Počet nalezených dokumentů: 163
Publikováno od do

Francouzské předměstí a jeho hledání vlastní identity prostřednictvím literatury
Szturcová, Ivona-Marie; Janišová, Míla; Šarše, Vojtěch
2021 - francouzský
The aim of this thesis is to capture the picture of French suburbs by means of two novels selected from the urban literature. Both novels were written by authors who live in the suburbs, who perceive it "from the inside" and who proclaim their depiction as a real which is contrary to the media reflections which is pronounced to be inaccurate. Thus, the key question results from this friction - what does the real picture of French suburbs look like and why is it incompatible with the the media picture? Our point of departure are the French riots in 2005 that were in some ways crucial and without parallel. The selected novels were both published in 2006, immediately after the riots, and at the same time, they are both set in the presence; therefore, they react to the current events. Both novels were intentionally chosen to reflect the suburbs at the same time. Tato práce si klade za cíl zachytit představu francouzského předměstí očima dvou románů tzv. "literatury předměstí". Oba tyto romány jsou napsány autory, kteří na předměstí žijí, nazírají ho zevnitř a podle jejich slov ho zachycuji reálně, což se ovšem nedá říct o médiích, jejichž obraz předměstí údajně realitě neodpovídá. Klíčová otázka tedy vzniká právě z této třecí plochy - jaká je údajná reálná podoba předměstí a v čem je v rozporu s tou údajně nereálnou? Výchozím bodem této studie jsou nepokoje na francouzských předměstích v roce 2005, které byly v určitém ohledu bezprecedentní a přelomové. Analyzované romány byly vydány bezprostředně po těchto událostech, v roce 2006, zároveň jsou oba zasazeny do současnosti a reagují tak na aktuální dění. Korpus byl záměrně vybrán tak, aby si zachycená podoba předměstí co nejlépe časově odpovídala. Klíčová slova: francouzská literatura|úloha literatury|literatura předměstí|francouzská předměstí|identita; french literature|role of literature|urban literature|french banlieues|identity Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Francouzské předměstí a jeho hledání vlastní identity prostřednictvím literatury

The aim of this thesis is to capture the picture of French suburbs by means of two novels selected from the urban literature. Both novels were written by authors who live in the suburbs, who perceive ...

Szturcová, Ivona-Marie; Janišová, Míla; Šarše, Vojtěch
Univerzita Karlova, 2021

Výuka jazyka na Francouzském institutu v Praze
Maršálová, Kristýna; Klinka, Tomáš; Biegel, Madeleine
2021 - francouzský
This bachelor thesis aims at analytical description of French language education at the French Institute in Prague. Firstly, it describes development, function and organisation of the French Institute in Prague and its affection by important historical events during 20th century. Furthermore, the thesis thoroughly describes several French language courses, which are currently being taught at the French Institute in Prague and their development. Next part focuses on training and education of French teachers and simultaneously refers to useful pedagogical materials. Important part of this thesis is a description of educational methods at the French Institute in Prague, introduction of teacher's role and lecture's flow. In this context, an interest is given to demands of the French Institute in Prague on their lecturers and integration issue of new members to the lecturer's group at the French Institute. Lastly, the thesis covers a summary of language certificates issued by the French Institute. KEYWORDS French Institute of Prague, french education, courses, methodology, french language, historical development, teacher's role, lecturer, IFP, certifications Tato bakalářská práce je zaměřena na analytický popis výuky francouzského jazyka na Francouzském institutu v Praze. Nejprve se zabývá vývojem, fungováním a organizací Francouzského Institutu v Praze a jeho ovlivněním významnými historickými událostmi 20. století. Dále podrobně popisuje jednotlivé kurzy francouzského jazyka, které jsou v současnosti na Francouzském institutu v Praze vyučovány a jejich vývoj. Další část se věnuje zaškolování a výuce učitelů francouzského jazyka, a zároveň v této souvislosti odkazuje na užitečné zdroje pedagogických materiálů. Významnou částí této práce je popis způsobů a metodiky výuky na Francouzském institutu v Praze, představení role učitele a také průběh vyučovacích hodin. V této souvislosti je věnována pozornost také požadavkům a nárokům Francouzského institutu v Praze na jeho lektory a problematice začleňování nových členů do kolektivu lektorů Francouzského institutu. V neposlední řadě práce předkládá přehled certifikátů vydávaných Francouzským institutem. KLÍČOVÁ SLOVA Francouzský institut v Praze, výuka francouzštiny, kurzy, metodika, francouzský jazyk, historický vývoj, role učitele, lektor, IFP, certifikáty Klíčová slova: Francouzský institut v Praze; výuka francouzštiny; kurzy; metodika; francouzský jazyk; historický vývoj; role učitele; lektor; IFP; certifikáty; French Institute of Prague; french education; courses; methodology; french language; historical development; teacher's role; lecturer; IFP; certifications Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Výuka jazyka na Francouzském institutu v Praze

This bachelor thesis aims at analytical description of French language education at the French Institute in Prague. Firstly, it describes development, function and organisation of the French Institute ...

Maršálová, Kristýna; Klinka, Tomáš; Biegel, Madeleine
Univerzita Karlova, 2021

Francouzské a české pojetí maturitní zkoušky
Harutjunjan, Ani; Klinka, Tomáš; Suková Vychopňová, Kateřina
2021 - francouzský
Klíčová slova: Le système d'éducation; l'éducation primaire et secondaire; le baccalauréat; le baccalauréat général; technologique; professionnel; le bac blanc; le nouveau bac; l'examen de la « maturita »; The education system; primary and secondary education; the « baccalauréat » exam; the general; technological and vocational « baccalauréat »; « le bac blanc »; « le nouveau bac »; the "maturita" exam Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Francouzské a české pojetí maturitní zkoušky

Harutjunjan, Ani; Klinka, Tomáš; Suková Vychopňová, Kateřina
Univerzita Karlova, 2021

Využití audiovizuálních pomůcek ve výuce francouzského jazyka
Bielková, Soňa; Suková Vychopňová, Kateřina; Klinka, Tomáš
2021 - francouzský
The thesis is about the use of audiovisual aids in French language lessons. The aim of the thesis is to discuss the availability and diversity of audiovisual documents accessible online. The thesis defines and characterises specific concepts of audiovisual education and the use of audiovisual aids for activities related to listening comprehension. Lastly, the thesis presents less conventional forms of audiovisual education and online sources which can be used during French language lessons. These resources are aimed as a source of inspiration for the French language teachers. KEYWORDS foreign language education, audiovisual document, French as a foreign language, listening comprehension Bakalářská práce pojednává o využití audiovizuálních pomůcek ve výuce francouzského jazyka. Cílem práce je poukázat na dostupnost a různorodost audiovizuálních dokumentů, které jsou přístupné zejména na Internetu. Práce se nejdřív zabývá definicí a charakteristikou některých pojmů z oblasti audiovizuálního vzdělávání a využitím audiovizuálních pomůcek pro aktivity spojené s poslechem s porozuměním. V závěru práce jsou popsané některé nekonvenční formy audiovizuálního vzdělávání a internetové zdroje, které se zapojení audiovizuálních materiálů do výuky francouzského jazyka věnují. Tyto zdroje mohou také sloužit jako inspirace pro vyučující francouzského jazyka. KLÍČOVÁ SLOVA výuka cizího jazyka, audiovizuální dokument, francouzský jazyk, poslech s porozuměním Klíčová slova: výuka cizího jazyka; audiovizuální dokument; francouzský jazyk; poslech s porozuměním; foreign language education; audiovisual document; French as a foreign language; listening comprehension Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Využití audiovizuálních pomůcek ve výuce francouzského jazyka

The thesis is about the use of audiovisual aids in French language lessons. The aim of the thesis is to discuss the availability and diversity of audiovisual documents accessible online. The thesis ...

Bielková, Soňa; Suková Vychopňová, Kateřina; Klinka, Tomáš
Univerzita Karlova, 2021

Místo konstrukcí < sloveso-předložkové příslovce > v syntagmatice verba současné francouzštiny
Šišmová, Anna; Jančík, Jiří; Müllerová, Eva
2020 - francouzský
This thesis entitled Toward a syntactic theory of verb-adverbial particle constructions in contemporary French focuses on the analytical description of these constructions. Syntactically and semantically, they straddle the boundary between periphrasis, syntagma and collocations. From a syntactic point of view, their structure consists of two components, a verb and an adverbial particle. This type of construction is also close to the constructions existing in English and German. It concerns phrasal verbs and verbs used with separable prefixes. For this reason, their structure was also compared with the constructions in French. After presenting a theoretical explanation, the constructions were subjected to a series of morpho-syntactic and semantic tests. On the basis of these tests, it was possible to compile their definition, and thus determine their place in French grammar. The aim of this thesis was to determine the morpho- syntactic status of the above-mentioned constructions in French, and to compare them with similar constructions which occur in English and German. KEYWORDS Constructions < verb-adverbial particle >, syntagm, collocation, periphrasis, non-valent datives Bakalářská práce s názvem Místo konstrukcí < sloveso-předložkové příslovce > v syntagmatice verba současné francouzštiny se zaměřuje na analytický popis těchto konstrukcí, které se syntakticky i sémanticky nacházejí na pomezí perifráze, syntagmatu a kolokace. Ze syntaktického hlediska je jejich struktura tvořena dvěma složkami, slovesem a předložkovým příslovcem. Tento typ konstrukcí je blízký rovněž konstrukcím existujícím v anglickém a německém jazyce. Jedná se konkrétně o frázová slovesa a slovesa s odlučitelnými předponami. Z tohoto důvodu byla také jejich struktura porovnávána s konstrukcemi ve francouzském jazyce. Po předložení teoretického výkladu byly konstrukce podrobeny sérii morfo-syntaktických a sémantických testů, na jejichž základě bylo možné sestavit jejich definici a určit tak jejich místo ve francouzské gramatice. Cílem práce bylo stanovení morfo- syntaktického statusu výše zmíněných konstrukcí ve francouzštině a jejich srovnání s podobnými konstrukcemi, které se vyskytují v anglickém a německém jazyce. KLÍČOVÁ SLOVA konstrukce < předložkové příslovce >, syntagma, kolokace, perifráze, nevalenční dativy Klíčová slova: Konstrukce < sloveso-předložkové příslovce >; syntagma; kolokace; perifráze; nevalenční dativy; constructions < verb-adverbial particle >; syntagm; collocation; periphrasis; non-valent datives Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Místo konstrukcí < sloveso-předložkové příslovce > v syntagmatice verba současné francouzštiny

This thesis entitled Toward a syntactic theory of verb-adverbial particle constructions in contemporary French focuses on the analytical description of these constructions. Syntactically and ...

Šišmová, Anna; Jančík, Jiří; Müllerová, Eva
Univerzita Karlova, 2020

Madame Bovary a Anna Karenina - románová komparace
Branžovská, Anna; Listíková, Renáta; Ébert-Zeminová, Catherine
2020 - francouzský
Klíčová slova: Madame Bovary; Anna Karenina; manželská nevěra; vášeň; ruská a francouzská společnost; 2. pol. 19. stol; Madame Bovary; Anna Karenina; adultery; passion; Russian and French society; 2nd half of the 19th century Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Madame Bovary a Anna Karenina - románová komparace

Branžovská, Anna; Listíková, Renáta; Ébert-Zeminová, Catherine
Univerzita Karlova, 2020

Starověcí Řekové v Galii
Patočka, Petr; Kalfiřtová, Eva; Listíková, Renáta
2020 - francouzský
The objective of the thesis is to briefly map the history of the French territory during the periods of relations with ancient Greece. Most of this work is dedicated to the South and South-East of France (in French known as the Midi), as the Mediterranean coastline of today's France was the main area to be colonized by the ancient Greeks. The first chapter introduces the prehistoric inhabitants of France before making contact with ancient Greece. The thesis focuses on the period which begins with the Grecian colonisation of southern Gaul and ends with its conquest by ancient Rome. Later development of the Midi is outlined in the final chapter. The topic of the history of France in antiquity was subject to many studies in the twentieth century, however, most of them have been forgotten. Therefore, I would like to "revive" some of these studies in my thesis. Keywords - France, antiquity, ancient Greece, Phocaea, Massalia Cílem této bakalářské práce je stručné zmapování dějin francouzského území v dobách kontaktů s antickým Řeckem. Starověcí Řekové zde obývali především břehy Středozemního moře. Následující text je tudíž zaměřen především na jihovýchodní a jižní Francii neboli, jak říkají Francouzi, na oblast "Midi". První řádky jsou věnovány pravěkým obyvatelům Francie před setkáním s řeckou civilizací. Těžiště práce tvoří doba od počátku řecké kolonizace jižní Galie po její ovládnutí Římem. Další vývoj regionu Midi je stručně nastíněn v závěrečné kapitole. O starověkých dějinách Francie byla v minulém století napsána spousta knih a studií. Mnohé z nich jsou však dnes pozapomenuty. V této bakalářské práci bych některé z nich rád "oživil". Klíčová slova - Francie, antika, starověké Řecko, Fokaia, Massalia Klíčová slova: Francie; antika; starověké Řecko; Fokaia; Massalia; France; antiquity; ancient Greece; Phocaea; Massalia Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Starověcí Řekové v Galii

The objective of the thesis is to briefly map the history of the French territory during the periods of relations with ancient Greece. Most of this work is dedicated to the South and South-East of ...

Patočka, Petr; Kalfiřtová, Eva; Listíková, Renáta
Univerzita Karlova, 2020

Obraz Napoleona Bonaparta v dílech Henryho Marie Beyle (Stendhal)
Kokeš, Kevin; Šuman, Záviš; Pohorský, Aleš
2020 - francouzský
(anglicky) The main objective of this BA thesis Image of Napoleon Bonaparte in the Works of Stendhal is to uncover on the basis of intertextual analysis of Stendhal's works a way of Stendhal's attitudes to Napoleon Bonaparte. Due to the complexity of Stendhal's character, diversity of genres he took interest in and specificity of era in which and about he was writing, we'll have to examine closely author's life which is the subject of our second chapter. The definition of historical novel and autobiography in relation to the veracity shall depict and make clear why the author has chosen these two specific genres, a consideration which we devolop mainly in the third chapter. The fourth chapter is devoted to the importance of historical context for Stendhal's novel creation. We pay particular attention to Stendhal's criticism of Bourbon Restoration and his Napoleonic idolatry, the strict opposition between those conflicting attitudes which is very typical for Stendhal's novels. The fifth chapter deals with particular examples of Stendhal's protagonists of The Red and the Black and The Charterhouse of Parma who are the supporting pillars of the contrast between the two eras mentioned above. In a certain manner, the fifth chapter is but an extension of the previous one with the difference that it... (česky) Tato práce s názvem Obraz Napoleona Bonaparta v dílech Stendhala si klade za cíl poodhalit na základě intertextuální analýzy Stendhalových děl způsob, s nímž autor přistupoval k osobě Napoleona Bonaparta. Vzhledem ke komplexitě Stendhalovy osobnosti, různorodosti žánrů, jimiž se zabýval a specifičnosti doby, v níž - a o níž - psal, budeme muset hlouběji rozebrat autorův život, čemuž věnujeme celou druhou kapitolu. Ve třetí kapitole se zaobíráme definicí žánrů historického románu a autobiografie a jejich vztahu k "pravdivosti", přičemž nastíníme, proč si autor tyto žánry vybral. Čtvrtá kapitola se celkově věnuje důležitosti dobového kontextu pro Stendhalovu románovou tvorbu, kde poukazujeme na přísnou opozici mezi kritikou Restaurace a napoleonskou idolatrií, svár, jenž je tolik příznačný pro celé Stendhalovo románové dílo. Pátá kapitola se zabývá již konkrétními příklady Stendhalových protagonistů Červeného a černého a Kartouzy parmské, kteří jsou nosnými pilíři kontrastu mezi výše zmíněnými epochami. Jistým způsobem pátá kapitola doplňuje a rozvíjí kapitolu předcházející, s tím rozdílem, že hledá motivaci hrdinů a zavádí nás až k samé osobě Napoleona. Šestou kapitolu jsme zařadily v naší práci poněkud stranou z důvodů povahy textů (Život Napoleona a Vzpomínky na Napoleona), které se... Klíčová slova: romantismus|Napoléon Bonaparte|Stendhal|Červený a černý|Kartouza parmská|idolatrie|pravdivost; Romanticism|Napoléon Bonaparte|Stendhal|The Red and the Black|Charterhouse of Parma|Idolatry|Veracity Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Obraz Napoleona Bonaparta v dílech Henryho Marie Beyle (Stendhal)

(anglicky) The main objective of this BA thesis Image of Napoleon Bonaparte in the Works of Stendhal is to uncover on the basis of intertextual analysis of Stendhal's works a way of Stendhal's ...

Kokeš, Kevin; Šuman, Záviš; Pohorský, Aleš
Univerzita Karlova, 2020

Pojetí fantastična v současném quebeckém románu
Djabliková, Helena; Voldřichová - Beránková, Eva; Šuman, Záviš
2020 - francouzský
The bachelor thesis focuses mainly on the subject of fantastic in contemporary Quebec literature. With the example of Le Ciel de Bay City, a novel by Catherine Mavrikakis, it studies the relation between reality and imagination. This work adopts the notion of fantastic launched by Tzvetan Todorov and it analyses the limits, as well as the particularities of this genre. Furthermore, this study offers a comparison with similarly created works of Quebec literature : La Grosse femme d'à côté est enceinte (The Fat Woman Next Door is Pregnant) by Michel Tremblay and Le Maître de jeu by Sergio Kokis. Tato bakalářská práce se zaměřuje na téma fantastična v současné quebecké literatuře. Na příkladu románu od Catherine Mavrikakis, Le Ciel de Bay City, zkoumá vztah mezi realitou a fantazií. Práce přebírá pojetí fantastična od Tzvetana Todorova - zkoumá jím definované hranice žánru, stejně tak jako specifičnost. Studie navíc nabízí srovnání s obdobně koncipovanými díly quebecké literatury : La Grosse femme d'à côté est enceinte od Michel Tremblay a Le Maître de jeu od Sergio Kokis. Klíčová slova: Littérature québécoise|fantastique|transcendance|illusion|identité; Quebec literature|fantastic|transcendence|illusion|identity Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Pojetí fantastična v současném quebeckém románu

The bachelor thesis focuses mainly on the subject of fantastic in contemporary Quebec literature. With the example of Le Ciel de Bay City, a novel by Catherine Mavrikakis, it studies the relation ...

Djabliková, Helena; Voldřichová - Beránková, Eva; Šuman, Záviš
Univerzita Karlova, 2020

Osud harkis v kontextu alžírské války (1954-1962)
Moserová, Natálie; Janišová, Míla; Šarše, Vojtěch
2020 - francouzský
The bachelor thesis The destiny of harkis in the context of the Algerian War (1954- 1962) deals mainly with the massacres of group of Algerian Muslims called harkis at the end of Algerian War and with consequences of these repressions in form of partial repatriation of harkis to France. In the first chapters, we will approach the history of Franco-Algerian relations to deepen our knowledge of social inequalities in colonised Algeria and we will describe the evolution of Algerian War. We will explain who so-called harkis were and the reasons of their engagement in the service of French army. The main attention of the thesis will be focused on the circumstances, the evolution and the consequences of massacres of harkis as their repatriation. We will analyse different attitudes of several historians on these events. We will also explain the effectiveness of Evian Agreement in the question of harkis and we will compare the opposed position of the French government, especially the one of the president de Gaulle, towards harkis and pieds-noirs. Finally, we will evaluate the life conditions of harkis and their children called "harkis of the second generation" in the integration camps after their repatriation to France. Bakalářská práce s názvem Osud harkis v kontextu alžírské války (1954-1962) se primárně zabývá masakry skupiny alžírských muslimů označovaných jako tzv. harkis začínajících ke konci alžírské války a následky těchto represí v podobě částečné repatriace harkis do Francie. V prvních kapitolách si přiblížíme historii francouzsko-alžírských vztahů pro hlubší pochopení společenských nerovností v kolonizovaném Alžírsku a popíšeme vývoj alžírské války. Vysvětlíme, kdo byli harkis a proč se angažovali do služeb francouzské armády. Nejvíce pozornosti bude věnováno okolnostem, průběhu a následkům masakrů harkis jako byla zmiňovaná repatriaci harkis. Rozebereme odlišné postoje několika historiků k těmto událostem. Vysvětlíme také efektivnost Evianských dohod v otázce harkis a porovnáme odlišný pohled francouzské vlády, zejména prezidenta de Gaulla, na harkis a černé nohy. Nakonec zhodnotíme životní podmínky harkis a jejich potomků nazývaných "harkis druhé generace" v integračních táborech po jejich repatriaci ve Francii. Klíčová slova: harkis|alžírská válka|Francie|repatriace|Evianské dohody|de Gaulle; harkis|Algerian war|France|de Gaulle|repatriation|Evian Agreement Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Osud harkis v kontextu alžírské války (1954-1962)

The bachelor thesis The destiny of harkis in the context of the Algerian War (1954- 1962) deals mainly with the massacres of group of Algerian Muslims called harkis at the end of Algerian War and with ...

Moserová, Natálie; Janišová, Míla; Šarše, Vojtěch
Univerzita Karlova, 2020

O službě

NUŠL poskytuje centrální přístup k informacím o šedé literatuře vznikající v ČR v oblastech vědy, výzkumu a vzdělávání. Více informací o šedé literatuře a NUŠL najdete na webu služby.

Vaše náměty a připomínky posílejte na email nusl@techlib.cz

Provozovatel

http://www.techlib.cz

Facebook

Zahraniční báze