Number of found documents: 82264
Published from to

Metody hodnocení chůze dětí s mozkovou obrnou
Kutílek Patrik; Dana Tayser Hassan; Ráfl Jakub
2019 -
Vývoj systému pro záznam pohybu vede k vyššímu zájmu výzkumů o studium a analýzu chůze pomocí matematických a statistických metod hodnocení pohybových dat. V biomechanice byla použita řada metod analýz chůze, které zkoumají rozdíl v pohybu mezi zdravými jedinci a pacienty specifického onemocnění. Tato studie si klade za cíl vybrat a navrhnout metody pro hodnocení kinematických dat a EMG signálu získaného při analýze chůze před a po RAGT s použitím metod hodnocení dat v časových a frekvenčních oblastech. Dvanáct dětí spastické diparézy / diplegie CP (5-17 let) splnilo veškerá kritéria zahrnutí a zúčastnilo se experimentální studie. Kinematická a EMG data byla shromážděna za použití kamerového systému pro zachycení pohybu (Vicon Motion Systems Ltd) a 8 kanálového EMG (Noraxon TeleMyo 2400T, Noraxon U.S.A. Inc.). Naměřená data byla analyzována a vyhodnocena pomocí MATLAB sw (The MathWorks, Inc., Natick, MA). Byla zjištěna statistická významnost rozdílu (p<0,05) před a po aplikaci RAGT v konkrétních případech úhlů v kloubech dolní končetiny, ve společné koordinaci pohybu končetin a svalové aktivitě. Silná spearmanova korelace (> 0,5) prokázala korelaci mezi vybranými určovanými parametry získané zpracováním dat v časové a frekvenční oblasti. Získané výsledky potvrzují, že metody v časové oblasti a ve frekvenční oblasti používané v této studii mohou identifikovat významná zlepšení ve způsobu chůze a lépe porozumět vztahu mezi úhly kloubů a svalovou aktivitou před a po rehabilitaci.The development of motion capture system has attracted the interest of researches for studying the gait analysis using mathematical and statistical methods. Gait analysis has been applied in Biomechanics to investigate the difference in performance between healthy individuals and patients of a specific disease for medical studies. This study aims to select and design methods to evaluate the Kinematic data and EMG signal obtained during gait analysis before and after RAGT using time and frequency domains. Twelve spastic diparesis/diplegia CP children (5-17 years old) met all the inclusion criteria, participated in this experimental study. Kinematic and EMG data were collected using a Camera motion capture system (Vicon Motion Systems Ltd) and 8-channel EMG (Noraxon TeleMyo 2400T, Noraxon U.S.A. Inc.). The measured data were analyzed and evaluated MATLAB, The MathWorks, Inc., Natick, MA). Statistical significance (p<0.05) was evident in single joint motion, couple joint coordination and muscle activity. Furthermore, strong spearman's correlation (> 0.5) demonstrated between time-domain and frequency-domain analysis of the muscle activity. The results obtained confirm that time-domain and frequency-domain methods used in this study can identify significant improvements in the gait pattern and help better understand the relationship between the joint angles and muscle activity before and after rehabilitation. Keywords: Mozková obrna; spasticita; robotický asistovaný trénink chůze; kinematika; elektromyografie; časová doména; frekvenční doména; Cerebral Palsy; Spasticity; robotic-assisted gait training; kinematics; electromyography; time-domain; frequency domain Available at various departments of the ČVUT.
Metody hodnocení chůze dětí s mozkovou obrnou

Vývoj systému pro záznam pohybu vede k vyššímu zájmu výzkumů o studium a analýzu chůze pomocí matematických a statistických metod hodnocení pohybových dat. V biomechanice byla použita řada metod ...

Kutílek Patrik; Dana Tayser Hassan; Ráfl Jakub
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Vývoj přípravku pro rozměrovou kontrolu s využitím CMM
Beránek Libor; Václav Padevět; Zábranský Tomáš
2019 -
Tato diplomová práce pojednává o konstrukci souřadnicových měřících strojů, jejich vývoji a provedení. Dále je zde řešena problematika způsobů upínání pro nejrůznější druhy součástí s použitím modulárních a jednoúčelových upínacích systémů. V praktické části je navrhován jednoúčelový upínací systém pro upnutí osmi typů převodové skříně. Rovněž je zde také testován vliv tohoto systému na způsobilost měřidla.This diploma thesis deals with the construction of coordinate measuring machines, their development and execution. Furthermore, the issue of clamping methods for various types of components using modular and single-purpose clamping systems is discussed. In the practical part is designed single-purpose clamping system for fastening eight types of transmission housings. Also, the effect of this system on the capability of the gauge is also tested. Keywords: Souřadnicový měřící stroj; přípravek; konstrukce; vývoj; kontrola kvality; technologie; upínání; koeficient způsobilosti; Coordinate measuring machine; fixture; construction; development; quality control; technology; fastening; coefficient of gauge capability Available at various departments of the ČVUT.
Vývoj přípravku pro rozměrovou kontrolu s využitím CMM

Tato diplomová práce pojednává o konstrukci souřadnicových měřících strojů, jejich vývoji a provedení. Dále je zde řešena problematika způsobů upínání pro nejrůznější druhy součástí s použitím ...

Beránek Libor; Václav Padevět; Zábranský Tomáš
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Rekonstrukce a sanace jezdeckých kasáren v Mostě
Procházka Michal; Tomáš Plattig; Chotová Jana
2019 -
Tato diplomová práce je věnována problematice sanací a rekonstrukcí budov se zaměřením na vlhkost stavebních konstrukcí a dopady vlhkosti na suterén stavby. Dále se věnuje metodám měření vlhkosti stěn, sanačním opatřením a způsobům jejich provedení na stavebních konstrukcích. Teoretická část práce obsahuje popis a definice stavebně-fyzikálních vlastností stavebních hmot, příčiny vysokého zavlhčení budov a jejich jednotlivé popisy, metody měření a následného vyhodnocení a vypracování vhodného návrhu sanace poškozených konstrukcí. Část práce se zaměřuje na stavby, které pro svou ojedinělost byly začleněny pod ochranu Národního památkového ústavu (NPÚ), s tím spojenou legislativu a případnou volbu a způsob provedení sanačních opatření. V praktické části práce jsou tyto znalosti aplikovány na konkrétním stavebním objektu. Je proveden stavební a historický průzkum stavby, zjistí se příčiny úpadku technického stavu budovy se zaměřením na daný problém, jeho zdokumentování a vypracování konkrétních řešení pro jeho odstranění. Výsledek šetření je vodítkem pro další postup prací na rekonstrukci objektu shrnutý v doporučení v závěru práce.This diploma is devoted to the issue of rehabilitation and reconstruction of buildings with a focus on the moisture of building structures and the impact of moisture on the basement of the building. Furthermore, methods of measurement of wall moisture, remediation measures and methods of their implementation on building structures. The theoretical part contains description and definition of building-physical properties of building materials, causes of high wetting of buildings and their individual description. Methods of measurement and subsequent evaluation and elaboration of suitable design of remediation of damaged structures. Part of the thesis focuses on the buildings that were for their uniqueness included under the protection of the National Heritage Institute (NPÚ), the related legislation and whether this fact influences the choice and the way of implementing remediation measures. In the practical part of this work, this knowledge will be applied to a particular building object. Construction and historical survey of the building will be carried out, the causes of the bankruptcy of the technical condition of the building will be ascertained with a focus on a particular problem, its documentation and the development of specific solutions for its removal. The result of the survey will guide further progress of the reconstruction work, summarized in the final recommendation at the end of the thesis. Keywords: Rekonstrukce; Sanace; Stavebně technický průzkum; Stavební fyzika; Vlhkost; Reconstruction; Remediation; Structural engineering survey; Building physics; Humidity Available at various departments of the ČVUT.
Rekonstrukce a sanace jezdeckých kasáren v Mostě

Tato diplomová práce je věnována problematice sanací a rekonstrukcí budov se zaměřením na vlhkost stavebních konstrukcí a dopady vlhkosti na suterén stavby. Dále se věnuje metodám měření vlhkosti ...

Procházka Michal; Tomáš Plattig; Chotová Jana
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Technologická optimalizace návrhu fasádního systému ve vybraných podmínkách
Váchal Tomáš; Pavel Charvát; Kadleček Jiří
2019 -
Autor se v této diplomové práci zabývá rozborem zvolených typů fasádních systému. Následně zpracovává multikriteriální analýzu zvolených typů fasád, u kterých používá pro porovnání zvolená kritéria. Autor se v této diplomové práci dozvěděl ideální varianty pro zvolené objekty, u kterých měl různé požadavky a díky vícekriteriální analýze dosáhl nejlepšího řešení při použití zvolených kritérií. Dalším zjištěním pro autora jsou nové informace o fasádách a o požadavcích na ně a o multikriteriální analýze, která je vhodná pro rozhodování v podobných případech.In this masters thesis, the author deals with the analysis of selected types of facade systems. Subsequently, he processes multicriterial analysis of selected facade types, where he uses selected criteria for comparison. In this masters thesis, the author found the ideal option for the selected objects for which he had different requirements and thanks to the multi-criteria analysis achieved the best solution using the selected criteria. Another finding for the author are new information about facades about their requirements and also about multi-criteria analysis, which is suitable for decision-making in similar cases. Keywords: Fasáda; fasádní systémy; typologie fasád; vícekriteriální analýza; Saatyho metoda; Facade; facade system; facades typology; multi-criteria analysis; Saaty´s method Available at various departments of the ČVUT.
Technologická optimalizace návrhu fasádního systému ve vybraných podmínkách

Autor se v této diplomové práci zabývá rozborem zvolených typů fasádních systému. Následně zpracovává multikriteriální analýzu zvolených typů fasád, u kterých používá pro porovnání zvolená kritéria. ...

Váchal Tomáš; Pavel Charvát; Kadleček Jiří
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Stavebně technologický projekt - Bytový dům - Prosek I– B1-B2
Váchal Tomáš; Karolína Pechlátová; Maxa Milan
2019 -
Posouzení předané projektové dokumentace (pro provádění stavby) a její případné doplnění, řešení prostorové, technologické a časové struktury komplexního stavebního procesu akce včetně zpracování kontrolního a zkušebního plánu, environmentálního plánu a plánu BOZP, návrh zařízení staveniště, technologický postup prací (výrobní předpis) 5 vybraných významných procesů, doprovodná technická zpráva s komentářem řešení. Návrh variantního řešení zdvihacích prostředků.Construction documents (executive construction documentation) revision along with its complementation, if necessary; space, technology and time structure of the complex construction process, including inspection and test plan, environmental plan and health and safety plan, site facilities proposal, technological process for 5 significant procedures, an accompanying technology report with comments about the solution. Alternative possibility for lifting equipment. Keywords: stavebně technologický projekt; harmonogram prací; zařízení staveniště; technologický postup; construction technology project; construction timeline; site facilities; technology process Available at various departments of the ČVUT.
Stavebně technologický projekt - Bytový dům - Prosek I– B1-B2

Posouzení předané projektové dokumentace (pro provádění stavby) a její případné doplnění, řešení prostorové, technologické a časové struktury komplexního stavebního procesu akce včetně zpracování ...

Váchal Tomáš; Karolína Pechlátová; Maxa Milan
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Syndrom nemocných budov u rekonstrukcí
Procházka Michal; Jana Jirušová; Špaček Josef
2019 -
V této diplomové práci se autor zabývá syndromem nemocných budov u rekonstrukcí. Nejprve se zaměřuje na vysvětlení pojmu syndromu nemocných budov, poté specifikuje rizikové faktory SBS, kterými jsou: zvuk, osvětlení, chemické škodliviny, aerosoly, biologičtí škůdci, tepelně - vlhkostní mikroklima, odéry, radon, statické pole, elektromagnetické pole a interiér budovy. Následně se zaměřuje na stavby, u kterých by mohlo docházet k syndromu nemocných budov. Řeší zde problémy s odstraněním azbestu v uzavřeném kontrolovaném pásmu, sanaci radonu a vlhkosti. Ke každému z těchto problémů autor vypracoval samostatný technologický postup vhodného řešení.This dissertation author writes about syndrome of sick buildings in reconstructions. First she focus on explanation of the name syndrome of sick buildings in reconstructions and then specify risky factors of SBS which are: sound, lightening, chemic pollutants, aerosols, biology pests, temperature-humidity microclimate, smells, radon, static field, electromagnetical field and interior of building. Then he focus on two buildings with possible syndrome of sick buildings. On the first object she solves a problem with asbestos removing in closed controled zone. On the second building there are more of these problems, first is solved removing of asbestos in open controlled zone then removing of radon and humidity. For all these problems the author worked out method statement. Keywords: Syndrom nemocných budov; azbest; radon; vlhkost; Syndrome of sick buildings; asbestos; radone; humidity Available at various departments of the ČVUT.
Syndrom nemocných budov u rekonstrukcí

V této diplomové práci se autor zabývá syndromem nemocných budov u rekonstrukcí. Nejprve se zaměřuje na vysvětlení pojmu syndromu nemocných budov, poté specifikuje rizikové faktory SBS, kterými jsou: ...

Procházka Michal; Jana Jirušová; Špaček Josef
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Využití informačních technologií u výjezdů zdravotnické záchranné služby
Černý Hynek; Jan Topolánek; Staněk Martin
2019 -
Diplomová práce se zaměřuje na využití moderních informačních technologií, v podobě výjezdových tabletů, během výjezdů zdravotnické záchranné služby. Teoretická část uvádí legislativní povinnost pro vedení zdravotnické dokumentace a zmiňuje všechny významné druhy dokumentace využívané v prostředí zdravotnické záchranné služby. Následně je řešena problematika využívání výjezdových tabletů zdravotnickou záchrannou službou, zejména využívané modely tabletů, jejich hardware a software a detailní popis současných funkcí, které výjezdové tablety nabízí. Závěr teoretické části uvádí příkladem využíváni výjezdového tabletu u zdravotnické záchranné služby v Polské republice. Praktická část řeší, pomocí dotazníkového šetření, spokojenost zaměstnanců zdravotnických záchranných služeb s využíváním současných výjezdových tabletů a zjišťuje, jaké další funkce by byly využitelné v praxi s ohledem na edukaci a na medicínu katastrof. Výsledky dotazníkového šetření jsou následně analyzovány SWOT analýzou. Závěrem je navrženo 6 funkcí výjezdových tabletů, které vzešly z analýzy s nejvíce pozitivním hodnocením. Tyto funkce jsou doplněny grafickým návrhem.This thesis concentrates on the use of modern information technology, in the form of portable tablets, used during emergency ambulance services. The theoretical part of the thesis deals with the legislative obligations for keeping of medical records and mentions all important types of documentation used in the emergency ambulance service environment. Following this, the thesis deals with the issues of usage of portable tablets by the emergency ambulance services, namely the models (types) of tablets, their hardware and software and a detailed description of current functionalities, that these tablets offer. In conclusion, the theoretical part of the thesis mentions case studies involving the use of portable tablets by the emergency ambulance services in Poland. The practical part of the thesis deals with the satisfaction of employees of the emergency services that use portable tablets, by using questionnaires and informs of subsequent functionalities, that could be beneficially used in practise focusing on education and disaster medicine. The results the questionnaire investigation are subsequently analysed using the SWOT methodology. To conclude, arising from the analysis, six functions with the highest evaluation score are proposed for the portable tablets. A graphic design compliments the description these functions. Keywords: elektronická karta pacienta; zdravotnická dokumentace; aplikace využívané ve zdravotnictví; výjezdové tablety; edukace v přednemocniční péči; software pro medicínu katastrof; patient electronic card; medical documentation; healthcare applications; portable tablets; education in pre-hospital care; disaster medicine software Available at various departments of the ČVUT.
Využití informačních technologií u výjezdů zdravotnické záchranné služby

Diplomová práce se zaměřuje na využití moderních informačních technologií, v podobě výjezdových tabletů, během výjezdů zdravotnické záchranné služby. Teoretická část uvádí legislativní povinnost pro ...

Černý Hynek; Jan Topolánek; Staněk Martin
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Aditivní výroba polotovarů pulzní PTA metodou
Rohan Pavel; Monika Boxanová; Janata Marek
2019 -
Diplomová práce se zabývá problematikou aditivní výroby polotovarů pulzní PTA metodou pro materiály Titan Grade 1 a Stellite. Rešeršní část je zaměřena na úvod do aditivních technologií, dále na problematiku navařování a rozbor titanových a vysoko-kobaltových materiálů. Experimentální část se zabývá určením vyhovujících parametrů plazmového navařování pro vytvoření 3D objektu z výše zmíněných materiálů.The diploma thesis deals with the issue of additive manufacturing of semi-finished products by using the pulse PTA method for the "Stellite" and Titanium Grade 1 types of alloys. The research part is focused on an introduction to additive manufacturing technologies and further on the issue of welding and on an analysis of the characteristics of titanium materials and materials with cobalt-based materials. The experiment part determines suitable parameters of Plasma Transferred Arc for creating a 3D object from the above-mentioned materials. Keywords: Aditivní technologie; PTA; titan; vysoko-kobaltová slitina; Aditive manufacturing; PTA; Titanium; Stellite alloys Available at various departments of the ČVUT.
Aditivní výroba polotovarů pulzní PTA metodou

Diplomová práce se zabývá problematikou aditivní výroby polotovarů pulzní PTA metodou pro materiály Titan Grade 1 a Stellite. Rešeršní část je zaměřena na úvod do aditivních technologií, dále na ...

Rohan Pavel; Monika Boxanová; Janata Marek
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Vicekriteriální návrh sanace zdiva v objektu bývalého kravína
Váchal Tomáš; Kateřina Blahýnková; Teršl Jakub
2019 -
Cílem této diplomové práce je zhodnocení možností návrhu sanačních metod na bývalé statkářské budově v centru obce Kostomlaty pod Milešovkou. Návrhy budou posouzeny z hlediska použitých technologií, doby trvání a finančních nákladů. První část diplomové práce obsahuje úvod do problematiky sanace vlhkosti. V druhé části je zpracováno samotné řešení jednotlivých možností sanace a závěrem je vyhodnocení variant pomocí vícekriteriálního hodnocení variant.The aim of this master's thesis is to evaluate the possibilities of moisture remediation in a barn previously used for keeping cows and pigs in the center of Kostomlaty pod Milešovkou. The proposals will be assessed in terms of the technologies used, process duration, and financial costs. The first part of the thesis contains an introduction to the issue of moisture rehabilitation. In the second part, the solution of individual remediation options is elaborated, with the conclusion being a multi-criteria evaluation of the variants. Keywords: Sanace zdiva; vlhkost zdiva; rekonstrukce budov; hydroizolace; odvlhčování; stavba; Moisture remediation; humidity; reconstruction; hydro-isolation; dehumidification; building Available at various departments of the ČVUT.
Vicekriteriální návrh sanace zdiva v objektu bývalého kravína

Cílem této diplomové práce je zhodnocení možností návrhu sanačních metod na bývalé statkářské budově v centru obce Kostomlaty pod Milešovkou. Návrhy budou posouzeny z hlediska použitých technologií, ...

Váchal Tomáš; Kateřina Blahýnková; Teršl Jakub
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Hodnocení nástrojů při obrábění slitiny niklu frézováním
Rázek Vítězslav; Vojtěch Forman; Vilcsek Igor
2019 -
Cílem diplomové práce je zhodnocení kvality povrchu obráběné niklové slitiny Inconel 713 LC na základě integrity povrchu a vliv na nástroje při jejím frézování. Součástí tohoto zhodnocení je analýza sil, které vznikají při čelním frézování, měření drsnosti povrchu a tvrdosti ve zpevněné povrchové vrstvě po obrábění a analýza zbytkových napětí. Zároveň bude provedeno měření opotřebení nástrojů po obrábění. Teoretická část bude obsahovat úvod do problematiky niklových slitin a jejich obrábění. Dále bude v teoretické části přiblížena problematika integrity povrchu a metody jejího měření, včetně mechanismů opotřebení nástroje při obrábění. Experimentální část pak bude zaměřena na samotné měření a vyhodnocování sil při čelním frézování, opotřebení nástrojů a integrity povrchu s ohledem na různé řezné podmínky a různou geometrii nástroje.The aim of this thesis is to evaluate the surface quality of machined nickel alloy Inconel 713 LC on the basis of surface integrity and influence on the tools during its milling. Part of this assessment is the analysis of the forces generated by face milling, surface roughness measurements, hardness in the reinforced surface layer after machining and residual stresses analysis. The after machining tools wear will be measured as well. The theoretical part will include an introduction to nickel alloys and their machining. Further, in the theoretical part, the issue of surface integrity and methods of its measurement, including tool wear mechanisms during machining, will be discussed. The experimental part will then be focused on the measurement and evaluation of forces in face milling, tool wear and surface integrity with respect to different cutting conditions and different tool geometry. Keywords: Nikl; Inconel; čelní frézování; integrita povrchu; síly při obrábění; drsnost; opotřebení nástroje; mikrotvrdost; zpevnění; zbytková napětí; Nickel; Inconel; face milling; surface integrity; cutting forces; roughness; tool wear; microhardness; hardening; residual stress Available at various departments of the ČVUT.
Hodnocení nástrojů při obrábění slitiny niklu frézováním

Cílem diplomové práce je zhodnocení kvality povrchu obráběné niklové slitiny Inconel 713 LC na základě integrity povrchu a vliv na nástroje při jejím frézování. Součástí tohoto zhodnocení je analýza ...

Rázek Vítězslav; Vojtěch Forman; Vilcsek Igor
České vysoké učení technické v Praze, 2019

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases