Number of found documents: 41403
Published from to

Optické měření posunů pmocí SIR
Nežerka Václav; Jakub Antoš; Konvalinka Petr
2021 -
Vývoj technologií internetu věcí (IoT) otevřel cestu pro vzdálené hodnocení statického stavu konstrukcí. Takové posouzení může být provedeno monitorováním relativních posunů konstrukčních prvků, protože bezprostřední selhání stavebních konstrukcí se obvykle projevuje ztrátou tuhosti a tím i nadměrnými deformacemi při statickém namáhání nebo změnou vlastních frekvencí v důsledku dynamického buzení. Za tímto účelem byl vyvinut open-source nástroj pro měření relativních posunů v reálném čase na základě registrace obrazu. Použití diskrétní Fourierovy transformace a převzorkovanou maticí obrazu, omezené na předem vybrané body na konstrukci umožňuje vysoké vzorkovací frekvence s přesností menší, než jeden pixel. V rámci disertační práce byla posouzena přesnost systému s ohledem na fyzické měřítko a software byl úspěšně ověřen experimentálním testováním v laboratoři. Kromě laboratorního testování k ověření funkčnosti prototypu pomocí laboratorního vybavení byl navržen přenosný hardware plně benefitující z jednoduchosti používaných algoritmů. Tento hardware byl testován v reálných podmínkách, přičemž byla ověřována funkčnost dvou řešení: (i) zařízení určené pro měření v reálném čase se shromažďováním dat při vysokých frekvencích vzorkování a (ii) hardware zaměřený na spolehlivost pro dlouhodobá měření mimo dosah elektrického napájení. Obě řešení byla testována ve venkovním prostředí; první pro měření průhybů mostů v důsledku dopravního zatížení a druhý pro monitorování stability horninového masivu. Kromě měření v reálném čase byly algoritmy použity také pro měření v off-line režimu. Výpočtově efektivní algoritmy zde umožňovaly zpracování velkých obrazových sekvencí, např. z měření pomocí vysokorychlostních kamer.Development of Internet-of-things (IoT) technologies opened the way for remote assessment of structural health. Such an assessment can be accomplished by monitoring relative displacements of structural elements since the imminent failure of civil engineering structures usually manifests through a loss of stiffness and hence excessive displacements under static loading or change in vibration frequencies due to dynamic excitation. With these facts in mind, an open-source tool for real-time measurement of relative displacements based on image registration was developed. The use of upsampled matrix-multiplication discrete Fourier transform and measurement limited to predefined points of interest by virtual extensometers allowed high sampling frequencies with subpixel accuracy. The accuracy of the system with respect to a physical length-scale was assessed, and the software was successfully verified through experimental testing in a laboratory. Besides the proof-of-concept laboratory testing using delicate equipment, the developed software was accommodated in portable hardware to fully benefit from the lightweight algorithms. Existence of such a measurement system enabled remote monitoring of displacements and deformations outdoors. Two types of hardware solutions were tested: (i) intended for real-time measurement with a collection of data at high sampling rates and (ii) reliability-focused hardware for off-grid long-term measurements. Both solutions were tested outdoors; the first for measurement of bridge deflections due to traffic loading and the latter for monitoring of a rock massif stability. Besides real-time measurements, the algorithms were also employed for measurements in an off-line mode. Here, the computationally efficient algorithms allowed processing of larger sequences of images recorded, e.g., using high-speed cameras. Keywords: mostní konstrukce; metoda SIR; záznamy měření; sw RTCorr; bridge construction; method SIR; measurement record; sw; RTCorr Available in digital repository of ČVUT.
Optické měření posunů pmocí SIR

Vývoj technologií internetu věcí (IoT) otevřel cestu pro vzdálené hodnocení statického stavu konstrukcí. Takové posouzení může být provedeno monitorováním relativních posunů konstrukčních prvků, ...

Nežerka Václav; Jakub Antoš; Konvalinka Petr
České vysoké učení technické v Praze, 2021

Principy MLAT a směrového zaměřování ADS-B pro vícekanálový přijímač
Puričer Pavel; Adam Půta; Kačmařík Petr
2021 -
Tato práce si klade za cíl aplikovat postupy, které se uplatňují v problematice MLAT za použití ADS-B signálu. V aplikační části se zabývá problematikou rozlišování signálů od různých letadel. Dále je pozornost problematice určení směru příchodu signálu a implementaci algoritmů pro MLAT. Na závěr zkoumá možnosti práce s reálnými daty naměřenými pomocí SDR.The goal of this diploma thesis is to investigate how to realize elementary parts of MLAT systems using ADS-B. In application part are verifying algorythms for distinguishing signals from airplanes in flight. Next step is to determine the direction of arrival of this signals and implement MLAT algorythms. In the end of this thesis a research of working with real ADS-B data based on SDR is done. Keywords: MLAT; SDR; Korelace; Navigace; AoA; TDoA; MLAT; SDR; Correlation; Navigation; AoA; TDoA Available in digital repository of ČVUT.
Principy MLAT a směrového zaměřování ADS-B pro vícekanálový přijímač

Tato práce si klade za cíl aplikovat postupy, které se uplatňují v problematice MLAT za použití ADS-B signálu. V aplikační části se zabývá problematikou rozlišování signálů od různých letadel. Dále je ...

Puričer Pavel; Adam Půta; Kačmařík Petr
České vysoké učení technické v Praze, 2021

Vícekanálový příjem a zpracování ADS-B signálů
Puričer Pavel; Filip Srbljanović; Seidl Libor
2021 -
ADS-B je požíván v letecké dopravě jako závisle kooperující přehledový systém pro sledování letadel ve vzdušném prostoru. Vysílá informace o identifikaci letadla, rychlosti, poloze a výšce. První část je věnována stručné historii vývoje v letectví, základní principy letecké navigace a komunikace. Druhá část této práce se zabývá přehledovými systémy, mezi které patří ADS-B. Následuje kapitola o obecném šíření radiového signálu v prostu, rušivé prvky a jeho zpracování. V závěrečné části popisuji postupy k navržení softwarového rádia a prezentuji výsledky mé práce.ADS-B is used in air transport as a dependent cooperating surveillance system for monitoring aircraft in airspace. Transmits information about aircraft identification, speed, position and altitude. The first part is devoted to a brief history of developments in aviation, the basic principles of air navigation and communication. The second part of this thesis deals with surveillance systems, including ADS-B. The following chapter describes the general propagation of the radio signal in the space, interfering elements and its processing. In the final part I describe the procedures for designing a software radio and present the results of my work. Keywords: CNS; ADS; ADS-B; zpracování signálu; vícekanálový příjem; metody SIMO a MIMO; Matlab; CNS; ADS; ADS-B; signal processing; multichannel reception; SIMO and MIMO methods; Matlab Available in digital repository of ČVUT.
Vícekanálový příjem a zpracování ADS-B signálů

ADS-B je požíván v letecké dopravě jako závisle kooperující přehledový systém pro sledování letadel ve vzdušném prostoru. Vysílá informace o identifikaci letadla, rychlosti, poloze a výšce. První část ...

Puričer Pavel; Filip Srbljanović; Seidl Libor
České vysoké učení technické v Praze, 2021

Kvalita informování ve vybraných IDS v ČR
Vančura Pavel Edvard; Jan Paul; Brotánková Jana
2021 -
ABSTRAKT: Předmětem bakalářské práce s názvem „Kvalita informování ve vybraných IDS v ČR“ je informování cestujících pomocí webových stránek integrovaných dopravních systémů. Pro následnou práci byl vybrán systém s názvem Doprava Ústeckého kraje a systém nesoucí název Pražská integrovaná doprava. V bakalářské práci je obsažena zpracovaná analýza webových stránek obou systémů, jejich porovnání z hlediska informování a důležitou částí je samotné vyhodnocení s náměty na zlepšení. Praktická část tak navazuje na předchozí popis kvality v dopravě včetně informování cestujících veřejné dopravy a taktéž popisem integrovaných dopravních systémů.ABSTRACT: The subject of the bachelor thesis „Information Quality in selected PTS in the Czech Republic “is to inform passengers with the help of websites about integrated transport systems. For subsequent work was chosen a system called Ústí Region transport and system Prague integrated transport. In thesis is included a processed analysis of both system’s websites, comparison in terms of information, and an important part is an evaluation itself with suggestions for improvement. The practical part builds on the previous description of transport quality including informing passengers of public transport and also a description of an integrated transport system. Keywords: Kvalita; informování; veřejná doprava; městská hromadná doprava; integrovaný dopravní systém; SWOT analýza; DÚK; PID; webové stránky; tarif; informační systém; piktogram; Praha; Ústecký kraj; Quality; informing; public transport; urban public transport; integrated transport system; SWOT analysis; DÚK; PID; websites; tariff; information system; pictogram; Prague; Ústí Region Available in digital repository of ČVUT.
Kvalita informování ve vybraných IDS v ČR

ABSTRAKT: Předmětem bakalářské práce s názvem „Kvalita informování ve vybraných IDS v ČR“ je informování cestujících pomocí webových stránek integrovaných dopravních systémů. Pro následnou práci byl ...

Vančura Pavel Edvard; Jan Paul; Brotánková Jana
České vysoké učení technické v Praze, 2021

Technologie e-identifikace bezpilotních systémů
Kraus Jakub; Vojtěch Kašpar; Brchl Lukáš
2021 -
Předmětem práce Technologie E-identifikace bezpilotních systémů je seznámit čtenáře s nově zaváděnými požadavky a legislativou, vysvětlit s tím spojené pojmy a provést analýzu a porovnání jednotlivých možností zajištění E-identifikace. Cílem je, na základě této analýzy, doporučit technologii, která je nevhodnější pro užití na území ČR.The subject of the work Technology of E-identification of Unmanned Aerial Systems is to acquaint the reader with the newly introduced requirements and legislation, to explain the related concepts, and to perform an analysis and comparison of individual possibilities of ensuring E-identification. The aim is, based on this analysis, to recommend a technology that is most suitable for use in the Czech Republic. Keywords: E-identifikace; UAS; UA; Bezpilotní prostředky; Identifikace; Legislativa; E-identification; UAS; UA; Unmanned Aerial vehicles; Identification; Legislation Available in digital repository of ČVUT.
Technologie e-identifikace bezpilotních systémů

Předmětem práce Technologie E-identifikace bezpilotních systémů je seznámit čtenáře s nově zaváděnými požadavky a legislativou, vysvětlit s tím spojené pojmy a provést analýzu a porovnání jednotlivých ...

Kraus Jakub; Vojtěch Kašpar; Brchl Lukáš
České vysoké učení technické v Praze, 2021

Bezpečnostní studie pro vícetypové létání pod AOC
Matyáš Roman; Jan Honzek; Vojta Radim
2021 -
Tato diplomová práce se zabývá tématikou vícetypového létání v AOC provozu. Práce se zabývá legislativní, provozní a bezpečnostní problematikou provozu více než jednoho typu. V první části práce je čtenáři představen princip vícetypového provozu, předpisový základ a letouny Cessna Citation model 680 a 700, u kterých bude vícetypový provoz zkoumán. Následně jsou vyzdviženy a analyzovány jednotlivé odlišnosti obou letounů. V druhé části se práce zabývá problematikou samotného schválení vícetypového provozu. Zhodnocuje nebezpečí a rizika vícetypového provozu a navrhuje provozní postupy a rámcový program výcviku. Stěžejní částí práce je samotná bezpečnostní studie, která je potřeba pro schválení vícetypového provozu Úřadem pro civilní letectví.This master thesis researches the operation on more than one type under AOC operations. The thesis focuses on the legislative, operative and safety problems tied with operations on more than one type. The first part of the thesis introduces the main principles of operation on more than one type, the legislative structure and the Cessna Citation models 680 and 700, which will be considered for the multi-type operations. Further on the differences of both aircraft are compared and analysed. The second part of the thesis mainly focuses on the approval procedure for operations on more than one type. The safety study, operational procedures and training program are defined in this part. The focal point of this master thesis is to perform a safety study which is used for the subsequent approval by the Civil Aviation Authority. Keywords: Vícetypový provoz; Bezpečnostní studie; AOC; Cessna; Sovereign; Longitude; Operation on more than one type; Safety study; AOC; Cessna; Sovereign; Longitude Available in digital repository of ČVUT.
Bezpečnostní studie pro vícetypové létání pod AOC

Tato diplomová práce se zabývá tématikou vícetypového létání v AOC provozu. Práce se zabývá legislativní, provozní a bezpečnostní problematikou provozu více než jednoho typu. V první části práce je ...

Matyáš Roman; Jan Honzek; Vojta Radim
České vysoké učení technické v Praze, 2021

Návrh nového řešení pojezdového systému na letišti Václava Havla
Stojić Slobodan; Jakub Kordoš; Matyáš Roman
2021 -
Předmětem diplomové práce je systém pojezdových drah v souvislosti s vybudováním nové paralelní dráhy na pražském letišti v Ruzyni. Cílem práce je návrh nového řešení jednotného a logického pojmenování místních pojezdových drah. Po zavedení legislativního rámce, zabývajícího se principy návrhů pojezdových drah, bude představena aktuální infrastrukturální situace na letišti LKPR. V praktické části bude následně provedena analýza řešení pojezdových systémů několika velikostně a kapacitně srovnatelných moderních evropských letišť. Na základě těchto poznatků budou závěrem publikovány návrhy finálních řešení pojmenování nového pojezdového systému na letišti Václava Havla v Praze.This thesis deals with system of taxiways in connection with the construction of a new parallel runway at Prague Airport in Ruzyně. The aim of the thesis is to propose a new solution for a unified and logical naming of local taxiways. Following the introduction of the legislative framework dealing with the principles of taxiway designs, the current infrastructure situation at LKPR Airport will be presented. In the practical part, an analysis of the taxi systems solutions of several modern European airports of comparable size and capacity will be performed. Based on these researches, proposals for final solutions for naming the new taxiway system at Václav Havel Airport in Prague will be published. Keywords: Pojezdové dráhy; pojmenování pojezdových drah; paralelní runway; Letiště Praha/Ruzyně; přehlednost pojezdového systému; optimalizace letového provozu; rozvoj letiště; Airport taxiways; naming of taxiways; parallel runway; Prague/Ruzyně Airport; clarity of the taxiway system; air traffic optimization; airport development Available in digital repository of ČVUT.
Návrh nového řešení pojezdového systému na letišti Václava Havla

Předmětem diplomové práce je systém pojezdových drah v souvislosti s vybudováním nové paralelní dráhy na pražském letišti v Ruzyni. Cílem práce je návrh nového řešení jednotného a logického ...

Stojić Slobodan; Jakub Kordoš; Matyáš Roman
České vysoké učení technické v Praze, 2021

Stavební robotické systémy
Florián Miloš; Jan Petrš; Vaško Imrich
2021 -
Disertační práce zkoumá architektonické stavební systémy založené na samostatně rekonfigurovatelných diskrétních blocích využívajících principů mobilní, modulární a měkké robotiky. práce diskutuje rekonfigurovatelnou a automatizovanou architekturu. Ta je podpořena architektonickými manifesty a přístupem současného designu. Samosestavitelnost, samoorganizace a samoreplikace je popsána ve vztahu k jejich aplikaci v architektuře společně s principy, jako je molekulární samosetavování, inteligence hejna, či samoreplikující se stroje. Poslední částí teoretické části je přehled nejmodernějších modulárních a mobilních distribuovaných robotických systémů a měkké robotiky.Experimentální část zahrnuje vlastní návrh a vývoj systému s názvem MoleMOD. Ten představuje nový přístup v podobě modulárních rekonfigurovatelných robotů se sdílenými aktuátory. Tento systém je založen na rekonfiguraci pasivních diskrétních prvků nízkonákladovými roboty, které lze sdílet mezi moduly a konfigurovat je do 2D / 3D struktur podobně jako to dělají modulární robotické systémy. V těchto systémech lze jednotlivé moduly překonfigurovat do nejrůznějších forem prostřednictvím lokálních interakcí, kde je obvykle každý jednotlivý prvek plně mechanizovaný. Cílem MoleMOD je výrazně snížit vysokou cenu a složitost modulárních robotických systémů sdílením nižšího počtu mechatronických dílů a částečně nahradit tuhé mechanismy měkkými aktuátory. Koncept uvažuje životní cyklus stavby, kdy jeden systém může provést montáž, rekonfiguraci a demontáž s minimem odpadu.This doctoral thesis investigates architectural building systems based on self-reconfigurable discrete blocks drawing from principles established in mobile, modular, and soft robotics. This thesis discusses reconfigurable and automatized architecture supported by architectural manifestos and contextualized contemporary design approaches. Necessary self-assembly, self-organization, and self-replication are described towards application in architecture accompanied by examples originating in nature such as molecular self-assembly and swarming systems. The last part of the theoretical part presents an overview of state-of-the-art modular robotic systems, mobile assemblers, mobile builders, and soft robotics.The experimental part describes the design and development of a self-reconfigurable system, MoleMOD, an approach for creating modular robots with innovative shareable actuators. This system is based on a reconfiguration of passive discrete elements using low-cost robots able to be shared between modules and able to be configured into 2D/3D structures like modular robots. In modular reconfigurable robot systems, individual blocks can reconfigure themselves into a wide variety of forms through local interactions. Typically, each single element is mechatronized. MoleMOD’s goal is to significantly reduce the high price and complexity of state-of-the-art modular robots by sharing a low number of mechatronic parts in form of novel robots using soft actuators. The concept anticipates the potential of reconfigurability in life-cycle management in which one system can achieve assembly, reconfiguration, and disassembly with minimal waste Keywords: Distribuované robotické systémy; Modulární rekonfigurovatelné robotické systémy; Mobilní robotické systémy; Měkká robotika; Adaptivní architektura; MoleMOD; Inteligentní materiály a struktury; Emergentní systémy; Distributed robot systems; Modular reconfigurable robotic systems; Mobile robotic systems; soft robotics; Adaptive architecture; MoleMOD; Smart materials and structures; Emergent systems Available in digital repository of ČVUT.
Stavební robotické systémy

Disertační práce zkoumá architektonické stavební systémy založené na samostatně rekonfigurovatelných diskrétních blocích využívajících principů mobilní, modulární a měkké robotiky. práce diskutuje ...

Florián Miloš; Jan Petrš; Vaško Imrich
České vysoké učení technické v Praze, 2021

Optimalizace výkonných přeletů na kluzácích s využitím meteorologických dat
Kameníková Iveta; Marek Seitl; Filip Michal
2021 -
Cílem této diplomové práce je optimalizace využití meteorologických dat zaměřená na úspěšné plánování rychlostních přeletů, předletovou přípravu a taktiku přeletu pro výkonné plachtaře. Teoretická část se zabývá analýzou vybraných meteorologických jevů, možnostmi předpovědi meteorologické situace a implementací dat z předpovědi počasí do plánování tratě rychlostního přeletu. V praktické části diplomové práce je provedeno statistické zpracování tratě „VUT Martina Horáčka“, které je zaměřeno na výskyt termických proudů a jejich využití s ohledem na povětrnostní situaci.The aim of this diploma thesis is to optimize meteorological data utilization focused on the successful cross – country soaring flights planning, pre – flight preparation and flying tactics. The theoretical part analyses specific meteorological phenomena, soaring weather forecast and meteorological data implementation to improve the cross – country soaring flight planning. The practical part of the thesis contains statistical elaboration of “VUT Martina Horáčka” cross – country track. The goal of this statistical elaboration is to allocate the most likely thermals appearance along the track according to specific weather conditions. Keywords: bezmotorové létání; termická konvekce; meteorologie; výkonné přelety na kluzácích; předletová příprava; plánování přeletů; gliding; thermal convection; meteorology; cross – country soaring; pre – flight preparation; cross – country flight planning Available in digital repository of ČVUT.
Optimalizace výkonných přeletů na kluzácích s využitím meteorologických dat

Cílem této diplomové práce je optimalizace využití meteorologických dat zaměřená na úspěšné plánování rychlostních přeletů, předletovou přípravu a taktiku přeletu pro výkonné plachtaře. Teoretická ...

Kameníková Iveta; Marek Seitl; Filip Michal
České vysoké učení technické v Praze, 2021

Zefektivnění provozu na odbavovací ploše terminálu 1 na letišti Václava Havla
Stojić Slobodan; Daniel Stryk; Havíř Radomír
2021 -
Diplomová práce se zabývá provozem na odbavovací ploše Terminálu 1 na letišti Václava Havla v Praze. Cílem práce je navrhnout rekonfiguraci současné infrastruktury, která přinese systematické změny a upravené postupy, jejichž přínos bude mít pozitivní vliv na provozní bezpečnost. Návrhy jsou vytvořeny v souladu s konzultacemi s letištěm Václava Havla ve skutečných letištních 2D výkresech s použitím simulací leteckého a pozemního provozu. V práci je představena současná situace na odbavovací ploše letiště včetně všech relevantních procesů, zmíněny jsou také požadavky i doporučení legislativy. V praktické části jsou popsány a zobrazeny samotné návrhy na zefektivnění provozu, které jsou provozně prověřeny vizuální simulací a kriticky zhodnocené. Závěrem návrhů je souhrn veškerých změn a vyvození následků na současnou letištní infrastrukturu a provoz.The diploma thesis deals with the apron operation of Terminal 1 at Václav Havel Airport in Prague. The main objective of this work is to propose reconfiguration of the current infrastructure by introducing systematic changes and modified procedures that will have a positive impact on operational safety. The proposals are created in accordance with consultations with Václav Havel Airport in the airport’s real 2D drawings using simulations of air and ground traffic. The thesis presents the current situation on the airport apron including all relevant processes, the requirements, and recommendations of legislation. The practical part describes and displays the proposals for improvement of apron operations, which are operationally proved and critically evaluated. The proposals conclude with a summary of all changes and implications for the current airport infrastructure and operations. Keywords: letiště Václava Havla; Terminál 1; odbavovací plocha; pojezdové dráhy; obslužné komunikace; rekonfigurace stání letadel; MARS stání; zefektivnění provozu; rozvoj letiště; Václav Havel Airport; Terminal 1; apron; taxiways; service roads; reconfiguration of aircraft stands; MARS stands; improvement of operational effectiveness; airport development Available in digital repository of ČVUT.
Zefektivnění provozu na odbavovací ploše terminálu 1 na letišti Václava Havla

Diplomová práce se zabývá provozem na odbavovací ploše Terminálu 1 na letišti Václava Havla v Praze. Cílem práce je navrhnout rekonfiguraci současné infrastruktury, která přinese systematické změny a ...

Stojić Slobodan; Daniel Stryk; Havíř Radomír
České vysoké učení technické v Praze, 2021

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases