Used filters (1)  Zrušit všechna omezení
Number of found documents: 449
Published from to

L´homme et la nature dans la trilogie romanesque de Jean Giono Colline, Un de Baumugnes, Regain
HRDINOVÁ, Amálie
2019 - French
Cílem této bakalářské práce je analýza vztahů mezi člověkem a přírodou v Trilogie de Pan. Jejím autorem je francouzský spisovatel dvacátého století Jean Giono. Tato trilogie zahrnuje romány Colline, Un de Baumugnes a Regain. První část této bakalářské práce představuje autora a jeho Trilogie de Pan a také popisuje prvky, které ho inspirovaly při umělecké tvorbě. Ve druhé části práce je u jednotlivých románů shrnut děj a poté následuje jeho tematický rozbor. Konkrétně jsou rozbory zaměřeny na téma člověka a přírody a definují jejich vzájemné vztahy. Práce je psána ve francouzském jazyce. Na konci obsahuje i résumé v jazyce českém. The aim of this bachelor's thesis is analysis of the relations between man and nature in the Trilogie de Pan. The author of this trilogy is a French writer of the 20th century Jean Giono. The trilogy consists of novels Colline, Un de Baumugnes and Regain. The first part of this thesis describes the life and literary production of the author, the elements that inspired him and introduces the Trilogie de Pan. In the second part of the thesis, the story of each book is summarized and then analysed. The analyses deal particularly with the motifs of the man and the nature and define the relationships between them. This bachelor's thesis is written in the French language and contains the résumé in Czech language at the end. Keywords: Jean Giono; Trilogie de Pan; Colline; Regain; Un de Baumugnes; french literature; man and nature Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
L´homme et la nature dans la trilogie romanesque de Jean Giono Colline, Un de Baumugnes, Regain

Cílem této bakalářské práce je analýza vztahů mezi člověkem a přírodou v Trilogie de Pan. Jejím autorem je francouzský spisovatel dvacátého století Jean Giono. Tato trilogie zahrnuje romány Colline, ...

HRDINOVÁ, Amálie
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2019

Le personnage de parvenu dans le roman français du 19e siecle: Le Rouge et le noir de Stendhal et Bel-Ami de Maupassant
KRAUSOVÁ, Markéta
2019 - French
Bakalářská práce se zabývá analýzou hlavních hrdinů, parvenus, románů Červený a černý napsaným Stendhalem a Miláček od spisovatele Guye de Maupassanta. Nejprve představíme literární směr (realismus), do kterého se tato díla řadí. Uvedeme prostředky typické pro tento směr a přiblížíme historický kontext. Dále přiblížíme životy a díla zmíněných spisovatelů. V práci rovněž podáme definici literární postavy a hlavně její charakteristiky. Vysvětlíme pojem parvenu, který figuruje v názvu. Hlavně se však zaměříme na analýzu postav Juliena Sorela a Georgese Duroye podle jejich původu, vzhledu, charakteru a vztahů. Nakonec oba dva porovnáme a rozhodneme, zda je můžeme nazývat výše zmíněným pojmem. The bachelor work deals with the analysis of the mains characters of novels The Red and the Black written by Stendhal and Bel-Ami by Guy de Maupassant. Firstly, we introduce a literature movement (realism) into which these two pieces of the work falls. We present the typical tools of this movement and clarify the historical context. We also present the life and work of the above mentioned authors. Furthermore, we define the character of novel and its characteristics. We explain the term parvenu which appears in title of the work. But mainly, we focus on the analysis of Julien Sorel and Georges Duroy made on the bases of their origins, appearance, character and relationships. Finally, we compare them and decide who we can call the parvenu. Keywords: Realism; character of a novel; parvenu; characteristic; novel Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Le personnage de parvenu dans le roman français du 19e siecle: Le Rouge et le noir de Stendhal et Bel-Ami de Maupassant

Bakalářská práce se zabývá analýzou hlavních hrdinů, parvenus, románů Červený a černý napsaným Stendhalem a Miláček od spisovatele Guye de Maupassanta. Nejprve představíme literární směr (realismus), ...

KRAUSOVÁ, Markéta
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2019

Lingvoliterární rozbor románu Corinna aneb Itálie
Pautava, Maryia; Šuman, Záviš; Pohorský, Aleš
2019 - French
The bachelor thesis will focus on stylistic (linguistic and literary) analysis of Corinne or Italy, a novel by Germaine de Staël. This extensive novel is unique in its ambiguous narrative, which lies in multilayered overlap between individual storytelling instances. Criticism also highlights the autobiographical features of this novel. We notice to what extent the story of the narrator with the real attitude of Mme de Staël can be identified in this novel, and how the way of narration leads a dialogue with the reader. Our analysis will result in the complex characterization of this significant early romantic novel. Bakalářská práce se zaměří na stylistický (lingvoliterární) rozbor románu Corinne ou l'Italie od Madame de Staël. Tento rozsáhlý román je osobitý nejednoznačností vyprávěcí formy, která spočívá v mnohovrstevnatém překrývání mezi jednotlivými vypravěčskými instancemi. Kritika rovněž poukazuje na autobiografické rysy tohoto románu. Všimneme si proto též toho, do jaké míry lze v tomto románu ztotožnit pásmo vypravěče se skutečnými postoji Mme de Staël a také jak tento způsob vyprávění vede dialog se čtenářem. Naše analýza vyústí v komplexní charakteristiku tohoto významného raně romantického románu. Keywords: Madame de Staël|preromantismus|sentimentální román|narativní analýza|monodie|stylistický rozbor|francouzská literatura; Madame de Staël|Romanticism|sentimental novel|narrative mode|monody|stylistic analysis|French literature Available in a digital repository NRGL
Lingvoliterární rozbor románu Corinna aneb Itálie

The bachelor thesis will focus on stylistic (linguistic and literary) analysis of Corinne or Italy, a novel by Germaine de Staël. This extensive novel is unique in its ambiguous narrative, which lies ...

Pautava, Maryia; Šuman, Záviš; Pohorský, Aleš
Univerzita Karlova, 2019

La traduction française de Monsieur Mundstock de Ladislav Fuks (le titre original : Pan Theodor Mundstock)
Prokšová, Veronika; Fučíková, Milena; Ébert-Zeminová, Catherine
2019 - French
Keywords: Ladislav Fuks; Barthélemy Müller; Monsieur Mundstock; la traduction comparative; les Juifs; le porteur d'étoile; Ladislav Fuks; Barthélemy Müller; Mr. Theodore Mundstock; comparative translation; Jews; the man with yellow star Available in a digital repository NRGL
La traduction française de Monsieur Mundstock de Ladislav Fuks (le titre original : Pan Theodor Mundstock)

Prokšová, Veronika; Fučíková, Milena; Ébert-Zeminová, Catherine
Univerzita Karlova, 2019

Fenomenologie dotyku. Etické čtení diskontinuálních paradigmat
Molina García, Erika Natalia; Novotný, Karel; Romer, Inga; Schnell, Alexander
2018 - French
Phenomenology of touch. Ethical readings on discontinuous paradigms. Touch is not only the sense that allows us to appreciate shapes and textures. It is also the sense that allows us to feel the tenderness of a caress or the violence of a punch. It allows us to feel temperature and pain, balance and the position of our body, feelings of itching and tickling, vibrations and sexual arousal. In recent years, research on touch has blossomed in the most diverse fields, and these works are unanimous in saying that touch is a crucial factor in our lives and on our health: interhuman cooperations, pain endurance, empathy, compassion and care are all touch depending activities. Starting from a scenarisation of Western philosophy in terms of opposition between continuism and discontinuism, we reinterpret the phenomenological method, by a radicalization of the meaning of its tool (epoche), to put it at service of the analysis of touch phenomena. In this context, our work is presented in a double duality: On the one hand, it unfolds around two main thematic axes, discontinuity (self- thematization) and touch (thematization). On the other hand, it takes the shape of two distinct textual bodies, a purely philosophical one and a philo-performatic one, which intersect and thus aim to perform in the writing of the... : Phénoménologie du toucher. Lectures éthiques de paradigmes discontinus. Le toucher est non seulement le sens qui nous permet d'apprécier les formes et les textures, mais aussi celui qui nous permet de sentir la tendresse d'une caresse ou la violence d'un coup. C'est lui qui nous permet de sentir la température et la douleur, l'équilibre et la position de notre corps, la sensation de démangeaison, les chatouillements, les vibrations, et l'excitation sexuelle. Depuis quelques années, les recherches sur le toucher fleurissent dans les plus divers domaines et elles sont unanimes à dire qu'il s'agit d'un facteur crucial de notre vie et notre santé : pour la coopération interhumaine, l'endurance de la douleur, l'empathie, la compassion et le soin que nous pouvons prendre de nous-mêmes et des autres. À partir d'une scénarisation de la tradition philosophique occidentale en termes d'opposition entre continuisme et discontinuisme, nous réinterprétons la méthode phénoménologique, par une radicalisation du sens de son outil (l'épochè), pour la mettre au service de l'analyse du phénomène du toucher. Dans ce contexte, nos travaux sont présentés dans deux dualités, liées : D'un côté, ils se déploient autour de deux axes thématiques principales, le discontinuisme (auto-thématisation) et le toucher... Available in a digital repository NRGL
Fenomenologie dotyku. Etické čtení diskontinuálních paradigmat

Phenomenology of touch. Ethical readings on discontinuous paradigms. Touch is not only the sense that allows us to appreciate shapes and textures. It is also the sense that allows us to feel the ...

Molina García, Erika Natalia; Novotný, Karel; Romer, Inga; Schnell, Alexander
Univerzita Karlova, 2018

Vzorce legitimizace lobbingu v zemích Střední Evropy a její rozpory
Vargovčíková, Jana; Znoj, Milan; Georgakakis, Didier; Perottino, Michel
2018 - French
The paper examines attempts to professionalize and institutionalize lobbying in Poland and the Czech Republic from the beginning of the 1990s to 2016, from the point of view of the sociology of professions, the sociology of public policy-making and interpretative policy analysis. First, on the basis of an analysis of the professional paths of 80 Polish and Czech commercial lobbyists, it presents their common typology for both countries and shows how efforts to gain recognition and enhance their professional status, i.e. efforts to professionalize lobbying, are linked to their pursuit of political legitimacy. Then it shows lobbying as a specific way of constructing the political activity of private actors as a policy problem. It illustrates the conditions under which lobbying in both countries was constructed as a problem and set on the agenda. In doing so, the dissertation pays particular attention to the role of transnational actors in this process. Finally, lobbying regulation processes are analysed as arenas where the symbolic boundary between the public and private spheres is negotiated and redefined. Práce zkoumá pokusy o profesionalizaci a institucionalizaci lobbingu v Polsku a v České republice od začátku 90.-tých let 20. století do roku 2016, z hlediska sociologie profesí, sociologie tvorby veřejných politik a také jejich interpretativní analýzy. Nejdříve na základě analýzy profesních drah osmdesáti polských a českých lobbistů předkládá společnou typologii lobbistů konzultantů pro obě země a ukazuje, jak snahy o získání uznání a zlepšení profesního statusu, tedy snahy o profesionalizaci lobbingu, souvisejí se snahou o získání politické legitimity. Pak uchopuje lobbing jako specifický způsob politizace polické aktivity soukromých aktérů. Ukazuje, za jakých podmínek byl lobbing v obou zemích coby problém konstruován a nastolen na agendu, jakou roli v této politizaci sehrály mezinárodní organizace a externí aktéři, a konečně, jakým způsobem tyto pokusy o regulaci lobbingu participují na redefinici symbolické hranice mezi veřejnou a soukromou sférou. Keywords: lobbing|zájmové skupiny|transparentnost|Polsko|regulace lobbingu|Česká republika|korupce|profesionalizace|hranice soukromé a veřejné sféry; lobbying|interest groups|transparency|Poland|lobbying regulation|Czech Republic|corruption|professionalization|public and private distinction Available in a digital repository NRGL
Vzorce legitimizace lobbingu v zemích Střední Evropy a její rozpory

The paper examines attempts to professionalize and institutionalize lobbying in Poland and the Czech Republic from the beginning of the 1990s to 2016, from the point of view of the sociology of ...

Vargovčíková, Jana; Znoj, Milan; Georgakakis, Didier; Perottino, Michel
Univerzita Karlova, 2018

Ženy a místní správa: zapojení do politiky a politické dráhy žen v Turecku
Drechselová, Lucie; Malečková, Jitka; Dulong, Delphine; Massicard, Elise
2018 - French
Women and local power: processes of mobilization and female political pathways in Turkey Type: Doctoral dissertation Author: Lucie Drechselová Institutions: Charles University and EHESS, Paris Year: 2018 Abstract This thesis focuses on the issue of women's under-representation in local politics in contemporary Turkey. The intermediary level of politics - party presence in municipalities - is studied with a double approach distinguishing among political parties (AKP, CHP, MHP, and the pro-Kurdish HDP & DBP) as well as among cities (Izmir, Trabzon and Diyarbakır). The Anglo-American body of literature in political sociology is put into dialogue with the French research in the fields of sociology of mobilization, of political elites and of institutions. Gendered perspective is transversal to the whole thesis. Field work was done in 2014, 2015 and 2016 in Izmir, Trabzon and Diyarbakır and took the form of non-participant observation and semi-directed interviews with two hundred female municipal councilors and women holding an intra- party office. Conceptually, seeing parties as heterogeneous entities allows us to study exchanges that take place within the party hierarchy. The place and role of women in the candidate selection processes questions the artificial separation between the "local" and the "national".... Ženy a místní správa: zapojení do politiky a politické dráhy žen v Turecku Typ práce: Dizertační práce Instituce: Karlova Univerzita a EHESS, Paříž Autorka: Lucie Drechselová Rok: 2018 Shrnutí Dizertační práce se zabývá otázkou nízkého zastoupení žen v místní politice v současném Turecku. Působení politických stran na úrovni radnic je zkoumáno skrze dvojí perspektivu: ta rozlišuje jak mezi jednotlivými stranami (AKP, CHP, MHP, a pro-kurdskými HDP a DBP), tak mezi různými lokalitami (Izmir, Trabzon a Diyarbakır). Výzkumy vycházející z angloamerické sociologické tradice jsou provázány s francouzskými pracemi v oboru politické sociologie věnujícími se mobilizaci, politickým elitám a institucím. Genderová perspektiva prostupuje celou prací. Terénní výzkum se odehrál v letech 2014, 2015 a 2016 ve městech Izmir, Trabzon a Diyarbakır a spočíval v nezúčastněném pozorování a polostrukturovaných rozhovorech s dvěma sty zvolenými zastupitelkami a ženami na rozhodovacích pozicích v politických stranách. Vnímání politických stran jakožto heterogenních entit umožňuje konceptuálně postihnout vztahy v rámci stranické hierarchie. Analýza role žen při sestavování kandidátních listin zase umožňuje zpochybnit analytické dělení na "lokální" a "národní" úroveň. Výzkum ukazuje, že profily a politické kariéry žen jsou úzce spjaty... Keywords: Politická participace|gender a politika|místní správa|zastupitelstva|politické strany|kvóty|reprezentace|Turecko|kurdská politika; Political participation|gender and politics|local politics|municipalities|political parties|quotas|representation|Turkey|Kurdish politics Available in a digital repository NRGL
Ženy a místní správa: zapojení do politiky a politické dráhy žen v Turecku

Women and local power: processes of mobilization and female political pathways in Turkey Type: Doctoral dissertation Author: Lucie Drechselová Institutions: Charles University and EHESS, Paris Year: ...

Drechselová, Lucie; Malečková, Jitka; Dulong, Delphine; Massicard, Elise
Univerzita Karlova, 2018

Zkušenosti z kin. Husserlův přístup k filmovým zkušenostem
Gonçalves Trindade, Hanna; Novotný, Karel; Fulka, Josef; Rodrigo, Pierre
2018 - French
Cinema seeks to recreate human experiences, expressing the relation we entertain with our reality. A film is not only the mechanical record of facts, but a visual manifestation of an interpretation of the world. But how does the spectator experience this specific form of expression of life itself? We propose an answer to this question through the point of view of the Husserlian philosophy. The focus of Edmund Husserl's phenomenology is not the description of things themselves, but of the structure of the subject's experience of them. His analysis aims at unveiling how reality appears to consciousness, manifesting a sense through this apparition. If we take films to be an expression of experience (of the filmmaker) through experience (of the spectator), then phenomenology becomes a particularly suitable perspective for understanding cinema. It enables the understanding both of how films manifest a sense of life and of how is structured the viewer's experience of this type of manifestation. Consequently, a Husserlian approach allows us to grasp the universality of filmic experiences: it is always a matter of a consciousness engaged in an act of apprehension of an object with the specific form and content. How is this relationship constituted? Keywords Films - Phenomenology - Experience -... Résumé Le cinéma cherche à recréer des expériences humaines, en exprimant la relation que nous entretenons avec notre réalité. Un film n'est pas seulement l'enregistrement mécanique de faits, mais une manifestation visuelle d'une interprétation du monde. Mais comment le spectateur fait-il l'expérience de cette forme spécifique d'expression de la vie elle-même ? Nous proposons une réponse à cette question à travers le point de vue de la philosophie husserlienne. Le but de la phénoménologie d'Edmund Husserl n'est pas la description des choses elles-mêmes, mais de la structure de leur expérience par le sujet. Son analyse vise à dévoiler comment la réalité apparait à la conscience, en manifestant un sens dans cette apparition. Si nous prenons les films comme une expression de l'expérience (du réalisateur) par l'expérience (du spectateur), alors la phénoménologie devient une perspective particulièrement apte à comprendre le cinéma. Elle nous permet de comprendre à la fois comment les films manifestent un sens de la vie et comment se structure l'expérience du spectateur de ce type de manifestation. Par conséquent, l'approche husserlienne nous permet de saisir l'universalité de l'expérience filmique : c'est toujours l'affaire d'une conscience engagée dans un acte d'appréhension d'un objet avec une forme et un... Available in a digital repository NRGL
Zkušenosti z kin. Husserlův přístup k filmovým zkušenostem

Cinema seeks to recreate human experiences, expressing the relation we entertain with our reality. A film is not only the mechanical record of facts, but a visual manifestation of an interpretation of ...

Gonçalves Trindade, Hanna; Novotný, Karel; Fulka, Josef; Rodrigo, Pierre
Univerzita Karlova, 2018

noTitle
Genieys, Hadrien; Serban, Claudia; Goddard, Jean-Christophe
2018 - French
In this dissertation, the aim is to show the influence of Nicolas Berdiaev's philosophy on the Latin American movement of the Theology of Liberation. The goal is to clarify the meaning of what would mean a "revolutionary Christianity" from this theological movement. We try to show that they approach in an original way a certain number of phenomena. In the first chapter we try to characterize the notion of "structural sin". This allows us to show how sin becomes "institution" and "ideology". We try to provide a Christian analysis of the phenomenon of secularization and to show how the struggle against idolatry takes on the meaning, within this phenomenon, of fighting against the ideology of exclusion. In a second chapter we try to characterize the poor, victim of this ideology of exclusion as the "theological place" from which the Church must be established. This will lead us to reflect on what the "periphery" is and to think of a movement of "decentralization" of the Church. In the third and last part, we seek to clarify two historical dynamics that we call "teleological" and "eschatological" respectively. We then try to understand the Kingdom of God as the final object of the eschatological dynamic that we are trying to characterize, and we characterize the teleological dynamics as a cause and consequence... Il s'agit dans ce mémoire de montrer l'influence de la philosophie de Nicolas Berdiaev sur le mouvement latino-américain de la Théologie de la libération. Le but étant d'expliciter le sens de ce que signifierait un « christianisme révolutionnaire » à partir de ce mouvement théologique. Nous essayons de montrer qu'ils abordent de manière originale un certain nombre de phénomènes. Dans le premier chapitre nous essayons de caractériser la notion de « péché structurel ». Cela nous permet de montrer comment est-ce que le péché se fait « institution » et « idéologie ». Nous essayons de fournir une analyse chrétienne du phénomène de sécularisation et de montrer comment est-ce que la lutte contre l'idolâtrie prend le sens, au sein de ce phénomène, de lutte contre l'idéologie de l'exclusion. Dans un second chapitre nous essayons de caractériser le pauvre, victime de cette idéologie de l'exclusion comme le « lieu théologique » à partir duquel doit s'établir l'Eglise. Cela nous amènera à porter une réflexion sur ce qu'est la « périphérie » et à penser un mouvement de « décentralisation » de l'Eglise. Dans la troisième et dernière partie, nous cherchons à mettre à jour deux dynamiques historiques que nous qualifions respectivement de « téléologique » et « eschatologique ». Nous essayons alors de comprendre le Royaume... Available in a digital repository NRGL
noTitle

In this dissertation, the aim is to show the influence of Nicolas Berdiaev's philosophy on the Latin American movement of the Theology of Liberation. The goal is to clarify the meaning of what would ...

Genieys, Hadrien; Serban, Claudia; Goddard, Jean-Christophe
Univerzita Karlova, 2018

Ženské postavy v díle George Sandové
Jarošová, Antonie; Listíková, Renáta; Fučíková, Milena
2018 - French
This thesis is concerned with an important persone of the first half of the 19th century, French writer George Sand. The main purpose of the thesis is to reveal whether the writer is one of the key authors of French romanticism in Czech schools and whether the Czech schoolchild has an opportunity to acquaint themselves with her rural novels. The thesis contains a theoretical and a practical part. The practical part briefly mentions her biography, gives an overview of the main periods of her work and is subsequently closely concerned with George Sand's rural novels. Since Sand creates an image of an ideal human being in her rural novels, in our analysis of these novels we focused on the characteristics of the main characters and on the realistic and idealistic elements present in the novels. In the end of the theoretical part we dealt with Sand's influence on Czech writers of the 19th century, especially on Božena Němcová and Karolína Světlá. The practical part is based on a research, which was conducted in selected Czech schools (in Pilsen area and Prague). The aim of this research was, as has been mentioned before, to chart the standing of George Sand in the curriculum of world literature. We found out that Sand no longer ranks among the canonical authors, to whom is the teaching of world... Tato diplomová práce se zabývá významnou osobností první poloviny 19. století, francouzskou spisovatelkou George Sandovou. Cílem práce je odhalit, zda je tato autorka jedním z klíčových autorů francouzského romantismu na českých školách a zda má český žák možnost seznámit se s jejími vesnickými romány. Práce obsahuje část teoretickou a praktickou. Teoretická část stručně připomíná biografii této osobnosti, podává přehled o hlavních etapách její tvorby a následně se blíže zabývá sandovskými vesnickými romány. Protože Sandová ve svých vesnických románech vytváří podobu ideálního člověka, v analýze těchto románů jsme se zaměřili na charakteristiku hlavních postav, ale i na realistické a idealistické prvky, které jsou v románech přítomny. Na závěr teoretické části jsme se zabývali vlivem Sandové na české literáty 19. století, zejména na Boženu Němcovou a Karolínu Světlou. Následná praktická část je založena na výzkumu, který byl proveden na českých školách (na Plzeňsku a v Praze) a který měl za cíl zmapovat postavení George Sandové ve výuce světové literatury. Zjistili jsme, že Sandová už dnes nepatří mezi kanonické autory, kterým věnuje výuka světové literatury pozornost, mnohdy se s jejími díly žáci vůbec nesetkají. Učitelé se zmiňují o Sandové jen v širším kontextu, především jako o osobě, která... Keywords: George Sand; le roman champêtre; la littérature du XIXe siècle; les femmes écrivains; féminisme; George Sand; rural novel; feminism; Romanticism; woman writers Available in a digital repository NRGL
Ženské postavy v díle George Sandové

This thesis is concerned with an important persone of the first half of the 19th century, French writer George Sand. The main purpose of the thesis is to reveal whether the writer is one of the key ...

Jarošová, Antonie; Listíková, Renáta; Fučíková, Milena
Univerzita Karlova, 2018

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases