Number of found documents: 209086
Published from to

Místní referendum v České republice
Vnoučková, Lucie; Moravec, Marek; Čermák, Jiří
2021 - Czech
This bachelor's thesis deals with the topic of organizing and holding a local referendum in municipalities in Czech republic. The thesis is focused mainly on legal regulation of a local referendum in Czech republic and description of holding a local referendum. The practical part studies functioning of a local referendum in practice based on a research carried out by the Ministry of Interior Tématem této bakalářské práce je průběh a konání místního referenda v obcích v České republice. Hlavní důraz je kladen především na zákonnou úpravu místního referenda v České republice a samotný průběh hlasování. Praktická část je založena na ověření fungování místního referenda v praxi na základě provedeného výzkumu, který vychází z evidence Ministerstva vnitra a zhodnocení právní úpravy. Keywords: Místní referendum|referendum v hlavním městě Praze|zastupitelstvo obce|zákon o místním referendu|přípravný výbor|platnost místního referenda; Local referendum|referendum in Prague|municipal board. the Local Referendum Act|Preparatory Committee|the validity of the local referendum Available in a digital repository NRGL
Místní referendum v České republice

This bachelor's thesis deals with the topic of organizing and holding a local referendum in municipalities in Czech republic. The thesis is focused mainly on legal regulation of a local referendum in ...

Vnoučková, Lucie; Moravec, Marek; Čermák, Jiří
Univerzita Karlova, 2021

Ústavní vývoj na území České Republiky před a po roce 1989
Hinková, Barbora; Dobeš, Jan; Šouša, Jiří
2021 - Czech
The aim of the work is to analyze and compare the Constitutional Act No. 100/1960 Coll., The Constitution of the Czechoslovak Socialist Republic and the Constitutional Act No. 1/1993 Coll., The Constitution of the Czech Republic. The work also deals with a summary of historical facts that precede the formation of both constitutions and a summary of constitutional development from 1960 to the present. The bachelor's thesis draws next to constitutional acts also from stenographic protocols from the digital repository of the Chamber of Deputies of the Parliament of the Czech Republic and so far, rich professional literature. Keywords Constitutional Act no. 100/1960 Coll., Czechoslovak Socialistic Republic, Czech Republic, Constitutional Act no. 143/1968 Coll., Constitutional Act no. 1/1993 Coll. Cílem práce je analýza a porovnání ústavního zákona č. 100/1960 Sb., Ústava Československé socialistické republiky a ústavního zákona č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky. Práce se také zabývá shrnutím historických reálií, které předcházejí vzniku obou ústav a shrnutím ústavního vývoje od roku 1960 po současnost. Bakalářská práce čerpá vedle zmíněných ústavních zákonů i ze stenoprotokolů z digitálního repozitáře Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky a dosavadní bohaté odborné literatury. Klíčová slova Ústavní zákon č. 100/1960 Sb., Československá socialistická republika, Česká republika, Ústavní zákon č. 143/1968 Sb., Ústavní zákon č. 1/1993 Sb. Keywords: ústavní zákon č. 100; 1960 Sb.|Československá socialistická republika|Česká republika|ústavní zákon č. 143; 1968 Sb.|ústavní zákon č. 1; 1993 Sb; constitutional Act no. 100; 1960 Coll.|Czechoslovak Socialistic Republic|Czech Republic|constitutional Act no|. 143; 1968 Coll.|constitutional Act no. 1; 1993 Coll Available in a digital repository NRGL
Ústavní vývoj na území České Republiky před a po roce 1989

The aim of the work is to analyze and compare the Constitutional Act No. 100/1960 Coll., The Constitution of the Czechoslovak Socialist Republic and the Constitutional Act No. 1/1993 Coll., The ...

Hinková, Barbora; Dobeš, Jan; Šouša, Jiří
Univerzita Karlova, 2021

Scénografie v počátcích Divadla D
Vojtová, Pavlína; Klimešová, Marie; Švácha, Rostislav
2021 - Czech
The bachelor thesis is focused on work and cooperation of five young stage designers/architects with director E. F. Burian in Divadlo D in its beginnings in early 1930s, namely César Grimmich, Miroslav Kouřil, Jiří Novotný, Karel Poličenský, and Josef Raban, and then mainly the trio KNR. The main part depand on presentation theirs work methods and themes, which reflect new techniques of visual art, focused on light experiments, photography, film and raw materials. Their methods are confronted also with work and experiments of László Moholy-Nagy. Keywords E. F. Burian, Divadlo D, the thirties of 20th century, László Moholy-Nagy, Karel Teige, Zdeněk Rossmann, Jiří Novotný, Miroslav Kouřil, Josef Raban, scenography, photography, film Bakalářská práce se věnuje tvorbě a spolupráci mladých scénografů/architektů s E. F. Burianem v počátcích Divadla D na přelomu dvacátých a třicátých let 20. století. Jmenovitě se jedná o Césara Grimmicha, Miroslava Kouřila, Jiřího Novotného, Karla Poličenského, Josefa Rabana a následně především trojici KNR. Na vybraných inscenacích poukazuji na způsob práce a témata, která reflektují nové techniky výtvarného meziválečného umění. Především zde zdůrazňuji práci se světlem, možnosti fotografie, filmu a surových materiálů. Jejich metody jsou konfrontovány také s tvorbou a experimenty László Moholy-Nagye. Klíčová slova E. F. Burian, Divadlo D, třicátá léta, László Moholy-Nagy, Karel Teige, Zdeněk Rossmann, Jiří Novotný, Miroslav Kouřil, Josef Raban, scénografie, fotografie, film Keywords: scénografie|architektura|Divadlo D|E. F. Burian|30. léta 20. století|avantgarda; scenography|theatre|architecture|Divadlo D|E. F. Burian|30th 20th century|avant-garde Available in a digital repository NRGL
Scénografie v počátcích Divadla D

The bachelor thesis is focused on work and cooperation of five young stage designers/architects with director E. F. Burian in Divadlo D in its beginnings in early 1930s, namely César Grimmich, ...

Vojtová, Pavlína; Klimešová, Marie; Švácha, Rostislav
Univerzita Karlova, 2021

Finanční trhy
Holub, Ondřej; Vlček, Josef; Sieber, Martina
2021 - Czech
This thesis is focused on the phenomenon of former decade which is called cryptocurrency and compare it on the basis of historical context with a regular currencies that are among us and decide if it is comparatible with a classic kind of money that we usually use in our daily life or not at all. Firstly I will describe the definition of term money and the combination of its features with its functions included and also the view of money as the key instrument in global politics. The following part where is situated a comparation of development of the regular currencies and the first generation cryptocurrencies, their mechanics and the future possible development of cryptocurrencies 2.0 with an answer on the question if the cryptocurrencies are comparatible with the original model of money circulation or if its bubble that will burst. At the end is found possible direction of cryptocurrencies that could lead to the agreement among finacial institutions to consider cryptocurrencies as a regular payment method through a simulation of world cryptocurrency named WAT which would be released by World Bank. Key Words: Currency, Cryptocurrency, Money, Euro, Bitcoin, DeFi, Gold, Comodities, Transaction Fee. Altcoins. Tato práce se zaměřuje na fenomén uplynulého desetiletí, který se nazývá kryptoměna, a na základě historického kontextu formy peněz jej porovnat a posoudit, zda se opravdu jedná o měnu či nikoliv. Nejprve si nadefinuji pojem peníze a jejich podstatu včetně funkcí spolu s tím spjatých a vyobrazení peněz v rámci světové politiky. Následně se rozebere jejich vývoj s vývojem kryptoměn první generace, jejich mechaniky a následné směřování generace druhé a rozbor, zda lze pokládat kryptoměny za měnu a nejedná se pouze o tržní výkyv. Ke konci práce se věnuji nastínění světové kryptoměny, která by plnohodnotně plnila funkci peněz v rámci simulace světové kryptoměny WAT s centrální emitencí prostřednictvím Světové banky v rámci kapacit mých a rozsahu této práce. Klíčová slova: Měna, Kryptoměna, Peníze, Euro, Bitcoin, Blockchain, DeFi, Zlato, Komodity, Poplatek za transakci, Altcoiny. Keywords: Kryptoměna|investice|světová měna|peníze; Cryptocurrency|investments|global currency|money Available in a digital repository NRGL
Finanční trhy

This thesis is focused on the phenomenon of former decade which is called cryptocurrency and compare it on the basis of historical context with a regular currencies that are among us and decide if it ...

Holub, Ondřej; Vlček, Josef; Sieber, Martina
Univerzita Karlova, 2021

Zrod české a maďarské avantgardy mezi lety 1907-1912 ve středoevropském a evropském kontextu
Rambousková, Zuzana; Rakušanová, Marie; Prahl, Roman
2021 - Czech
The aim of this paper is to chart the emergence of the avant-garde in Central and Eastern Europe, making use of its development in two local centres, Prague and Budapest. Through the analysis of artistic transfers, it attempts to fully comprehend the complex geopolitical area in its cultural relation vis-á-vis Western Europe, widely held to be the locus of aesthetic progressivism at the time. In doing so, the paper aims to assess the appropriateness of the established terms of centre and periphery, which have served as the tools for encapsulating the problematic relation between the West and the East in previous research. The work will focus on the comparison between the early avant-garde formation in Prague and Budapest. It was in these places that the dynamic Osma and Nyolcak groups began to concurrently form, independent of deeper relations or artistic exchanges in their coexistence. First, I observe the ways in which select artists gained experience, specifically through their presence in the centre of international action - Paris. Further, I compare the goals and the manners in which the artists endeavoured to share this essential experience with aesthetic canon as well as with arts trade, in their home cities, Prague and Budapest. Finally, the assessment of conditions facilitating the... Cílem práce je zmapovat nástup avantgardy ve středovýchodní Evropě na příkladu dvou lokálních center - Prahy a Budapešti - a skrze analýzu uměleckých transferů se znovu pokusit nahlédnout tento složitý geopolitický prostor v jeho kulturním vztahu k západní Evropě obecně uznávané jako dobové nejprogresivnější ohnisko umělecké tvorby. Nástrojem pro popis tohoto problematického vztahu Západu a Východu jsou v dosavadním bádání pojmy centrum a periferie, jejichž náležitost se v rámci práce pokusím znovu zhodnotit. Práce se zaměří na komparaci vzniku raných avantgard v Praze a Budapešti, kde simultánně tvořily dvě dynamické skupiny Osma a Nyolcak, které ale existovaly nezávisle na sobě bez hlubšího vztahu či vzájemné umělecké výměny. Nejprve sleduji čerpání zkušeností vybraných umělců zejména v centru internacionálního dění, v Paříži. Následně porovnávám, jakým způsobem a za jakým účelem se daní umělci pokoušeli vnést tuto zásadní zkušenost a to nejen s estetickým kánonem ale i s uměleckým trhem do svých domovských měst - Prahy a Budapešti. Komparace podmínek zrodu maďarské a české avantgardy zohlední také otázku zaujímání nacionálních, nebo naopak internacionálních postojů k umělecké tvorbě. Keywords: raná avantgarda|Středovýchodní Evropa|Paříž|Budapešť|Praha|nacionalismus|internationalismus|skupina Osma|skupina Osma (Nyolcak); Early avant-garde|East Central Europe|Paris|Budapest|Prague|nationalisme|internationalisme|group The Eight|group The Eight (Nyolcak) Available in a digital repository NRGL
Zrod české a maďarské avantgardy mezi lety 1907-1912 ve středoevropském a evropském kontextu

The aim of this paper is to chart the emergence of the avant-garde in Central and Eastern Europe, making use of its development in two local centres, Prague and Budapest. Through the analysis of ...

Rambousková, Zuzana; Rakušanová, Marie; Prahl, Roman
Univerzita Karlova, 2021

Vliv darwinismu na umění 19. století
Vávrová, Michaela; Konečný, Lubomír; Prahl, Roman
2021 - Czech
Darwin's Theory of evolution was, at the time of its creation - that means in the second half of the nineteenth century, a revolutionary breakthrough. It influenced not only further development in the field of natural sciences, but also affected (both positively and negatively) the area of religion, literature, and newly created opinions of the spiritual as well as the common people. Darwin's ideas have also found its way to artists and the visual arts; his knowledge opened the way for a new themes and subjects and often led to a complete change of lifestyle of individual artists. Precisely these circumstances and the twists and turns of the nineteenth century art are what I want to focus on in my thesis. Keywords Apes, Claude Monet, Charles Darwin, Darwinism, England, Europe, Edgar Degas, Gabriel von Max, human, Theory of Evolution, visual art Darwinova evoluční teorie byla v době svého vzniku, tedy v druhé polovině devatenáctého století, přelomovým dílem. Ovlivnila nejen další vývoj na poli přírodních věd, ale zasáhla (ať již kladně či negativně) rovněž oblast náboženství, literatury, nově zformovala názory intelektuálů, stejně tak jako smýšlení obyčejných lidí. Darwinovy myšlenky si našly cestu také k výtvarným umělcům a k jejich tvorbě; jeho poznatky otevřely cestu novým tématům, často vedly i k celkové změně životního přesvědčení konkrétních umělců. Právě těmto okolnostem a zvratům na poli výtvarného umění devatenáctého století bych se ve své práci chtěla věnovat. Klíčová slova Anglie, Claude Monet, člověk, Charles Darwin, darwinismus, Edgar Degas, Evoluční teorie, Evropa, Gabriel von Max, opice, výtvarné umění Keywords: Anglie|Claude Monet|člověk|Charles Darwin|darwinismus|Edgar Degas|Evoluční teorie|Evropa|Gabriel von Max|opice|výtvarné umění; Apes|Claude Monet|Charles Darwin|Darwinism|Edgar Degas|England|Europe|Gabriel von Max|human|Theory of Evolution|visual art Available in a digital repository NRGL
Vliv darwinismu na umění 19. století

Darwin's Theory of evolution was, at the time of its creation - that means in the second half of the nineteenth century, a revolutionary breakthrough. It influenced not only further development in the ...

Vávrová, Michaela; Konečný, Lubomír; Prahl, Roman
Univerzita Karlova, 2021

Ruský nihilismus a jeho reflexe ve vybraných antinihilistických románech
Krotil, David; Nykl, Hanuš; Kosáková, Hana
2021 - Czech
This thesis deals with a phenomenon of Russian nihilism and its reflection in selected antinihilistic novels. The thesis is focused on Russian nihilism and explains its origins, development and manifestations. It also aims to describe an antinihilistic novel and focuses mainly on explaining this literary phenomenon and its initial reception and reception in specialized literature. The main focus of the thesis is an analysis of four selected antinihilistic novels. Analysis of novels Fathers and Sons by Ivan Sergeyevich Turgenev, Demons by Fyodor Mikhailovich Dostoevsky, Mirage by Viktor Petrovich Klyushnikov and No Way Out by Nikolai Semyonovich Leskov focuses particularly on the presentation of nihilism in these novels. Tato práce pojednává o fenoménu ruského nihilismu a o jeho reflexi ve vybraných antinihilistických románech. Práce se nejprve zabývá ruským nihilismem a objasňuje jeho vznik, vývoj a projevy. Dále pojednává o antinihilistickém románu, zaměřuje se zejména na vysvětlení tohoto literárního jevu a jeho dobové přijetí i přijetí odbornou literaturou. Ohniskem práce je pak analýza čtyř vybraných antinihilistických románů. Analýza románů Otcové a děti Ivana Sergejeviče Turgeněva, Běsi Fjodora Michajloviče Dostojevského, Přelud Viktora Petroviče Kljušnikova a Není kam Nikolaje Semjonoviče Leskova se zaměřuje zejména na to, jakým způsobem je nihilismus v těchto románech prezentován. Keywords: ruská literatura|ruská filosofie|nihilismus|antinihilistický román; russian literature|russian philosophy|nihilism|anti-nihilistic novel Available in a digital repository NRGL
Ruský nihilismus a jeho reflexe ve vybraných antinihilistických románech

This thesis deals with a phenomenon of Russian nihilism and its reflection in selected antinihilistic novels. The thesis is focused on Russian nihilism and explains its origins, development and ...

Krotil, David; Nykl, Hanuš; Kosáková, Hana
Univerzita Karlova, 2021

Ženská práva v meziválečném Japonsku
Kunešová, Martina; Sýkora, Jan; Labus, David
2021 - Czech
(in English) The purpose of the thesis is to analyse and evaluate the first wave of feminism in Japan and to compare it with similar movements in the world. In the beginning, the thesis describes the key characteristics of the first wave of feminism in the world; then it outlines the features of the social development in the modern Japan that created the context of the first wave of feminist activities. Further on, the thesis analyses the process of the formation of the women's rights movement, with a special attention to its institutional aspects and the role of the leading figures of the movement. Finally, the thesis compares the extent to which the Japan's interwar feminism resembled the similar processes in the world and identifies the specifics of the first wave of feminism in Japan. (česky) Cílem práce je analyzovat a zhodnotit vývoj první vlny feminismu v Japonsku a porovnat její průběh s obdobnými proudy ve světě. Práce nejprve nastiňuje podstatné charakteristiky první vlny feminismu ve světě a následně pak shrnuje základní rysy společenského vývoje v moderním Japonsku, na jehož pozadí se začaly projevovat první feministické aktivity. Práce následně analyzuje proces formování hnutí za ženská práva s důrazem na jeho institucionální rámec a roli vůdčích osobností. V závěru zhodnotí, do jaké míry vývoj v meziválečném Japonsku odpovídal obdobným procesům ve světě a poukáže na japonská specifika. Keywords: Japonsko|feminismus|ženská práva|ženské organizace|Hiracuka Raičó|Ičikawa Fusae|Jamakawa Kikue|Oku Mumeo; Japan|feminism|women's right|women's organizations|Hiratsuka Raicho|Ichikawa Fusae|Yamakawa Kikue|Oku Mumeo Available in a digital repository NRGL
Ženská práva v meziválečném Japonsku

(in English) The purpose of the thesis is to analyse and evaluate the first wave of feminism in Japan and to compare it with similar movements in the world. In the beginning, the thesis describes the ...

Kunešová, Martina; Sýkora, Jan; Labus, David
Univerzita Karlova, 2021

Raphidiopsis raciborskii - hlavní producent cylindrospermopsinu
Těšínská, Pavlína; Němcová, Yvonne; Pichrtová, Martina
2021 - Czech
Raphidiopsis raciborskii is a globally widespread bloom producing cyanobacteria that has been observed more frequently in temperate freshwater locations in previous twenty years, which is a considerable expansion regarding its original occurrence in tropical regions. The ability to produce health-threatening toxins, cylindrospermopsin (CYN) and saxitoxin, places this species to the centre of scientific research. The goal of this bachelor's thesis is to sum up the current knowledge on Raphidiopsis raciborskii, concerning mainly its ecology and phytogeography, and also to provide information about cyanotoxin cylindrospermopsin, which can be produced by R. raciborskii and also by other cyanobacteria species. Regarding cylindrospermopsin, I mainly focused on the chemical structure of the molecule, its biosynthesis, toxicity, methods of CYN detection and removal from drinking water. Raphidiopsis raciborskii je globálně rozšířený druh sinice, který tvoří vodní květ a který se v posledních dvaceti letech nalézá stále častěji ve sladkovodních lokalitách mírného pásma, což je pozoruhodná expanze z původně tropických oblastí. Schopnost tohoto druhu produkovat zdraví nebezpečné cyanotoxiny, cylindrospermopsin a saxitoxin, z ní dělá stále častěji zkoumanou sinici. Cílem této bakalářské práce je shrnout dosavadní poznatky o Raphidiopsis raciborskii, především z oblastí ekologie a fytogeografie tohoto druhu, a také dostupné informace o cyanotoxinu cylindrospermopsinu, který R. raciborskii vedle dalších druhů sinic produkuje. U cylindrospermopsinu se zaměřuji hlavně na chemickou strukturu této molekuly, biosyntézu, toxicitu, metody detekce a metody odstranění z pitné vody. Keywords: biogeografie; cylindrospermopsin; Cylindrospermopsis raciborskii; toxicita; toxiny sinic; Raphidiopsis raciborskii; zdravotní rizika; biogeography; cylindrospermopsin; Cylindrospermopsis raciborskii; toxicity; cyanotoxines; Raphidiopsis raciborskii; health risk Available in a digital repository NRGL
Raphidiopsis raciborskii - hlavní producent cylindrospermopsinu

Raphidiopsis raciborskii is a globally widespread bloom producing cyanobacteria that has been observed more frequently in temperate freshwater locations in previous twenty years, which is a ...

Těšínská, Pavlína; Němcová, Yvonne; Pichrtová, Martina
Univerzita Karlova, 2021

Rozšíření českého loutkářství na Podkarpatskou Rus
Švomová, Věra; Chlaňová, Tereza; Mokryk, Radomyr
2021 - Czech
The bachelor theses discourses about Czech puppetry in Subcarpathian Ruthenia in the 1918- 1938 period. Since this topic has not yet been academically approached, I based my study on information collected from archival sources and contemporary periodicals and - regarding family marionette theatres - on information obtained from Ms Dana Kesnerova, an owner of such a theatre. In the theses I attempt to answer the question of to what extent the puppet theatre was used as a means of enlightenment, and I bring so far unpublished findings of puppetry in garrisons in the eastern part of the country, of usage of puppetry in the demanding edifying field, of the spread of puppet theatres in schools, and of puppetry in regional physical education clubs. An essential part of the theses is dedicated to family marionette theatres. These elemental chapters are preceded by a short introduction of education and cultural standards in Subcarpathian Ruthenia, introduction of traditional Ukrainian puppet theatre - the vertep - and a brief familiarization with the puppetry phenomenon in Czechoslovakia. In the final chapters I outline the fates of Subcarpathian Ruthenian puppeteers after the cessation of the First Czechoslovak Republic in autumn 1938. Keywords puppetry, Subcarpathian Ruthenia, Czechoslovakia, public... Tématem bakalářské práce je české loutkářství na Podkarpatské Rusi v letech 1918-1938. Jedná se o téma dosud nezpracované, v práci proto vycházím primárně z poznatků získaných studiem archivních dokumentů a dobových periodik, v případě rodinných loutkových divadel pak z informací získaných od paní Dany Kešnerové, majitelky dobového rodinného loutkového divadla. V práci se snažím zodpovědět otázku, do jaké míry loutkové divadlo sloužilo jako prostředek k šíření osvěty a přináším dosud nepublikované poznatky o loutkářství ve vojenských posádkách na východě republiky, o využití loutkářského umění v nelehké práci osvětových pracovníků, o rozšíření loutkových divadel do škol a o loutkářské činnosti tělovýchovných spolků v regionu. Důležitou část práce tvoří kapitola, v níž se věnuji rodinným loutkovým divadlům. Těmto kapitolám, tvořícím jádro bakalářské práce, předchází krátké seznámení čtenáře se stavem školství a kultury v oblasti Podkarpatské Rusi, představení ukrajinského lidového loutkového divadla - tzv. vertepu a stručné seznámení se samotným fenoménem loutkářství v Československu. V závěru práce nastiňuji osud loutkářů z Podkarpatské Rusi po skončení první republiky na podzim roku 1938. Klíčová slova loutkářství, Podkarpatská Rus, Československo, osvěta, kultura Keywords: loutkářství|Podkarpatská Rus|Československo|osvěta|kultura; puppetry|Subcarpathian Ruthenia|Czechoslovakia|public education|culture Available in a digital repository NRGL
Rozšíření českého loutkářství na Podkarpatskou Rus

The bachelor theses discourses about Czech puppetry in Subcarpathian Ruthenia in the 1918- 1938 period. Since this topic has not yet been academically approached, I based my study on information ...

Švomová, Věra; Chlaňová, Tereza; Mokryk, Radomyr
Univerzita Karlova, 2021

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases