Number of found documents: 1479
Published from to

Vliv revitalizací vodních toků na rekreační hodnotu krajiny
Lampartová, Ivana
2015 - Czech
Významnou součástí revitalizací vodního prostředí je jeho znovuoživení, navrácení do stavu přírodě blízkému. V širším slova smyslu to jsou takové zásahy, které mají snahu posílit krajinné hodnoty a současně vodohospodářské funkce vodního prostředí. Současně s tím mají revitalizace i mimořádný význam z hlediska zvýšení rekreačního potenciálu krajiny. Práce je zaměřena na analýzu vazeb krajiny -- revitalizačních opatření vodních toků - rekreace. Cílem je vytvořit jasný přehled pojednávající o rekreační utilizaci a možnosti hodnocení revitalizací vodních toků. Výsledkem práce je metodický postup hodnocení a navrhování cílených revitalizačních opatření, která vedou ke zvyšování rekreačního potenciálu a využívání vodních toků v urbánním a navazujícím suburbánním území. An important part of the revitalization of aquatic environment is its revival, resto-ration to a state close to nature. In a broader sense these are such interventions, which tend to reinforce landscape values and concurrently water functions of the aquatic environment. At the same time revitalization has a significant importance in terms of increasing the recreational potential of the landscape. This work focuses on the analysis of landscape links - revitalization measures of watercourses - recreation. The aim is to create a clear overview dealing with recreational utilization and possibilities of watercourses revitalization. The result is a methodical process of evaluating and designing targeted revitalization measures, which lead to an increase in recreational potential and utilizing watercourses in urban and linking-up suburban areas. Keywords: krajina; rekreace; revitalizační opatření; urbánní území; suburbánní území Available in digital repository of Mendel University.
Vliv revitalizací vodních toků na rekreační hodnotu krajiny

Významnou součástí revitalizací vodního prostředí je jeho znovuoživení, navrácení do stavu přírodě blízkému. V širším slova smyslu to jsou takové zásahy, které mají snahu posílit krajinné hodnoty a ...

Lampartová, Ivana
Mendelova univerzita v Brně, 2015

Stanovení početnosti volně žijících živočichů jako základ mysliveckého a lesnického hospodaření
Plhal, Radim
2015 - Czech
V této práci jsou souhrnně uvedeny výsledky několika studií, jejichž tématem byla populační denzita zvěře a možnosti jejího odhadu. Populační hustota je jednou z nejvýznamnějších charakteristik populací zvěře a to především ve vztahu ke správnému trvale udržitelnému hospodaření. První práce se zabývala ověřením technologie mysliveckého plánování u vybraných druhů spárkaté zvěře v ČR. V další práci se porovnávaly čtyři odlišné metody sčítání a jejich vhodnost použití na příkladu prasete divokého v lesním prostředí. Následující dvě práce ověřovali možnosti použití metody sčítání trusu pro odhad početnosti prasete divokého v lesním prostředí. Poslední práce se zabývala studiem distribuce trusu prasete divokého v závislosti na rozdílném mysliveckém hospodaření v honitbě. Výsledkem těchto studií bylo zjištění, že myslivecké plánování v ČR není vhodné pro všechny druhy zvěře. Fotopasti lze používat pro odhad početnosti prasete divokého jen v kombinaci s jinými metodami. Sčítání trusu je vhodnou metodou pro odhad početnosti prasete divokého. Sčítáním trusu lze kromě početnosti určit také prostorovou aktivitu prasete divokého v lesním prostředí. The results of several studies whose theme was population density of game and the possibility of its estimation were summarized in this paper. Population density is one of the most important characteristics of animal population, especially in relation to the proper sustainable wildlife management. The first study dealt with verification technology of the Game Management Plan for selected ungulate species in the Czech Rep. Further work compared four different methods of counting and the appropriateness of using on the example of wild boar in the forest environment. The following two papers tested the possibility of using the method of dung counting for estimating the numbers of wild boar in the forest environment. Recent work has dealt with the study of the distribution of faeces of wild boar, depending on the different hunting management within two neighbouring hunting grounds. The first study found that the hunting planning in the Czech Republic is not suitable for all ungulate game species. Photo traps could be used to estimate the abundance of wild boar only in combination with other independent methods. Dung counting is a suitable method for estimating the numbers of wild boar. Dung counting could be also used to specify the spatial activity of wild boar in the forest environment. Keywords: populační hustota; myslivecké hospodaření; lov; migrace zvěře Available in digital repository of Mendel University.
Stanovení početnosti volně žijících živočichů jako základ mysliveckého a lesnického hospodaření

V této práci jsou souhrnně uvedeny výsledky několika studií, jejichž tématem byla populační denzita zvěře a možnosti jejího odhadu. Populační hustota je jednou z nejvýznamnějších charakteristik ...

Plhal, Radim
Mendelova univerzita v Brně, 2015

Population biology of the pine needle pathogen Lecanosticta acicola (Thüm.) Syd. (Capnodiales, Ascomycota)
Janoušek, Josef
2015 -
Lecanosticta acicola je vřeckovýtrusá heterotalická houba, která způsobuje hnědou sypavku borového jehličí na původních i nepůvodních borovicích v mnoha oblastech světa. Cílem této dizertační práce bylo objasnění původu populací L. acicola v Evropě a zjištění způsobu rozmnožování tohoto patogenu v zasažených oblastech. Jedenáct polymorfních mikrosatelitových markérů bylo vyvinuto pro jejich použití v populační genetice. 'Mating type' markéry, které amplifikují obě 'mating type' idiomorfy (MAT1-1 and MAT1-2), byly také navrženy a protokol pro jejich aplikaci byl optimalizován. Infikované jehlice byly získány ze 17 druhů borovic z Asie, Evropy a Ameriky. V součtu, 201 izolátů L. acicola bylo získáno z infikovaných jehlic borovic. Všechny izoláty byly charakterizovány pomocí mikrosatelitových markérů a 'mating type' idiomorfa byla určena pomocí 'mating type' markérů. Část Translation Elongation Factor 1-alfa genu byla sekvenována u 87 jedinců. Izoláty ze Střední Ameriky byly jedinečné, velmi různorodé a velmi pravděpodobně představují kryptické druhy. Izoláty z východní Asie vytvořili oddělenou skupinu. Dvě odlišné populace byly zjištěny jak v Severní Americe, tak v Evropě. Analýzy využívající koncept 'approximate Bayesian computation' zřetelně ukázaly, že v minulosti došlo k nezávislým introdukcím obou populací ze Severní Ameriky do Evropy. Z dat získaných z mikrosatelitů a 'mating type' markérů bylo zjištěno, že k pohlavnímu rozmnožování dochází jak v Severní Americe, tak v Evropě. Výsledky této dizertační práce ukázaly, že evropské populace L. acicola mají původ v Severní Americe. Toto je první studie populací L. acicola v globálním měřítku. Lecanosticta acicola is a heterothallic ascomycete that causes brown spot needle blight (BSNB) on native and non-native Pinus spp. in many regions of the world. The aim of this thesis was to elucidate the origin of L. acicola populations in Europe and consider the reproductive mode of the pathogen in affected areas. In order to study the population genetics of L. acicola, eleven polymorphic microsatellite markers were developed. In addition, mating type markers that amplify both mating type idiomorphs (MAT1-1 and MAT1-2) were designed and the protocols for their applications were optimised. Collections of diseased material were obtained from 17 host species in Asia, Europe and America. In total, 201 isolates from diseased pine needles were obtained. All isolates were screened with the microsatellite markers and the mating type idiomorph determined with the mating type markers. For 87 individuals, part of the Translation Elongation Factor 1-alfa gene was sequenced. The isolates from Central America were unique, highly diverse and most likely represent a new cryptic species. The isolates from East Asia formed a discrete group. Two distinct populations were identified in both North America and Europe. Approximate Bayesian Computation analyses strongly suggest independent introductions of two populations from North America into Europe. Microsatellite data and mating type distributions showed the presence of sexual reproduction in North America and in Europe. Results from this thesis have showed that European populations of L. acicola originate from North America. This is the first study of L. acicola populations on a global scale. Keywords: approximate Bayesian computation; diverzita; invazní houby; Lecanosticta acicola; mikrosatelit; molekulární markery; populační genetika Available in digital repository of Mendel University.
Population biology of the pine needle pathogen Lecanosticta acicola (Thüm.) Syd. (Capnodiales, Ascomycota)

Lecanosticta acicola je vřeckovýtrusá heterotalická houba, která způsobuje hnědou sypavku borového jehličí na původních i nepůvodních borovicích v mnoha oblastech světa. Cílem této dizertační práce ...

Janoušek, Josef
Mendelova univerzita v Brně, 2015

Energetické využití nerecyklovatelného směsného komunálního odpadu
Laštůvka, Igor
2015 - Czech
V disertační práci je ve spalovně SAKO Brno, a.s. zjišťována a definována závislost produkce tepla na změně poměrného zastoupení složky plastů ve směsném komunálním odpadu s cílem získat informaci o jeji potřebném dílu hmotnostního zastoupení tak, aby bylo možné dosažení zvýšení potřebné výhřevnosti směsného komunálního odpadu o nejméně 5% a zároveň snížení hmotnostního množství tuhých komunálních odpadů ukládaných na skládce v Němčicích na Hané ve smyslu požadavku Plánu odpadového hospodářství České republiky a Jihomoravského kraje na snížení množství skládkování komunálního odpadu. Teoretická část disertační práce je věnována historii a porovnání vývoje množství komunálního odpadu ukládaného na skládkách a jeho spalování. Vychází z požadavku Evropské unie, který podporuje spalování za účelem minimalizace skládkování v příštích 10 letech. Praktická část disertační práce představuje analýzy spalitelnosti a výhřevnosti vybraných směsných komunálních odpadů a jejich vliv na provoz spalovny. Byly porovnány 3 vzorky odpadů, u kterých byla měřena výhřevnost přímo ve spalovně SAKO Brno. Nejvyšší výhřevnost byla naměřena u vzorku č.2 - komunální odpad hmotnostně obohacený o 1/5 plastů s výhřevností 13,09 GJ.t-1. Při této výhřevnosti by na produkci páry o hmotnosti 42,55 tun za hodinu bylo zapotřebí 10,04 tun uvedeného vzorku směsného komunálního odpadu. Závěry a doporučení shrnují všechny výhody technologie, včetně rizik a příležitostí, které jsou spojené s touto metodou a jejím využitím v podmínkách spalovny SAKO Brno, a.s. The aim of the dissertation was set in respect to the decline of caloric value of waste at SAKO Brno incineration plant and decrease of the amount of MSW at landfill in Nemcice in Hana. Smart goal was defined to increase the caloric value of municipal waste components by at least 5%. The theoretical part is basically a comparsion of the development of municipal waste in landfills and combustion. There is also described the historical development of municipal waste management in different times and countries in the paper. Used technologies and individual components raised at landfilling and combustion are compared and scrutinized. This topic is very current since the European Union supports most forms of combustion, in order to minimize landfilling in the next 10 years. The practical part shows technology of waste to energy from municipal waste. There is a procedure set for the classification and sieving of municipal waste, so the energy components are separed and the heating value is increased. There were 3 compared to samples of wastes caloric value was measured in the process within the incinerator SAKO Brno. Highest calorific value was measured for sample no. 2 - communal waste enriched with 1/5 weight plastics calorific 13.09 GJ.t-1. When the calorific value of the operating amounth for producing 42.55 tp.h-1 was needed 10.04 t.h-1 one of said sample. The suggestion part determines the specific procedure. The output is the energetical and economical benefit for the incinerator and the economical benefit for the landfill. We can say that both technologies are maximally used. The conclusion and recommendations summarize all the benefits of the technology, including the risks and opportunies that are associated with this method. Keywords: směsný komunální odpad; spalování odpadu; výhřevnost Available to registered users in the Library of Mendel University.
Energetické využití nerecyklovatelného směsného komunálního odpadu

V disertační práci je ve spalovně SAKO Brno, a.s. zjišťována a definována závislost produkce tepla na změně poměrného zastoupení složky plastů ve směsném komunálním odpadu s cílem získat informaci o ...

Laštůvka, Igor
Mendelova univerzita v Brně, 2015

Použití spektroskopických technik pro studium interakcí platinových komplexů a nanočástic s nukleovými kyselinami
Nejdl, Lukáš
2015 -
Schopnost iontů kovů tvořit kovalentní vazbu s nukleovými kyselinami (DNA anebo RNA) je rozhodující pro jejich strukturní vlastnosti a funkce. V 60. letech minulého století byl odhalen potenciál platinových komplexů v protinádorové terapii. Úspěšnost těchto komplexů v protinádorové léčbě je dána jejich schopností vázat se k bázím DNA za tvorby různých typů koordinačních vazeb. Vznik těchto vazeb má za následek ovlivnění sekundární struktury DNA, a tím blokaci důležitých buněčných procesů jako je replikace či transkripce. Předkládaná disertační práce zkoumá schopnost iontů kovů (polokovů) (Zn(II), As(III) a As(V)), nanočástic platiny (PtNPs) a kvantových teček na bázi kadmia (CdS-QDs) ovlivnit sekundární strukturu DNA. V této práci byly nejdříve zkoumány interakce iontů kovů s DNA z důvodu zavedení a ověření instrumentálních metod. Výsledky těchto studií posloužili jako základ pro navazující experimenty zabývající se působením nanočástic na eukaryotickou buňku se zřetelem na poškození DNA. V této práci se podařilo prokázat, že PtNPs mají vyšší afinitu k DNA polymerázám než k samotné DNA. Z tohoto důvodu mohou PtNPs zastavit buněčný cyklus a spustit apoptózu. O míře afinity s jakou se nanočástice váží do struktury DNA, rozhoduje i její velikost, jak bylo prokázáno v experimentech s různě velikými CdS-QDs. The ability of the metal ions to form a covalent bond with the nucleic acids (DNA or RNA) is critical for their structural properties and functions. In the 60s of the last century the potential of platinum complexes in anticancer therapy was revealed. The success of these complexes in anticancer treatment is given by their ability to bind to the DNA bases to form different types of coordination covalent bonds. The formation of these bonds results in an interference of the DNA secondary structure and thereby blocking of important cellular processes such as replication or transcription. Presented thesis examines the ability of metal and semimetal ions (Zn(III), As(III) and As(V)), platinum nanoparticles (PtNPs) and cadmium-based quantum dots (QDs-CdS) to influence the DNA secondary structure. In this work the interactions of metal ions with DNA were firstly investigated due to the implementation and verification of instrumental methods. Results of these studies served as the basis for subsequent experiments dealing with the effects of nanoparticles on eukaryotic cells with regard to DNA damage. In this work we demonstrated that PtNPs show higher affinity for DNA polymerases than to DNA. For this reason, PtNPs can arrest the cell cycle and trigger apoptosis. The affinity rate of nanoparticle binding to DNA is determined by its size, as was shown by the experiments with variously sized CdS-QDs. Keywords: kvantové tečky; nanoplatina; poškození DNA Available in digital repository of Mendel University.
Použití spektroskopických technik pro studium interakcí platinových komplexů a nanočástic s nukleovými kyselinami

Schopnost iontů kovů tvořit kovalentní vazbu s nukleovými kyselinami (DNA anebo RNA) je rozhodující pro jejich strukturní vlastnosti a funkce. V 60. letech minulého století byl odhalen potenciál ...

Nejdl, Lukáš
Mendelova univerzita v Brně, 2015

Výzkum možností využití bioindikátorů pro monitoring skládek
Lichovníková, Veronika
2015 - Czech
Vazba druhového složení a prosperity rostlinných společenstev na přírodní podmínky v místě jejich výskytu je velmi úzká a lze díky ní sledovat možné zhoršení jednotlivých přírodních složek. Tato vazba neboli bioindikace, je v moderní vědě hojně využívána a platí za efektivní a ekonomicky příznivou metodu detekce znečistění. Prohloubení znalostí o bioindikaci je věnována také tato doktorská disertační práce na téma: Výzkum možností využití bioindikátorů pro monitoring skládek. Technické zabezpečení skládek odpadů dnes striktně podléhá příslušným právním předpisům, a proto je riziko úniku polutantů vznikajících při ukládání a následném rozkladu odpadů nepatrné. Přesto je třeba dbát na možná rizika úniku těchto látek a následné kontaminace přilehlého okolí. Výzkum na ověření možností využití cévnatých rostlin při monitoringu skládky probíhal v letech 2013 až 2015 na skládek tuhého komunálního odpadu Petrůvky. Během tříletého období jsme provedla rekognoskaci terénu a vytyčila jsem 5 biotopů, na kterých jsem následně zaznamenávala druhové složení a pokryvnost cévnatých rostlin. Na základě jejich ekologických požadavků a míry výskytu jsem určila jejich bioindikační hodnotu. Zvláště jsem věnovala pozornost druhům, které poukazovaly na vyšší úživnost stanoviště. Významnými aspektem pro ověření stavu daného prostředí byly identifikované zvláště chráněné druhy: bělolist žlutavý (Filago lutescens), myší ocásek nejmenší (Myosurus minimus), pomněnky dvoubarevné (Myosotis discolor), Pryskyřník zlatožlutý (Ranunculus auricomus) a rozrazil Dilleniův (Veronica Dillenii), pryšec mandloňovitý (Euphorbia amygdaloides) a bělolist rolní (Filago arvensis), které indikovaly dobré přírodní podmínky. Bioindikační vlastnosti rostlinných druhů byly následně porovnány s výsledky analýzy povrchové, podzemní vody a půdy, které byly analyzovány v rámci pravidelného monitoringu provozované skládky. K porovnání výsledků byly dále využity výsledky fytologického monitoringu, který byl na části území proveden v roce 2009. Na základě provedeného výzkumu jsem stanovila možnost využití rostlinných bioindikátorů pro monitoring skládky. The relation between the natural conditions and species composition and the prosperity of plant communities in situ is very close and suitable for monitoring potential degradation of individual natural components. In advanced science, this linkage also called bioindication, is widely used and it represents the effective and economically favourable method of pollution detection. The study of: Research of the possibility of using biomarkers for monitoring of landfills is focused of increasing knowledge about bioindication. The technical security of landfills now strictly implements the applicable laws and regulations, and therefore the risk of leakage of pollutants produced during the storage and subsequent decomposition of waste is very slight. Nevertheless the care of the possible risks of leakage of these substances and the subsequent contamination of the surrounding area must be taken. The research of verifying the possibility of using the vascular plants in monitoring the landfill was carried out in the years 2013-2015 on the landfill of municipal solid waste Petrůvky. During the three-year period, the reconnaissance of the terrain, and setting out five habitats for recording species composition and cover of vascular plants were carried out. On the basis of plant ecological requirements, and the incidence rate the bioindicative value was determined. The higher attention was paid to the plants that pointed to a higher nutrient capacity of habitat. Identified specially protected species: Filago lutescens, Veronica Dillenii, Myosurus minimus, Miosotis discolor, Ranunculus auricomus, Euphorbia amygdaloides and Filago arvensis, exhibited as important aspects for verifying the state of the environment were which indicated good natural conditons. Bioindicative properties of plant species were then compared with the results of the analysis of surface and underground water and soil, which were analyzed for a purpose of regular landfill monitoring. The phytocenological relevé created form the part of the analysed areas in 2009 was also used for the comparison of the results. The possibility of utilization of plant bio-indicators for monitoring the landfill based on performed research was determined. Keywords: bioindikátory; rostliny; skládky odpadů; biomonitoring Available in digital repository of Mendel University.
Výzkum možností využití bioindikátorů pro monitoring skládek

Vazba druhového složení a prosperity rostlinných společenstev na přírodní podmínky v místě jejich výskytu je velmi úzká a lze díky ní sledovat možné zhoršení jednotlivých přírodních složek. Tato vazba ...

Lichovníková, Veronika
Mendelova univerzita v Brně, 2015

Study of the effect of composite elements on bonding strength of composite board
Okcu, Oktay
2015 - English
Práce se zabývá vlastnostmi kompozitního materiálu složeného z plastů a masivních druhů dřev turecké a české provenience. Základní sledovanou vlastností byla pevnost lepeného spoje a faktory, které ovlivňují pevnost lepeného spoje základních komponent kompozitního materiálu. Současně byly také sledovány vlastnosti základní materiály a vlastnosti kombinací těchto materiálů. Na základě návrhu a výběru zkušebních metod byly v laboratorním výzkumu měřeny vlastnosti jednotlivých komponent a zejména pevnost lepeného spoje. Výběr ověřovaných materiálů vycházel z možnosti jejich aplikace v dřevařském průmyslu. Zkoušené byly masivní druhy dřev ze dvou zemí, a to České republiky a Turecka a zkoušené plasty byly PC, PMMA. Dosažené výsledky a závěry výsledků uvedené v disertační práci mohou být užitečné pro aplikaci v průmyslové výrobě zejména pro toho, kdo řeší problematiku lepšího využití a zpracování základních materiálů při výrobě kompozitních desek nebo výrobě dekorativních materiálů s cílem zvýšení využití dřeva v průmyslu. In order to make a composite board in any scope, the main question about quality specification is how we can make it stronger. We studied the elements and parameters included in a composite board such as the materials and combinations of them, or how to combine them. Then we designed a suitable experimental test to measure the bonding strength of the boards. We tried to choose the most applied materials in the wood industry, and sourced them from two countries i.e. Turkey and Czech Republic. The result and Conclusions of this research is useful for who they want to enter in this industry or who are trying to have competitive advantages by searching for a better way of manufacturing the raw materials e.g. composite boards, or the products of decorative and wood appliance industry. Keywords: drsnost povrchu; kompozitní desky; pevnost lepeného spoje; dřevo Available in digital repository of Mendel University.
Study of the effect of composite elements on bonding strength of composite board

Práce se zabývá vlastnostmi kompozitního materiálu složeného z plastů a masivních druhů dřev turecké a české provenience. Základní sledovanou vlastností byla pevnost lepeného spoje a faktory, které ...

Okcu, Oktay
Mendelova univerzita v Brně, 2015

Efekt iontů těžkých kovů na biologické vlastnosti, rezistenci a virulenci
Hegerová, Dagmar
2015 - Czech
Bakteriální infekce s komplikovaným průběhem, a tudíž zdlouhavou, mnohdy i neřešitelnou léčbou způsobenou vznikající rezistencí vůči antibiotickým léčivům, jsou v současnosti stále častějším problémem řady medicínských oborů. Předkládaná práce s názvem "Efekt iontů těžkých kovů na biologické vlastnosti, rezistenci a virulenci" byla primárně zaměřena na studium vlivu vybraných iontů kovů (Ag+, Cd2+, Cu2+, Pb2+ a Zn2+) na biochemické vlastnosti bakteriálních kmenů, zejména na pozorování jejich vlivu na tvorbu volných kyslíkových radikálů, vznik oxidačního stresu a růstové vlastnosti. Průkaz vlivu kovů na biochemické parametry, ale především jejich významný antimikrobiální efekt, nasměroval naše další studie na testování antimikrobiální aktivity kovů (nejčastěji stříbra), popřípadě kovů ve formě nanočástic syntetizovaných do komplexů s polymerními látkami (chitosanem a kyselinou hyaluronovou). Dosažené výsledky jednoznačně prokazovaly formu nanočástic jako nejvhodnější, proto byly následně porovnávány účinky prokazatelně antimikrobiálních nanočástic stříbra s nanočásticemi polokovu selenu, se kterým jsme dosáhli ještě slibnějších výsledků v oblasti antimikrobiální aktivity. V neposlední řadě byl testován vliv dlouhodobého působení iontů kovů na vznikající rezistenci nebo tzv. multirezistenci v případě zkřížené rezistence kovů a antibiotických léčiv. Bacterial infections with complicated process and therefore lengthy, often unsolvable treatment due to emerging resistance to antibiotic drugs are currently increasingly frequent problem of many medical fields. The presented thesis entitled "Effect of heavy metal ions on the biological properties, resistance and virulence" was primarily focused on the study of selected metal ions (Ag +, Cd2+, Cu2+, Pb2+ and Zn2+) on the biochemical properties of bacterial strains, in particular observing their influence on free radical formation, creation of oxidative stress and growth properties. Detection of the influence of metals not only on biochemical parameters, but mainly their significant antimicrobial effect directed our further studies to testing of antimicrobial activity of metals (usually silver) or metal nanoparticles synthesized in complexes with polymer substances (chitosan, hyaluronic acid). The obtained results clearly showed the nanoparticles as the best form, so the effects of proven antimicrobial silver nanoparticles were subsequently compared with metalloid selenium nanoparticles, which even surpassed the previous results of antimicrobial activity. Finally, the effect of long-term action of metal ions on the emerging resistance or so-called multiresistance in the case of cross-resistance of metals and antibiotic drugs was tested. Keywords: antibiotika; bakterie; kovy a polokovy; nanočástice kovů Available in digital repository of Mendel University.
Efekt iontů těžkých kovů na biologické vlastnosti, rezistenci a virulenci

Bakteriální infekce s komplikovaným průběhem, a tudíž zdlouhavou, mnohdy i neřešitelnou léčbou způsobenou vznikající rezistencí vůči antibiotickým léčivům, jsou v současnosti stále častějším problémem ...

Hegerová, Dagmar
Mendelova univerzita v Brně, 2015

Analýza silových účinků pluhů na výstupní parametry orebních souprav
Slimařík, Dušan
2015 - Czech
Cílem této práce je analyzování silových účinků pluhů na výstupní parametry orebních souprav se zaměřením na experimentální měření. Pro vyhodnocení naměřených dat z tenzometrických snímačů umístěných v tříbodovém závěsu traktoru byl navržen matematicko-fyzikální model v prostředí MSC Adams umožňující analyzovat prostorovou soustavu sil za účelem nalezení výsledných silových reakcí pod koly traktoru. Naměřená dat z polního měření a vypočtená dat z matematicko-fyzikálního modelu byla tabulkově a graficky zpracována. Byly objasněny závislosti mezi vlivem nastavení připojení pluhů k traktoru a výstupních parametrů orebních souprav. Z výsledků experimentálního měření s neseným pluhem plyne možnost využití podélné a příčné polohy jeho těžiště za účelem snížení v rozdílu vertikálního zatížení mezi brázdovým a záhonovým kolem při vhodném seřízení tříbodového závěsu traktoru. Výsledky experimentálního měření s návěsným pluhem přináší informaci o významném rozdílu ve vertikálním zatížení působícím mezi koly zadní nápravy traktoru. Pro eliminaci tohoto negativního jevu je možné využít trakčního válce umístěného nad horizontálním kloubem návěsných pluhů. Z definovaných závěrů je patrné, že správné seřízení tříbodového závěsu u nesených pluhů a použití trakčního válce s odpovídajícím tlakem u pluhů návěsných, pozitivním způsobem ovlivňuje spotřebu paliva orební soupravy a zároveň zvyšuje její výkonnost. The aim of this thesis is force effect analysis of ploughing rigs. MSC Adams software was used for mathematical-physical model drafting and subsequent evaluation of measured data from tensometrical load sensing. Designed model was utilized for force reactions calculations under the driving wheels of a tractor using analysis of spatial system of forces of tractors three point hitch. Field measurement data and data from MSC Adams software were tabular and graphically processed. Dependencies between plough and tractor connection setting and output performance of ploughing rigs were clarified. Results from experimental measurement with fully-mounted plough point out on the utilization of longitudinal and lateral position of ploughs CG for reducing of difference in load between furrow and land wheel with properly adjusted connection between plough and tractor. A result from experimental measurement with semi-mounted plough confirms the fact of significant difference in vertical load between rear axle wheels. This negative phenomenon could be eliminated with usage of traction cylinder localized in construction of semi-mounted ploughs over the horizontal joint. Correct adjustment of tractors three point hitch in case of fully-mounted ploughs and utilization of traction cylinder in case of semi-mounted ploughs have got positive influence on fuel consumption and field performance of ploughing rigs. Keywords: orba; traktory; tříbodový závěs; pluhy Available in digital repository of Mendel University.
Analýza silových účinků pluhů na výstupní parametry orebních souprav

Cílem této práce je analyzování silových účinků pluhů na výstupní parametry orebních souprav se zaměřením na experimentální měření. Pro vyhodnocení naměřených dat z tenzometrických snímačů umístěných ...

Slimařík, Dušan
Mendelova univerzita v Brně, 2015

Kovy v biologických systémech
Kremplová, Monika
2015 - Czech
Cílem předkládané práce s názvem Kovy v biologických systémech bylo zavedení citlivé elektrochemické metody pro stanovení As(III) ve vodných roztocích použitelné pro reálné aplikace, sledování interakcí kovových sloučenin (platinová cytostatika) s biologicky významnými molekulami pomocí elektrochemických metod a detekce biologicky významných kovů (Fe a Se) v biologických vzorcích (krev, plazma). Pro stanovení As(III) ve vodných roztocích byla využita elektroda ze skelného uhlíku modifikovaná zlatými nanočásticemi a grafen oxidem. Vzniklý senzor poskytuje zvýšení elektrochemického signálu až o 50 % oproti původní metodě. V rámci interakcí kovů a biomolekul byl sledován vliv interakcí platinových léčiv na strukturu G-kvadruplexů a tvorbu komplexu s různými druhy metallothioneinu. Byla také zavedena metoda pro automatické stanovení železa v biologických vzorcích, která byla aplikována na vzorky erytrocytů MeLiM miniprasat trpících melanomem. Pomocí elektrochemických a spektrometrických metod byl také sledován vliv selenu přijatého v potravě na antioxidační status a koncentraci Se v erytrocytech u poporodních prasnic. The aim of the presented thesis was the suggestion and verification of the method for determination As(III) in water samples, study of metal compounds interaction with biologically important molecules using electrochemical methods, and electrochemical detection of iron and selenium in biological samples. Electrochemical detection of As(III) was performed on the glassy carbon electrode modified by gold nanoparticles and graphene oxide. This modification led to the increase of detected signal more than 50%. Interaction of metal compounds with biomolecules was represented by the studies focusing on the interaction of platinum cytostatics with G-quadruplexes and interaction of these cytostatics with metallothionein. For electrochemical determination of iron automatic procedure was suggested and tested. As samples erythrocytes from MeLim minipigs were used. Influence of selenium form in food intake at postpartum sows was studied through determination of selenium in erythrocytes. Keywords: biomolekuly; elektrochemie; kovy Available in digital repository of Mendel University.
Kovy v biologických systémech

Cílem předkládané práce s názvem Kovy v biologických systémech bylo zavedení citlivé elektrochemické metody pro stanovení As(III) ve vodných roztocích použitelné pro reálné aplikace, sledování ...

Kremplová, Monika
Mendelova univerzita v Brně, 2015

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases