalizaci zásahu do původní hmotné substance a zachování původní technologie opracování nově vkládaných prvků včetně výběru materiálu. Vlastní metodika popisuje předpoklady použití a nutné okrajové podmínky, výběr materiálu, manipulaci a skladování kulatiny, technologii opracování (tesání, štípání a řezání), skladování opracovaných prvků až po samotnou konstrukční sanaci, kde je na konkrétních příkladech konstrukčních prvků předvedena minimalistická varianta zásahu do původní materie za použití tradičně (ručně) opracovaného dřeva. The publication deals with a methodological description of traditional (manual) wood working for structural measures in repairs of historical buildings. The methodology includes the results of experimental testing performed during timber logging in various seasons (winter, spring, summer), results for different ways of working (cutting, splitting, hewing, and combination of hewing with floating), results of verifying the elimination of growth (residual) stresses in wood selection and working (selection of wood without natural defects and intentional interventions during working). The resulting methodology meets the protection standards of cultural heritage, in particular the requirement to minimize interference with the original material, while using the original working technology for newly incorporated elements including material selection. The methodology describes the prerequisites for use and the necessary marginal conditions, material selection, handling and storage of logs, woodworking technology (hewing, splitting, and cutting), but also storage of worked elements until the actual structural repair, while presenting the version of minimum interference with the original material using traditional (manual) working of timber on specific examples of structural elements. Keywords: timber structure; structural measures; traditional wood working; hewing; cutting; splitting Available in a digital repository NRGL
Metodika tradičního opracování stavebního dřeva pro konstrukční opravy historických staveb

Publikace se věnuje metodickému popisu tradičního (ručního) opracování dřeva pro konstrukční opatření při opravách historických staveb. V metodice jsou prezentovány výsledky experimentálních testů při ...

Kloiber, Michal; Růžička, Petr; Tippner, J.; Kunecký, Jiří
Ústav teoretické a aplikované mechaniky, 2021

Zacílená rentgenová tomografie s vysokým rozlišením
Kumpová, Ivana; Vopálenský, Michal
2021 - Czech
Metoda rentgenové mikro-tomografie je stále více využívána mimo jiné při výzkumu materiálových charakteristik a lomového chování stavebních materiálů. Poskytuje slibné výsledky v oblasti trojrozměrného pozorování a kvantifikace prvků mikrostruktury, včetně objektů lomu. Se standardním přístupem k získávání tomografických dat je však dosažitelné rozlišení výrazně omezeno velikostí zkoumaného objektu, což má za následek omezení nebo dokonce úplnou ztrátu užitečných informací týkajících se například tvaru a velikosti lomové procesní zóny. Z tohoto důvodu byly v této práci testovány možnosti tomografického cílení na zájmovou oblast s vyšším dosažitelným rozlišením, než je obvyklý limit tomografických systémů. The method of X-ray micro-tomography is increasingly used in the research of material characteristics and fracture behavior of building materials. It brings promising results in the field of three-dimensional observation and quantification of microstructure elements, including fracture objects. However, with the standard approach to the tomographic data acquisition, the achievable resolution is severely limited by the size of the examined object resulting in a reduction or even complete loss of useful information regarding, for example, the shape and size of the fracture process zone. For this reason, the possibilities of tomographic targetting of the region of interest with a higher achievable resolution than the usual limit of the tomographic systems have been tested in this work. Keywords: X-Ray micro-tomography; spatial resolution; contrast to noise ratio; denoising filtering; 3D volume fitting Fulltext is available at external website.
Zacílená rentgenová tomografie s vysokým rozlišením

Metoda rentgenové mikro-tomografie je stále více využívána mimo jiné při výzkumu materiálových charakteristik a lomového chování stavebních materiálů. Poskytuje slibné výsledky v oblasti ...

Kumpová, Ivana; Vopálenský, Michal
Ústav teoretické a aplikované mechaniky, 2021

Zpráva o výsledcích chemické a mineralogické analýzy vzorků stavebních materiálů z objektu: VD Kamenička
Frankeová, Dita; Bauerová, Pavla; Koudelková, Veronika; Slížková, Zuzana
2021 - Czech
V rámci stavebně-technického průzkumu byl proveden mikroskopický rozbor vzorků historického betonu s využitím skenovacího elektronového mikroskopu a SEM‐EDS analýzy. Byla provedena charakterizace plniva a složek pojiva malt, určení stupně degradace betonu a identifikace produktů chemické koroze. Výsledky průzkumných prací byly použity jako podklad pro návrh rekonstrukce objektu.\n Within the construction-technical survey framework, a microscopic analysis of historical concrete samples was performed using a scanning electron microscope and SEM-EDS analysis. Characterization of mortar components, determination of concrete degradation degree, and identification of chemical corrosion products. The results of the survey work were used as a basis for the reconstruction project.\n Keywords: material characterization; mortars; concrete Available at various institutes of the ASCR
Zpráva o výsledcích chemické a mineralogické analýzy vzorků stavebních materiálů z objektu: VD Kamenička

V rámci stavebně-technického průzkumu byl proveden mikroskopický rozbor vzorků historického betonu s využitím skenovacího elektronového mikroskopu a SEM‐EDS analýzy. Byla provedena charakterizace ...

Frankeová, Dita; Bauerová, Pavla; Koudelková, Veronika; Slížková, Zuzana
Ústav teoretické a aplikované mechaniky, 2021

Zpráva o výsledcích mikroskopické analýzy vzorků brizolitových omítek ze Zlína
Bauerová, Pavla; Frankeová, Dita; Slížková, Zuzana
2021 - Czech
Výsledky analýzy složení plniva a pojiva metodou SEM-EDS v omítce zvané brizolit odebrané z fasády domu ve Zlíně. Composition of the binder and the aggregate components in “Brizolit” plaster using SEM-EDS method. Plaster was sampled from the building façade in Zlín (CR). Keywords: brizolit; SEM-EDS; historic plaster; Portland cement; lime; mortar characterization Available at various institutes of the ASCR
Zpráva o výsledcích mikroskopické analýzy vzorků brizolitových omítek ze Zlína

Výsledky analýzy složení plniva a pojiva metodou SEM-EDS v omítce zvané brizolit odebrané z fasády domu ve Zlíně....

Bauerová, Pavla; Frankeová, Dita; Slížková, Zuzana
Ústav teoretické a aplikované mechaniky, 2021

Mikroskopická analýza vzorku malty z tvrze Starý dvůr Krupka
Bauerová, Pavla; Frankeová, Dita; Slížková, Zuzana
2021 - Czech
Chemické a mineralogické složení pojiva a plniva malty pomocí elektronové mikroskopie a SEM-EDS analýzy Chemical and mineralogical composition of the binder and the aggregate of mortar, using electron microscopy and SEM-EDS analysis Keywords: SEM-EDS analysis; historic mortar; hydraulic lime; decalcification; carbonatization Available at various institutes of the ASCR
Mikroskopická analýza vzorku malty z tvrze Starý dvůr Krupka

Chemické a mineralogické složení pojiva a plniva malty pomocí elektronové mikroskopie a SEM-EDS analýzy...

Bauerová, Pavla; Frankeová, Dita; Slížková, Zuzana
Ústav teoretické a aplikované mechaniky, 2021

Mechanické a lomově-mechanické zkoušky trubních vzorků z ropovodu Družba DN 500 a DN 700
Gajdoš, Lubomír; Šperl, Martin; Šorm, Filip; Bejdl, Jan
2021 - Czech
Experimentální výzkum mechanických a lomově-mechanických vlastností trubních vzorků z ropovodu Družba. Kromě základních statických zkoušek a zkoušek na určení lomové houževnatosti bylo součástí výzkumu i určení kinetiky růstu únavových trhlin vč. analýzy kritické velikosti trhlin. Experimental research of mechanical and fracture mechanical properties of the pipe specimens taken from Družba oil pipeline. In addition to basic static tests and fracture toughness tests, the research also included the determination of the kinetic of fatigue crack growth, incl. analysis of critical crack size. Keywords: J integral; pipeline; toughness; crack Available at various institutes of the ASCR
Mechanické a lomově-mechanické zkoušky trubních vzorků z ropovodu Družba DN 500 a DN 700

Experimentální výzkum mechanických a lomově-mechanických vlastností trubních vzorků z ropovodu Družba. Kromě základních statických zkoušek a zkoušek na určení lomové houževnatosti bylo součástí ...

Gajdoš, Lubomír; Šperl, Martin; Šorm, Filip; Bejdl, Jan
Ústav teoretické a aplikované mechaniky, 2021

Stability of a bar influenced by small and large imperfections
Náprstek, Jiří; Fischer, Cyril
2020 - English
The geometrical and physical imperfections of systems can drastically reduce their critical loading. These imperfections are usually of stochastic character and, therefore, they act as random parametric perturbations of coefficients of corresponding differential equations. In this paper, the imperfections are introduced as multidimensional statistics on the set of a large number of realizations of the same system. As far as the amount of information is small or the imperfections themselves cannot be considered small, the convex analysis is preferable. The paper compares results obtained by both stochastic and convex analyses for hyperprism and demonstrates when each of them is more convenient to be used. Besides of the hyper-prism, the possibilities and properties of other modifications of convex method are considered, especially those based on the definition of imperfection zone marked as a centric hyper-ellipsoid or as an eccentric hyper-ellipsoid. The analytical background was brought up to the level when only a few configurations of imperfections are sufficient to be evaluated numerically. These configurations are obtained by means of the convex analysis as points of extreme critical loading using the Lagrange method of constrained extremes. Keywords: convex domain method; system stability; hyper-prism and hyper-ellipsoid domains Available at various institutes of the ASCR
Stability of a bar influenced by small and large imperfections

The geometrical and physical imperfections of systems can drastically reduce their critical loading. These imperfections are usually of stochastic character and, therefore, they act as random ...

Náprstek, Jiří; Fischer, Cyril
Ústav teoretické a aplikované mechaniky, 2020

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases