Number of found documents: 12034
Published from to

Trofická specializace škůdců javorů (Acer spp.) v arboretu Mendelovy univerzity v Brně
Matejková, Veronika
2016 - Slovak
Sledovanie škodcov javorov prebiehalo v arboréte Mendelovej univerzity v Brne v roku 2015. Bolo kontrolovaných 25 druhov javorov. Tri druhy sú u nás pôvodné (A. campestre, A. platanoides, A. pseudoplatanus), štyri druhy pochádzajú zo Severnej Ameriky (A. circinatum, A. negundo, A. saccharinum, A. saccharum), tri druhy sú mediteránne až predoázijské (A. monspessulanum, A. tataricum a A. cappadocicum) a pätnásť druhov má ázijský pôvod. Najviac druhov škodcov hostili u nás pôvodné druhy javorov, z amerických druhov zas A. saccharum. Bolo zistených osem monofágov a jeden polyfágny druh. Všetky druhy dosiahli nízku početnosť. Polyfágna piadivka jesenná napadla 19 druhov javorov, 4 pôvodné, 2 americké, 13 ázijských. Stigmella aceris poškodil päť druhov javorov, z našich A. campestre, A. platanoides a tri ázijské javory. Voška Drepanosiphum platanoidis, brvnatka Periphyllus aceris boli zistené na dvoch druhoch javorov. Aceria macrochela, Periphyllus californiensis, P. testudinaceus, Phyllonorycter joannisi a Drisina glutinosa sa vyvíjali na jedinom druhu javoru. Monitoring of maples pests were investigated in arboretum of Mendel University in Brno in 2015. There were registered 25 species of maples. Tree native species (A. campestre, A. platanoides, A. pseudoplatanus), four North American species (A. circinatum, A. negundo, A. saccharinum, A. saccharum), three Mediterranean to Asian species (A. monspessulanum, A. tataricum a A. cappadocicum) and fifteen Asian species. Most species attacked native species of maples and American maple A. saccharum. Eight monophages and one polyphagous species were found. All species reached low abundance. Polyphagous Operophtera brumata attacked 19 species of maples. Stigmella aceris damaged five species of maples, native A. campestre, A. platanoides and three Asian maples. Drepanosiphum platanoidis and Periphyllus aceris were found on two species of maples. Aceria macrochela, Periphyllus californiensis, P.testudinaceus, Phyllonorycter joannis and Drisina glutinosa were found on one species of maple. Keywords: hmyz; mydlovníkovité; okrasné dreviny; roztoče Available in digital repository of Mendel University.
Trofická specializace škůdců javorů (Acer spp.) v arboretu Mendelovy univerzity v Brně

Sledovanie škodcov javorov prebiehalo v arboréte Mendelovej univerzity v Brne v roku 2015. Bolo kontrolovaných 25 druhov javorov. Tri druhy sú u nás pôvodné (A. campestre, A. platanoides, A. ...

Matejková, Veronika
Mendelova univerzita v Brně, 2016

Upínání obrobků u třískového obrábění
Ampapa, Libor
2016 - Czech
Tato bakalářská práce je zaměřena zejména na upínání obrobků na strojích určených pro třískové obrábění. Pro jednotlivé druhy obrábění je upínání z větší části odlišné, proto je ukázáno na možnosti upnutí obráběného materiálu při různém strojním obrábění. Při soustružení je rozebráno i obrábění při složitém upnutí, například dlouhých obrobků menších průměrů nebo upínání na lícní desku. Pro operace vykonávané na obráběcích strojích je kladen velký důraz hlavně na bezpečnost a kvalitu upnutí, od kterého je dále odvíjena i finální přesnost obrobku. Bakalářská práce přináší ale i možnosti pro upínání nástrojů při obrábění na soustruzích, frézkách a CNC strojích. U každého upínacího zařízení je popsáno, na jakém funkčním principu funguje a jaké je jeho využití. This Bachelors Thesis focuses primarily on clamping techniques of workpieces in machine tools set for cutting operation. As these are generally different in different types of machining, the Thesis presents options for clamping the worked material in various ways of machining. In terms of tooling, working with complex clamping is also described; for example clamping long workpieces of small diameter or clamping on a face plate. In machine tool operations, the stress is put on safety and quality of clamping, which impacts the eventual accurateness of the workpiece. Furthermore, the Thesis presents options for clamping tools when working on lathes, milling machines and CNC machines. In each mentioned clamping machine, there is also a description of its functional principle and its use. Keywords: nástroje; obrábění; strojírenství; upínání obrobků Available in digital repository of Mendel University.
Upínání obrobků u třískového obrábění

Tato bakalářská práce je zaměřena zejména na upínání obrobků na strojích určených pro třískové obrábění. Pro jednotlivé druhy obrábění je upínání z větší části odlišné, proto je ukázáno na možnosti ...

Ampapa, Libor
Mendelova univerzita v Brně, 2016

Tropické pavilony zoologických zahrad jako životní prostor pro necílové organizmy
Pešan, Vojtěch
2016 - Czech
Tato bakalářská práce na téma: Tropické pavilony zoologických zahrad jako životní prostor pro necílové organizmy je zaměřena na výzkum synantropních druhů pavouků v zoologických zahradách ČR. Cílem této práce bylo zkompletování informací o jednotlivých pavilonech, sklenících a zázemích zoologických zahrad, dále zjištění, zda jsou tyto podmínky vhodné ke kolonizaci necílovými organismy. Hlavním podkladem byl sběr vzorků volně žijících pavouků v zázemích a pavilonech zoologických zahrad, kteří nebyli součástí expozic. Tyto vzorky se následně determinovaly. Nejvíce nás zajímalo, zda se v našich ZOO vyskytují některé naše vzácné druhy pavouků, a zejména druhy, které jsou pro ČR nové. Po determinaci jsme zjistili, že nejpočetnější druhy byly především Achaearanea tepidariorum (Koch, 1841) a Pholcus phalangioides (Fuesslin, 1775). Nejzajímavější nálezy byly Loxosceles rufescens (Dufour, 1820) a Tegenaria parietina (Fourcroy, 1785), což jsou druhy, jejichž výskyt nebyl doposud v ČR zaznamenán. Dále bylo nalezeno několik druhů, které jsou u nás vzácné, a to především Triarieris stenaspis Simon, 1891. This bachelor theses deals with the topics: Tropical pavilions in zoological gardens as a living space for non-target organisms and it is focused on investigation of synatropic spider species in zoological gardens of the Czech Republic. The main aim was to complete all available information about particular pavilions, glasshouses and basement of ZOOs and the information whether are these conditions suitable for colonisation by non-target organisms. Main part was a sample collecting of free living spiders in basement and pavilions of ZOOs, which are not a part of visible part of the exhibitions. These samples were identified to the species level.  The most interesting info was whether are there present our native rare species or even species new for the territory of the Czech Republic. After identification was found, that the most common species were mainly Achaearanea tepidariorum (Koch, 1841) and Pholcus phalangioides (Fuesslin, 1775). The most interesting was a find of Loxosceles rufescens (Dufour, 1820) and Tegenaria parietina (Fourcroy, 1785) as a new species for the Czech Republic. It was also found several species, which were recorded in the Czech Republic, but which are very rare, mainly Triarieris stenaspis Simon, 1891. Keywords: introdukce; pavouci; synantropní druhy; zoologické zahrady Available in digital repository of Mendel University.
Tropické pavilony zoologických zahrad jako životní prostor pro necílové organizmy

Tato bakalářská práce na téma: Tropické pavilony zoologických zahrad jako životní prostor pro necílové organizmy je zaměřena na výzkum synantropních druhů pavouků v zoologických zahradách ČR. Cílem ...

Pešan, Vojtěch
Mendelova univerzita v Brně, 2016

Vliv agroekologických podmínek na tvorbu výnosu u vybraných odrůd pšenice ozimé
Pokorná, Veronika
2016 - Czech
Bakalářská práce prezentuje výsledky pokusů s pšenicí ozimou, které byly založeny ve vegetačním období 2014/2015 na pozemcích Školního zemědělského podniku Mendelovy univerzity v Žabčicích. Práce hodnotí výsledky pokusu s osmi odrůdami pšenice ozimé, které byly vysety po zlepšující a zhoršující předplodině. U odrůd byly hodnoceny výnosotvorné prvky: hektarový výnos, počet klasů na plochu, hmotnost tisíce semen a počet zrn v klase. Dále byl stanoven jakostní ukazatel: objemová hmotnost. Průměrný výnos odrůd vysetých po zlepšující předplodině byl 12,07 t.ha-1, po zhoršující předplodině 10,81 t.ha-1. Nejvyššího výnosu po zlepšující předplodině dosáhla odrůda Gordian (12,77 t.ha-1) a po zhoršující předplodině Elan (11,87 t.ha-1). Byly určeny odrůdy citlivé na předplodinu: Evina, Dagmar, Patras a tolerantní odrůdy: Elan, Rumor. The bachelor thesis presents the results of experiment with winter wheat, which was established at the field research station of Mendel Univerzity in Žabčice in 2014/2015 growing season. A group of eight varietes was set after two different fore-crops, pea and winter wheat. The varieties were evaluated for the yield per hectare, number of spikes per area, thousand seed weight, grain number per spike and volume weight. The average yield after peas crop was 12.07 t per ha and after wheat 10.81 t per ha. The highest yielding variety after fore-crops peas was Gordian (12.77 t per ha) and after wheat it was Elan (11.87 t per ha). There were determined varieties sensitive to fore-crop: Evina, Dagmar, Patras and tolerant varieties: Elan, Rumor. Keywords: odrůdy; předplodina; Triticum aestivum; výnos Available in digital repository of Mendel University.
Vliv agroekologických podmínek na tvorbu výnosu u vybraných odrůd pšenice ozimé

Bakalářská práce prezentuje výsledky pokusů s pšenicí ozimou, které byly založeny ve vegetačním období 2014/2015 na pozemcích Školního zemědělského podniku Mendelovy univerzity v Žabčicích. Práce ...

Pokorná, Veronika
Mendelova univerzita v Brně, 2016

Vliv podmínek práce stroje na přesnost řízení jeho pohybu
Šlampa, Martin
2016 - Czech
Tato bakalářská práce na téma Vliv podmínek práce stroje na přesnost řízení jeho pohybu se zabývá metodami umožňujícími přesné stanovení polohy na Zemi. V práci jsou uvedeny a popsány nejrozšířenější způsoby určování polohy a jejich principy. Velká část práce je věnována vlivům, které mají za důsledek zhoršení přesnosti stanovení polohy při pracovních podmínkách stroje. Dále je v práci popsán princip korekčních signálů a jejich význam při stanovení přesné polohy. Konec bakalářské práce je věnován možnostem využití v zemědělství. This bachelor thesis on the topic of The impact of conditions of work of machine on ac-curacy of steering of its movement deals with the methods of allowing accurate positio-ning on the Earth. The thesis presents and describes the most common ways of positio-ning and its principles. Major part is focused on the influences, which cause a deteriora-tion of accuracy of determining the position of the working conditions of the machine. The end of the thesis is devoted to possibilities of use of the navigation in agriculture Keywords: GPS; korekční signály; navigace; RTK Available in digital repository of Mendel University.
Vliv podmínek práce stroje na přesnost řízení jeho pohybu

Tato bakalářská práce na téma Vliv podmínek práce stroje na přesnost řízení jeho pohybu se zabývá metodami umožňujícími přesné stanovení polohy na Zemi. V práci jsou uvedeny a popsány nejrozšířenější ...

Šlampa, Martin
Mendelova univerzita v Brně, 2016

Vliv ročního období na behaviorální projevy králíka domácího ve vybraném chovu
Matějková, Jana
2016 - Czech
Cílem bakalářské práce bylo vyhodnotit behaviorální projevy králíka domácího ve vybraném chovu v závislosti na ročním období. Předmětem etologického výzkumu bylo porovnání behaviorálních projevů (krmení a napájení; kálení a močení; chůze; odpočinek; panáčkování; komfortní chování) vybraných plemen králíků (aljaška; perlový) v jednotlivých ročních obdobích (jaro, léto, podzim, zima). Začátek pozorování byl vždy v 10:00 hodin a v 15-ti minutových intervalech pokračovalo do 13:00 hodin (celkem 13 záznamů denně). Současně byla měřena venkovní teplota (°C) a teplota uvnitř otevřené kůlny (°C). V případě vlivu ročního období na behaviorální projevy králíků byly vypozorovány rozdíly. V letním období králíci výrazně preferovali odpočinek (91,9 %), zatímco ostatní behaviorální projevy byly v útlumu. Oproti tomu v zimě tvořil odpočinek 52,8 % a ostatní behaviorální projevy byly výraznější. U vlivu plemene na behaviorální projevy králíků nebyly zjištěny výraznější rozdíly. Četnost behaviorálních projevů obou plemen v průběhu roku byla téměř totožná. The aim of bachelor thesis was to evaluate behavioral manifestations of domestic rabbit in selected breeding depending on season. The subject of ethological research was to compare behavioral manifestations (feeding; defecation and urination; walking; relaxation; sitting on its hind legs; comfort behaviour) of chosen breeds of rabbits (alaska, pearl) in particular seasons (spring, summer, autumn, winter). The beginning of observation was always at 10 a.m. and in 15 minutes intervals continued until 1 p.m. (total 13 records per day). Simultaneously was measured outdoor temperature (°C) and temperature inside of open outhouse (°C). There were found out by observation differences between behavioral manifestations of rabbits in different seasons. In summer, rabbits strongly preferred relaxation (91,9 %), whereas the other behavioral manifestations were in inhibition. Compare to that, relaxing consisted 52,8 % and other behavioral manifestations were more pronounced. The influence of breed of rabbit had not perceptible effect on behavioral manifestations. The frequency of behavioral manifestations of both breeds during the year was almost identical. Keywords: behaviorální projevy; etologie; králík domácí; roční období Available in digital repository of Mendel University.
Vliv ročního období na behaviorální projevy králíka domácího ve vybraném chovu

Cílem bakalářské práce bylo vyhodnotit behaviorální projevy králíka domácího ve vybraném chovu v závislosti na ročním období. Předmětem etologického výzkumu bylo porovnání behaviorálních projevů ...

Matějková, Jana
Mendelova univerzita v Brně, 2016

Vliv technologie ustájení na mléčnou užitkovost a ekonomiku chovu dojnic českého strakatého skotu
Bezstarostiová, Martina
2016 - Czech
V této bakalářské práci bylo cílem zhodnotit vliv technologie ustájení na mléčnou užitkovost a ekonomiku chovu dojnic českého strakatého skotu ve třech hospodářských družstvech s různým typem technologie ustájení. Literární přehled byl zaměřen na charakteristiku českého strakatého skotu, na technologii ustájení a ekonomiku chovu. V praktické části byly sledovány tři vybrané podniky, z hlediska mléčné užitkovosti a ekonomiky chovu. Porovnávány byly tyto získané údaje - množství tuku, bílkovin, somatických buněk a celkový počet mikroorganismů v mléce, náklady spojené s technologií ustájení a další náklady související s chovem dojeného skotu. Ze získaných výsledků byla vyhodnocena nejekonomičtější technologie ustájení pro chov dojeného skotu ze tří sledovaných farem. V porovnání všech sledovaných farem nejlépe vyšla farma s přistýlaným boxovým ložem. Mléčná užitkovost farmy byla 20,5 kg mléka na dojnici a den s vyhovujícím množstvím/obsahem mléčných složek. Ze stránky ekonomické má nejmenší celkové náklady na ustájení dojnic. Výsledky práce budou sloužit sledovaným podnikům, jako ukázka silných a slabých míst jejich zvolené technologie ustájení chovu. The aim of bachelor thesis was to assess impact stabling technology on milk production and economy of breeding of Czech Fleckvieh cattle in three economic cooperatives with a different type of stabling technology. The first section was devoted to literary review; we focused on the characteristics of the Czech Fleckvieh cattle, then on technology of stabling and economy of breeding. In the practical part, we are pursuing three selected farms in terms of milk production and the economics of farming. Compared to obtained data, the volume of fat, protein, somatic cells and total amount of microorganisms in milk, costs connected with the technology of stabling and other costs connected with the breeding of dairy cattle. Based on the results the most economical technology for breeding of dairy cattle was evaluated. Out of the farms in scope came out best the farm with boxes and straw. Milk production was 20.5 kg of milk per cow a day, with satisfactory quantity and content of milk components. From the economic point of view it has the lowest total cost of stabling cows. The results of bachelor thesis will serve to the monitored farms, as an example of strengths and weaknesses of their technology of stabling. Keywords: Český strakatý skot; ekonomika chovu; mléčná užitkovost; technologie ustájení Available in digital repository of Mendel University.
Vliv technologie ustájení na mléčnou užitkovost a ekonomiku chovu dojnic českého strakatého skotu

V této bakalářské práci bylo cílem zhodnotit vliv technologie ustájení na mléčnou užitkovost a ekonomiku chovu dojnic českého strakatého skotu ve třech hospodářských družstvech s různým typem ...

Bezstarostiová, Martina
Mendelova univerzita v Brně, 2016

Vnitřní parazitózy malých přežvýkavců a jejich prevence
Palonca, Kateřina
2016 - Czech
V této bakalářské práci jsem se zaměřila na vnitřní parazity vyskytující se u malých přežvýkavců, konkrétně u ovcí a koz. Endoparaziti se nacházejí ve vnitřních orgánech hostitele. Nákazy parazitárního původu představují v dnešní době řadu problémů, které mají negativní vliv na ekonomiku chovu. Cílem práce je zpracovat literární přehled o aktuálních vnitřních parazitózách trávicího traktu u ovcí a koz, popsat základní biologii a vývojové cykly helmintů (motolice, tasemnice, nematoda) a na základě aktuálních poznatků o výskytu parazitóz, jejich citlivosti k terapeutikům a jejich biologii zpracovat přehled o doporučených postupech diagnostiky, terapie a prevence. In this bachelor thesis I focused on internal parasites occurring in small ruminants, sheep and goats. Endoparasites are located in the internal organs of the host. In nowaday infections of parasitic origin represent a many problems that have a negative influence on the economics of livestock. The aim this thesis to process literature overview about current internal parasitosis digestive tract of sheep and goats, describe the basic biology and life cycles of helminths (trematodes, tapeworms, nematodes) and on the based of current knowledge about the occurrence of parasites, their sensitivity to therapeutics and their biology to process an overview of recommended procedures for diagnosis, prevention and therapy. Keywords: endoparaziti; kozy; ovce Available in digital repository of Mendel University.
Vnitřní parazitózy malých přežvýkavců a jejich prevence

V této bakalářské práci jsem se zaměřila na vnitřní parazity vyskytující se u malých přežvýkavců, konkrétně u ovcí a koz. Endoparaziti se nacházejí ve vnitřních orgánech hostitele. Nákazy ...

Palonca, Kateřina
Mendelova univerzita v Brně, 2016

Vlivy působící na výběr střední školy u romských žáků
Horká, Terezie
2016 - Czech
Bakalářská práce se zabývá vlivy, které působí na výběr střední školy u romských žáků. V teoretické části je vymezena romská národnost, charakteristiky romské kultury a romský žák. Dále je zde popisována volba střední školy a s ní definované pojmy jako volba povolání a volba další vzdělávací dráhy. V dané problematice jsou uvedeny výsledky několika výzkumů, které byly realizovány v minulosti. Z těchto výzkumů vyplývají faktory, které na žáka působí při výběru střední školy a daného oboru. Hlavním cílem teoretické části je poukázat na faktory, které na žáka základní školy při výběru střední školy působí a jakým způsobem. Metody použité pro zpracování teoretické části jsou studium odborných literárních zdrojů, pedagogických časopisů, tvorba výpisků a jejich analýza, srovnání a syntéza. Hlavním cílem praktické části je zmapování vlivů, které na romské žáky základních škol při výběru další vzdělávací dráhy působí a jakým způsobem. Metoda použitá pro zpracování praktické části bude polostrukturovaný rozhovor s pěti informanty. Bude použito záměrné vzorkování na typických případech. Informanty budou žáci devátých ročníků základních škol, kteří se účastní projektu Doučování v Muzeu romské kultury. Data z rozhovorů budou vyhodnocena pomocí otevřeného kódování. The bachelor thesis deals with factors affecting the choice of a high school for Romani pupils. The theoretical part defines the Romani nationality, characteristics of the Romani culture and a Romani pupil. Furthermore it describes the choice of a high school and relevant defined terms as choice of occupation and choice of further educational carrier. The given problematics includes results of several surveys made in the past. Factors affecting the pupil while choosing a high school and a given field of study follow from these surveys. The main aim of the theoretical part is to show the factors, which affect the pupil of the primary school while choosing the high school and in which way. Methods used to draw up the theoretical part are: study of special literal sources, pedagogic journals, creation of excerpts and their analysis, comparison any synthesis. The main aim of the practical part is to map factors affecting on the Romani pupils of primary schools while choosing the further educational carrier and in which way. Semi-structured interview with five informants is a method applied to draw up the practical part. Purposive sampling on typical cases is used. Informants are pupils of the ninth class of the primary schools, which take part in the project Tutoring in the Museum of Romani Culture. Data from interviews are evaluated by means of the open coding. Keywords: romská kultura; romská národnost; romský žák; volba další vzdělávací dráhy; volba povolání; volba střední školy Available in digital repository of Mendel University.
Vlivy působící na výběr střední školy u romských žáků

Bakalářská práce se zabývá vlivy, které působí na výběr střední školy u romských žáků. V teoretické části je vymezena romská národnost, charakteristiky romské kultury a romský žák. Dále je zde ...

Horká, Terezie
Mendelova univerzita v Brně, 2016

Vyhodnocení účinnosti vybraných rybích přechodů
Kubalík, Ondřej
2016 - Czech
Tato bakalářská práce je zaměřena na problematiku revitalizací, hlavně na revitalizace vodního prostředí pomocí rybích přechodů. Řeky byly v minulosti upraveny a byly zde vystavěny příčné stavby, které znamenají pro vodní organismy nepřekonatelnou bariéru. Je zde popsána obecná část týkající se jednotlivých rybích přechodů, příčných překážek vyskytujících se na vodních tocích, či popis zájmového povodí. Dále je zde provedeno zhodnocení dvou vybraných revitalizovaných částí vodního toku a to v obci Bulhary a městě Břeclavi, u kterých je zhodnocena funkčnost rybích přechodů a navržení vhodných činností vedoucí k jejich optimalizaci. This bachelor thesis is focused on revitalization of aquatic environments by using a fish ladders. Rivers have been adjusted and built by use of transverse structures and obstacles that cause insurmountable barrier for migration of aquatic organisms. In this work are described particular fish ladders, transverse obstacles found in watercourses and description of interested watershed. There is also an evaluation of the two selected parts of the revitalized watercourse in the city of Bulhary and Břeclav. We evaluated the fish ladders, its functionality and we also suggested the recommended actions for its optimization. Keywords: bypass; migrace; rybí přechod; říční kontinuita; tok Available in digital repository of Mendel University.
Vyhodnocení účinnosti vybraných rybích přechodů

Tato bakalářská práce je zaměřena na problematiku revitalizací, hlavně na revitalizace vodního prostředí pomocí rybích přechodů. Řeky byly v minulosti upraveny a byly zde vystavěny příčné stavby, ...

Kubalík, Ondřej
Mendelova univerzita v Brně, 2016

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases