Number of found documents: 6
Published from to

Metodika pro určení úplného tenzoru původního napětí vycházející z vyhodnocení konvergencí na stěnách tunelu
Malík, Josef; Kolcun, Alexej; Staš, Lubomír
2015 - Czech
Předložená metodika umožňuje získat tenzor původního napětí z měření konvergenčních deformací mezi měřickými body dvou a více paralelních profilů. The proposed methodology allows to obtain full stress tensor of deformation measurements convergence between surveying points two or more parallel sections. Keywords: complete stress tensor; convergences; tunnel Available in digital repository of the ASCR
Metodika pro určení úplného tenzoru původního napětí vycházející z vyhodnocení konvergencí na stěnách tunelu

Předložená metodika umožňuje získat tenzor původního napětí z měření konvergenčních deformací mezi měřickými body dvou a více paralelních profilů....

Malík, Josef; Kolcun, Alexej; Staš, Lubomír
Ústav geoniky, 2015

Metodický postup hodnocení účinnosti bezvýlomových trhacích prací GM/15/UCIN
Koníček, Petr; Čížek, P.; Ptáček, Jiří; Stoniš, M.; Przeczek, A.
2015 - Czech
Důlní otřesy patří k významným rizikům hornické práce při exploataci černouhelného ložiska v podmínkách české části hornoslezské uhelné pánve. Bezvýlomové trhací práce jsou nejdůležitějším aktivním prostředkem protiotřesové prevence, kterým lze v obtížných geomechanických podmínkách snížit riziko vzniků důlních otřesů. Pro hodnocení jejich účinnosti (velikosti uvolnění napětí) slouží metodika vyvinutá v 90 letech minulého století. Jejím základem je výpočet tzv. seismického efektu jako kvantifikačního parametru uvolnění napětí. Jeho výpočet se provádí na základě velikosti registrované seismické energie jevu odpovídajícího bezvýlomové trhací práci, velikosti odpálené nálože trhaviny a koeficientu charakterizujícího přírodní prostředí horninového masivu. Metodický postupu verifikuje a zpřesňuje dosud používaný postup výpočtu seismického efektu a jeho hodnocení na základě analýzy rozsáhlých soborů dat bezvýlomových trhacích prací realizovaných v letech 2000 až 2013 a dat seismologického monitoringu. Rock bursts are one of the most dangerous phenomena occurring in coal mining in the Czech part of the Upper Silesian Coal Basin. In these terms, destress blastings belong to the most important of prevention measures. Seismic effects (as an indicator of stress release) represent the ratio of seismic energy released in the rock mass when blasting to the considered energy of the particular detonated chargé. The methodology is a result of ananalysis of a large data set of destress blastings from rock mass and seismological monitoring data collected over the period 2000 - 2013. A new, respectively verified rating system for evaluation of the effectiveness of destress blastings using the registered seismic energy is the basement of the methodology. The methodology determines to experts of underground hardcoal mining for procedure of effectiveness evaluation of destress blasting operations carried out in the rockburst prevention. Keywords: destress blasting; evaluation of effectiveness; hardcoal underground mining Available in digital repository of the ASCR
Metodický postup hodnocení účinnosti bezvýlomových trhacích prací GM/15/UCIN

Důlní otřesy patří k významným rizikům hornické práce při exploataci černouhelného ložiska v podmínkách české části hornoslezské uhelné pánve. Bezvýlomové trhací práce jsou nejdůležitějším aktivním ...

Koníček, Petr; Čížek, P.; Ptáček, Jiří; Stoniš, M.; Przeczek, A.
Ústav geoniky, 2015

Metodické postupy vedení důlních děl a zásahů báňské záchranné služby ve ztížených mikroklimatických podmínkách
Pavelek, Z.; Brožík, V.; Kajzar, Vlastimil
2014 - Czech
Cílem metodiky je poskytnout pracovníkům důlních závodů a zejména pracovníkům báňské záchranné služby základní metodické postupy pro navrhování bezpečných a ekonomických způsobů práce při současné vysoké teplotní zátěži v podmínkách české části hornoslezské uhelné pánve. Metodika zahrnuje oblasti projektování a uplatnění nových hygienických postupů i metodiku posuzování teplotních zátěží při specifických podmínkách velkých hloubek dobývání, které jsou v současnosti v České části hornoslezské pánve dosahovány. Zahrnuje také podrobné pokyny pro práci báňské záchranné služby v takovýchto podmínkách. Methodology provides instructions for safe and economic way for design of mine works at high level of air temperature for miners and mine rescue workers in conditions of the Czech part of the Upper Silesian Coal Basin (USCB). Methodology covers areas of design of roadway support and application of the new health limits and thermal loading in specific conditions of great depth in the USCB as well as instructions for mine rescue service. Keywords: rescue service; methodical instructions; difficult microclimatic conditions Available in a digital repository NRGL
Metodické postupy vedení důlních děl a zásahů báňské záchranné služby ve ztížených mikroklimatických podmínkách

Cílem metodiky je poskytnout pracovníkům důlních závodů a zejména pracovníkům báňské záchranné služby základní metodické postupy pro navrhování bezpečných a ekonomických způsobů práce při současné ...

Pavelek, Z.; Brožík, V.; Kajzar, Vlastimil
Ústav geoniky, 2014

Metodika 3D vizualizace stavby a struktury geomateriálů pomocí průmyslové rentgenové počítačové tomografie - zásady pro získání kvalitních tomografických dat
Souček, Kamil; Staš, Lubomír
2014 - Czech
Zpracovaná metodika byla vytvořena pro stanovení základního postupu určeného pro získání co možná nejkvalitnějších tomografických dat pomocí rentgenové počítačové tomografie (RTG CT) pro účely 3D vizualizace vnitřní stavby geomateriálů (např. horniny, zeminy, stavební materiály, geokompozity apod.) a pro potřeby provádění nedestruktivních kvalitativních i kvantitativních materiálových analýz 3D vnitřní stavby studovaných geomateriálů. Získání kvalitních tomografických dat reprezentuje především proces nastavení různých parametrů RTG počítačového tomografu, který je podrobně popsány v textu metodiky. Nespornou výhodu a novost této metodiky představuje její nedestruktivnost a možnost analyzovat vyšetřované geomateriály v trojrozměrném prostoru. Metodika je zpracována a je ji možno použít pro dva typy RTG CT tomografů firmy Nikon Metrology NV XT H 450 2D/3D a XT H 225 ST. Worked out methodology was created for the determination of the basic procedures designed for obtaining the best possible quality tomographic data using X-ray computed tomography. The methodology was created for the needs of 3D visualization of the geomaterials internal structure (eg. rock, soil, building materials, goecomposites etc.) and for the purposes of carrying out qualitative and quantitative non-destructive material analysis of 3D internal structure of investigated geomaterials. Obtaining the high-quality tomographic data represents primarily the process of setting various parameters of X-ray CT scanners, which are described in this methodology. The indisputable advantage and the novelty of this methodology present its non-destructivity and possibility for analysis of investigated geo-materials in three-dimensional space. The methodology has been prepared and it can be used for two types of X-ray CT scanners from Nikon Metrology NV company XT H 450 2D/3D and XT H 225 ST. Keywords: 3D visualisation; X-ray computer tomography; geomaterials Available in digital repository of the ASCR
Metodika 3D vizualizace stavby a struktury geomateriálů pomocí průmyslové rentgenové počítačové tomografie - zásady pro získání kvalitních tomografických dat

Zpracovaná metodika byla vytvořena pro stanovení základního postupu určeného pro získání co možná nejkvalitnějších tomografických dat pomocí rentgenové počítačové tomografie (RTG CT) pro účely 3D ...

Souček, Kamil; Staš, Lubomír
Ústav geoniky, 2014

Metodické postupy pro zabezpečení stability důlních děl ve velkých hloubkách
Koníček, Petr; Šňupárek, Richard; Konečný, Petr; Ptáček, Jiří; Kukutsch, Radovan; Kajzar, Vlastimil; Waclawik, Petr; Souček, Kamil; Staš, Lubomír; Hortvík, Karel; Konečný, Pavel
2014 - Czech
Metodika poskytuje pracovníkům důlních závodů a projekčních organizací základní metodické isntrukce pro navrhování bezpečných a ekonomických způsobů vyztužování dlouhých důlních děl v podmínkách české části hornoslezské uhelné pánve. Metodika zahrnuje oblast všech používaných typů výztuží od podpěrných ocelových výztuží přes svorníkování, použití dlouhých pramencových kotev až k metodám zpevňujících a stabilizačních injektáží. Methodology provides instructions for safe and economic design of roadways for mining and mining design companies in conditions of the Czech part of the Upper Silesian Coal Basin. Methodology covers area of all used roadway support as a steel arch support, rock bolt and cable bolt support as well as methods of grouting for stability and reinforcement of roadways. Keywords: roadway stability; methodical instructions; hardcoal underground mining Available at various institutes of the ASCR
Metodické postupy pro zabezpečení stability důlních děl ve velkých hloubkách

Metodika poskytuje pracovníkům důlních závodů a projekčních organizací základní metodické isntrukce pro navrhování bezpečných a ekonomických způsobů vyztužování dlouhých důlních děl v podmínkách české ...

Koníček, Petr; Šňupárek, Richard; Konečný, Petr; Ptáček, Jiří; Kukutsch, Radovan; Kajzar, Vlastimil; Waclawik, Petr; Souček, Kamil; Staš, Lubomír; Hortvík, Karel; Konečný, Pavel
Ústav geoniky, 2014

Metodika postupu přípravy odstraňování klečových porostů ve vrcholových polohách Hrubého Jeseníku
Maděra, P.; Šenfeldr, M.; Buček, A.; Tippner, A.; Roštínský, Pavel; Culek, M.; Friedl, M.; Vavříček, D.; Pecháček, J.; Špinlerová, Z.; Matějíček, J.
2012 - Czech
Zpráva obsahuje popis metodiky postupu přípravy odstraňování klečových porostů Hrubého Jeseníku nad horní hranicí lesa posuzující vybrané rizikové environmentální jevy, které by se mohly vyskytnout v případě její realizace. Rizika zahrnují změnu hydrologických poměrů, rýhovou erozi, plošnou erozi, introskeletovou erozi, pohyb sněhu, změnu retenční schopnosti půd, zvýšený pohyb návštěvníků, změnu hranice lesa a růstu smrku a množství biomasy. Doplněn je výpočet výše újmy (škody) způsobené vlastníkům lesa odstraněním porostů borovice kleče z lesních pozemků. Metodika byla certifikována Ministerstvem zemědělství České republiky (osvědčení číslo 101637/2012-MZE-16222/M45). The report describes a preparation procedure of dwarf pine stands removal in the Hrubý Jeseník Mts. assessing selected hazardous environmental phenomena possibly occurring in case of its realization. The hazards include hydrological conditions change, rill erosion, sheet erosion, intraskeletal erosion, snow movement, soil retention change, increase in visitors movement, timberline and spruce growth line change, and biomass quantity. A calculation of damage to forest owners due to dwarf pine stands removal from woodland is supplemented. The procedure was certificated by the Ministry of Agriculture of the Czech Republic (Certification No. 101637/2012-MZE-16222/M45). Keywords: dwafr pine; removal procedure; Hrubý Jeseník Mts. Available on request at various institutes of the ASCR
Metodika postupu přípravy odstraňování klečových porostů ve vrcholových polohách Hrubého Jeseníku

Zpráva obsahuje popis metodiky postupu přípravy odstraňování klečových porostů Hrubého Jeseníku nad horní hranicí lesa posuzující vybrané rizikové environmentální jevy, které by se mohly vyskytnout v ...

Maděra, P.; Šenfeldr, M.; Buček, A.; Tippner, A.; Roštínský, Pavel; Culek, M.; Friedl, M.; Vavříček, D.; Pecháček, J.; Špinlerová, Z.; Matějíček, J.
Ústav geoniky, 2012

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases