Number of found documents: 220610
Published from to

Driver Modelling lmprovement and Drive Cycle Generation
MAE supervisor; Petr Cink; MAE opponent
2019 -
Driver Modelling lmprovement and Drive Cycle GenerationDriver Modelling lmprovement and Drive Cycle Generation Keywords: driver; modelling; drive cycle; driver; modelling; drive cycle Available in digital repository of ČVUT.
Driver Modelling lmprovement and Drive Cycle Generation

Driver Modelling lmprovement and Drive Cycle GenerationDriver Modelling lmprovement and Drive Cycle Generation

MAE supervisor; Petr Cink; MAE opponent
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Návrh strategie pro menší strojírenskou firmu
Zralý Martin; Kamila Matějková; Kozel David
2019 -
Cílem této diplomové práce je návrh strategie pro menší strojírenskou společnost, která zajistí stabilitu a zvýšení ekonomické hodnoty společnosti. Výchozím bodem pro návrh strategie je analýza současného stavu společnosti, která je rozdělena na vnitřní, vnější a analýzu oborového prostředí. Vnitřní analýza vymezí hmotné, nehmotné a finanční zdroje společnosti, vnější analýza identifikuje makroekonomické vlivy pomocí metody PESTLE a analýza oborového prostředí rozebere pět klíčových vlivů pomocí Porterova modelu pěti sil. Dále je identifikován vývoj trhu a prognóza jednotlivých segmentů, které mají do budoucna potenciál a jsou pro podnik perspektivní. Veškeré provedené analýzy slouží jako podklad pro sestavení SWOT analýzy. Součástí návrhu práce je převedení vize do strategických cílů včetně jednotlivých ukazatelů a jejich znázornění ve strategické mapě. Za pomoci provedených analýz je vymezen pro každý strategický cíl strategický projekt, který povede k jeho naplnění, a tedy i k naplnění podnikové vize a cíle diplomové práce.The aim of this thesis is to suggest a strategy for a small engineering company which is going to ensure its stability and raise its economic value. The starting point for the strategy proposal is an analysis of the current state of the company, which is divided into three parts - the analysis of the inner workings of the company, the analysis of its outward dealings and the analysis of the business environment. The inner analysis delineates the tangible, intangible and monetary resources of the company, while the outer analysis identifies key macroeconomic influences using the PESTLE method and the analysis of the business environment deals with the five key influences according to Porter's five forces. Furthermore, the thesis contains an analysis of the development of the market and identifies segments that have potential for the future and thus constitute a promising investment. The individual analyses have been carried out in order to provide a basis for a SWOT analysis. The objective of the thesis is to translate the company vision into strategic goals that include individual indicators and their visualization in a strategic map. Using data from the analyses, each goal is assigned a strategic project which will lead to its fulfilment and by extension to the fulfilment of the company vision. Keywords: Strategické řízení; strategie; strategický plán; Balanced Scorecard; strategická mapa; SWOT analýza; PESTLE analýza; Porterova analýza pěti sil; Strategic management; strategy; strategical plan; Balanced Scorecard; Strategy map; SWOT ana-lysis; PESTLE analysis; Porter’s five forces Available in digital repository of ČVUT.
Návrh strategie pro menší strojírenskou firmu

Cílem této diplomové práce je návrh strategie pro menší strojírenskou společnost, která zajistí stabilitu a zvýšení ekonomické hodnoty společnosti. Výchozím bodem pro návrh strategie je analýza ...

Zralý Martin; Kamila Matějková; Kozel David
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Plán marketingové strategie města Beroun
Jílková Petra; Barbora Nedomová; Boldi Simona
2019 -
Diplomová práce "Plán marketingové strategie města Beroun" se zabývá analýzou současného plánování marketingu a marketingového mixu města Beroun. Cílem této práce je vytvořit plán marketingové strategie města Beroun. Tato práce je rozdělena do dvou částí, části teoretické a praktické. První část definuje potřebná východiska, která souvisí s danou problematikou. V této části je charakterizován veřejný sektor, městský marketing a analýzy, které se při marketingu používají. Praktická část této práce se zaměřuje na charakteristiku města Beroun, jeho obyvatelé, vybavení, marketingový mix města Beroun a segmentace, targeting, positioning a diferenciace města Beroun. V této části jsou i potřebné analýzy. Výsledky těchto analýz byly použity pro vytvoření dotazníku. Po vyhodnocení výsledků tohoto dotazníku a srovnání se zmíněnými analýzami byla definována doporučení pro město Beroun, která by měla vést k plánování marketingových procesů ve městě.The diploma thesis "Marketing Strategy Plan of the City Beroun" deals with the analysis of the current planning of marketing strategy and marketing mix of the city Beroun. The aim of this thesis is to create a marketing strategy plan for the city Beroun. This work is divided into two parts, theoretical and practical. The first part contains the necessary starting points, which are related to the issue. In this part is characterized public sector, urban marketing and analysis, which are used in marketing. The practical part focuses on the characteristics of the city Beroun, its inhabitants, equipment, marketing mix of the city Beroun and segmentation, targeting, positioning and differentiation of the city Beroun. This part contains necessary analyzes. The results of these analyzes were used to create a questionnaire. After evaluating the results of this questionnaire and comparing it with the mentioned analyzes, recommendations for the town of Beroun were defined, which should lead to planning of marketing processes in the city. Keywords: rozvoj města; veřejná služba; branding; marketingový mix; segmentace; komunikační mix; marketing města; cestovní ruch; urban development; public service; branding; marketing mix; segmentation; communication mix; city marketing; tourism Available in digital repository of ČVUT.
Plán marketingové strategie města Beroun

Diplomová práce "Plán marketingové strategie města Beroun" se zabývá analýzou současného plánování marketingu a marketingového mixu města Beroun. Cílem této práce je vytvořit plán marketingové ...

Jílková Petra; Barbora Nedomová; Boldi Simona
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Podnikatelský plán na založení restaurace
Dobrucká Lucia; Anna Langerová; Zralý Martin
2019 -
Tato diplomová práce si klade za cíl poskytnout majiteli restaurace ucelený plán, který využije při založení jeho podniku. Dále také evaluuje situaci po šesti měsících provozu s poskytnutím návrhu na další kroky do budoucna. Práce je rozdělena do dvou částí - teoretické a praktické. V teoretické části tato práce seznamuje se specifikami malého a středního podnikání a vysvětluje základní analýzy potřebné při sestavování plánu. Praktická část aplikuje tyto nabyté poznatky do praxe při sestavení konkrétního plánu a jeho evaluace.The goal of this diploma thesis is to give the whole plan to the owner of the restaurant. It also evaluates the situation after six months and recommends next steps that should be taken. It is devided into two parts - theoretical and practical. Theoretical part summarizes secifics of small and middle - sized enterprises and explains basic analyzes used in the plan. Practical part applies this knowledge into actual plan and its evaluation. Keywords: podnik; podnikatelský plán; plánování; analýza; marketing; business; business plan; planning; analysis; marketing Available in digital repository of ČVUT.
Podnikatelský plán na založení restaurace

Tato diplomová práce si klade za cíl poskytnout majiteli restaurace ucelený plán, který využije při založení jeho podniku. Dále také evaluuje situaci po šesti měsících provozu s poskytnutím návrhu na ...

Dobrucká Lucia; Anna Langerová; Zralý Martin
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Stanovení hodnoty společnosti jan Becher - Karlovarská Becherovka, a.s.
Sabolovič Mojmír; Natalie Kriegelová; Tlustá Daniela
2019 -
Cílem této diplomové práce je stanovit hodnotu společnosti Jan Becher - Karlovarská Becherovka, a. s. jako podklad pro případného potencionálního investora ke dni 1.4.2019. Teoretická část práce je zaměřena na definování základních pojmů, popsání postupu oceňování a na vybrané metody stanovení hodnoty podniku. V praktické části jsou poté teoretické poznatky aplikovány na oceňované společnosti. Je zpracována strategická a finanční analýza, na jejichž základě je vypracován finanční plán. V závěru práce je provedeno samotné ocenění vybrané společnosti pomocí výnosových metod.The aim of this thesis is to determine the value of the company Jan Becher - Karlovarská Becherovka, a. s. as the substrate for unspecified potential investor to a date 1.4. 2019. Theoretical part of this thesis is focused on the definition of basic concept, description of the valuation procedure and selected methods of value determination. In the practical part is the theoretical knowledge applied to determinate the value of the company. Both, strategic and financial analysis are being processed and on their principles the financial plan has been made. Valuation of selected company is made in the end of this thesis based on proper valuation methods. Keywords: hodnota; podnik; stanovení hodnoty podniku; strategická analýza; finanční analýza; finanční plán; metody oceňování podniku; value; company; valuation of the company; strategic analysis; financial analysis; financial plan; valuation methods Available in digital repository of ČVUT.
Stanovení hodnoty společnosti jan Becher - Karlovarská Becherovka, a.s.

Cílem této diplomové práce je stanovit hodnotu společnosti Jan Becher - Karlovarská Becherovka, a. s. jako podklad pro případného potencionálního investora ke dni 1.4.2019. Teoretická část práce je ...

Sabolovič Mojmír; Natalie Kriegelová; Tlustá Daniela
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Fluktuace pracovníků ve společnosti Tally Weijl s.r.o.
Mynaříková Lenka; Jana Poláčková; Emrová Lenka
2019 -
Tato diplomová práce analyzuje fluktuaci pracovníků ve společnosti Tally Weijl Czech retail. Konkrétně pobočky s dámskou módou sídlící v OC Palladium v Praze. Cílem práce je zlepšit koeficient fluktuace zaměstnanců a navrhnout příslušná opatření k efektivnějšímu výběru a udržení pracovního týmu. Organizace se dlouhodobě potýká s častým odchodem zaměstnanců, které jsem oslovila a na základě jejich odpovědí analyzovala důvody k opuštění firmy. V praktické části jsem formulovala hlavní výzkumné otázky a analyzovala příčiny fluktuace. V závěru práce jsem navrhla doporučení, která by vedla ke stabilizaci pracovního kolektivu.This thesis analyzes the fluctuation of workers in the company Tally Weijl Czech retail. Specifically, women's fashion branches based in Palladium shopping centre in Prague. The aim of the thesis is to improve the staff turnover coefficient and to propose appropriate measures for more efficient selection and retention of the work team. The organization has been struggling with the frequent departure of employees for a long time, which I addressed and based on their answers analyzed the reasons for leaving the company. In the practical part I have formulated the main research questions and analyzed the causes of fluctuation. At the end of the thesis I suggested a recommendation that would lead to the stabilization of the working team. Keywords: Fluktuace; firemní kultura; motivace; zpětná vazba; odměňování; Turnover; company culture; motivation; feedback; remuneration Available in digital repository of ČVUT.
Fluktuace pracovníků ve společnosti Tally Weijl s.r.o.

Tato diplomová práce analyzuje fluktuaci pracovníků ve společnosti Tally Weijl Czech retail. Konkrétně pobočky s dámskou módou sídlící v OC Palladium v Praze. Cílem práce je zlepšit koeficient ...

Mynaříková Lenka; Jana Poláčková; Emrová Lenka
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Studie proveditelnosti - založení restaurace
Vytlačil Dalibor; Kristýna Koubová; Černá Veronika
2019 -
Předmětem mé diplomové práce "Studie proveditelnosti - založení nové restaurace" je seznáme se s obsahem studie proveditelnosti a samotné její vypracování. Teoretická část práce se věnuje popisu jednotlivých metod, praktická část poté jejích zapracování do samotné studie proveditelnosti.The subject of my diploma thesis "Feasibility study - establishment of a new restaurant" is to get acquainted with the content of the feasibility study and its preparation itself. The theoretical part is devoted to the description of individual methods, the practical part is then incorporated into the feasibility study itself. Keywords: Studie proveditelnosti; čistá současná hodnota; hodnocení rizik; kritéria projektu; marketingový mix; Feasibility study; net present value; risk assessment; project criteria; marketing mix Available in digital repository of ČVUT.
Studie proveditelnosti - založení restaurace

Předmětem mé diplomové práce "Studie proveditelnosti - založení nové restaurace" je seznáme se s obsahem studie proveditelnosti a samotné její vypracování. Teoretická část práce se věnuje popisu ...

Vytlačil Dalibor; Kristýna Koubová; Černá Veronika
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Event marketingová strategie vybraného podniku
Jílková Petra; Klára Havelková; Králová Petra
2019 -
Diplomová práce se zabývá event marketingem, jakožto jedním z nástrojů marke-tingové komunikace. Event marketing je podrobně popsán v teoretické části a na-vazuje na úvodní kapitolu komunikačního mixu, jeho nástroji a využití. Cílem di-plomové práce je navržení event marketingové strategie pro vybranou firmu, tedy konkrétně událost pro pražskou společnost, která se zabývá asistovanou reproduk-cí. Problematika asistované reprodukce je popsána v úvodu praktické části. V té dále nalezneme konkurenceschopnost dané firmy, její cenovou a produktovou politiku a dosavadní využití event marketingu. Následuje seznámení s volbou eventu, cílovou skupinou, situační analýzou a na jejím základě navrženou event marketingovou strategií. Dále jsou kalkulovány naplánované zdroje, porovnány 3 možnosti lokalit a předložen podrobný rozpočet celé události. Následuje zhodnocení události v rámci event controllingu, který je vysvětlen v poslední fázi teoretické části a návrhy na doporučení.The main aim of this thesis is to explain event marketing as one of the marketing communication strategies. Event marketing is explained in detail in the theoretical part. The theoretical part covers terms such as communication mix, event marketing and its planning. The main goal is to organize an event for a selected company in Prague, which specializes in assisted reproduction. The practical part starts with an introduction to these issues in the Czech republic and describes the causes of them. The practical part also covers prices of services offered and also breaks down a comparison to its competitors. It then deals with proposed event for gynecologists that would recommend patients to the business based on situational analysis. This part contains planned sources and a detailed budget of the event, followed by the evaluation of mentioned event and its recommendations. Keywords: Event; event marketing; komunikace; plánování; komunikační mix; asistovaná reprodukce; Event; event marketing; communication; planning; communication mix; assisted reproduction Available in digital repository of ČVUT.
Event marketingová strategie vybraného podniku

Diplomová práce se zabývá event marketingem, jakožto jedním z nástrojů marke-tingové komunikace. Event marketing je podrobně popsán v teoretické části a na-vazuje na úvodní kapitolu komunikačního ...

Jílková Petra; Klára Havelková; Králová Petra
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Škálování (velikostní srovnání) měst v České republice podle vybraných sociálních a ekonomických ukazatelů
Hudeček Tomáš; Zuzana Havlíčková; Štěpánek Petr
2019 -
Tato práce se zabývá velikostním škálováním měst a obcí v České republice. Cílem práce je provést srovnávací analýzu podle 10 vybraných ukazatelů. V úvodu je popsáno administrativní dělení České republiky. V praktické části je provedena analýza a zhodnocení zjištěných poznatků.This thesis focuses on the size scaling of cities and municipalities in the Czech Re-public. The goal was to conduct a comparison analysis following ten chosen fac-tors. The introduction chapter describes the administrative segmentation of the Czech Republic. The practical section of the thesis contains the analysis and evaluation of discovered findings. Keywords: Obce; Velikostní srovnání; Knihovny; Školy; Kulturní sály; Zoologické zahrady; Kina; Divadla; Municipalities; Size comparison; Libraries; Schools; Cultural halls; Zoos; Cinemas; Theaters Available in digital repository of ČVUT.
Škálování (velikostní srovnání) měst v České republice podle vybraných sociálních a ekonomických ukazatelů

Tato práce se zabývá velikostním škálováním měst a obcí v České republice. Cílem práce je provést srovnávací analýzu podle 10 vybraných ukazatelů. V úvodu je popsáno administrativní dělení České ...

Hudeček Tomáš; Zuzana Havlíčková; Štěpánek Petr
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Podnikatelský plán pro založení konzultační společnosti v oblasti HR
Švecová Lenka; Petr Hrdina; Bronec Oldřich
2019 -
Ve své diplomové práci se zabývám sestavením podnikatelského plánu pro konzultační společnost v HR. Cílem práce je vypracování podnikatelského plánu a zjištění všech potřebných informací spojených se založením nové společnosti.In my diploma thesis I deal with the preparation of a business plan for a consulting company in HR. The aim of this work is to elaborate a business plan and find out all the necessary information connected with the establishment of a new company. Keywords: Podnikatelský plán; podnikání; plán; analýza trhu; scénáře; finanční plán; Business plan; business; plan; market analysis; scenarios; finan-cial plan Available in digital repository of ČVUT.
Podnikatelský plán pro založení konzultační společnosti v oblasti HR

Ve své diplomové práci se zabývám sestavením podnikatelského plánu pro konzultační společnost v HR. Cílem práce je vypracování podnikatelského plánu a zjištění všech potřebných informací spojených se ...

Švecová Lenka; Petr Hrdina; Bronec Oldřich
České vysoké učení technické v Praze, 2019

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases