Number of found documents: 538832
Published from to

Beyond the Paywall: Strategic implications of a shifting ecosystem
Krueger, Stephanie
2019 - English
Keywords: meziknihovní výpůjčka; služby dodávání dokumentů; interlibrary loan; document delivery services; poplatky; knihovny; elektronické dodávání dokumentů; webové služby Available in the NTK library.
Beyond the Paywall: Strategic implications of a shifting ecosystem

Krueger, Stephanie
Národní technická knihovna, 2019

Sdílení lékařsky významných vláknitých mikromycet domácími mazlíčky a jejich majiteli
WIPLER, Jan
2019 - Czech
Available in digital repository of UPOL.
Sdílení lékařsky významných vláknitých mikromycet domácími mazlíčky a jejich majiteli

WIPLER, Jan
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Konstrukce duálního Mössbauerova spektrometru a adaptace pro dynamická měření
STEJSKAL, Aleš; NOVÁK, Petr
2019 - Czech
Práce se zabývá vývojem a konstrukcí duálního Mössbauerova spektrometru ovládaného digitálním řídicím systémem využívající hradlové pole a 32bitový mikrokontrolér. Řídicí systém byl navržen tak, aby bylo možné změnou softwaru provádět adaptace spektrometru. Duální spektrometr zvládá řídit nezávisle dva transducery a analyzovat signál ze dvou detektorů. Díky tomu lze měřit v nových měřicích konfiguracích jako je například rezonanční konfigurace (RMS) se statickým vzorkem. Ve druhé části práce je popsána adaptace řídicího systému duálního spektrometru pro konstrukci procesem triggrovaného Mössbauerova spektrometru (PTMS), který umožňuje měření rychlých procesů pomocí Mössbauerova jevu - dynamická měření. Dále jsou definovány a popsány podmínky dynamického měření a jsou popsána testovací měření, která ověřují funkčnost vyvinutého procesem triggrovaného spektrometru. This diploma thesis treats development of the dual Mössbauer spectrometer driven by the digital control system based on the FPGA and 32bit microcontroller. Functionality of the control system can be changed by the change of software and thus, functionality of the spectrometer can be adapted. The dual spectrometer can drive independently up to two transducers and it can analyse signal from up to two detectors. This allows to measure in new configuration like, for example, the resonant Mössbauer spectrometer (RMS) with static sample. Another part of the thesis describes an adaptation of the digital control system to develop process triggered Mössbauer spectrometer (PTMS), which offers fast processes measurement by means of Mössbauer spectroscopy -- the dynamic measurement. The conditions of dynamic measurement are defined and test measurements verifying functionality of the developed PTMS are described. Keywords: FPGA; hradlové pole; digitální řízení; digitální zpracování signálu; Mössbauerova spektroskopie; duální Mössbauerův spektrometr; rezonanční Mössbauerova spektroskopie (RMS); rezonanční detektor; paralelní konfigurace; dynamické měření; procesem triggrovaný Mössbauerův spektrometr (PTMS); FPGA; digital control system; DSP; Mössbauer spectroscopy; dual Mössbauer spectrometer; resonant Mössbauer spectroscopy (RMS); resonant detector; parallel configuration; dynamic measurement; process triggered Mössbauer spectrometer Available in digital repository of UPOL.
Konstrukce duálního Mössbauerova spektrometru a adaptace pro dynamická měření

Práce se zabývá vývojem a konstrukcí duálního Mössbauerova spektrometru ovládaného digitálním řídicím systémem využívající hradlové pole a 32bitový mikrokontrolér. Řídicí systém byl navržen tak, aby ...

STEJSKAL, Aleš; NOVÁK, Petr
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Mössbauerovské studium kovových prášků pro 3D tisk
DAVIDOVÁ, Magdalena; MAŠLÁŇ, Miroslav
2019 - Czech
Cílem bakalářské práce je studium prášku konstrukční oceli používané v 3D tisku, tisknuté metodou SLM (selective laser melting), pomocí Mössbauerovy spektroskopie. První část se zabývá základním popisem Mössbauerovy spektroskopie a popisem vybraných metod 3D tisku. Dále je charakterizován použitý kovový prášek konstrukční oceli CL50WS. V druhé části jsou prezentovány výsledky Mössbauerovy spektroskopie prášku konstrukční oceli, bylo studováno fázové složení prášku a výsledného kovového prvku zhotoveného 3D tiskem. Výsledkem práce je stanovení vlivu procesu výroby kovových dílů na jejich fázové složení. Aim of the bachelor thesis is Mössbauer study of structural steel powder used in 3Dprinting, printed by SLM (selective laser melting). The first part deals with basic description of Mössbauer spectroscopy and selected methods used in 3D-printing. Further, the used powder of structural steel CL5OWS is characterized. In the second part will be performed Mössbauer spectroscopy of powder CL50WS and studied phase composition of powder and resulting metal specimen made by 3Dprinting. The thesis outcome is to determine influence of the metal parts production process on their phase composition. Keywords: Mössbauerova spektroskopie; 3D tisk; konstrukční ocel; Mössbauer spectroscopy; 3D-printing; structural steel Available in digital repository of UPOL.
Mössbauerovské studium kovových prášků pro 3D tisk

Cílem bakalářské práce je studium prášku konstrukční oceli používané v 3D tisku, tisknuté metodou SLM (selective laser melting), pomocí Mössbauerovy spektroskopie. První část se zabývá základním ...

DAVIDOVÁ, Magdalena; MAŠLÁŇ, Miroslav
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Význam kontinuálního kontaktu kůže na kůži po porodu pro proces bondingu
KAZÍKOVÁ, Růžena; BODNÁR, Vojtěch; DORAZILOVÁ, Radmila
2019 - Czech
Mateřsko-novorozenecký kontakt kůže na kůži ihned po porodu je nejpřirozenějším a zároveň nejvýhodnějším způsobem prožití senzitivního poporodního období. Tato přehledová bakalářská práce je zaměřena na děje odehrávající se mezi matkou a novorozencem v senzitivním období bezprostředně po porodu a možnou podporu poporodního kontaktu mezi matkou a dítětem, který hraje významnou roli v procesu bondingu. Předkládá publikované poznatky o mateřsko-novorozenecké interakci bezprostředně po porodu, instinktivních stádiích novorozeneckého chování v senzitivním poporodním období i možných způsobech narušení bondingu a důsledcích tohoto narušení. Dále shrnuje poznatky o možnostech podpory poporodního kontaktu kůže na kůži porodní asistentkou. Uvedené poznatky jsou dohledány v databázích PubMed, GOOGLE scholar a EBSCO. Maternal-newborn skin-to-skin contact immediately after childbirth is the most natural and at the same time the most beneficial way to experience a sensitive postpartum period. This research bachelor thesis deals with phenomena taking place between the mother and the newborn in a sensitive period immediately after birth and also with the possible support of postpartum contact between the mother and the child, which plays an important role in the bonding process. It presents published knowledge of maternal-neonatal interaction immediately after delivery, instinctive stages of neonatal behavior in the sensitive postpartum period and possible ways of bonding disruption and the consequences of this disruption. Furthermore, it summarizes the knowledge about the possibilities of postpartum skin-to-skin contact support by the midwife. These findings are found in PubMed, GOOGLE scholar and EBSCO databases. Keywords: vaginální porod; matka; novorozenec; mateřsko-novorozenecký kontakt; kůže na kůži; poporodní senzitivní období; bonding; porodní asistentka; vaginal birth; mother; newborn; mother-infant contact; skin-to-skin; postpartum sensitive period; bonding; midwife Available in digital repository of UPOL.
Význam kontinuálního kontaktu kůže na kůži po porodu pro proces bondingu

Mateřsko-novorozenecký kontakt kůže na kůži ihned po porodu je nejpřirozenějším a zároveň nejvýhodnějším způsobem prožití senzitivního poporodního období. Tato přehledová bakalářská práce je zaměřena ...

KAZÍKOVÁ, Růžena; BODNÁR, Vojtěch; DORAZILOVÁ, Radmila
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Syntéza neolignanů s benzofuranovým skeletem
LACHETOVÁ, Eliška; POSPÍŠIL, Jiří
2019 - Czech
Bakalářská práce popisuje vývoj metody založené na radikálovém CDC couplingu využitelných pro syntézu Boehmananu H. Převážně se zabývá přípravu čtyř klíčových výchozích látek vycházejících z vanilinu a kyseliny ferulové. Tyto látky jsou transformovány pomocí radikálové cyklizace na benzofuran. Teoretická část je literárním přehledem zachycujícím výskyt boehmananů a ostatních neoligannů v přírodě, jejich biologickou aktivitu a také popisuje některé obecné metody jejich přípravy. The bachelor thesis describes the development of a syntetic method based on the radical CDC coupling that should allow the synthesis of Boehmanan H. It mainly deals with the synthesis of four key building blocks that finds their origin in vanillin and feluric acid. These substances are transformed by radical cyclization to benzofuran. The theoretical part focus on the litterature review about boehmanans and other neoliganns occurrence in nature, their biological activity and describes selected general methods of their synthesis. Keywords: benzofurany; neolignany; boehmenany; přírodní látky; syntéza; benzofurans; neolignans; boehmanans; natural products; synthessis Available in digital repository of UPOL.
Syntéza neolignanů s benzofuranovým skeletem

Bakalářská práce popisuje vývoj metody založené na radikálovém CDC couplingu využitelných pro syntézu Boehmananu H. Převážně se zabývá přípravu čtyř klíčových výchozích látek vycházejících z vanilinu ...

LACHETOVÁ, Eliška; POSPÍŠIL, Jiří
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Nepravidelnosti děložní činnosti
SKOPALOVÁ, Lucie; HRUBÁ, Renata; DORAZILOVÁ, Radmila
2019 - Czech
Tato přehledová bakalářská práce se zabývá charakteristikou, incidencí, příčinami, projevy, hodnocením a léčbou nepravidelné děložní činnosti a prezentuje zde nejnovější výzkumy z této oblasti. Značná část této práce se zabývá negativním vlivem nadváhy a obezity na porod, zejména na nedostatečnou děložní činnost. Také ukazuje na možné nedostatky managementu, nadměrné děložní činnosti, které vznikly v důsledku nejednotných závěrů odborných studií. Poznatky byly získány z databází PubMed, EBSCO a Google Scholar. This research bachelor thesis deals with characterization, incidence, occasions, signs, assessment and therapy of abnormalities of uterine activity and presents the newest investigations in this field. A huge part this thesis deals with the negative effect of overweight or obesity on labor, especially on poor uterine activity. This thesis also shows the possible lack of tachysystole management, resulting from inequable conclusions of scientific studies. The information were obtained from the PubMed, EBSCO and Google Scholar databases. Keywords: děloha; tachysystola; hypertonus; tokolytika; nekoordinovaná děložní činnost; hypoaktivita; uterus; tachysystole; hypertonus; tocolytics; dyscoordinated uterine activity; hypoactivity Available in digital repository of UPOL.
Nepravidelnosti děložní činnosti

Tato přehledová bakalářská práce se zabývá charakteristikou, incidencí, příčinami, projevy, hodnocením a léčbou nepravidelné děložní činnosti a prezentuje zde nejnovější výzkumy z této oblasti. Značná ...

SKOPALOVÁ, Lucie; HRUBÁ, Renata; DORAZILOVÁ, Radmila
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Sledování biologické aktivity listů rajčete pomocí jevu koherenční zrnitost
PECHNÍK, Jakub; HORVÁTH, Pavel
2019 - Czech
Jev koherenční zrnitost se obvykle využívá ke studiu povrchových vlastností (drsnosti a deformace) různých typů materiálů zejména v technických oborech. Nicméně tento jev lze také využít pro studium procesů probíhajících uvnitř daného materiálu. Proto jsme se ho rozhodli využít interdisciplinárně, tedy ke studiu dynamických vlastností biologických vzorků. Cílem této práce bylo navrhnout a testovat bezkontaktní neinvazivní techniku pro měření biologické aktivity listu rajčete po jeho oddělení od mateřské rostliny. Byla navržena měřicí metoda využívající odečítání po sobě následujících snímků struktur koherenční zrnitosti. Pro kvantifikaci strukturních změn vzorku byl vybrán statistický ukazatel - směrodatná odchylka. Na rozdíl od ostatních prací jsme navíc porovnávali biologickou aktivitu v žilce (pokles aktivity) a v mezofylu (nárůst aktivity) listu, mezi nimiž jsme odhalili významné rozdíly. Navržená metoda se prokázala být dostatečně robustní pro měření strukturních změn v daném biologickém materiálu a získané výsledky poukazují na významnou heterogenitu v rámci jednoho listu, kterou je třeba vzít v úvahu v dalších studiích. The speckle effect is usually used to study the surface properties (roughness and deformation) of various types of materials, especially in technical fields. However, this phenomenon can also be used as a tool for studying the processes occuring within the material. Therefore we decided to use it interdisciplinarily, i.e. to study dynamic properties of biological samples. The aim of this work was to design and test a non-contact non-invasive technique for measuring the biological activity of a tomato leaf after its detachment from the plant. We designed a technique using subtracts of the consecutive frames of speckle pattern. To quantify the structural changes in the sample, a statistical indicator - standard deviation was chosen. Unlike other papers, we also compared the biological activity inside the vein (decrease in activity) and in the mesophyll (increase in activity) of the leaf, among which we found significant differences. The proposed method has proven to be sufficient for measuring structural changes in a given biological material and the obtained results indicate significant heterogenity within a single leaf, which is to be considered in other studies Keywords: Koherenční zrnitost; rajče; vadnutí; oddělený list; biologická aktivita; neinvazivní měření; Speckle; tomato; wilting; detached leaf; biological activity; non-invasive measurement Available in digital repository of UPOL.
Sledování biologické aktivity listů rajčete pomocí jevu koherenční zrnitost

Jev koherenční zrnitost se obvykle využívá ke studiu povrchových vlastností (drsnosti a deformace) různých typů materiálů zejména v technických oborech. Nicméně tento jev lze také využít pro studium ...

PECHNÍK, Jakub; HORVÁTH, Pavel
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Benefity a rizika odloženého podvazu pupečníku a milkingu pupečníku
GREPLOVÁ, Kristina; HRUBÁ, Renata; JANOUŠKOVÁ, Kateřina
2019 - Czech
Přehledová bakalářská práce se zabývá možnými managementy péče o pupečník ve III. době porodní. V několika posledních letech začaly odborné organizace doporučovat provádění odloženého podvazu pupečníku. Práce předkládá publikované poznatky o možných benefitech a rizicích v souvislosti s načasováním podvazu pupečníku a milkingu pupečníku. Shrnuje informace o vlivu načasování podvazu pupečníku na vznik anemie, deficitu železa, intraventrikulárního krvácení, novorozenecké žloutenky, polycytémie a syndromu dechové tísně u novorozenců. Práce se zabývá i efektem odloženého podvazu pupečníku a mlikingu pupečníku na placentární transfuzi po porodu a neurologický vývoj dítěte. Dále se zaměřuje na riziko zvýšeného poporodního krvácení rodiček. Periodika, která byla v práci použita, byla vyhledána v databázích PubMed, EBSCO a Medvik. This research bachelor thesis deals with possible management of umbilical cord clamping in the third stage of labour. In the last several years, many professional organizations have started to recommend the use of delayed cord clamping. The thesis presents published knowledge about possible benefits and risks of the timing of umbilical cord clamping and umbilical cord milking. This thesis summarizes information about the influence of the timing of umbilical cord clamping on the anemia, iron deficiency, intraventricular haemorrhage, jaundice, polycytemia and respiratory distress syndrom. The thesis follows up the effect of delayed umbilical cord clamping and umbilical cord milking on placental transfusion and neurodevelopment. It also focuses on the risks of postpartum haemorrhage. The periodicals were sourced from the following databases PubMed, EBSCO and Medvik. Keywords: pupečník; odložený podvaz pupečníku; brzký podvaz pupečníku; okamžitý podvaz pupečníku; milking pupečníku; placentární transfuze; anemie; deficit železa; neurologický vývoj; intraventrikulární krvácení; novorozenecká žloutenka; polycytémie; syndrom respirační tísně; poporodní krvácení; umbilical cord; delayed cord clamping; early cord clamping; immediate cord clamping; umbilical cord milking; placental transfusion; anemia; iron deficiency; neurodevelopment; intraventricular haemorrhage; jaundice; polycytemia; respiratory distress syndrom; postpartum haemorrhage Available in digital repository of UPOL.
Benefity a rizika odloženého podvazu pupečníku a milkingu pupečníku

Přehledová bakalářská práce se zabývá možnými managementy péče o pupečník ve III. době porodní. V několika posledních letech začaly odborné organizace doporučovat provádění odloženého podvazu ...

GREPLOVÁ, Kristina; HRUBÁ, Renata; JANOUŠKOVÁ, Kateřina
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Nanočástice v interakci s aminokyselinami studované spektroskopickými technikami
DOSTÁL, Erik; MACHALOVÁ ŠIŠKOVÁ, Karolína
2019 - Czech
Jedním z cílů této bakalářské práce bylo přehledně popsat aromatické aminokyseliny a zjistit jejich chování coby fluoroforů v blízkosti nanočástic. Také byly podrobně popsány samotné nanočástice stříbra a zlata, především jejich výjimečné optické vlastnosti. Zároveň byly interpretovány vlastnosti plazmonů a jejich chování při ozařování světlem. Experimentální cíl práce byl založen na proměření extinkčních, absorpčních a fluorescenčních spekter zkoumaných látek, které tkvělo ve zjištění, zdali probíhá interakce mezi nanočásticemi stříbra a zlata s aromatickými aminokyselinami. Dále bylo diskutováno, které faktory mohou ovlivňovat interakci aromatických aminokyselin s nanočásticemi stříbra a zlata. Posledním cílem této bakalářské práce bylo vysvětlit jakým způsobem a proč dochází ke změnám v emisních spektrech při interakci aromatických aminokyselin s nanočásticemi stříbra a zlata. Počet stran: 54 Počet příloh: 0 Jazyk: Český One of the aims of this bachelor thesis was to clearly describe aromatic amino acids and determine their behavior as fluorophores in the vicinity of nanoparticles. Also, the silver and gold nanoparticles themselves were described in detail, especially their exceptional optical properties. At the same time, the properties of plasmons and their light irradiation behavior were interpreted. The experimental aim of the work was based on the measurement of extinction, absorption and fluorescence spectra of the investigated compounds, which was based on the determination of whether the interaction between silver and gold nanoparticles with aromatic amino acids. Furthermore, it was discussed which factors may influence the interaction of aromatic amino acids with silver and gold nanoparticles. The last aim of this bachelor thesis was to explain how and why there are changes in emission spectra in interaction of aromatic amino acids with silver and gold nanoparticles. Number of pages: 54 Number of attachments: 0 Language: Czech Keywords: extinkční spektra; absorpční spektra; emisní spektra; nanočástice stříbra; nanočástice zlata; fenylalanin; tryptofan; tyrosin; histidin; extinction spektra; absorption spectra; emission spectra; nanoparticles silver; nanoparticles gold; phenylalanine; tryptophan; tyrosine Available in digital repository of UPOL.
Nanočástice v interakci s aminokyselinami studované spektroskopickými technikami

Jedním z cílů této bakalářské práce bylo přehledně popsat aromatické aminokyseliny a zjistit jejich chování coby fluoroforů v blízkosti nanočástic. Také byly podrobně popsány samotné nanočástice ...

DOSTÁL, Erik; MACHALOVÁ ŠIŠKOVÁ, Karolína
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases