Number of found documents: 110
Published from to

FRAZÉMY V POLITICKÉM DISKURZU (NA ZÁKLADĚ VEŘEJNÝCH PROJEVŮ POLITIKŮ V RUSKU A ČESKÉ REPUBLICE)
Rycheva, Ekaterina; Rajnochová, Natalie; Mokienko, Valerij; Stěpanova, Ludmila
2019 - Russian
In the dissertation the author presents the analysis of the use of phraseological units in modern political discourse in Russia and the Czech Republic. The author shows that phraseology can be a tool for increasing the expressiveness of a speech, for contacting and influencing the audience in the political discourse. The analysis of cognitive and pragmatic specifics of idioms and metalanguage commentaries in the speech of politicians in a comparative aspect is carried out. As a result the author showes the specifics of the use of phraseological units in describing the speech image of a politician. Key words: phraseology, phraseologism, discourse, political discourse, political linguistics, cognitive linguistics, image of a politician, speech portrait of a politician. Předkládaná disertační práce je věnována analýze frazeologických jednotek používaných v současném politickém diskurzu v Rusku a České republice. Popisuje funkce frazémů objevujících se v politickém diskurzu, které slouží jako prostředek ke zvýšení expresivity projevu, navázání kontaktu s publikem a jako prostředek nepřímého ovlivňování komunikačního partnera. Rovněž se zabývá analýzou kognitivních a pragmatických aspektů užití frazémů a metajazykových komentářů vyskytujících se v projevech politiků v porovnávacím pohledu. Práce popisuje specifika užití frazeologických jednotek podílejících se na vytváření jazykového obrazu politika. Klíčová slova: frazeologie, frazeologismus, diskurz, politický diskurz, politická lingvistika, kognitivní lingvistika, image politika, jazykový obraz politika. Keywords: frazeologie|frazeologismus|diskurz|politický diskurz|politická lingvistika|kognitivní lingvistika|image politika|jazykový obraz politika; phraseology|phraseologism|discourse|political discourse|political linguistics|cognitive linguistics|image of a politician|speech portrait of a politician Available in a digital repository NRGL
FRAZÉMY V POLITICKÉM DISKURZU (NA ZÁKLADĚ VEŘEJNÝCH PROJEVŮ POLITIKŮ V RUSKU A ČESKÉ REPUBLICE)

In the dissertation the author presents the analysis of the use of phraseological units in modern political discourse in Russia and the Czech Republic. The author shows that phraseology can be a tool ...

Rycheva, Ekaterina; Rajnochová, Natalie; Mokienko, Valerij; Stěpanova, Ludmila
Univerzita Karlova, 2019

Památná Křesťanská místa na našem území z období IX. - X. století
Sinenki, Vladislav; Vopatrný, Gorazd Josef; Luptáková, Marina
2019 - Russian
The thesis addresses the monuments of Great Moravian church architecture and is based on the material accumulated during the past century. It analyzes the influence of different architectural styles, the hypotheses by different scholars and the existing contradictions between them. The thesis covers a selection of church buildings many of which possess a special spiritual value. Special attention is paid to the hypothesis of the construction date and architectural sources of Ste. Catherine church in Tamovice. Of special interest are the interviews and consultations with leading Czech and German researchers, historians and archeologists carried out while working on the thesis. Keywords: Храм; храмовая архитектура; археология; христианство; Кирилло-Мефодиевская миссия; святые равноапостольные Кирилл (Константин Философ) и Мефодий; Великая Моравия; Великоморавское княжество; кельты; кельтское христианство; Church; construction development; Saints Cyril and Methodius; Byzantine Christian Theologians; Christian missionaries; Eastern Orthodox Church; Great Moravia; Roman Church; Old Church Slavonic; Byzantine Empire; Archeology Available in a digital repository NRGL
Památná Křesťanská místa na našem území z období IX. - X. století

The thesis addresses the monuments of Great Moravian church architecture and is based on the material accumulated during the past century. It analyzes the influence of different architectural styles, ...

Sinenki, Vladislav; Vopatrný, Gorazd Josef; Luptáková, Marina
Univerzita Karlova, 2019

Ruské a české národní tradice vánočního období ve výuce ruštiny
Klimets, Anna; Rozboudová, Lenka; Vasilyeva, Elena
2019 - Russian
The diploma thesis deals with the analysis and detailed description of the basic holidays of the civil year. The theoretical part of the thesis contains the study of the most popular folk traditions, religious rituals and beliefs of the Slavs, the way how Christian church (Catholic and Orthodox) influenced on the origin of fundamental traditions and rituals. There is also a description of the way the major Slavonic holidays are held. Czech and Russian traditions are compared in order to find some basic similarities and differences between them and to analyze the development of the traditions in historical context. Such issues as language pedagogy, intercultural language competence and how to use traditions at Russian lessons at primary and secondary schools are also emphasized in the work. The practical part of the thesis deals with the analysis of some books used for teaching Russian language at Czech schools in order to find out how customs, folk traditions and holidays are described and presented. It also contains the research of the contemporary situation at Czech schools in the form of the testing of the teachers of Russian language and the students of elementary and secondary schools. The aim of the research is to find out which methods the teachers are dealing with for the successful... Diplomová práce představuje popis, srovnání a analýzu hlavních svátků kalendářního roku v zimním období a s nimi spojenými národními tradicemi а náboženstvím. Teoretická část se skládá ze dvou částí. První část se věnuje historickým a náboženským předpokladům vzniku jednotlivých svátků a tradic a také jejich změnám a přeměnám v průběhu času. V práci se zkoumá jak vliv slovanských náboženství a obřadů, tak i vliv katolické a pravoslavné církve na jednotlivé národní tradice. Srovnávací analýza českých a ruských svátků a tradic má za cíl představit podobnosti a rozdíly mezi těmito svátky a tradicemi. Ve druhé teoretické části je věnována pozornost problematice použití tradic z lingvodidaktického hlediska. Důraz je kladen na vztah jazyka a kultury ve výuce ruského jazyka a také na rozvoj interkulturní komunikační kompetence ve výuce reálií na základní a střední škole. Praktická část práce představuje analýzu některých učebních souborů, které jsou používány ve výuce ruského jazyka v České republice, s cílem zjistit, jakým způsobem jsou prezentovány a popsány ruské tradiční svátky a národní obyčeje. V závěrečné části jsou prezentovány výsledky šetření mezi učiteli ruského jazyka a žáky základních a středních škol. Cílem šetření je zjistit, jaké metody učitelé využívají při prezentaci ruských svátků... Keywords: Ruské tradice; české tradice; zvyky; obyčeje; lingvodidaktika; metodologie; ruský jazyk; svátky; Advent; Vánoce; Nový rok; Tři králové; Rituals; traditions; Russian customs and traditions; Czech customs and traditions; holidays; language pedagogy; comparison; language teaching methodology; Russian language; religion; Advent; Christmas; New Year; Three Kings; Baptism of Jesus Available in a digital repository NRGL
Ruské a české národní tradice vánočního období ve výuce ruštiny

The diploma thesis deals with the analysis and detailed description of the basic holidays of the civil year. The theoretical part of the thesis contains the study of the most popular folk traditions, ...

Klimets, Anna; Rozboudová, Lenka; Vasilyeva, Elena
Univerzita Karlova, 2019

Motiv osudovosti v tvorbě V.S. Vysockého
Bockova Abakumova, Ekaterina; Hlaváček, Antonín; Vasilyeva, Elena
2019 - Russian
Keywords: osud; poezie; motivy; tvorba V. Vysockého; fate; prophetism; poetry; Vysotsky's creation Available in a digital repository NRGL
Motiv osudovosti v tvorbě V.S. Vysockého

Bockova Abakumova, Ekaterina; Hlaváček, Antonín; Vasilyeva, Elena
Univerzita Karlova, 2019

Komentovaný ruský překlad KOUŘIL, V. Africké květiny: swingující samomluvy. Praha: 65. pole, 2016. s. 139-163.
Chepeleva, Nataliia; Molchan, Maria; Rosová, Anna
2019 - Russian
This bachelor's thesis consists of two parts. The first part is a russian traslation of the eighth chapter from the book Africké květiny: swingující samomluvy (pp. 139-163), written by Vladimír Kouřil. The second part contains a commentary of translation, which includes the following parts: analyses of the source text, concept of translation, translation problems and methods for their solutions. Keywords translation, translation analysis, translation procedures, translation shifts, history, jazz section, jazz, music Tato bakalářská práce má dvě části. Prví část je překlad osmé kapitoly z knihy Vladimíra Kouřila Africké květiny: swingující samomluvy (str. 139-163) z češtiny do ruštiny. Druhou části je komentář k překladu, jenž obsahuje následující části: analýza výchozího textu, koncepce překladu, překladatelské problémy a metody jejich řešení. Klíčová slova překlad, překladatelská analýza, překladatelské postupy, překladatelské posuny, dějepis, jazzová sekce, jazz, hudba Keywords: překlad|překladatelská analýza|překladatelský problém|překladatelský posun|koncepce překladu|jazz|jazzová sekce|hudba; translation|translation analysis|translation problem|translation shift|the concept of translation|jazz|jazz section|music Available in a digital repository NRGL
Komentovaný ruský překlad KOUŘIL, V. Africké květiny: swingující samomluvy. Praha: 65. pole, 2016. s. 139-163.

This bachelor's thesis consists of two parts. The first part is a russian traslation of the eighth chapter from the book Africké květiny: swingující samomluvy (pp. 139-163), written by Vladimír ...

Chepeleva, Nataliia; Molchan, Maria; Rosová, Anna
Univerzita Karlova, 2019

Komentovaný ruský překlad KOUTSKÝ, Karel. Učenci a šarlatáni: tajemství středověké učenosti, věrouky a pověr. Praha: Baset, 2015. s. 227-276.
Shapirko, Mariia; Molchan, Maria; Hamanovich, Maryna
2019 - Russian
This bachelor thesis consists of two parts. The first part is a Russian translation of the selected chapter from the book Učenci a šarlatáni: tajemství středověké učenosti (p. 227-257) written by Karel Koutsky. The second part contains a commentary of the translation. The commentary includes the following sections: Analysis of the source text, Translation problems and methods for their solutions, Conclusion. Keywords: translation, translation analysis, concept of translation, translation problem, translation shift, medicine, philosophy, Middle Ages. Tato bakalářská práce se skládá ze dvou částí. První část představuje překlad vybraných kapitol z knihy Karla Koutského. Učenci a šarlatáni: tajemství středověké učenosti (s. 227- 257).do ruštiny. Druhá část obsahuje komentář k překladu rozdělený na následující kapitoly: Překladatelská analýza výchozího textu, Překladatelské problémy a metody jejich řešení, Závěr. Klíčová slova; překlad, překladatelská analýza, koncepce překladu, překladatelský problém, překladatelský posun, filozofie, medicina, Středověk. Keywords: překlad|překladatelská analýza|překladatelský problém|překladatelský posun|koncepce překladu; translation|translation analysis|translation problem|translation shift|the concept of translation Available in a digital repository NRGL
Komentovaný ruský překlad KOUTSKÝ, Karel. Učenci a šarlatáni: tajemství středověké učenosti, věrouky a pověr. Praha: Baset, 2015. s. 227-276.

This bachelor thesis consists of two parts. The first part is a Russian translation of the selected chapter from the book Učenci a šarlatáni: tajemství středověké učenosti (p. 227-257) written by ...

Shapirko, Mariia; Molchan, Maria; Hamanovich, Maryna
Univerzita Karlova, 2019

Slang ruské mládeže; jazyková tvorba mladých.
Khilai, Iana; Kitzlerová, Jana; Rajnochová, Natalie
2019 - Russian
This bachelor thesis focuses on compairing youth slang of two age groups: 14-17 and 17-24 yers old. The thesis consists of a theoretical part and practical part, which is accompanied by supplements. An integral part of the thesis is to focus on problematiques of meanings of argot, jargon, slang and youth slang, reasons of its using. The individual chapters are dedicated to slang's history in Russia and its sources. The main part presents an analysis of the results of a questionnaire among schoolboys and schoolgirls, students and working young people. Tato bakalářská práce je zaměřena na srovnání slangu mládeže dvou věkových skupin: 14-17 a 17-24 let. Nedílnou součásti práce je problematika pojmů argot, žargon, slang a slang mládeže, přičiny jeho použití. Samotné kapitoly jsou věnovány historii slangu v Rusku, slangovým zdrojům. Stěžejní část práce je představená analýzou výsledků dotazování, kterého se zúčastnili žáci, studenti a pracující mládež. Cílem práce je zjístit míru ovládáni slangem, jak se tvoří nové slangismy a způsoby slovotvorby. Keywords: язык|семантика|молодёжь|молодёжный сленг; language|semantics|youth|youth slang Available in a digital repository NRGL
Slang ruské mládeže; jazyková tvorba mladých.

This bachelor thesis focuses on compairing youth slang of two age groups: 14-17 and 17-24 yers old. The thesis consists of a theoretical part and practical part, which is accompanied by supplements. ...

Khilai, Iana; Kitzlerová, Jana; Rajnochová, Natalie
Univerzita Karlova, 2019

Židé v Rudé armádě
Mikhalek, Kristina; Arava-Novotná, Lena; Luptáková, Marina
2019 - Russian
In the first chapter will be described a history of Jews in The Russian Empire and Soviet Union. We need this chapter to understand that a question of Jews in a Russian army is a very special phenomenon and this part of thesis helps us to understand demographical, political and economical situation of certain period. In additional, on the base of these dates we could predict procentual ratio of Jews in the Red army and understand that Jews were not a single and specific occurrence but had a spread character. Second chapter is about Russian army and about its creation, goals and this chapter will answer the question why it appeared. The main aspect of this part will be concentrated on The Red Army as the special phenomenon. Further, there will be an attempt to analyze decrees and laws, which were published in the period from 1917 to 1945. The last chapter summarizes knowledges of previous two chapters. This chapter has a scientific approach to the problem of Jews in the Russian Army. There are given certain facts, names and surnames. Also, a great attention is paid for question of antisemtismus inside of The Red army and partisan groups. V první kapitole budou stručně popsány dějiny Židů v Ruském impériu a Sovětském svazu. Nezbytnost této kapitoly spočívá v tom, že Židé v ruské armádě představují zvláštní fenomén, který je třeba chápat v kontextu demografie a také politické a ekonomické situace tohoto období. Analýza této kapitoly by měla k tomu napomoct. Taktéž bychom měli na základě těchto informací pozorovat procentuální podíl Židů v Rudé armádě a porozumět, že Židé v armádě nejsou ojedinělým a zvláštním případem, ale jejich přítomnost v armádě měla v Rusku masový charakter. To obzvlášť, pokud budeme brát do úvahy také to, že židovské obyvatelstvo tvořilo velké procento z celkového počtu obyvatel Sovětského svazu. Druhá kapitola se zabývá dějinami vzniku ruské armády, jí samotnou, jejím formováním a hlavními cíli armády. Hlavním objektem analýzy je Rudá armáda, a to jak specifikum. V této souvislosti jsou prozkoumány a okomentovány některé dekrety a zákony, které byly vydány v průběhu let 1917-1945. Závěrečná část obsahuje stručné shrnutí toho, k čemu práce dospěla vzhledem na předem stanovené hypotézy. Argumentace v práci vychází zejména z faktů, konkrétních osob a dat. Zvláštní pozornost je věnována otázce antisemitismu v Rudé armádě a partizánských oddílech. Keywords: Židé; Rudá armáda; Sovětský svaz; Druhá světová válka; Jews; Red Army; Soviet Union; Second World War Available in a digital repository NRGL
Židé v Rudé armádě

In the first chapter will be described a history of Jews in The Russian Empire and Soviet Union. We need this chapter to understand that a question of Jews in a Russian army is a very special ...

Mikhalek, Kristina; Arava-Novotná, Lena; Luptáková, Marina
Univerzita Karlova, 2019

Komentovaný ruský překlad VACULÍK, J. České menšiny v Evropě a ve světě. Praha: Libri, 2009. s. 179-196.
Ebergardt, Gerda; Molchan, Maria; Rosová, Anna
2019 - Russian
Tato bakalářská práce se skládá ze dvou částí. První část představuje překlad výňatku knihy Jaroslava Vaculíka České menšiny v Evropě a ve světě 196) do ruštiny. Druhá část obsahuje komentář k překladu a skládá se z těchto částí: Analýza originálu, Koncepce překladu, řekladatelské problém a jejich řešení. Klíčová slova: překlad, překladatelská analýza, překladatelský problém, překladatelský posun, koncepce překladu České menšiny v Evropě a ve světě Vaculík Аннотация Данная бакалаврская работа состоит из двух частей. Первая часть представляет собой перевод отрывка книги Ярослава Вацулика «České menšiny v Evropě a ve světě» (с. ) на русский язык. Во второй части содержится комментарий к переводу, который состоит из следующих глав: «Анализ оригинала», «Концепция перевода», «Переводческие проблемы и методы их решения» Ключевые слова: перевод, анализ перевода, переводческая проблема, переводческая трансформация, концепция перевода Tato bakalářská práce se skládá ze dvou částí. První část představuje překlad výňatku knihy Jaroslava Vaculíka České menšiny v Evropě a ve světě 196) do ruštiny. Druhá část obsahuje komentář k překladu a skládá se z těchto částí: Analýza originálu, Koncepce překladu, řekladatelské problém a jejich řešení. Klíčová slova: překlad, překladatelská analýza, překladatelský problém, překladatelský posun, koncepce překladu České menšiny v Evropě a ve světě Vaculík Аннотация Данная бакалаврская работа состоит из двух частей. Первая часть представляет собой перевод отрывка книги Ярослава Вацулика «České menšiny v Evropě a ve světě» (с. ) на русский язык. Во второй части содержится комментарий к переводу, который состоит из следующих глав: «Анализ оригинала», «Концепция перевода», «Переводческие проблемы и методы их решения» Ключевые слова: перевод, анализ перевода, переводческая проблема, переводческая трансформация, концепция перевода Keywords: překlad|překladatelská analýza|překladatelský problém|překladatelský posun|koncepce překladu; translation|translation analysis|translation problem|translation shift|the concept of translation Available in a digital repository NRGL
Komentovaný ruský překlad VACULÍK, J. České menšiny v Evropě a ve světě. Praha: Libri, 2009. s. 179-196.

Tato bakalářská práce se skládá ze dvou částí. První část představuje překlad výňatku knihy Jaroslava Vaculíka České menšiny v Evropě a ve světě 196) do ruštiny. Druhá část obsahuje komentář k ...

Ebergardt, Gerda; Molchan, Maria; Rosová, Anna
Univerzita Karlova, 2019

Komentovaný ruský překlad JEŽKOVÁ, A. Strážci pražských ulic. Praha: Mladá Fronta, 2006. s. 56-107.
Uslontceva, Daria; Molchan, Maria; Hamanovich, Maryna
2019 - Russian
This bachelor thesis consists of two parts. The first part is a translation of eleven chapters from the book Strážci pražských ulic written by Alena Ježková into Russian language. The second part contains a commentary of translation and consists of translation analysis of the source text, concept of translation, translation problems and methods for their solutions. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Tato bakalářská práce se skládá ze dvou částí. Prv í část je překlad jedenácti kapitol z Aleny Ježkové Strážci pražských ulic do ruštiny. Druhá část obsahuje komentář k překladu a překladatelské analýzy originálu, stanovení překladatelské koncepce, typologie překladatelských problémů a metody jejich řešení. Klíčová slova: překlad, překladatelská analýza, koncepce překladu, překladatelský problém, překladatelský posun Аннотация Данная бакалаврская работа состоит из двух частей. Первая часть представляет собой перевод одиннадцати глав из книги «Стражи пражских улиц» Алены Йежковой (Strážci pražských ulic, A. Ježková) на русский язык. Вторая часть содержит комментарий к переводу и состоит из переводческого анализа оригинала, определения концепции перевода, типологии переводческих проблем и способов их решения. Ключевые слова: перевод, переводческий анализ, концепция перевода, переводческая проблема, переводческая трансформация from the book Strážci pražských ulic written by Alena Ježková Keywords: překlad|překladatelská analýza|překladatelský problém|překladatelský posun|koncepce překladu; translation|translation analysis|translation problem|translation shift|the concept of translation Available in a digital repository NRGL
Komentovaný ruský překlad JEŽKOVÁ, A. Strážci pražských ulic. Praha: Mladá Fronta, 2006. s. 56-107.

This bachelor thesis consists of two parts. The first part is a translation of eleven chapters from the book Strážci pražských ulic written by Alena Ježková into Russian language. The second part ...

Uslontceva, Daria; Molchan, Maria; Hamanovich, Maryna
Univerzita Karlova, 2019

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases