Number of found documents: 12034
Published from to

Komparace zdanění příjmů fyzických osob v ČR a na Slovensku
Smutná, Markéta
2016 - Czech
Bakalářská práce se zabývá komparací zdaňování příjmů fyzických osob v České republice a na Slovensku. Zaměřuje se na daňové soustavy každé země a identifikaci rozdílů při stanovování výsledné daňové povinnosti. Praktická část obsahuje porovnání výsledného daňového zatížení na zvolených skupinách daňových poplatníků v obou zemích Evropské unie. Bachelor thesis deals with the comparison of personal income tax in the Czech Republic and Slovakia. It focuses on the tax system of each country and identifies differences when setting the final tax liability. The practical part includes a comparison of the resulting tax burden of selected groups of taxpayers in both countries of the European Union. Keywords: Česká republika; daň; daň z příjmů fyzických osob; daňová soustava; komparace; poplatník; Slovensko Available in digital repository of Mendel University.
Komparace zdanění příjmů fyzických osob v ČR a na Slovensku

Bakalářská práce se zabývá komparací zdaňování příjmů fyzických osob v České republice a na Slovensku. Zaměřuje se na daňové soustavy každé země a identifikaci rozdílů při stanovování výsledné daňové ...

Smutná, Markéta
Mendelova univerzita v Brně, 2016

Komunikačná stratégia softwarového nástroja na monitoring zamestnancov
Kalusová, Kristína
2016 - Slovak
Komunikačná stratégia softwarového nástroja na monitoring za-mestnancov. Bakalárska práca. Brno, 2016. Táto bakalárska práca je zamerená na propagáciu monitorovacieho sofwaru zamestnancov firmy Norwes technologies, s.r.o. Cieľom práce je navrhnúť vhodnú komunikačnú stratégiu produktu zameranú na konkrétnu cieľovú skupinu. Sú-časťou práce je taktiež charakteristika produktu, analýza vnútorného a vonkajšieho prostredia a rovnako aj analýza obecného prostredia pomocou STEP analýzy. Ďalej pomocou kvantitatívneho výskumu v malých a stredných podnikoch na Slovensku a v Čechách zistím akým spôsobom management firiem vyhľadáva nové produkty tohto typu. Na základe týchto zistení navrhnem vhodnú komunikačnú stratégiu produktu. Communication strategy of software tool for monitoring of employees. Bachelor thesis. Brno, 2016. This bachelor thesis focuses on promoting of monitoring software of employees from the company Norwes technologies, s.r.o. The aim of the thesis is to propose suitable communication strategy of the product oriented on concrete target group. The part of thesis is also characteristics of product, analysis of internal and departmental enviroments and analysis of general environment through STEP analysis. Through quantitative research in small and medium companies in Slovakia and Czech republic I will find out which way the management of these companies is looking for new products of this type. Based on these findings I will propose the suitable communication strategy of the product. Keywords: komunikačná stratégia; marketingová komunikácia; monitoring zamestnancov; propagácia; reklama Available in digital repository of Mendel University.
Komunikačná stratégia softwarového nástroja na monitoring zamestnancov

Komunikačná stratégia softwarového nástroja na monitoring za-mestnancov. Bakalárska práca. Brno, 2016. Táto bakalárska práca je zamerená na propagáciu monitorovacieho sofwaru zamestnancov firmy Norwes ...

Kalusová, Kristína
Mendelova univerzita v Brně, 2016

Marketingová strategie vybrané společnosti
Vejmola, Filip
2016 - Czech
Hlavním úkolem této práce je navrhnout marketingovou strategii pro vybranou společnost. V práci se postupuje systematicky. Nejprve je v literární rešerši uve-dena teorie, která je nezbytná pro pochopení problematiky a osvojení si postupů, principů a metodik pro navrhnutí marketingové strategie. Druhou část tvoří vlastní práce, kdy se poznatky získané v literární rešerši, využijí pro navržení marketingové strategie pro společnost Flairhound. Je využito různých metod pro analýzu marketingového prostředí a určení si cílového seg-mentu. Následně jsou za pomoci SWOT analýzy navrhnuty jednotlivé strategie z ní vyplývající a zformulována komplexní marketingová strategie, která pomůže spo-lečnosti uspět v podnikání. The main aim of this bachelor thesis is to design a marketing strategy for a selec-ted company. The thesis is developed systematically. First, a theoretical part was created, which is essential for understanding and mastering of different tech-niques, principles and methodologies of designing a marketing strategy. The second part of the thesis is comprised of original work. The informati-on acquired in the literature research was used to design a marketing strategy for the Flairhound company. A variety of methods of analyzing the marketing envi-ronment and of determining the target segment was used. Subsequently, with the help of a SWOT analysis, several marketing strategies resulting from it were for-mulated. By unifying these strategies, a complex marketing strategy was designed, which will help the company to succeed in business. Keywords: marketingová strategie; marketingové prostředí; marketingový mix; sinus-sociovize; strategické plánování; SWOT analýza Available in digital repository of Mendel University.
Marketingová strategie vybrané společnosti

Hlavním úkolem této práce je navrhnout marketingovou strategii pro vybranou společnost. V práci se postupuje systematicky. Nejprve je v literární rešerši uve-dena teorie, která je nezbytná pro ...

Vejmola, Filip
Mendelova univerzita v Brně, 2016

Migrácia informačného systému na Microsoft SQL Server
Repka, Ján
2016 - Slovak
Migrácia informačného systému na Microsoft SQL Server. Brno: Mendelova Univerzita v Brne, 2016. Táto bakalárska práca obsahuje analýzu, návrh, implementáciu a test riešenia slúžiaceho na migráciu perzistenčnej vrstvy vybraného modulu informačného systému na Microsoft SQL Server formou replikácie zmeny dát. Teoretická časť obsahuje analýzu aktuálneho stavu daného informačného systému so zameraním na prácu s dátami, analýzu požiadavkov zo strany vlastníka informačného systému a následnu rešerš vybraných technólogii. Praktická časť obsahuje návrh, popis implementácie a test funkčnosti implementovaného riešenia. Informatics system migration to Microsoft SQLServer. Brno: Mendel Uni-versity in Brno, 2016. This bachelor thesis contains analysis, design, implementation and test of solution serving to migrate persistence layer of selected module of the information system to Microsoft SQL Server through replication of data changes. The theoretical part contains an analysis of the current state of the information system with a focus on work with data, analysis of requests from the owner of the information system and the subsequent research of selected technologies. The practical part includes the design, implementation and test of the functionality of the implemented solu-tion. Keywords: informační systém; migration; .Net; server; SQL; WCF; WPF Available in digital repository of Mendel University.
Migrácia informačného systému na Microsoft SQL Server

Migrácia informačného systému na Microsoft SQL Server. Brno: Mendelova Univerzita v Brne, 2016. Táto bakalárska práca obsahuje analýzu, návrh, implementáciu a test riešenia slúžiaceho na migráciu ...

Repka, Ján
Mendelova univerzita v Brně, 2016

Náklady a kvalita zdravotní péče v zemích OECD
Klimešová, Iveta
2016 - Czech
Bakalářská práce se zabývá náklady a kvalitou zdravotní péče v zemích OECD. V literární rešerši jsou popsány modely zdravotnických systémů a způsoby jejich financování. Taktéž je zde definována kvalita zdravotní péče a možnosti jejího měření. V empirické části je na základě korelační a regresní analýzy ověřen vztah mezi náklady na zdravotní péči a ukazateli kvality. Thesis deals with the cost and quality of healthcare in OECD countries. The literature review describes the models of health care systems and their funding. There is also defined the quality of health care and its measurement. In the empirical part is verified the relationship between health care costs and quality indicators based on the correlation and regression analysis. Keywords: korelační analýza; kvalita; náklady; regresní analýza; zdravotnický systém Available in digital repository of Mendel University.
Náklady a kvalita zdravotní péče v zemích OECD

Bakalářská práce se zabývá náklady a kvalitou zdravotní péče v zemích OECD. V literární rešerši jsou popsány modely zdravotnických systémů a způsoby jejich financování. Taktéž je zde definována ...

Klimešová, Iveta
Mendelova univerzita v Brně, 2016

Návrh na zlepšení situace podniku Pekařství a cukrářství Sázava, s.r.o.
Szilvásová, Simona
2016 - Czech
Bakalářská práce se zabývá návrhem na zvýšení konkurenceschopnosti podniku Pekařství a cukrářství Sázava, s.r.o., prostřednictvím zavedení nové služby. Na základě analýz vnějšího a vnitřního prostředí byla navržena strategie podle Ansoffa. Jako nejvýhodnější strategie byla zvolena strategie diverzifikace, kterou představuje zavedení pojízdné prodejny s pečivem. Za účelem ověření zájmu o zavedení nové služby bylo provedeno dotazníkové šetření a následně byla vybraná strategie posouzena z ekonomického hlediska. Na závěr jsou navrženy opatření pro minimalizaci problematických oblastí. Bachelor thesis deals with proposal for increasing competitiveness of company Pekařství a cukrářství Sázava, s.r.o. by implementing a new service. Based on the analysis of external and internal environment there were proposed strategies according to Ansoff. Diversification strategy was chosen as the most convenient strategy, which is represented as an introduction of sale vehicle with pastry. In order to verify interest in sale vehicle, questionnaire interview was made and consequently strategy analyzed with economic perspective was chosen. In conclusion there are proposed actions for minimization of problematic areas. Keywords: Ansoffova matice; strategie; vnější prostředí; vnitřní prostředí Available in digital repository of Mendel University.
Návrh na zlepšení situace podniku Pekařství a cukrářství Sázava, s.r.o.

Bakalářská práce se zabývá návrhem na zvýšení konkurenceschopnosti podniku Pekařství a cukrářství Sázava, s.r.o., prostřednictvím zavedení nové služby. Na základě analýz vnějšího a vnitřního prostředí ...

Szilvásová, Simona
Mendelova univerzita v Brně, 2016

Posouzení ekonomické efektivnosti investičního záměru podniku ČKD TURBO TECHNICS, spol. s r.o.
Dvořák, Michal
2016 - Czech
Posouzení ekonomické efektivnosti investičního záměru podniku ČKD TURBO TECHNICS, spol. s r.o. Bakalářská práce. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2016. Cílem bakalářské práce je posouzení ekonomické efektivnosti dvou investičních záměrů týkajících se malé vodní elektrárny společnosti ČKD TURBO TECHNICS, spol. s r.o. Účelem tohoto posouzení je doporučení týkající se realizace jednoho z těchto dvou projektů, eventálně vložení volných peněžních prostředků do alternativních investic. V práci budou využity především dynamické metody hodnocení ekonomické efektivnosti zohledňující faktor času, inflace a daňového zatížení jako jsou čistá současná hodnota, vnitřní výnosové procento, index ziskovosti a doba návratnosti. The assessment of economic efficiency of the investment project of the company ČKD TURBO TECHNICS, spol. s r.o. Bachelor thesis. Brno: Mendel University in Brno, 2016. The aim of bachelor thesis is an evaluation of economic efficiency of two investment projects of the company ČKD TURBO TECHNICS, spol. s r.o. regarding construction or reconstruction small hydropower plant. Purpose of this evaluation is the suggestion regarding realization of one of the investment plan, eventually put the money into alternative investments. Dynamic methods of economical efficiency taking into account the factor of time, inflation and tax burden, such as Net Present Value, Internal Rate of Return, Profitability Index and Payback Period will be mainly used in this bachelor thesis. Keywords: cash flow; čistá současná hodnota; diskontní míra; efektivnost; investice; riziko Available in digital repository of Mendel University.
Posouzení ekonomické efektivnosti investičního záměru podniku ČKD TURBO TECHNICS, spol. s r.o.

Posouzení ekonomické efektivnosti investičního záměru podniku ČKD TURBO TECHNICS, spol. s r.o. Bakalářská práce. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2016. Cílem bakalářské práce je posouzení ...

Dvořák, Michal
Mendelova univerzita v Brně, 2016

Český trh s fair trade výrobky
Trčková, Vendula
2016 - Czech
Tato práce popisuje Fair Trade v České republice, se zaměřením na povědomí českých spotřebitelů o tomto konceptu. Daná problematika je shrnuta v literární rešerši a v praktické části je zkoumána pomocí dotazníkového šetření. Teoretická část nejprve popisuje Fair Trade obecně a poté se zaměřuje na vznik a vývoj Fair Trade v ČR. Praktická část mapuje české spotřebitele a jejich vztah k fairtradovým výrobkům. Získaná data z dotazníkového šetření jsou vyhodnocena pomocí grafů a zpracována v diskuzi. The thesis describes Fair Trade in the Czech Republic focused on the awareness of the Czech consumers about it. The issues are summarised in bibliography research and explored in an interview survey. Theoretical part generally describes Fair Trade and then focusing on the creation and developement in the Czech Republic. The practical part covers the Czech consumers and their attitude to the Fair Trade products. The data, obtained from the interview survey, are evaluated in the graphs and processed in discussion. Keywords: cena; Česká republika; dotazníkové šetření; Fair Trade; kvalita; producent; spotřebitel Available in digital repository of Mendel University.
Český trh s fair trade výrobky

Tato práce popisuje Fair Trade v České republice, se zaměřením na povědomí českých spotřebitelů o tomto konceptu. Daná problematika je shrnuta v literární rešerši a v praktické části je zkoumána ...

Trčková, Vendula
Mendelova univerzita v Brně, 2016

Hodnocení spolupráce obcí v SO ORP Znojmo jako faktoru rozvoje venkova
Holíková, Veronika
2016 - Czech
Bakalářská práce se zabývá meziobecní spoluprací ve vybraných obcích správního obvodu obce s rozšířenou působností Znojmo. Prostřednictvím vlastního kvalitativního šetření byly přímo od zástupců obcí shromážděny informace, potřebné k následnému vyhodnocení meziobecní spolupráce v území. V rámci spolupráce je věnována primární pozornost projektu na podporu meziobecní spolupráce Obce sobě, který v území probíhal v období od 1. května 2013 do 30. června 2015. Šetření ukázalo, že projekt Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR, zkráceně nazývaný Obce sobě, vedl v území k rozvoji spolupráce mezi samosprávnými obcemi venkovského charakteru, a to zejména posílením vzájemných vztahů, budováním důvěry ke společným projektům, připravením vhodných analýz, cílů a doporučením pro další územní rozvoj, kterého lze dosáhnout prostřednictvím meziobecní spolupráce. This bachelor thesis deals with the inter-municipal cooperation in selected municipalities in the administrative district of Znojmo - municipality with extended powers. Through its own qualitative survey, necessary information to evaluate the subsequent municipalities´ cooperation in the region was collected directly from local officials. The cooperation primarily focuses on a project to support municipal cooperation which was carried out in the area in the period from 1 May 2013 to 30 June 2015. The survey revealed that the project System support for development of inter-municipality cooperation in the Czech Republic, in short called Municipalities for themselves, led to successful development of cooperation between autonomous rural -type communities, in particular by strengthening mutual relations and building trust for joint projects. It also provided specific analyzes goals and recommendations for further development of the region which can be achieved through inter-municipal cooperation. Keywords: meziobecní spolupráce; Obce sobě; obec s rozšířenou působností Znojmo; venkovský rozvoj Available in digital repository of Mendel University.
Hodnocení spolupráce obcí v SO ORP Znojmo jako faktoru rozvoje venkova

Bakalářská práce se zabývá meziobecní spoluprací ve vybraných obcích správního obvodu obce s rozšířenou působností Znojmo. Prostřednictvím vlastního kvalitativního šetření byly přímo od zástupců obcí ...

Holíková, Veronika
Mendelova univerzita v Brně, 2016

Hodnocení spolupráce obcí v SO ORP Kuřim jako faktoru rozvoje venkova
Novotný, Filip
2016 - Czech
Hlavním cílem této bakalářské práce je poskytnout komplexní zhodnocení meziobecní spolupráce v správním obvodu obce s rozšířenou působností Kuřim, prostřednictvím projektu Obce sobě. Práce se zabývá historickým vývojem sídelních struktur a veřejné správy v České republice. Popisuje jednotlivé formy meziobecní spolupráce a ve výzkumné části analyzuje rozhovory se zástupci obcí ve správním obvodu, získané polo-standardizovaným výzkumem. Tento výzkum ukázal, že meziobecní spolupráce je spíše neformální, v území není plně rozvinut její potenciál a prostřednictvím projektu k rozvoji spolupráce v území nedošlo. Díky značnému množství získaných informací, obsahuje práce následné zhodnocení účinnosti projektu ve správním obvodu a zabývá se otázkou, zda došlo k naplnění vytčených cílů. The main objective of this bachelor thesis is to provide a comprehensive assessment of inter-municipal cooperation in the administrative district of Kuřim municipality with extended powers through the project Municipalities for themselves. The thesis deals with the historical development of settlement structures and public administration in the Czech Republic. It describes various forms of inter-municipal cooperation and - in its research section - analyzes the interviews with local officials of the administrative district obtained on basis of a semi-standardized research. The research proved that the inter-municipal cooperation is rather informal, its potential in the area is not fully developed and the project did not bring about substantial changes in this respect. Thanks to considerable amount of information gathered, the thesis subsequently evaluates the effectiveness of the project in the administrative district and addresses the question of whether the set goals were successfully achieved. Keywords: Kuřim; meziobecní spolupráce; Obce sobě; obec s rozšířenou působností Available in digital repository of Mendel University.
Hodnocení spolupráce obcí v SO ORP Kuřim jako faktoru rozvoje venkova

Hlavním cílem této bakalářské práce je poskytnout komplexní zhodnocení meziobecní spolupráce v správním obvodu obce s rozšířenou působností Kuřim, prostřednictvím projektu Obce sobě. Práce se zabývá ...

Novotný, Filip
Mendelova univerzita v Brně, 2016

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases