Number of found documents: 19826
Published from to

Studium regulace transkripční aktivity androgenního receptoru
ŽENATA, Ondřej; VRZAL, Radim
2019 - Czech
Androgenní receptor (AR) patří mezi nejvýznamnější transkripční faktory v lidském těle a je jedním z kritických bodů pro vznik rakoviny prostaty. Jakékoliv narušení jeho signalizace látkami exogenního původu může mít vážné důsledky na lidské zdraví.Mezi studovanými látkami byli: mykofenolát mofetil (MYC), imunosupresivní léčivo; bisfenol S, analog známého endokrinního disruptoru bisfenolu A, který je stále častěji užíván v chemickém průmyslu a v malých dávkách se nachází v potravě; berberin, alkaloid používaný i jako potravní doplněk, a jako poslední studovanou látkou byl grafen oxid, materiál který nalézá stále širší využití snad ve všech oblastech průmyslu, medicínské aplikace nevyjímaje. Sledoval jsem vliv všech čtyř látek na aktivitu androgenního receptoru pomocí metody s reportérovým genem, kvantitativní PCR v reálném čase a metody western blottingu. Celkově jsem došel ke zjištění, že MYC ovlivňuje signalizaci v linii 22Rv1 pomocí indukce JNK54 a JNK46 a navíc zvyšuje jejich citlivost vůči inhibitorům JNK. Bisfenol S potencuje aktivitu AR, ale neovlivňuje expresi cílového genu AR, KLK3 mRNA. Berberin potencoval aktivitu AR a slabě moduloval hladinu KLK3 mRNA a proliferaci 22Rv1, ale jeho účinky byly pozorovatelné ve fyziologicky relevantních koncentracích. Grafen oxid potlačoval indukovanou expresi KLK3 a moduloval translokaci AR. Získaná data mohou mít toxikologický i klinický význam. The androgen receptor (AR) is one of the most important transcription factors in the human body and is one of the critical factors in the development of prostate cancer. Disruption of its signaling by compounds of exogenous origin can have serious consequences for human health. Among studied compounds were: Mycophenolate mofetil (MYC), an is immunosuppressive drug; bisphenol S, an analogue of the known endocrine disruptor bisphenol A, which is increasingly used in the chemical industry and can be found in small quantities in the diet; berberine, an alcaloid used as a food supplement as well as the last studied compound, was graphene oxide, a material that is increasingly used in all areas of industry, medical aplications being no exception. I analyzed the effect of all four compounds on the androgen receptor activity using the reporter gene assay, quantitative real-time PCR and western blotting. I demonstrate that MYC affects 22Rv1 signaling by inducing JNK54 and JNK46 and, in addition, increases their sensitivity to JNK inhibitors. Bisphenol S potentiates AR activity but does not affect the target gene of AR, KLK3 mRNA. I showed that Berberine potentiated AR activity and it was a weak modulator of KLK3 mRNA and 22Rv1 proliferation. However, its effects were observable at physiologically relevant concentrations. Graphene oxide attenuated inducible KLK3 mRNA and modulate translocation of AR. The data obtained may have toxicological and clinical implications. Keywords: androgenní receptor; xenobiotika; KLK3; PSA; androgen receptor; xenobiotics; KLK3; PSA Available in digital repository of UPOL.
Studium regulace transkripční aktivity androgenního receptoru

Androgenní receptor (AR) patří mezi nejvýznamnější transkripční faktory v lidském těle a je jedním z kritických bodů pro vznik rakoviny prostaty. Jakékoliv narušení jeho signalizace látkami ...

ŽENATA, Ondřej; VRZAL, Radim
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Antijezuitský diskurz v Portugalsku: obraz jezuitů prostřednictvím studia kohezních prostředků
HORVÁTH, Dalibor; ZAJÍCOVÁ, Lenka
2019 -
Tato studie je považována za první analýzu protijezuitského diskurzu v Portugalsku zaměřenou na obraz jezuitů prostřednictvím studia lexikálních a gramatických prostředků koheze. Hlavním cílem je přispět ke studiu portugalského antijezuitismu a jazykových prostředků povrchové struktury protijezuitských textů. Naše analýza se zaměřuje na texty psané v několika románských jazycích (portugalština, španělština, francouzština), které kolovaly v Portugalsku od 16. do 18. století. Práce je koncipovaná do tří kapitol. První dvě se inspirují teoriemi Pierra Bourdieho (studie sociálního prostoru prostřednictvím analýzy sociálního pole a kapitálu). První kapitola se zaměřuje na studium sociálního pole, které bylo ovlivněno historickými událostmi v Portugalsku a Brazílii. Ve druhé kapitole se věnujeme podrobnější analýze slov poslušnost a chudoba, která se objevují v protijezuitských textech a staly se předmětem kritiky. Ve třetí kapitole, která je nejrozsáhlejší, se zabýváme lingvistickou analýzou protijezuitských textů. Analyzujeme formální spojitosti elementárních textových jednotek ve struktuře textu, které jsou výsledkem rekurence nebo substituce jazykových prostředků. Na jejich základě pak sestavujeme obraz jezuitů, který koloval portugalskou společností od 16. století. Prostřednictvím naší analýzy poukazujeme na povahu jednotlivých jazykových prostředků, rovněž jako na vliv sociálních polí a jezuitského kapitálu na strukturu a lexikum textů. Při analýze protijezuitského diskurzu podtrhujeme rovněž jeho ideologický charakter, který nám umožňuje pochopit mocenské vztahy v Portugalsku v průběhu několika staletí stejně jako vnímat dopad těchto vztahů na portugalskou společnost a na formování protijezuitského hnutí. This study is the first analysis of anti-Jesuit discourse in Portugal and focuses on the image of Jesuits by analyzing lexical resources of cohesion. Its main goal is to contribute to the study of Portuguese anti-Jesuitism. Our analysis focuses on anti-Jesuit texts written in several Romance languages (Portuguese, Spanish, French) that were spread in Portugal from the 16th to the 18th centuries. The thesis is conceived in three chapters. The first two chapters are inspired by the theories of Pierre Bourdie (study of social space through analysis of social field and capital). The first chapter focuses on the study of the social field, which was influenced by historical events in Portugal and Brazil. The second chapter analyzes in more detail the words obedience and poverty as subjects of anti-Jesuit criticism and their significance in the wider Jesuit context. The third chapter, the most extensive one, deals with the linguistic analysis of anti-Jesuit texts. We analyze the text cohesion which arises from semantic relationships between grammar and words, focused on recurrence or substitution of language resources. Through our analysis, we compose an image of the Jesuits and refer to the nature of the individual linguistic recourses, as well as the influence of social fields and the Jesuit capital on the structure and lexicon of anti-Jesuit texts. In analyzing the anti-Jesuit discourse, we also emphasize its ideological character, which allows us to understand the power relations in Portugal over several centuries, as well as to perceive the impact of these relations on Portuguese society and on the formation of the anti-Jesuit movement. Keywords: discourse; obedience; Jesuit; Church; history; linguistics; word; irony; Grammar; language; multidisciplinarity; Portugal Available in digital repository of UPOL.
Antijezuitský diskurz v Portugalsku: obraz jezuitů prostřednictvím studia kohezních prostředků

Tato studie je považována za první analýzu protijezuitského diskurzu v Portugalsku zaměřenou na obraz jezuitů prostřednictvím studia lexikálních a gramatických prostředků koheze. Hlavním cílem je ...

HORVÁTH, Dalibor; ZAJÍCOVÁ, Lenka
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Postavení zabezpečovací detence v systému trestněprávních sankcí
DVOŘÁKOVÁ, Vendula
2019 - Czech
Disertační práce "Postavení zabezpečovací detence v systému trestněprávních sankcí" má teoretický charakter s cílem podat ucelený přehled nad vývojem, realizací a aktuálním uplatněním zabezpečovací detence. V souvislosti se studiem a věcnou analýzou problematiky byla práce vymezena do několika kapitol. Obsah a význam některých základních pojmů je vymezen v první kapitole. Ve druhé kapitole je reflektován vývoj zabezpečovací detence z pohledu širší právní komparace a legislativního procesu zákona o výkonu zabezpečovací detence. Kapitola je koncipována ve smyslu poukázat na složitost a úskalí vývoje zabezpečovací detence. Třetí kapitola je věnována právní úpravě zabezpečovací detence v současném právním řádu a je rozdělena do podkapitol k interpretaci jednotlivých právních úprav. Čtvrtá kapitola je vyčleněna osobnosti pachatele a základům trestní odpovědnosti. Pátá kapitola je koncipována s cílem poukázat na kategorii pachatelů z medicínského pohledu. Samotným výkonem zabezpečovací detence a Ústavy v České republice s popsanou kvalitou života chovanců se zabývá šestá kapitola. Poslední kapitola práce je zaměřena na samotnou postdetenční péči. Z interpretativní analýzy primárních i sekundárních zdrojů vyplynulo, že zabezpečovací detence je nevyhnutelnou součástí ochranných opatření z hlediska nárustu využitelnosti tohoto opatření a současného naplnění kapacity ústavů zabezpečovací detence v České republice. The dissertation thesis The position of security detention in the system of criminal sanctions has a theoretical character with the aim to provide a comprehensive overview of the development, implementation and the up to date application of security detention. In connection with the study and factual analysis of the issue, the thesis was divided in several chapters. The content and meaning of some basic terms is defined in the first chapter. The second chapter reflects the development of security detention from the perspective of a broader legal comparison and the legislative process of the Act on Security detention execution. The chapter is focuses on pointing out the complexity and pitfalls of security detention development. The third chapter is devoted to the legal regulation of security detention in the current legal system and is divided into subchapters to interpret the individual legal regulations. The fourth chapter is dedicated to the personality of the offender and basic criminal liability. The fifth chapter is designed to point out the category of offenders from a medical perspective. Chapter six then deals with the application of security detention itself and the constitution in the Czech Republic describing the quality of life of inmates. The last chapter of the thesis focuses on the post-detention care itself. The interpretative analysis of primary and secondary sources showed that security detention is an inevitable part of protective measures in terms of increasing the usability of this measure and simultaneously fulfilling the capacity of security detention institutes in the Czech Republic. Keywords: trestněprávní sankce; ochranné opatření; zabezpečovací detence; chovanec; criminal sanctions; protective measure; security detention; inmate Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Postavení zabezpečovací detence v systému trestněprávních sankcí

Disertační práce "Postavení zabezpečovací detence v systému trestněprávních sankcí" má teoretický charakter s cílem podat ucelený přehled nad vývojem, realizací a aktuálním uplatněním zabezpečovací ...

DVOŘÁKOVÁ, Vendula
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2019

Elementární procesy p̌ri nízkých teplotách - reakce iont ̊u H3+ a N2H+ v dohasínajícím plazmatu
Kálosi, Ábel; Plašil, Radek; Rubovič, Peter; Španěl, Patrik
2019 - English
Electron-ion recombination and ion-neutral interactions play a piv- otal role in the chemical evolution of molecules in the Interstellar Medium (ISM). Physical conditions under which these processes un- dergo in the ISM include a wide range of temperatures and particle number densities. This work contributes to the experimental study of named low temperature phenomena in the range of 30 K to 300 K focusing on the reactions of hydrogen-containing light molecules. The employed experimental techniques are based on a combination of a Stationary Afterglow (SA) instrument with a Continuous Wave Cavity Ring-down Spectrometer (cw-CRDS). The main contributions of this work can be split into three topics. (1) The proton and deuteron con- taining isotopic system of H3 + ions. The isotopic fractionation process in collisions with hydrogen and deuterium gas was investigated in low temperature discharges, nominal ion temperatures of 80 K to 140 K, to deduce relative ion densities in the experiments. These are necessary for afterglow studies of isotopic effects in electron-ion recombination of the studied ions. (2) Vibrational spectroscopy of N2H+ ions focusing on first overtone (2ν1 band) transitions and ion thermometry, the first step towards studies of electron-ion recombination. (3) The role of para/ortho spin... Elektron-iontová rekombinace a iont-neutrální interakce hrají klí- ̌covou roli v chemickém vývoji molekul v mezihv̌ezdném prostoru. Podmínky v mezihv̌ezdném prostoru p̌ri kterých tyto procesy probí- hají zahrnují široký rozsah teplot a hustot ̌cástic. Tato práce je zam̌e- ̌rena na experimentální studium uvedených nízkoteplotních proces̊u v teplotním rozsahu od 30 K do 300 K, zejména na reakce malých molekul obsahujících vodíkové atomy. Použitá experimentální tech- nika je založena na kombinaci prosťredí dohasínajícího plazmatu se Continuous Wave Cavity Ring-down spektrometrem. Mezi ťri hlavní výstupy práce paťrí: Za prvé: studium izotopického systému iont̊u H3 + obsahující protony a deuterony. Pr̊ub̌eh izotopické frakcionace ve srážkách s vodíkem a deuteriem byl studován v nízkoteplotních výbojích, v nominálním rozsahu teplot od 80 K do 140 K. V experimen- tech byly odvozeny relativní koncentrace iont̊u, nezbytné pro studium izotopických efekt̊u v elektron-iontové rekombinaci v dohasínajícím plazmatu studovaných iont̊u. Za druhé: vibrǎcní spektroskopie iont̊u N2H+ zam̌ěrená na takzvané "first overtone" (2ν1 pás) p̌rechody a termometrie využitím iont̊u. Experimenty p̌redstavují první krok k studiu elektron-iontové rekombinace vybraného iontu. Za ťretí: stu- dium role para/ortho spinových stav̊u v... Keywords: elektron-iontová rekombinace; disociativní rekombinace; astrochemie; dohasínající plazma; vibrační spektroskopie; electron-ion recombination; dissociative recombination; astrochemistry; afterglow; vibrational spectroscopy Available in a digital repository NRGL
Elementární procesy p̌ri nízkých teplotách - reakce iont ̊u H3+ a N2H+ v dohasínajícím plazmatu

Electron-ion recombination and ion-neutral interactions play a piv- otal role in the chemical evolution of molecules in the Interstellar Medium (ISM). Physical conditions under which these processes ...

Kálosi, Ábel; Plašil, Radek; Rubovič, Peter; Španěl, Patrik
Univerzita Karlova, 2019

K efektivním numerickým výpočtům proudění nenewtonských tekutin
Blechta, Jan; Málek, Josef; Herzog, Roland; Süli, Endré
2019 - English
In the first part of this thesis we are concerned with the constitutive the- ory for incompressible fluids characterized by a continuous monotone rela- tion between the velocity gradient and the Cauchy stress. We, in particular, investigate a class of activated fluids that behave as the Euler fluid prior activation, and as the Navier-Stokes or power-law fluid once the activation takes place. We develop a large-data existence analysis for both steady and unsteady three-dimensional flows of such fluids subject either to the no-slip boundary condition or to a range of slip-type boundary conditions, including free-slip, Navier's slip, and stick-slip. In the second part we show that the W−1,q norm is localizable provided that the functional in question vanishes on locally supported functions which constitute a partition of unity. This represents a key tool for establishing local a posteriori efficiency for partial differential equations in divergence form with residuals in W−1,q . In the third part we provide a novel analysis for the pressure convection- diffusion (PCD) preconditioner. We first develop a theory for the precon- ditioner considered as an operator in infinite-dimensional spaces. We then provide a methodology for constructing discrete PCD operators for a broad class of pressure discretizations. The... V první části práce se zabýváme konstitutivní teorií nestlačitelných tekutin charakterizovaných spojitým monotónním vztahem mezi gradientem rychlosti a Cauchyho napětím. Speciální pozornost je věnována třídě aktivovaných tekutin, které se před aktivací chovají jako Eulerovy tekutiny, zatímco po aktivaci je jejich odezva stejná jako odezva Navierovy-Stokesovy tekutiny či tekutiny mocninného typu. Pro tuto třídu tekutin je provedena detailní existenční analýza pro velká data k stacionárním a nestacionárním třídimen- zionálním prouděním vystavených buď okrajové podmínce nulové rychlosti, či řadě podmínek skluzového typu, včetně volného skluzu, Navierova skluzu a kombinovaného přilnutí-skluzu. Druhá část se zabývá lokalizací W−1,q normy za předpokladu, že uvažo- vaný funkcionál se nuluje na fukcích s lokálním nosičem, které tvoří rozklad jednotky. To zvláště dovoluje zajistit lokální aposteriorní efektivitu u par- cialních diferencialních rovnic v divergentním tvaru s residuály ve W−1,q . V třetí části předkládáme novou analýzu tzv. PCD (pressure convection- diffusion) předpodmínění. Nejdříve budujeme novou teorii PCD předpod- mínění jakožto operátoru v nekonečně-dimenzionálních prostorech. Potom poskytujeme metodiku ke konstrukci diskrétních PCD operátorů pro širokou třídu diskretizací tlaku. Hlavní přínos... Keywords: nenewtonské tekutiny; konstitutivní teorie; tekutiny s aktivací; apriorní analýza pro velká data; aposteriorní odhady chyby; předpodmínění; non-Newtonian fluids; constitutive theory; fluids with activation; large-data a priori analysis; a posteriori error estimates; preconditioning Available in a digital repository NRGL
K efektivním numerickým výpočtům proudění nenewtonských tekutin

In the first part of this thesis we are concerned with the constitutive the- ory for incompressible fluids characterized by a continuous monotone rela- tion between the velocity gradient and the ...

Blechta, Jan; Málek, Josef; Herzog, Roland; Süli, Endré
Univerzita Karlova, 2019

Dynamické ovládání magnetizace pro spintronické aplikace studované magnetooptickými metodami
Zahradník, Martin; Veis, Martin; Herranz, Gervasi; Legut, Dominik
2019 - English
Two important mechanisms in preparation of ultrathin films of magnetic oxides were systematically investigated in this work. First, influence of epitaxial strain on resulting magneto-optical properties of La2/3Sr1/3MnO3 (LSMO) ultrathin films was studied. The investigated films were grown by pulsed laser deposition on four different substrates, providing a broad range of induced epitaxial strains. Magnetic properties were found to deteriorate with increasing value of the epitaxial strain, as expected due to the unit cell distortion increasingly deviating from the bulk and effect of the magnetically inert layer. A combination of spectroscopic ellipsometry and magneto-optical Kerr effect spectroscopy was used to determine spectra of the diagonal and off-diagonal elements of permittivity tensor. The off-diagonal elements confirmed presence of two previously reported electronic transitions in spectra of all films. Moreover, they revealed another electronic transition around 4.3 eV only in spectra of films grown under compressive strain. We proposed classification of this transition as crystal field paramagnetic Mn t2g → eg transition, which was further supported by ab initio calculations. A key role of strain in controlling electronic structure of ultrathin perovskite films was demonstrated. Dynamic application of... V této práci byly systematicky studovány dva mechanismy, jež hrají důležitou roli v přípravě tenkých vrstev magnetických oxidů. Prvním z nich byl vliv epitaxního pnutí na výsledné magnetooptické vlastnosti tenkých vrstev La2/3Sr1/3MnO3 (LSMO). Studované vrstvy byly vyrobeny pulsní laserovou depozicí na čtyřech různých substrátech, což zajistilo širokou škálu indukovaného epitaxního pnutí. Bylo zjištěno, že magnetické vlastnosti se zhoršují s rostoucí hodnotou epitaxního pnutí, což bylo očekáváno kvůli narůstající deformaci základní buňky a kvůli efektu magneticky inertní vrstvy. Kombinace spektroskopické elipsometrie a magnetooptické Kerrovy spektroskopie byla použita k získání spekter diagonálních a nediagonálních členů tenzoru permitivity. Spektra nediagonálních členů potvrdila u všech vzorků přítomnost dvou dříve pozorovaných elektronových přechodů. Navíc byl nalezen ještě další elektronový přechod kolem 4.3 eV, a to pouze ve spektrech vzorků s tlakovým pnutím. Byla navržena klasifikace tohoto přechodu jako paramagnetického přechodu krystalového pole Mn t2g → eg, což bylo dále podpořeno i výpočty z prvních principů. Byla tak demonstrována klíčová role pnutí v ovládání elektronové struktury tenkých vrstev perovskitů. Dynamickou aplikací pnutí pomocí piezoelektrické mezivrstvy nebylo dosaženo... Keywords: magnetooptický Kerrův jev; pulsní laserová depozice; epitaxní pnutí; tenzor permitivity; perovskitové oxidy; magneto-optical Kerr effect; pulsed laser deposition; epitaxial strain; permittivity tensor; perovskite oxides Available in a digital repository NRGL
Dynamické ovládání magnetizace pro spintronické aplikace studované magnetooptickými metodami

Two important mechanisms in preparation of ultrathin films of magnetic oxides were systematically investigated in this work. First, influence of epitaxial strain on resulting magneto-optical ...

Zahradník, Martin; Veis, Martin; Herranz, Gervasi; Legut, Dominik
Univerzita Karlova, 2019

Dopad narkoterorismu na bezpečnostní prostředí amerických kontinentů
Kristlík, Tomáš; Křížová, Markéta; Janský, Bohumír; Munoz, Arturo G.
2019 - English
This dissertation aims to provide a strategic qualitative economic analysis of the illicit drug trafficking industry as it evolved in its modern form across the Americas in the latter part of the 20th century, with principal focus on Colombia and Mexico, and to assess its impact on the security environment in the Americas with the ultimate ambition to provide tangible recommendations for complex disruptive countermeasures. The key premise upon which all the conclusions are later formulated is that trafficking in illicit substances is primarily an entrepreneurial activity aimed to generate profit and economic approach to the issue therefore yields the most promising prospects for tangible results. Narcoterrorism in its own merit, and drug-related violence in general, is contemplated, analyzed and explained as one of the key tactics inherent to the trafficking business model. Finally, a critical assessment of existing counter-narcotics strategies is performed in order to outline deficiencies of these policies with the aim to provide alternative and more effective countermeasures against illicit trafficking. Tato disertační práce si klade za cíl předložit strategickou kvalitativní ekonomickou analýzu průmyslu ilegálního obchodu s drogami, jež se ve své moderní formě vyvinul napříč americkými kontinenty především v druhé polovině 20. století, s hlavním důrazem na Kolumbii a Mexiko. Následně pak provést analýzu jeho dopadu na bezpečnostní prostředí amerických kontinentů ve snaze formulovat uchopitelná doporučení a komplexní návrhy na jeho narušení. Hlavní premisou práce a vodítkem pro pozdější vyvozování konečných závěrů je, že obchodní transakce představuje podstatu pašování drog a jeho hlavním smyslem je tvorba hmotného zisku. Z tohoto důvodu ekonomická analýza tématu skýtá největší perspektivu ve smyslu formulace uchopitelných závěrů a doporučení. Narkoterorismus, i obecněji násilí spojené s obchodem s drogami, tato práce uchopuje, analyzuje a vysvětluje jako obchodní taktiku, která je nedílnou a klíčovou součástí obchodního modelu pašování drog. V závěrečné sekci práce rovněž předloží kritickou analýzu existujících strategických přístupů při potlačování obchodu s drogami ve snaze identifikovat nedostatky těchto přístupů a poskytnout alternativní efektivnější strategické postupy a nástroje pro řešení problematiky. Keywords: Narkoterorismus|ilegální obchod s drogami|ilegální sítě|analýza sociálních sítí|strategická analýza; Narcoterrorism|illicit drug trafficking|illicit networks|social network analysis|strategic analysis Available in a digital repository NRGL
Dopad narkoterorismu na bezpečnostní prostředí amerických kontinentů

This dissertation aims to provide a strategic qualitative economic analysis of the illicit drug trafficking industry as it evolved in its modern form across the Americas in the latter part of the 20th ...

Kristlík, Tomáš; Křížová, Markéta; Janský, Bohumír; Munoz, Arturo G.
Univerzita Karlova, 2019

Neúprosné rovnoběžky: Železnice v evropské literatuře 1830-1914
Špína, Michal; Vojvodík, Josef; Heczková, Libuše; Burget, Eduard
2019 - Czech
Merciless Parallel Lines: Railways in European Literature 1830-1914 (Mgr. Michal Špína) Abstract The doctoral thesis addresses the so far underexplored subject of early literary depictions of railway, investigating the cultural impact of the new, mechanized means of transport, as reflected in fiction. The introduction explains the reasons to focus geographically on Europe (as opposed to the different social context of American and colonial railways), to limit the time span to the 1830-1914 period (after which railway gradually loses its leading role in transport) and the topic to the "look from the outside" (i.e. not the act of travelling itself or the interiors of railway stations and trains). Following up to Wolfgang Schivelbusch and Wojciech Tomasik, railway is seen as the paramount agent of industrialization and modernization. Further, spatial relations and the phenomenon of infrastructure are accentuated. The following four chapters each study two interconnected issues: the construction of railway lines and their linearity; the images of the ruining of the idyll in connection to railway noises; the signal box topos in connection to fatefulness; and the fully developed railway system, acquiring the function of a peculiar environment in the short story collection Mugby Junction by Charles Dickens and... Neúprosné rovnoběžky: Železnice v evropské literatuře 1830-1914 (Mgr. Michal Špína) Abstrakt Disertační práce se zabývá dosud málo probádaným tématem raných literárních obrazů železnice a na beletristických textech zkoumá kulturní dopady nového, mechanizovaného způsobu dopravy. V úvodu je zdůvodněno geografické zaměření na Evropu (oproti odlišnému společenskému kontextu severoamerických a koloniálních železnic), časové omezení na období let 1830-1914 (po němž železnice začíná ztrácet výsadní pozici) a tematické zaměření na "pohledy zvnějšku" (tedy nikoliv na samotné cestování či interiéry nádraží a vlaků). V návaznosti na Wolfganga Schivelbusche a Wojciecha Tomasika je zde železnice chápána jako prvořadý činitel industrializace a modernizace. Důraz je kladen také na prostorové vztahy a fenomén infrastruktury. Čtyři následující kapitoly se věnují vždy dvěma propojeným tématům: stavbě železnic a jejich lineárnosti, obrazům zániku idyly v souvislosti s hlukem železnic, toposu strážního domku ve spojení s představami osudovosti a nakonec rozvinutému železničnímu systému, který v povídkovém souboru Mugby Junction Charlese Dickense a především v románu Lidská bestie Émila Zoly nabývá funkce svébytného prostředí. V jednotlivých kapitolách se zároveň ukazuje, jak témata spojená s železnicí postupně pronikají do... Keywords: evropská literatura|železnice|19. století|modernita|imaginace; European literature|Railways|19th century|Modernity|Imagination Available in a digital repository NRGL
Neúprosné rovnoběžky: Železnice v evropské literatuře 1830-1914

Merciless Parallel Lines: Railways in European Literature 1830-1914 (Mgr. Michal Špína) Abstract The doctoral thesis addresses the so far underexplored subject of early literary depictions of railway, ...

Špína, Michal; Vojvodík, Josef; Heczková, Libuše; Burget, Eduard
Univerzita Karlova, 2019

Vytěsněná apokalypsa - česká reflexe ústupu německé skupiny armád Střed
Jakl, Tomáš; Beneš, Zdeněk; Hutečka, Jiří; Mücke, Pavel
2019 - Czech
Title: Forgotten Apocalypse - The Czech Reflection of the Retreat of the German Heeresgruppe Mitte Author: Mgr. Tomáš Jakl Abstract: There are war campaigns that can be described simply, others more difficult to describe, and some cannot be reconstructed by a continuous narrative at all. The events in the Czech Lands in the first two weeks of May 1945 belong to the most difficult to describe. The fact that there was the largest of last German fighting groups of armies is well known. It is also commonly known that it was the Central Army Group commanded by Field Marshal Ferdinand Schörner. Significantly less is known that as a result of the outbreak of the Czech Uprising, this group of armies retreated across the rebellious territory to the demarcation line between the US and the Red Army The last desperate illusion of German soldiers was that they would contact the Americans and jointly drive the Russians out of Europe. Allied Commander-in-Chief in the West, General Dwight David Eisenhower, did not intend to do anything after the death of US President Roosevelt, which the Soviet dictator could even interpret as a similar development. Not only did he forbid General Patton from crossing the agreed line in advance with the Soviets, visually accommodating the retreating Germans, but the US troops also released... Název práce: Vytěsněná apokalypsa - česká reflexe ústupu německé skupiny armád Střed Autor: Mgr. Tomáš Jakl Abstrakt: Jsou válečná tažení, která jdou popsat jednoduše, jiná obtížně a některé nejde rekonstruovat plynulým vyprávěním vůbec. Události v českých zemích v prvních dvou květnových týdnech roku 1945 patří k těm obtížně popsatelným. To, že se zde nacházela poslední německá bojeschopná skupina armád, je všeobecně známo. Také se běžně ví, že šlo o skupinu armád Střed, které velel polní maršál Ferdinand Schörner. Podstatně méně je známo, že následkem vypuknutí Českého povstání tato skupina armád ustoupila přes povstalecké území k demarkační linii mezi americkou a Rudou armádou. Poslední zoufalou iluzí německých vojáků bylo, že se spojí s Američany a společně vyženou Rusy z Evropy. Spojenecký vrchní velitel na Západě, generál Dwight David Eisenhower, nehodlal po smrti amerického prezidenta Roosevelta udělat nic, co by si sovětský diktátor mohl vykládat byť jen jako náznak podobného vývoje. Nejenže zakázal generálu Pattonovi překročit předem se sověty dohodnutou demarkační linii v Čechách, opticky vstříc ustupujícím Němcům, ale americké jednotky sovětům také vydaly zajaté německé vojáky z jednotek, které bojovaly na východní frontě. Své zajaté Němce předali Rudé armádě kromě Američanů i čeští povstalci. Do... Keywords: Druhá světová válka|historiografie|německá armáda|české země|skupina armád Střed|Heeresgruppe Mitte|Ferdinand Schörner|Dwight David Eisenhower|konstrukce obrazu minulosti; World War II|Historiography|German Army|Czechoslovakia|Army Group Centre|Heeresgruppe Mitte|Ferdinand Schörner|Dwight David Eisenhower|The Construction of the Image of the Past Available in a digital repository NRGL
Vytěsněná apokalypsa - česká reflexe ústupu německé skupiny armád Střed

Title: Forgotten Apocalypse - The Czech Reflection of the Retreat of the German Heeresgruppe Mitte Author: Mgr. Tomáš Jakl Abstract: There are war campaigns that can be described simply, others more ...

Jakl, Tomáš; Beneš, Zdeněk; Hutečka, Jiří; Mücke, Pavel
Univerzita Karlova, 2019

S100 proteiny u idiopatických střevních zánětů a kolorektálních neoplázií
Morávková, Paula; Kohoutová, Darina; Ehrmann, Jiří; Zavoral, Miroslav
2019 - Czech
S100 proteins in inflammatory bowel disease and colorectal neoplasia Inflammatory bowel disease and colorectal cancer represent a serious medical and socio- economic problem worldwide. Despite the progress in diagnostic of both diseases, there is no specific serum maker, which would allow to detect risk group of patients. Our paper focused on importance of serum S100 proteins in inflammatory bowel disease and colorectal neoplasia: (1) association of serum S100A4 with inflammatory bowel disease, ulcerative colitis and Crohn's disease, (2) association of serum S100A6, S100A8, S100A9 and S100A11 with colorectal neoplasia and (3) association of serum S100P with colorectal cancer. A total of 253 subject were enrolled: 40 healthy controls, 16 patients with ulcerative colitis, 93 patients with Crohn's disease, 20 patients with non-advanced colorectal adenoma, 20 patients with advanced colorectal adenoma and 62 patients with colorectal cancer. We confirmed significantly higher serum concentrations of S100A4 protein in patients with ulcerative colitis and Crohn's disease. In Crohn's disease, serum S100A4 was significantly higher in patients with colonic and ileocolonic involvement. We did not confirm association of serum S100A4 with fibrostenosing phenotype of Crohn's diseases and with perianal involvement. We... Souhrn Idiopatické střevní záněty a kolorektální karcinom představují v celosvětovém měřítku závažný medicínsky a socio-ekonomický problém. I přes významný pokrok v diagnostice těchto onemocnění v současné době není dostupný specifický sérový marker, který by umožnil detekci rizikových skupin pacientů. Naše práce hodnotila význam vybraných proteinů S100 v séru pacientů s idiopatickými střevními záněty a kolorektálními neopláziemi. Práce byla rozdělená do třech částí, které hodnotily (1) asociaci sérové koncentrace proteinu S100A4 s idiopatickými střevními záněty, ulcerózní kolitidou a Crohnovou chorobou; (2) asociaci sérové koncentrace proteinu S100A6, S100A8, S100A9 a S100A11 s kolorektálními neopláziemi a (3) asociaci sérové koncentrace proteinu S100P s kolorektálním karcinomem. Celkem bylo zahrnuto 253 osob: 40 jedinců ve skupině kontrol, 16 pacientů s ulcerózní kolitidou, 93 pacientů s Crohnovou chorobou, 20 pacientů s nepokročilým kolorektálním adenomem, 22 pacientů s pokročilým kolorektálním adenomem a 62 pacientů s kolorektálním karcinomem. Potvrdili jsme významně vyšší sérové koncentrace S100A4 proteinu u pacientů s ulcerózní kolitidou a Crohnovou chorobou. Pacienti s Crohnovou chorobou vykazovali významně vyšší sérové koncentrace S100A4 ve skupině s izolovaným kolonickým a ileokolonickým postižením... Available in a digital repository NRGL
S100 proteiny u idiopatických střevních zánětů a kolorektálních neoplázií

S100 proteins in inflammatory bowel disease and colorectal neoplasia Inflammatory bowel disease and colorectal cancer represent a serious medical and socio- economic problem worldwide. Despite the ...

Morávková, Paula; Kohoutová, Darina; Ehrmann, Jiří; Zavoral, Miroslav
Univerzita Karlova, 2019

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases