Number of found documents: 1295
Published from to

Experimentální vyšetřování vhodné poréznosti protiprašné stěny
Nosek, Štěpán
2019 - Czech
Článek seznamuje čtenáře se základními principy fyzikálního modelování atmosférické mezní vrstvy ve větrných tunelech a jejich aplikací na řešení prašnosti. Je uveden praktický příklad použití těchto metod v rámci řešení šíření prašnosti z pásových dopravníků do bezprostředního okolí protiprašnou stěnou. The paper introduces the reader to the basic principles of physical modelling of the atmospheric boundary layer in wind tunnels and their application to the solution of dustiness. A practical example elucidates the use of these methods in the solution of dustiness from conveying belts to immediate surroundings. Keywords: atmospheric boundary layer; physical modelling; porosity; dustiness; wind tunnel Available at various institutes of the ASCR
Experimentální vyšetřování vhodné poréznosti protiprašné stěny

Článek seznamuje čtenáře se základními principy fyzikálního modelování atmosférické mezní vrstvy ve větrných tunelech a jejich aplikací na řešení prašnosti. Je uveden praktický příklad použití těchto ...

Nosek, Štěpán
Ústav termomechaniky, 2019

Vyšetřování proudění uvnitř přirozeně větraného kravína: předběžné výsledky z experimentů v aerodynamickém tunelu
Nosek, Štěpán; Kluková, Zuzana; Kellnerová, Radka; Jakubcová, Michala; Jaňour, Zbyněk
2019 - Czech
V této studii byly kvalitativně porovnány střední vektorové (složky podélné a vertikální rychlosti) a skalární pole (intenzita turbulence) v měřítkovém (1:50) modelu přirozeně větraného kravína. Tato kvalitativní srovnání jasně poukazují na účinek simulované mezní vrstvy atmosféry (MVA) a konfiguraci otvorů na proudové charakteristiky uvnitř kravína. MVA mírně drsného terénu vytváří vyšší rychlosti jak u vstupních a výstupních otvorů, tak uvnitř kravina, než MVA velmi drsného terénu. Intenzita turbulence je však více závislá na konfiguraci otvoru. Například, ačkoli MVA byla velmi drsná, a tedy turbulentnější, byly v případě středních otvorů pozorovány nižší intenzity turbulence než u středně drsné MVA. The mean vector (longitudinal and vertical velocity components) and scalar (turbulence intensity) fields within a scale (1:50) model of naturally ventilated cattle barn were qualitatively compared in this study. These qualitative comparisons clearly show the effect of the simulated atmospheric boundary layer (ABL) and the opening configuration on the flow characteristics within the barn. ABL of moderately rough terrain produces higher velocities at both the inlet and the outlet openings and inside the barn than that ABL of very rough terrain. However, the intensity of the turbulence is more dependent on the configuration of the opening. For instance, although ABL was very rough and therefore more turbulent, lower turbulence intensities were observed for that ABL than for the moderately rough ABL in the case of middle openings. Keywords: atmospheric boundary layer; livestock building; natural ventilation; wind-tunnel Available at various institutes of the ASCR
Vyšetřování proudění uvnitř přirozeně větraného kravína: předběžné výsledky z experimentů v aerodynamickém tunelu

V této studii byly kvalitativně porovnány střední vektorové (složky podélné a vertikální rychlosti) a skalární pole (intenzita turbulence) v měřítkovém (1:50) modelu přirozeně větraného kravína. Tato ...

Nosek, Štěpán; Kluková, Zuzana; Kellnerová, Radka; Jakubcová, Michala; Jaňour, Zbyněk
Ústav termomechaniky, 2019

Vibrační zkoušky a dynamická analýza třecích účinků u železničního kola tlumeného tlumícím kroužkem
Pešek, Luděk; Půst, Ladislav; Bula, Vítězslav; Šnábl, Pavel; Boháč, T.; Tašek, H.; Běhálek, V.
2019 - Czech
Pro návrh tlumícího třecího kroužku s proměnnou křivostí s optimálním rozložením kontaktních tlaků v drážce, jež je cílem projektu DELTA, proběhla v dynamické laboratoři Bonatrans a.s. ve dnech 11. až 16. června 2019 experimentální modální analýza s jedním (SIMO) a dvěma (MIMO) budiči s těmito cíli: a) vytvořit metodiku zkoušky pro vyhodnocení třecího účinku tlumícího kroužku na tlumení vibrací kola; b) pomocí změn naměřených dynamických amplitudo-frekvenčních a fázově-frekvenčních charakteristik na amplitudu buzení popsat projevy nelineárního chování třecí vazby kruhového tlumícího kroužku v drážce kola pro různé vlastní tvary kmitání. Popis navržené metodiky a analýza naměřených výsledků z hlediska účinku třecích vazeb kruhového drátu jsou obsahem této zprávy. \n\n Keywords: friction damping; damping ring; railway Available at various institutes of the ASCR
Vibrační zkoušky a dynamická analýza třecích účinků u železničního kola tlumeného tlumícím kroužkem

Pro návrh tlumícího třecího kroužku s proměnnou křivostí s optimálním rozložením kontaktních tlaků v drážce, jež je cílem projektu DELTA, proběhla v dynamické laboratoři Bonatrans a.s. ve dnech 11. až ...

Pešek, Luděk; Půst, Ladislav; Bula, Vítězslav; Šnábl, Pavel; Boháč, T.; Tašek, H.; Běhálek, V.
Ústav termomechaniky, 2019

Vývoj a vliv vírových struktur při proudění v patních mřížích posledního stupně parní turbíny
Hála, Jindřich; Šimurda, David; Luxa, Martin; Fürst, J.; Bobčík, M.; Novák, O.; Synáč, J.
2019 - Czech
Příspěvek je zaměřen na modelový výzkum trojrozměrných vírových struktur vznikajících v blízkosti stěn při proudění modelem lopatkové mříže reprezentující patní část oběžných lopatek posledního stupně parní turbíny. Předmětem výzkumu je zejména vývoj a vzájemná interakce vírových struktur a jejich vliv na ztráty mechanické energie a výstupní úhel. Analýzy jsou založeny na RANS výpočtech a pneumatických měřeních uskutečněných ve vysokorychlostním aerodynamickém tunelu. This paper deals with the investigation of three-dimensional vortex structures in the near-wall region of the blade cascade which represents the model of the hub section blading of last stage blades of a steam turbine. The investigation aims to describe the development and mutual interaction of the vortex structures and its influence on the kinetic energy losses. The analyses are based on the RANS numerical simulations and experiments conducted in the high-speed wind tunnel.\n\n Keywords: turbine blade cascade; secondary flow; near-wall flow; supersonic flow; CFD; experiment Available at various institutes of the ASCR
Vývoj a vliv vírových struktur při proudění v patních mřížích posledního stupně parní turbíny

Příspěvek je zaměřen na modelový výzkum trojrozměrných vírových struktur vznikajících v blízkosti stěn při proudění modelem lopatkové mříže reprezentující patní část oběžných lopatek posledního stupně ...

Hála, Jindřich; Šimurda, David; Luxa, Martin; Fürst, J.; Bobčík, M.; Novák, O.; Synáč, J.
Ústav termomechaniky, 2019

Posouzení výpočtové dokumentace návrhu opravy heterogenního svarového spoje nátrubku PG technologií Weld Overlay-souhrnné hodnocení.
Pták, Svatopluk; Masák, Jan; Gabriel, Dušan
2018 - Czech
Available at various institutes of the ASCR
Posouzení výpočtové dokumentace návrhu opravy heterogenního svarového spoje nátrubku PG technologií Weld Overlay-souhrnné hodnocení.

Pták, Svatopluk; Masák, Jan; Gabriel, Dušan
Ústav termomechaniky, 2018

Posouzení zvláštních případů 01 až 04/2017 NDT A. S. I. pro aplikaci technologie “Weld overlay” v prostředí českých jaderných elektráren.
Štefan, Jan; Kober, Jan; Masák, Jan; Pták, Svatopluk; Gabriel, Dušan
2018 - Czech
Available at various institutes of the ASCR
Posouzení zvláštních případů 01 až 04/2017 NDT A. S. I. pro aplikaci technologie “Weld overlay” v prostředí českých jaderných elektráren.

Štefan, Jan; Kober, Jan; Masák, Jan; Pták, Svatopluk; Gabriel, Dušan
Ústav termomechaniky, 2018

Numerický a experimentální výzkum paralelních proudů v rozvětvených kanálech
Novotný, Jaroslav; Uruba, Václav; Procházka, Pavel P.; Skála, Vladislav
2018 - Czech
Proudění v kanále se 13-ti kolmými a zúženými odbočkami bylo zkoumáno numericky a experimentálně pomocí metody PIV. Byly odvozeny vzorce a napsán program v jazyce Fortran pro řešení turbulentního proudění popsaného N-S rovnicemi a různými modely turbulence. Porovnáním výpočtu a s experimentem vychází nejlépe k-epsilon model bez stěnových funkcí. The flow filed inside a main channel with 13 parallel outlets was investigated numerically and also experimentally by PIV method. The formulas were derived and a program in Fortran programming language was introduced to solve turbulent flow described by N-S equations and by various models of turbulence. K-epsilon model without wall functions is the best match with the experiment. \n\n Keywords: channel; branches; PIV Available at various institutes of the ASCR
Numerický a experimentální výzkum paralelních proudů v rozvětvených kanálech

Proudění v kanále se 13-ti kolmými a zúženými odbočkami bylo zkoumáno numericky a experimentálně pomocí metody PIV. Byly odvozeny vzorce a napsán program v jazyce Fortran pro řešení turbulentního ...

Novotný, Jaroslav; Uruba, Václav; Procházka, Pavel P.; Skála, Vladislav
Ústav termomechaniky, 2018

Experimentální stanovení ventilačních ztrát ozubeného kola a tepelného zatížení zubu
Kordík, Jozef; Dobiáš, Jiří; Hrubý, Jan
2018 - Czech
Tato zpráva je sepsána v rámci čtvrté etapy řešení výzkumného úkolu TA04011656, Vývoj rychloběžné planetové převodovky s pružným uložením satelitů pro extrémní obvodové rychlosti. První část zprávy se věnuje ventilačním ztrátám a jsou zde uvedeny podrobnosti k experimentům, které byly uskutečněny s testovací převodovkou Alfa II na zkušebním pracovišti Wikov Gear. Experimenty zahrnovaly měření ventilačních ztrát a měření teplot zubu podél šířky kola. Při experimentech byly testovány tři konfigurace obvodového krytu převodového kola, které se lišily vzdáleností mezi krytem a kolem. Mimoto byl testován i případ bez krytu. V závěru této části je navrženo rozšíření modelu ventilačních ztrát z předešlé zprávy pro reálné geometrie převodového kola s krytem, který je otevřený v místě záběru s pastorkem a v místě odtoku oleje.\nDruhá část zprávy se věnuje tepelnému zatížení boku zubu a prezentuje výsledky experimentů, které se týkaly měření teplot zubu podél šířky kola. Jsou zde rovněž uvedeny detaily k numerickému modelování tepelného zatížení boku zubu. V rámci numerické analýzy (i) byla vyvinuta metodika modelování odvalování boků zubů kola a pastorku po sobě, (ii) byl vytvořen výpočetní model, (iii) byla vyvinuta metodika určování neznámých velikostí některých parametrů výpočetního modelu a (iv) byl vyvinut algoritmus a metodika výpočtu.\n The report is written for the needs of the project no. TA04011656 (Research and development of new type of high-speed planetary gear unit with the flexible pin technology to support the planet wheels enabling the transmission of high outputs.). The first part of the report targets the topic of windage losses of a rotating toothed wheel, the experiments with testing gearbox Alfa II are introduced here, as well. The experiments included measurements of windage losses and temperature measurements along a wheel tooth width. Three geometrical configurations differing in wheel enclosure distance were tested, the case without the enclosure was tested too. The outcome of this part is an extension of the previous windage loss model for real geometry configuration: a wheel with an enclosure opened at place of oil outflow and at place of meshing with pinion.\nThe second part of the report targets the thermal load of a wheel tooth and presents experimental results of measurements of temperature distribution along the tooth. This part also contains the details concerning the numerical modeling of this problematic. The numerical analysis included (i) development of methodology for modeling of tooths meshing, (ii) development of the computational model, (iii) development of methodology for assessment of unknown values of some parameters of the model, (iv) development of algorithm. \n Keywords: widage loss; wheel enclosure; gear box Available at various institutes of the ASCR
Experimentální stanovení ventilačních ztrát ozubeného kola a tepelného zatížení zubu

Tato zpráva je sepsána v rámci čtvrté etapy řešení výzkumného úkolu TA04011656, Vývoj rychloběžné planetové převodovky s pružným uložením satelitů pro extrémní obvodové rychlosti. První část zprávy se ...

Kordík, Jozef; Dobiáš, Jiří; Hrubý, Jan
Ústav termomechaniky, 2018

Jádro havarijního modelu pro městskou zástavbu & Experimenty úniků plynu pro rurální oblast
Chaloupecká, Hana; Jakubcová, Michala; Kellnerová, Radka; Jurčáková, Klára
2018 - Czech
Zpráva se skládá ze dvou částí. \nPrvní část se zabývá tvorbou jádra havarijního modelu pro krátkodobé úniky plynů pro případ městské zástavby. Je zde vysvětlen postup při tvorbě daného modelu, kde po zadání vstupních údajů o úniku plynu jako výstup získáme hustoty rozdělení pravděpodobnosti pro jednotlivé charakteristiky úniku (např. 99. percentil koncentrací) a jednotlivá zasažená místa. Z výstupu lze mimo jiné vyčíst, jaké jsou nejpravděpodobnější hodnoty charakteristik oblaku, se kterými se při nehodě můžeme setkat, ale i extrémní případy. Toto je největší rozdíl oproti dosud běžně užívaným modelům pro bezpečnostní složky, u nichž jsou jako výstup k dispozici pouze průměrné kontury pro oblaky a koncentrační pole. \nVe druhé části zprávy jsou popsány experimenty úniků plynu pro rurální oblast. Jedná se jak o splnění podobnostních kritérií při modelování v aerodynamickém tunelu, tak o samotné experimenty a tvorbu databáze ze získaných údajů. \n The report consists of two parts.\nThe first part copes with the development of an emergency model core for short-term gas leakages for urban canopy. It is explained a procedure in the development of the model, in which after recording input data describing a gas leakage as an output probability density functions for individual puff characteristics and exposed places are obtained. From the output, one can see for example the most probable puff characteristics, which can occur during an accident as well as extreme cases. This is the biggest difference in comparison with the usually used emergency models, in which only mean puff contours and concentration fields are the output. \nIn the second part, experiments of gas leakages for rural area are described. Fulfilment of similarity criterions in wind-tunnel modelling as well as the experiments themselves and the database development is showed.\n Keywords: wind tunnel; puff; dispersion of pollution Available at various institutes of the ASCR
Jádro havarijního modelu pro městskou zástavbu & Experimenty úniků plynu pro rurální oblast

Zpráva se skládá ze dvou částí. \nPrvní část se zabývá tvorbou jádra havarijního modelu pro krátkodobé úniky plynů pro případ městské zástavby. Je zde vysvětlen postup při tvorbě daného modelu, kde po ...

Chaloupecká, Hana; Jakubcová, Michala; Kellnerová, Radka; Jurčáková, Klára
Ústav termomechaniky, 2018

Posouzení výpočtové dokumentace návrhu řešení opravy potrubí napájecí vody na parogenerátoru ETE.
Gabriel, Dušan; Masák, Jan
2018 - Czech
Available at various institutes of the ASCR
Posouzení výpočtové dokumentace návrhu řešení opravy potrubí napájecí vody na parogenerátoru ETE.

Gabriel, Dušan; Masák, Jan
Ústav termomechaniky, 2018

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases