Number of found documents: 555
Published from to

Žák se specifickými poruchami učení na 1. stupni základní školy
MILOŠOVÁ, Jitka; TICHÁ, Iveta
2019 - Czech
Závěrečná práce se zaměřuje na problematiku specifických poruch učení na 1.stupni základní školy. Zabývá se obtížemi, které žáky provázejí. Součástí práce je etiologie a klasifikace specifických poruch učení, diagnostika, pedagogicko-psychologická poradenství, vliv rodiny, přístup k žákům, podpůrná opatření, individuální vzdělávací plán a hodnocení žáků. The final thesis focuses on the issue of specific learning disabilities at primary school. It deals with the difficulties that students are experiencing. The thesis also includes etiology and classification of specific learning disabilities, diagnostics, pedagogical-psychological counseling, family influence, access to pupils, support measures, individual education plan and pupil evaluation. Keywords: Specifické poruchy učení; základní škola; dyslexie; dysgrafie; dysortografie; dyskalkulie;individuální vzdělávací plán; diagnostika; pedagogicko-psychologická poradenství; podpůrná opatření; hodnocení.; Specific learning disabilities; primary school; dyslexia; dysgraphia; dysortography; dyscalculia; individual educational plan; diagnostics; pedagogical-psychological counseling; supportive measures; evaluation. Available in digital repository of UPOL.
Žák se specifickými poruchami učení na 1. stupni základní školy

Závěrečná práce se zaměřuje na problematiku specifických poruch učení na 1.stupni základní školy. Zabývá se obtížemi, které žáky provázejí. Součástí práce je etiologie a klasifikace specifických ...

MILOŠOVÁ, Jitka; TICHÁ, Iveta
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

STŘEDOVĚKÉ MĚSTO UHERSKÝ BROD
ŠTEFÁNKOVÁ, Kateřina; KRÁKORA, Pavel
2019 - Czech
Práce se zabývá městem Uherský Brod jednak ve vztahu k historické době středověk a jednak ve vztahu k místním dějinám a významným událostem či osobnostem. První kapitola se snaží přiblížit historické období středověk, tak, jak probíhalo na evropském kontinentě. Nastiňuje postupné osidlování Evropy po rozpadu římského impéria od vzniku prvních států a s tím související vznik středověkých měst. Druhá kapitola se věnuje vzniku města Uherský Brod od pravěku až po moderní dějiny, přičemž se nejvíce věnuje období středověku, kdy povýšením na královské město nabyl na svém významu. Další kapitola se věnuje nejvýznamnějším osobnostem v souvislosti s městem Uherský Brod. Poslední kapitola formou projektové výuky a exkurzního vyučování využívá regionální historii města. 769/5000 The thesis deals with the town of Uherský Brod both in relation to the historical period of the Middle Ages and in relation to local history and important events or personalities. The first chapter tries to explain the historical period of the Middle Ages, as it was done on the European continent. It outlines the gradual settlement of Europe after the collapse of the Roman Empire since the emergence of the first states and the associated emergence of medieval cities. The second chapter is devoted to the origin of the town of Uherský Brod from prehistory to modern history, while the most devoted to the Middle Ages, when the promotion to the royal city gained its importance. The next chapter deals with the most important personalities in connection with the town of Uherský Brod. The last chapter uses the regional history of the city in the form of project teaching and excursion. Keywords: Uherský Brod; středověk; regionální dějiny; středověké město; historie; Jan Amos Komenský; projektová výuka; exkurze; městské právo; privilegia; městská správa; poddanské město; královské město; Uherský Brod; Middle Ages; regional history; medieval town; history; Jan Amos Comenius; project teaching; excursion; city law; privileges; town administration; serf town; royal town Available in digital repository of UPOL.
STŘEDOVĚKÉ MĚSTO UHERSKÝ BROD

Práce se zabývá městem Uherský Brod jednak ve vztahu k historické době středověk a jednak ve vztahu k místním dějinám a významným událostem či osobnostem. První kapitola se snaží přiblížit historické ...

ŠTEFÁNKOVÁ, Kateřina; KRÁKORA, Pavel
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

"Reprodukční zdraví u dospívajících dívek"
HASNÍKOVÁ, Alice; TOMANOVÁ, Jitka
2019 - Czech
Available in digital repository of UPOL.
"Reprodukční zdraví u dospívajících dívek"

HASNÍKOVÁ, Alice; TOMANOVÁ, Jitka
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Problematika specifických poruch učení na Střední odborné škole v Bruntále
MACHOVÁ, Hana; VITÁSKOVÁ, Kateřina
2019 - Czech
Závěrečná práce se v teoretické části zabývá specifickými poruchami učení, v praktické části podává obraz výskytu specifických poruch učení a jejich nejčastějších typů u žáků Střední odborné školy v Bruntále a analýzu výsledků dotazníkového šetření mezi pedagogy na této škole. Uvedené údaje jsou porovnány s údaji zjištěnými na Střední škole služeb v Bruntále v roce 2008. In its theoretical part this thesis is focused on specific learning disabilities, in the practical part it brings a picture of the occurrence of specific learning disabilities and their most frequent types at Střední odborná škola in Bruntál; it also analyses the results of a questionnaire survey among pedagogues at the school. The author compared the quoted data to the data gathered at Střední odborná škola služeb in Bruntál in 2008. Keywords: Specifické poruchy učení; specifické poruchy učení na střední škole; evidence žáků se specifickými poruchami učení; školní poradenské pracoviště; Specific learning disabilities; specific learning disabilities at secondary school; school registration of students with specific learning disabilities; school counselling facility Available in digital repository of UPOL.
Problematika specifických poruch učení na Střední odborné škole v Bruntále

Závěrečná práce se v teoretické části zabývá specifickými poruchami učení, v praktické části podává obraz výskytu specifických poruch učení a jejich nejčastějších typů u žáků Střední odborné školy v ...

MACHOVÁ, Hana; VITÁSKOVÁ, Kateřina
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Rodina a dítě se specifickými poruchami učení
KAŠPÁRKOVÁ, Adéla; TICHÁ, Iveta
2019 - Czech
Závěrečná práce se zaměřuje na rodinu a dítě se specifickými poruchami učení. Zabývá se tím, jaký vliv na dítě má výchova a neúplná rodina. Součástí je také etiologie a klasifikace specifických poruch učení. This final work is focused on a family and a child with specific learning disabilities. It deals with a influence of upbringing of a child in single-parent family. It includes also the etiology and classification of specific learning disabilities. Keywords: Rodina; dítě; výchova; neúplná rodina; specifické poruchy učení; The family; child; upbringing; single-parent family; specific learning disabilities Available in digital repository of UPOL.
Rodina a dítě se specifickými poruchami učení

Závěrečná práce se zaměřuje na rodinu a dítě se specifickými poruchami učení. Zabývá se tím, jaký vliv na dítě má výchova a neúplná rodina. Součástí je také etiologie a klasifikace specifických poruch ...

KAŠPÁRKOVÁ, Adéla; TICHÁ, Iveta
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Práce se žáky se specifickými poruchami učení v matematice na střední odborné škole
ADAMETZOVÁ, Jana; VITÁSKOVÁ, Kateřina
2019 - Czech
Tato závěrečná práce se zabývá problematikou specifických poruch učení ve vztahu k matematice na střední odborné škole. V první části jsou vymezeny základní pojmy, obtíže žáků se specifickými poruchami učení vzhledem k matematice. Ve druhé části je popsána situace na střední odborné škole z hlediska žáků se specifickými poruchami učení, jejich vztah k matematice a vnímání obtížnosti učiva matematiky. Jsou uvedeny příklady práce se žáky se specifickými poruchami učení v hodinách matematiky. This thesis deals with problems of specific learning disabilities in relation to mathematics at secondary vocational school. The first part defines basic concepts, difficulties of pupils with specific learning disabilities in relation to mathematics. The second part describes the situation at secondary vocational school in terms of pupils with specific learning disabilities, their relationship to mathematics and the perception of difficulty of mathematics. Examples of working with pupils with specific learning disabilities in mathematics lessons are presented. Keywords: Specifické poruchy učení; poruchy a narušení matematických schopností; učební osnova matematiky.; Specific learning disabilities; disorders and disruption of mathematical abilities; syllabus of mathematics. Available in digital repository of UPOL.
Práce se žáky se specifickými poruchami učení v matematice na střední odborné škole

Tato závěrečná práce se zabývá problematikou specifických poruch učení ve vztahu k matematice na střední odborné škole. V první části jsou vymezeny základní pojmy, obtíže žáků se specifickými ...

ADAMETZOVÁ, Jana; VITÁSKOVÁ, Kateřina
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Výukové metody a řešení slovních úloh
FRYZELKOVÁ, Jana; HODAŇOVÁ, Jitka
2019 - Czech
Available in digital repository of UPOL.
Výukové metody a řešení slovních úloh

FRYZELKOVÁ, Jana; HODAŇOVÁ, Jitka
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Rozvoj jemné motoriky a grafomotoriky u dětí předškolního věku
TOMIGOVÁ, Lenka; FASNEROVÁ, Martina
2019 - Czech
Cílem závěrečné práce bylo popsat důležitost rozvoje jemné motoriky a grafomotoriky u dětí předškolního věku. The aim of final thesis was to describe the importance of fine motor and graphomotor skills development in preschool children. Keywords: jemná motorika; grafomotorika; předškolní věk; fine motor skills; graphomotor skills; preschool age Available in digital repository of UPOL.
Rozvoj jemné motoriky a grafomotoriky u dětí předškolního věku

Cílem závěrečné práce bylo popsat důležitost rozvoje jemné motoriky a grafomotoriky u dětí předškolního věku....

TOMIGOVÁ, Lenka; FASNEROVÁ, Martina
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Historické památky a památná místa v okrese Zlín a jejich využití pro výuku dějepisu na 2. stupni ZŠ
TALAŠ, Václav; KOPEČEK, Pavel
2019 - Czech
Závěrečná práce, která nese název "Historické památky a památná místa v okrese Zlín a jejich využití pro výuku dějepisu na 2. stupni ZŠ. " Je zaměřena jak na školní, tak i na mimoškolní vyučování při hodinách dějepisu na základních školách. Popíše, jak má taková výuka probíhat. V práci budou představeny a popsány historická místa a památky určené pro tento typ výuky. Cílem práce je v žácích prohloubit zájem o historii díky formám mimoškolní výuky a pracovním listům. The final thesis, entitled "Historical Monuments and Memorial Places in the Zlín District and Their Use for History Teaching at the Primary School". "It focuses on both school and out-of-school lessons in history lessons at primary schools. It will describe how such teaching should be conducted. The work will introduce and describe historical sites and monuments designated for this type of teaching. The aim of the thesis is to deepen the interest in history in pupils through forms of extracurricular education and worksheets. Keywords: Základní škola; Zlín; dějepis; historie; žáci; památka; výuka; exkurze; učitel; Elementary school; Zlín; history; history; pupils; monument; lesson; excursion; teacher Available in digital repository of UPOL.
Historické památky a památná místa v okrese Zlín a jejich využití pro výuku dějepisu na 2. stupni ZŠ

Závěrečná práce, která nese název "Historické památky a památná místa v okrese Zlín a jejich využití pro výuku dějepisu na 2. stupni ZŠ. " Je zaměřena jak na školní, tak i na mimoškolní vyučování při ...

TALAŠ, Václav; KOPEČEK, Pavel
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Úloha komunikace v procesu utváření klimatu školy
SALÁKOVÁ, Klára; JŮVOVÁ, Alena
2019 - Czech
Práce je vypracována jako literární rešerše na téma: Úloha komunikace v procesu utváření klimatu školy. Cílem závěrečné práce je poskytnout čtenáři přehled vybrané literatury o daném tématu a zjistit, jaký je vztah komunikace a klimatu školy. Rešerše vychází z literárních a elektronických zdrojů týkajících se daného tématu, kterým je komunikace, pedagogická komunikace, klima školy a školní třídy. The work is elaborated as a literature review on the topic: The role of communication in the process of school climate formation. The aim of the thesis is to provide the reader with an overview of selected literature on the topic and to find out what is the relationship between communication and school climate. The research is based on literary and electronic sources related to the topic, which is communication, educational communication, school climate and school class. Keywords: Komunikace; pedagogická komunikace; klima školy; klima třídy; Communication; pedagogical communication; school climate; class climate Available in digital repository of UPOL.
Úloha komunikace v procesu utváření klimatu školy

Práce je vypracována jako literární rešerše na téma: Úloha komunikace v procesu utváření klimatu školy. Cílem závěrečné práce je poskytnout čtenáři přehled vybrané literatury o daném tématu a zjistit, ...

SALÁKOVÁ, Klára; JŮVOVÁ, Alena
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases