Number of found documents: 9
Published from to

Rybářské hospodaření na malých vodárenských nádržích typu Hamry
Halačka, Karel; Adámek, Zdeněk; Jurajda, Pavel; Mareš, J.; Kopp, R.; Grmela, J.
2019 - Czech
Cílem metodiky je poskytnout správcům a uživatelům malých vodárenských nádrží typu Hamry na základě současné úrovně poznatků a realizovaného výzkumu při řešení projektu metodickou pomůcku pro optimalizace monitoringu kvality vody v těchto nádržích. Dále pak návrh metodiky monitoringu rybího společenstva a optimalizaci zásahů pro omezení nežádoucích druhů ryb a posílení stavu vhodných rybích druhů pro dosažení topdown efektu a pro udržení nebo zlepšení kvality vody v těchto vodárenských nádržích. V předložené metodice jsou shrnuty poznatky dosažené při sledování a hodnocení vybraných parametrů kvality vody, planktonních a rybích společenstev na vodárenských nádržích Hamry za poslední roky. Zároveň obsahuje vyhodnocení aplikovaných zásahů, zaměřených zejména na rybí obsádku. Jednalo se o odlovy nežádoucích druhů ryb a vysazování ryb dravých se snahou o optimalizaci složení rybího společenstva pro pozitivní ovlivnění kvality vody v nádrži běžné označované jako účelová rybí obsádka. Metodika zahrnuje doporučení pro monitoring kvality vody v nádrži, a to včetně monitoringu planktonního společenstva, monitoring ryb a doporučené manipulační zásahy v rámci rybí obsádky. Metodika poskytuje pokyny a informace pro optimalizaci monitoringu a zásahů pro malé vodárenské nádrže typu Hamry. The aim of the methodology is to provide managers and users of small water reservoirs Hamry type with methodological tools for optimization of the water quality monitoring based on the current level of knowledge and research. Furthermore, provides a design of a methodology for fish community monitoring and optimization of treatments to reduce unwanted fish species and strengthen the status of suitable fish species with the aim of achieving the topdown effect and maintaining or improving water quality in these water reservoirs. The presented methodology summarizes the findings obtained during the monitoring and evaluation of selected parameters of water quality, planktonic and fish communities in water supply reservoirs Hamry in recent years. It also contains an evaluation of applied treatments, focused mainly on fish stock. Unwanted fish species were caught and the predatory fish were stocked with the aim of optimizing the fish community composition and positively influencing the quality of the water in the reservoirs. The methodology contains recommendations for monitoring of the water quality in the reservoir, including monitoring of planktonic communities, monitoring of fish and recommended manipulation with fish stock. The methodology provides guidance and information for optimization of monitoring and treatments for small water supply reservoirs of the Hamry type. Keywords: drinking water; fish stocks; water quality; planktonofagous; zooplankton; predatory fish species Available at various institutes of the ASCR
Rybářské hospodaření na malých vodárenských nádržích typu Hamry

Cílem metodiky je poskytnout správcům a uživatelům malých vodárenských nádrží typu Hamry na základě současné úrovně poznatků a realizovaného výzkumu při řešení projektu metodickou pomůcku pro ...

Halačka, Karel; Adámek, Zdeněk; Jurajda, Pavel; Mareš, J.; Kopp, R.; Grmela, J.
Ústav biologie obratlovců, 2019

Plán hospodaření na malých vodárenských nádržích typu Bojkovice a Ludkovice
Halačka, Karel; Adámek, Zdeněk; Jurajda, Pavel; Mareš, J.; Kopp, R.; Grmela, J.
2019 - Czech
Cílem metodiky je poskytnout správcům a uživatelům malých vodárenských nádrží typu Bojkovice a Ludkovice na základě současné úrovně poznatků a realizovaného výzkumu při řešení projektu metodickou pomůcku pro optimalizace monitoringu kvality vody v těchto nádržích. Dále pak návrh metodiky monitoringu rybího společenstva a optimalizaci zásahů pro omezení nežádoucích druhů ryb a posílení stavu vhodných rybích druhů pro dosažení topdown efektu a pro udržení nebo zlepšení kvality vody v těchto vodárenských nádržích. V předložené metodice jsou shrnuty poznatky dosažené při sledování a hodnocení vybraných parametrů kvality vody, planktonních a rybích společenstev na vodárenských nádržích Bojkovice a Ludkovice za poslední roky. Zároveň obsahuje vyhodnocení aplikovaných zásahů, zaměřených zejména na rybí obsádku. Jednalo se o odlovy nežádoucích druhů ryb a vysazování ryb dravých se snahou o optimalizaci složení rybího společenstva pro pozitivní ovlivnění kvality vody v nádrži běžné označované jako účelová rybí obsádka. Metodika zahrnuje doporučení pro monitoring kvality vody v nádrži, a to včetně monitoringu planktonního společenstva, monitoring ryb a doporučené manipulační zásahy v rámci rybí obsádky. Metodika poskytuje pokyny a informace pro optimalizaci monitoringu a zásahů pro malé vodárenské nádrže typu Bojkovice a Ludkovice. The aim of the methodology is to provide managers and users of small water reservoirs Bojkovice and Ludkovice type with methodological tools for optimization of the water quality monitoring based on the current level of knowledge and research. Furthermore, provides a design of a methodology for fish community monitoring and optimization of treatments to reduce unwanted fish species and strengthen the status of suitable fish species with the aim of achieving the topdown effect and maintaining or improving water quality in these water reservoirs. The presented methodology summarizes the findings obtained during the monitoring and evaluation of selected parameters of water quality, planktonic and fish communities in water supply reservoirs Bojkovice and Ludkovice in recent years. It also contains an evaluation of applied treatments, focused mainly on fish stock. Unwanted fish species were caught and the predatory fish were stocked with the aim of optimizing the fish community composition and positively influencing the quality of the water in the reservoirs. The methodology contains recommendations for monitoring of the water quality in the reservoir, including monitoring of planktonic communities, monitoring of fish and recommended manipulation with fish stock. The methodology provides guidance and information for optimization of monitoring and treatments for small water supply reservoirs of the Bojkovice and Ludkovice type. Keywords: drinking water; fish stocks; water quality; planktonofagous; zooplankton; predatory fish species Available at various institutes of the ASCR
Plán hospodaření na malých vodárenských nádržích typu Bojkovice a Ludkovice

Cílem metodiky je poskytnout správcům a uživatelům malých vodárenských nádrží typu Bojkovice a Ludkovice na základě současné úrovně poznatků a realizovaného výzkumu při řešení projektu metodickou ...

Halačka, Karel; Adámek, Zdeněk; Jurajda, Pavel; Mareš, J.; Kopp, R.; Grmela, J.
Ústav biologie obratlovců, 2019

Plán hospodaření na malých vodárenských nádržích typu Landštejn
Halačka, Karel; Adámek, Zdeněk; Jurajda, Pavel; Mareš, J.; Kopp, R.; Grmela, J.
2019 - Czech
Cílem metodiky je poskytnout správcům a uživatelům malých vodárenských nádrží typu Landštejn na základě současné úrovně poznatků a realizovaného výzkumu při řešení projektu metodickou pomůcku pro optimalizace monitoringu kvality vody v těchto nádržích. Dále pak návrh metodiky monitoringu rybího společenstva a optimalizaci zásahů pro omezení nežádoucích druhů ryb a posílení stavu vhodných rybích druhů pro dosažení topdown efektu a pro udržení nebo zlepšení kvality vody v těchto vodárenských nádržích. V předložené metodice jsou shrnuty poznatky dosažené při sledování a hodnocení vybraných parametrů kvality vody, planktonních a rybích společenstev na vodárenských nádržích Landštejn za poslední roky. Zároveň obsahuje vyhodnocení aplikovaných zásahů, zaměřených zejména na rybí obsádku. Jednalo se o odlovy nežádoucích druhů ryb a vysazování ryb dravých se snahou o optimalizaci složení rybího společenstva pro pozitivní ovlivnění kvality vody v nádrži běžné označované jako účelová rybí obsádka. Metodika zahrnuje doporučení pro monitoring kvality vody v nádrži, a to včetně monitoringu planktonního společenstva, monitoring ryb a doporučené manipulační zásahy v rámci rybí obsádky. Metodika poskytuje pokyny a informace pro optimalizaci monitoringu a zásahů pro malé vodárenské nádrže typu Landštejn. The aim of the methodology is to provide managers and users of small water reservoirs Landštejn type with methodological tools for optimization of the water quality monitoring based on the current level of knowledge and research. Furthermore, provides a design of a methodology for fish community monitoring and optimization of treatments to reduce unwanted fish species and strengthen the status of suitable fish species with the aim of achieving the topdown effect and maintaining or improving water quality in these water reservoirs. The presented methodology summarizes the findings obtained during the monitoring and evaluation of selected parameters of water quality, planktonic and fish communities in water supply reservoirs Landštejn in recent years. It also contains an evaluation of applied treatments, focused mainly on fish stock. Unwanted fish species were caught and the predatory fish were stocked with the aim of optimizing the fish community composition and positively influencing the quality of the water in the reservoirs. The methodology contains recommendations for monitoring of the water quality in the reservoir, including monitoring of planktonic communities, monitoring of fish and recommended manipulation with fish stock. The methodology provides guidance and information for optimization of monitoring and treatments for small water supply reservoirs of the Landštejn type. Keywords: drinking water; fish stocks; water quality; planktonofagous; zooplankton; predatory fish species Available at various institutes of the ASCR
Plán hospodaření na malých vodárenských nádržích typu Landštejn

Cílem metodiky je poskytnout správcům a uživatelům malých vodárenských nádrží typu Landštejn na základě současné úrovně poznatků a realizovaného výzkumu při řešení projektu metodickou pomůcku pro ...

Halačka, Karel; Adámek, Zdeněk; Jurajda, Pavel; Mareš, J.; Kopp, R.; Grmela, J.
Ústav biologie obratlovců, 2019

Příprava a uchování vzorků ryb pro průtokovou cytometrii
Halačka, Karel; Vetešník, Lukáš; Mareš, J.
2018 - Czech
Průtoková cytometrie umožňující rychlé měření obsahu DNA buněk našla široké využití v ichtyologii i rybářské praxi. Cílem metodiky je přispět k optimalizaci práce na průtokovém cytometru a to pomocí při výběru, odběru a možností fixace analyzovaná tkáně a interpretace získaných dat. Cílovou skupinou dané metodiky jsou zejména osoby z rybářské praxe a ichtyologové zabývající se problematikou populační struktury ryb ve volných vodách, s čímž souvisí i například omezená možnost fixačních prostředků a technik, případně snaha analýz materiálu původně neuchovaného pro účely stanovení ploidie (dočasné pracovní či archivní preparáty, muzejní materiál, atd.). Při výběru druhů k ověření byly preferovány představitelé polyploidních komplexů či hospodářsky využívané druhy se známou existencí polyploidních jedinců. Flow cytometry enabling rapid measurement of cellular DNA content has been widely used in ichthyology and fishery practice. The aim of the methodology is to contribute to optimization of work on the flow cytometer by helping with the selection, sampling and possibilities of fixation of analyzed tissue and interpretation of obtained data. The target group are people from fishery companies and ichthyologists dealing with the problem of the fish population structure in free water. During the sampling and analyzing of samples problem can be limited availability of fixative and techniques as well as analyzes of material not originally retained for the purpose of ploidy determination. Typical examples are temporary usable or archive preparations, museum material, etc. For the verification were preferred representatives of polyploid complexes or economically exploited species with a known existence of polyploid individuals. Keywords: Fish farming; DNA analyses; erythrocytes Fulltext is available at external website.
Příprava a uchování vzorků ryb pro průtokovou cytometrii

Průtoková cytometrie umožňující rychlé měření obsahu DNA buněk našla široké využití v ichtyologii i rybářské praxi. Cílem metodiky je přispět k optimalizaci práce na průtokovém cytometru a to pomocí ...

Halačka, Karel; Vetešník, Lukáš; Mareš, J.
Ústav biologie obratlovců, 2018

Využití polymerázové řetězové reakce, PCR-RFLP techniky a sekvenační analýzy k determinaci homozygotů, vnitrodruhových heterozygotů a mezidruhových hybridů rodu Salvelinus v chovných zařízeních
Mendel, Jan; Halačka, Karel; Mareš, J.
2017 - Czech
Cílem metodiky je poskytnout relevantní informace a spolehlivé nástroje k determinaci nejčastěji chovaných ryb rodu Salvelinus v ČR a v evropských státech. Metodika obsahuje optimalizovaný postup identifikace čtyř druhů (Salvelinus fontinalis, Salvelinus alpinus, Salvelinus umbla, Salvelinus namaycush) v homozygotním i heterozygotním stavu a v jejich hybridních kombinacích. Metodika popisuje aktuální stav identifikace uvedených druhů ryb v ČR včetně jejich nedostatků a současně navrhuje nové a spolehlivé řešení s využitím polymerázové řetězové reakce, restrikční techniky PCR-RFLP a sekvenace. Vizualizace a separace fragmentů je prováděna buď na agarózovém gelu anebo na přístroji Fragment AnalyzerTM. The methodology provides relevant information and reliable instruments for determination of the most frequently bred fish of the genus Salvelinus in the Czech Republic and in European countries. It includes the optimized process of identification of four species (Salvelinus fontinalis, Salvelinus alpinus, Salvelinus umbla, Salvelinus namaycush) in the homozygous and heterozygous state and in their hybrid combinations. The methodology describes the present situation in identification of the above mentioned fish species in the Czech Republic including its drawbacks and at the same time proposes a new and reliable solution utilizing polymerase chain reaction, PCR-RFLP restriction technique and sequencing. Visualization and separation of diagnostic fragments is performed either on agarose gel or on the Fragment AnalyzerTM. Keywords: Salvelinus; PCR-RFLP technique; breeding facilities Fulltext is available at external website.
Využití polymerázové řetězové reakce, PCR-RFLP techniky a sekvenační analýzy k determinaci homozygotů, vnitrodruhových heterozygotů a mezidruhových hybridů rodu Salvelinus v chovných zařízeních

Cílem metodiky je poskytnout relevantní informace a spolehlivé nástroje k determinaci nejčastěji chovaných ryb rodu Salvelinus v ČR a v evropských státech. Metodika obsahuje optimalizovaný postup ...

Mendel, Jan; Halačka, Karel; Mareš, J.
Ústav biologie obratlovců, 2017

Metodika pro zjišťování početnosti hlodavců v lesním prostředí
Homolka, Miloslav; Zejda, Jan; Heroldová, Marta; Kamler, Jiří
2012 - Czech
Metodika poskytuje návod na provádění monitoringu početnosti hlodavců v lesním prostředí se zaměřením na druhy, které způsobují škody na výsadbě listnatých dřevin. Data o početnosti hlodavců jsou základním předpokladem pro racionální opatření na ochranu výsadeb. Metodika je doplněna základními daty o ekologii cílových druhů. Příručka přispívá k porozumění problematiky vzniku poškození stromků v širších souvislostech a může přispět k efektivnímu vynakládání prostředků na prevenci škod. Metodika je určena především pro pracovníky v lesnické praxi. This methodology provides us with instruction how to monitor rodent densities in forest environment and is concentrated on the species causing damage to broad-leaved forest plantings. Principle presumption for effective plantings protection control is to know rodent’s population density. Basic ecological informations about the target species are also included. This methodology book contribute to better understanding of young tree damage origin in broader connections and contribute to more effective input on damage prevention. Methodology is addressed above all to forest practices workers. Keywords: rodents; young tree damage Available at various institutes of the ASCR
Metodika pro zjišťování početnosti hlodavců v lesním prostředí

Metodika poskytuje návod na provádění monitoringu početnosti hlodavců v lesním prostředí se zaměřením na druhy, které způsobují škody na výsadbě listnatých dřevin. Data o početnosti hlodavců jsou ...

Homolka, Miloslav; Zejda, Jan; Heroldová, Marta; Kamler, Jiří
Ústav biologie obratlovců, 2012

Metodika pro odhad poškození způsobeného hlodavci ohryzem kůry na obnově lesa
Homolka, Miloslav; Zejda, Jan; Heroldová, Marta; Kamler, Jiří
2012 - Czech
Metodika poskytuje návod, jak na základě jednoduchých kritérií odhadovat rozsah ohryzu kůry, který působí hlodavci ve výsadbách listnatých dřevin. Získaná data lze využít pro objektivní zjišťování rozsahu poškození stromků i pro vyčíslování škod, které tím hlodavci působí. Exaktní data o ohryzu kůry mohou být využita jako zpětná vazba pro ověřování účinnosti opatření podniknutá na ochranu kultur před hlodavci i pro racionální posuzování vztahu mezi náklady vynaloženými na ochranu kultur a náklady na dosadbu poškozených porostů. This methodology provides us with instructions, how to estimate extent of bark damage by gnawing caused by rodents on forest plantings based on a simple criterions. Data obtained may be used for objective assessment of rodent origin tree damage extent and its total value calculation. Exact data on tree damage can be used as a back coupling for damage prevention effectiveness. Relation between the rodent damage prevention costs and damaged area replanting costs may be retrospectively considered. Keywords: rodents; tree damage; forest regeneration Available at various institutes of the ASCR
Metodika pro odhad poškození způsobeného hlodavci ohryzem kůry na obnově lesa

Metodika poskytuje návod, jak na základě jednoduchých kritérií odhadovat rozsah ohryzu kůry, který působí hlodavci ve výsadbách listnatých dřevin. Získaná data lze využít pro objektivní zjišťování ...

Homolka, Miloslav; Zejda, Jan; Heroldová, Marta; Kamler, Jiří
Ústav biologie obratlovců, 2012

Metodika stanovení výše náhrad škod způsobených vydrou říční (Lutra lutra)
Poledníková, K.; Poledník, L.; Hlaváč, V.; Maštera, J.; Mináriková, T.; Rešl, D.; Tomášková, L.; Šíma, J.; Toman, A.; Pacovská, M.; Kameníková, M.; Beňová, M.; Kratochvílová, M.; Beran, V.; Kadlečíková, Z.; Růžičková, O.; Hájková, Petra
2010 - Czech
Metodika stanovení výše náhrad škod způsobených vydrou říční na rybích obsádkách v rybnících popisuje přesný postup pro výpočet výše náhrad těchto škod včetně ukázky konkrétních příkladů a stanovuje postup při terénním šetření pro zpracovatele posudků. Je využitelná při zpracování odborných posudků k prokázání výše škody ve smyslu zákona č. 115/2000 Sb. Methodology for determining the amount of compensation of damages caused by Eurasian otter describes exact procedure to evaluate this damages, including calculation examples, and sets procedures for experts compiling the report on how to proceed in field examination. Methodology is possible to use for expert reports by course of Law No. 115/2000. Keywords: Eurasian otter; economic damage Available at various institutes of the ASCR
Metodika stanovení výše náhrad škod způsobených vydrou říční (Lutra lutra)

Metodika stanovení výše náhrad škod způsobených vydrou říční na rybích obsádkách v rybnících popisuje přesný postup pro výpočet výše náhrad těchto škod včetně ukázky konkrétních příkladů a stanovuje ...

Poledníková, K.; Poledník, L.; Hlaváč, V.; Maštera, J.; Mináriková, T.; Rešl, D.; Tomášková, L.; Šíma, J.; Toman, A.; Pacovská, M.; Kameníková, M.; Beňová, M.; Kratochvílová, M.; Beran, V.; Kadlečíková, Z.; Růžičková, O.; Hájková, Petra
Ústav biologie obratlovců, 2010

Využití neinvazivních genetických metod k studiu populačních parametrů vrubozobých ptáků
Kreisinger, J.; Albrecht, Tomáš; Čížková, Dagmar; Javůrková, V.; Munclinger, P.; Stopka, P.
2010 - Czech
Tato publikace představuje metodiku založenou na neinvazivním sběru genetického materiálu z hnízd vrubozobých ptáků (Anseriformes). Pilotní projekt provedený na kachně divoké (Anas platyrhynchos) potvrdil, že tento přístup je vhodný ke stanovení některých parametrů hnízdních populací vrubozobých ptáků jako je například frekvence náhradního hnízdění, míra filopatrie a meziroční disperze. Výhodou oproti klasickým přístupům založeným na přímém odchytu, individuálním značení a cíleném sledování následných reprodukčních pokusů je menší časová a technická náročnost, což vede k podstatně efektivnějšímu samplování cílové populace. Nezanedbatelná není ani nižší disturbance hnízdících ptáků. In this contribution a novel method of obtaining genetic material (DNA) from waterfowl nests using non-invasive approach is briefly described and discussed. Pilot project on Mallards (Anas platyrhynchos) showed that the proposed methodological approach can be used to gather data on basic breeding population parameters, including the frequency of renesting, philopatry, or inter-annual dispersion of individuals. Compared with the more traditional approaches of population biology (e.g., direct trapping of birds, individual marking of individuals by rings etc.) the great advantage of the method proposed is its easy application in the field, leading to more effective sampling of entire populations of focal species at large spatial scales. Last but not least, the non-invasive sampling minimizes the disturbance of breeding individuals. Keywords: conservation genetics; population genetics Available at various institutes of the ASCR
Využití neinvazivních genetických metod k studiu populačních parametrů vrubozobých ptáků

Tato publikace představuje metodiku založenou na neinvazivním sběru genetického materiálu z hnízd vrubozobých ptáků (Anseriformes). Pilotní projekt provedený na kachně divoké (Anas platyrhynchos) ...

Kreisinger, J.; Albrecht, Tomáš; Čížková, Dagmar; Javůrková, V.; Munclinger, P.; Stopka, P.
Ústav biologie obratlovců, 2010

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases