Number of found documents: 268
Published from to

ESP32-CAM – POSTAVME SI OČIČKO
Zajíček, Milan
2019 - Czech
Mikrokontroler ESP32 je možné zakoupit jako vývojovou desku ve spojení s 2Mpixel kamerou OV2640. Tento modul je souhrnně označován ESP32-cam. Tutoriál ukazuje možnost použití uvedeného modulu pro snímání obrazu ve formě statických snímků i videa a možnosti komunikace s okolím, či ukládání dat na SD kartu. Pro komunikaci s PC je použit USB-Serial převodník CP2102. Microcontroller ESP32 can be obtained as a development board with 2Mpixel camera OV2640 together. The trademark of such module is ESP32-cam. Tutorial shows the abbility of the module to take the static pictures and video stream, communications skills and saving the data to the SD card. The USB-serial convertor CP2102 is used as an interface for the communication with PC. Keywords: IoT; ESP32; mikrokontroler; video Fulltext is available at external website.
ESP32-CAM – POSTAVME SI OČIČKO

Mikrokontroler ESP32 je možné zakoupit jako vývojovou desku ve spojení s 2Mpixel kamerou OV2640. Tento modul je souhrnně označován ESP32-cam. Tutoriál ukazuje možnost použití uvedeného modulu pro ...

Zajíček, Milan
Ústav teorie informace a automatizace, 2019

Technická zpráva o snı́mánı́, aplikacı́ch a knihovnách pro zpracovánı́ multispektrálnı́ho obrazu
Schier, Jan
2019 - Czech
V práci je prezentována stručná rešerše metod pořı́zenı́ multispektrálnı́ho a hyperspektrálnı́ho obrazu, aplikacı́ hypespektrálnı́ho snı́mkovánı́ a základnı́ch metod jeho zpracovánı́. V závěru práce je podán přehled nalezených knihoven prozpracovánı́ hyperspektrálnı́ho obrazu v jazycı́ch Matlab a Python.\n This report presents brief overview of multispectral and hyperspectral image acquisition methods, of applications of hyperspectral imaging and of basic methods of hyperspectral image processing. In the final part, we present an overview of Matlab and Python software libraries for hyperspectral image processing. Keywords: Hyperspectral imaging; Hyperspectral imaging applications; Software libraries for hyperspectral image processing Fulltext is available at external website.
Technická zpráva o snı́mánı́, aplikacı́ch a knihovnách pro zpracovánı́ multispektrálnı́ho obrazu

V práci je prezentována stručná rešerše metod pořı́zenı́ multispektrálnı́ho a hyperspektrálnı́ho obrazu, aplikacı́ hypespektrálnı́ho snı́mkovánı́ a základnı́ch metod jeho zpracovánı́. V ...

Schier, Jan
Ústav teorie informace a automatizace, 2019

Detekce slabých signálů v šumu
Tichavský, Petr
2018 - Czech
Stanovili jsme hranice pro detekovatelnost impulzního rušení v jinak stacionárním signálu a spočetli je prakticky pro měření akustické emise v experimentu s namáháním vzorku. In this report, a bound on amplitude of impuls signal detection in stationary background noise is computed.\nIt was evaluated for an experiment with acoustic emission from mechanically strained sample. Available at various institutes of the ASCR
Detekce slabých signálů v šumu

Stanovili jsme hranice pro detekovatelnost impulzního rušení v jinak stacionárním signálu a spočetli je prakticky pro měření akustické emise v experimentu s namáháním vzorku....

Tichavský, Petr
Ústav teorie informace a automatizace, 2018

Adaptace programového vybavení pro hodnocení radiologických důsledků mimořádných úniků radionuklidů ze skladů vyhořelého jaderného paliva
Pecha, Petr; Pechová, E.
2018 - Czech
Revize implicitní grupy radionuklidů a rozšíření o typické postulované mimořádné úniky ze skladů vyhořelého paliva. bylo provedeno rozšíření databáze radionuklidů systému HARP o další nejdůležitější dlouhodobé radionuklidy. V zásadě se jednalo o výběr štěpných a aktivačních produktů a dále o transurany ze skupiny aktinidů. Jsou konstatovány velké neurčitosti v odhadech zdrojových členů úniku pro případy vyhořelého paliva. Je provedeno vzájemné srovnání pro obálkové scénáře s výsledky evropského environmentálního kódu COSYMA pro rozšířenou grupu transuranů.. Analysis of implicit group of radionuclides and its extension included nuclides with long half-llive of decay. Selection from spent fuel inventories. Selection from fision products, transurans an actinide group. Estimation of possible uncertainties. Comparison analysis is done betřween HARP and European COSYMA codes. Keywords: Spent fuel; discharges from repository; radiological impact Fulltext is available at external website.
Adaptace programového vybavení pro hodnocení radiologických důsledků mimořádných úniků radionuklidů ze skladů vyhořelého jaderného paliva

Revize implicitní grupy radionuklidů a rozšíření o typické postulované mimořádné úniky ze skladů vyhořelého paliva. bylo provedeno rozšíření databáze radionuklidů systému HARP o další nejdůležitější ...

Pecha, Petr; Pechová, E.
Ústav teorie informace a automatizace, 2018

Automatizovaný softwarový systém pro logopedickou terapii
Paroubková, M.; Bílková, Zuzana; Novozámský, Adam; Dominec, A.; Zitová, Barbara
2018 - Czech
Představení automatizovaného softwarového systému pro logopedickou terapii dětí i dospělých (Assistl). Introduction of an automated software system for speech therapy of children and adults (Assistl). Keywords: speech therapy; tongue; motor speech disorders Fulltext is available at external website.
Automatizovaný softwarový systém pro logopedickou terapii

Představení automatizovaného softwarového systému pro logopedickou terapii dětí i dospělých (Assistl)....

Paroubková, M.; Bílková, Zuzana; Novozámský, Adam; Dominec, A.; Zitová, Barbara
Ústav teorie informace a automatizace, 2018

Internet věcí v praxi
Zajíček, Milan
2018 - Czech
Předpokladem práce s mikrokontrolery je pochopení základních principů jejich komunikace s okolím a možné způsoby jejich programování. Mikrokontroler ESP8266 je jedním z nejznámějších obvodů používaných v aplikacích pro internet věcí. Jednou z vývojových platforem, která se o ESP8266 opírá, je modulární systém Wemos D1 mini, který umožňuje přímou komunikaci s PC prostřednictvím USB portu a disponuje dostatkem vstupních a výstupních periférií pro stavbu jednoduchých IoT zařízení. Pro programování je použito vývojové prostředí ArduinoIde. Tento tutorial provede úplného začátečníka od instalace software až k sestavení termostatu pro spínání silové zátěže. Prerequisite of working with microcontrollers is understanding the basic principles of their communication with the environment and possible ways of their programming. The ESP8266 microcontroller is one of the most popular chips used in Internet of things applications. Wemos D1 mini is one of development platforms behind the ESP8266,which allows direct communication with the PC via a USB port and has plenty of input and output peripherals to build simple IoT devices. The ArduinoIde development environment is used for programming. The thermostatic switch is made as a result of this tutorial. Keywords: microcontrollers; Internet of things; ESP8266 Fulltext is available at external website.
Internet věcí v praxi

Předpokladem práce s mikrokontrolery je pochopení základních principů jejich komunikace s okolím a možné způsoby jejich programování. Mikrokontroler ESP8266 je jedním z nejznámějších obvodů ...

Zajíček, Milan
Ústav teorie informace a automatizace, 2018

Platební regulační mechanismus jako zdroj zvyšování platů ve zdravotnictví
Grim, Jiří
2018 - Czech
Princip zdravotního pojištění předpokládá, že se pacient v případě potřeby obrátí na lékaře, který mu poskytne odbornou pomoc, přičemž výkon lékaře, výdaje za léky a doplňující vyšetření proplácí zdravotní pojišťovna. Výsledkem je spontánní nárůst nákladů zdravotní péče u nás dobře známý z devadesátých let. Je zřejmé, že v systému, ve kterém o poskytnuté zdravotní péči musí rozhodovat lékaři v kontaktu s pacienty a její náklady následně hradí zdravotní pojišťovny, chybí záporná zpětná vazba, která by působila proti růstu nákladů. Důsledkem této hrubé systémové chyby je trvalý tlak na zvyšování výdajů za poskytnutou zdravotní péči a hrozící platební neschopnost nutí zdravotní pojišťovny zavádět regulační opatření k omezení růstu nákladů. The principle of health insurance presupposes that the patient will contact a doctor who will provide him / her with professional help, whereby the doctor, medical expenses and additional examinations are paid by the health insurance company. The result is a spontaneous increase in health care costs well-known in the nineties. It is clear that there is no negative feedback in the system where the healthcare provided must be made by doctors in contact with patients and its costs are being covered by health insurance companies. As a result of this gross systemic error, there is a continuing pressure to increase healthcare spending and imminent insolvency forces the health insurers to introduce regulatory measures to curb the cost increase. Keywords: Medical care; finance; regulation mechanismus Fulltext is available at external website.
Platební regulační mechanismus jako zdroj zvyšování platů ve zdravotnictví

Princip zdravotního pojištění předpokládá, že se pacient v případě potřeby obrátí na lékaře, který mu poskytne odbornou pomoc, přičemž výkon lékaře, výdaje za léky a doplňující vyšetření proplácí ...

Grim, Jiří
Ústav teorie informace a automatizace, 2018

Analýza korozního poškození potrubí s proudící párou pomocí akustické emise: výsledky pro potrubí 6. odběru v EBO
Tichavský, Petr
2018 - Czech
V práci je studována akustická emise na potrubí s proudící párou, měřená v elektrárně Jaslovské Bohunice. V signálu vyhledáváme výrony akustické emise která amplitudově vyčnívají nad okolním signálem, a jejich relativní frekvence výskytu je považována za indikátor poškození potrubí. We studied acoustics emission of steem pipes from measurements from EBO. We counted frequency of sudden increases of the acoustics emission, which can be used as indicator of corosion demage of the pipes. Keywords: acoustic emission Available at various institutes of the ASCR
Analýza korozního poškození potrubí s proudící párou pomocí akustické emise: výsledky pro potrubí 6. odběru v EBO

V práci je studována akustická emise na potrubí s proudící párou, měřená v elektrárně Jaslovské Bohunice. V signálu vyhledáváme výrony akustické emise která amplitudově vyčnívají nad okolním signálem, ...

Tichavský, Petr
Ústav teorie informace a automatizace, 2018

Simulace možného výskytu horkých míst při únicích radioaktivity při neobvyklých\npovětrnostních epizodách
Pecha, Petr; Tichý, Ondřej
2018 - Czech
Analyzovány mimořádné úniky škodlivin při nízkých rychlostech větru až bezvětří (calmy) u lokalit vytypovanými v ČR jako potenciální hlubinná úložiště vyhořelého jaderného paliva. Kontinuální únik a současně i jeho časová dynamika jsou aproximovány sekvencí diskrétních 3-D Gaussovských obláčků. Scénář pokračuje po několika hodinách nástupem konvektivního proudění, kdy nehybná oblast s relativně vysokou kumulovanou radioaktivitou je rozfoukávána větrem. V simulačním běhu zavedeme spekulativní předpoklad, že ve 3. hodině navazující konvektivní fáze prší. Objeví výrazné horké místo deponovaného Cs137 na zemském povrchu až ve vzdálenosti desítky kilometrů od původního zdroje úniku. Simulation of accidental releases of radioactiity during calm meteorological situations in relations with planned nuclear spent fuel storages. Approximation of discrete Gaussian puffs is introduced. After some time the stationary calm field is assumed to be scattered by wind flow. In the 3dr hour of the wind-flow phase under rain commencement some surprised hot spots of CS137 on terrain have occurred in rather far distances from the source of discharges. Keywords: Nuclear; spent fuel; release; radiotoxicity Fulltext is available at external website.
Simulace možného výskytu horkých míst při únicích radioaktivity při neobvyklých\npovětrnostních epizodách

Analyzovány mimořádné úniky škodlivin při nízkých rychlostech větru až bezvětří (calmy) u lokalit vytypovanými v ČR jako potenciální hlubinná úložiště vyhořelého jaderného paliva. Kontinuální únik a ...

Pecha, Petr; Tichý, Ondřej
Ústav teorie informace a automatizace, 2018

Vyhodnocování grantové soutěže pomocí otevřené expertní databáze
Grim, Jiří
2018 - Czech
Keywords: open expert database; research funding; grants Fulltext is available at external website.
Vyhodnocování grantové soutěže pomocí otevřené expertní databáze

Grim, Jiří
Ústav teorie informace a automatizace, 2018

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases