Number of found documents: 13756
Published from to

City simulation software for modeling, planning, and strategic assessment of territorial city units
Svítek, M.; Přibyl, O.; Vorel, J.; Garlík, B.; Resler, Jaroslav; Kozhevnikov, S.; Krč, Pavel; Geletič, Jan; Daniel, Milan; Dostál, R.; Janča, T.; Myška, V.; Aralkina, O.; Pereira, A. M.
2021 - English
The Smart Resilience City concept is a new vision of a city as a digital platform and eco-system of smart services where agents of people, things, documents, robots, and other entities can directly negotiate with each other on resource demand principals providing the best possible solution. It creates the smart environment making possible self-organization in sustainable or, when needed, resilient way of individuals, groups and the whole system objectives. Available on request at various institutes of the ASCR
City simulation software for modeling, planning, and strategic assessment of territorial city units

The Smart Resilience City concept is a new vision of a city as a digital platform and eco-system of smart services where agents of people, things, documents, robots, and other entities can directly ...

Svítek, M.; Přibyl, O.; Vorel, J.; Garlík, B.; Resler, Jaroslav; Kozhevnikov, S.; Krč, Pavel; Geletič, Jan; Daniel, Milan; Dostál, R.; Janča, T.; Myška, V.; Aralkina, O.; Pereira, A. M.
Ústav informatiky, 2021

Zpráva o výsledcích mikroskopické analýzy vzorků barevných vrstev v interieru objektu: bazilika Sv. Václava, Stará Boleslav
Frankeová, Dita; Slížková, Zuzana; Jurkovská, Lucie
2020 - Czech
Pomocí optické a elektronové mikroskopie byla popsána souvrství jednotlivých vzorků, tloušťky vrstev a jejich chemické složení. Bylo určeno, že většinou se jedná o vápenné nátěry s přídavkem přírodních hlinek, příp. zinečnatých, olovnatých či železitých pigmentů. The layers of individual samples, layer thicknesses, and their chemical composition were described using optical and electron microscopy. It was determined that most of them are lime coatings with the addition of natural clays, or zinc, lead, or iron pigments. Keywords: pigments; SEM; material characteristics; lime coatings Available at various institutes of the ASCR
Zpráva o výsledcích mikroskopické analýzy vzorků barevných vrstev v interieru objektu: bazilika Sv. Václava, Stará Boleslav

Pomocí optické a elektronové mikroskopie byla popsána souvrství jednotlivých vzorků, tloušťky vrstev a jejich chemické složení. Bylo určeno, že většinou se jedná o vápenné nátěry s přídavkem ...

Frankeová, Dita; Slížková, Zuzana; Jurkovská, Lucie
Ústav teoretické a aplikované mechaniky, 2020

Metodika charakterizace tvaru laserových tyčí pomocí multi vlnové interferometrie
Matoušek, Ondřej; Kredba, Jan; Procháska, František
2020 - Czech
Vytvořená metodika popisuje metodu multi vlnové interferometrie s řízenou změnou fáze a způsob její aplikace pro charakterizaci laserových tyčí, která umožňuje měření tvaru čelních povrchů, klínu, deformace průchozí vlnoplochy a vnitřní nehomogenity v jediném měřícím cyklu. The developed methodology describes the method of the multi-wave interferometry with controlled phase changing and the way of its application for the characterization of laser rod, which allows measurement of the shape of the front surfaces, wedge, deformation of the passing wavefront and internal inhomogeneity in a single measuring cycle Keywords: Multi-wave interferometry Available at various institutes of the ASCR
Metodika charakterizace tvaru laserových tyčí pomocí multi vlnové interferometrie

Vytvořená metodika popisuje metodu multi vlnové interferometrie s řízenou změnou fáze a způsob její aplikace pro charakterizaci laserových tyčí, která umožňuje měření tvaru čelních povrchů, klínu, ...

Matoušek, Ondřej; Kredba, Jan; Procháska, František
Ústav fyziky plazmatu, 2020

Snímání akustických emisí při zkoušce tečením (creepem) v ochranné atmosféře
Dvořák, Jiří; Svobodová, M.; Sklenička, Václav
2020 - Czech
Cílem vypracované metodiky snímání akustických emisí 'in-situ' v průběhu creepové zkoušky v ochranné atmosféře byla minimalizace či odstranění šumů na záznamech akustické emise způsobených synergicky působícími oxidačními procesy, které mohou kriticky ovlivňovat identifikaci a intenzitu působících vlastních creepových degradačních procesů a relevantní vyhodnocení naměřených dat. The objective of the developed methodology for sensing 'in-situ' acoustic emissions during a creep test in a modified atmosphere was to minimise or eliminate noise on acoustic emission records caused by synergistic acting oxidation processes that may critically influence the identification and intensity of the acting own creep degradation processes and the relevant evaluation of the measured data. Keywords: acoustic emission; creep mechanical properties testing; protective atmosphere testing Available at various institutes of the ASCR
Snímání akustických emisí při zkoušce tečením (creepem) v ochranné atmosféře

Cílem vypracované metodiky snímání akustických emisí 'in-situ' v průběhu creepové zkoušky v ochranné atmosféře byla minimalizace či odstranění šumů na záznamech akustické emise způsobených synergicky ...

Dvořák, Jiří; Svobodová, M.; Sklenička, Václav
Ústav fyziky materiálů, 2020

Tomografický průzkum bronzové sekery z Únětické kultury nalezené na lokalitě Kukleny, Hradec Králové
Kumpová, Ivana; Vopálenský, Michal
2020 - Czech
V minulosti se ukázalo, že výpočetní rentgenová tomografie může přinést významné nové poznatky o rozložení poškození a jiných strukturálních detailech bronzových nálezů. Současně však jsou potřeba poměrně vysoké energie záření a předem není zcela zaručeno, že vybraný objekt bude dostatečně prosvícen. Velkým problémem je též rozptyl fotonů, tzv. scattering, který může znemožnit rozeznání jemných detailů. Proto byla v laboratoři rentgenové tomografie Ústavu teoretické a aplikované mechaniky, AV ČR, v. v. i., podrobena mikro-tomografickému průzkumu vybraná sekera z Únětické kultury. Výsledek by měl prokázat vhodnost metody pro průzkum dalších podobných bronzových nálezů. It has been shown in the past that the computed X-ray tomography can bear significant new findings on the distribution of damaging and other structural details of the bronze findings. However, relatively high beam energies are necessary and it is not a priori ensured that the object under test would be penetrated with the radiation sufficiently. A big problem is also the photon scattering, which can make fine details indistinguishable. Therefore, a chosen Únětice culture axe has been submitted to a tomographical investigation in the laboratory of X-ray tomography of the Institute of Theoretical and Applied Mechanics of the Czech Academy of Sciences, v.v.i. The result should confirm the suitability of the method for investigations of other similar bronze findings. Keywords: X-ray computed tomography; Early Bronze Age; archaeology Available at various institutes of the ASCR
Tomografický průzkum bronzové sekery z Únětické kultury nalezené na lokalitě Kukleny, Hradec Králové

V minulosti se ukázalo, že výpočetní rentgenová tomografie může přinést významné nové poznatky o rozložení poškození a jiných strukturálních detailech bronzových nálezů. Současně však jsou potřeba ...

Kumpová, Ivana; Vopálenský, Michal
Ústav teoretické a aplikované mechaniky, 2020

Zpráva o výsledcích průzkumu zasolení zdiv pod III. nádvořím na Pražském hradě
Slížková, Zuzana; Ševčík, Radek
2020 - Czech
Výsledky průzkumu zasolení opukového historického zdiva a dalších stavebních konstrukcí pod III. nádvořím na Pražském hradě Results of the salinity survey of marlstone „opuka“ historical masonry and other building constructions under III. courtyard at Prague Castle Keywords: salts; IEC analysis; XRPD analysis; masonry salinity; survey; archaeological building heritage Available at various institutes of the ASCR
Zpráva o výsledcích průzkumu zasolení zdiv pod III. nádvořím na Pražském hradě

Výsledky průzkumu zasolení opukového historického zdiva a dalších stavebních konstrukcí pod III. nádvořím na Pražském hradě...

Slížková, Zuzana; Ševčík, Radek
Ústav teoretické a aplikované mechaniky, 2020

Visual Images Segmentation based on Uniform Textures Extraction
Goltsev, A.; Gritsenko, V.; Húsek, Dušan
2020 - English
A new effective procedure for partial texture segmentation of visual images is proposed. The procedure segments any input image into a number of non-overlapping homogeneous ne-grained texture areas. The main advantages of the proposed procedure are as follows. It is completely unsupervised, that is, it processes the input image without any prior knowledge of either the type of textures or the number of texture segments in the image. In addition, the procedure segments arbitrary images of all types. This means that no changes to the procedure parameters are required to switch from one image type to another. Another major advantage of the procedure is that in most cases it extracts the uniform ne-grained texture segments present in the image, just as humans do. This result is supported by series of experiments that demonstrate the ability of the procedure to delineate uniform ne-grained texture segments over a wide range of images. At a minimum, image processing according to the proposed technique leads to a signficant reduction in the uncertainty of the internal structure of the analyzed image. Keywords: Texture feature; Texture window; Homogeneous ne-grained texture segment; Texture segment extraction; Texture segmentation Available at various institutes of the ASCR
Visual Images Segmentation based on Uniform Textures Extraction

A new effective procedure for partial texture segmentation of visual images is proposed. The procedure segments any input image into a number of non-overlapping homogeneous ne-grained texture areas. ...

Goltsev, A.; Gritsenko, V.; Húsek, Dušan
Ústav informatiky, 2020

A simple algorithm for probes positioning in BTT systems
Tchawou Tchuisseu, Eder Batista; Procházka, Pavel; Maturkanič, Dušan
2020 - English
The Blade Tip Timing (BTT), a non-contact method for measuring the blade tip displacement through the time of arrival, is studied in this article. This work proposes a simple algorithm based on the minimization of the coherence and the condition number of the sensingmatrix for defining the best probe positioning in the case of synchronous and asynchronous vibrations. Keywords: BTT systems; probe positioning; condition number; coherence Available at various institutes of the ASCR
A simple algorithm for probes positioning in BTT systems

The Blade Tip Timing (BTT), a non-contact method for measuring the blade tip displacement through the time of arrival, is studied in this article. This work proposes a simple algorithm based on the ...

Tchawou Tchuisseu, Eder Batista; Procházka, Pavel; Maturkanič, Dušan
Ústav termomechaniky, 2020

Řešení jednotné evidence datových podkladů k lokalitě svahového sesuvného území na VD Šance Řečica
Kajzar, Vlastimil; Staš, Lubomír
2020 - Czech
Předmětem zadání byl požadavek na návrh a realizaci řešení jednotné evidence datových podkladů k lokalitě svahového sesuvného území na VD Šance Řečica, využitím databázových technologií.\nStávající stav evidence podkladů ke svahovému území Řečica není zcela optimální. Informace o jednotlivých podkladech nejsou centralizovány, ale jsou rozdistribuovány v různé formě na mnoha často velmi problematicky dostupných a dohledatelných místech. Při tomto stavu dochází k velice složitému dohledávání relevantních informací, případně k jejich redundanci, což vede ke vzrůstajícím nárokům na potřebný operační čas a technické prostředky. Rovněž analýzy různého charakteru prováděné nad nekompletní sadou vstupních dat mohou často vést k zavádějícím výsledkům.\nŘešením tohoto stavu je nynější přechod k využití databázových technologií, které v tomto ohledu přináší mimo základní funkci komplexní evidence datových podkladů i řadu dalších nesporných výhod.\nNově vytvořená relační databáze čítá v době předání 879 záznamů, tematicky rozdělených do 7 atributových tabulek. Jednotlivé záznamy jsou tvořeny kombinací textových, číselných, časových a automaticky počítaných položek (tzv. atributů). Stěžejními evidovanými položkami jsou údaje ve formě hypertextového odkazu, umožňující komfortní přístup ke všem konkrétním datovým podkladům jednotné evidence. The subject of the assignment was the requirement for the design and implementation of a solution for a unified register of data bases for the locality of a slope landslide area at VD Šance Řečica, using database technologies.\nThe current state of registration of documents for the slope area of ​​Řečica is not entirely optimal. Information on individual documents is not centralized, but is distributed in various forms in many often very difficult to access and searchable places. In this state, there is a very difficult search for relevant information, or their redundancy, which leads to increasing demands on the required operating time and technical resources. Also, analyzes of a different character performed on an incomplete set of input data can often lead to misleading results.\nThe solution to this situation is the current transition to the use of database technologies, which in this respect brings, in addition to the basic function of comprehensive register of data, a number of other indisputable advantages.\nThe newly created relational database counts 879 records at the current time, thematically divided into 7 attribute tables. Individual records are formed by a combination of text, numerical, time and automatically calculated items (so-called attributes). The key registered items are data in the form of a hypertext link, enabling convenient access to all specific data bases of the unified register. Keywords: slope slide area; Šance Řečica; unified register Available at various institutes of the ASCR
Řešení jednotné evidence datových podkladů k lokalitě svahového sesuvného území na VD Šance Řečica

Předmětem zadání byl požadavek na návrh a realizaci řešení jednotné evidence datových podkladů k lokalitě svahového sesuvného území na VD Šance Řečica, využitím databázových technologií.\nStávající ...

Kajzar, Vlastimil; Staš, Lubomír
Ústav geoniky, 2020

Rázy v potrubí
Luxa, Martin
2020 - Czech
Zpráva se zabývá problematikou rázových vln potrubí, které vznikají při jeho náhlém uzavření. Jsou popsány tři možné teoretické přístupy k řešení a jsou uvedena i řešení praktických úloh. The report deals with shock waves in ducts, which originate as a consequence of sudden closing of quick acting valve. Three methods of solving are described. Selected actual problems of czech power plants are solved. Keywords: water hammer; hydrodynamics; shock wave; aerodynamics Available at various institutes of the ASCR
Rázy v potrubí

Zpráva se zabývá problematikou rázových vln potrubí, které vznikají při jeho náhlém uzavření. Jsou popsány tři možné teoretické přístupy k řešení a jsou uvedena i řešení praktických úloh....

Luxa, Martin
Ústav termomechaniky, 2020

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases