Number of found documents: 229588
Published from to

Vývoj výslovnosti u dětí mladšího předškolního věku běžné mateřské školy
ZAVŘELOVÁ, Alžběta; MLČÁKOVÁ, Renata
2019 - Czech
Bakalářská práce je členěna do dvou částí, teoretické a empirické. Teoretická část obsahuje tři kapitoly a zabýváme se v ní vývojem řeči. Dále narušenou komunikační schopností, a to především těmi druhy, které se nejčastěji vyskytují v mateřské škole. Rovněž se seznámíme s možnostmi logopedické prevence v mateřské škole. V empirické části byl zvolen kvalitativní výzkum. Jako metody sběru dat byly použity pozorování, vstupní a výstupní diagnostika a metodika dle Dvořáka a Štěpána. Každá diagnostika byla doplněna zvukovým záznamem. This bachelor thesis is divided into two parts, theoretical and empirical. The theoretical part contains three chapters and deals with the development of speech. Furthermore, impaired communication skills, especially those species that most often occur in kindergarten. We will also get acquainted with the possibilities of speech therapy prevention in kindergarten. The qualitative research was chosen in the empirical part. The methods of data collection were observation, input and output diagnostics and training program of Dvorak and Stepan. Each diagnostics was supplied with a soundtrack. Keywords: mateřská škola; řeč; logopedie; výslovnost; kindergarten; speech; speech therapy; pronunciation Available in digital repository of UPOL.
Vývoj výslovnosti u dětí mladšího předškolního věku běžné mateřské školy

Bakalářská práce je členěna do dvou částí, teoretické a empirické. Teoretická část obsahuje tři kapitoly a zabýváme se v ní vývojem řeči. Dále narušenou komunikační schopností, a to především těmi ...

ZAVŘELOVÁ, Alžběta; MLČÁKOVÁ, Renata
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Rozvoj pozornosti u žáka s ADHD
ŠTIKOVÁ, Zdeňka; POSPÍŠILOVÁ, Ivana
2019 - Czech
Bakalářská práce se zabývá rozvojem pozornosti u žáka s ADHD. Hlavním cílem je zhodnotit navržené postupy pro rozvoj pozornosti u žáka se syndromem ADHD trénované v jeho domácím prostředí. Jeho pozornost byla trénována pomocí relaxačních technik. Práce byla pojata jako případová studie. The bachelor thesis deals with the development of attention in pupil with ADHD. The main goal is evaluation of proposed procedures for development of attention in pupil with syndrome ADHD, that were trained at home. The pupil´s attention was trained by relaxation techniques. This thesis was compiled as a case study. Keywords: Žák; syndrom ADHD; rozvoj; porucha pozornosti; relaxační techniky; Pupil; syndrome ADHD; development; attention deficit disorder; relaxation techniques Available in digital repository of UPOL.
Rozvoj pozornosti u žáka s ADHD

Bakalářská práce se zabývá rozvojem pozornosti u žáka s ADHD. Hlavním cílem je zhodnotit navržené postupy pro rozvoj pozornosti u žáka se syndromem ADHD trénované v jeho domácím prostředí. Jeho ...

ŠTIKOVÁ, Zdeňka; POSPÍŠILOVÁ, Ivana
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Matematika v planetární geografii
TULACHOVÁ, Tereza; NOCAR, David; ZDRÁHAL, Tomáš
2019 - Czech
Bakalářská práce se věnuje základním kapitolám planetární geografie a vysvětluje základní pojmy. Dále práce poukazuje na použití matematiky v planetární geografii. The bachelor thesis deals with the basic chapters of planetary geography and explains the basic concepts. Further the bachelor thesis points to the use of mathematics in planetary geography. Keywords: Planetární geografie; geografie; matematika v planetární geografii; Země; Slunce; Měsíc; vesmír; planetary geography; geography; mathematics in planetary geography; earth; sun; moon; universe Available in digital repository of UPOL.
Matematika v planetární geografii

Bakalářská práce se věnuje základním kapitolám planetární geografie a vysvětluje základní pojmy. Dále práce poukazuje na použití matematiky v planetární geografii....

TULACHOVÁ, Tereza; NOCAR, David; ZDRÁHAL, Tomáš
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Možnosti následné péče o jedince opouštějící zařízení pro výkon institucionální výchovy
KOTKOVÁ, Simona; HUTYROVÁ, Miluše
2019 - Czech
Bakalářská práce je zaměřena na odchod mladých dospělých z institucionální výchovy, konkrétně pak z výchovného ústavu. Teoretická část pomocí odborné literatury charakterizuje životní etapu mladé dospělosti, mapuje institucionální výchovou - její legislativní ukotvení, přehled pracovníků zařízení, celkově shrnuje možnosti mladých dospělých po odchodu z institucionální výchovy. Cílem praktické části je komparace představ budoucnosti mladých dospělých, odcházejících z výchovného ústavu s následnou skutečností. Zhodnocení úspěšnosti začlenění do společnosti v oblasti bydlení, mezilidských vztahů, pracovního uplatnění a volnočasových aktivit. První část, zaměřená na představy účastníků výzkumného šetření, je vedena prostřednictvím dotazníků, následná realita je zkoumána pomocí rozhovorů. Rozhovory jsou pro zachování objektivity doplněny o rozhovory s pracovníky zařízení. This bachelor thesis focuses on institutional care, especially young adults leaving the institutional care. The theoretical part characterizes the stage of life of young adulthood, maps institutional care - its legal basis and foundations, overview of the employees of institutional care and overall summarizes the possibilities and opportunities of young adults after leaving institutional care. The aim of the practical part isthe comparation of ideas of future of the young adults, leaving the institutional care with its reality, evaluation of the success of integration in housing area, interpersonal relationships, employment and leisure time activities. The first part of this research focuses on the ideas about future of the participants of this research. The data was obtained via questionnaire and the following reality was researched via interviews and interviews with the employees to remain objective. Keywords: mladý dospělý; institucionální výchova; výchovný ústav; odchod; young adults; institutional care; departure Available in digital repository of UPOL.
Možnosti následné péče o jedince opouštějící zařízení pro výkon institucionální výchovy

Bakalářská práce je zaměřena na odchod mladých dospělých z institucionální výchovy, konkrétně pak z výchovného ústavu. Teoretická část pomocí odborné literatury charakterizuje životní etapu mladé ...

KOTKOVÁ, Simona; HUTYROVÁ, Miluše
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Botanický průzkum vybraných lokalit v záplavovém území uvažovaného vodního díla Skalička u Hustopečí nad Bečvou.
ORBAN, Michal; HRADÍLEK, Zbyněk
2019 - Czech
Práce se zabývá botanickým průzkumem vybraných lokalit záplavového území řeky Bečvy u Hustopečí nad Bečvou a uvažovaným vodním dílem Skalička. O území řeky Bečvy jsou zpracována floristická data. Jedná se především o botanický průzkum M. Dančáka a M. Duchoslava a rukopisy vedoucího práce Z. Hradílka. V rámci ÚSES se ve zkoumaném území nachází maloplošná chráněná území. Od roku 2014 je tato oblast Evropsky významnou lokalitou (EVL Hustopeče - Štěrkáč). Byly vybrány celkem 4 lokality, na kterých byl proveden botanický průzkum, např. břehy řeky Bečvy, lesy poblíž pobřeží Bečvy, podmáčená louka, močály. The thesis deals with the botanical survey of selected localities of the flooded area of Bečva near Hustopeče nad Bečvou and the considered Skalička waterworks. There are data about flora in Bečva river landscape. These are a botanical surveys by M. Dančák and M. Duchoslav and the manuscripts of the leading work of Z. Hradílek. Within the ÚSES, small-scale protected areas are located in the area under survey. Since 2014 this area has a European significant site (EVL Hustopeče - Štěrkáč). A total of 4 sites were selected for botanical exploration, such as the shorelines of the Bečva River, forests near the Bečva shoreline, waterlogged meadows, marshes. Keywords: Bečva; květena; Hustopeče nad Bečvou; Morava; Česká republika; Bečva; Flora; Hustopeče nad Bečvou; Moravia; Czech republic Available in digital repository of UPOL.
Botanický průzkum vybraných lokalit v záplavovém území uvažovaného vodního díla Skalička u Hustopečí nad Bečvou.

Práce se zabývá botanickým průzkumem vybraných lokalit záplavového území řeky Bečvy u Hustopečí nad Bečvou a uvažovaným vodním dílem Skalička. O území řeky Bečvy jsou zpracována floristická data. ...

ORBAN, Michal; HRADÍLEK, Zbyněk
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Řešené úlohy v kosoúhlé axonometrii
ROLINC, Michal; JUKLOVÁ, Lenka; CHODOROVÁ, Marie
2019 - Czech
Bakalářská práce se zabývá zobrazovací metodou kosoúhlé axonometrie. Slouží k seznámení s touto metodou tak, aby byl čtenář schopen řešit základní úlohy. První kapitola se zabývá teorií, druhá pak základními konstrukcemi. Třetí obsahuje řešené úlohy. U čtenáře se předpokládá znalost pravoúhlé axonometrie, vlastností těles, osové anity a středové kolineace. Práce slouží k samostudiu a jako rozšíření pravoúhlé axonometrie. The Bachelor thesis is focused on projection method of clinogonal axonometry. It serves as an introduction into this method so that the reader is able to solve basic exercises. The rst chapter deals with theory, the second chapter deals with basic tasks. The third chapter contains solved exercises. The reader is expected to have knowledge about ortogonal axonometry, properties of solids, axial affinity and central collineation. This work serves as self-educational material and as an extension of ortogonal axonometry. Keywords: axonometrie; kosoúhlá axonometrie; řešené úlohy; axonometric projection; clinogonal axonometry; solved exercises Available in digital repository of UPOL.
Řešené úlohy v kosoúhlé axonometrii

Bakalářská práce se zabývá zobrazovací metodou kosoúhlé axonometrie. Slouží k seznámení s touto metodou tak, aby byl čtenář schopen řešit základní úlohy. První kapitola se zabývá teorií, druhá pak ...

ROLINC, Michal; JUKLOVÁ, Lenka; CHODOROVÁ, Marie
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Příčiny školní neúspěšnosti žáků na 1. stupni základní školy
BAŘINKOVÁ, Martina; BUCHTOVÁ, Tereza
2019 - Czech
Tato bakalářská práce podává ucelený přehled o příčinách školního neúspěchu dětí mladšího školního věku. Teoretická část se věnuje vymezení období mladšího školního věku, příčin školní neúspěšnosti a jejich řešení. Empirická část práce se zaměřuje na konkrétní prostředí základních školy. Pomocí kvalitativního výzkumu realizovaného se čtyřmi pedagogy dané základní školy zjišťuje názory, jak pedagogové vnímají školní neúspěšnost a její příčiny v komparaci s názory jejich žáků. V závěru obeznamuje čtenáře s výsledky výzkumného šetření, z nichž mohou ve své práci se žáky, čerpat nejenom kolegové dané školy, ale i širší pedagogická veřejnost. This bachelor thesis gives a comprehensive overview of the causes of school failure of younger school children. The theoretical part deals with the definition of the younger school age, the causes of school failure and its solution. The empirical part of the thesis focuses on the specific environment of elementary school. Using qualitative research carried out with four teachers of the given primary school, he / she finds out how teachers perceive school failure and its causes in comparison with the opinions of their pupils. In conclusion, the reader acquaints readers with the results of the research, from which they can work with pupils, draw not only the colleagues of the school, but also the wider pedagogical public. Keywords: mladší školní věk; školní neúspěch; příčiny školního neúspěchu; postoj k učení; sebehodnocení; základní škola; žáci; pedagogové; dotazník; rozhovor; younger school age; school failure; couses of school failure; school performance; self-evaluation; primary school; pupils; teachers; questionnaire; interview Available in digital repository of UPOL.
Příčiny školní neúspěšnosti žáků na 1. stupni základní školy

Tato bakalářská práce podává ucelený přehled o příčinách školního neúspěchu dětí mladšího školního věku. Teoretická část se věnuje vymezení období mladšího školního věku, příčin školní neúspěšnosti a ...

BAŘINKOVÁ, Martina; BUCHTOVÁ, Tereza
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Podmínky k přizpůsobení prostředí heterogenní třídy mateřské školy
HRUŠKOVÁ, Jana; BUCHTOVÁ, Tereza
2019 - Czech
Tématem bakalářské práce je posouzení podmínek k přizpůsobení se prostředí u dětí ve věku od 2 do 3 let v mateřské škole. Teoretická část se zabývá základními podmínkami, danými legislativními normami a podmínkami vzdělávání v dané mateřské škole. Empirická část je zaměřena na popis a nalýzu vhodných podmínek prostředí a vzdělávání v heterogenní třídě. The topic of this bachelor thesis is the assessment of the conditions for adaptation to the environment of children aged 2 to 3 in kindergarten. The theoretical part deals with basic conditions, given legislative norms and conditions of education in given kindergarten. The empirical part is focused on description and analysis of suitable environmental conditions and education in heterogeneous class. Keywords: Dítě ve věku 2 až 3 roky; legislativní normy; heterogenní třída; podmínky vzdělávání; všeobecné a psychosociální podmínky; vývoj dítěte; Child aged 2 to 3 years; legislative norms; heterogeneous class; educational conditions; general and psychosocial conditions; child development Available in digital repository of UPOL.
Podmínky k přizpůsobení prostředí heterogenní třídy mateřské školy

Tématem bakalářské práce je posouzení podmínek k přizpůsobení se prostředí u dětí ve věku od 2 do 3 let v mateřské škole. Teoretická část se zabývá základními podmínkami, danými legislativními ...

HRUŠKOVÁ, Jana; BUCHTOVÁ, Tereza
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Spisovatelský typ Jiřího Langera (1894 - 1934)
BEZDĚKOVÁ, Petra; JAKUBÍČEK, Daniel
2019 - Czech
Bakalářská práce je zaměřena na nevšední život spisovatele Jiřího Langera, který se promítl především do jeho nejvýznamnějšího díla Devět bran. Devět bran znázorňuje devatero zastavení a zamyšlení nad příběhy a životy chasidských světců. Každé zastavení nám poskytuje nejen zábavu, ale také poučení. This bachelor´s essay is focused on the remarkable life of the author Jiří Langer, which was reflected primarily in his most important piece of work "Devět bran". "Devět bran" symbolizes nine intermissions for thought and meditation on stories and lives of the hasidic religious men. Each intermission provides us not only entertainment but also guidance. Keywords: Judaismus; židovská literatura; chasidismus; Jiří Langer; Halič; Belz; Judaism;Jewish literature; Hasidism; Jiri Langer; Halič; Belz Available in digital repository of UPOL.
Spisovatelský typ Jiřího Langera (1894 - 1934)

Bakalářská práce je zaměřena na nevšední život spisovatele Jiřího Langera, který se promítl především do jeho nejvýznamnějšího díla Devět bran. Devět bran znázorňuje devatero zastavení a zamyšlení nad ...

BEZDĚKOVÁ, Petra; JAKUBÍČEK, Daniel
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Postoje a názory rodičů k alternativnímu školství
BEZDĚKOVÁ, Petra; CHRÁSKOVÁ, Marie
2019 - Czech
Bakalářská práce je zaměřena na postoje a názory rodičů k alternativnímu školství v České republice. V teoretické části jsou vymezeny základní pojmy alternativního školství, typy alternativních škol a krátký historický vývoj v ČR. V praktické části se pomocí rozhovoru zaměřím na názory a postoje rodičů, naplněním představ vzdělání jejich dětí a aktivní spoluprací při vzdělávacím procesu. The bachelor thesis is focused on parents' attitudes and opinions towards alternative education in the Czech Republic. The theoretical part defines the basic concepts of alternative education, types of alternative schools and short historical development in the Czech Republic. In the practical part I focused on the opinions and attitudes of parents, fulfilling the ideas of their children's education and active cooperation in the educational process. Keywords: Alternativní škola; typy alternativních škol; klasické reformní školy; postoje rodičů; spolupráce; komunikace;; Alternative school; types of alternative schools; classical reform school; parents´ attitudes; cooperation; communication Available in digital repository of UPOL.
Postoje a názory rodičů k alternativnímu školství

Bakalářská práce je zaměřena na postoje a názory rodičů k alternativnímu školství v České republice. V teoretické části jsou vymezeny základní pojmy alternativního školství, typy alternativních škol a ...

BEZDĚKOVÁ, Petra; CHRÁSKOVÁ, Marie
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases