Number of found documents: 231934
Published from to

"Mezi Dallasem a Rosamunde Pilcherovou": Televizní podoba romantických příběhů
ZAVADILOVÁ, Eva
2019 - Czech
Tato práce se bude zabývat srovnáním různých způsobů televizního vyprávění romantických příběhů v seriálové a filmové podobě. U jednotlivých příběhů bude sledovat narativní znaky typické pro sentimentální literaturu, kterou lze vnímat jako předchůdce a často i dosud živý vliv na tento typ televizní produkce. Zároveň bude analyzovat postupy, díky nimž se tvůrci snaží zvyšovat či alespoň udržovat popularitu romantických filmů a seriálů, jež jsou z hlediska elitní kultury, stejně jako literární brak, odmítané. Kromě specifických podob příběhů se zaměří na jejich postavy, ale také na zvukovou a obrazovou složku jakožto klíčové rozdíly mezi literaturou, seriály (z nichž analyzuje některé mýdlové opery a telenovely ? např. Dallas, Dynastie, Esmeralda, Ošklivka Betty) a na ně časově přímo navazujícími televizními filmy (filmové adaptace románů pro ženy např. od Rosamunde Pilcher, Ingy Lindström, atd.). Na závěr rovněž nabídne zamyšlení nad možným vlivem romantických příběhů na běžný život jejich divaček, ale i na situaci ve společnosti. Tedy ačkoliv se tyto filmy a seriály obecně zdají být prázdné a neobohacující, nelze jim upřít určitý význam, a měly by proto zastávat rovnocennou pozici s ostatními žánry na poli populární kultury. This essay will deal with comparing the different ways in narrating romantic stories in serial and film form. The individual stories will follow the narrative features typical for sentimental literature, which can be perceived as a forerunner and often a lively influence on this type of television production. At the same time, it will analyze the procedures by which the filmmakers try to increase or at least maintain the popularity of romantic films and TV series, which are rejected in terms of elite culture as well as trash literature. In addition to the specific forms of stories, they will also focus on their characters, but also on the sound and visual components as they are the key differences between literature, TV series (from which it will analyze some soap operas and telenovelas such as Dallas, Dynasty, Esmeralda, Ugly Betty) television films (film adaptations of women's novels written by Rosamunde Pilcher, Inga Lindström, etc.) that continued directly after. Finally, it will also reflect on the possible influence of these romantic stories on the everyday lives of their viewers as well as on the situation in society. So although romantic movies and TV series generally appear to be hollow and unenriching, their attribution in this area cannot be denied and therefore should hold an equal position with other genres in the field of popular culture. Keywords: televizní romantický film; mýdlová opera; telenovela; Rosamunde Pilcher; Dallas; romantic TV film; soap opera; telenovela; Rosamunde Pilcher; Dallas Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
"Mezi Dallasem a Rosamunde Pilcherovou": Televizní podoba romantických příběhů

Tato práce se bude zabývat srovnáním různých způsobů televizního vyprávění romantických příběhů v seriálové a filmové podobě. U jednotlivých příběhů bude sledovat narativní znaky typické pro ...

ZAVADILOVÁ, Eva
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2019

Metodika pilotního výcviku na kluzácích
FORMÁNEK, David
2019 - Czech
Tato bakalářská práce se zabývá výčtem a porovnáním původních metodik a textů používaných k výcviku létání na kluzácích od poloviny 20. a počátkem 21. století. Práce obsahuje popis kladů a záporů metodik a textů z hlediska výuky létání a vlastní návrh výukových materiálů a metodiky létání založený na teoretických a praktických zkušenostech. Vlastní návrh obsahuje vybrané kapitoly týkající se základního a pokračovacího výcviku. Součástí práce je evaluace metodik aktivním instruktorem létání a žákem začínajícím pilotní výcvik. This thesis is focused on the list and the comparison of methodologies and texts used in the training of flying gliders from the mid 20th and the early 21st century. The thesis contains the description of their advantages and disadvantages in term of teaching flying and my own proposal of new teaching materials and the metodology based on the theoretical and practical experience. Parts of the proposal contain the chapter concerning initial and follow-on training. This thesis contains also the evaluation of methodologies by an active instructor and student of pilot training. Keywords: kluzák; výcvik; vzlet; aerovlek; vývrtka; pilot; glider; training; take-off; spin; pilot Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Metodika pilotního výcviku na kluzácích

Tato bakalářská práce se zabývá výčtem a porovnáním původních metodik a textů používaných k výcviku létání na kluzácích od poloviny 20. a počátkem 21. století. Práce obsahuje popis kladů a záporů ...

FORMÁNEK, David
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2019

Problematika pěstounské péče pohledem dlouhodobých pěstounů
PRINCOVÁ, Jana
2019 - Czech
Tato bakalářská práce se věnuje aktuální problematice pěstounské péče. Jsou zde zjišťovány zkušenosti dlouhodobých pěstounů se specifickými situacemi, které mohou nastat po přijetí dítěte do rodiny, názor na aktuální situaci v oblasti náhradní výchovy, především pěstounské péče a na legislativní změny, které proběhly v posledních letech a týkají se pěstounské péče. V teoretické části je v první kapitole popsána rodina, vývoj dítěte, socializace a v neposlední řadě jaké jsou nejčastější typy ohrožení dítěte. Další kapitola zahrnuje systém náhradní výchovy, ale zejména péči pěstounskou. Teoretickou část zakončuje kapitola, která se věnuje přímo dítěti v pěstounské péči a specifickým situacím, které mohou nastat. V empirické části je použit kvalitativní výzkumný design. Pomocí polostrukturovaných rozhovorů jsou zjišťovány názory dlouhodobých pěstounů na danou problematiku. Present bachelor thesis follows the current issue of foster care. The experience of long-term foster parents with specific situations, that may occur after the child's admission to the family, opinion on the current situation in the field of substitute raising, especially foster care and the legislative changes, that have taken place in recent years and related to foster care. In the theoretical part, the first chapter describes the family, the development of the child, socialization and last but not least, what are the most common types of endangering the child. The next chapter includes the system of substitute raising, especially foster care. The theoretical part concludes with a chapter that deals directly with the child in foster care and specific situations that may occur. The qualitative research is us ed in the empirical part. Using semi-structured interviews, are examined opinions of long-term foster parents on the given issue. Keywords: Pěstounská péče; náhradní rodičovství; kvalitativní výzkum; dítě; legislativa; rodina; rodinné změny; odborné instituce.; Foster parents issue; foster care; substitute parenthood; qualitative research; child; legislation; family; family changes; professional institutions. Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Problematika pěstounské péče pohledem dlouhodobých pěstounů

Tato bakalářská práce se věnuje aktuální problematice pěstounské péče. Jsou zde zjišťovány zkušenosti dlouhodobých pěstounů se specifickými situacemi, které mohou nastat po přijetí dítěte do ...

PRINCOVÁ, Jana
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2019

Osobnost majitelů rizikových plemen psů
BREJŠOVÁ, Lucie
2019 - Czech
Bakalářská práce se zaměřuje na osobnosti majitelů rizikových plemen psů. Teoretická část popisuje psa jako součást lidského života, charakterizuje riziková plemena a osobnost majitelů psů, která vychází z dosavadních výzkumů. V praktické části se zjišťuje, zda existují statisticky významné rozdíly v osobnostních rysech majitelů rizikových plemen psů a majitelů nerizikových velkých plemen psů (18 a více kg), majitelů nerizikových malých plemen psů (17 a méně kg) a normovaným vzorkem. Výzkumný soubor tvoří 739 respondentů ve věku 21-30 let. Data byla sbírána metodou nepravděpodobnostního výběru prostřednictvím sociální sítě. Osobnostní rysy měřily Eysenckovy osobnostní dotazníky EPQ-R a IVE. Dotazník EPQ-R má 106 položek, které měří škálu psychoticismu, extraverze, neuroticismu, lži, návykovosti a kriminality. Dotazník IVE se skládá z 54 položek, které měří škálu impulsivity, dobrodružnosti a empatie. Výsledky výzkumu nepodpořily teoretická východiska. Pouze u žen majitelek rizikových plemen psů se potvrdily rozdíly v osobnostních rysech. Ženy majitelky rizikových plemen psů vykazovaly nižší úroveň psychoticismu a neuroticismu oproti normovanému vzorku a také nižší úroveň neuroticismu ve srovnání s majitelkami nerizikových malých plemen psů. Dále byla u těchto žen zjištěna vyšší úroveň extraverze než u majitelek nerizikových velkých plemen psů a nerizikových malých plemen psů. Testováním se také odhalilo, že majitelky rizikových plemen psů mají nižší úroveň empatie oproti normovanému vzorku. U mužů majitelů psů nebyly zaznamenány statisticky významné rozdíly. This bachelor thesis focuses on the personalities of owners of high-risk breeds of dogs. The theoretical part describes a dog as a part of a human life, characterizes high-risk breeds and personality of dog owners, which is based on current research. The practical part consists of a research trying to discover, whether there are statistically significant differences in personality traits of owners of high-risk breeds of dogs and owners of low-risk large breeds of dogs (18 and more kg), owners of low-risk small breeds of dogs (17 and less kg) and a standardized sample. The research sample consists of 739 respondents aged 21-30 years. The data was collected by an improbable selection method through a social network. Personality traits were measured by the Eysenck EPQ-R and IVE personality questionnaires. The EPQ-R questionnaire consists of 106 items that measure a range of psychoticism, extraversion, neuroticism, lies, addiction and criminality. The IVE questionnaire consists of 54 items that measure the range of impulsivity, adventure and empathy. The research results did not support the theoretical background. Only differences in personality traits were confirmed in female owners of high-risk breeds of dogs. Women owners of high-risk breeds of dogs showed a lower level of psychoticism and neuroticism compared to the standardized sample and a lower level of neuroticism compared to owners of low-risk small breeds of dogs. Furthermore, these women evinced a higher level of extraversion compared to the owners of low-risk large breeds of dogs and low-risk small breeds of dogs. Testing also revealed that owners of high-risk breeds of dogs have a lower level of empathy compared to a standardized sample. There were no statistically significant differences in male dog owners. Keywords: Osobnost; majitelé psů; riziková plemena psů; osobnostní rysy; Personality; dog owners; high-risk dog breeds; personality traits Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Osobnost majitelů rizikových plemen psů

Bakalářská práce se zaměřuje na osobnosti majitelů rizikových plemen psů. Teoretická část popisuje psa jako součást lidského života, charakterizuje riziková plemena a osobnost majitelů psů, která ...

BREJŠOVÁ, Lucie
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2019

Pojetí smrti u dětí předškolního věku
KOHOUTOVÁ, Hana
2019 - Czech
Práce se zaměřuje na dětské vnímání a pojímání fenoménu smrti. Sleduje vliv rodinného a kulturního prostředí, médií, víry k formování dětských postojů k citlivým tématům. Výzkum v praktické části práce potvrzuje, jak je důležité rozvíjet pedagogické postupy již v době předškolního vzdělávání, kdy se děti seznamují s citlivými tématy. Práce upozorňuje na škodlivost tabuizace tématu smrti. The bachelor's thesis focuses on the death's concept in preschool children. We want to know the influence of family, culture, religion in making death concept. The survey in practical part confirms the importantance of the development of the educational methods, when children meet sensitive subjects. This thesis advises against death taboo among preschoolers. Keywords: smrt; dítě; předškolní; mateřská škola; fenomén smrti; vliv médií; tabuizace; dětské pojetí smrti; vnímání smrti; death; child; pre-school; kindergarden; death concept; media influence tabuization; chidlren's conceptions of death; understanding of death Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Pojetí smrti u dětí předškolního věku

Práce se zaměřuje na dětské vnímání a pojímání fenoménu smrti. Sleduje vliv rodinného a kulturního prostředí, médií, víry k formování dětských postojů k citlivým tématům. Výzkum v praktické části ...

KOHOUTOVÁ, Hana
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2019

Hudebně dramatický kurz pro rodiče s předškolními dětmi
BROŽOVSKÁ, Simona
2019 - Czech
Práce zpracovává téma hudebně dramatického kurzu pro rodiče s předškolními dětmi. Pokouší se zmapovat problematiku dramatických kurzů a následně zhodnotit její aplikaci v praxi. Je členěna na dvě ústřední části, a to na práci teoretickou a praktickou. Vytváří přehled pramenů dramatické výchovy a jejího postupného vývoje, zpracovává přehled vývoje dramatiky od středověku po 20. století. Dále se zaobírá teoretickým vymezením dramatické výchovy a rozebírá také několik vybraných metod dramatické výchovy. V praktické části je představen kurz, na základě kterého jsou později prezentovány závěry zkoumání. Činnosti jsou rozčleněny do kategorií s tím, že jsou u nich zmíněny poznatky z praxe a autorka zvlášť uvádí verzi činnosti, která byla v daném prostředí a pro danou skupinu vhodná. Na konci výzkumu jsou prezentovány rozhovory s rodiči, kde se autorka snaží zjistit, s jakou představou se do kurzu přihlásili a jak celý kurz hodnotí. Informace z pozorování i rozhovorů se stávají základem pro poukázání na pozitiva a negativa kurzu a pro zhodnocení, má-li smysl zařazovat dramatické činnosti do hodin tohoto kurzu. Autorka následně shrnuje své závěry. The theses describes the topic of Musicaly Dramatic course for Parents with Pre-school Children. It maps the problematics of dramatic courses and also evaluates its aplication in practice. The theses is divided into two main parts ? theoretical and practical. It covers the historical developement of drama and dramatics from the medieval times up to the late 20th century. It also covers the theoretical bases for dramatical education, describes the used lexicum and some of the methods of dramatical education. In the practical part of the theses, the author presents her course, its system and methods and also how the research will be done. During the course, she carefully observes the reactions of both children and their parents to prepare the bases for later questionings. As a result of questionings, the author concludes her ideas and describes the whole process and its results. Keywords: Hudebně dramatický kurz; dramatická výchova; rodiče; děti; předškolní děti; Musicaly Dramatic course; dramatic education; parents; children; pre-school children Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Hudebně dramatický kurz pro rodiče s předškolními dětmi

Práce zpracovává téma hudebně dramatického kurzu pro rodiče s předškolními dětmi. Pokouší se zmapovat problematiku dramatických kurzů a následně zhodnotit její aplikaci v praxi. Je členěna na dvě ...

BROŽOVSKÁ, Simona
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2019

Líčení ve vztahu k psychickým proměnným
SBOULI, Angelika
2019 - Czech
Tato práce si vytkla za cíl získat detailní vhled do problematiky líčení žen a psychologických souvislostí, jež se k tomuto fenoménu vážou. S využitím dosavadního výzkumu vztahujícímu se k takto definovanému tématu práce ve své teoretické části objasňuje význam pojmu líčení, historické počátky a vývoj líčení, vztah líčení k atraktivitě, motivaci a sebepojetí žen. Jádrem praktické části je kvalitativní analýza, která mapuje souvislosti vztahující se k výše uvedeným atributům. Sběr dat probíhal pomocí hloubkových polo-strukturovaných rozhovorů a byl proveden na výzkumném vzorku sedmi participantek, které líčení denně využívají. Důvodem pro tuto formu sběru dat byla snaha získat detailní vhled do osobního vývoje a proměny stylu líčení v průběhu dosavadního života participantek a rovněž odhalit, jaké okolnosti dávají respondentky do souvislosti se svým líčením. Pro analýzu získaných dat byla nejprve použita metoda otevřeného kódování, ze kterého bylo získáno 189 kódů, 60 subkategorií a 14 kategorií. Následně byly výsledky vícečetné případové studie shrnuty v mezikazuistickém srovnaní za použití dříve získaných kategorií a kódů z otevřeného kódování. Ukázalo se, že hlavní aspekt vývoje stylu líčení v dosavadním životě participantek podílejících se na této studii spočívá především v postupném snižování nanášeného množství kosmetických dekorativních produktů a v získané zručnosti v líčení. Z faktorů, které mají vliv na motivaci participantek k líčení, byly nejčastěji zmiňován vliv společnosti a stav svého partnerského života: relativně vysokou míru vlivu na rozhodování má to, zda participantky v daném čase mají či nemají partnera. Jako motiv pro využívání líčení pravidelně uvádí především vliv společnosti. This study aims to get detailed insight into the topic of women and cosmetics usage. Author has based her theoretical framework predominantly on the existing literature that has resulted into definition of cosmetics and makeup, and summary of cosmetics? origin, historical development and relationship with attractiveness, motivation and women?s self-perception. The core of the practical part is a qualitative analysis, that should verify research questions related to previously mentioned attributes. Author has conducted in-depth semi-structured interviews with 7 participants that are using cosmetics on daily basis. Reason for this form of data collection is an ambition to get detailed insight into personal development, change in style of cosmetics usage during their life and also explore what factors are affecting respondents with relationship to cosmetics usage. Author has used open coding method for data analysis and has developed 189 codes, 60 subcategories and 14 categories. Subsequently, she has created multiple case study using previously formulated categories and codes from the open coding. The main factor in the development of the respondents? cosmetics is smaller quantity of applied cosmetics but higher skill level in cosmetics application. From the factors that are influencing cosmetics usage, partner possession has been evaluated as the most important. Keywords: atraktivita; kosmetika; líčení; motivace; partnerství; sebepojetí; zkrášlování; ženy; attractiveness; beautification; face; cosmetics; makeup; motivation; self-perception; partnership; women Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Líčení ve vztahu k psychickým proměnným

Tato práce si vytkla za cíl získat detailní vhled do problematiky líčení žen a psychologických souvislostí, jež se k tomuto fenoménu vážou. S využitím dosavadního výzkumu vztahujícímu se k takto ...

SBOULI, Angelika
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2019

Kooperativní činnosti v mateřské škole
UHLÍKOVÁ, Veronika
2019 - Czech
Bakalářská práce, ve své praktické části, obsahuje program kooperativních činností, při kterých děti mezi sebou spolupracují. Předem připravené činnosti byly otestovány ve vybrané mateřské škole a program byl celkově zhodnocen pro jeho další využití. Závěrečné výsledky této práce mohou pedagogům, ale i rodičům dětí předškolního věku posloužit jako inspirace pro dílčí kooperativní činnosti a zvýšit tak zapojení dětí do jednotlivých činností. Předpokladem pro praktickou část této bakalářské práce jsou teoretická východiska, která jsou rozdělena do čtyř oblastí. První z nich se obecně zaměřuje na kooperaci předškolního vzdělávání, její cíle a klíčové kompetence. Druhá část práce obsahuje charakteristiku dítěte předškolního věku z pohledu motoriky, emočního, sociálního a kognitivního vývoje. Třetí oblast seznamuje s možnostmi kooperativních činností a poslední část práce je věnována věkově heterogenním třídám v mateřské škole. The bachelor thesis, in its practical part, contains the program of cooperative activities in which children cooperate. The pre-prepared activities were tested in a selected kindergarten and the program was generally evaluated for its further use. The final results can be a source of inspiration for teachers and parents of pre-schoolers to set cooperative activities and increase kids involvement in individual activities. The prerequisite for the practical part of this bachelor thesis are theoretical basis, which are divided into four areas. The first is generally focused on cooperation of pre-school education, its goals and key competencies. The second part contains characteristics of pre-school child from the perspective of motorics, emotional, social and cognitive development. The third area introduces the possibilities of cooperative activities and the last part is devoted to age heterogeneous classes in kindergarten. Keywords: kooperace; cíle kooperace; klíčové kompetence; hodnocení kooperace; předškolní dítě; kooperativní činnosti; kooperativní učení; věkově heterogenní třídy; cooperation; cooperation goals; key competencies; cooperative evaluation; preschool child; cooperative activities; age heterogeneous class Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Kooperativní činnosti v mateřské škole

Bakalářská práce, ve své praktické části, obsahuje program kooperativních činností, při kterých děti mezi sebou spolupracují. Předem připravené činnosti byly otestovány ve vybrané mateřské škole a ...

UHLÍKOVÁ, Veronika
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2019

Využití arteterapie v komunitní práci
ANDRÁŠIKOVÁ, Karina
2019 - Slovak
Bakalárska práca pojednáva o možnostiach využitia arteterapeutických techník a arteterapeutickej práce pri pôsobení v komunite v rámci komunitnej práce. Práca je rozdelená na teoretickú a praktickú časť. Obsah teoretickej časti je rozdelený na dve kapitoly. Prvá kapitola sa zameriava na teoretické východiská pri definovaní komunity. Zistíme v nej, čo sa za komunitu pokladá, kto ju tvorí, tiež to, ako ju viacerí autori vnímajú, rozdeľujú, aké sú jej znaky ale tiež to, prečo ich ľudia vytvárajú a aké prináša výhody pre jej členov. V tejto kapitole sa zaoberáme aj teóriami sociálnej psychológie so zameraním na dôležitosť budovania komunít pre rozvoj človeka. V druhej kapitole sa zameriavame na prepojenie komunitnej práce a arteterapie a toho, ako môže byť ich kombinácia vhodná pre rozvoj komunity. V praktickej časti bakalárskej práce bol realizovaný akčný výskum priamo v komunite. Cieľom bolo zistiť, či je možné aplikovať arteterapeutický proces v rámci práce v komunite a výtvarne spracovávať vybrané témy vzájomných vzťahov členov komunity, tému životného priestoru a tému budúcnosti. Zistili sme, že arteterapeutický proces je vhodný pri práci v komunite a je možné otvárať aj náročné témy, s ktorými komunita má problém a ich výtvarné spracovanie môže otvoriť priestor na ich reflexiu či spracovanie. This bachelor thesis is a description of the techniques and benefits regarding the combination of art therapy and community work. It is divided into two parts - theoretical and practical. There are two chapters within the theoretical section. Chapter one deals with the scopes of defining community. In this chapter we learn what traits make a community, who is a part of it and why we build them. In this chapter we focus on the theories of social psychology especially on the topics of community membership and its importance for their members. Chapter two ilustrates how the process of combining art therapy and community work is useful for community development. In the practical part of the bachelor thesis was realized an action research in the community. The aim was to find out whether it is possible to apply the art therapy process within the community work and to artically select selected topics of mutual relations of the community members, the topic of the living space and the topic of the future. We have found that the art therapy process is suitable for working in the community and it is possible to open up the challenging topics with which the community has a problem and their art work can open up space for their reflection or processing. Keywords: community; community work; community development; community organizing; social change; art therapy; art therapy technique; identity Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Využití arteterapie v komunitní práci

Bakalárska práca pojednáva o možnostiach využitia arteterapeutických techník a arteterapeutickej práce pri pôsobení v komunite v rámci komunitnej práce. Práca je rozdelená na teoretickú a praktickú ...

ANDRÁŠIKOVÁ, Karina
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2019

Pracovní morálka a etické problémy na pracovištích
SEDLÁKOVÁ, Lucie
2019 - Czech
Cílem této bakalářské práce je zjistit, s jakými etickými problémy se zaměstnanci velkých výrobních firem nejčastěji setkávají, a jaký mají tyto etické problémy vliv na jejich pracovní i osobní život. Teoretická část této práce se bude zabývat definováním etických problémů a vysvětlením odborné terminologie. Praktická část bude realizována formou kvantitativního výzkumu, který bude probíhat na základě anonymního dotazníkového šetření. Dotazováni budou zaměstnanci velkých výrobních podniků v Jihočeském kraji. Závěr práce bude věnován konkrétnímu příběhu oběti neetického jednání a návrhům na řešení těchto problémů. The aim of this bachelor thesis is to find out which ethical problems are most often encountered by employees of large manufacturing companies and how these ethical problems affect their work and personal life. The theoretical part will deal with defining ethical problems and explaining basic terminology. The practical part will be realized in the form of quantitative research, which will be based on an anonymous questionnaire survey. Respondents will be employees of large manufacturing companies in the South Bohemian Region. The conclusion of the thesis will be devoted to the concrete story of the victim of unethical behavior and also suggestions to solve this problems. Keywords: etika; konflikty na pracovišti; mobbing; bossing; staffing; sexuální obtěžování; diskriminace; ethics; workplace conflicts; mobbing; bossing; staffing; sexual harassment; discrimination Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Pracovní morálka a etické problémy na pracovištích

Cílem této bakalářské práce je zjistit, s jakými etickými problémy se zaměstnanci velkých výrobních firem nejčastěji setkávají, a jaký mají tyto etické problémy vliv na jejich pracovní i osobní život. ...

SEDLÁKOVÁ, Lucie
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2019

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases