Počet nalezených dokumentů: 6488
Publikováno od do

Vývoj metódy pre voltampérometrické stanovenie chloramfenikolu na striebornej amalgámovej filmovej elektróde obnoviteľnej mechanizmom klikacieho pera
Štafurová, Kristína; Fischer, Jan; Dejmková, Hana
2021 - slovenský
This diploma thesis is focused on the determination of chloramphenicol (CLF) by differential pulse voltammetry (DPV) on retractable-pen-based renewable silver amalgam film electrode (RAE). For the determination of chloramphenicol the optimum conditions were found. Under these conditions concentration dependences were measured and then limits of quantification were calculated. The effect of pH of Britton- Robinson buffer was tested and the stability of the signal with repeated measurements was monitored. For determination of CLF by DPV BR buffer pH 7 was chosen as an optimum background electrolyte. Under these conditions linear dependences were obtained in the concentration range of 1·10−5 −1·10−4 mol·dm−3 and 1·10−4 −8·10−4 mol·dm−3 . The limit of determination for CLF by DPV at 1,4·10−5 mol·dm−3 was found. Táto práca sa zaoberá stanovením chloramfenikolu (CLF) metódou diferenčnej pulznej voltampérometrie (DPV) na striebornej amalgámovej filmovej elektróde obnoviteľnej mechanizmom klikacieho pera (RAE). Boli nájdené optimálne podmienky pre stanovenie chloramfenikolu. Tie boli aplikované pri premeraní kalibračnej závislosti a následnom určení medze stanoviteľnosti. Bol sledovaný vplyv pH v prostredí Brittonovho-Robinsonovho pufru a stálosť signálu pri opakovaných meraniach. Pre stanovenie CLF technikov DPV bol ako optimálne prostredie vyhodnotený Brittonov-Robinsonov pufor o pH 7. Za týchto podmienok boli premerané koncentračné závislosti v rozsahu 1·10−5 −1·10−4 mol·dm−3 a 1·10−4 −8·10−4 mol·dm−3 . Medza stanoviteľnosti CLF bola určená na 1,4·10−5 mol·dm−3 pre techniku DPV. Klíčová slova: obnoviteľná elektróda; strieborná amalgámová filmová elektróda; voltampérometria; chloramfenikol; minimalizácia pasivácie; renewable electrode; silver amalgam film electrode; voltammetry; chloramphenicol; passiviation minimalization Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Vývoj metódy pre voltampérometrické stanovenie chloramfenikolu na striebornej amalgámovej filmovej elektróde obnoviteľnej mechanizmom klikacieho pera

This diploma thesis is focused on the determination of chloramphenicol (CLF) by differential pulse voltammetry (DPV) on retractable-pen-based renewable silver amalgam film electrode (RAE). For the ...

Štafurová, Kristína; Fischer, Jan; Dejmková, Hana
Univerzita Karlova, 2021

Vývoj voltametrického stanovení N-[3,5-bis(trifluomethyl)-fenyl]-1-hydroxynaftalen-2-karboxamidu na elektrodě ze skelného uhlíku
Ďurčeková, Katarína; Fischer, Jan; Vyskočil, Vlastimil
2021 - slovenský
Klíčová slova: N-[3,5-bis(trifluórmetyl)-fenyl]-1-hydroxynaftalén-2-karboxamid; sklený uhlík; diferenčná pulzná voltampérometria; cyklická voltampérometria; N-[3,5-bis(trifluoromethyl)-phenyl]-1-hydroxynaphthalene-2-carboxamide; glassy carbon; differential pulse voltammetry; cyclic voltammetry Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Vývoj voltametrického stanovení N-[3,5-bis(trifluomethyl)-fenyl]-1-hydroxynaftalen-2-karboxamidu na elektrodě ze skelného uhlíku

Ďurčeková, Katarína; Fischer, Jan; Vyskočil, Vlastimil
Univerzita Karlova, 2021

Klastrové sloučeniny bóru jako stavební bloky v supramolekulární chemii
Steiner, Filip; Matějíček, Pavel; Strachota, Adam
2021 - slovenský
The aim of this bachelor thesis was to get used to with the basics of boron chemistry, especially the exoskeletal derivatization of boron cluster compounds. Exoskeletal substitution of the closo-dodecaborate anion [B12H12]2- , which proceeds by the electrophile induced nucleophilic substitution (EINS) mechanism, provided a derivative containing a cyclic oxonium ring which was subsequently opened by reaction with alcohols (1-dodecanol, 1-octanol). The prepared compounds were characterized by 1 H, 13 C and 11 B NMR spectroscopy and MALDI-TOF mass spectrometry. The compounds will be used as building blocks for preparation of novel nanostructures via supramolecular chemistry approaches. Cieľom tejto bakalárskej práce bolo zoznámiť sa so základnými postupmi chémie bóru, najmä s chémiou klastrových zlúčenín bóru a so základnými postupmi prípravy ich exoskeletárnych derivátov. Substitúciou closo-dodekaborátového aniónu [B12H12]2- , ktorá prebieha mechanizmom elektrofilom indikovanej nukleofilnej substitúcie (EINS), bol pripravený derivát obsahujúci cyklický oxóniový kruh, ktorý bol následne otvorený reakciou s alkoholmi (1-dodekanol, 1-oktanol). Pripravené zlúčeniny boli charakterizované 1 H, 13 C a 11 B NMR spektroskopiou a MALDI-TOF hmotnostnou spektrometriou. Získané zlúčeniny budú použité ako stavebné bloky v supramolekulárnej chémii pre prípravu nových nanoštruktúr. Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Klastrové sloučeniny bóru jako stavební bloky v supramolekulární chemii

The aim of this bachelor thesis was to get used to with the basics of boron chemistry, especially the exoskeletal derivatization of boron cluster compounds. Exoskeletal substitution of the ...

Steiner, Filip; Matějíček, Pavel; Strachota, Adam
Univerzita Karlova, 2021

Reakce ferrocenového distibanu
Antala, Jakub; Štěpnička, Petr; Gyepes, Róbert
2021 - slovenský
5 Title: Reactivity of ferrocene distibane Author: Jakub Antala Department: Department of Inorganic Chemistry Supervisor: prof. RNDr. Petr Štěpnička, Ph.D., DSc. Consultant: RNDr. Jiří Schulz, Ph.D. Abstract: The aim of this bachelor thesis is preparation of 1,1'-bis(diphenylstibino)ferrocene (L), an antimony analogue of the widely studied ligand 1,1'-bis(diphenylphosphino)ferrocene and study into its coordination properties. Two ruthenium(II) (1, 3) and two rhodium(III) complexes (2, 4) were prepaired, in which the ligand L coordinates as bridging or chelating ligand. Two ruthenium(II) and one rhodium(III) precursors with π-coordinated arene ligands were used for the preparation of complexes. When preparing chelate complexes, sodium hexafluorophosphate was also necessary. All complexes were characterised by NMR spectroscopy, mass spectrometry, elemental analysis and crystal structure was determined by X-ray structural analysis. The structures of the stibine complexes were compared with their analogs resulting from 1,1'-bis(diphenylphosphino)ferrocene. Key words: ferrocene, stibines, complexes, ruthenium, rhodium, structure elucidation 4 Názov práce: Reakcie ferocénového distibánu Autor: Jakub Antala Katedra: Katedra anorganické chemie Vedúci bakalárskej práce:prof. RNDr. Petr Štěpnička, Ph.D., DSc. Konzultant: RNDr. Jiří Schulz, Ph.D. Abstrakt: Cieľom tejto bakalárskej práce je príprava 1,1'-bis(difenylstibíno)ferocénu (L) ako antimónového analógu populárneho a široko používaného ligandu 1,1'-bis(difenylfosfíno)fero- cénu a štúdium jeho koordinačných vlastností. Boli pripravené dva ruténaté (1, 3) a dva ródité komplexy (2, 4), v ktorých sa ligand L koordinuje ako mostíkový alebo chelatujúci ligand. Na prípravu komplexov boli použité dva ruténaté a jeden róditý prekurzor s π-koordinovanými arénovými ligandmi. Pri príprave chelátových komplexov bol potrebný aj hexafluorofosforeč- nan sodný. Všetky komplexy boli charakterizované pomocou NMR spektroskopie, hmotnostnej spektrometrie, elementárnej analýzy a bola určená ich kryštálová štruktúra pomocou rentgeno- štruktúrnej analýzy. Štruktúry získaných látok boli porované so štruktúrami podobných komplexov 1,1'-bis(difenylfosfíno)ferocénu. Kľúčové slová: ferocén, stibíny, komplexy, ruténium, ródium, štruktúrna analýza Klíčová slova: ferocén; stibíny; komplexy; ruténium; ródium; štruktúrna analýza; ferrocene; stibines; complexes; ruthenium; rhodium; structure elucidation Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Reakce ferrocenového distibanu

5 Title: Reactivity of ferrocene distibane Author: Jakub Antala Department: Department of Inorganic Chemistry Supervisor: prof. RNDr. Petr Štěpnička, Ph.D., DSc. Consultant: RNDr. Jiří Schulz, Ph.D. ...

Antala, Jakub; Štěpnička, Petr; Gyepes, Róbert
Univerzita Karlova, 2021

Fluorované makrocykly pro 19F MRI
Šmelko, Andrej; Hermann, Petr; Blahut, Jan
2021 - slovenský
19 F MRI contrast agents are relatively new, developing field of medical and chemical sciences. In this Theses, based on previous results in this area, new type of Ni2+ complex with possible 19 F MRI applications was synthesized and characterized by relaxometric measurements. Kontrastní látky pro 19 F MRI jsou poměrně novým, rozvíjejícím se odvětvím v rámci medicínských a chemických věd. Tato práce navazuje na předešlé výsledky v této oblasti a zaobírá se syntézou a relaxomětrickou charakterizací nového typu komplexu Ni2+ , který by mohl najít uplatnění v 19 F MRI. Klíčová slova: Makrocyklické ligandy; komplexy prechodných kovov; paramagnetická NMR; MR; Macrocyclic ligands; transition metal complexes; paramagnetic NMR; MRI Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Fluorované makrocykly pro 19F MRI

19 F MRI contrast agents are relatively new, developing field of medical and chemical sciences. In this Theses, based on previous results in this area, new type of Ni2+ complex with possible 19 F MRI ...

Šmelko, Andrej; Hermann, Petr; Blahut, Jan
Univerzita Karlova, 2021

Nová generace atomizátorů hydridotvorných prvků na bázi plazmového výboje s dielektrickou bariérou
Kráľová, Zuzana; Kratzer, Jan; Hrdlička, Aleš
2021 - slovenský
Atomization conditions for selenium and lead hydrides in a dielectric barrier discharge (DBD) plasma atomizer with detection by atomic absorption spectrometry (AAS) were investigated in this work. Two designs of DBD atomizers were studied, the first one with glued electrodes and the second one with sputtered electrodes. The main experimental parameters were optimized, including supplied power and discharge gas (argon) flow rate. Additionally, the effect of several dryers was studied. Analytical figures of merit were determined for both plasma atomizers under the optimized conditions and compared to multiatomizer (MMQTA) as the most common hydride atomizer. The optimum flow rate for selenium determination was 75 cm3 min-1 Ar for both DBD atomizer designs as well as for MMQTA. In case of lead hydride atomization, ideal flow rate of argon was 175 cm3 min-1 for DBD atomizer with glued electrodes and 150 cm3 min-1 with DBD atomizer with sputtered electrodes, while MMQTA required only 100 cm3 min-1 Ar. The optimal power supply for DBD with sputtered electrodes was found significantly lower at 7.3 W for selenium and 13.3 W for lead. A dryer based on nafion membrane was found as the most effective for both analytes studied. Its efficacy was verified by optical emission spectrometry. As for analytical... V rámci tejto bakalárskej práce boli optimalizované podmienky pre atomizáciu hydridotvorných prvkov selénu a olova v plazmových atomizátoroch s dielektrickou bariérou (DBD), pričom použitou detekčnou metódou bola atómová absorpčná spektrometria (AAS). Skúmané boli dva konštrukčné typy planárnych DBD atomizátorov, a to s lepenými a s naprášenými elektródami. Optimalizované boli hlavné dva parametre DBD atomizátoru, a to výkon zdroja napätia a prietok argónu ako plazmového plynu. Tiež bol študovaný vplyv zaradenia sušidla do aparatúry. Za optimálnych podmienok boli pre oba prvky určené analytické charakteristiky oboch plazmových atomizátorov a porovnané s najbežnejšie používaným kremenným multiatomizátorom (MMQTA). Najlepším prietokom argónu pre atomizáciu hydridu selénu bolo 75 cm3 min-1 pre oba typy DBD atomizátorov. Tento prietok bol v prípade selénu ako analytu optimálny aj pre MMQTA. Pre olovo boli ideálne prietoky 175 cm3 min-1 pre atomizátor s lepenými elektródami a 150 cm3 min-1 pre atomizátor s naprášenými elektródami, zatiaľ čo pre MMQTA bol použitý prietok 100 cm3 min-1 . Optimálna hodnota výkonu zdroja napätia bola pre atomizátor s lepenými elektródami 21,2 W pre selén a 19 W pre olovo, zatiaľ čo pre naprášené elektródy to bolo 7,3 W pre selén a 13, 3 W pre olovo. Nafiónová trubica bola... Klíčová slova: atomová absorpční spektrometrie; generování hydridů; atomizace hydridů; plazmový atomizátor s dielektrickou bariérou (DBD); atomic absorption spectrometry; hydride generation; hydride atomization; dielectric barrier discharge atomizer (DBD) Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Nová generace atomizátorů hydridotvorných prvků na bázi plazmového výboje s dielektrickou bariérou

Atomization conditions for selenium and lead hydrides in a dielectric barrier discharge (DBD) plasma atomizer with detection by atomic absorption spectrometry (AAS) were investigated in this work. Two ...

Kráľová, Zuzana; Kratzer, Jan; Hrdlička, Aleš
Univerzita Karlova, 2021

Studium změn struktury tenkých vrstvev pomocí in-situ spektrofotometrie
Jakubik, Matej; Hruška, Petr; Čížek, Jakub
2021 - slovenský
The focus of this bachelor thesis was on modifying vacuum chamber to study two different physical topics. First was the absorption of hydrogen in metals. Hydrogen ab- sorption was studied on palladium thin films. Palladium was chosen thanks to its high kinetics of hydrogen absorption at room temperature, which leads palladium to be the model system to study hydrogen absorption. Using optical measurement one can study hydrogen absorption for thin films. From the results of optical transmittance measure- ment, it is possible to study the change of atomic ratio between hydrogen and palladium, i.e. phase transformation. The second topic will be the study of the dependence of vari- ous conditions (initial temperature of sample, pressure) on the energy of laser pulse on laser-induced dewetting, i.e. structural changes in thin films caused by laser annealing. Minimal energy needed to initiate dewetting was calculated from one-dimensional heat equation. Minimal energy needed to initiate dewetting was tested implementing various initial temperatures and energy densities. 1 Náplňou tejto bakalárskej práce bola úprava vákuovej komory na štúdium dvoch od- lišných fyzikálnych javov a následné štúdium. Prvý z nich je skúmanie absorbcie vodíka v pevnej fázi vo forme hydridov do tenkej vrstvy paládia. Defekty mikroštruktúry sú podstatné pre absorbciu vodíka. Pre túto prácu bolo zvolené paládium, pre ktoré je cha- rakteristická vysoká rýchlosť absorbcie vodíka pri izbovej teplote. Táto vlastnosť pred- určuje paládium ako modelový systém pre štúdium absorbcie vodíka. Pre dostatočne tenké vrstvy je možné skúmať absorbciu vodíka pomocou zmeny optickej transmitancie. Z výsledkov merania optickej transmitancie je analýzou možné sledovať fázové premeny vzorky. Druhá časť bakalárskej práce bola venovaná skúmaniu vplyvu laboratórnych pod- mienok (tlak, teplota) na energiu laseru potrebnú na dekompozíciu spojitej tenkej vrstvy za vzniku nanočastíc na substráte, spôsobenej interakciou vzorky s laserovým pulzom. Z riešenia jednodimenzionálnej parciálnej diferenciálnej rovnice vedenia tepla bola určená minimálna plošná hustota energie laseru potrebná na dekompozíciu tenkej spojitej vrsty. Takto určená minimálna hodnota plošnej hustoty energie bola overená viacerými experi- mentami s rozličnými počiatočnými teplotami a rozličnými plošnými hustotami energie. 1 Klíčová slova: tenké vrstvy|spektrofotometrie|vakuové systémy|dopování vodíkem|laserové žíhání; thin films|spectrophotometry|vacuum systems|hydrogen loading|laser annealing Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Studium změn struktury tenkých vrstvev pomocí in-situ spektrofotometrie

The focus of this bachelor thesis was on modifying vacuum chamber to study two different physical topics. First was the absorption of hydrogen in metals. Hydrogen ab- sorption was studied on palladium ...

Jakubik, Matej; Hruška, Petr; Čížek, Jakub
Univerzita Karlova, 2021

Magnetické pole proudových smyček kolem černých děr
Vrba, Šimon; Semerák, Oldřich; Kofroň, David
2021 - slovenský
The magnetic field of a testing current loop in the equatorial plane around a Schwarzschild and Kerr black holes is visualized. In particular, the cases of an extreme black hole and of a Kerr naked singularity are analyzed. The simplest models of massless thin and thick current disks around a Schwarzschild black hole are presented. 1 Vizualizuje sa magnetické pole testovacej prúdovej smyčky v ekvatoriálnej rovine okolo Schwarzschildovej a Kerrovej čiernej diery. Analyzujú sa polia pre extrémnu čiernu dieru a Kerrovu nahú singularitu. Predstavujú sa najjednoduchšie modely nehmotného tenkého a hrubého prúdového disku okolo Schwarzschildovej čiernej diery. 1 Klíčová slova: obecná teorie relativity|černé díry|magnetická pole|akreční disky; general theory of relativity|black holes|magnetic fields|accretion discs Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Magnetické pole proudových smyček kolem černých děr

The magnetic field of a testing current loop in the equatorial plane around a Schwarzschild and Kerr black holes is visualized. In particular, the cases of an extreme black hole and of a Kerr naked ...

Vrba, Šimon; Semerák, Oldřich; Kofroň, David
Univerzita Karlova, 2021

Identifikace neutrálních pionu v kalorimetru pro FCC-hh
Haviernik, Matej; Faltová, Jana; Smieško, Juraj
2021 - slovenský
Future Circular Collider (FCC) is a 100 km long particle collider to be built around the year 2040 in the CERN laboratory. Our main focus is going to be the proton-proton collider (FCC-hh) used primarily for the discovery of new particles. Neutral pions de- cay almost immediately after creation into two photons. These photons are very close to each other and could be misidentified as a single photon during reconstruction. With a sufficiently granular calorimeter, we should be able to register both photons and dis- tinguish the signal of a neutral pion from a photon. The main object of this thesis is to acquaint ourselves with the layout of the calorimeter planned for the FCC-hh experiment. Furthermore we will test our ability to reconstruct neutral pion decays using the signal from calorimeter cells. Finally, we will simulate distribution of the decay angle between two photons from the neutral pion decay. 1 Future Circular Collider (FCC) je plánovaný takmer 100 km dlhý urýchľovač, ktorý by mohol byť vybudovaný okolo roku 2040 v laboratóriu CERN. Sústrediť sa budeme najmä na jeho protón-protónový urýchľovač (FCC-hh), využívaný predovšetkým pre objavy no- vých častíc. Neutrálne pióny sa takmer okamžite po vzniku rozpadajú na dva fotóny. Tieto fotóny sú veľmi blízko seba a môžu byť pri rekonštrukcii omylom považované za jediný fotón. S dostatočnou granularitou kalorimetra by sme mali byť schopní zaregis- trovať oba fotóny a rozlíšiť signál neutrálneho piónu od fotónu. Hlavným cieľom práce je zoznámiť sa s geometriou kalorimetra plánovaného pre FCC-hh. Ďalej otestujeme, ako sme schopní zrekonštruovať rozpady neutrálnych piónov s rôznymi energiami pomocou signálu z buniek kalorimetra. Nakoniec budeme pozorovať prostredníctvom simulácií roz- delenie uhlu medzi dvoma fotónmi z rozpadu neutrálneho piónu. 1 Klíčová slova: kalorimeter|FCC; calorimeter|FCC Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Identifikace neutrálních pionu v kalorimetru pro FCC-hh

Future Circular Collider (FCC) is a 100 km long particle collider to be built around the year 2040 in the CERN laboratory. Our main focus is going to be the proton-proton collider (FCC-hh) used ...

Haviernik, Matej; Faltová, Jana; Smieško, Juraj
Univerzita Karlova, 2021

Studium toku energie v tvrdých procesech na LHC
Zahorec, Samuel; Spousta, Martin; Faltová, Jana
2021 - slovenský
Simulations of pp collision with center-of-mass energy 5.02 TeV and transverse mo- mentum of final partons in range 100−200 GeV were carried out. Consequently jets were reconstructed from the generated events using two types of jet algorithms: cone algorithm using pT and also E recombination scheme and anti-kt algorithm. The two approaches were compared. The correlations between properties of jets and energy in their surroun- dings were studied using anti-kt algorithm. A strong correlation was found between the invariant mass of jet and its width. Jets were successively divided according to whether they were initiated by quarks or gluons. It was found that in the surroundings of jets initiated by gluons the stored energy is 5 GeV higher than for jets initiated by quarks. The differences between narrower (0.4 − 1.0 in η-ϕ space) and wider (1.0 − 1.5) defined surroundings were studied. It was found that there is a stronger correlation between the transverse momentum of a narrower defined surroundings and the invariant mass and width of jets than of a wider defined surroundings. 1 Boli simulované pp zrážky s ťažiskovou energiou 5.02 TeV a priečnou hybnosťou vý- stupných partónov v rozmedzí 100 − 200 GeV. Následne boli z vygenerovaných udalostí rekonštruované jety využívajúc dva typy jetových algoritmov: kónový algoritmus pou- žívajúci pT a tiež E rekombinačnú schému a anti-kt algoritmus. Tieto dva prístupy boli porovnané. Pomocou anti-kt algoritmu boli skúmané korelácie vlastností jetov s energiami v ich okolí. Bola zistená silná korelácia medzi invariantnou hmotou jetu a jeho šírkou. Jety boli následne rozdelené podľa toho či boli iniciované kvarkmi alebo gluónmi. Zistilo sa, že v okolí jetov iniciovaných gluónmi je deponovaná v priemere o 5 GeV väčšia priečna hybnosť než u jetov iniciovaných kvarkmi. Boli skúmané rozdiely medzi užšie (0.4 − 1.0 v η-ϕ priestore) a širšie (1.0 − 1.5) definovaným okolím. Bola zistená silnejšia korelácia me- dzi priečnou hybnosťou užšie definovaného okolia a invariantnou hmotou a šírkou jetov, ako u širšie definovaného okolia. 1 Klíčová slova: tvrdé procesy|LHC|tok energie; hard processes|LHC|energy flow Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Studium toku energie v tvrdých procesech na LHC

Simulations of pp collision with center-of-mass energy 5.02 TeV and transverse mo- mentum of final partons in range 100−200 GeV were carried out. Consequently jets were reconstructed from the ...

Zahorec, Samuel; Spousta, Martin; Faltová, Jana
Univerzita Karlova, 2021

O službě

NUŠL poskytuje centrální přístup k informacím o šedé literatuře vznikající v ČR v oblastech vědy, výzkumu a vzdělávání. Více informací o šedé literatuře a NUŠL najdete na webu služby.

Vaše náměty a připomínky posílejte na email nusl@techlib.cz

Provozovatel

http://www.techlib.cz

Facebook

Zahraniční báze