Number of found documents: 6165
Published from to

Nutriční asistent
Maďar, Matúš; Kopecký, Michal; Peška, Ladislav
2021 - Slovak
Title: Nutrition assistant Author: Matúš Maďar Department: Department of Software Engineering Supervisor: RNDr. Michal Kopecký, Ph.D. Abstract: This thesis explores and implements the options for adaptive generation of meal plans. We implement our approach as a mobile application for the Android operating system. The application aims to help the user to achieve the desired weight loss or weight gain results by custom made recommendations and, at the same time, allowing small deviations from the meal plan. In case of this deviation from the proposed meal plan, the application adapts to such cases with respect to user preference. The additional feature of the application is built-in support for exploring the meal options in nearby restaurants. Our application design is modular. The implementation of the user interface is separate from the logic behind the meal plan generation. The module for meal plan generation can also be easily extended to support new meal plan generation approaches. Also, the data we currently use can be easily replaced by any other data source for food information. Keywords: Android, Nutrition, Heuristic Název práce: Nutriční asistent Autor: Matúš Maďar Katedra / Ústav: Katedra softwarového inženýrství Vedoucí bakalářské práce: RNDr. Michal Kopecký, Ph.D. Abstrakt: Práca sa zaoberá skúmaním a implementovaním adaptívneho generovania jedálnička do mobilnej aplikácie pre platformu Android. Aplikácia pomôže používateľovi dosiahnuť cielenú hmotnosť nastavením jeho jedálnička presne na mieru, pričom dovoľuje vychýliť sa od stanoveného plánu. V prípade vychýlenia a skonzumovania nenavrhovaného jedla aplikácia dokáže reagovať v reálnom čase a adaptívne toto vychýlenie vyriešiť podľa voľby používateľa. Aplikácia taktiež zohľadňuje stravovanie v reštauráciách a implementuje možnosť vyhľadávania a zápisu reštauračných jedál z okolia užívateľa. Návrh a implementácia aplikácie umožňuje jej jednoduché rozšírenie vďaka modulárneho návrhu. UI a modul ktorý generuje jedálničky fungujú oddelene, preto môžeme jednoducho meniť UI s ktorým pracuje používateľ, bez toho, aby to spôsobilo nefunkčnosť aplikácie. Modul generujúci jedálničky je rovnako modulárny a je možné použiť v aplikácii vlastné algoritmy na generovanie jedálničkov alebo iné dáta než sú použité v tejto práci. Klíčová slova: Android, Výživa, Heuristika Keywords: Android|Výživa|Heuristika; Android|Nutrition|Heuristic Available in a digital repository NRGL
Nutriční asistent

Title: Nutrition assistant Author: Matúš Maďar Department: Department of Software Engineering Supervisor: RNDr. Michal Kopecký, Ph.D. Abstract: This thesis explores and implements the options for ...

Maďar, Matúš; Kopecký, Michal; Peška, Ladislav
Univerzita Karlova, 2021

Sebapoškodzovanie v dospievaní
Hebbeckerová, Victoria; Niederlová, Markéta; Míková, Gabriela
2021 - Slovak
The aim of the work is to give a summary of theoretical overview of self-harm in adolescents. The work will deal with various forms and possible causes of self-harm. It will also focus on the possibilities of prevention, psychotherapeutic help, and ways of coping with stress and negative emotions. The content of the literature review part will be the definition of the basic causes, motives, and forms of self-harm. It will also focus on the characteristics of self-harming people, the period of adolescence, or risky behavior in this period. The possibilities of prevention, ways of coping with stress, negative emotions, and other possibilities of help within psychology or psychiatry will be mentioned. The aim of the research will be to find out how adolescents cope with negative emotions, stress, and how widespread self-harm in this age group (12-20 years) is and whether there are differences between the sexes. The research will be carried out in an anonymous questionnaire form at secondary and primary schools, which will be willing to cooperate. The area of research would the east of the Slovak Republic. The results of the processed data should provide information on how widespread self-harm of juveniles is in this area and what ways of ventilating the negative emotions mentioned in the questionnaire... Cieľom práce je podať zhrňujúci teoretický prehľad o sebapoškodzovaní u dospievajúcich. Práca sa bude zaoberať rôznymi formami a možnými príčinami sebaubližovania. Zameria sa taktiež na možnosti prevencie, psychoterapeutickej pomoci a spôsoby vyrovnávania sa so stresom a negatívnymi emóciami. Obsahom literárne prehľadovej časti bude vymedzenie základných príčin, motívov a foriem sebapoškodzovania. Zameria sa taktiež na charakteristiky sebapoškodzujúcich sa osôb, obdobie dospievania, či rizikové správanie v tomto období. Zmienia sa možnosti prevencie, spôsoby vyrovnávania sa so stresom, negatívnymi emóciami a ďalšie možnosti pomoci v rámci psychológie alebo psychiatrie. Cieľom výskumu bude zistiť, ako sa dospievajúci vyrovnávajú s negatívnymi emóciami, stresom a ako veľmi rozšírené je sebapoškodzovanie tejto vekovej kategórie (12-20 rokov) a či sa vyskytujú rozdiely medzi pohlaviami. Výskum sa bude vykonávať anonymnou dotazníkovou formou na stredných a základných školách, ktoré budú ochotné spolupracovať. Oblasťou výskumu by bol východ Slovenskej republiky. Výsledky spracovaných dát by mali priniesť informácie o tom, ako rozšírené je sebapoškodzovanie mladistvých v tejto oblasti a aké spôsoby ventilovania negatívnych emócií uvedených v dotazníku sú medzi mladistvými najrozšírenejšie. Klúčové slová... Keywords: sebapoškodzovanie|adolescencia|negatívne emócie; self-harm|adolescence|negative emotions Available in a digital repository NRGL
Sebapoškodzovanie v dospievaní

The aim of the work is to give a summary of theoretical overview of self-harm in adolescents. The work will deal with various forms and possible causes of self-harm. It will also focus on the ...

Hebbeckerová, Victoria; Niederlová, Markéta; Míková, Gabriela
Univerzita Karlova, 2021

Gravitační signál modelů zemské kůry
Jaroš, Jaroslav; Šrámek, Ondřej; Martinec, Zdeněk
2021 - Slovak
Global models of the Earth's crust, such as CRUST1.0, describe the 3-D distribution of seismic speeds and of material density in the crust. They are widely used in the geophysical community as reference models in local and regional seismic studies and are also the basis of current prediction models of geoneutrino flux from Earth's lithosphere. In this study we attempt to validate the seismology-based CRUST1.0 model using GOCE-derived gravity data. We calculate the anomalous gravitational potential and its first and second radial derivatives, induced at altitude of 250 km by the density distribution in the uppermost ~80 km thick shell of the Earth as described by CRUST1.0. We then compare the prediction with the GOCE model datasets inferred from the GOCE mission satallite gravity measurements. We find that the predicted signal is a factor of ~4 stronger than the measurement in terms of its root-mean-square value. The signal overestimation is consistent across the spherical harmonic spectrum and the spectral correlation of prediction vs. measurement is weak. Our findings motivate the need for improvement of CRUST1.0 and similar models by incorporating gravity data in the model inversion. Globální modely zemské kůry, jako např. CRUST1.0, popisují 3-D rozložení materiálové hustoty a rychlostí šíření seismických vln v kůře. Tyto modely jsou v geofyzikální komunitě široce užívány coby referenční modely pro lokální a regionální seismické studie, a také jsou základem současných predikčních modelů toku geoneutrin z litospféru. V této práci jsme se zaměřili na validaci seismického modelu CRUST1.0 pomocí gravitačních dat získaných misí GOCE. Spočetli jsme anomální gravitační potenciál a jeho první a druhou radiální derivaci, indukované ve výšce 250 km nad středním poloměrem Země rozložením hmoty v nejsvrchnější ~80 km mocné vrstvě Země, jak ji popisuje model CRUST1.0. Tuto predikci porovnáváme s daty modelu sestrojeného na základě měření satelitní gravimetrické mise GOCE. Zjistili jsme, že ve smyslu RMS hodnoty (root mean square) má predikovaný signál ~4 krát větší amplitudu než měřená data. K tomuto nadhodnocení dochází konzistentně napříč sférickým harmonickým spektrem, přičemž spektrální korelace predikce vs. měření je slabá. Naše výsledky motivují potřebu zlepšení modelu CRUST1.0 a podobných modelů začleněním gravitačních dat v obrácené úloze při konstrukci modelu. Keywords: zemská kůra|model CRUST1.0|gravitační pole Zeme|GOCE|sférická harmonická analýza|geoneutrína; Earth's crust|model CRUST1.0|Earth's gravity field|GOCE|spherical harmonics analysis|geoneutrinos Available in a digital repository NRGL
Gravitační signál modelů zemské kůry

Global models of the Earth's crust, such as CRUST1.0, describe the 3-D distribution of seismic speeds and of material density in the crust. They are widely used in the geophysical community as ...

Jaroš, Jaroslav; Šrámek, Ondřej; Martinec, Zdeněk
Univerzita Karlova, 2021

Evropské politiky vs. Česká televize: Analýza současné seriálové tvorby s pohledu mediálních politik týkajících se rodové rovnosti
Hanusová, Daniela; Szczepanik, Petr; Čížkovská, Jana
2021 - Slovak
This bachelor's thesis focuses on European Media Policy dealing with gender equality in the audiovisual sector - it offers an analysis of the context of its formation and also sums up the most common recommendations and findings. Furthermore, it offers a brief analysis of European research done in this field, aiming to identify areas that could be relevant in Czech context. The second part confronts these recommendations with the Czech public broadcaster, the Czech Television, focusing on TV series broadcast from 2013 to 2020. The aim of this research is to analyse the representation of women among the key content creators and the representation and portrayal of women on screen. Táto bakalárska práca analyzuje kontext vzniku európskych mediálnych politík týkajúcich sa genderovej rovnosti v audiovizuálnom sektore a zhŕňa z nich vyplývajúce odporúčania. Zároveň poskytuje stručný prehľad európskych výskumov venujúcich sa tejto problematike, s cieľom identifikovať problematické oblasti, ktoré by mohli byť aktuálne aj v českom kontexte. V druhej, výskumnej časti, sa práca snaží aplikovať tieto odporúčania a poznatky na Českú televíziu, a to konkrétne na jej seriálovú tvorbu z rokov 2013 až 2020. Analýza tejto výskumnej vzorky sa zameriava na reprezentáciu žien medzi kľúčovými tvorcami diel aj na reprezentáciu a zobrazovanie žien v obsahu seriálov. Keywords: evropské mediální politiky|genderová rovnost|Česká televize|televizní seriály|reprezentace žen|zobrazování žen; European Media Policy|gender equality|Czech Television|TV series|representation of women|portrayal of women Available in a digital repository NRGL
Evropské politiky vs. Česká televize: Analýza současné seriálové tvorby s pohledu mediálních politik týkajících se rodové rovnosti

This bachelor's thesis focuses on European Media Policy dealing with gender equality in the audiovisual sector - it offers an analysis of the context of its formation and also sums up the most common ...

Hanusová, Daniela; Szczepanik, Petr; Čížkovská, Jana
Univerzita Karlova, 2021

Európske politiky vs. Česká televize: analýza súčasnej seriálovej tvorby z pohľadu mediálnych politík týkajúcich sa rodovej rovnosti
Hanusová, Daniela; Szczepanik, Petr; Čížkovská, Jana
2021 - Slovak
This bachelor's thesis focuses on European Media Policy dealing with gender equality in the audiovisual sector - it offers an analysis of the context of its formation and also sums up the most common recommendations and findings. Furthermore, it offers a brief analysis of European research done in this field, aiming to identify areas that could be relevant in Czech context. The second part confronts these recommendations with the Czech public broadcaster, the Czech Television, focusing on TV series broadcast from 2013 to 2020. The aim of this research is to analyse the representation of women among the key content creators and the representation and portrayal of women on screen. Táto bakalárska práca analyzuje kontext vzniku európskych mediálnych politík týkajúcich sa genderovej rovnosti v audiovizuálnom sektore a zhŕňa z nich vyplývajúce odporúčania. Zároveň poskytuje stručný prehľad európskych výskumov venujúcich sa tejto problematike, s cieľom identifikovať problematické oblasti, ktoré by mohli byť aktuálne aj v českom kontexte. V druhej, výskumnej časti, sa práca snaží aplikovať tieto odporúčania a poznatky na Českú televíziu, a to konkrétne na jej seriálovú tvorbu z rokov 2013 až 2020. Analýza tejto výskumnej vzorky sa zameriava na reprezentáciu žien medzi kľúčovými tvorcami diel aj na reprezentáciu a zobrazovanie žien v obsahu seriálov. Keywords: evropské mediální politiky|genderová rovnost|Česká televize|televizní seriály|reprezentace žen|zobrazování žen; European Media Policy|gender equality|Czech Television|TV series|representation of women|portrayal of women Available in a digital repository NRGL
Európske politiky vs. Česká televize: analýza súčasnej seriálovej tvorby z pohľadu mediálnych politík týkajúcich sa rodovej rovnosti

This bachelor's thesis focuses on European Media Policy dealing with gender equality in the audiovisual sector - it offers an analysis of the context of its formation and also sums up the most common ...

Hanusová, Daniela; Szczepanik, Petr; Čížkovská, Jana
Univerzita Karlova, 2021

Spektrum a efektivita podpory studentů všeobecného lékařství na lékařských fakultách v České republice a Slovenské republice
Okály, Július; Vykoukal, Jiří; Nigrin, Tomáš
2021 - Slovak
Keywords: podpora študentov; psycho-sociálna podpora; depresívne poruchy všeobecné lekárstvo; zdravotníctvo; student support; psycho-social support; depressive disorders; medicine; healthcare Available in a digital repository NRGL
Spektrum a efektivita podpory studentů všeobecného lékařství na lékařských fakultách v České republice a Slovenské republice

Okály, Július; Vykoukal, Jiří; Nigrin, Tomáš
Univerzita Karlova, 2021

Od adenomu ke kolorektálnímu karcinomu: Změna v DNA metylacích
Fabianová, Ivana; Vymetálková, Veronika; Šmahel, Michal
2021 - Slovak
Colorectal cancer (CRC) is a major public health problem worldwide and is one of the most common types of cancer in advanced countries. Recent statistics still present that the Czech Republic has a high incidence of CRC worldwide, especially in Czech men. CRC is known to be a disease that is caused not only by genetic and chromosomal abnormalities but also by epigenetic changes with the best-known DNA methylation. Changes in DNA methylation are the most prominent mechanisms that alter gene expression. Loss of gene function by epigenetic silencing of critical genes plays a key role in the development and progression of sporadic human tumors, including CRC. CRC usually develops from a harmless protrusion, known as an adenoma. However, little is known about the exact timing of DNA methylation changes in the transition from a healthy colon, through an adenoma to a malignant state. This bachelor thesis aims to summarize in detail the aberrant changes in DNA methylation in people with adenoma and in patients with CRC and at the same time to summarize the currently used methods of DNA methylation detection. Keywords: colorectal cancer, DNA methylation, adenoma, CpG island methylation phenotype, hypermethylation, hypomethylation Rakovina hrubého čreva (KRK) je hlavným problémom verejného zdravia na celom svete a je jedným z najčastejších typov rakoviny v rozvinutých krajinách. Najnovšie štatistiky stále naznačujú, že Česká republika má na celom svete vysoký podiel výskytu KRK, a to najmä u mužov. KRK je ochorenie, na ktorom sa okrem genetických a chromozomálnych abnormalít podieľajú aj epigenetické zmeny, z ktorých najznámejším je práve DNA metylácia. Zmeny v DNA metylácii sú najvýraznejšími mechanizmami, ktoré menia expresiu génov. Strata génovej funkcie epigenetickým umlčaním kritických génov môže hrať kľúčovú úlohu pri vývoji a progresii sporadických ľudských nádorov, vrátane KRK. KRK sa zvyčajne vyvíja z prekanceróznych lézii, známych ako adenóm. Málo je však známe o presnom načasovaní DNA metylačných zmien pri prechode zo zdravého hrubého čreva, cez adenóm až do zhubného stavu. Cieľom tejto bakalárskej práce je podrobne zhrnúť aberantné zmeny v DNA metylácií u ľudí s adenómom a u pacientov s KRK a zároveň zhrnúť aktuálne používané metódy detekcie DNA metylácie. Kľúčové slová: rakovina hrubého čreva, DNA metylácia, adenóm, metylačný fenotyp CpG ostrovčekov, hypermetylácia, hypometylácia Keywords: rakovina hrubého čreva; DNA metylácia; adenóm; metylačný fenotyp CpG ostrovčekov; hypermetylácia; hypometylácia; colorectal cancer; DNA methylation; adenoma; CpG island methylation phenotype; hypermethylation; hypomethylation Available in a digital repository NRGL
Od adenomu ke kolorektálnímu karcinomu: Změna v DNA metylacích

Colorectal cancer (CRC) is a major public health problem worldwide and is one of the most common types of cancer in advanced countries. Recent statistics still present that the Czech Republic has a ...

Fabianová, Ivana; Vymetálková, Veronika; Šmahel, Michal
Univerzita Karlova, 2021

Algoritmy pro permutační grupy
Plšková, Petra; Bulín, Jakub; Růžička, Pavel
2020 - Slovak
The Schreier Sims algorithm is a fundamental algorithm for permutation groups. Its purpose is to find a base and a strong generating set. Representation of a group using a base and a strong generating set is the core of many other algorithms. The aim of the thesis is to give the reader a detailed description of the algorithm. We present its pseudocode together with the pseudocode of its subroutines. We analyze the complexity with respect to the given pseudocode. Similarly, we describe an efficient, Monte Carlo version of the Schreier Sims algorithm whose time complexity is nearly linear. We give a detailed description of two improved algorithms for subroutines on which this version is based. We introduce the theoretical framework needed to support the correctness of both the deterministic and the probabilistic version of the algorithm. 1 Schreier Simsov algoritmus je základným algoritmom pre permutačné grupy. Jeho úlohou je nájsť bázu a silne generujúcu množinu. Reprezentácia grupy pomocou bázy a silne generujúcej množiny je základom pre veľa ďalších algoritmov. Cieľom tejto práce je poskytnúť čitateľovi detailnejší popis tohto algoritmu. V práci uvedieme jeho pseudo- kód, vrátane pseudokódov algoritmov riešiacich čiastkové problémy. Časovú a priestorovú zložitosť spočítame vzhľadom k uvedeným pseudokódom. Obdobne popíšeme efektívnu Monte Carlo verziu Schreier Simsovho algoritmu, ktorej časová zložitosť je skoro line- árna. Detailne popíšeme dve vylepšenia algoritmov pre čiastkové problémy, na ktorých je táto verzia založená. Korektnosť deterministickej aj Monte Carlo verzie je podložená teoretickými poznatkami. 1 Keywords: permutačná grupa; báza; silne generujúca množina; Schreier Simsov algortimus; Monte Carlo algoritmus; permutation group; base; strong generating set; Schreier Sims algorithm; Monte Carlo algorithm Available in a digital repository NRGL
Algoritmy pro permutační grupy

The Schreier Sims algorithm is a fundamental algorithm for permutation groups. Its purpose is to find a base and a strong generating set. Representation of a group using a base and a strong generating ...

Plšková, Petra; Bulín, Jakub; Růžička, Pavel
Univerzita Karlova, 2020

Vnitropohlavní kompetice u žen a mužů
Macko-Forgáčová, Noema; Bártová, Klára; Potyszová, Kateřina
2020 - Slovak
Available in a digital repository NRGL
Vnitropohlavní kompetice u žen a mužů

Macko-Forgáčová, Noema; Bártová, Klára; Potyszová, Kateřina
Univerzita Karlova, 2020

Analýza modelů optimalizace portfolia s pravděpodobnostními omezeními
Kaľatová, Monika; Kopa, Miloš; Lachout, Petr
2020 - Slovak
K ú ové slová: optimalizácia portfólia, pravdepodobnostné obmedzenie, anal˝za citlivosti Title: Analysis of portfolio optimization models with probability constraints Author: Monika Ka atová Department: Department of Probability and Mathematical Statistics Supervisor: doc. RNDr. Ing. Miloö Kopa, Ph.D., Department of Probability and Mathematical Statistics Abstract: This thesis focuses on analysis of optimization problems with proba- bility constraints which are used in the portfolio theory. Firstly, the notion of probability constraint, fundamental to this thesis, is established. Afterwards, we present assumptions describing situations, in which the feasible set with probabi- lity constraint is convex. We focus mainly on Telser's and Kataoka's models with individual probability constraint. Furthermore, we derive both of these models using the assumption of a given probabilistic distribution. In the empirical part Telser's and Kataoka's models are applied to financial data obtained from the Prague Stock Exchange. Keywords: portfolio optimization, chance constraints, sensitivity analysis iii Názov práce: Anal˝za optimaliza n˝ch modelov v teórii portfólia s pravdepo- dobnostn˝mi obmedzeniami Autor: Monika Ka atová Katedra: Katedra pravd podobnosti a matematické statistiky Vedúci bakalárskej práce: doc. RNDr. Ing. Miloö Kopa, Ph.D., Katedra pravd po- dobnosti a matematické statistiky Abstrakt: Táto práca je zameraná na anal˝zu optimaliza n˝ch úloh s pravde- podobnostn˝mi obmedzeniami, ktoré sa vyuûívajú v teórii portfólia. Najprv sa zavádza fundamentálny pojem tejto práce - pravdepodobnostné obmedzenie. Po- tom sa uvádzajú predpoklady, na základe ktor˝ch je mnoûina prípustn˝ch rieöení s pravdepodobnostn˝m obmedzením konvexná. Zameriavame sa hlavne na Ka- taokov a Telserov model s individuálnymi pravdepodobnostn˝mi obmedzeniami. alej odvodzujeme ekvivalentné formulácie oboch modelov za predpokladu da- ného pravdepodobnostného rozdelenia. V empirickej asti je rieöen˝ Kataokov a Telserov model na finan n˝ch dátach z Burzy cenn˝ch papierov Praha. K ú ové slová: optimalizácia portfólia, pravdepodobnostné obmedzenie, anal˝za citlivosti Title: Analysis of portfolio optimization models with probability constraints Author: Monika Ka atová Department: Department of Probability and Mathematical Statistics Supervisor: doc. RNDr. Ing. Miloö Kopa, Ph.D., Department of Probability and Mathematical Statistics... Keywords: optimalizácia portfólia; pravdepodobnostné obmedzenie; citlivostná analýza; portfolio optimization; chance constraints; sensitivity analysis Available in a digital repository NRGL
Analýza modelů optimalizace portfolia s pravděpodobnostními omezeními

K ú ové slová: optimalizácia portfólia, pravdepodobnostné obmedzenie, anal˝za citlivosti Title: Analysis of portfolio optimization models with probability constraints Author: Monika Ka atová ...

Kaľatová, Monika; Kopa, Miloš; Lachout, Petr
Univerzita Karlova, 2020

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases