Number of found documents: 4239
Published from to

Deriváty pyrazinkarboxylové kyseliny jako potenciální antimykobakteriální léčiva.
Bouz, Ghada Basem; Doležal, Martin; Musiol, Robert; Krátký, Martin
2020 - English
Charles University, Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Department of Pharmaceutical Chemistry and Pharmaceutical Analysis Candidate Ghada Bouz Supervisor Prof. PharmDr. Martin Doležal, Ph.D. Title of Doctoral Thesis Derivatives of Pyrazinecarboxylic Acid as Potential Antimycobacterial Active Drugs This doctoral thesis is focused on the design, synthesis, and in vitro antimicrobial evaluation of potentially active compounds structurally derived from the first line antitubercular, pyrazinamide. The introduction briefly highlights the serious issue of tuberculosis in the present time, along with the reasons behind the failure to eradicate this ancient infection. The lack of a proper animal model that can replicate tuberculosis in its latent and active form was discussed more in detail, where zebrafish (Danio rerio) was suggested as a novel animal model suitable for multi-research purposes connected to tuberculosis. A total of 112 compounds were synthesized and published as part of this doctoral work. They are divided into four main structural types, namely 3-(phenylcarbamoyl)pyrazine-2-carboxylic acids, 3- aminopyrazine-2-carboxamides, ureidopyrazines, and N-(pyrazin-2-yl)benzenesulfonamides. All prepared compounds were in vitro screened against five mycobacterial strains (with the... Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra Katedra farmaceutické chemie a farmaceutické analýzy Kandidát Ghada Bouz Školitel Prof. PharmDr. Martin Doležal, Ph.D. Název disertační práce Deriváty pyrazinkarboxylové kyseliny jako potenciální antimykobakteriální léčiva Tato disertační práce je zaměřena na návrh, syntézu a in vitro antimikrobiální hodnocení potenciálně účinných látek strukturně odvozených od pyrazinamidu, antituberkulotika první linie. Úvod krátce upozorňuje na závažnost problému tuberkulózy a na důvody, které dosud znemožňují eradikaci této nemoci. Mezi tyto důvody patří absence zvířecího modelu, který by umožnil studovat tuberkulózu ve stádiu latentní i aktivní infekce. V této souvislosti jsme popsali rybí model dánia pruhovaného (Danio rerio), který byl navržen jako nový zvířecí model vhodný pro výzkum tuberkulózy. Celkem bylo v rámci řešení této disertační práce připraveno a publikováno 112 sloučenin. Sloučeniny jsou rozděleny do čtyř hlavních strukturních typů, jmenovitě 3-(fenylkarbamoyl)pyrazin-2- karboxylové kyseliny, 3-aminopyrazin-2-karboxamidy, ureidopyraziny a N-(pyrazin-2-yl)benzensulfonamidy. Všechny připravené sloučeniny byly testovány na in vitro aktivitu vůči pěti mykobakteriálním kmenům (s důrazem na Mycobacterium tuberculosis H37Rv), osmi... Available in a digital repository NRGL
Deriváty pyrazinkarboxylové kyseliny jako potenciální antimykobakteriální léčiva.

Charles University, Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Department of Pharmaceutical Chemistry and Pharmaceutical Analysis Candidate Ghada Bouz Supervisor Prof. PharmDr. Martin ...

Bouz, Ghada Basem; Doležal, Martin; Musiol, Robert; Krátký, Martin
Univerzita Karlova, 2020

Narušená Funkce Hipokampu u Modelu Obsedantně-Kompulsivní Poruchy Vyvolané Quinpirolem
Brožka, Hana; Stuchlík, Aleš; Jendelová, Pavla; Kelemen, Eduard
2020 - English
Obsessive-compulsive disorder (OCD) is a serious psychiatric condition manifested by repeated thoughts followed by stereotypic compulsive behavior. Alterations to cortico-thalamo-striato- cortical circuits are most often implicated in the pathophysiology of OCD. However, many studies have also found a changed volume, shape and activity of the hippocampus in OCD patients. This work focused on the activity of hippocampal CA1 cells during stereotypical checking behavior and on cognitive flexibility in a quinpirole (QNP) sensitization model of OCD. The activity of CA1 hippocampal cells during stereotypical checking was assessed in an enriched open-field test in QNP sensitized rats. Arc+ (activity-regulated cytoskeletal associated protein, or Arg 3.1) mRNA expression profiles were determined in CA1 coronal hippocampal sections following stereotypical checking. After the establishment of stereotypical checking (10 sessions), rats were exposed to the arena and sacrificed after 5 minutes. QNP sensitized animals visited the same objects with the same frequency as during previous sessions, while control rats did not. Locomotor activity was comparable between QNP treated rats and controls. Following sacrifice, rat brains were flash frozen and sliced to 20 µm thick sections. Sections, mounted on slides, were hybridized... Obsedantně kompulzivní porucha (OCD) je závažné psychiatrické onemocnění, které se projevuje opakovanými nutkavými myšlenkami a následně stereotypním kompulzivním chováním. Do patofyziologie OCD jsou zapojeny změny kortiko-thalamo-striato-kortikálních obvodů. Mnoho studií však také zjistilo změněný objem, tvar a aktivitu hipokampu u pacientů s OCD. Tato práce byla zaměřena na aktivitu hipokampálních CA1 buněk během stereotypního kontrolního chování podobného kompulzivní kontrole a na kognitivní flexibilitu v potkaním modelu sensitizace dopaminovim D2 agonistem quinpirolem (QNP). U sensitizovaných potkanů a kontrol byla hodnocena aktivita hipokampálních buněk v oblasti CA1 během stereotypní kontroly v otevřeném poli s vloženými objekty. Stanovili jsme profily exprese ranneho genu Arc+ (aktivitou regulovaného cytoskeletálního proteinu neboli Arg 3.1) v koronálních hipokampálních řezech v oblasti CA1. Po ustavení stereotypního kontrolovani (10 sezení) byli potkani vystaveni aréně a přesně po 5 minutách humánně usmrceni. Sensitizovaná zvířata navštěvovala konkrétní objekty v jednotlivých sezeních s konsistentní preferencí, zatímco kontrolní tuto preferenci měnila od jednoho sezení k druhému. Lokomoční aktivita byla v testovacím sezení mezi oběma skupinami srovnatelná. Po usmrcení byly mozky potkanů bleskově... Keywords: Obsessive-compulsive disorder; quinpirole; cognitive flexibility; hippocampus; immediate-early genes; Obsedantně-kompulsivní porucha; quinpirol; kognitivní flexibilita; hippokampus; geny ranné odpovědi Available in a digital repository NRGL
Narušená Funkce Hipokampu u Modelu Obsedantně-Kompulsivní Poruchy Vyvolané Quinpirolem

Obsessive-compulsive disorder (OCD) is a serious psychiatric condition manifested by repeated thoughts followed by stereotypic compulsive behavior. Alterations to cortico-thalamo-striato- cortical ...

Brožka, Hana; Stuchlík, Aleš; Jendelová, Pavla; Kelemen, Eduard
Univerzita Karlova, 2020

Intramembránové proteasy z rodiny rhomboidů v prokaryotech: mechanismus, repertoáry substrátů a biologické funkce u Gram-positivní bakterie Bacillus subtilis.
Began, Jakub; Stříšovský, Kvido; Bařinka, Cyril; Krásný, Libor
2020 - English
Rhomboid proteases are a class of serine intramembrane proteases, a large family of enzymes that catalyze the proteolytic cleavage of membrane proteins within their transmembrane regions, in the hydrophobic environment of cellular lipid membranes. Rhomboid proteases were discovered in 2001 in Drosophila. In their pioneering study, Lee et al. identified the essential role of Rhomboid-1 protein (Rhom-1), which proteolytically activates the epidermal growth factor (EGF) receptor signaling pathway, in the early stages of fly eye development. Members of the rhomboid superfamily - active proteases (rhomboids) as well as their catalytically-dead counterparts (rhomboid-like proteins, including iRhoms and Derlins) - are widely conserved, implying their biological significance. Rhomboids are present in all kingdoms of life from archea to humans, while proteolytically inactive rhomboid-like proteins are present in eukaryotes only. Rhomboid superfamily proteins play roles in a wide range of processes, as diverse as signaling in metazoan development, mitochondrial biogenesis in yeast, host- cell invasion by protozoan parasites, protein quality control in the endoplasmic reticulum (ER) or bacterial quorum sensing. Rhomboids are the best understood intramembrane proteases from a structural and mechanistic points... (Czech) Proteázy z rodiny rhomboidů patří do rozsáhlé skupiny serinových intramembránových proteáz, které katalyzují proteolytické štěpení membránových proteinů uvnitř jejich transmembránových oblastí, v hydrofobním prostředí lipidických buněčných membrán. Rhomboidové proteázy byly objeveny v roce 2001 v Drosophila. V průkopnické studii (Lee et al.) byla identifikována zásadní role Rhomboidu-1 (Rhom-1), který v rané fázi vývoje oka octomilky aktivuje signální dráhu receptoru epidermálního růstového faktoru. Rhomboidové proteázy, ať už aktivní proteázy (rhomboidy) či jejich katalyticky neaktivní protějšky (rhomboidové proteiny zahrnující iRhomy a Derliny), jsou silně konzervovány, což naznačuje jejich biologickou významnost. Rhomboidy jsou přítomné napříč živočišnými říšemi, od archea po člověka, zatímco proteolyticky neaktivní rhomboidové proteiny jsou přítomné výlučně v eukaryotních organizmech. Rodina rhomboidových proteinů hraje roli v široké škále rozmanitých biologických procesů, jakými je signalizace ve vývoji metazoí, mitochondriální biogenezi kvasinek, invaze protozoálních parazitů do hostitelských buněk, kvalitativní kontrola proteinů v endoplazmatickém retikulu (ER), či bakteriální quorum sensing. Ze strukturního i mechanistického hlediska jsou rhomboidy nejprostudovanějšími z... Keywords: membránový protein; intramembránová proteolysa; rhomboid; Bacillus subtilis; membrane protein; intramembrane proteolysa; rhomboid; Bacillus subtilis Available in a digital repository NRGL
Intramembránové proteasy z rodiny rhomboidů v prokaryotech: mechanismus, repertoáry substrátů a biologické funkce u Gram-positivní bakterie Bacillus subtilis.

Rhomboid proteases are a class of serine intramembrane proteases, a large family of enzymes that catalyze the proteolytic cleavage of membrane proteins within their transmembrane regions, in the ...

Began, Jakub; Stříšovský, Kvido; Bařinka, Cyril; Krásný, Libor
Univerzita Karlova, 2020

Algoritmy pro multi-modální radiografii s novými zobrazovacími detektory.
Tureček, Daniel; Šefc, Luděk; Tlustos, Lukas; Linhart, Vladimír
2020 - English
Medical imaging is a technique that allows us to visualize non surgically the internal structure of the human body in order to diagnose or treat medical conditions. It permits also monitoring of physical processes or functions of different organs inside the body. The medical imaging encompasses wide range of techniques based on different physical prin- ciples, including techniques using ionizing radiation. The quality of the images depends significantly on the quality of the used imaging detectors. There are many types of the detectors, from old analog devices (e.g. films) to fully digital detectors such as flat panels, that are the most widely used today. The newer technology is being developed and the techniques such as photon counting explored. However, the state of the art technology is the single photon counting, where the experimental detectors such as Medipix are able to count and process each individual photon. This works studies the properties, features and applications of the newest detector from the Medipix family Timepix3 in different imaging modalities. Firstly, a design of a new hardware readout interface for Timepix3 is presented together with data acquisition software and new analysis and calibration algorithms. Then, different applications of Timepix3 detector were explored: very... Zobrazování v medicíně je technika, která nám umožňuje bez operativních zásahů vizua- lizovat vnitřní struktury lidského těla, abychom mohli diagnostikovat nemoci. Umožňuje nám taky monitorování fyzikálních procesů a funkcí různých orgánů v těle. Obor medi- cínského zobrazování obsahuje širokou škálu metod založených na různých fyzikálních principech. Součástí tohoto oboru jsou i metody používající ionizující záření. Kvalita na- měřených snímků silně závisi na použitých zobrazovacích detektorech. Existuje celá řada různých typů detektorů, od čistě analogových (filmy) až po plně digitální detektory jako jsou flat panely, které jsou v dnešní době nejrozšířenější. Novější typy dektorů využívají technologie počítání fotonů a nejmodernější experimentální detektory jako například Me- dipix jsou schopné detekovat a analyzovat jednotlivé fotony. Tato práce studuje vlastnoti, parametery a možné aplikační využití nejvnovejšího detek- toru Timepix3 z rodiny detektorů Medipix v různých zobrazovacích modalitách. Nejprve byl vyvinut nový vyčítací hardware a akviziční software společně s novými kalibračními a korekčními metodami. Poté byly postupně prozkoumány různé módy Timepix3 detek- toru: velmi rychlá spektrální radiografie, která demonstruje velmi rychlé měření "barev- ných"rentgenových obrázků; jednofotovná... Keywords: Zobrazování v medicíně; Medipix; Timepix3; SPECT; PET; Compton camera; Medical Imaging; Medipix; Timepix3; SPECT; PET; Compton camera Available in a digital repository NRGL
Algoritmy pro multi-modální radiografii s novými zobrazovacími detektory.

Medical imaging is a technique that allows us to visualize non surgically the internal structure of the human body in order to diagnose or treat medical conditions. It permits also monitoring of ...

Tureček, Daniel; Šefc, Luděk; Tlustos, Lukas; Linhart, Vladimír
Univerzita Karlova, 2020

Politická poezie Dericka Thomsona
Poncarová, Petra Johana; Procházka, Martin; Dunbar, Rob; Markus, Radvan
2020 - English
This dissertation focuses on the political verse and journalism by the Scottish Gaelic poet, scholar, publisher, and activist Derick Thomson (Ruaraidh MacThòmais, 1921-2012). The chosen set of themes can be broadly described as "political issues", although Thomson should not be regarded only as a political poet in the narrow sense of a propagandist, nor does his political poetry deal with elections and campaigns. The political aspect of his poetry is much broader, including concerns with language and power. Politics also represent the connection between Thomson's multiple activities, and therefore a suitable framework in which to explore them. So far, the prevailing paradigm for studying Thomson's works has been the poetry of place, a concept deeply rooted in the Gaelic tradition, and both popular and critical attention was paid especially to his Lewis poems and, to a less extend, his writing about Glasgow. This dissertation strives to provide answers to the following questions: Which political issues can be traced in Thomson's poetry? What were his main concerns? How does he handle politics in his verse? Are there poems where a political interpretation might be constructed, but that also allow other ways of reading? What were Thomson's actual political convictions, as far as we can reconstruct... Práce se zabývá politickou poezií a novinářskou tvorbou skotského gaelského básníka, akademika, vydavatele a aktivisty Dericka Thomsona (Ruaraidh MacThòmais, 1921-2012). Thomsona ovšem nelze vnímat jako politického básníka v úzkém významu propagandisty a jeho politická poezie se zpravidla netýká specifických stránek praktické politiky, jakými jsou volby či kampaně. Politický aspekt Thomsonovy poezie je zde chápán v širším slova smyslu a zahrnuje témata, jako jsou například jazyk a moc. Takto pojatá politika rovněž spojuje Thomsonovy rozmanité literární aktivity a představuje tak vhodný, inovativní rámec pro studium jeho tvorby. Dosud totiž ve výzkumu Thomsonova díla převažovalo zaměření na poezii místa, která je v gaelské literatuře obecně hluboce zakořeněná, a pozornost čtenářů i kritiků se obracela zejména k Thomsonovým básním o jeho rodném ostrově Lewis a do menší míry také k jeho glasgowské poezii. Práce se snaží zodpovědět následující otázky: Jaká politická témata lze v Thomsonově poezii vysledovat? Kterými z těchto témat se nejvíce zaobíral? Jak k politickým tématům ve svých básních přistupuje? Existují v jeho díle básně, které lze číst politicky a zároveň je vykládat i jinými způsoby? Lze na základě Thomsnových vydaných děl rekonstruovat jeho politické postoje? Jakým způsobem se Thomson... Keywords: Derick Thomson|Ruaraidh MacThòmais|moderní skotská gaelská poezie|politická poezie|skotský nacionalismus|skotská gaelština|Gairm; Key words: Derick Thomson|Ruaraidh MacThòmais|modern Scottish Gaelic poetry|political poetry|Scottish nationalism|Scottish Gaelic|Gairm Available in a digital repository NRGL
Politická poezie Dericka Thomsona

This dissertation focuses on the political verse and journalism by the Scottish Gaelic poet, scholar, publisher, and activist Derick Thomson (Ruaraidh MacThòmais, 1921-2012). The chosen set of themes ...

Poncarová, Petra Johana; Procházka, Martin; Dunbar, Rob; Markus, Radvan
Univerzita Karlova, 2020

Diverzita a životní strategie ptáků podél gradientu produktivity a její variability
Tószögyová, Anna; Storch, David; Remeš, Vladimír; Field, Richard
2020 - English
Geographical variability in species richness and life-history strategies shows remarkable and well-documented patterns generated by various processes that have not yet been fully revealed. However, the pronounced correlation between spatial patterns in species and trait diversity and spatial gradients in environmental conditions indicates that the environment may modulate these processes. The mechanisms related to environmental productivity (energy availability), as a strong predictor of biodiversity, have been hypothesized to explain the cause of these broad- scale biodiversity patterns. Still, there is no consensus in the explanation, as many of the environmental and biotic factors are strongly interrelated. We have derived testable predictions that allowed disentangling the mechanisms responsible for spatial distributions of life-histories and species richness. The patterns in spatial distribution of many avian traits across the striking productivity gradient in South Africa show a slow-fast continuum in life-history strategies. High environmental productivity in tropics may result in stable populations that favour slow life-history strategies; birds can utilize stable food resources - low food seasonality selects for small clutch sizes, long parental care and high juvenile survival. The... Geografická variabilita v druhové bohatosti a životních strategiích druhů vykazuje nápadné a dobře zdokumentované trendy, generované různými procesy, které však ještě nebyly plně odhaleny. Výrazná korelace prostorových trendů v rozmanitosti druhů a jejich vlastností s prostorovými gradienty podmínek prostředí naznačuje, že to bude právě prostředí, které bude regulovat tyto procesy. Předpokládá se, že mechanismy spojené s produktivitou prostředí (s dostupností energie) by mohly vysvětlit příčinu těchto širokoškálových trendů v biologické rozmanitosti. Ve vysvětlení však stále neexistuje konsensus, což je dáno tím, že environmentální a biotické prediktory biodiverzity jsou vzájemně silně provázány. Vymysleli jsme testovatelné predikce, které umožnily rozplést mechanismy odpovědné za prostorové distribuce v druhové rozmanitosti a vlastnostech druhů. Trendy v prostorové distribuci mnoha vlastností ptáků podél výrazného gradientu produktivity v Jižní Africe vykazují 'slow-fast' kontinuum v životních strategiích. Vysoká produktivita prostředí v tropech vede k stabilním populacím, které upřednostňují pomalé životní strategie; nízká sezonalita v dostupnosti potravy vede k malým snášky, dlouhé rodičovské péči a vyšší životaschopnosti mláďat. Predace hnízd může také přispívat k výsledným prostorovým trendům... Keywords: druhová diverzita; životní strategie; vlastnosti druhů; produktivita prostředí; sezonalita prostředí; geografické trendy; ptáci; ptáci Afriky; species richness; life-history strategies; species traits; environmental productivity; environmental seasonality; geographical patterns; birds; African avifauna Available in a digital repository NRGL
Diverzita a životní strategie ptáků podél gradientu produktivity a její variability

Geographical variability in species richness and life-history strategies shows remarkable and well-documented patterns generated by various processes that have not yet been fully revealed. However, ...

Tószögyová, Anna; Storch, David; Remeš, Vladimír; Field, Richard
Univerzita Karlova, 2020

Screening nových chelátorů mikrobiogenních kovů
Catapano, Maria Carmen; Mladěnka, Přemysl; Hrdina, Radomír; Musiol, Robert
2020 - English
Charles University, Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Pharmacology and Toxicology Candidate: Maria Carmen Catapano, MSc. Supervisor: Assoc. Prof. Přemysl Mladěnka, PharmD., Ph.D. Co-supervisor: Assoc. Prof. Laura Mercolini, Ph.D. Title of Doctoral Thesis: Screening of novel chelators of microbiogenic metals Iron, copper and zinc are microbiogenic elements which play crucial roles in a series of physiological processes in human organism. Homeostasis of these transition metals is strictly regulated since, among others: a) free or loosely bound iron or copper can catalyse the production of hydroxyl radical; b) lack of zinc but also of the previously mentioned metals is associated with significant impairments. Hereditary hemochromatosis, transfusion-induced secondary iron overload and Wilson's disease are known as pathological conditions associated with metal overload in the organism. Chelator agents have vital relevance for the treatment of these impairments. There are also numerous diseases with homeostatic imbalances in iron, copper and or zinc: neurodegenerative diseases, cardiovascular diseases, cancer and diabetes mellitus. Different chelating compounds have been examined for the treatment of these impairments. The aim of this doctoral thesis was to perform a screening of metal... V ČEŠTINĚ Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra farmakologie a toxikologie Kandidát: Maria Carmen Catapano, MSc. Školitel: doc. PharmDr. Přemysl Mladěnka, Ph.D. Konzultant: doc. Laura Mercolini, Ph.D. (Univerzita v Boloni) Název dizertace: Screening nových chelátorů mikrobiogenních kovů Železo, měď a zinek jsou mikrobiogenními prvky majícími zásadní úlohy v řadě fyziologických procesů v lidském organismu. Homeostáza těchto přechodných kovů je velmi pečlivě regulována, protože, mimo jiné a) volné nebo nepevně vázané ionty železa a mědi mohou katalyzovat produkci hydroxylového radikálu; b) nedostatek zinku, ale i ostatních dvou jmenovaných kovů, je spojen s významnými poruchami. Dědičná hemochromatóza, sekundární transfúzní přetížení železem a Wilsonova choroba jsou známými případy patologických stavů spojených s nadbytkem kovů v organismu. Podání chelátorů má nepostradatelnou úlohu při léčbě těchto chorob. Existuje také řada nemocí s poruchou homeostázy železa, mědi a zinku jako jsou neurodegenerativní nemoci, kardiovaskulární choroby, nádory a diabetes mellitus. Různé chelátory byly zkoušeny pro léčbu těchto stavů. Cílem této doktorské práce bylo uskutečnit screening chelatačních vlastností různých chelátoru za různých (pato)fyziologických pH podmínek s výhledem na... Keywords: chelátor; iron; měď; zinek; in vitro; chelator; iron; copper; zinc; in vitro Available in a digital repository NRGL
Screening nových chelátorů mikrobiogenních kovů

Charles University, Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Pharmacology and Toxicology Candidate: Maria Carmen Catapano, MSc. Supervisor: Assoc. Prof. Přemysl Mladěnka, PharmD., Ph.D. ...

Catapano, Maria Carmen; Mladěnka, Přemysl; Hrdina, Radomír; Musiol, Robert
Univerzita Karlova, 2020

Teze o pracovní síle a produktivitě
Štěpánek, Martin; Baxa, Jaromír; Schneider, Ondřej; Dybczak, Kamil; Yerushalmi, Erez
2020 - English
This doctoral thesis presents four articles analysing labour force and its productivity. It utilises simulation modelling to assess the impacts of demographic changes, migration or shifts in productivity determinants on public finances and the economies in the Czech Republic and the USA, as well as statistical modelling to evaluate determinants behind workplace productivity. The first three studies assess the topic from a high-level perspective, providing economy-wide projections for the future decades. They also utilise the same core simulation model, an overlapping generations (OLG) framework coded in MATLAB, which is further developed for the particular use in each study. The fourth study, on the other hand, approaches the topic from the opposite direction, analysing the individual-level factors affecting productivity. Specifically, the first article deals with demographic changes -- population ageing and shrinking -- in the context of the Czech pension system. The findings show that the existing system can provide pensions increasing at the rate of change in nominal wages, be financially sustainable in the long term, or increase the default retirement age by only two years in the next decades -- but only two of these three objectives can be achieved at the same time. On the contrary, a structural change... Tato disertační práce obsahuje čtyři studie analyzující pracovní sílu a její produktivitu. Za pomoci simulačního modelování posuzuje dopad demografických změn, migrace nebo změn v produktivitě pracovní síly na veřejné finance a ekonomiku v České republice a USA, a také využívá statistické modelování k vyhodnocení vlivu personálních faktorů a okolí na produktivitu zaměstnanců na pracovišti. První tři studie nahlíží na daná témata z makroekonomického pohledu a nabízí prognózy pro příští desetiletí. Jsou si také podobné typem analýzy: používají stejný základní simulační Overlapping Generations (OLG) model napsaný v MATLABu, který je dále rozpracován pro konkrétní použití v každé z nich. Čtvrtá studie naproti tomu přistupuje k tématu z opačného směru a analyzuje faktory na úrovni jednotlivců. Konkrétněji, první článek se zabývá demografickými změnami - stárnutím a zmenšováním populace - v kontextu českého důchodového systému. Výsledky předložené analýzy ukazují, že stávající penzijní systém v České republice bude schopný splnit pouze dva ze tří následujících cílů současně: navyšovat důchody na úrovni růstu nominálních mezd, být dlouhodobě finančně udržitelný, nebo nenavýšit výchozí věk odchodu do důchodu o více než dva roky do roku 2050. Řešením by mohlo být zavedení alternativního, částečně financovaného... Keywords: simulace; ekonomický model; Česká republika; penzíjní systém; OLG; produktivita práce; spánek; simulation; economic modelling; Czech Republic; pension system; OLG; productivity; sleep Available in a digital repository NRGL
Teze o pracovní síle a produktivitě

This doctoral thesis presents four articles analysing labour force and its productivity. It utilises simulation modelling to assess the impacts of demographic changes, migration or shifts in ...

Štěpánek, Martin; Baxa, Jaromír; Schneider, Ondřej; Dybczak, Kamil; Yerushalmi, Erez
Univerzita Karlova, 2020

Úloha proteinů ORMDL v signalizaci žírných buněk
Paulenda, Tomáš; Dráber, Petr; Heneberg, Petr; Malý, Petr
2020 - English
1. Abstract (EN) This thesis is collection of work focused mainly on the understanding of mast cell activation and its regulation by Orm1-like (ORMDL) proteins. ORMDL family is a group of endoplasmic reticulum (ER) membrane resident proteins that are highly conserved amongst mammalian species. ORMDL proteins can be found in diverse range of organisms from plants through fungi to animals. ORMDL proteins were first discovered in yeasts and the interest in these proteins skyrocketed after the discovery that ORMDL3 is associated with childhood onset asthma in genome wide association studies. Following research connected ORMDL3 also with allergic inflammation and inflammatory bowel disease. Since mast cells are mainly known for their role in allergy and allergen induced inflammation, we decided to investigate the role of ORMDL proteins in regulation of mast cell activation and signaling. In our first study we focused on the role of ORMDL3 in mast cell activation via the high affinity IgE receptor 1 (FcεRI). We prepared bone marrow-derived mast cells with decreased (ORMDL3-KD) or increased (ORMDL3-OE) ORMDL3 expression. We showed that ORMDL3 is a negative regulator of mast cell activation events like degranulation, cytokine release and migration, without any effect on calcium mobilization. ORMDL3 was previously... 2. Abstrakt (CZ) Tato dizertační práce je souborem výsledků zaměřených zejména na porozumění aktivace žírných buněk a úlohy Orm1-podobných (ORMDL) proteinů v těchto dějích. Členové rodiny ORMDL jsou malé proteiny lokalizované v membráně endoplazmatického retikula (ER). Proteiny ORMDL rodiny jsou vysoce konzervované mezi savci a jsou k nalezení u různých druhů organizmů od rostlin, přes houby až po živočichy. Proteiny ORMDL byly poprvé objeveny v kvasinkách a zájem o studium těchto molekul raketově vzrostl po objevu souvislosti mezi expresí genu pro OMRDL3 a dětským astmatem v celo-genomových asociačních studiích. Následující výzkum spojil polymorfizmy v genu pro ORMDL3 také s alergickým zánětlivým onemocněním a zánětlivým onemocněním střeva. Jelikož žírné buňky jsou zejména známé pro jejich roli v alergiích a alergických zánětech, rozhodli jsme se studovat ORMDL proteiny v regulaci signalizace a aktivace žírných buněk. V naší první studii jsme se zaměřili na objasnění úlohy proteinu ORMDL3 v aktivaci žírných buněk přes FcεRI. Připravili jsme žírné buňky odvozené z kostní dřeně myší se sníženou nebo zvýšenou expresí ORMDL3. Zjistili jsme, že ORMDL3 je negativní regulátor aktivace žírných buněk včetně degranulace, uvolnění cytokinů a migrace, ale překvapivě bez jakéhokoliv vlivu na mobilizaci vápníku. ORMDL3... Keywords: ORMDL; sfingolipidy; leukotrieny; mucíny; žírná buňka; IgE receptor; ORMDL; sphingolipids; leukotrienes; mucins; mast cell; IgE receptor; plasma membrane Available in a digital repository NRGL
Úloha proteinů ORMDL v signalizaci žírných buněk

1. Abstract (EN) This thesis is collection of work focused mainly on the understanding of mast cell activation and its regulation by Orm1-like (ORMDL) proteins. ORMDL family is a group of endoplasmic ...

Paulenda, Tomáš; Dráber, Petr; Heneberg, Petr; Malý, Petr
Univerzita Karlova, 2020

Zvýšená produkce mRNA dioxygenázy TET1, nízká hladina metylace DNA and změny exprese lidského endogenního retroviru ERVWE1 v nádorech zárodečných buněk
Benešová, Martina; Trejbalová, Kateřina; Černá, Marie; Reiniš, Milan
2020 - English
TGCTs are tumors of male germ cells. They comprise of seminomas and non-seminomas (embryonal carcinoma, yolk sac tumor, choriocarcinoma, and teratoma). GCT types differ in the stage of differentiation, from undifferentiated seminoma to more differentiated non-seminomas. In our studies, we aimed to characterize specific epigenetic features of GCT types that enable transcription derepression of the human endogenous retrovirus ERVWE1 in these tumors. We detected upregulated mRNA expression of TET1-3 dioxygenases in GCTs, especially of TET1 in seminomas. Moreover, seminomas showed low global levels of 5mC and 5hmC. TET1 knock-down in a seminoma-derived cell line resulted in a decreased amount of 5hmC and unchanged 5mC level. These results stress the dynamics of cytosine modifications, which has not been precisely described yet. Further, we observed high level of ERVWE1 transcript together with efficient RNA splicing in seminomas. Detected ERVWE1 transcription is independent of the expression of other examined endogenous retroviruses. ERVWE1 transcription derepression corresponds with the low global level of 5mC detected in seminomas, which involves extensive DNA hypomethylation of the ERVWE1 promoter. We propose the high TET1 dioxygenase expression as s marker of undifferentiated GCTs. Furthermore, we... Testikulární nádory zárodečných buněk se dělí na seminomy a neseminomy (embryonální karcinom, nádor žloutkového váčku, choriokarcinom a teratom). Tyto nádory se mezi sebou liší ve stupni diferenciace, kdy seminom představuje jejich nejméně diferencovaný typ. Našim cílem bylo charakterizovat specifické epigenetické vlastnosti nádorů mužských zárodečných buněk, které zde umožňují transkripci lidského endogenního retroviru ERVWE1. Náš výzkum odhalil zvýšenou hladinu mRNA TET1-3 dioxygenáz, zejména pak TET1 v seminomech. Pro seminomy byla také charakteristická nízká celková hladina 5mC a 5hmC. TET1 knock-down v buněčné linii odvozené od seminomu vedl ke snížení množství 5hmC, zatímco hladina 5mC se nezměnila. Tyto výsledky poukazují na význam málo prozkoumané dynamiky cytosinových modifikací. Nízká celková hladina 5mC v seminomech se odráží i v nízké hladině metylace DNA promotorové oblasti ERVWE1. Nízká hladina metylace DNA v promotorové oblasti je jedním z faktorů, které umožňují pozorovanou intenzivní transkripcí ERVWE1 a účinný sestřih vzniklé RNA. Transkripce dalších zkoumaných lidských endogenních retrovirů neodpovídá produkci pozorované u ERVWE1. Z našich výsledků vyplývá, že vysoká hladina dioxygenázy TET1 je charakteristickou vlastností nediferencovaných typů nádorů zárodečných buněk. Navíc,... Keywords: TET1; 5-hydroxymetylcytosin; 5-metylcytosin; seminom; nádor zárodečných buněk; lidský endogenní retrovirus; ERVWE1; metylace DNA v promotorové oblasti; transkripce RNA; sestřih RNA; TET1; 5-hydroxymethylcytosine; 5-methylcytosine; seminoma; germ cell tumor; human endogenous retrovirus; ERVWE1; promoter DNA methylation; RNA transcription; RNA splicing Available in a digital repository NRGL
Zvýšená produkce mRNA dioxygenázy TET1, nízká hladina metylace DNA and změny exprese lidského endogenního retroviru ERVWE1 v nádorech zárodečných buněk

TGCTs are tumors of male germ cells. They comprise of seminomas and non-seminomas (embryonal carcinoma, yolk sac tumor, choriocarcinoma, and teratoma). GCT types differ in the stage of ...

Benešová, Martina; Trejbalová, Kateřina; Černá, Marie; Reiniš, Milan
Univerzita Karlova, 2020

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases