Number of found documents: 217337
Published from to

Elektronika a řídicí systém pro laserovou řezačku
Novák Martin; Haneen Farman Mohamed Mubarak; Kobrzek Filip
2019 -
Tato diplomová práce se zabývá přeměnou starého PCB plotru na automatizovaný laserový řezací stroj. Hlavním úkolem bude modernizace mechaniky, konfigurace, a také instalace u elektroniky a řídícího systému. Pohyb os je zajištěn krokovými motory, kde ovládání je zajištěno díky smoothie-board. Instrukce/souřadnice pro smoothie-board budou ve formě G-kódu, který bude generován za pomoci CAM softwaru.This thesis deals with the conversion of an old PCB plotter into an automated Laser Cutting machine. The main tasks involved will be to upgrade the mechanics and install and configure the electronics and control system for the machine. The movement of the axes has be done by the use of stepper motors and the control has been acheived by using a smoothieboard. Instructions to the smoothieboard will be in the form of G-code which will be generated by using a CAM software. Keywords: Laserový řezač; Krokový motor; Smoothieboard; Laserová trubice; Optika; CNC; G-kód; Laser Cutter; Stepper motor; Smoothie board; Laser tube; Optics; CNC; G-Code Available at various departments of the ČVUT.
Elektronika a řídicí systém pro laserovou řezačku

Tato diplomová práce se zabývá přeměnou starého PCB plotru na automatizovaný laserový řezací stroj. Hlavním úkolem bude modernizace mechaniky, konfigurace, a také instalace u elektroniky a řídícího ...

Novák Martin; Haneen Farman Mohamed Mubarak; Kobrzek Filip
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Laboratorní model delta robota
Novák Martin; Rodrigo Rafael Pinheiro Pereira; Mareš Jan
2019 -
This thesis had the aim to design a delta robot that is able to pick and place objects. The central controller used in this project was an Arduino Mega 2560; this controller is responsible for the movement of the motors. The motors used for this thesis were servo motors. Furthermore, Python and OpenCV were used in order to implement image recognition. With the help of a camera, image recognition was responsible for the shape detection and the position of the objects, where lately this position would be sent as an input to calculate the inverse kinematics. The objects used were circles and rectangles, and they had similar colour and sizes. The inverse kinematics were implemented using the Arduino IDE. As a result, the robot was able to pick and place objects, dening if there is a circle or rectangle and setting it in dierent boxes determined by the shapes.This thesis had the aim to design a delta robot that is able to pick and place objects. The central controller used in this project was an Arduino Mega 2560; this controller is responsible for the movement of the motors. The motors used for this thesis were servo motors. Furthermore, Python and OpenCV were used in order to implement image recognition. With the help of a camera, image recognition was responsible for the shape detection and the position of the objects, where lately this position would be sent as an input to calculate the inverse kinematics. The objects used were circles and rectangles, and they had similar colour and sizes. The inverse kinematics were implemented using the Arduino IDE. As a result, the robot was able to pick and place objects, dening if there is a circle or rectangle and setting it in dierent boxes determined by the shapes. Keywords: Delta robot; inverse kinematics; image recognition; shape detection; Delta robot; inverse kinematics; image recognition; shape detection Available at various departments of the ČVUT.
Laboratorní model delta robota

This thesis had the aim to design a delta robot that is able to pick and place objects. The central controller used in this project was an Arduino Mega 2560; this controller is responsible for the ...

Novák Martin; Rodrigo Rafael Pinheiro Pereira; Mareš Jan
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Návrh a realizace laboratorní soustavy modelu kvadrokoptéry
Bušek Jaroslav; Vítězslav Novák; Anderle Milan
2019 -
Cílem je navrhnout, vyrobit a otestovat vhodnou konstrukci a senzoriku laboratorní soustavy modelu kvadrokoptéry, který bude mít jeden stupeň volnosti v horizontálním směru. Na zařízení bude volně zavěšeno závaží a pohyb soustavy bude ovládán pomocí servomotorů. K zajištění pohybu v jednom směru je použit vozík přichycený k dráze, senzory snímání úhlu ramene s vrtulemi, úhlu zavěšeného závaží i polohy vozíku jsou magnetické, sběr dat je pomocí elektronické platformy Arduino a řízení je uskutečněno pomocí MATLAB Simulink. Laboratorní soustava je určena pro ústav přístrojové a řídící techniky FS ČVUT v Praze, kde se plánuje jeho využití k dalším vysokoškolským pracím. Na tuto práci volně navazuje diplomová práce Venduly Hovorkové, která řeší kompenzaci kmitů závaží při pohybu kvadrokoptéry.The aim is to design, manufacture and test a suitable construction and sensor system of the laboratory system of the quadrocopter model, which will have one degree of freedom in the horizontal direction. The weight will be freely suspended on the device and the system will be controlled by servomotors. The track-mounted trolley is used to move in one direction, angle sensors and trolley position sensor are magnetic, data acquisition is via the Arduino electronic platform, and control is performed using MATLAB Simulink. The laboratory system is intended for the Department of Instrumentation and Control Engineering at Faculty of Mechanical Engineering CTU in Prague, where its use for further university work is planned. This work is loosely followed by the thesis by Vendula Hovorková, which deals with the compensation of the oscillations of the weights while moving the quadrocopters. Keywords: Kvadrokoptéra; MATLAB & Simulink; Arduino Mega 2560; SPI; dron; Turnigy Park 300; AS5048A; AS5304; PID; ZOH; D-filter; Quadcopter; MATLAB & Simulink; Arduino Mega 2560; SPI; dron; Turnigy Park 300; AS5048A; AS5304; PID; ZOH; D-filter Available at various departments of the ČVUT.
Návrh a realizace laboratorní soustavy modelu kvadrokoptéry

Cílem je navrhnout, vyrobit a otestovat vhodnou konstrukci a senzoriku laboratorní soustavy modelu kvadrokoptéry, který bude mít jeden stupeň volnosti v horizontálním směru. Na zařízení bude volně ...

Bušek Jaroslav; Vítězslav Novák; Anderle Milan
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Detekce oscilací v signálech získaných ze systémů techniky prostředí budov
Oswald Cyril; Michal Kuchař; Široký Jan
2019 -
Diplomová práce se zabývá analýzou dat a detekcí poruch ze systému techniky prostředí budov. Klíčovým jevem pro vyhodnocení poruchy jsou oscilace v datech. Práce analyzuje oscilace binárních dat i diskrétně naměřených dat spojitých veličin, jako je teplota, nebo výkon. Hlavním krokem je převedení dat z časové oblasti do oblasti frekvenční za pomocí algoritmu rychlé Fourierovy transformace. Tyto transformace jsou nadále analyzovány nástroji jako je shluková analýza a Kohonenova samoorganizační mapa.This thesis deals with data analysis and fault detection of heating, ventilating, air-conditioning (HVAC) system. Key phenomenon for evaluating a fault are oscillations in data. This work analyzes binary data oscillation as well as discreetly measured data of continuous quantity such as temperature or power. Main step is a data transformation from time domain into a frequency domain using fast Fourier transformation algorithm. These transformations are analyzed with tools like cluster analysis and Kohonen self-organizing map. Keywords: Technika prostředí budov; Detekce poruch; Oscilace v datech; Fourierova transformace; Shluková analýza; Samoorganizační mapa; HVAC; fault detection; data oscillations; Fourier transform; cluster analysis; self-organizing map Available at various departments of the ČVUT.
Detekce oscilací v signálech získaných ze systémů techniky prostředí budov

Diplomová práce se zabývá analýzou dat a detekcí poruch ze systému techniky prostředí budov. Klíčovým jevem pro vyhodnocení poruchy jsou oscilace v datech. Práce analyzuje oscilace binárních dat i ...

Oswald Cyril; Michal Kuchař; Široký Jan
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Detekce chodců v obrazech pro potřeby autonomních vozidel
Oswald Cyril; Di Yang; Cejnek Matouš
2019 -
With the rapid development of the world's economy, the number of vehicles is constantly increasing. Due to the driver's subjective error, traffic accidents occur frequently, which seriously threatens the life and safety of pedestrians on the road. The emergence of autonomous vehicles will reduce traffic accidents caused by human factors. Pedestrian detection is the most important technology in the automatic driving systems because man's life is more precious than anything. Pedestrian detection method is a valuable and challenging topic in the field of computer vision because pedestrian with both rigid property and flexible property, whose appearance is easily affected by such factors as clothes, occlusion, scale, posture, and viewed angle. This master thesis processes a pedestrian detection method based on traditional method (HOG+SVM) and neural network method (faster-rcnn). After comparing the detection precision of these two methods, it is obviously to find the second one is better. This thesis mainly carries out the following research 1.Introduce the theory of traditional objective detection method (HOG+SVM) and deep learning method (rcnn, fast-rcnn, faster-rcnn). 2.Due to the limitation of space, the faster- RCNN is selected as the detector algorithm. 3.Training these two detection models and comparing their precious. Verifying the superiority of neural network detectorWith the rapid development of the world's economy, the number of vehicles is constantly increasing. Due to the driver's subjective error, traffic accidents occur frequently, which seriously threatens the life and safety of pedestrians on the road. The emergence of autonomous vehicles will reduce traffic accidents caused by human factors. Pedestrian detection is the most important technology in the automatic driving systems because man's life is more precious than anything. Pedestrian detection method is a valuable and challenging topic in the field of computer vision because pedestrian with both rigid property and flexible property, whose appearance is easily affected by such factors as clothes, occlusion, scale, posture, and viewed angle. This master thesis processes a pedestrian detection method based on traditional method (HOG+SVM) and neural network method (faster-rcnn). After comparing the detection precision of these two methods, it is obviously to find the second one is better. This thesis mainly carries out the following research 1.Introduce the theory of traditional objective detection method (HOG+SVM) and deep learning method (rcnn, fast-rcnn, faster-rcnn). 2.Due to the limitation of space, the faster- RCNN is selected as the detector algorithm. 3.Training these two detection models and comparing their precious. Verifying the superiority of neural network detector Keywords: autonomní vozidla; rcnn; rychlejší rcnn rychlejší-rcnn; detekce chodců; HOG + SVM; objektivní detekce; autonomous vehicles; rcnn; fast-rcnn faster-rcnn; pedestrian detection; HOG+SVM; objective detection Available at various departments of the ČVUT.
Detekce chodců v obrazech pro potřeby autonomních vozidel

With the rapid development of the world's economy, the number of vehicles is constantly increasing. Due to the driver's subjective error, traffic accidents occur frequently, which seriously threatens ...

Oswald Cyril; Di Yang; Cejnek Matouš
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Simulace jízdní dynamiky soutěžního motocyklu MotoStudent
Mík Josef; Ondřej Paprčka; Krejčí Jan
2019 -
Diplomová práce "Simulace jízdní dynamiky soutěžního motocyklu MotoStudent" řeší problematiku dynamických jízdních zkoušek závodního motocyklu v rámci soutěže MotoStudent. V první části této práce je proveden teoretický rozbor dynamických zkoušek v soutěži MotoStudent. V druhé části práce jsou provedeny zkoušky jízdní dynamiky závodního motocyklu v simulačním prostředí počítačových simulačních programů a je provedeno jejich následné vyhodnocení.The master thesis "Simulation of driving dynamics of the MotoStudent competition motorcycle" deals with the tests of driving dynamics within the MotoStudent competition. The first part of this thesis describes the dynamic tests that are compulsory in the MotoStudent competition. In the second part tests of driving dynamics are carried out in the simulation environment using computer simulation programs and the results are analysed. Keywords: Soutěž MotoStudent; motocykl; dynamika; akcelerace; brzdění; simulace; MotoStudent competition; motorcycle; dynamics; acceleration; breaking; simulation Available at various departments of the ČVUT.
Simulace jízdní dynamiky soutěžního motocyklu MotoStudent

Diplomová práce "Simulace jízdní dynamiky soutěžního motocyklu MotoStudent" řeší problematiku dynamických jízdních zkoušek závodního motocyklu v rámci soutěže MotoStudent. V první části této práce je ...

Mík Josef; Ondřej Paprčka; Krejčí Jan
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Zařízení pro konkurenční ovládání laboratorního modelu
Trnka Pavel; Jan Riedl; Novák Zdeněk
2019 -
Tato diplomová práce se zabývá návrhem zařízení umožňujícího konkurenční přístup dvojice řídicích systémů (PLC a měřící karta) k jednomu řízenému zařízení (laboratorní model). Cílem práce je zhotovení prototypu, dokumentace pro výrobu a obsluhu a vytvoření obslužného programu tohoto zařízení.This diploma thesis deals with the design of a device enabling concurrent access of two control systems (PLC and measuring card) to one controlled device (laboratory model). The aim of this work is to make a prototype, documentation for production and operation and to create a service program for this device. Keywords: PLC; Tecomat; Řídicí systém; Měřící karta; LabJack; Signál; PLC; Tecomat; Controlling system; Measuring card; LabJack; Signal Available at various departments of the ČVUT.
Zařízení pro konkurenční ovládání laboratorního modelu

Tato diplomová práce se zabývá návrhem zařízení umožňujícího konkurenční přístup dvojice řídicích systémů (PLC a měřící karta) k jednomu řízenému zařízení (laboratorní model). Cílem práce je zhotovení ...

Trnka Pavel; Jan Riedl; Novák Zdeněk
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Řídicí strategie pro arbitrážní obchody v kryptoměnách
Kokeš Josef; Sergey Tamarovskiy; Oswald Cyril
2019 -
Tato práce je zaměřena především na obchodování kryptocyrrence mezi různými exhnangers, které poskytují vysokou bezpečnost, spolehlivost a tzv. API. V současné době existují situace, kdy se ve stejné instanci obchoduje stejná kryptocyrrence za výrazně odlišné ceny na různých burzách. Současný nákup / prodej na různých místech by proto generoval zisk, absolutně bez rizika. Tento druh obchodování se nazývá arbitráž. Lze to shrnout tak, že hlavním cílem práce je ověřit, zda takový systém může existovat či nikoliv, a také napsat webovou stránku pro zobrazení získaných výsledků.This work is, mainly, dedicated to trading cryptocyrrencies between different exhnangers that provide high safety, reliability and so-called API. Nowadays, there are situations where at the same instance the same cryptocyrrency is traded at significantly different prices at different exchanges. Concurrent purchase/sales at various locations would therefore generate profits, absolutely without risk. This kind of trading is called arbitration. It can be summed up by saying that the main aim of the thesis is to verify whether such a system can exist or not and also to write a website to display the obtained results. Keywords: API; cryptocyrrency; blockchain; exchanger; bitcoin; bitcoin cash; ethereum; litecoin; ripple; API; kryptocyrrence; blockchain; výměník; bitcoin; bitcoin cash; ethereum; litecoin; ripple Available at various departments of the ČVUT.
Řídicí strategie pro arbitrážní obchody v kryptoměnách

Tato práce je zaměřena především na obchodování kryptocyrrence mezi různými exhnangers, které poskytují vysokou bezpečnost, spolehlivost a tzv. API. V současné době existují situace, kdy se ve stejné ...

Kokeš Josef; Sergey Tamarovskiy; Oswald Cyril
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Řízení a vizualizace pro aplikaci speciálních pneumatických pohonů s využitím ventilových terminálů
Martinásková Marie; Burak Susam; Škeřík Filip
2019 -
ANNOTATION Title: Control and Visualization of the Pneumatic Drives Application Using Valve Terminals. Aim: Designing a sequence, simulating it, building a part of it and debugging it in the real world, visualizing a part of it and making communication. Methods: To simulate it Festo FluidSIMR software used but inside of the software, three different languages, standard relay method, ladder logic and GRAFCET language used. A part of the sequence is also programmed with the same three languages. To build it in the real world, standard relay method, valve terminals method and ladder logic, by the help of PLC, used. To make visualisation Reliance SCADA software used. For communication between SCADA and PLC, OPC Server used. Results: Achieved the same results for the same circuit in simulations and in the real world for all types of methods used. Keywords: Pneumatics, PLC, PLC SIMATIC S7-200, Actuators, Linear Drive, Semi-Rotary Drive, Vacuum Technology, FluidSIMR, RELIANCE SCADA, OPC, OPC Server, PC Access, Virtual PLC, GRAFCET, Ladder Diagram, Valve Terminals, VTEMANNOTATION Title: Control and Visualization of the Pneumatic Drives Application Using Valve Terminals. Aim: Designing a sequence, simulating it, building a part of it and debugging it in the real world, visualizing a part of it and making communication. Methods: To simulate it Festo FluidSIMR software used but inside of the software, three different languages, standard relay method, ladder logic and GRAFCET language used. A part of the sequence is also programmed with the same three languages. To build it in the real world, standard relay method, valve terminals method and ladder logic, by the help of PLC, used. To make visualisation Reliance SCADA software used. For communication between SCADA and PLC, OPC Server used. Results: Achieved the same results for the same circuit in simulations and in the real world for all types of methods used. Keywords: Pneumatics, PLC, PLC SIMATIC S7-200, Actuators, Linear Drive, Semi-Rotary Drive, Vacuum Technology, FluidSIMR, RELIANCE SCADA, OPC, OPC Server, PC Access, Virtual PLC, GRAFCET, Ladder Diagram, Valve Terminals, VTEM Keywords: Pneumatics; PLC; PLC SIMATIC S7-200; Actuators; Linear Drive; Semi-Rotary Drive; Vacuum Technology; FluidSIMR; RELIANCE SCADA; OPC; OPC Server; PC Access; Virtual PLC; GRAFCET; Ladder Diagram; Valve Terminals; VTEM; Pneumatics; PLC; PLC SIMATIC S7-200; Actuators; Linear Drive; Semi-Rotary Drive; Vacuum Technology; FluidSIMR; RELIANCE SCADA; OPC; OPC Server; PC Access; Virtual PLC; GRAFCET; Ladder Diagram; Valve Terminals; VTEM Available at various departments of the ČVUT.
Řízení a vizualizace pro aplikaci speciálních pneumatických pohonů s využitím ventilových terminálů

ANNOTATION Title: Control and Visualization of the Pneumatic Drives Application Using Valve Terminals. Aim: Designing a sequence, simulating it, building a part of it and debugging it in the real ...

Martinásková Marie; Burak Susam; Škeřík Filip
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Studie bezpečnosti cyklistů
Mík Josef; Michal Rubač; Nouzovský Luboš
2019 -
Předmětem diplomové práce "Studie bezpečnosti cyklistů" je zhodnotit statistiku nehodovosti cyklistů, popsat příčiny nehod cyklistů a typy těchto nehod spolu s průběhem nehodového děje. Cílem práce je popsat a zhodnotit možné bezpečnostní prvky cyklistů, vybrat vhodný parametr a experimentálně jej ověřit a následně na základě experimentálního testování navrhnout opatření vedoucí ke zlepšení bezpečnosti cyklistů.The subject of the thesis "Study of cyclists' safety" is to evaluate the statistics accidents involving czclists, to describe the causes of such accidents and the types of these accidents together with the course of the accident. The aim is to describe and assess the possible safety features of cyclists, select a suitable parameter to be experimentally tested for verification and propose measures to improve the safety of cyclists based on the outcomes of performed experiment testing. Keywords: Bezpečnost cyklistů; statistika nehodovosti; cyklista; bezpečnostní prvky; viditelnost; osvětlení; Cyclists safety; accident rate statistics; cyclist; safety features; visibility; lightning Available at various departments of the ČVUT.
Studie bezpečnosti cyklistů

Předmětem diplomové práce "Studie bezpečnosti cyklistů" je zhodnotit statistiku nehodovosti cyklistů, popsat příčiny nehod cyklistů a typy těchto nehod spolu s průběhem nehodového děje. Cílem práce je ...

Mík Josef; Michal Rubač; Nouzovský Luboš
České vysoké učení technické v Praze, 2019

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases