Number of found documents: 167808
Published from to

Geneze odtoku v alpinském povodí
Křeček Josef; Kateřina Dušková; Palán Ladislav
2021 -
Tato bakalářská práce se zabývá genezí odtoku z povodí alpínského typu ve Vysokých Tatrách, v závislosti na klimatických změnách. V práci je analyzována změna teploty, srážek, evapotranspirace, vodní bilance povodí a jezera, odtoková výška, změna pokrytí vegetací a půdní vlhkost. Z výsledků je patrná změna sezonního rozložení srážek, mírné oteplení, zvýšení výparu a pokles vodních bilancí. Vzrůstá hustota pokrytí vegetací, ale hodnoty půdní vlhkosti zůstávají konstantní. Hlavními příčinami změny geneze odtoku, vzhledem ke klimatickým změnám, jsou změny v rozložení srážkových úhrnů a nárůst teploty vzduchu. Dochází tak k dřívějšímu odtoku vody z povodí v rámci ročního cyklu.The aim of this thesis is to evaluate changes in the runoff genesis of an alpine catchment in The High Tatra Mountains related to the global climate change. In this study, hydrological impacts of climate changes concerned on characteristics of the air temperature, precipitation, evapotranspiration, water balance of both catchment and lake, density of the vegetation cover, and soil moisture. Evidently, the density of vegetation cover is growing; however, soil moisture values are constant. Main reasons of analysed changes in the runoff genesis are due to the global climate change (shifts in the seasonal distribution of precipitation sums and rising air temperatures). Consequences are visible in an earlier runoff within a year. Main reason of runoff genesis, due to climate change, is change of distribution precipitation and temperature rise. Consequence of this process is earlier runoff from catchment. Keywords: Geneze odtoku; alpínské povodí; klimatická změna; evapotranspirace; vodní bilance; Runoff genesis; alpine catchment; climate change; evapotranspiration; water budget Available in digital repository of ČVUT.
Geneze odtoku v alpinském povodí

Tato bakalářská práce se zabývá genezí odtoku z povodí alpínského typu ve Vysokých Tatrách, v závislosti na klimatických změnách. V práci je analyzována změna teploty, srážek, evapotranspirace, vodní ...

Křeček Josef; Kateřina Dušková; Palán Ladislav
České vysoké učení technické v Praze, 2021

Výstavba developerského projektu dvou bytových domů
Střelcová Iveta; Tereza Havránková; Velíšek Jan
2021 -
Bakalářská práce se zabývá developerským projektem s názvem Vila domy Volšovka v Červených Dvorcích u obce Sušice. Cílem je zjistit celkové investiční náklady projektu. Náklady na samotnou výstavbu budou zjištěny vytvořením položkového rozpočtu v KROS 4 na základě cenové soustavy ÚRS v cenové hladině 2021/I. Zbylé náklady budou sestaveny pomocí procentuální sazby ze základních rozpočtových nákladů stavby. Dále bude provedena analýza užšího okolí a následné určení prodejní ceny za 1 m2 podlahové plochy bytové jednotky. V konečné fázi bude představeno několik možností variant financování tohoto projektu a jejich zhodnocení.This bachelor´s thesis deals with the development project called Vila domy Volšovka, located in Červené Dvorce near Sušice. The aim is to detect the total investment costs of the project. The costs of the construction will be detected by creating an item budget in KROS 4 on the basis of ÚRS price system in the price level 2021/I. The rest of the costs will be assembled using a percentage of the basic budgetary costs of the construction. Furthermore, there will be an analysis of the surroundings and the selling price for 1 m2 of the floorspace will be determined. In the end, several financing options of the project will be introduced and evaluated. Keywords: kalkulace nákladů; cenová soustava ÚRS; položkový rozpočet; KROS 4; financování projketu; porovnání; cena; příjem; výdaj; cashflow; cost calculation; price system ÚRS; item budget; KROS 4; financing of a project; project financing; comparism; price; income; expense; cashflow Available in digital repository of ČVUT.
Výstavba developerského projektu dvou bytových domů

Bakalářská práce se zabývá developerským projektem s názvem Vila domy Volšovka v Červených Dvorcích u obce Sušice. Cílem je zjistit celkové investiční náklady projektu. Náklady na samotnou výstavbu ...

Střelcová Iveta; Tereza Havránková; Velíšek Jan
České vysoké učení technické v Praze, 2021

Povodňové jevy v oblasti Jizerských hor
Křeček Josef; Karolína Kohoutová; Marešová Ivana
2021 -
Cílem této bakalářské práce je analýza příčin a typologie povodňových jevů v oblasti Jizerských hor, zhodnocení vlivu dosavadních změn stavu povodí a klimatu na kulminační průtoky a objemy povodňové vlny a posouzení účinnosti protipovodňových opatření. Tato studie poskytuje jednak shrnutí dosud publikovaných literárních zdrojů k danému tématu a dále porovnává povodňové jevy pozorované na povodí relativně malém (Sklářský potok, profilu Jizerka, 1 km2) a velkém (Jizera, profil Železný Brod, 791 km2). Klimatická změna byla charakterizována posouzením trendu v časových řadách průměrných ročních teplot, ročních srážkových úhrnů a maximálních denních srážkových úhrnů. Výstupem je zhodnocení strategie protipovodňové ochrany v zájmové oblasti s ohledem na velikost a stav povodí.The aim of this bachelor thesis is to analyse causes and typology of flood phe-nomena in the Jizera Mountains (Czech Republic), to evaluate impacts of the watershed management and the global climate change on peak-flows and flood waves, as well as to estimate efficiency of flood control measures. This study presents a summary of related literature and provides a comparison of floods observed on the relatively small catchment of the Sklářský potok (the outlet at Jizerka, area of 1 km2) and the large catchment of the Jizera River (the outlet at Železný Brod, area of 791 km2). The global climate change was considered by analysing the trend in time-series of the mean annual air temperature, the annual sums of precipitation and the annual daily rainfall maxima. Outputs include the evaluation of flood control strategy in the studied region respecting the watershed area and land use. Keywords: Povodeň; protipovodňová ochrana; Jizerské hory; klimatická změna; Flood phenomena; flood control; the Jizera Mountains; climate change Available in digital repository of ČVUT.
Povodňové jevy v oblasti Jizerských hor

Cílem této bakalářské práce je analýza příčin a typologie povodňových jevů v oblasti Jizerských hor, zhodnocení vlivu dosavadních změn stavu povodí a klimatu na kulminační průtoky a objemy povodňové ...

Křeček Josef; Karolína Kohoutová; Marešová Ivana
České vysoké učení technické v Praze, 2021

Kalkulace nosných položek rodinného domu
Střelcová Iveta; Aneta Sluková; Ráb Petr
2021 -
Bakalářská práce se zabývá individuální kalkulací nákladů vybraných nosných položek. Bylo vybráno sedm nosných položek ze zpracovaného položkového rozpočtu na stavební objekt rodinného domu, umístěného v obci Volenice. Cílem je zkalkulovat tržní ceny položek a porovnat je s cenami směrnými. Směrné ceny byly převzaty z cenových soustav společností ÚRS CZ a.s. a RTS, a.s. V teoretické části jsou vysvětleny pojmy, vztahující se k oceňování a k oceňovacím programům. V praktické části jsou porovnány u jednotlivých vybraných nosných položek tržní ceny s cenami směrnými. Zjišťuje se, kde se jednotlivé přímé náklady liší. Na závěr je shrnutí porovnání cen u přímých nákladů a vyhodnocení práce.The bachelor's thesis deals with the individual cost calculation of selected main items. Seven main items were selected from the processed item budget for the construction of a family house located in the village of Volenice. The aim of the thesis is to calculate the market prices of items and compare them with guide prices. The guide prices were taken from the price systems of ÚRS CZ a.s. and RTS, a.s. The theoretical part explains the concepts that relate to valuation and valuation programs. In the practical part, they are compared for individual selected main items of market prices with guide prices. It is determined where the individual direct costs differ. Finally, there is a summary of price comparisons for direct costs and evaluation of work. Keywords: Individuální kalkulace; kalkulační vzorec; cenové soustavy; cenová soustava ÚRS a.s.; cenová soustava RTS DATA; ÚRS CZ a.s.; RTS a.s.; program KROS 4; program BUILDpower S; limitka materiálu; Individual calculation; calculation formula; price system; ÚRS price systém; RTS DATA price system; ÚRS CZ a.s.; RTS a.s.; program KROS 4; program BUILDpower S; material limit Available in digital repository of ČVUT.
Kalkulace nosných položek rodinného domu

Bakalářská práce se zabývá individuální kalkulací nákladů vybraných nosných položek. Bylo vybráno sedm nosných položek ze zpracovaného položkového rozpočtu na stavební objekt rodinného domu, ...

Střelcová Iveta; Aneta Sluková; Ráb Petr
České vysoké učení technické v Praze, 2021

Odhad ceny rodinného domu ve fázi investičního záměru
Střelcová Iveta; Lucie Bílá; Popelka Petr
2021 -
Cílem bakalářské práce je nabídnout investorovi jednoduchý nástroj pro srovnání variant obálky rodinného domu. Nástroj vytvořený v programu Microsoft Excel 2013 porovnává zvolené kombinace variant obvodového pláště, stropní konstrukce, střešního pláště a založení objektu. Srovnání je prováděno na základě rozdílů tepelných ztrát prostupem a změn nákladů v jednotlivých stavebních oddílech rozpočtu. Celkový rozpočet i jeho dílčí varianty jsou vytvořeny v programu Kros 4 verzi 2021/I, který pracuje s cenovou soustavou ÚRS. Náklady na profese jsou stanoveny z databáze RYRO. Na základě změn nákladů mezi novými návrhy a základní variantou se stanoví tzv. Rozdílový náklad, který ovlivní celkovou odhadovanou cenu stavby rodinného domu. Cena se vztahuje ke konkrétnímu rodinnému domu v Plešnicích s pevně danými rozměry a dispozicí, včetně přípojek inženýrských sítí.This Bachelor's Thesis aims to offer the investor a simple tool for comparing variants of the envelope of a family house. The tool created in Microsoft Excel 2013 compares selected variant combinations for the perimeter cladding, ceiling structure, roof cladding and building foundation. The comparison is made based on differences in heat losses through transmission and changes to the costs for individual construction sections of the budget. The total budget and its partial variants have been created in Kros 4 version 2021/I using the ÚRS price. The costs for the professional trades have been determined from the RYRO database. Based on the changes in costs between the new proposals and the basic variant, the so-called differential cost has been determined, which consequently affects the total estimated cost of building a family house. The price refers to a specific family house in Plešnice with fixed dimensions and layout, including utilities. Keywords: Obálka rodinného domu; cenová soustava; stavební oddíly; základní rozpočtové náklady; tepelné ztráty prostupem; Envelope of a family house; price system; construction sections; basic budget costs; heat losses through transmission Available in digital repository of ČVUT.
Odhad ceny rodinného domu ve fázi investičního záměru

Cílem bakalářské práce je nabídnout investorovi jednoduchý nástroj pro srovnání variant obálky rodinného domu. Nástroj vytvořený v programu Microsoft Excel 2013 porovnává zvolené kombinace variant ...

Střelcová Iveta; Lucie Bílá; Popelka Petr
České vysoké učení technické v Praze, 2021

Studie závlahy zahrady RD s využitím šetrných vodních zdrojů
Schwarzová Pavla; Jaroslav Oršuliak; Formánek Petr
2021 -
Bakalářská práce zpracovává dosavadní poznatky v oblasti využití přečištěné odpadní vody a dešťově vody pro systém automatické závlahy. V teoretické části práce byla provedená rešerše platné legislativy a řešena proveditelnost kombinovaného využití vyčištěné odpadní a dešťové vody pro současné trendy závlah. Tyto poznatky byly pak aplikovány v praktické části, ve které byla řešená koncepční situace. Řešení obsahuje návrh na čištění odpadních vod, zachytávání dešťových vod, společnou akumulaci a jejích využití jako zdroje vody pro dále navrženou automatickou závlahu zahrady rodinného domu.The bachelor's thesis deals with existing knowledge in the use of treated wastewater and rainwater for an automatic irrigation system. In the theoretical part of the work, a search of valid legislation was performed and the feasibility of combined use of treated wastewater and rainwater for current trends in irrigation was solved. These findings were then applied in the practical part, in which the conceptual situation was addressed. The solution includes a proposal for wastewater treatment, rainwater collection, joint accumulation and their use as a source of water for the further designed automatic irrigation of the garden of a family house. Keywords: Vyčištěná odpadní voda; srážková voda; šedá voda; automatická závlaha; domovní čistírna odpadních vod; Treated wastewater; rainwater; greywater; automatic irrigation system; domestic water threatment plant Available in digital repository of ČVUT.
Studie závlahy zahrady RD s využitím šetrných vodních zdrojů

Bakalářská práce zpracovává dosavadní poznatky v oblasti využití přečištěné odpadní vody a dešťově vody pro systém automatické závlahy. V teoretické části práce byla provedená rešerše platné ...

Schwarzová Pavla; Jaroslav Oršuliak; Formánek Petr
České vysoké učení technické v Praze, 2021

Inteligentní budovy s ohledem na řízení tepelného komfortu
Kalčev Petr; Filip Pavlíček; Dlask Petr
2021 -
Bakalářská práce se věnuje tématu vytápění v inteligentních budovách. V teoretické části práce je krátce popsána historie a koncept inteligentní budovy. Dále je zde vysvětlen rozdíl mezi klasickou a systémovou elektroinstalací. V závěru teoretické části se věnuji tématu vnitřní kvality prostředí, zejména způsoby a prostředky pro udržení tepelné pohody v budově. V praktické části je provedeno porovnání způsobů vytápění a posouzení ekonomické výhodnosti inteligentního řízení pro vytápění pomocí metody nákladů životního cyklu.This bachelor´s thesis deals with the topic of heating in smart buildings. The theoretical part of the thesis briefly describes the history and concept of smart buildings. Furthermore is explained the difference between classical and system wiring. At the end of the theoretical part, I focus on internal quality of the environment, especially methods and ways for thermal comfort in the building. The practical part compares the methods of heating and the economic advantage of smart control for heating using the life cycle cost method. Keywords: Inteligentní budovy; tepelná pohoda prostředí; vytápění budov; Heating of buildings; smart buildings; thermal comfort of the environment Available in digital repository of ČVUT.
Inteligentní budovy s ohledem na řízení tepelného komfortu

Bakalářská práce se věnuje tématu vytápění v inteligentních budovách. V teoretické části práce je krátce popsána historie a koncept inteligentní budovy. Dále je zde vysvětlen rozdíl mezi klasickou a ...

Kalčev Petr; Filip Pavlíček; Dlask Petr
České vysoké učení technické v Praze, 2021

Rozbor přímých nákladů pro stavbu obytného komplexu
Brožová Lucie; Radmila Kasnarová; Köhler Karel
2021 -
Tato bakalářská práce se zabývá rozborem přímých nákladů na materiál a mzdy pro stavbu obytného komplexu u položek, které vybraná středně velká stavební firma zajišťuje vlastními zdroji. V teoretické části bakalářské práce jsou vysvětleny hlavní pojmy, které s touto prací úzce souvisí. Praktická část začíná charakteristikou obytného komplexu a stavební firmy. Ve zbývající části se věnuji analýze přímých nákladů na materiál a mzdy, která spočívá v porovnání plánovaných nákladů vyčíslených v rozpočtu na obytný komplex na základě cenové soustavy ÚRS 2021/I v programu Kros4, nákladů zkalkulovaných pomocí jednotkových cen od příslušných dodavatelů stavebních materiálů a v případě mezd s reálně nabízenými odměnami pro danou pracovní pozici. V závěrečné části jsou dílčí analýzy shrnuty, vyhodnoceny a zobrazeny v přehledných tabulkách.This bachelor's thesis deals with the analysis of direct material costs and wages for the construction of a residential complex for items selected by a medium-sized construction company with its own resources. The theoretical part of the bachelor thesis explains the main concepts that are closely related to this work. The practical part begins with the characteristics of a residential complex and a construction company. In the next part we analyze the direct costs of materials and wages, which calculates the comparison of planned costs calculated in the budget for a residential complex based on the price system ÚRS 2021 / I in Kros4, costs calculated using uniform prices from relevant suppliers of building materials in the case of wages. with the rewards actually offered for the given job position. In the final part, the partial analyzes are summarized, evaluated and displayed in well-aranged tables. Keywords: Obytný komplex; rozpočet; kalkulace; přímé náklady; materiál; mzdy; Residential complex; budget; calculation; direct costs; material; salaries Available in digital repository of ČVUT.
Rozbor přímých nákladů pro stavbu obytného komplexu

Tato bakalářská práce se zabývá rozborem přímých nákladů na materiál a mzdy pro stavbu obytného komplexu u položek, které vybraná středně velká stavební firma zajišťuje vlastními zdroji. V teoretické ...

Brožová Lucie; Radmila Kasnarová; Köhler Karel
České vysoké učení technické v Praze, 2021

Zhodnocení portfolia investičních nemovitostí
Prostějovská Zita; Beata Horáková; Vondruška Michal
2021 -
Předmětem bakalářské práce je představení a následné posouzení portfolia investičních nemovitostí. V teoretické části jsou vymezeny základní pojmy investování do nemovitostí, financování investic i druhy hodnocení efektivnosti investic. Cílem praktické části je hodnocení konkrétních bytů v průběhu let, posouzení jejich aktuální výnosnosti a následně návrh, jak nejlépe s portfoliem naložit.The subject of this bachelor thesis is to present and then evaluate a real estate investment portfolio. In theoretical part is explained the main concept of investing to real estate, financing investment and types of investment evaluation. The goal of practical part is to evaluate appartements over the years, assess their current profitability and then give recommendations. Keywords: Investiční nemovitost; metody hodnocení investice; dlouhodobý pronájem; Real estate investment; evaluation methods of investment; long-term rent Available in digital repository of ČVUT.
Zhodnocení portfolia investičních nemovitostí

Předmětem bakalářské práce je představení a následné posouzení portfolia investičních nemovitostí. V teoretické části jsou vymezeny základní pojmy investování do nemovitostí, financování investic i ...

Prostějovská Zita; Beata Horáková; Vondruška Michal
České vysoké učení technické v Praze, 2021

Náklady životního cyklu dvou variant rodinného domu
Střelcová Iveta; Jan Fidler; Popelka Petr
2021 -
Předmětem bakalářské práce je porovnání nákladů životního cyklu dvou variant rodinného domu a to dřevostavby a zděného systému. V rámci této práce se budou tedy srovnávat jednotlivé složky nákladů životního cyklu stavby obou variant a to pořizovací náklady, náklady na provoz a náklady na údržbu a obnovu. K vypracování pořizovacích nákladů budou zpracovány dva položkové rozpočty v CS ÚRS v programu Kros 4 verze 2021/I. Náklady na provoz, obnovu a údržbu budou pro obě varianty zpracovány pomocí webové aplikace Buildpass. Pro tepelně technické posouzení opláštění a stanovení součinitele prostupu tepla bude použit program TEPLO 2017.This Bachelor thesis focuses on the comparison of a life cycle cost for two variants of a family house; the first variant is a timber house and the second a brick house. As part of this work, the individual components of both variants have been assessed; specifically, acquisition costs, operating costs and maintenance & renewal costs. For the acquisition costs two itemized budgets have been created in Kros 4 version 2021/I using the ÚRS price system. The operating costs and maintenance & renewal costs have processed using a web application called Buildpass. In addition to this TEPLO 2017 has been used to assess the thermal technical assessment of cladding and to determine the heat transfer coefficient. Keywords: Náklady životního cyklu stavby; životní cyklus stavby; dřevostavba; položkový rozpočet; cenová soustava; provozní náklady; Construction life cycle costs; construction life cycle; timber house; itemized budget; price systém; operational cost Available in digital repository of ČVUT.
Náklady životního cyklu dvou variant rodinného domu

Předmětem bakalářské práce je porovnání nákladů životního cyklu dvou variant rodinného domu a to dřevostavby a zděného systému. V rámci této práce se budou tedy srovnávat jednotlivé složky nákladů ...

Střelcová Iveta; Jan Fidler; Popelka Petr
České vysoké učení technické v Praze, 2021

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases