Number of found documents: 65588
Published from to

Návrh IQRF/DALI ovladače světel
Gerych, Lukáš; Fujdiak, Radek; Slanina, Martin
2020 - Czech
Práce se zabývá návrhem a realizací zařízení pro ovládání světelného zdroje vzdáleně přes internet. Jsou zde použity dva standardy a to pro bezdrátový přenos malých dat IQRF a pro řízení světelných zdrojů DALI. Cílem je zkombinovat oba standardy a vytvořit tím zařízení, které bude schopno bezdrátově ovládat světelný zdroj. The thesis deals with the design and realization of device for controlling the light source remotely over the internet. The work uses two standards for wireless transmission of small data IQRF and for control DALI light sources. The purpose is to combine both standards and create a device that will be able to wirelessly control the light source. Keywords: IQRF síť; IQRF moduly; DALI rozhraní; MCU; převodník úrovní; IoT; IQRF network; IQRF modules; DALI interface; MCU; level converter; IoT Available in a digital repository NRGL
Návrh IQRF/DALI ovladače světel

Práce se zabývá návrhem a realizací zařízení pro ovládání světelného zdroje vzdáleně přes internet. Jsou zde použity dva standardy a to pro bezdrátový přenos malých dat IQRF a pro řízení světelných ...

Gerych, Lukáš; Fujdiak, Radek; Slanina, Martin
Vysoké učení technické v Brně, 2020

Systém domovního vytápění s hybridní komunikací
Ambrož, Milan; Urbanec, Tomáš; Povalač, Aleš
2020 - Czech
Tato diplomová práce se zabývá návrhem systému domovního vytápění s hybridní komunikací pro řízení vytápění především rodinných domů. Celek je připraven především pro práci s akumulační nádobou a více zdroji tepla. In this thesis, heating system with hybrid control of the heating intended for houses is proposed. The system is primarily prepared for storage tank and multiple heat sources. Keywords: vytápění; domácí automatizace; ovládání kotle; regulace teploty; RFM-95; STM32; heating; home automation; boiler control; temperature control; RFM-95; STM32 Available in a digital repository NRGL
Systém domovního vytápění s hybridní komunikací

Tato diplomová práce se zabývá návrhem systému domovního vytápění s hybridní komunikací pro řízení vytápění především rodinných domů. Celek je připraven především pro práci s akumulační nádobou a více ...

Ambrož, Milan; Urbanec, Tomáš; Povalač, Aleš
Vysoké učení technické v Brně, 2020

Analýza elektrodynamických sil v elektrických přístrojích
Dobrovolný, Jan; Valenta, Jiří; Šimek, David
2020 - Czech
Diplomová práce řeší problematiku silového působení v elektrických přístrojích. V současné době jsou na přístroje a obzvláště na jejich kontakty kladeny vysoké požadavky na spolehlivost, životnost a mechanickou odolnost. Síly vyvolané průchodem proudu působí ve většině případů negativně na proudovodnou dráhu přístroje a mechanicky ji deformují. Konstrukce přístroje musí tyto síly zohledňovat. V práci jsou odvozeny a popsány vztahy pro výpočet elektrodynamických sil. Jsou řešeny různé konfigurace a provedení proudovodné dráhy. Dále se práce zabývá problematikou sil v kontaktech. Jednotlivé teoretické vztahy jsou následně použity pro analýzu konkrétního odpojovače QAK firmy IVEP a.s. V rámci diplomové práce proběhlo překreslení přístroje do 3D programu SolidWorks. Tento model byl dále použitý pro analýzu přístroje v programu ANSYS Maxwell. V práci jsou porovnány dosažené výsledky analytických rovnic a numerických simulací. The master thesis deals with the phenomena called electro-dynamic force in the electrical apparatus. Nowadays, there are high requirements for electrical devices. The devices and especially their contacts are subject to high demands on reliability, reliability and mechanical durability. The electro-dynamic forces caused by the passage of electric current mechanically deform the current path. The design of the electrical apparatus must take these forces into account. Equations for electro-dynamic forces calculation are presented. In master thesis, individual parts of the current path are derived and described. Various configurations and designs of the current path are solved. The thesis also deals with the issue of forces in electrical contacts. Individual theoretical equations are then applied to a particular disconnector QAK, made by company IVEP, a.s. Parts of the disconnector were redrawn into 3D program SolidWorks. The model was analysed in program ANSYS Maxwell. The thesis compares the achieved results of analytical equations and numerical simulations. Keywords: Elektrický proud; elektrodynamické síly; odpojovač; elektrické kontakty.; Electric current; electro-dynamic forces; disconnector; electrical contacts. Available in a digital repository NRGL
Analýza elektrodynamických sil v elektrických přístrojích

Diplomová práce řeší problematiku silového působení v elektrických přístrojích. V současné době jsou na přístroje a obzvláště na jejich kontakty kladeny vysoké požadavky na spolehlivost, životnost a ...

Dobrovolný, Jan; Valenta, Jiří; Šimek, David
Vysoké učení technické v Brně, 2020

Nabíječka 14,6 V 100 A pro LiFePO4 akumulátor
Hanžl, Ondřej; Folprecht, Martin; Martiš, Jan
2020 - Czech
Tato práce se zabývá návrhem, konstrukcí a testováním spínaného zdroje, který slouží jako nabíječka pro akumulátor LiFePO4 s výstupními parametry až 100~A při napětí 14,6~V. Výstupní napětí i proud jsou regulovatelné v plném rozsahu. Pro tento zdroj byla vybrána topologie dvou jednočinných propustných měničů pracujících v protitaktu do společné tlumivky. Základem řídících obvodů je IO SG3525. Kaskádní regulaci výstupního napětí s podřízenou proudovou smyčkou tvoří dva diskrétní operační zesilovače. Součástí řídících obvodů je podpěťová ochrana a samostatná nadproudová ochrana na primární straně. This thesis deals with a design, construciton and testing of a switch-mode power supply (SMPS) which is working as a LiFEPO4 battery charger with output current up to 100~A and output voltage up to 14,6~V. The output voltage and current can be regulated by the operator from zero to maximum value. For this SMPS Half-bridge asymmetrical forward converter with two transformers and common output inductor topology is chosen. The control circuits are run by the IC SG3525. Cascaded regulation of output voltage and current is implemented by two discrete operational amplifiers. Undervoltage protection of the control circuits and independent overcurrent protection on the primary side is also implemented. Keywords: Nabíječka; Akumulátor LiFePO4; Spínaný zdroj; Propustný DC/DC měnič; Battery charger; LiFEPO4 battery; SMPS; Forward DC/DC converter Available in a digital repository NRGL
Nabíječka 14,6 V 100 A pro LiFePO4 akumulátor

Tato práce se zabývá návrhem, konstrukcí a testováním spínaného zdroje, který slouží jako nabíječka pro akumulátor LiFePO4 s výstupními parametry až 100~A při napětí 14,6~V. Výstupní napětí i proud ...

Hanžl, Ondřej; Folprecht, Martin; Martiš, Jan
Vysoké učení technické v Brně, 2020

Bezpečnost operačních systémů založených na distribuci Red Hat Enterprise Linux
Kňažeková, Nikola; Ilgner, Petr; Komosný, Dan
2020 - English
Táto diplomová práca sa zameriava zvyšovanie bezpečnosti v operačných systémoch založených na Red Hat Enterprise Linux, na základe analyzovaných zraniteľnosti za posledných 5 rokov. V teoretickej časti sú popísané slabiny a zraniteľnosti, základné bezpečnostné mechanizmy v Linuxe, so zameraním na technológiu SELinux. Technológia SELinux je súčasťou operačných systémov Red Hat Enterprise Linux, Fedora a CentOS. Na základe analyzovaných zraniteľností bola v praktickej časti navrhnutá konfigurácia technológie SELinux. V návrhu sú popísané prvky, ktoré sa budú konfigurovať a tými sú SELinuxové booleany, SELinuxové moduly a SELinuxoví užívatelia, so zameraním na ochranu pamäte, eskalovanie privilégií, spúšťaniu kódu, úniku dat a obmedzenie procesov a užívateľov. Na základe návrhov bola vytvorená konfigurácia v konfiguračnom nástroji Ansible, ktorej cieľom je umožniť užívateľovi jednoducho a rýchlo nakonfigurovať hosťa. Okrem nej boli vytvorene ďalšie dve konfigurácie, ktoré umožnia vrátiť systém do predchádzajúceho stavu alebo uzamknúť SELinuxovú konfiguráciu. Následne sa overoval dopad konfigurácií na použiteľnosť systému a nájdené chyby boli opravené alebo nahlásené. Posledná časť overuje funkčnosť konfigurácie pred zneužitím zraniteľností. This master’s thesis focuses on increasing the security of Red Hat Enterprise Linux derived operating systems, based on the vulnerabilities analyzed over the last 5 years. The theoretical part describes the weaknesses and vulnerabilities, and the basic security mechanisms in Linux, with a focus on a SELinux technology. SELinux technology is shipped with the operating systems Red Hat Enterprise Linux, Fedora, and CentOS. In the practical part, based on the analyzed vulnerabilities, the configuration of the SELinux technology was designed. The design describes the elements that will be configured, namely SELinux booleans, SELinux modules, and SELinux users, focused on memory protection, escalation of privileges, code execution, data leakage, and restriction of processes and users. Based on the suggestions, a configuration was created in the Ansible configuration tool, which aims to allow the user to simply and quickly configure systems. In addition, two more configurations have been created that will allow users to revert the SELinux configuration to a previous state or lockdown the SELinux configuration. Subsequently, the impact of the configurations on the usability of the system was verified, and the found bugs were fixed or reported. The last part verifies the functionality of the configuration against exploit vulnerabilities. Keywords: Discretionary Access Control; Mandatory Access Control; Red Hat Enterprise Linux; Security; SELinux Technology; Vulnerability; Bezpečnosť; Povinné riadenie prístupu; Red Hat Enterprise Linux; SELinux Technológia; Voliteľné riadenie prístupu; Zraniteľnosť Available in a digital repository NRGL
Bezpečnost operačních systémů založených na distribuci Red Hat Enterprise Linux

Táto diplomová práca sa zameriava zvyšovanie bezpečnosti v operačných systémoch založených na Red Hat Enterprise Linux, na základe analyzovaných zraniteľnosti za posledných 5 rokov. V teoretickej ...

Kňažeková, Nikola; Ilgner, Petr; Komosný, Dan
Vysoké učení technické v Brně, 2020

Návrh a implementace síťového kolektoru
Bošeľa, Jaroslav; Horváth, Tomáš; Oujezský, Václav
2020 - Slovak
Táto diplomová práca sa zaoberá popisom informačných protokolov sieťového toku, najmä popisom protokolu Cisco NetFlow verzie 9. Popisuje jeho vlastnosti, formát správ a atribúty prenášaných dát. Práca sa zameriava hlavne na prenášanú šablónu NetFlow v9, ktorá definuje polia a dáta v následnom dátovom toku. Podstata práce spočíva v implementácií jednoduchého NetFlow v9 parseru v programovacom jazyku Python, jeho testy na zachytené UDP dáta zo súboru a testovanie na porte vývojového serveru v laboratóriu. Dáta je v rámci implementácie možné ukladať aj do pripravenej databázy, ktorá je definovaná ako možný výstup z parsovania a zachytávania This master’s thesis deals with description of information protocol of network flow, mainly definition of Cisco NetFlow version 9. Describes it’s features, message format and attributes of transmitted data. The thesis is primarly focused onto NetFlow v9 transmitted template, which defines fileds and data in consecutive data flow. The essence of the thesis consists in implementation of simple NetFlow v9 parser, which has been programmed in Python prog.language, it’s tests of captured UDP data from file and port capture testing on development server in lab. There is a possibility of saving captured and parsed data into prepared database within implementation as output from capturing. Keywords: Network traffic; transmission; protocols; data flow; analysis; NetFlow; Cisco; NetFlow v9; packets; IPFIX; sFlow; NetStream; OpenFlow; CFLOW; Python; fields; export; collector Available in a digital repository NRGL
Návrh a implementace síťového kolektoru

Táto diplomová práca sa zaoberá popisom informačných protokolov sieťového toku, najmä popisom protokolu Cisco NetFlow verzie 9. Popisuje jeho vlastnosti, formát správ a atribúty prenášaných dát. Práca ...

Bošeľa, Jaroslav; Horváth, Tomáš; Oujezský, Václav
Vysoké učení technické v Brně, 2020

Automatická detekce událostí ve fotbalových zápasech
Dvonč, Tomáš; Říha, Kamil; Přinosil, Jiří
2020 - Slovak
Táto diplomová práca popisuje metódy vhodné na automatickú detekciu udalostí z video sekvencií zameraných na futbalové zápasy. Prvá časť práce je zameraná na analýzu a vytvorenie postupov na extrakciu informácií z dostupných dát. Druhá časť práce sa zaoberá implementáciou vybraných metód a algoritmu neurónovej siete pre detekciu rohového kopu. V práci boli realizované dva experimenty. Prvý zachytáva statickú informáciu z jednej snímky a druhý je zameraný na detekciu z časopriestorových dát. Výstupom tejto práce je program na automatickú detekciu udalostí, pomocou ktorého je možné interpretovať výsledky z vytvorených experimentov. Táto práca môže figurovať ako základ k získaniu nových poznatkov o problematike a takisto k ďalšiemu vývoju detekcie udalosti z futbalu. This diploma thesis describes methods suitable for automatic detection of events from video sequences focused on football matches. The first part of the work is focused on the analysis and creation of procedures for extracting informations from available data. The second part deals with the implementation of selected methods and neural network algorithm for corner kick detection. Two experiments were performed in this work. The first captures static information from one image and the second is focused on detection from spatio-temporal data. The output of this work is a program for automatic event detection, which can be used to interpret the results of the experiments. This work may figure as a basis to gain new knowledge about the issue and also to the further development of detection events from football. Keywords: football; action recognition; deep learning; 2D; 3D; CNN; RNN; tensorflow Available in a digital repository NRGL
Automatická detekce událostí ve fotbalových zápasech

Táto diplomová práca popisuje metódy vhodné na automatickú detekciu udalostí z video sekvencií zameraných na futbalové zápasy. Prvá časť práce je zameraná na analýzu a vytvorenie postupov na extrakciu ...

Dvonč, Tomáš; Říha, Kamil; Přinosil, Jiří
Vysoké učení technické v Brně, 2020

Měření parametrů optických a opto-elektrických komponent
Horňáková, Veronika; Dejdar, Petr; Münster, Petr
2020 - Slovak
Táto diplomová práca sa zaoberá optickými a optoelektronickými komponentami. Prvá časť práce popisuje vybrané tri optické a tri optoelektronické komponenty. Z optických komponent to sú delič výkonu, izolátor a cirkulátor. Z optoelektronických sú to laserová dióda, fotodetektor a modulátor. Pri každej súčiastke boli definované základné parametre merania. V experimentálnej časti boli zmerané štyri vybrané komponenty od rôznych výrobcov. Vybrané komponenty sú deliče výkonu, izolátory, cirkulátory a laserová dióda. Následne boli zmerané parametre porovnané s katalógovými hodnotami. This diploma thesis deals with optical and optoelectronic components. The first part describes three selected optical and three optoelectronic components. Optical components include power divider, isolator and circulator. The optoelectronic ones are laser diode, photodetector and modulator. Basic measurement parameters were defined for each component. In the experimental part, four components from different manufacturers were measured. Selected components are power dividers, isolators, circulators and a laser diode. Subsequently, the measured parameters were compared with the catalog values. Keywords: Power divider; isolator; circulator; laser diode; photodetector; modulator Available in a digital repository NRGL
Měření parametrů optických a opto-elektrických komponent

Táto diplomová práca sa zaoberá optickými a optoelektronickými komponentami. Prvá časť práce popisuje vybrané tri optické a tri optoelektronické komponenty. Z optických komponent to sú delič výkonu, ...

Horňáková, Veronika; Dejdar, Petr; Münster, Petr
Vysoké učení technické v Brně, 2020

Segmentace žeber v hrudních CT skenech
Kašík, Ondřej; Kolář, Radim; Jakubíček, Roman
2020 - Czech
Tato práce se zabývá návrhem a realizací algoritmu pro segmentaci žeber z hrudních CT dat. Pro segmentaci je zvolena metoda detekce středových linií žeber. Prvním krokem tohoto přístupu je extrakce středových linií kostí vstupních CT dat. Středové linie jsou rozděleny na krátká primitiva, která jsou poté klasifikována do dvou kategorií podle toho, zdali reprezentují středovou linii žebra či nikoliv. Následně se středové linie žeber stávají počátečními body metody narůstání oblastí v trojrozměrném prostoru, kterou je realizována finální segmentace žeber. V rámci práce byla manuálně anotována databáze 10 CT skenů, která byla následně využita pro validaci navrženého přístupu segmentace. Dosažená úspěšnost klasifikace primitiv je 96,7 %, úspěšnost segmentace žeber (Dice koeficient) je pak 86,8 %. This thesis deals with design and implementation of an algorithm for segmentation of ribs from thoracic CT data. For the segmentation method of rib centerlines detection is chosen. The first step of this approach is to extract the centerlines of all the bones located in the scan. These centerlines are divided into short primitives, which are subsequently classified into couple of categories, depending on whether they represent the centerline of the rib. Subsequently, the centrelines of ribs are used as the seed points of the region growing algorithm in three-dimensional space, which realizes the final segmentation of the ribs. Within the work, a database of 10 CT scans was manually annotated, which was subsequently used to validate a performance of the proposed segmentation approach. The achieved success rate of primitive classification is 96,7 %, the success rate of rib segmentation (Dice coefficient) is 86,8 %. Keywords: Výpočetní tomografie; segmentace; žebra; středové linie; klasifikace; Computed tomography; segmentation; ribs; centrelines; classification Available in a digital repository NRGL
Segmentace žeber v hrudních CT skenech

Tato práce se zabývá návrhem a realizací algoritmu pro segmentaci žeber z hrudních CT dat. Pro segmentaci je zvolena metoda detekce středových linií žeber. Prvním krokem tohoto přístupu je extrakce ...

Kašík, Ondřej; Kolář, Radim; Jakubíček, Roman
Vysoké učení technické v Brně, 2020

Detekce CNV v sekvenačních datech
Pleskačová, Barbora; Škutková, Helena; Jugas, Robin
2020 - Czech
Detekci variability počtu kopií v prokaryotických organismech je v současné době věnováno čím dál více pozornosti, a to zejména díky souvislosti CNV s patogenitou a antibiotickou rezistencí bakterií. Algoritmus navržený v této práci využívá k odhalování CNV segmentů detekci extrémů v signálu s hloubkou pokrytí. Pokrytí čtení je běžně získáno mapováním osekvenovaných čtení jednoho jedince, k již známé referenční sekvenci jiného jedince stejného druhu. Dva jedinci se však vždy budou v určitém množství genů lišit, vznikají tak nenamapovaná čtení, která jsou zbytečně zahozena. Tato práce proto předpokládá, že biologická přesnost detekce CNV se dá zvýšit použitím nové reference, která je vytvořena ze stejného setu čtení jako čtení k této referenci mapovaná. Pro ověření tohoto tvrzení je využito sekvenačních čtení jedinců bakterie Klebsiella pneumoniae. Copy number variation detection in prokaryotic organisms is currently receiving more and more attention, mainly due to the association of CNV with pathogenicity and antibiotic resistance in bacteria. The algorithm designed in this thesis uses peak detection in sequencing coverage to detect CNV segments. Read coverage is commonly obtained by mapping sequencing reads of one individual to an already known reference of another individual of the same species. However, two individuals will always differ in a certain number of genes, resulting in unmapped reads that are unnecessarily discarded. Therefore, this work assumes that the biological accuracy of CNV detection can be increased by using a new reference that is created from the same set of reads as the reads mapped to this reference. Sequencing reads of Klebsiella pneumoniae individuals are used to verify this assertion. Keywords: Variabilita počtu kopií; CNV; strukturní variabilita; prokaryotní genom; sekvenační čtení; pokrytí; Copy number variation; CNV; structural variation; prokaryotic genome; sequencing reads; coverage Available in a digital repository NRGL
Detekce CNV v sekvenačních datech

Detekci variability počtu kopií v prokaryotických organismech je v současné době věnováno čím dál více pozornosti, a to zejména díky souvislosti CNV s patogenitou a antibiotickou rezistencí bakterií. ...

Pleskačová, Barbora; Škutková, Helena; Jugas, Robin
Vysoké učení technické v Brně, 2020

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases