Number of found documents: 916
Published from to

Vývojová linie slovesných adjektiv
KALINOVÁ, Zuzana
2019 - Czech
Disertační práce se zabývá vývojem slovesných adjektiv od tzv. střední doby (s přihlédnutím k tvoření adjektiv ve staré češtině) s přesahem až do nové češtiny. Důraz je kladen především na hledisko slovotvorné, z čehož vyplývá, že deverbální adjektiva budou zkoumána podle způsobu jejich tvoření včetně sémantiky slovotvorných typů. Opominuta nebude ani jejich morfologická stránka. Cílem práce je naznačit vývoj slovesných adjektiv na základě analýzy excerpovaného materiálu a přispět tak k jejich hlubšímu poznání. The dissertation thesis deals with the development of verbal adjectives from the so-called middle age (with regard to the creation of adjectives in Old Czech) with an overlap to the new Czech. Emphasis is placed on word-forming, which means that deverbal adjectives will be examined according to the way they are created, including the word-type semantics. Nor will their morphological side be neglected. The aim of this work is to indicate the development of verbal adjectives based on the analysis of excerpted material and thus contribute to their deeper knowledge. Keywords: slovesná adjektiva; vývoj adjektiv; slovotvorba; verbal adjectives; development of adjectives; word-forming Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Vývojová linie slovesných adjektiv

Disertační práce se zabývá vývojem slovesných adjektiv od tzv. střední doby (s přihlédnutím k tvoření adjektiv ve staré češtině) s přesahem až do nové češtiny. Důraz je kladen především na hledisko ...

KALINOVÁ, Zuzana
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2019

TEORETICKÉ A METODOLOGICKÉ PROBLÉMY SOCIOLINGVISTICKÉ ANALÝZY KONVERZAČNÍCH MARKERŮ: BOLUDO V ARGENTINSKÉ ŠPANĚLŠTINĚ
ŠMÍDOVÁ, Markéta
2019 - Czech
Předmětem práce je identifikovat a popsat teoretické a metodologické problémy související se studiem konverzačních ukazatelů (markerů) i se sběrem autentických dat pro jejich analýzu a ilustrovat celý výzkumný proces na příkladu typického argentinského konverzačního markeru boludo. Teoretické východisko lokalizujeme na průsečíku paradigmat konverzační analýzy, analýzy diskurzu a sociolingvistiky a na omniprezentním podkladu pragmatiky a snažíme se vyhodnotit přínos tohoto interdisciplinárního přístupu pro studium konverzačních markerů. Po metodologické stránce si práce klade za cíl ukázat, jaká úskalí přináší sociolingvistický výzkum konverzačních markerů jako ustálených jednotek charakteristických pro spontánní, tedy externě nijak nemanipulovanou konverzaci, ve srovnání s variačním výzkumem jednotek ostatních rovin. Objasňujeme též to, proč je při studiu sociálně indexovaných interakčních ukazatelů žádoucí, aby jejich povaha byla vyhodnocena nejen z kvalitativního a funkčního hlediska, ale také kvantitativně s ohledem na vybrané sociální proměnné, jež se zdají být pro rekurentní užití daného markeru relevantní. Vyústěním rozvahy nad metodologickými problémy je pokus o návrh modelu výzkumného přístupu, který je následován v praxi. Jádro výzkumu tvoří analýza argentinského markeru boludo, jenž je nahlížen z pragmatické, funkčně-poziční, interakčně-sociolingvistické a variačně-sociolingvistické perspektivy. Posléze je porovnán s dalším argentinským konverzačním ukazatelem che, neboť je některými autory diskutována jejich vzájemná zastupitelnost. Analýza autentických konverzačních dat získaných in situ je na závěr doplněna o introspekci rodilých mluvčích. The dissertation thesis aims to identify and describe the key theoretical and methodological problems related to the study of conversation markers and to the collection of authentic data for such an analysis. To illustrate the whole research process, the Argentinian conversation marker boludo as a model example is used. The starting point of the analysis is located at the intersection of conversation analysis, discourse analysis and sociolinguistic paradigms, while taking into account the omnipresent background of pragmatics as well. We try to assess the contribution of such an interdisciplinary approach when studying conversation markers. As for the methodology, the thesis seeks to show what difficulties arise when carrying out a sociolinguistic research of conversation markers, which are understood as units typical of spontaneous conversation, i.e. without external manipulation, in comparison with the variationist research at other language levels. In addition, we also clarify why it is important to evaluate their character not only on the grounds of qualitative and functional perspective (in relation to analysing the socially-indexed interaction markers), but also quantitatively with regards to selected social variables that appear to be relevant for the recurrent use of the given marker. The outcome of the method assessment is an attempt to design a model approach to be applied in practice. In sum, the core of the research consists in analysing the Argentinian marker boludo from different perspectives; namely, within the pragmatic, functional-positional, interactional-sociolinguistic and variationist-sociolinguistic frameworks. Its nature is subsequently compared to the behaviour of another recurrent Argentinian conversation marker, che, since some authors regard them as equivalents. The analyses of naturally-occurring conversation data collected in situ are complemented by introspective judgements of several native speakers. Keywords: konverzační analýza; analýza diskurzu; pragmatika; sociolingvistika; kvalitativní analýza; kvantitativní analýza; triangulace; konverzační ukazatelé; argentinská španělština; boludo; che.; conversation analysis; discourse analysis; pragmatics; sociolinguistics; qualitative analysis; quantitative analysis; triangulation; conversation markers; Argentinian Spanish; boludo; che. Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
TEORETICKÉ A METODOLOGICKÉ PROBLÉMY SOCIOLINGVISTICKÉ ANALÝZY KONVERZAČNÍCH MARKERŮ: BOLUDO V ARGENTINSKÉ ŠPANĚLŠTINĚ

Předmětem práce je identifikovat a popsat teoretické a metodologické problémy související se studiem konverzačních ukazatelů (markerů) i se sběrem autentických dat pro jejich analýzu a ilustrovat celý ...

ŠMÍDOVÁ, Markéta
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2019

Československý tužkárenský průmysl v centrálně řízeném hospodářství 1948-1968
BOHDÁLEK, David
2019 - Czech
Předkládaná disertační práce se zabývá vývojem a proměnami československého tužkárenství v období po nástupu plánované ekonomiky. V centru analýzy stála nejvýznamnější tužkárna Koh-i-noor Hardtmuth. Pramennou základnu tvořily výroční zprávy, roční účetní výkazy, zprávy ze služebních cest a zápisy z ředitelských a výrobních porad. Využita byla také korespondence s jednotlivými tuzemskými institucemi či se zahraničními obchodními partnery, paměti a závodní časopis. Vynechány nebyly ani dochované obrazové archiválie - propagační letáky a ceníky. Práce vychází z metodologických východisek business history. Předmětem zkoumání se stala organizace, fungování a manažerské strategie v tužkárenském odvětví na pozadí ekonomických změn a reforem. Z hlediska komparace byly do výzkumu zahrnuty rovněž národní podniky Centropen, Gama a Logarex zabývající se výrobou kancelářských potřeb. Důraz byl položen vedle analýzy obratu, úrovně výroby a počtu zaměstnanců na úlohu jednotlivých manažerů při řízení svěřených podniků. Stranou výzkumu nezůstala reklamní a propagační činnost a její význam v socialistickém hospodářství. V této souvislosti nebyl opomenut vliv rozsáhlých soudních sporů o ochranné známky a jméno Hardtmuth, které zasáhly do exportní, výrobní i reklamní oblasti. Jedním z klíčových témat se staly vztahy výrobního podniku s exportními organizacemi. The submitted doctoral thesis focuses on the development and transformation of the Czechoslovak pencil industry in the period after the onset of the planned economy. The major pencil manufacturer Koh-I-Noor Hardtmuth was at the heart of the analysis. The annual reports, annual financial statements, business trip reports, and minutes of the director's and production meetings formed the source base. The correspondence with individual domestic institutions or foreign business partners, memories and a company magazine were also used. The preserved image archival documents - promotional leaflets and price lists - were not left out. The work is based on the methodological basis of the business history. The organization, operation and management strategies of the pencil industry in the historical background of economic changes and reforms have become the subject to examination. The national enterprises Centropen, Gama and Logarex, which were engaged in the production of office supplies, were also included into the research in terms of the comparison. The emphasis was placed on the role of individual managers conducting entrusted enterprises next to the analysis of turnover, production level and a number of employees. Advertising and promotional activities and their importance in the socialist economy was not left behind. In this context, the impact of extensive litigation regarding the trade mark and the name of Hardtmuth, which affected the export, production and advertising sectors, have not been overlooked. The interrelationship between the manufacturing enterprise and export organizations became one of the key topics. Keywords: Československo 1938-1968; hospodářské dějiny; business history; tužkárenství; Koh-i-noor Hardtmuth; Czechoslovakia 1938-1968; economic history; business history; pencil factories; Koh-i-noor Hardtmuth Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Československý tužkárenský průmysl v centrálně řízeném hospodářství 1948-1968

Předkládaná disertační práce se zabývá vývojem a proměnami československého tužkárenství v období po nástupu plánované ekonomiky. V centru analýzy stála nejvýznamnější tužkárna Koh-i-noor Hardtmuth. ...

BOHDÁLEK, David
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2019

Host specificity, genetic variability and genealogy in populations of model parasite species
MARTINŮ, Jana
2019 - English
Parasites represent one of the most common ecological strategies and host-parasite coevolution belongs among the major processes governing evolution of biodiversity on the global scale. Genetic structure and diversity of populations of parasites and their hosts, and their genetic connectivity are the key elements in long-term population survival and evolution. Host switches often disturb the parallel evolution of interacting taxa, even in highly host-specific parasites. Evaluation of importance of the degree of intimacy between parasites and hosts is not a trivial task, because evolutionary patterns observed today were formed by an interplay of many (sometimes previously unforeseen) historical and ecological factors. To reveal the mechanisms of coevolution between parasites and their hosts, inter- and intra-specific genealogical structures in three model systems were analyzed: namely, the sucking lice Polyplax serrata and Apodemus hosts, chewing lice of the genus Menacanthus and endoparasitic coccidean genus Eimeria from Apodemus mice. Parasites represent one of the most common ecological strategies and host-parasite coevolution belongs among the major processes governing evolution of biodiversity on the global scale. Genetic structure and diversity of populations of parasites and their hosts, and their genetic connectivity are the key elements in long-term population survival and evolution. Host switches often disturb the parallel evolution of interacting taxa, even in highly host-specific parasites. Evaluation of importance of the degree of intimacy between parasites and hosts is not a trivial task, because evolutionary patterns observed today were formed by an interplay of many (sometimes previously unforeseen) historical and ecological factors. To reveal the mechanisms of coevolution between parasites and their hosts, inter- and intra-specific genealogical structures in three model systems were analyzed: namely, the sucking lice Polyplax serrata and Apodemus hosts, chewing lice of the genus Menacanthus and endoparasitic coccidean genus Eimeria from Apodemus mice. Keywords: koevoluce; hostitelská specifita; Polyplax; Apodemus; Eimeria; Menacanthus Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Host specificity, genetic variability and genealogy in populations of model parasite species

Parasites represent one of the most common ecological strategies and host-parasite coevolution belongs among the major processes governing evolution of biodiversity on the global scale. Genetic ...

MARTINŮ, Jana
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2019

Landscape policy in the Czech Republic
SEMANČÍKOVÁ, Eva
2019 - Czech
Tato disertační práce se zabývá krajinnou politikou v České republice. Poskytuje přehled různých politických nástrojů pro implementaci Evropské úmluvy o krajině. Zkoumá krajinu jako politický objekt a zabývá se souvisejícími politickými cíli v oblastech územního plánování a životního prostředí v České republice. This PhD Thesis provides insight into the field of landscape policy in the Czech Republic. It gives an overview of various policy instruments for implementation of the European Landscape Convention. It explores landscape as a policy object, and related policy goals in the spatial planning and environmental policy domains of the Czech Republic. Keywords: Evropská úmluva o krajině; politika; krajina; krajinná politika; European Landscape Convention; policy; landscape; landscape policy Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Landscape policy in the Czech Republic

Tato disertační práce se zabývá krajinnou politikou v České republice. Poskytuje přehled různých politických nástrojů pro implementaci Evropské úmluvy o krajině. Zkoumá krajinu jako politický objekt a ...

SEMANČÍKOVÁ, Eva
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2019

Neglected aspects of bark beetle (Coleoptera: Scolytinae) ecophysiology
DAVÍDKOVÁ, Markéta
2019 - English
The thesis describes several unknown aspects of the spruce bark beetle, Ips typographus (L.), and the double-spined bark beetle, Ips duplicatus (Sahlberg.), life-cycles and ecophysiology. The first study focuses on I. typographus and its dispersal under epidemic conditions in the National park Šumava and introduces a novel method of fluorescent marking and detection of captured specimens. The second study is focused on ability of I. typographus to establish so-called sister-broods, i.e. re-emergence of females that are capable to continue egg laying without a need to mate again. The importance of sister-broods becomes apparent mainly in recent hot and dry vegetation seasons, which is demonstrated by a comparison of recent and historical data. The third study focuses on temperature-dependent development of I. duplicatus under laboratory conditions by the means of sandwich method. Altogether, the studies underline practical importance of ecophysiological studies on bark beetles as one of the tools for their effective management. The thesis describes several unknown aspects of the spruce bark beetle, Ips typographus (L.), and the double-spined bark beetle, Ips duplicatus (Sahlberg.), life-cycles and ecophysiology. The first study focuses on I. typographus and its dispersal under epidemic conditions in the National park Šumava and introduces a novel method of fluorescent marking and detection of captured specimens. The second study is focused on ability of I. typographus to establish so-called sister-broods, i.e. re-emergence of females that are capable to continue egg laying without a need to mate again. The importance of sister-broods becomes apparent mainly in recent hot and dry vegetation seasons, which is demonstrated by a comparison of recent and historical data. The third study focuses on temperature-dependent development of I. duplicatus under laboratory conditions by the means of sandwich method. Altogether, the studies underline practical importance of ecophysiological studies on bark beetles as one of the tools for their effective management. Keywords: Ips typographus; Ips duplicatus; bark beetle; dispersal; re-emergence; sister broods; developmental time; forest pest Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Neglected aspects of bark beetle (Coleoptera: Scolytinae) ecophysiology

The thesis describes several unknown aspects of the spruce bark beetle, Ips typographus (L.), and the double-spined bark beetle, Ips duplicatus (Sahlberg.), life-cycles and ecophysiology. The first ...

DAVÍDKOVÁ, Markéta
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2019

Hodnocení finančního zdraví podniku z pohledu účetnictví na případu zemědělství
NÝVLTOVÁ, Kristýna
2019 - Czech
Předkládaná disertační práce se zabývá účetními aspekty hodnocení finančního zdraví podniku se zaměřením na obor zemědělství. Hlavním cílem této práce je posouzení jednotlivých metod určených pro hodnocení finančního zdraví podniku, určení jejich citlivosti na riziková účetní data. Práce je zaměřena na obor zemědělství zejména na základě poznatků o obtížnosti sestavování a využívání zemědělského účetnictví. Zemědělství přestavuje primární sektor ekonomiky velmi důležitý také při utváření krajiny, navíc do něj plyne velké množství dotací nejen z rozpočtu státu, ale také z Evropské unie. Díky specifikům a uvedeným problematickým oblastem, které ani nemohou být legislativou zcela podchyceny, dochází k neúplným nebo zkresleným informacím, které se přenášejí také do metod hodnocení finančního zdraví podniku. V práci je věnována pozornost také vlivu legislativních změn na hodnoty v účetnictví či účetnictví kreativnímu. V návaznosti na poznatky z teoretických východisek jsou součástí aplikační části analýzy vlivu rozdílného účetního řešení na položky účetní závěrky. K analýze je využit párový t-test, kterému předchází testování normality dat pomocí histogramu a Shapiro-Wilkova testu. Dle těchto testů byly prokázány statisticky významné rozdíly u současného způsobu účtování investičních dotací a leasingu oproti účtování podle IFRS, mezi způsobem účtování změny stavu zásob a aktivace před 1. lednem 2016 a po něm a u ocenění půdy pomocí historické ceny a ceny tržní. Všechny tyto oblasti ovlivňují hodnoty všech analyzovaných metod hodnocení finančního zdraví. Pouze CH-index neukázal statisticky významný rozdíl u ocenění půdy a účetního řešení aktivace a změny stavu zásob. Dále je zde posouzena spolehlivost a ovlivnitelnost vybraných metod využívaných pro hodnocení finančního zdraví v oboru zemědělství. Žádný z hodnocených modelů dle výsledků nelze použít v jeho původní variantě, ale je možné je využít pro porovnání podniku s podobnými podniky či v čase díky prokázané závislosti dílčích ukazatelů i celých modelů na výkonnosti podniků. Další typ analýzy je určen ke stanovení ukazatelů, které mají statisticky významný vliv na skutečnou finanční situaci podniků. K tomuto testu je využita metoda zobecněných lineárních modelů - multinomická lineární regrese. K určení, zda je podnik ohrožen či nikoliv by bylo možné využít ukazatele zásoby/výnosy a krátkodobé závazky/výnosy, pro rozpoznání druhu ohrožení pak ukazatel cash flow/aktiva. The dissertation deals with the accounting aspects of assessing the financial health of a company with a focus on agriculture. The main objective of this study is to assess individual methods designed to evaluate the financial health of a company, to determine their sensitivity to risk data in accounting. The study is focused on the field of agriculture mainly as a result of knowledge about the difficult process of compiling and using agricultural accounting. Agriculture fall within the primary sector of the economy, is very important for landscaping and a lot of subsidies flow from the budget of state and the European Union. Due to the specifics and stated problematic areas, which cannot be fully captured by legislation, incomplete or distorted information is transmitted, being also transferred to the methods of the financial health assessment of the company. Attention is also paid to the influence of legislative changes on the values in accounting as well as creative accounting. Following the findings from the theoretical basis, the application part analyses the impact of different accounting solutions on the financial statements. A paired t-test, used for the analysis, was preceded by data normality testing using the histogram and Shapiro-Wilk test. According to these tests, statistically significant differences were found com-paring the current method of accounting used for investment subsidies and leases with the IFRS accounting, between the accounting of changes in inventories and capitalization before and after 1 January 2016, and in land valuation using historical cost and market price. All these areas influence the values of all the analysed methods of financial health assessment. Only the CH-index showed no statistically significant difference in land valuation and accounting solution of inventory activation and changes. Furthermore, the reliability and controllability of the selected methods used for the evaluation of financial health in the field of agriculture is assessed. According to the results, none of the evaluated models can be used in its original variant, but it is possible to use them to compare the company with similar enterprises or over time thanks to the proven dependence of partial indicators and even the whole models on the productivity. Another type of analysis is designed to determine the indicators that have a statistically significant impact on the actual financial situation of businesses. The method of generalized linear models - multinomial linear regression - is used for this test. To determine whether an enterprise is at risk or not, it would be possible to use the stock / income and short-term liabilities / income indicators, and the cash flow / assets indicator to determine the type of threat. Keywords: hodnocení finančního zdraví; zemědělství; specifika oboru; účetní legislativa; párový t-test; multinomická logistická regrese; financial health assessment; agriculture; specifics of the field; accounting legislation; paired t-test; multinomial linear regression Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Hodnocení finančního zdraví podniku z pohledu účetnictví na případu zemědělství

Předkládaná disertační práce se zabývá účetními aspekty hodnocení finančního zdraví podniku se zaměřením na obor zemědělství. Hlavním cílem této práce je posouzení jednotlivých metod určených pro ...

NÝVLTOVÁ, Kristýna
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2019

Růst, genetické a morfologické charakteristiky různých populací okouna říčního (Perca fluviatilis) v intenzivní akvakultuře
GEBAUER, Tatyana
2019 - English
Zootechnické a behaviorální vlastnosti se můžou významně lišit mezi divokými alopatrickými populacemi okouna říčního. Výběr populací, které vykazují rychlejší růst, nižší kanibalismus a růstovou heterogenitu a specifické behaviorální vlastnosti vhodné pro podmínky akvakultury (nízká míra agresivity, homogenní struktura hejna), je tedy klíčovou podmínkou pro založení chovných hejn a následné šlechtitelské programy. Znalosti o zootechnických a behaviorálních vlastnostech v závislosti na různém geografickém původu a genetické diferenciaci tedy můžou v konečném důsledku pomoci překonat současné problémy a limitace chovu okouna říčního. Interpopulační rozdíly v zootechnických a behaviorálních vlastnostech můžou být způsobeny genetickou diferenciací, fenotypovou plasticitou nebo jejich kombinací. Není však jasné, zda jsou tyto rozdíly mezi populacemi vyvolané geneticky, nebo environmentálními vlivy. Zkoumali jsme proto zootechnické vlastnosti alopatrických populací u larev (po dvou populacích z Finska, Polska a ze Slovenska a jedna z ČR; kapitola II) a juvenilů okouna říčního (po jedné populaci z Polska, ČR a Slovenska; kapitola III) ve stejných standardizovaných podmínkách snižujících efekt environmentálních vlivů. Dále jsme provedli genetické analýzy založené na čtyřech mitochondriálních markerech: cytochromu b, D-loop kontrolní oblasti, 16S rRNA a cytochromoxidáze I (kapitoly II, III). V kapitole IV jsme pozorovali behaviorální rysy larev a juvenilů u třech populací okouna říčního (dvě z Finska a jedna z Francie). Výsledky této práce potvrdily signifikantní rozdíly v zootechnických a behaviorálních vlastnostech mezi testovanými alopatrickými populacemi okouna říčního. Rozdíly v zootechnických parametrech byly pozorovány především u geneticky více diferenciovaných populací (obě z Finska v kapitole II a z Polska v kapitole III). To naznačuje, že pozorované rozdíly v zootechnických vlastnostech mají genetický základ a tudíž jsou potenciálně dědičné. Rychlejší růst severních populací by mohl být částečně připsán behaviorálním interakcím, protože pozorování v kapitole IV prokázalo, že obě populace z Finska projevují méně agresivních interakcí a více homogenní strukturu hejna ve srovnání s populací z Francie. Larvy i juvenilové okouna říčního z geneticky méně nebo nediferencovaných populací (tj. z Polska, Slovenska a ČR v kapitole II a ze Slovenska a ČR v kapitole III) však také vykazovaly rozdíly v některých zootechnických vlastnostech. Tyto variace by mohly být důsledkem odlišného příjmu potravy, zdravotního stavu, environmentálních podmínek před sběrem jiker, transgeneračního účinku a použití konzervativních mitochondriálních markerů, tzn., že genetickou diferenciaci u méně odlišných populací lze dále analyzovat pomocí citlovějších technik (např. mikrosatelity). K posouzení významu těchto faktorů na zootechnické vlastnosti okouna říčního jsou zapotřebí další studie. Zootechnical and behavioural traits can vary substantially among wild allopatric European perch populations. Choosing wild European perch population(s) showing higher growth rate, lower cannibalism and size heterogeneity with specific behavioural traits such as low aggressive interaction rate and homogeneous spatial distribution in rearing units are crucial for the establishment of the European perch broodstock and subsequent selective breeding programs. Therefore, knowledge of the zootechnical and behavioural traits relative to geographic origin supported by genetic analyses may ultimately help to overcome current challenges and bottlenecks of European perch aquaculture. Population differences in zootechnical and behavioural traits can be shaped by genetic differentiation, phenotypic plasticity, or by their combination. However, it is not clear whether the inter-population differences are genetically- or environmentally-induced. Therefore, we explored the zootechnical traits of geographically different European perch populations at larval- (two Finish, two Polish, two Slovakian, one Czech; Chapter II) and juvenile-stages (Polish, Czech, Slovakian; Chapter III) in the same standardized conditions reducing the environmental effect. Additionally, we provided a genetic-based assessment on four mitochondrial markers: cytochrome b, D-loop of control region, 16S rRNA, and cytochrome oxidase I (Chapters II, III). In Chapter IV, we observed behavioural traits of larvae and juveniles from two Finish and one French populations. According to obtained results, zootechnical and behavioural traits differed among allopatric populations of European perch. Moreover, the differences in zootechnical traits were mainly observed between most genetically differentiated populations (both Finish in Chapter II, and Polish in Chapter III). This could suggest a genetic basis of the observed growth differentiation and, consequently, a potential heritability of this pattern. Additionally, higher growth rate of northern populations could be partly attributed to behavioural traits as we found more cohesive and homogenous group structure in both Finish compared to French populations which, on the other hand, showed higher aggressive interactions. However, European perch larvae and juveniles from genetically lower- or un-differentiated populations (i.e. Polish, Slovakian and Czech in Chapter II and Slovakian and Czech in Chapter III) showed variations in zootechnical traits as well. The variation could be a consequence of different food intake, health status, pre-collection environment, transgenerational effect and usage of conservative mitochondrial markers, i.e. the lack of genetic differentiation among some populations should be further assessed by higher resolution analyses (e.g. microsatellites). Further studies are needed to assess the importance of these factors in geographic differentiation of aquaculture performance. Keywords: akvakultura; alopatrické populace; genetická diferenciace; chování; Perca fluviatilis; růst Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Růst, genetické a morfologické charakteristiky různých populací okouna říčního (Perca fluviatilis) v intenzivní akvakultuře

Zootechnické a behaviorální vlastnosti se můžou významně lišit mezi divokými alopatrickými populacemi okouna říčního. Výběr populací, které vykazují rychlejší růst, nižší kanibalismus a růstovou ...

GEBAUER, Tatyana
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2019

Manipulace zárodečných buněk jako nástroj pro management a produkci izogenních linií u ryb
FRANĚK, Roman
2019 - English
Izogenní linie ryb představují základní možnost kontroly genetického pozadí pokusných organismů, jelikož všichni jedinci z dané izogenní linie sdílejí stejný genotyp. Izogenní linie ryb byly dosud produkovány pouze opakovanou uniparentální dědičností - androgenezí a gynogenezí. V první generaci je produkováno homozygotní potomstvo, následně každý homozygotní jedinec po opětovné indukci uniparentální dědičnosti produkuje odlišnou izogenní linii. Navzdory optimalizovaným postupům pro indukci uniparentální dědičnosti byly izogenní linie úspěšně produkovány pouze u několika druhů ryb. Jejich dlouhodobé udržování je značně problematické z důvodu nízké životaschopnosti a nepříznivých reprodukčních charakteristik. Situace je dále komplikována tím, že izogenní linie jsou zpravidla přirozeně monosexní, kdy pro další reprodukci je nutné znovu použít uniparentální dědičnosti, nebo provést zvrat pohlaví u části jedinců. V této dizertační práci bylo provedeno několik typů manipulací se zárodečnými buňkami. Byly vyvinuty a optimalizovány protokoly pro kryokonzervaci spermatogonií a oogonií za účelem maximalizace jejich životaschopnosti po rozmrazení. Fyziologická aktivita kryoprezervovaných buněk byla potvrzena transplantací do náhradního hostitele. Kryoprezervované a následně transplantované buňky si v porovnání s nezamraženou kontrolou zachovaly srovnatelnou kolonizační aktivitu, byly schopny se transdiferenciovat ze spermatogonií na oogonie. Úspěch transplantace byl následně potvrzen detekcí exprese genů spojených s gametogenezí u kapra pomocí RT-PCR. V další studii byly zárodečné buňky z homozygotních donorů kapra obecného transplantovány do náhradních rodičů - karas obecný zlatá forma, kteří byli sterilizováni pomocí tlumení exprese genu zodpovědného za vývoj a migraci zárodečných buněk. Tento postup má potenciál zvýšit šanci na produkci životaschopný gamet. Zárodečné buňky homozygotů s různým stupněm poškození gameteogeneze mohou být přeneseny do plně životaschopných hostů a tím celkově zvýšit efektivitu produkce izogenních linií. Použití karase zlatého jakožto náhradního rodiče navíc zajistí, že část chimér zárodečné linie budu samci a část samice, tím pádem budou produkovány gamety obou pohlaví a pro další reprodukci izogenní linie nebude nutné dalších zásahů, které jsou běžně nutné pro udržitelnost izogenní linie. Vhodnost triploidních recipientů pro transplantaci zárodečných buněk, kteří mohou být potenciálně použity jako recipienti pro buňky z homozygotů za účelem produkce izogenních linií, byla potvrzena u kaprovitých ryb na modelu dánia pruhovaného. Spermatogonie a oogonie z diploidních donorů byly transplantovány do uměle indukovaných triploidních larev. Po dosažení pohlavní dospělosti byly získány spermie původem z transplantovaných buněk donora. Oogonie se transdiferenciovaly do spermatogonií a byly produkovány spermie s pohlavními chromozomy samic, které mohou být zajímavé pro další studie determinace pohlaví u dánia pruhovaného. Dále byla vyvinuta nová technika pro přenos zárodečné linie linií byla vyvinuta s použitím embryí dánia pruhovaného. Buňky dárce byly transplantovány ze stádia blastuly do rozplavaných larev. S tímto přístupem byly nediferencované primordiální zárodečné buňky schopny kolonizovat genitální rýhu a zahájit gametogenezi. Po dosažení pohlavní dospělosti chimér zárodečné linie byly získány gamety a životaschopné potomstvo. Ačkoli celková účinnost této metody byla ve srovnání s jinými transplantačními metodami nižší, tato studie může mít význam pro záchranu zárodečné linie u málo životaschopných embryí nebo letálních mutantů. Isogenic lines in fish represent a fundamental approach to control the genetic background of experimental animals. All individuals from a given isogenic line share the same genotype. So far, isogenic fish lines have been produced only by repeated uniparental inheritance - androgenesis and gynogenesis. Homozygous progeny is produced in the first generation of uniparental inheritance, and each homozygous individual produces a different isogenic line after second generation of uniparental inheritance. Despite optimized procedures for inducing uniparental inheritance, isogenic lines have been successfully produced in only a few species of fish. Doubled haploids after first uniparental inheritance have affected fitness as well as reproductive performance. Long-term maintenance is considerably problematic even when isogenic line is established already, due to low viability and poor reproductive characteristics. The situation is further complicated by the fact that isogenic lines are usually naturally monosex, thus uniparental inheritance must be re-used for further reproduction, or sex reversal needs to be applied in part of isogenic line. Several types of germ cell manipulation were performed in presented thesis. Protocols for cryopreservation of spermatogonia and oogonia have been developed and optimized to maximize post-thaw viability. The physiological activity of cryopreserved cells was confirmed by transplantation into a surrogate host. Cryopreserved and subsequently transplanted cells retained colonization activity comparable to non-frozen control germ cells. More importantly, male germ cells were able to transdifferentiate from oogonia. The success of transplantation was confirmed by detection of expression of genes associated with gametogenesis in carp by RT-PCR. In the next study, the results of cryopreservation experiments were followed, where sterile goldfish was identified as a suitable host for homozygous carp cells. Germ cells obtained from several homozygous individuals were individually transplanted into sterile goldfish. This procedure has a potential to increase the chance of producing a viable gamete for isogenic line production. Germ cells from homozygotes with affected gametogenesis can be transferred to fully viable recipients, thereby increasing the efficiency of isogenic line production overall. In addition, the use of a goldfish as a surrogate parent will ensure that part of the germline chimeras will be male and female, thus isogenic gametes of both sexes can be obtained and no further intervention for further reproduction of the isogenic line. The suitability of triploid zebrafish, which can potentially be used as recipients for cells from homozygotes to produce isogenic lines, has been confirmed for zebrafish. Spermatogonia and oogonia from diploid donors were transplanted into artificially induced triploid larvae. Donor-derived sperm was were obtained upon maturation of triploid recipients. Transplanted oogonia transdifferentiated into spermatogonia and spermatozoa with female sex chromosomes have been produced, which may be of interesting for further studies of sex determination in zebrafish. A new germline transfer technique has been developed using striped embryos. Donor cells were transplanted from the blastula stage to the swim-up larvae. With this approach, undifferentiated primordial germ cells were able to colonize the genital groove and initiate gametogenesis. After reaching sexual maturity, germline chimeras were obtained with gametes and viable progeny. Although the overall efficacy of this method was lower compared to other transplantation methods, this study may be of relevance for germline rescue in poorly viable embryos or lethal mutants. Keywords: Izogenní linie; Kapr obecný; Dánio pruhované; Zárodečné buňky; Náhradní reprodukce; Kryoprezervace Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Manipulace zárodečných buněk jako nástroj pro management a produkci izogenních linií u ryb

Izogenní linie ryb představují základní možnost kontroly genetického pozadí pokusných organismů, jelikož všichni jedinci z dané izogenní linie sdílejí stejný genotyp. Izogenní linie ryb byly dosud ...

FRANĚK, Roman
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2019

Úloha některých proteinů při zmrazování spermatu ryb
XIN, MiaoMiao
2019 - English
Poškození spermií během kryokonzervace je považováno za hlavní překážku expanze technologie uchovávání spermatu ryb. Precizní znalost kryokonzervace spermatu a kryoprotektantů s ohledem na kvalitu rybích spermií může rozšířit budoucí využívání této technologie. Pro zlepšení kvality zmrazených a rozmrazených spermií byly použity antifreeze proteiny jako kryoprotektivní látky spolu s optimalizací protokolů kryokonzervace. Nejprve byla popsána vitrifikace jako slibná kryokonzervační technika pro uchovávání rybích spermií. Tradiční vitrifikace vyžaduje prudké zmrazení/rozmrazení, malé nosiče vzorků s použitím permeabilních kryoprotektantů o vysokých koncentracích, a to k vitrifikaci jak intra, tak extracelulárních kapalin. Nicméně vitrifikace rybích spermií je nepoužitelná v praktické akvakultuře, protože se používají permeabilní kryoprotektanty s cytotoxickými účinky na buňky. Množství permeabilního kryoprotektantu však může být sníženo nebo eliminováno použitím zařízení nebo technik, které dramaticky zvyšují míru zmrazení/rozmrazení ošetřením mnohem menšího množství spermií. Vitrifikace může být tudíž vhodnější pro ryby produkující malé množství koncentrovaného spermatu, ale není vhodná u jeseterů produkujících velké množství spermií s nízkou koncentrací ve srovnání s kostnatými rybami. Dále byly využity proteomické metody pro charakterizaci proteinového profilu u spermií a v semenné plazmě a studován jejich vliv na funkci spermií při konvenční kryokonzervaci. Dále byly zkoumány změny v motilitě spermií jesetera malého během kryokonzervace. Míra motility spermií jesetera malého významně poklesla po kryokonzervaci spermatu, kdežto u čerstvých a zmrazených spermií nebyl zjištěn rozdíl v průměrné nelineární rychlosti. Změna v proteinovém profilu po zmrazení byla zaznamenána celkem u šesti proteinů v semenné plazmě a u třinácti v případě spermatu. Mezi nimi bylo pozitivně identifikováno osm proteinů: a) dva (mitochondriální podjednotka ATP syntházy alfa a protein tepelného šoku 70) pocházející ze semenné plazmy, spojené s metabolismem a odpovědí na stres; b) čtyři (triosefosfát izomeráza, mitochondriální ATP syntházová podjednotka ?, glycerol-3-fosfátdehydrogenáza [NAD (+)], enolasa B) ve spermiích se podílejí na metabolických drahách jako je glukoneogeneze a glykolýza a zajišťují účinnou energii pro pohyb spermie; c) další dva (řetězec ? tubulinu a řetězec tubulinu ?, specifický pro testes) ve spermiích jsou hlavními složkami mikrotubulů spermií, které hrají důležitou roli v organizaci cytoskeletu mikrotubulu. Dosažené výsledky rozšiřují znalosti v proteinovém složení spermatu během kryokonzervace, souvisejících s jejich poškozením během zmrazení, což může pomoci určit funkci těchto změněných proteinů a poskytnout nové představy o tom, jak zlepšit kryokonzervaci spermií. Je známo, že kryokonzervace způsobuje letální a subletální poškození spermií, proto byly dále použity během kryokonzervace různé koncentrace antifreeze nemrznoucích proteinů (AFPI nebo AFPIII) jako kryoprotektantů. Analýza průtokovou cytometrií ukázala, že přidáním nemrznoucích proteinů došlo významně ke zlepšení membránové integrity spermatu jeseterů malých po kryokonzervaci s výjimkou koncentrace 0,1 ?g/ml AFPI. Ve zmrazených spermiích s přídavkem nemrznoucích proteinů však nebylo pozorováno žádné statistické zlepšení rychlosti motility, nelineární rychlosti, lineární rychlosti a fertility ve srovnání se spermiemi bez přídavku nemrznoucích proteinů. Z toho vyplývá, že přidávání nemrznoucích proteinů do kryokonzervačního média poskytuje určité ochranné účinky integritě plazmatické membrány spermií. Sperm damage during cryopreservation is considered a major obstacle to the expansion of sperm storage technology in fish. In-depth knowledge of cryoinjury and cryoprotectants with respect to the quality of fish sperm can enhance future use of cryopreservation. We used antifreeze proteins as cryoprotective agents to improve the quality of frozen/thawed spermatozoa, along with optimization of cryopreservation protocols. Reviews vitrification, a promising cryopreservation technique for fish sperm storage. Vitrification requires rapid cooling/warming, small volume containers, and use of permeable cryoprotectants at high concentrations to solidify both intra- and extra-cellular materials. While high concentration of cryoprotectant show toxicity to cells. The quantity of permeable cryoprotectant can be reduced or eliminated by use of apparatus or techniques that dramatically increase freezing and warming rates by treating a much smaller quantity of sperm. Thus, vitrification may be more suitable for fish producing small quantities of highly concentrated sperm, but not sturgeon producing high quantities of sperm with low concentration. As second aim of the present study, proteomic methods were applied to characterize the protein profiles of sterlet spermatozoa and seminal plasma and assess their effect on spermatozoa function in conventional cryopreservation. The motility variables of cryopreserved sterlet sperm were also investigated. The motility rate of sterlet sperm significantly decreased after cryopreservation, while no difference in mean curvilinear velocity of fresh and cryopreserved sperm was detected. Six proteins were altered in seminal plasma and thirteen in spermatozoa following cryopreservation. Among them, eight proteins were positively identified: a) two (mitochondrial ATP synthase subunit alpha and heat shock protein 70) were from seminal plasma, associated with metabolism and response to stress; b) four (triosephosphate isomerase, mitochondrial ATP synthase subunit ?, glycerol-3-phosphate dehydrogenase [NAD(+)], enolase B) in spermatozoa are involved in metabolic pathways such as gluconeogenesis and glycolysis to provide efficient energy for spermatozoon movement; c) the other two (tubulin ? chain and tubulin ? chain, testis-specific) in spermatozoa are major constituents of sperm microtubules, playing important roles in the organization of the microtubule cytoskeleton. These results broaden the understanding of protein-related cryoinjury in sperm, which may help to determine the function of altered proteins and provide new insights into improving sperm cryopreservation. Since cryopreservation is known to cause lethal and sublethal damage to sperm, different concentrations of antifreeze proteins (AFPI or AFPIII) were employed as cryoprotectants. The flow cytometry analysis revealed that supplementation with antifreeze proteins was associated with significantly higher membrane integrity in cryopreserved sterlet sperm, except with the use of 0.1 ?g/ml of AFPI. However, motility rate, curvilinear velocity, straight-line velocity, and fertilization rate of frozen-thawed sperm did not differ from that without addition of antifreeze proteins. It was concluded that addition of antifreeze proteins to cryopreservation medium was the source of the protective effects on sperm plasma membrane integrity. Keywords: kryokonzervace; proteinový profil; nemrznoucí protein; sperma; jeseter Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Úloha některých proteinů při zmrazování spermatu ryb

Poškození spermií během kryokonzervace je považováno za hlavní překážku expanze technologie uchovávání spermatu ryb. Precizní znalost kryokonzervace spermatu a kryoprotektantů s ohledem na kvalitu ...

XIN, MiaoMiao
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2019

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases