Počet nalezených dokumentů: 212383
Publikováno od do

Stanovení vybraných prvků v čajích a materiálu sáčků
Hlávka, Jan; Nováková, Eliška; Hraníček, Jakub
2021 - český
This bachelor thesis is dealing with determination of antimony in materials modern pyramid-shape tea bags. Possible presence of antimony in these materials, e.g. polyethylene terephthalate (PET) or mixed materials, is caused by using it like catalyst in production of polyethylene terphthalete. The goal of this bachelor thesis is the verification of hypothesis, that antimony is present in materials of pyramide tea bags and that it is released to consumed drink, if higher concentration of antimony is present, and that it could pose a health risk to the consumer. At the same time, I studied if tea leaves are contaminated by other toxic elements, from which some can result from intesive agricultural production. They can be used as pesticides or be presnet in industrial fertilizers. In this thesis I examined the content of As, Cd, Cu, Sb and Zn in tea leaves sold in pyramide bags. These pyramide bags were purchased in local supermarkets and shops. The content of Sb in bags was determined too. The applied method included the decomposition of samples in a microwave decomposition device and analysis of the composition of the resulting solution by the ICP-MS method. Determined contents of the investigated elements were expressed like content of element in the sample in dry mass and the results were compared... Tato bakalářská práce se zabývá stanovením antimonu (Sb) v materiálech, ze kterých jsou vyráběny moderní čajové sáčky pyramidového typu. Možná přítomnost antimonu v těchto materiálech, jako jsou polyethylentereftalát (PET) či směsné materiály, je způsobena jeho použitím jako katalyzátoru právě při výrobě polyethylentereftalátu. Cílem této bakalářské práce bylo ověření si, zda se antimon v materiálu pyramidových sáčků vyskytuje a zda se v případě vyšší koncentrace uvolňuje do konzumovaného nápoje a může tedy ohrožovat zdraví konzumentů. Současně bylo zjišťováno, zda čajové lístky neobsahují také jiné toxické prvky, z nichž některé mohou být důsledkem technik intenzivní zemědělské produkce v rámci ochrany před škůdci nebo se mohou vyskytovat v průmyslových hnojivech. V této práci byl zkoumán obsah As, Cd, Cu, Sb a Zn v čajových lístcích prodávaných v pyramidových sáčcích zakoupených v české obchodní síti a současně byl sledován obsah Sb v materiálu těchto sáčků. Použitá metodika zahrnovala rozklad vzorků v mikrovlnném rozkladném zařízení a analýzu složení vzniklých roztoků metodou ICP-MS. Zjištěné obsahy zkoumaných prvků byly vyjádřeny jako obsah prvku ve vzorku v suchém stavu a byly porovnány s dostupnou literaturou. Bylo zjištěno, že se vyšší koncentrace Sb byly stanoveny, z celkově devíti vzorků... Klíčová slova: těžké kovy; antimon; arsen; zinek; kadmium; měď; Camellia sinensis; hmotnostní spektrometrie s indukčně vázaným plazmatem; mikrovlnný rozklad; heavy metals; antimony; arsenic; zinc; cadmium; copper; Camellia sinensis; inductivelly coupled plasma mass spectrometry Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Stanovení vybraných prvků v čajích a materiálu sáčků

This bachelor thesis is dealing with determination of antimony in materials modern pyramid-shape tea bags. Possible presence of antimony in these materials, e.g. polyethylene terephthalate (PET) or ...

Hlávka, Jan; Nováková, Eliška; Hraníček, Jakub
Univerzita Karlova, 2021

Experimenty pro neformální aktivity pro žáky základních škol
Kubelková, Natálie; Šmejkal, Petr; Míka, Luděk
2021 - český
Extracurricular, more precisely informal, teaching is an important part of the overall educational process and complements formal teaching in school. Teaching is carried out in the free time of students and is an important factor in motivating students to further study. It offers a wide range of disciplines in which students can learn and further develop. The theoretical part of this work deals with extracurricular teaching in the Czech Republic. It is devoted to the functions of extracurricular education, places for its implementation, focuses on leisure teachers and part is also devoted to legislation. The work also deals with implementation of chemical experiments in non-formal education, an essential part of which is the safe handling of chemicals and legislation. In this regard, the work also focuses on the preparation of a morning experimental program for younger school age children for a day camp organized by the Faculty of Science, Charles University, as one of the possible variants of informal aktivity for children at primary school. The program is accompanied by materials that were created primarily for leisure teachers who can use them in their leisure time, but are also usable for teaching at school. The chosen experiments were designed so that the danger of the used chemicals was as... Mimoškolní, přesněji neformální, vyučování je významnou součástí celkového výchovně vzdělávacího procesu a doplňuje výuku formální, která probíhá ve školním prostředí. Výuka je realizována ve volném čase žáků a představuje důležitý faktor pro motivaci žáků do dalšího studia. Nabízí široké spektrum oborů, ve kterých se žáci mohou vzdělávat a dále rozvíjet. Teoretická část této práce se zabývá mimoškolní výukou v České republice. Je věnována funkcím mimoškolní výuky, místům pro její realizaci, zaměřuje se na volnočasového pedagoga a část je věnována i legislativní úpravě. Práce se také zabývá realizací chemických experimentů v neformální výuce, jejichž nezbytnou součástí je bezpečné zacházení s chemikáliemi a zákonná úprava. V daném ohledu se práce dále věnuje na přípravě dopoledního experimentálního programu pro žáky mladšího školního věku pro příměstský tábor pořádaný Přírodovědeckou fakultou Univerzity Karlovy, jako na jednu z možných variant neformální aktivity pro děti prvního stupně základního vzdělávání. Program je doprovázen materiály, které byly vytvářeny především pro pedagogy volného času, kteří je mohou využít v rámci své volnočasové výuky, ovšem jsou využitelné i pro výuku ve škole. Zvolené experimenty byly navrženy tak, aby nebezpečnost použitých chemikálií byla co možná nejmenší a... Klíčová slova: Neformální vzdělávání; volnočasové aktivity; výukové materiály; základní škola; příměstský tábor; chemie; chemické experimenty; Non-formal education; free time activities; teaching materials; primary school; day camp; chemistry; chemical experiments Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Experimenty pro neformální aktivity pro žáky základních škol

Extracurricular, more precisely informal, teaching is an important part of the overall educational process and complements formal teaching in school. Teaching is carried out in the free time of ...

Kubelková, Natálie; Šmejkal, Petr; Míka, Luděk
Univerzita Karlova, 2021

Výuka chemie v nižších ročnících nižšího gymnázia v ČR
Wilhelm, Lukáš; Šmejkal, Petr; Stratilová Urválková, Eva
2021 - český
The Czech school system allows studying on three different types of grammar schools, differing in the length of study. Teaching at eight-year and six-year grammar schools partly runs in parallel with teaching at primary schools, which can result in large differences in time allocations, caused by the use of available hours devoted to individual subjects at these grammar schools and corresponding primary school years. Chemistry is included in teaching at some grammar schools since the third year, at the same age as at primary schools, but other eight- year grammar schools have included it since the beginning, which creates a significant discrepancy between the length of teaching. How many eight-year grammar schools are affected by this situation? And is there a big difference in the scope of teaching chemistry at eight-year and four-year grammar schools? This work focuses on these questions regarding the teaching of chemistry at eight-year grammar schools. The work aims primarily to determine the scope of teaching and compare its content with the defined curriculum in the framework educational program. One of the most important results of this work is finding that chemistry is taught earlier than in primary schools at a total of 68% of eight-year grammar schools. Furthermore, it was found that a... Český školský systém umožňuje studovat na třech odlišných typech gymnázií, lišících se délkou studia. Výuka na osmiletých a šestiletých gymnáziích však z části probíhá paralelně s výukou na základních školách, což může mít za následek velké rozdíly v časových dotacích, způsobené využitím disponibilních hodin, které jsou jednotlivým předmětům věnovány na těchto gymnáziích a odpovídajících ročnících základních škol. Chemie je na některých gymnáziích do výuky zařazována od třetího ročníku, ve stejném věku žáků jako na základních školách, jiná osmiletá gymnázia ji však zařazují již od počátku studia, čímž vzniká mezi délkou výuky značný nesoulad. Kolika osmiletých gymnázií se tato situace týká? A je velký rozdíl v rozsahu výuky chemie na osmiletých a čtyřletých gymnáziích? Právě těmito otázkami se zabývá tato práce zaměřující se na výuku chemie na osmiletých gymnáziích. Práce si klade za cíl především zjištění rozsahu výuky a srovnání jejího obsahu s definovaným učivem v rámcovém vzdělávacím programu. K nejdůležitějším výsledkům této práce patří zjištění, že je chemie vyučována dříve než na základních školách na celkem 68 % osmiletých gymnáziích. Dále bylo zjištěno, že žák absolvující osmileté gymnázium se bude mít možnost věnovat chemii v daleko větším rozsahu, než kdyby se po ukončení základní školy... Klíčová slova: Chemie; výuka chemie; osmiletá gymnázia; dotazníkové šetření; Chemistry; chemistry education; lower secondary schools; questionnaire construction Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Výuka chemie v nižších ročnících nižšího gymnázia v ČR

The Czech school system allows studying on three different types of grammar schools, differing in the length of study. Teaching at eight-year and six-year grammar schools partly runs in parallel with ...

Wilhelm, Lukáš; Šmejkal, Petr; Stratilová Urválková, Eva
Univerzita Karlova, 2021

Tvorba animací pro podporu výuky biochemie na středních školách - Buněčná signalizace
Chaloupková, Denisa; Teplá, Milada; Martínek, Václav
2021 - český
This bachelor thesis focuses on the processing of educational materials (animation and educational text) to support the teaching of cell signalling. The created materials are primarily intended for students of higher grammar schools and chemically oriented secondary schools and they are aimed at teaching the subject of chemistry and biology. The theoretical part of this bachelor thesis includes the definition of basic concepts of visualization, visual or animation. Subsequently, it deals in more detail with animations, their advantages and disadvantages in teaching and it also deals with the effectiveness of the use of animations in teaching and the variables that affect this effectiveness. This chapter also presents the criteria that should be fulfilled when creating an educational animation and subsequent inclusion in the teaching process. Furthermore, in this part, there is an analysis of curricular documents performed, which is the Framework Education Programme and the School Education Programme related to the topic of cell signaling. The practical part is devoted to the analysis of already created videos freely available on the internet, which deal with the topic of cell signaling. Subsequently, it presents teaching materials that were created by the author of this work. The first teaching... Bakalářská práce se zabývá zpracováním výukových materiálů (animace a studijního textu) pro podporu výuky tématu buněčná signalizace. Vytvořené materiály jsou primárně určeny žákům vyššího stupně gymnázií a chemicky zaměřených středních škol a jsou cíleny do výuky předmětu chemie a biologie. Teoretická část bakalářské práce zahrnuje vymezení základních pojmů, kterými je vizualizace, vizuál či animace. Následně se detailněji zabývá animacemi, jejich výhodami a nevýhodami ve výuce a též se věnuje efektivitě užívání animací ve výuce a proměnnými, které tuto efektivitu ovlivňují. Kapitola též představuje kritéria, která by měla být splněna při tvorbě výukové animace a následné zařazení do vyučovacího procesu. Dále je v této části provedena analýza kurikulárních dokumentů, tedy rámcového vzdělávacího programu a školního vzdělávacího programu týkajících se tématu buněčná signalizace. Praktická část se věnuje analýze již vytvořených videí volně dostupných na internetu, která se tématem buněčné signalizace zabývají. Následně představuje výukové materiály, které byly vytvořeny autorkou práce. Prvním výukovým materiálem je výuková animace sestavená na téma buněčná signalizace a vytvořená prostřednictvím programu Adobe Animate CC 2021 (21.0). Animace se skládá ze tří dílčích animací, jež se věnují třem typům... Klíčová slova: Animace; Adobe Animate; Biochemie; Výuka; Střední škola; Buněčná signalizace; Animation; Adobe Animate; Biochemistry; Education; High School; Signal Transduction Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Tvorba animací pro podporu výuky biochemie na středních školách - Buněčná signalizace

This bachelor thesis focuses on the processing of educational materials (animation and educational text) to support the teaching of cell signalling. The created materials are primarily intended for ...

Chaloupková, Denisa; Teplá, Milada; Martínek, Václav
Univerzita Karlova, 2021

Asociační chování hvězdicových kopolymerů s amfifilními rameny
Škorňa, Adam; Štěpánek, Miroslav; Matějíček, Pavel
2021 - český
Klíčová slova: blokové kopolymery; hvězdicové polymery; rozptyl světla; block copolymers; star polymers; light scattering Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Asociační chování hvězdicových kopolymerů s amfifilními rameny

Škorňa, Adam; Štěpánek, Miroslav; Matějíček, Pavel
Univerzita Karlova, 2021

Počítačové studium skládání proteinů na zjednodušených modelech
Nierostek, Jakub; Uhlík, Filip; Jirsák, Jan
2021 - český
The aim of this work is to design and describe a suitable coarse-grained protein model, on the basis of which protein-folding will be studied. The model will be implemented as a computer program, development of the model in time will be simulated by Hamiltonian Monte Carlo. Using computer simulations, not only the protein-folding itself will be investigated, but also the quantities that characterize the process and the similarity of the real and simulated protein's native conformation. Keywords: protein folding, computer simulation, Hamiltonian Monte Carlo, coarse-grained model 1 Cílem práce je navrhnout a popsat vhodný zhrubený model proteinu, na jehož základě bude studován protein-folding. Model bude implementován jako počítačový program, jeho vývoj v čase bude zajišťovat Hamiltonian Monte Carlo. Pomocí simulace na počítači bude zkoumán jak protein-folding samotný, tak veličiny, které jej charakterizují a podobnost nativní konfigurace skutečného a námi simulovaného proteinu. Klíčová slova: skládání proteinů, počítačová simulace, Hamiltonian Monte Carlo, zhrubené modely 1 Klíčová slova: skládání proteinů; počítačová simulace; Hamiltonian Monte Carlo; zhrubené modely; protein folding; computer simulation; Hamiltonian Monte Carlo; coarse-grained models Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Počítačové studium skládání proteinů na zjednodušených modelech

The aim of this work is to design and describe a suitable coarse-grained protein model, on the basis of which protein-folding will be studied. The model will be implemented as a computer program, ...

Nierostek, Jakub; Uhlík, Filip; Jirsák, Jan
Univerzita Karlova, 2021

Příprava modelových, self-immolativních spojek na bázi fosforu pro doručení oximů
Kárníková, Tereza; Baszczyňski, Ondřej; Matoušová, Eliška
2021 - český
This bachelor thesis explores a possibility of preparation and usage of oxime prodrugs. Thesis aim is to deliver oximes by using self-immolative phosphorous-based linkers that undergo cyclization reaction, leading to the release of oxime from the phosphorous. For this purpose, model systems containing: (1) a photolabile DMNB group, or they could contain enzymatically activable ester group, (2) self-immolative arm with the phosphate core, and (3) oxime as the leaving group, were prepared. Acetophenone oxime, cyclohexanone oxime, and griseofulvin oxime were used as the model oximes. In particular, the synthesis of target molecules and their self-immolation (i.e., controlled breakdown) have been studied. These reactions were monitored by 31 P NMR spectroscopy. The stability study of the prepared substances in buffer solutions has also been performed. Key words: oxime, prodrug, self-immolation, self-immolative linkers, photoactivation Tato bakalářská práce zkoumá možnost přípravy a využití oximových proléčiv. Cílem práce je doručení oximů pomocí self-immolativních spojek na bázi fosforu, které využívají cyklizační reakce a odstoupení nejkyselejší skupiny (oxim) z fosforu. Za tímto účelem byly připraveny modelové systémy, které obsahují: 1) fotolabilní skupinu (DMNB), nebo mohou být enzymaticky aktivovatelné, 2) self-immolativní rameno obsahující fosfátové jádro, a 3) oxim jako odstupující skupinu. Jako modelové oximy byly použity acetofenonoxim, cyklohexanonoxim a proléčivo griseofulvinu (antifungální látka) - griseofulvinoxim. Byla studována především možnost přípravy těchto látek a schopnost jejich self-immolace (tj. řízeného rozpadu) a uvolnění odstupující skupiny (léčiva). Tyto reakce byly monitorovány pomocí 31 P NMR spektroskopie. Také byla studována stabilita připravených látek v pufrech. Klíčová slova: oxim, proléčivo, self-immolace, self-immolativní spojky, fotoaktivace Klíčová slova: oxim; proléčivo; self-immolace; self-immolativní spojky; fotoaktivace; oxime; prodrug; self-immolation; self-immolative linkers; photoactivation Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Příprava modelových, self-immolativních spojek na bázi fosforu pro doručení oximů

This bachelor thesis explores a possibility of preparation and usage of oxime prodrugs. Thesis aim is to deliver oximes by using self-immolative phosphorous-based linkers that undergo cyclization ...

Kárníková, Tereza; Baszczyňski, Ondřej; Matoušová, Eliška
Univerzita Karlova, 2021

Komplexy přechodných kovů jako potenciální kontrastní látky pro 19F MRI
Dobrovolná, Tereza; Kotek, Jan; Blahut, Jan
2021 - český
Fluorinated coordination compounds having short nuclear spin relaxation times due to the presence of paramagnetic metal ions close to 19 F nuclei are suitable/potential contrast agents in 19 F MRI. This thesis deals with the preparation of a ligand based on 1,4,7-triazacyclononane (TACN) with pendant arms containing fluorine atoms. The coordination properties to transition metal ions were studied and prepared complexes were characterised. Measured values of longitudinal relaxation times of 19 F NMR signal indicate that the chosen concept is promising for further use in 19 F MRI, especially for the Co(II) complex. Keywords: 19 F MRI, contrast agent, trifluoroethyl phosphinic acid, TACN, paramagnetic ion, relaxation time, effective magnetic moment Vhodnými kontrastními látkami pro metodu 19 F MRI jsou fluorované koordinační sloučeniny, jejichž jaderné spinové relaxační časy jsou krátké díky přítomnosti paramagnetických iontů kovů v blízkosti jádra 19 F. Tato práce se zabývá přípravou ligandu na bázi 1,4,7-triazacyklononanu (TACN) s pendantními skupinami obsahujícími atomy fluoru, studiem jeho koordinační vlastnosti vůči iontům přechodných kovů a charakterizací připravených komplexů. Naměřené podélné relaxační časy signálu 19 F NMR ukazují, že zvolený koncept je nadějný pro použití v 19 F MRI, zvláště v případě kobaltnatého komplexu. Klíčová slova: 19 F MRI, kontrastní látka, trifluorethylfosfinová kyselina, TACN, paramagnetický ion, relaxační čas, efektivní magnetický moment Klíčová slova: 19F MRI; kontrastní látka; trifluorethylfosfinová kyselina; TACN; paramagnetický ion; relaxační čas; efektivní magnetický moment; 19F MRI; contrast agent; trifluoroethyl phosphinic acid; TACN; paramagnetic ion; relaxation time; effective magnetic moment Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Komplexy přechodných kovů jako potenciální kontrastní látky pro 19F MRI

Fluorinated coordination compounds having short nuclear spin relaxation times due to the presence of paramagnetic metal ions close to 19 F nuclei are suitable/potential contrast agents in 19 F MRI. ...

Dobrovolná, Tereza; Kotek, Jan; Blahut, Jan
Univerzita Karlova, 2021

Modifikace borem dopované diamantové elektrody poly-L-lysinem a její vliv na elektrochemické chování dopaminu a serotoninu
Pejzlová, Michaela; Fischer, Jan; Vyskočil, Vlastimil
2021 - český
This bachelor's thesis deals with the redox behavior of two neurotransmitters, dopamine and serotonin, at bare anodically activated (O-terminated) and poly-L-lysine-coated boron doped diamond electrode in two media, namely phosphate buffered saline and Neurobasal (medium commonly used for neuron cultivation experiments). Oxidation of dopamine in tested environments has a quasi-reversible character, while serotonin oxidizes irreversibly on boron doped diamond electrode, both O-terminated and poly-L-lysine-treated. Clearly, poly-L-lysine modification of boron doped diamond electrode leads to a decrease in peak currents and a positive shift in oxidation potentials compared to the O-terminated boron doped diamond electrode; interestingly, serotonin is much more sensitive to polymer coating than dopamine, particularly in Neurobasal medium. During successive measurements, a considerable decrease in recorded signals of both neurotransmitters can be observed. Hence, possibilities how to ensure stable current values were investigated: for dopamine, stirring the solution between the individual scans is sufficient method for obtaining repeatable signals (sr = 1.4-11.9 %, n = 5). However, in case of serotonin it is necessary to reactivate the electrode surface anodically in H2SO4 (Eact = +2400 mV) for 5... Tato bakalářská práce pojednává o redoxním chování dvou neurotransmiterů, dopaminu a serotoninu, na anodicky aktivované (O-terminované) borem dopované diamantové elektrodě v nemodifikovaném stavu a po pokrytí jejího povrchu poly-L-lysinem v prostředí fosfátem pufrovaného fyziologického roztoku a Neurobasalu (roztok používaný pro kultivaci neuronů). Oxidace dopaminu ve všech zkoumaných prostředích probíhá kvazireverzibilně, oproti tomu serotonin se na borem dopované diamantové elektrodě oxiduje ireverzibilně, a to na obou zmíněných typech povrchu elektrody. V případě poly-L-lysinem modifikované borem dopované elektrody dochází k poklesu proudů a posunu potenciálů k pozitivnějším hodnotám oproti O-terminované borem dopované diamantové elektrodě, kdy pro serotonin je změna mnohem výraznější než pro dopamin, a to zejména v prostředí Neurobasalu. V případě následných měření dochází k poklesu signálů obou neurotransmiterů. Pro zajištění stabilních proudových hodnot bylo v případě dopaminu dostatečné promíchávání roztoku mezi jednotlivými skeny (sr = 1,4-11,9 %, n = 5), avšak pro serotonin bylo zapotřebí elektrodu anodicky reaktivovat v H2SO4 (Eakt = +2400 mV) po dobu 5 minut (sr = 2,2 %, n = 3). Dále byl zkoumán vliv přídavku albuminu na elektrochemické chování, kdy tento způsobuje pokles voltametrických... Klíčová slova: albumin; borem dopovaný diamant; dopamin; elektrochemická oxidace; poly-L-lysin; serotonin; voltametrie; albumin; boron doped diamond; dopamine; electrochemical oxidation; poly-L-lysine; serotonin; voltammetry Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Modifikace borem dopované diamantové elektrody poly-L-lysinem a její vliv na elektrochemické chování dopaminu a serotoninu

This bachelor's thesis deals with the redox behavior of two neurotransmitters, dopamine and serotonin, at bare anodically activated (O-terminated) and poly-L-lysine-coated boron doped diamond ...

Pejzlová, Michaela; Fischer, Jan; Vyskočil, Vlastimil
Univerzita Karlova, 2021

Využití komplexace tebukonazolu s měďnatými ionty pro jeho voltametrickou detekci
Dostálková, Lucie; Fischer, Jan; Křížek, Tomáš
2021 - český
Tebuconazole is a triazole fungicide used in agriculture that can be present in the environment and have a negative effect on various organisms. Therefore, the electrochemical properties of tebuconazole and its complexation with Cu(II) ions on a boron doped diamond electrode were studied for its possible indirect detection in the presence of these ions. For the determination of Cu(II) ions, conditions in the concentration range 0.1-10 mol l-1 were optimized by differential pulse voltammetry in a 0.01 mol l-1 HNO3 environment on anodically oxidized BDDE, the limit of quantitation was 0.087 µmol l-1 . After optimization of the conditions, the indirect determination of tebuconazole was tested. The signal of free Cu(II) ions after the addition of tebuconazole was monitored. A decrease in this signal was observed and a linear calibration dependence could be measured for a decrease in the signal of 10 µmol l-1 Cu(NO3)2 in the concentration range of 2-10 µmol l-1 tebuconazole and for 1 µmol l-1 Cu(NO3)2 in the concentration range of 2-10 µmol l-1 and 10-100 µmol l-1 tebuconazole. Complexation of tebuconazole with Cu2+ was shown to occur almost instantaneously. Tebuconazole itself gives an anodic peak at a potential of +1550 mV in aqueous medium of 0.01 mol l-1 HNO3. Using differential pulse voltammetry,... Tebukonazol je triazolový fungicid užívaný v zemědělství, který se může vyskytovat v životním prostředí a mít negativní vliv na různé organismy. Proto byly studovány elektrochemické vlastnosti tebukonazolu a jeho komplexace s měďnatými ionty na borem dopované diamantové elektrodě pro jeho možnou nepřímou detekci v přítomnosti těchto iontů. Pro stanovení měďnatých iontů byly optimalizovány podmínky v koncentračním rozmezí 0,1-10 mol l-1 pomocí diferenční pulzní voltametrie v prostředí 0,01 mol l-1 HNO3 na anodicky oxidované BDDE, mez stanovitelnosti byla 0,087 µmol l-1 . Po optimalizaci podmínek bylo testováno nepřímé stanovení tebukonazolu. Byl sledován signál volných Cu2+ po přídavku tebukonazolu. Byl pozorován pokles tohoto signálu a podařilo se naměřit lineární kalibrační závislost pro pokles signálu 10 µmol l-1 Cu(NO3)2 v koncentračním rozmezí 2-10 µmol l-1 tebukonazolu a pro 1 µmol l-1 Cu(NO3)2 v koncentračním rozmezí 2-10 µmol l-1 a 10-100 µmol l-1 tebukonazolu. Bylo dokázáno, že komplexace tebukonazolu s Cu2+ probíhá téměř okamžitě. Samotný tebukonazol poskytuje ve vodném prostředí 0,01 mol l-1 HNO3 anodický pík při potenciálu +1550 mV. Při použití diferenční pulzní voltametrie bylo zjištěno, že po leštění elektrody se zkracuje potenciálové okno, tebukonazol nelze zachytit a pracovní... Klíčová slova: tebukonazol; komplexace s měďnatými ionty; voltametrie; borem dopovaná diamantová elektroda; tebuconazole; complexation with Cu(II) ions; voltammetry; boron doped diamond electrode Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Využití komplexace tebukonazolu s měďnatými ionty pro jeho voltametrickou detekci

Tebuconazole is a triazole fungicide used in agriculture that can be present in the environment and have a negative effect on various organisms. Therefore, the electrochemical properties of ...

Dostálková, Lucie; Fischer, Jan; Křížek, Tomáš
Univerzita Karlova, 2021

O službě

NUŠL poskytuje centrální přístup k informacím o šedé literatuře vznikající v ČR v oblastech vědy, výzkumu a vzdělávání. Více informací o šedé literatuře a NUŠL najdete na webu služby.

Vaše náměty a připomínky posílejte na email nusl@techlib.cz

Provozovatel

http://www.techlib.cz

Facebook

Zahraniční báze