Number of found documents: 13393
Published from to

Transakční měna český podniků v mezinárodním a vnitrostátním obchodě
KOUBOVÁ, Simona
2019 - Czech
Cílem této diplomové práce je zhodnotit dopady používání cizích měn, eura, českými podniky do účetnictví podniku a analýza používání eura při transakcích. Prvním dílčím cílem je zjištění počtu zákazníků vybrané skupiny, kteří obchodují s eurem a rozdělení podniků dle velikosti, podle stanovených kritérií. Druhým dílčím cílem je zjištění projevení eura v případě kurzových rozdílů a promítnutí do účetní závěrky. V práci bude hodnocen stav a vývoj zákazníků, kteří jako transakční měnu používají euro. Bude popsán vliv eura ve společnosti a rozdělení podniků podle různých kritérií. Část bude věnována kurzovým rozdílů. Poslední část diplomové práce se bude zabývat dopadem eura na účetní závěrky The aim of this thesis is to evaluate the impact of the use of foreign currencies, the euro by Czech companies on the accounting and analysis of the use of the euro in transactions. The first sub-objective is to determine the number of customers of the selected group who trade in the euro and the division of enterprises by size according to specified criteria. The second sub-objective is to determine the effect of the euro in the case of exchange rate differences and to be reflected in the financial statements. The work will evaluate the status and development of customers who use the euro as the transaction currency. The impact of the euro on society and the division of enterprises according to different criteria will be described. Part will be devoted to exchange rate differences. The last part of the thesis will deal with the impact of the euro on the financial statements Keywords: kurzové rozdíly; směnný kurz; finanční výkazy; euro; exchange rate differences; exchange rate; financial statements; euro Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Transakční měna český podniků v mezinárodním a vnitrostátním obchodě

Cílem této diplomové práce je zhodnotit dopady používání cizích měn, eura, českými podniky do účetnictví podniku a analýza používání eura při transakcích. Prvním dílčím cílem je zjištění počtu ...

KOUBOVÁ, Simona
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2019

Efekty vybraných daňových nástrojů ve vztahu k výběru DPH
ŠPILAUEROVÁ, Hana
2019 - Czech
Daně tvoří nejdůležitější příjmy veřejných rozpočtů. Stát věnuje velkou pozornost jejich správnému výběru. Přínos v oblasti daně z přidané hodnoty má vedle jiného podávání kontrolního hlášení a zavedení elektronické evidence tržeb. Cílem diplomové práce je posoudit efekty těchto nástrojů v souvislosti se změnami daňových příjmů daně z přidané hodnoty v České republice. V teoretické části jsou popsány jednotlivé nástroje, které jsou používány pro zvýšení výběru DPH - sazby daně, reverse charge, zajišťovací příkazy, souhrnné hlášení, kontrolní hlášení, elektronická evidence tržeb. V praktické části je přínos zavedených nástrojů zjišťován na základě odhadů a analýz. Efekt kontrolního hlášení je vyčíslen na údajích o nadměrných odpočtech. Společný vliv nástrojů je zjišťován prostřednictvím analýz inkasa DPH a konečné spotřeby, dochází k vyčíslení možných dopadů zavedených opatření. Práce zachycuje především období let 2015 - 2018, kdy platí stejné sazby DPH a výpočty tedy nejsou změnou daňových sazeb ovlivněné. Taxes are the most important revenue of the public budgets. The state dedicates great alertness to their right collection. In the area of value added tax, handing in control statement and introducing electronic record of sales, among other things, bring a contribution. The aim of this thesis is to assess effects of these instruments in connection with changes in VAT collection in the Czech Republic. The theoretical part brings a description of individual instruments that are used to increase VAT collection - tax rates, reverse charge, security orders, recapitulative statement, control statement, electronic register of sales. In the practical part the contribution of the adopted measures is surveyed on the basis of estimations and analyses. The effect of the control statement is calculated on the data about excessive deductions. Common influence of the instruments is investigated through analyses of VAT collection and final consumption, it comes to a calculation of possible impacts of the implemented measures. The thesis captures above all the period between the years 2015 - 2018 when the same VAT rates are valid and so computations are not influenced by rate change. Keywords: daň z přidané hodnoty; kontrolní hlášení; elektronická evidence tržeb; Value added tax; VAT control statement; Electronic records of sales Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Efekty vybraných daňových nástrojů ve vztahu k výběru DPH

Daně tvoří nejdůležitější příjmy veřejných rozpočtů. Stát věnuje velkou pozornost jejich správnému výběru. Přínos v oblasti daně z přidané hodnoty má vedle jiného podávání kontrolního hlášení a ...

ŠPILAUEROVÁ, Hana
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2019

Forenzní účetnictví jako nástroj snížení rizika účetních podvodů
MIHALO, Jan
2019 - Czech
Předmětem této diplomové práce je forenzní účetnictví, které je nejčastěji spojeno s problematikou účetních podvodů. Literární rešerše obsahuje charakteristiku podvodů, škod a trestů. Tyto informace jsou doplněny o výsledky průzkumů hospodářské kriminality, které provádí přední poradenské společnosti. V práci je dále vymezen vnitřní kontrolní systém a popsány jeho předpoklady správného fungování, a také konkrétní používané nástroje. Poslední část literární rešerše je věnována metodám forenzního účetnictví. Tyto metody jsou dále v praktické části testovány na účetních výkazech, zpracovaných dle českých účetních standardů, vybrané účetní jednotky. Praktická část se dále zabývá zhodnocením vnitřního kontrolní systému, který je zde podrobně popsán. Další částí je popis trestného činu zpronevěry finanční prostředků, ke kterému v analyzované společnosti došlo. Přestože byl ve společnosti spáchán účetní podvod, současný stav vnitřního kontrolního systému je velmi dobrý. Provedené analýzy zpětně indikovaly možnost rizika podvodu právě v období, kdy k němu došlo. Analyzovány byly taktéž další roky, u kterých tyto použité metody forenzního účetnictví přesvědčivě potvrdily, že finanční výkazy vybrané účetní jednotky podávají věrný a poctivý obraz účetnictví. The topic of this diploma thesis is the Forensic Accounting, which is related to the accounting fraud. Literature review is a chapter devoted to the characteristics of accounting fraud, damage caused by fraudulent behavior and punishment. There is also an information from global economic fraud surveys performed by top consulting company. In this diploma work is a chapter about internal control system, with prerequisites for its functioning and used tools. The last part of literature review is about method of forensic accounting. These methods are used in the practical part a tested on financial statements, processed according to Czech accounting standards, of chosen company. Then in the practical part is an evaluation of internal control system, which is described in detail. Another part is dedicated to the accounting crime committed in the chosen company. Even though that accounting crime was committed, current state of internal control system of chosen company is very good. The analysis which was retroactively done indicates a possible risk of accounting fraud just in this period. These forensic methods were applied also for another years and it has been shown that accounting gives a true and fair view. Keywords: Účetní podvod; forenzní účetnictví; vnitřní kontrolní systém; Financial Fraud; Forensic Accounting; Internal control system Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Forenzní účetnictví jako nástroj snížení rizika účetních podvodů

Předmětem této diplomové práce je forenzní účetnictví, které je nejčastěji spojeno s problematikou účetních podvodů. Literární rešerše obsahuje charakteristiku podvodů, škod a trestů. Tyto informace ...

MIHALO, Jan
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2019

Quantum GIS
MATEJOVÁ, Vlasta
2019 - Czech
Předkládaná diplomová práce se zabývá open-source softwarem QGIS. Jedná se o svobodný a multiplatformní geografický informační systém (GIS), který je distribuován pod všeobecnou licencí GNU (General Publiv License). V rámci diplomové práce byl vytvořen výukový kurz, pokrývající různé typy analýz, které systém umožňuje. Soubor modelových cvičení představuje ucelený kurz v Quantum GIS, který umožní uživateli základní seznámení se s tímto SW a bude využitelný při výuce, ale i v praxi veřejné správy, zejména v regionálním rozvoji. Z tohoto důvodu byl proveden průzkum v obcích Jihočeského kraje, týkající se zavedenosti GIS, povědomí o softwaru QGIS, případného zájmu o kurz a tematice, které by se obce rády věnovali. Požadavky obcí byly implementovány do jednotlivých cvičení. Kurz je dostupný v rámci e-learningu v systému Moodle na odkazu https://moodle.ef.jcu.cz/course/view.php?id=2683, ale také ve formě celistvého dokumentu, který je přílohou této práce. This thesis deals with open-source software QGIS.It is a free and multiplatform geographical information system (GIS) which is distributed under the general public license (GNU). In the framework of this thesis, a teaching course was created, various types of analyses that the system allows. A set of model exercises is intended to represent a integrated course in the Quantum GIS, which will enable the user to become acquainted with this SW and will be useful in teaching, but also in the practice of public administration, especially in regional development. For this reason, the author realized a survey in the municipalities of the South Bohemian Region concerning the introduction of GIS, awareness of QGIS software, possible interest in the course and topics which the municipalities would like to dedicate to. The requirements of the municipalities have been implemented into individual exercises. The course is available in e-learning in the Moodle system on the link: https://moodle.ef.jcu.cz/course/view.php?id=2683, but also in the form of a comprehensive document which is annexed to this work. Keywords: geografické informační systémy; Open GIS; Open Data; Quantum GIS; kurz; tutorial.; Geographic Information System; Open GIS; Open Data; Quantum GIS; training; tutorial. Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Quantum GIS

Předkládaná diplomová práce se zabývá open-source softwarem QGIS. Jedná se o svobodný a multiplatformní geografický informační systém (GIS), který je distribuován pod všeobecnou licencí GNU (General ...

MATEJOVÁ, Vlasta
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2019

Komunitou podporované zemědělství v ČR
NOSKO, Tomáš
2019 - Czech
Tato práce se zabývá komunitou podporovaným zemědělstvím (KPZ) a zaměřuje se na situaci v České republice. Cíl práce je analyzovat stav komunitou podporovaného zemědělství v České republice a zjistit, jak jsou jednotlivé formy rozloženy. Teoretická část obsahuje obecný přehled o zemědělství nejen v České republice, ale i v ostatních zemích světa. Hlavní část práce je poté zaměřena na kraje České republiky a jejich situaci v komunitou podporovaném zemědělství. Všechna potřebná data byla získána prostřednictvím pilotních rozhovorů, emailovou komunikací a z veřejně dostupných databází. Data jsou následně vyhodnocena pomocí MS Excel, geografického programu ArcGis a deskriptivní statistiky This thesis deals with community-supported agriculture (CSA) and focuses on the situation in the Czech Republic. The aim of the work is to analyse community-supported agriculture in the Czech Republic and find out, how these forms of it are spread. The theoretical part includes general overview of agriculture not only in the Czech Republic, but also in other countries in the world. The main part focuses on regions of the Czech Republic and their situation in community-supported agriculture. All necessary data are obtained by pilot interviews, email communication with farmers and publicly available databases. The data are evaluated using MS Excel, ArcGis geographic program and descriptive statistics. Keywords: komunitou podporované zemědělství; komunita; kraj; zemědělství; community-supported agriculture; community; region; agriculture Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Komunitou podporované zemědělství v ČR

Tato práce se zabývá komunitou podporovaným zemědělstvím (KPZ) a zaměřuje se na situaci v České republice. Cíl práce je analyzovat stav komunitou podporovaného zemědělství v České republice a zjistit, ...

NOSKO, Tomáš
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2019

Právní aspekty vystoupení z EU
CHVÁTALOVÁ, Karolína
2019 - Czech
Diplomová práce Právní aspekty vystoupení z EU je rozdělena do dvou částí. V teoretické části jsou analyzovány právní náležitosti vystoupení členské země z EU dle článku 50 Smlouvy o Evropské unii. Je uveden také příklad vystoupení z EU ještě předtím, než článek 50 vešel v platnost. V praktické části je kladen důraz na analýzu právních aspektů vystoupení Velké Británie z Evropské unie, a to hlavně v oblasti mezinárodního obchodu Spojeného království. Zkoumány byly obchodní vztahy Velké Británie se třetími zeměmi, se kterými má EU obchodní smlouvy a dále obchodní vztahy VB se třetími zeměmi zakládající se na preferenčních smlouvách. Analyzována byla také situace obchodní bilance VB a jejího vlivu na HDP za využití predikce britské národní banky. The thesis Legal Aspects of Withdrawal from the EU is divided into two parts. The theoretical part sums up the legislation of the withdrawal according to article 5O of the Lisbon Treaty. There is also an example of withdrawal from the EU before the article 50 has been even applied. The section dedicated to the practical results attained from the research was completed by analysing existing preferential agreements, which the UK has owing to EU, as any other member state. Then the same analysis has been carried out with existing preferential agreements, that the UK concluded with third countries. There has been done a forecast of the trade balance and its effect on GDP for the next two years according to the prediction of the Bank of England. Keywords: Brexit; vystoupení; Spojené království; Evropská unie; článek 50; mezinárodní obchod; obchodní bilance; Brexit; withdrawal; United Kingdom; European Union; article 50; international trade; trade balance Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Právní aspekty vystoupení z EU

Diplomová práce Právní aspekty vystoupení z EU je rozdělena do dvou částí. V teoretické části jsou analyzovány právní náležitosti vystoupení členské země z EU dle článku 50 Smlouvy o Evropské unii. Je ...

CHVÁTALOVÁ, Karolína
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2019

Podniková kultura ve vybraných společnostech
KOHOUTOVÁ, Tereza
2019 - Czech
Cílem této diplomové práce je charakterizovat podnikovou kulturu za pomoci specifikace jejích rozhodujících dimenzí a navržení změn vedoucích k žádoucímu stavu podnikové kultury ve vybraných společnostech. Samotná diplomová práce se skládá ze dvou hlavních částí tj. teoretické a praktické části. Teoretická část obsahuje základní pojmy a uvedení do dané problematiky podnikové kultury. V druhé praktické části je již popsán provedený výzkum. Potřebné informace pro výzkum byly získány pomocí dotazníku VSM 94 & 2013, dotazníku TBSD, které byly doplněny o metody pozorování a nestrukturovaných rozhovorů, aby byla zaručena kvalita daného výzkumu a také celkové pochopení situace ve společnostech. Na závěr této práce byly představeny návrhy dle zjištěných problematických oblastí ve společnostech, tak aby jednotlivé společnosti směřovaly či posílily své směřování ke všem žádoucím kulturním dimenzím a tím se posunuly dále do znalostní ekonomiky. The main aim of the diploma thesis is to analyse corporate culture in selected companies and to propose changes that will help them to reach desirable cultural dimensions of the knowledge economy. The thesis consists of two main parts. The first one is devoted to the theoretical background and the second one to the practical part. The content of the first part is literary research, which consists of basic knowledge about company culture and related subjects. The second part is dedicated to an analysis of company cultures in selected companies. The data for this research was obtained by the VSM 94 & 2013, TBSD test, observation and unstructured interviews with the employees, which were used to help us fully understand this problematic. Results of each method in cultural dimensions were compared and final results determined in which cultural dimensions they have problematic areas. At the end of the thesis, proposals that will lead the companies towards desirable knowledge economy were made. Keywords: Podniková kultura; kulturní dimenze; znalostní ekonomika.; Company culture; cultural dimensions; knowledge economy. Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Podniková kultura ve vybraných společnostech

Cílem této diplomové práce je charakterizovat podnikovou kulturu za pomoci specifikace jejích rozhodujících dimenzí a navržení změn vedoucích k žádoucímu stavu podnikové kultury ve vybraných ...

KOHOUTOVÁ, Tereza
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2019

Daň z přidané hodnoty u služeb v ČR a jiných členských státech Evropské unie
HONNEROVÁ, Lucie
2019 - Czech
Tato práce se zabývá problematikou harmonizace daně z přidané hodnoty v oblasti služeb. V úvodu práce je podán výklad obecných pravidel, která se uplatní při zdanění služeb podle harmonizující směrnice 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty. Praktická část práce je zaměřena na výklad a porovnání podmínek aplikace daně z přidané hodnoty při poskytování služeb v České republice, Slovenské republice a Francii s důrazem na identifikaci výjimek a odchylných ustanovení. Právní úprava daně z přidané hodnoty ve vztahu ke službám je zkoumána ve vnitrostátních předpisech platných k 31. červenci 2019. The presented diploma thesis deals with VAT rules applied to supply of services as settled by the VAT directive. The main aim of the work is to analyze the application of the VAT law by Czech Republic, France and Slovakia. The work also describes how the selected countries have made use of derogations and compulsory provisions. The taxation of services is described according to national legislation in force on 31/07/2019. Keywords: daň z přidané hodnoty; směrnice o DPH; služby; Value Added Tax; VAT Directive; Services Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Daň z přidané hodnoty u služeb v ČR a jiných členských státech Evropské unie

Tato práce se zabývá problematikou harmonizace daně z přidané hodnoty v oblasti služeb. V úvodu práce je podán výklad obecných pravidel, která se uplatní při zdanění služeb podle harmonizující ...

HONNEROVÁ, Lucie
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2019

Rozhodování uživatele účetní závěrky o finanční pozici podniku
VALDMANOVÁ, Dominika
2019 - Czech
Finanční zdraví podniku je důležité pro rozhodování uživatele účetní závěrky z různých důvodů. Může být důležité pro budoucího investora, který se rozhoduje, zda do dané společnosti investovat. Dále může být také důležité pro banku, která se rozhoduje, jestli dané společnosti může poskytnout úvěr. Existují však další případy, kdy uživatel potřebuje vědět, zda je podnik finančně zdravý. Pro toto hodnocení jsou vybrány metody, které slouží k detekci rizika manipulace účetních výkazů. Jako tyto metody jsou vybrány model CFEBT, Beneish model a Jonesův model nediskreční akruálnosti. Pro určení, zda firma tvoří nějakou hodnotu do budoucna a nehrozí jí bankrot, slouží predikční modely. Jako tyto modely jsou vybrány Tafflerův model, Index bonity, Kralickův Quicktest a IN05. Tyto modely jsou použity na šesti společnostech. Jedná se o mateřskou společnost ABC a.s. a jejích pět dceřiných společností, pro které jsou použity vymyšlené názvy pomocí římských číslic I - V. V praktické části diplomové práce jsou společnosti nejprve analyzovány podle jednotlivých modelů a následně se určí vliv jednotlivých dceřiných společností na mateřskou společnost pomocí korelačního koeficientu. Na závěr jsou potvrzeny nebo vyvráceny dvě hypotézy. Jedna z nich říká, že je celý konsolidační celek finančně zdravý a druhá předpokládá, že výsledky dceřiných společností ovlivňují výsledky mateřské společnosti pozitivně. The financial health of a company is important for the decision-making of a financial statement user for various reasons. It may be important for future investors to decide if they can invest in the company. In addition, it may also be important for a bank to decide whether the company can provide a credit. However, there are other cases where the user needs to know if the company is financially health. For this evaluation, there are selected the methods used to detect and evaluate the manipulation of financial statements. As these methods are selected the CFEBT model, the Beneish model and the Jones model of non-discretion accrual. Creditworthy models are used to determine whether the company is making any value for the future and there is any danger of bankruptcy. The creditworthiness index, the Tamari model and the IN05 model are selected as these models. In the diploma thesis, these methods are applied in six companies. There are the parent company named ABC a.s. and its five subsidiaries named with Roman numerals I-V. Names of companies are invention. In the practical part of the diploma thesis, the companies are analysed according to individual models and then there is determined the influence of subsidiaries on the parent company according the correlation coefficient. In the end the hypotheses are confirmed or refuted. The first hypothesis says that the whole consolidation unit is financially health. The second hypothesis assumes that the results of subsidiaries influence the results of parent company positively. Keywords: kreativní účetnictví; věrný a poctivý obraz účetnictví; predikční modely; detekční modely; finanční zdraví; creative accounting; fair and true view; prediction models; detection models; financial health Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Rozhodování uživatele účetní závěrky o finanční pozici podniku

Finanční zdraví podniku je důležité pro rozhodování uživatele účetní závěrky z různých důvodů. Může být důležité pro budoucího investora, který se rozhoduje, zda do dané společnosti investovat. Dále ...

VALDMANOVÁ, Dominika
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2019

Postoje a motivace studentů EF JU v Českých Budějovicích ke studiu
PAVLÍKOVÁ, Klára
2019 - Czech
Cílem práce je zjistit motivaci a postoje ke studiu u studentů Ekonomické fakulty Jihočeské univerzity. Proč si studenti ke svému studiu vybírají právě tuto fakultu, jaké faktory byly při výběru školy důležité, kdo z okolí se k tomuto rozhodnutí přičinil svým názorem či radou, jak studenti hodnotí průběh studia, zda existují nějaké problémy, které by se na fakultě měly řešit apod. Součástí práce je kvalitativní a kvantitativní výzkum. Data z kvantitativního výzkumu jsou poskytnuty fakultou, kvalitativní výzkum bude realizován formou polostrukturovaných rozhovorů. V závěru budou shrnuty zajímavé výstupy z vyhodnocení obou výzkumů, uvedeno zda se výstupy z obou výzkumů shodují či si protiřečí, jaké přínosy jednotlivé výzkumy přinesly. Výstupem budou doporučení pro fakultu založená opět na výsledcích dotazníkového šetření a rozhovorů. Budou vyzdvihnuty pozitiva a poukázáno na nedostatky, které studenti během svého studia vnímají. The aim of this thesis was to find out the motivations and attitudes of the students to study. Particularly of the students of the Faculty of Economics of the University of South Bohemia. Thesis is focused on finding answers on questions such as why did students choose this faculty for their studies, what factors were important in choosing a school, who contributed to this decision, for instance family or peers, with their opinion or advice. As well as how do students evaluate the course of study, whether there are any problems that should be solved at the faculty etc. Part of the work is qualitative and quantitative research. Data from quantitative research are were provided by the faculty. Qualitative research was done in the form of semi-structured interviews. In conclusion, interesting outcome from the evaluation of both surveys were summarized, whether the outcome of both surveys coincide or contradict what benefits each research has brought. Part of the outcome are also some recommendations for the faculty based on the results of the questionnaire survey and the interviews. Highlighted were also the most positive and negative opinions and perceptions of the students during their studies, so the outcome is useful with its qualitative data. Keywords: Motivace; postoje; výzkum; Ekonomická fakulta; Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích; motivations; attitudes; evaluation; research; Faculty of Economics; University of South Bohemia Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Postoje a motivace studentů EF JU v Českých Budějovicích ke studiu

Cílem práce je zjistit motivaci a postoje ke studiu u studentů Ekonomické fakulty Jihočeské univerzity. Proč si studenti ke svému studiu vybírají právě tuto fakultu, jaké faktory byly při výběru školy ...

PAVLÍKOVÁ, Klára
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2019

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases