Number of found documents: 539460
Published from to

Beyond the Paywall: Strategic implications of a shifting ecosystem
Krueger, Stephanie
2019 - English
Keywords: meziknihovní výpůjčka; služby dodávání dokumentů; interlibrary loan; document delivery services; poplatky; knihovny; elektronické dodávání dokumentů; webové služby Available in the NTK library.
Beyond the Paywall: Strategic implications of a shifting ecosystem

Krueger, Stephanie
Národní technická knihovna, 2019

Sociální podnikání v kontextu potřeb politiky zaměstnanosti České republiky
KROČIL, Ondřej; POSPÍŠIL, Richard; POSPÍŠIL, Richard
2019 - Czech
Předložená disertační práce se zabývá vztahem konceptu sociálního podnikání a politiky zaměstnanosti České republiky. Práce je rozdělena na teoretickou a výzkumnou část. V první výzkumné části je zkoumán vliv sociálního podnikání na naplňování potřeb politiky zaměstnanosti ve vybraném regionu České republiky - Olomouckém kraji. Druhá část výzkumu se zabývá mírou informovanosti o sociálním podnikání u vysokoškolských studentů jakožto možných sociálních podnikatelů a u osob se zdravotním postižením jakožto hlavní cílovou skupinou sociálních podniků v Olomouckém kraji. Třetí výzkumná část je věnována tématu metod měření dopadu sociálních podniků na své okolí. Závěrečná výzkumná kapitola se soustředí na sociální podnikání v kontextu legislativ zemí Evropské unie. This thesis deals with the relationship between the concept of social entrepreneurship and employment policy of the Czech Republic. The thesis is divided into theoretical and research part. The research part examines the impact of social entrepreneurship on meeting the needs of employment policy in the selected region of the Czech Republic - the Olomouc Region. The second part of the research deals with the level of awareness of social entrepreneurship among university students as possible social entrepreneurs and people with disabilities as the main target group of social enterprises in the Olomouc Region. The third research section examines the topic of methods for measuring the impact of social enterprises on their stakeholders. The final research chapter focuses on social entrepreneurship in the context of EU countries legislation Keywords: Sociální podnikání; integrační sociální podnik; politika zaměstnanosti; trh práce; znevýhodněné osoby; Social entrepreneurship; work-integration social enterprise; employment policy; labour market; disadvantaged people Available in digital repository of UPOL.
Sociální podnikání v kontextu potřeb politiky zaměstnanosti České republiky

Předložená disertační práce se zabývá vztahem konceptu sociálního podnikání a politiky zaměstnanosti České republiky. Práce je rozdělena na teoretickou a výzkumnou část. V první výzkumné části je ...

KROČIL, Ondřej; POSPÍŠIL, Richard; POSPÍŠIL, Richard
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Příprava buněčných vzorků pro transmisní elektronovou mikroskopii
GOTTWALDOVÁ, Klaudie; BARTOŇ TOMÁNKOVÁ, Kateřina; POLÁKOVÁ, Kateřina
2019 - Czech
Tato bakalářská práce se zabývá problematikou přípravy buněčných vzorků pro transmisní elektronovou mikroskopii. Teoretická část práce zahrnuje základní informace o transmisním elektronovém mikroskopu, nanotechnologiích, značení buněk pomocí nanočástic a způsobech lokalizace nanočástic v buňkách. Poté se zabývá způsoby přípravy různých materiálů pro zobrazení pomocí transmisní elektronové mikroskopie. Experimentální část zahrnuje ukázku konkrétního způsobu přípravy buněčného vzorku pro transmisní elektronovou mikroskopii. Teoretické poznatky a podrobný návod byly zpracovány v materiálu pro studenty, který je přílohou této práce. This bachelor thesis deals with the issue of preparation of cell samples for transmission electron microscopy. The theoretical part of the thesis includes basic information about transmission electron microscope, nanotechnologies, labeling of cells using nanoparticles and methods of localization of nanoparticles in cells. Then it includes methods of preparing various materials for transmission electron microscopy. The experimental part includes an example of a concrete method of preparing a cell sample for transmission electron microscopy. The theoretical knowledge and detailed instructions are elaborated in the material for students, which is attached to this work. Keywords: transmisní elektronová mikroskopie; buněčné vzorky; nanotechnologie; nanočástice; materiál pro studenty; transmission electron microscopy; cell samples; nanotechnologies; nanoparticles; material for students Available in digital repository of UPOL.
Příprava buněčných vzorků pro transmisní elektronovou mikroskopii

Tato bakalářská práce se zabývá problematikou přípravy buněčných vzorků pro transmisní elektronovou mikroskopii. Teoretická část práce zahrnuje základní informace o transmisním elektronovém ...

GOTTWALDOVÁ, Klaudie; BARTOŇ TOMÁNKOVÁ, Kateřina; POLÁKOVÁ, Kateřina
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Násilí ve filmu Quentina Tarantina
MARŠÁLKOVÁ, Marie; HOFFMANNOVÁ, Andrea
2019 - English
Bakalářská práce se zabývá filozofickými tématy obsaženými ve filmech režiséra a scénáristy Quentina Tarantina a zaměřuje se především na používání explicitního násilí a brutálního chování hlavních postav. V teoretické části představuje teorie násilí a agresivity, kterou poté využívá pro analýzu v praktické části. The thesis talks about on philosophical themes in the films of Quentin Tarantino and it focuses on the usage of explicit violence and brutal behavior of the main characters. The theoretical part introduces theory of violence and aggression which is used for the analysis. Keywords: Quentin Tarantino; násilí; pomsta; agrese; film; Hanební pancharti; Kill Bill; Quentin Tarantino; violence; aggression; film; Inglourious Basterds; Kill Bill Available in digital repository of UPOL.
Násilí ve filmu Quentina Tarantina

Bakalářská práce se zabývá filozofickými tématy obsaženými ve filmech režiséra a scénáristy Quentina Tarantina a zaměřuje se především na používání explicitního násilí a brutálního chování hlavních ...

MARŠÁLKOVÁ, Marie; HOFFMANNOVÁ, Andrea
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Dříve vyslovená přání klientů se závažným onemocněním jako etický problém ve zdravotnictví
ŠUŠKOVÁ, Klára; CICHÁ, Martina
2019 - Czech
Diplomová práce se věnuje problematice institutu Dříve vyslovená přání a s tím související zdravotnické etiky, základním etickým principům ve zdravotnictví, základním lidským právům, především právu na sebeurčení a problematice umírání, problematice institutů v zahraničí. Problematika je sledována u všeobecných a praktických sester, pracujících v nemocnici. Je směřována na jejich postoje k tomuto institutu a informovanost o institutu. Vyplněním dotazníku totiž vyjádřili svůj názor a informovanost, čímž bylo umožněno hodnotit míru informovanosti a postoje v závislosti na typu oddělení, délce zdravotnické praxe a zkušenosti s uplatněním institutu v praxi. Díky těmto výsledkům můžeme konstatovat, že střední zdravotničtí pracovníci jsou o existenci institutu informováni a zastávají pozitivní postoje. Dále můžeme konstatovat, že zkušenost s uplatněním institutu v praxi způsobuje pozitivnější postoje. The diploma thesis deals with the problems of the Advance directives institute and related health ethics, basic ethical principles in health care, basic human rights, especially the right to self-determination and the issue of dying, the issue of institutes abroad. The issue is monitored by general and practical nurses working in the hospital. It is directed at their attitudes towards this institute and awareness of the institute. In fact, by filling in the questionnaire, they expressed their opinion and awareness, which allowed them to evaluate the level of awareness and attitude depending on the type of separation, the length of the medical practice and the experience of applying the institute in practice. Thanks to these results, we can state that middle-aged health professionals are informed about the existence of the institute and are in a positive attitude. Furthermore, we can say that the practice of applying the institute in practice causes more positive attitudes. Keywords: etika; etické principy; základní lidská práva; umírání; sebeurčení; dříve vyslovená přání; ethics; ethical principles; basic human rights; dying; self-determination; advance directives Available in digital repository of UPOL.
Dříve vyslovená přání klientů se závažným onemocněním jako etický problém ve zdravotnictví

Diplomová práce se věnuje problematice institutu Dříve vyslovená přání a s tím související zdravotnické etiky, základním etickým principům ve zdravotnictví, základním lidským právům, především právu ...

ŠUŠKOVÁ, Klára; CICHÁ, Martina
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Životní styl dlouhodobých uživatelů konopných drog
KOTOULKOVÁ, Leona; ZAHRADNÍK, Jan
2019 - Czech
Bakalářská práce se zabývá životním stylem dlouhodobých uživatelů konopných drog. Práce popisuje vývojové specifika uživatelů konopí, dále životní styl, konopné drogy a závislost spojená s užíváním konopí. V neposlední řadě se práce zaměřuje na sociální služby věnující se problematice s užíváním návykových látek. Cílem bakalářské práce je popsat životní styl těchto uživatelů a popsat proměny v průběhu užívání konopných drog. Nadále práce zmiňuje představy respondentů o odborné práci s tímto typem uživatelů. The bachelor thesis deals with the lifestyle of long-term cannabis users. The thesis describes developmental specifics of cannabis users, as well as lifestyle, cannabis drugs itselves and the addiction related to the cannabis usage. Last but not least, the thesis focuses on social services dealing with the drugs addiction. The maine goal of the bachelor thesis is to describe the lifestyle of these users and describe the changes during the cannabis usage. The thesis also mentions respondents' ideas how to work professionally with this type of drug users. Keywords: životní styl; konopné drogy; sociální práce; návykové látky; sociální služby; alternativní životní styl; lifestyle; cannabis drugs; social work; addictive substances; social services; alternative lifestyle Available in digital repository of UPOL.
Životní styl dlouhodobých uživatelů konopných drog

Bakalářská práce se zabývá životním stylem dlouhodobých uživatelů konopných drog. Práce popisuje vývojové specifika uživatelů konopí, dále životní styl, konopné drogy a závislost spojená s užíváním ...

KOTOULKOVÁ, Leona; ZAHRADNÍK, Jan
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Sbírka úloh z axonometrie - hranatá tělesa
PANTĚLEJEVOVÁ, Adéla; CHODOROVÁ, Marie; JUKLOVÁ, Lenka
2019 - Czech
Bakalářská práce se věnuje pravoúhlé axonometrii a konkrétně řešeným úlohám v této metodě. Slouží k procvičení základních konstrukcí, konstrukci těles a jejich řezů. První kapitola se věnuje teorii a další dvě pak samotným úlohám. Rozděleny jsou na jednodušší příklady a příklady o tělesech. Úlohy jsou určeny jak k samostudiu, tak i jako učební materiál. This bachelor thesis deals with orthogonal axonometry, more specifically with solved problems with this method. It serves as a practice of basic constructions: solid constructions and their sections. The first chapter is concerned with the theoretical part and the following two with solving the problems. The problems are divided into simpler tasks and tasks about solids. The exercises can be used both for self-study, or as a teaching material. Keywords: axonometrie; pravoúhlá axonometrie; sbírka úloh; řešené úlohy; hranatá tělesa; jehlany; hranoly; axonometric projection; orthogonal axonometry; collection task; solved exercises; polyhedrons; pyramids; prisms Available in digital repository of UPOL.
Sbírka úloh z axonometrie - hranatá tělesa

Bakalářská práce se věnuje pravoúhlé axonometrii a konkrétně řešeným úlohám v této metodě. Slouží k procvičení základních konstrukcí, konstrukci těles a jejich řezů. První kapitola se věnuje teorii a ...

PANTĚLEJEVOVÁ, Adéla; CHODOROVÁ, Marie; JUKLOVÁ, Lenka
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Zpracování informací z databázových a predikčních softwarových nástrojů pro anotaci necharakterizovaných proteinů pomocí bioinformatických metod.
KOZUBÍK, Alois; PERUTKA, Zdeněk; RAUS, Martin
2019 - Czech
Cílem této práce je vytvoření programu, který usnadní a částečně automatizuje proces anotace nepopsaných proteinů z ječmene setého (Hordeum vulgare) identifikovaných na základě analýzy štěpných peptidů technikou tandemové hmotnostní spektrometrie spojené s kapalinovou chromatografií. Hlavní důraz při anotaci bude kladen možnosti vyhledání a zhodnocení informací, zda se neznámé proteiny vyskytují v buněčném jádře. Proces anotace bude založen na použití bioinformatického nástroje pBLAST (protein Basic Local Alignment Search Tool) k nalezení podobných, již popsaných proteinů v databázi Swiss-Prot. Souběžně s tím budou proteinové sekvence analyzovány pomocí nástrojů sloužících k predikci lokalizace (CELLO2GO, LOCALIZER, NucPred a WegoLoc) a k výpočtu základních fyzikálních vlastností proteinů (Protein Cutter). The goal of this thesis is to design and develop a program that could automate the proces of annotation of unknown proteins obtained by LC-MS/MS analysis from common barley (Hordeum vulgare). The main focus during the annotation proces shall be to dertermine if the proteins are expected to be localized within the nucleus. The annotation process will be based upon the use of pBLAST tool for finding homologous proteins inside the Swiss-Prot database. The proteins will be simultaneously analyzed by localization prediction tools CELLO2GO, LOCALIZER, WegoLoc and NucPred and by a physical attributes calculation tool Protein Cutter. Keywords: Proteom; proteomika; BLAST; CELLO2GO; NucPred; Protein Cutter; WegoLoc; LOCALIZER; NSAF; Python; Biopython; ExPASy; UniProt; Swiss-Prot; Hordeum vulgare; hmotnostní spektrometrie; Proteome; proteomics; BLAST; CELLO2GO; NucPred; Protein Cutter; WegoLoc; LOCALIZER; NSAF; Python; Biopython; ExPASy; UniProt; Swiss-Prot; Hordeum vulgare; mass spectrometry Available in digital repository of UPOL.
Zpracování informací z databázových a predikčních softwarových nástrojů pro anotaci necharakterizovaných proteinů pomocí bioinformatických metod.

Cílem této práce je vytvoření programu, který usnadní a částečně automatizuje proces anotace nepopsaných proteinů z ječmene setého (Hordeum vulgare) identifikovaných na základě analýzy štěpných ...

KOZUBÍK, Alois; PERUTKA, Zdeněk; RAUS, Martin
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Motivační videoexperimenty z mechaniky a akustiky
KUFOVÁ, Anna; KODEJŠKA, Čeněk; LEPIL, Oldřich
2019 - Czech
Tato bakalářská práce se zabývá tvorbou a popisem videoexperimentů, které mohou sloužit učitelům na základních a středních školách jako motivační prvek v úvodu vyučovací hodiny. Výstupem práce je devět videí o průměrné délce 10 minut. Hlavní náplní videí jsou experimenty z mechaniky a akustiky, které lze provádět s jednoduchými pomůckami. Videa dále obsahují výklad souvisejících fyzikálních poznatků, vysvětlení pokusů a příklady z běžného života, které jsou určitým způsobem spjaté s pozorovanými fyzikálními jevy při experimentech. This bachelor's thesis deals with creation as well as description of videoexperiments which can serve as a motivational element for physics teachers in the beginning of classes at elementary or secondary schools. The output of this work is nine videos of average duration 10 minutes. The main content of the videos are experiments from mechanics and acoustics which are mostly realized with simple aids. The videos also include clarification of related physical knowledge, explanations of the experiments and relevant examples from everyday life associated with observed physical phenomena. Keywords: fyzika; experiment; motivace; motivace žáků ve fyzice; motivační experiment; videozáznam; videoexperiment; mechanika; akustika; physics; experiment; motivation; motivation of students in physics; motivational experiment; video recording; videoexperiment; mechanics; acoustics Available in digital repository of UPOL.
Motivační videoexperimenty z mechaniky a akustiky

Tato bakalářská práce se zabývá tvorbou a popisem videoexperimentů, které mohou sloužit učitelům na základních a středních školách jako motivační prvek v úvodu vyučovací hodiny. Výstupem práce je ...

KUFOVÁ, Anna; KODEJŠKA, Čeněk; LEPIL, Oldřich
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Sérový albumin a jeho mezimolekulové interakce
BEDNÁŘOVÁ, Martina; VACEK, Jan
2019 - Czech
Lidský sérový albumin je globulární protein a integrální komponenta krve. Protein participuje na transportu širokého spektra nízkomolekulárních ligandů a je tudíž žádoucí vyvíjet nové metodické postupy vhodné pro analýzu jeho mezimolekulových interakcí. Nitrované deriváty mastných kyselin jsou relativně novým předmětem výzkumu a kyselina nitroolejová je potenciálním kandidátem na léčivo díky její účasti na protizánětlivých procesech. Cílem bakalářské práce je zkoumat interakce albuminu s kyselinou olejovou a jejím substitučním derivátem, kyselinou nitroolejovou elektrochemickými a elektroforetickými postupy. Získané výsledky odhalily vazebnou kapacitu albuminu pro kyselinu nitroolejovou, vyjádřenou v molárním poměru 7:1 (kyselina:protein). Dále výsledky neprokázaly žádnou tvorbu agregátů a fragmentů vlivem této interakce. Tyto výsledky mohou být počátkem dalšího zkoumání transportních vlastností sérového albuminu a vyvíjení dalších postupů pro studium významu nitrovaných derivátů mastných kyselin. Human serum albumin is a globular protein and an integral component of blood. The protein participates in the transport of a wide range of low-molecular-weight ligands and therefore it is desirable to develop new methodologies suitable for the analysis of its intermolecular interactions. Nitrated fatty acid derivatives are a relatively new object of research and nitrooleic acid is a potential drug candidate, because of its participation in anti-inflammatory processes. The aim of this thesis is to investigate the interaction of albumin with oleic acid and its substitution derivative nitrooleic acid, by electrochemical and electrophoretic methods. The obtained results revealed the binding capacity of albumin for nitrooleic acid expressed in molar ratio 7:1 (acid:protein). The results also showed that no aggregates and fragments of human serum albumin are formed due to the interaction with nitrooleic acid. These results may be the starting point for further investigations of the transport properties of serum albumin and the development of other methods for studying the importance of nitrated fatty acid derivatives. Keywords: lidský sérový albumin; kyselina nitroolejová; struktura proteinů; metody analýzy proteinů; vazba léčiv; modifikované mastné kyseliny; human serum albumin; nitrooleic acid; protein structure; methods for analysis of proteins; drug binding; modified fatty acids Available in digital repository of UPOL.
Sérový albumin a jeho mezimolekulové interakce

Lidský sérový albumin je globulární protein a integrální komponenta krve. Protein participuje na transportu širokého spektra nízkomolekulárních ligandů a je tudíž žádoucí vyvíjet nové metodické ...

BEDNÁŘOVÁ, Martina; VACEK, Jan
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases