Number of found documents: 538877
Published from to

Beyond the Paywall: Strategic implications of a shifting ecosystem
Krueger, Stephanie
2019 - English
Keywords: meziknihovní výpůjčka; služby dodávání dokumentů; interlibrary loan; document delivery services; poplatky; knihovny; elektronické dodávání dokumentů; webové služby Available in the NTK library.
Beyond the Paywall: Strategic implications of a shifting ecosystem

Krueger, Stephanie
Národní technická knihovna, 2019

Sérový albumin a jeho mezimolekulové interakce
BEDNÁŘOVÁ, Martina; VACEK, Jan
2019 - Czech
Lidský sérový albumin je globulární protein a integrální komponenta krve. Protein participuje na transportu širokého spektra nízkomolekulárních ligandů a je tudíž žádoucí vyvíjet nové metodické postupy vhodné pro analýzu jeho mezimolekulových interakcí. Nitrované deriváty mastných kyselin jsou relativně novým předmětem výzkumu a kyselina nitroolejová je potenciálním kandidátem na léčivo díky její účasti na protizánětlivých procesech. Cílem bakalářské práce je zkoumat interakce albuminu s kyselinou olejovou a jejím substitučním derivátem, kyselinou nitroolejovou elektrochemickými a elektroforetickými postupy. Získané výsledky odhalily vazebnou kapacitu albuminu pro kyselinu nitroolejovou, vyjádřenou v molárním poměru 7:1 (kyselina:protein). Dále výsledky neprokázaly žádnou tvorbu agregátů a fragmentů vlivem této interakce. Tyto výsledky mohou být počátkem dalšího zkoumání transportních vlastností sérového albuminu a vyvíjení dalších postupů pro studium významu nitrovaných derivátů mastných kyselin. Human serum albumin is a globular protein and an integral component of blood. The protein participates in the transport of a wide range of low-molecular-weight ligands and therefore it is desirable to develop new methodologies suitable for the analysis of its intermolecular interactions. Nitrated fatty acid derivatives are a relatively new object of research and nitrooleic acid is a potential drug candidate, because of its participation in anti-inflammatory processes. The aim of this thesis is to investigate the interaction of albumin with oleic acid and its substitution derivative nitrooleic acid, by electrochemical and electrophoretic methods. The obtained results revealed the binding capacity of albumin for nitrooleic acid expressed in molar ratio 7:1 (acid:protein). The results also showed that no aggregates and fragments of human serum albumin are formed due to the interaction with nitrooleic acid. These results may be the starting point for further investigations of the transport properties of serum albumin and the development of other methods for studying the importance of nitrated fatty acid derivatives. Keywords: lidský sérový albumin; kyselina nitroolejová; struktura proteinů; metody analýzy proteinů; vazba léčiv; modifikované mastné kyseliny; human serum albumin; nitrooleic acid; protein structure; methods for analysis of proteins; drug binding; modified fatty acids Available in digital repository of UPOL.
Sérový albumin a jeho mezimolekulové interakce

Lidský sérový albumin je globulární protein a integrální komponenta krve. Protein participuje na transportu širokého spektra nízkomolekulárních ligandů a je tudíž žádoucí vyvíjet nové metodické ...

BEDNÁŘOVÁ, Martina; VACEK, Jan
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Hodnocení kvality fotografických objektivů
MIKESKA, Patrik; ŘEHOŘ, Zdeněk; FORDEY, Tomáš
2019 - Czech
Cílem bakalářské práce je rozdělit vyráběné konstrukce fotografických objektivů podle různých kritérií. Na základě vybraných parametrů s ohledem na předpokládané využití stanovit vhodné kritérium pro hodnocení kvality zvolených fotografických objektivů a zvolit vhodný test pro orientační posouzení kvality. The aim of this bachelor thesis is to divide the manufactured constructions of photographic lenses according to various criteria. On the basis of the selected parameters, to determine the appropriate criterion for assessing the quality of selected photographic lenses and to select an appropriate test for an indicative quality assessment, considering the intended use. Keywords: fotografický objektiv; MTF; Siemensová hvězda; photographic lens; MTF; Siemens star Available in digital repository of UPOL.
Hodnocení kvality fotografických objektivů

Cílem bakalářské práce je rozdělit vyráběné konstrukce fotografických objektivů podle různých kritérií. Na základě vybraných parametrů s ohledem na předpokládané využití stanovit vhodné kritérium pro ...

MIKESKA, Patrik; ŘEHOŘ, Zdeněk; FORDEY, Tomáš
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Objektivní testování dosahu laserových dálkoměrů
DOLEŽEL, Michael; ŘEHOŘ, Zdeněk; CHLUP, Filip
2019 - Czech
Tématem bakalářské práce je Objektivní testování dosahu laserových dálkoměrů. Nejprve práce vysvětluje v Teoretické části princip měření laserovým dálkoměrem, jeho základní parametry, rozdělení laserových dálkoměrů na monopulzní a vícepulzní, a také je krátce popsáno spektrum, ve kterém laserový dálkoměr pracuje. V krátkosti je také zmíněno o laserové bezpečnosti. V Experimentální části je poté testován laserový dálkoměr, s jakým útlumem je ještě schopen měření na definované vzdálenosti jak v laboratorních, tak v reálných podmínkách. The topic of the bachelor thesis is Objective testing of laser range-finder's range. First, the theoretical part explains the principle of laser range-finder's measurement, its basic parameters, the division of laser range-finders into monopulse and multi-pulse, and also shortly describes the spectrum in which the laser range-finder works. It is also briefly mentioned about laser safety. In the Experimental part, a laser range-finder is tested, with which attenuation is still able to measure at defined distances, both in laboratory and in real conditions. Keywords: laserový dálkoměr; reálná vzdálenost; extinkční poměr; ND filtr; testovací stanice LTE; laser rangefinder; real distance; extinction ratio; ND filter; LTE test station Available in digital repository of UPOL.
Objektivní testování dosahu laserových dálkoměrů

Tématem bakalářské práce je Objektivní testování dosahu laserových dálkoměrů. Nejprve práce vysvětluje v Teoretické části princip měření laserovým dálkoměrem, jeho základní parametry, rozdělení ...

DOLEŽEL, Michael; ŘEHOŘ, Zdeněk; CHLUP, Filip
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Úvod do zobrazovacích nauk - Skuherského metoda
VOTOUPAL, Václav; CHODOROVÁ, Marie; JUKLOVÁ, Lenka
2019 - Czech
Práce je zaměřena na deskriptivní geometrii pěstovanou v českých zemích od druhé poloviny 19. století. Zabývá se historickými souvislostmi deskriptivní geometrie a její výuky a především postavou předního českého geometra Rudolfa Skuherského. Přechází k teorii Skuherského projekce a k její transformaci do axonometrického promítání. Práce dále objasňuje princip Skuherského metody v pravoúhlé axonometrii a ilustruje její využití na několika příkladech. Nakonec se zamýšlí nad vhodným začleněním Skuherského metody do výuky. The thesis is focused on descriptive geometry cultivated in the Czech lands from the second half of the 19th century. It deals with the historical context of descriptive geometry and its teaching and above all with the leading figure of Czech geometry Rudolf Skuherský. It goes to the theory of Skuher's projection and its transformation into axonometric projection. The thesis further clarifies the principle of the Skuher's method in orthogonal axonometry and illustrates its use on several examples. Finally, it examines the incorporation of the Skuher's method into teaching. Keywords: Rudolf Skuherský;deskriptivní geometrie;Skuherského metoda;pravoúhlá axonometrie;historie zobrazovacích metod; Rudolf Skuherský;descriptive geometry;Skuher's method;orthogonal axonometric projection;history of imaging methods Available in digital repository of UPOL.
Úvod do zobrazovacích nauk - Skuherského metoda

Práce je zaměřena na deskriptivní geometrii pěstovanou v českých zemích od druhé poloviny 19. století. Zabývá se historickými souvislostmi deskriptivní geometrie a její výuky a především postavou ...

VOTOUPAL, Václav; CHODOROVÁ, Marie; JUKLOVÁ, Lenka
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Transport tepla v atmosféře
FLÁM, Jakub; HOLUBOVÁ, Renata
2019 - Czech
Tato práce má za cíl popsat transport tepla v atmosféře s využitím naměřených dat z meteorologických stanic Pozornost je věnována na nejnižší vrstvu atmosféry (troposféru), v níž probíhají veškeré meteorologické jevy a procesy. Bakalářská práce podává základní matematický aparát nezbytný pro popis přenosu tepla prouděním (konvecí) a sáláním (radiací). Stručně pojednává o atmosféře a termodynamice vlhkého vzduchu, atmosferickém tlaku a podmínkách stability atmosféry v návaznosti na konvekci a radiaci. Praktická část dokládá teoretický rozbor s využitím meteorologických dat z vlastních meteorologických stanic a stanic Českého hydrometeorologického ústavu. V práci je popsán průběh vybrané bouřkové činnosti a stabilní meteorologická situace s hodnocením tepelné bilance a namodelováním důležité charakteristiky zemského povrchu (efektivního vyzařování). The aim of this work is to describe the transport of heat in the atmosphere using data measured at meteorological stations. Attention is given to the lowest layer of the atmosphere (the troposphere), in which all the meteorological phenomena and processes take place. The bachelor thesis provides basic mathematical apparatus necessary to describe the heat transfer via convection and radiation. It discusses briefly the atmosphere and the thermodynamics of moist air, the atmospheric pressure and the conditions of atmospheric stability as a consequence of convection and the radiation. The practical part illustrates a theoretical analysis of using meteorological data from own weather stations and from stations of the Czech Hydrometeorological Institute. The text describes the progress of a selected storm activity and a stable meteorological situation evaluating the heat balance and modeling of the important characteristics of the Earth's surface (effective emissivity). Keywords: počasí; konvekce; radiace; teplota; vzduch; weather; convection; radiation; temperature; air Available in digital repository of UPOL.
Transport tepla v atmosféře

Tato práce má za cíl popsat transport tepla v atmosféře s využitím naměřených dat z meteorologických stanic Pozornost je věnována na nejnižší vrstvu atmosféry (troposféru), v níž probíhají veškeré ...

FLÁM, Jakub; HOLUBOVÁ, Renata
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Napařování ochranných vrstev MgF2 a HfO2 na zrcadlové vrstvy.
ŠPERKOVÁ, Alexandra; PODLOUCKÝ, Jan; NOŽKA, Libor
2019 - Czech
Tématem bakalářské práce je experimentální ověření nasazení ochranných vrstev HfO2 a MgF2 na zrcadlově odrazné prvky v ultrafialové oblasti světelného spektra, přednostně v oblasti od 175 nm do 250 nm. Toto studium je úzce spojeno s vývojem detektoru RICH (z ang. Ring-Imaging Cherenkov) v rámci kolaborace CBM pro experimenty v oblasti částicové fyziky. This bachelor thesis deals with an experimental verification of the application of HfO2 and MgF2 to specular reflective elements in the ultraviolet region of the light spectra, in the interval from 175 nm to 250 nm in particular. This study is closely linked with the development of the RICH detector (Ring-Imaging Cherenkov) in frame of the CBM collaboration in field of particle physics. Keywords: tenké vrstvy; napařování; PVD; spektrometrie vrstev; thin films; steam treatment; PVD; film spectrometry Available in digital repository of UPOL.
Napařování ochranných vrstev MgF2 a HfO2 na zrcadlové vrstvy.

Tématem bakalářské práce je experimentální ověření nasazení ochranných vrstev HfO2 a MgF2 na zrcadlově odrazné prvky v ultrafialové oblasti světelného spektra, přednostně v oblasti od 175 nm do 250 ...

ŠPERKOVÁ, Alexandra; PODLOUCKÝ, Jan; NOŽKA, Libor
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Fokusované záření gama v Mössbauerově spektroskopii: Od simulace k aplikaci
KOČIŠČÁK, Jan; NOVÁK, Petr
2019 - Czech
Cílem práce je vyvinout výpočetní simulaci, která dokáže simulovat distribuci záření skrze Mössbauerův mikroskop. Poté teoreticky vypočtené hodnoty porovnat s experimentálně naměřenými hodnotami a charakterizovat tak jednotlivé komponenty Mössbauerova mikroskopu. Dílčím cílem práce je určit účinnost fokusačního prvku MCX, následně pak charakterizovat tvar stopy svazku v ohnisku. Dále se práce věnuje srovnávání měřicí techniky fokusace a měřicí techniky stínění. Jedním z hlavních cílů je pomocí výpočetní simulace optimalizovat prostorové uspořádání Mössbauerova mikroskopu. The aim of this thesis is to develop a computational simulation which can simulate transmission through Mössbauer microscope. Than compare the theoretically calculated values with experimentally measured values and characterize individual components of the Mössbauer microscope. The partial aim of the work is to determine the effectiveness of the focusing element MCX, then to characterize the shape of the beam in the focus. Furthermore, the work is devoted to comparing focusing measurement techniques and shielding measuring techniques (using pinhole). One of the main goals is to optimize the spatial arrangement of the Mössbauer microscope using computational simulation. Keywords: Mössbauerův spektrometr; fokusace gama záření; Mössbauer spectrometer; polycapillary X-ray focusing Available in digital repository of UPOL.
Fokusované záření gama v Mössbauerově spektroskopii: Od simulace k aplikaci

Cílem práce je vyvinout výpočetní simulaci, která dokáže simulovat distribuci záření skrze Mössbauerův mikroskop. Poté teoreticky vypočtené hodnoty porovnat s experimentálně naměřenými hodnotami a ...

KOČIŠČÁK, Jan; NOVÁK, Petr
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Gaussovská vnitřní kvantová provázanost
BAKSOVÁ, Klára; MIŠTA, Ladislav
2019 - English
Práce se zabývá navrženou mírou kvantové provázanosti nazvanou gaussovská vnitřní kvantová provázanost \cite{gie}. Představuje teorii měr kvantové provázanosti, teorii gaussovských stavů a samotnou teorii gaussovské vnitřní kvantové provázanosti. Gaussovská vnitřní kvantová provázanost byla analyticky spočtena pro dvoumódové gaussovské stavy zahrnující všechny symetrické stavy s částečnou minimální neurčitostí, slabě smíšené asymetrické stlačené termální stavy s částečnou minimální neurčitostí a slabě smíšené symetrické stlačené termální stavy. Tuto teorii jsme rozšířili o analytické výpočty pro třídu gaussovských stavů s minimální negativitou pro fixované globální a lokální purity a spočetli gaussovskou vnitřní kvantovou provázanost pro konkrétní příklady těchto stavů. Dále jsme naše výsledky porovnali s jinou mírou kvantové provázanosti nazvanou Gaussian Rényi-2 entanglement of formation a tím posílili hypotézu ekvivalence těchto dvou měr. The thesis deals with a proposed entanglement measure called Gaussian intrinsic entanglement (GIE) \cite{gie}. It presents the theory of entanglement measures, the theory of Gaussian states and the theory of GIE itself. GIE had been analytically calculated for two-mode Gaussian states including all symmetric partial minimum uncertainty states, weakly mixed asymmetric squeezed thermal states with partial minimum uncertainty, and weakly mixed symmetric squeezed thermal states. We extend the theory of GIE by analytical formulas for the class of Gaussian states with minimum negativity for fixed global and local purities (GLEMS) \cite{glems} and we calculate the GIE for special examples of these states. Further, we compare our results with another entanglement measure called Gaussian Rényi-2 entanglement of formation (GR2EoF) \cite{gr2eof} and strengthen the hypothesis of equivalence of these entanglement measures. Keywords: kvantová fyzika; provázanost; gaussovská vnitřní kvantová provázanost; gaussovské stavy; míra provázanosti; quantum physics; entanglement; Gaussian intrinsic entanglement; Gaussian states; entanglement measure Available in digital repository of UPOL.
Gaussovská vnitřní kvantová provázanost

Práce se zabývá navrženou mírou kvantové provázanosti nazvanou gaussovská vnitřní kvantová provázanost \cite{gie}. Představuje teorii měr kvantové provázanosti, teorii gaussovských stavů a samotnou ...

BAKSOVÁ, Klára; MIŠTA, Ladislav
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Properties of the nanoparticles prepared by seeded-growth method and their interaction with a protein
VILÍMOVÁ, Iveta; MACHALOVÁ ŠIŠKOVÁ, Karolína; VLČKOVÁ, Blanka
2019 - English
This work is focused on two-step synthesis of metal core-shell NPs prepared via seeded-growth method exploiting freshly or previously prepared seeds. The as-prepared colloidal systems of NPs are characterized using UV Vis spectroscopy, transmission electron microscopy (TEM), dynamic light scattering (DLS), and measurement of zeta-potential values. The direct influence of synthetic parameters and conditions on the characteristic properties of core-shell NPs consisting of the same (Ag-Ag NPs) or different (Au-Ag) plasmonic metal is demonstrated. The ability of the selected colloidal systems to enhance Raman scattering after the interaction with the selected protein, bovine serum, is tested out with surface-enhanced Raman spectroscopy (SERS) at two different excitation laser lines (532 and 785 nm). This work is focused on two-step synthesis of metal core-shell NPs prepared via seeded-growth method exploiting freshly or previously prepared seeds. The as-prepared colloidal systems of NPs are characterized using UV Vis spectroscopy, transmission electron microscopy (TEM), dynamic light scattering (DLS), and measurement of zeta-potential values. The direct influence of synthetic parameters and conditions on the characteristic properties of core-shell NPs consisting of the same (Ag-Ag NPs) or different (Au-Ag) plasmonic metal is demonstrated. The ability of the selected colloidal systems to enhance Raman scattering after the interaction with the selected protein, bovine serum, is tested out with surface-enhanced Raman spectroscopy (SERS) at two different excitation laser lines (532 and 785 nm). Available in the UPOL Library.
Properties of the nanoparticles prepared by seeded-growth method and their interaction with a protein

This work is focused on two-step synthesis of metal core-shell NPs prepared via seeded-growth method exploiting freshly or previously prepared seeds. The as-prepared colloidal systems of NPs are ...

VILÍMOVÁ, Iveta; MACHALOVÁ ŠIŠKOVÁ, Karolína; VLČKOVÁ, Blanka
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases