Number of found documents: 1021
Published from to

Integrace dětí cizinců na 2. stupni základních škol v ČB z pohledu třídních učitelů
JEŘÁBKOVÁ, Silvie
2016 - Czech
Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Integrace dětí cizinců na 2. stupni základních škol v ČB z pohledu třídních učitelů

JEŘÁBKOVÁ, Silvie
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2016

Historie Českobratrské církve evangelické v Českých Budějovicích
JAKEŠOVÁ, Libuše
2015 - Czech
Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Historie Českobratrské církve evangelické v Českých Budějovicích

JAKEŠOVÁ, Libuše
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2015

Psychická odlišnost romských dětí staršího školního věku od jejich vrstevníků a dopad na jejich výchovu
SÝKOROVÁ, Olga Izabela
2014 - Czech
Práce se zabývá odlišností romských dětí staršího školního věku od jejich vrstevníků z majority a tím, jaký má dopad na jejich výchovu. Zaměřuje se podrobně na historii a kulturu Romů, vysvětluje hodnotový systém této minority a zhodnocuje její silné a slabé stránky. Zaměřuje se i na děti staršího školního věku, na jejich prožívání dospívání a pohled společnosti na tuto cílovou skupinu. Práce se dotýká i vztahu Romů k víře nebo tím, jak členové tohoto etnika tráví svůj volný čas. Práce poodkrývá hierarchii v romské rodině a rozdílnou výchovu dětí oproti výchově v rodině z majority. V neposlední řadě práce poukazuje na fakt, že je k romskému dítěti potřeba přistupovat s ohledem na jeho romství. Přínos této práce vidím v tom, že jsem poodhalila problém vzdělávání romských dětí staršího školního věku. Zjistila jsem, že se touto problematikou zabývají autoři z celého světa. Domnívám se, že tato práce může čtenáři pomoci nahlédnout do problematiky vzdělávání romských dětí a lépe tyto děti pochopit. This work analyzes the differences between older Romany schoolchildren and their peers, who make the majority, as well as the resulting impact on their upbringing. It also explores Romany history and culture, and attempts to explain the value system of this ethnical minority; while avaluating its weaknesses and strong points. There is a limitation to work only with children at their mid-school age. It explores their experience of growing up as well as the way they are viewed by the society. This work also regards the Romany relationship to religious believes as well as their ways of spending free time. It also sheds some light on the hierarchical structure of Romany families and the differences of upbringing of the children, in comparison to the families of the ethnical majority. Finally, the work points out the importance to approach Romany children with regard to their background. This should help revealing the issues related to education of Romany children; hence problems which are of interest to specialists all around the world. Through familiarizing with the issues related to educating Romany children, through better understanding of the them; the project aims to help improve education of Romany children at their mid-school age. Keywords: Romové; odlišnost Romů; dítě; starší školní věk; hodnoty Romů; romské tradice; sociálně patologické jevy; vzdělávání Romů; Romany; dissimalarity of Romany people; child; mid-school age; values of Romany people; Romany traditions; socio-pathological phenomenons; educating Romany people Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Psychická odlišnost romských dětí staršího školního věku od jejich vrstevníků a dopad na jejich výchovu

Práce se zabývá odlišností romských dětí staršího školního věku od jejich vrstevníků z majority a tím, jaký má dopad na jejich výchovu. Zaměřuje se podrobně na historii a kulturu Romů, vysvětluje ...

SÝKOROVÁ, Olga Izabela
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2014

Záškoláctví
JELÍNKOVÁ, Petra
2013 - Czech
Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Záškoláctví

JELÍNKOVÁ, Petra
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2013

Současná armáda Český republiky z pohledu gender
ŠUJANOVÁ, Lucie
2013 - Czech
Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Současná armáda Český republiky z pohledu gender

ŠUJANOVÁ, Lucie
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2013

Specifika práce sestry ve stomatologické ambulanci
BARTŮŠKOVÁ, Ludmila
2012 - Czech
Sestra se podílí společně se zubním lékařem na zajištění diagnostických, terapeutických a preventivních výkonů v oblasti orofaciální soustavy. Bakalářská práce se zkoumá, jaká je náplň práce zubní sestry, jaká jsou specifika komunikace s pacienty ve stomatologické ambulanci a zda se sestra podílí na edukaci v oblasti preventivní péče. Vzhledem k širokému záběru činností, které sestra v ambulanci vykonává, se práce zaměřuje na témata: provádění hygienických a protiepidemických opatření, komunikace s různými typy pacientů a edukace v oblasti preventivní péče. Pro realizaci výzkumné části bakalářské práce bylo využito kvalitativní šetření pomocí řízeného rozhovoru dle předem připraveného strukturovaného dotazníku. Na základě těchto rozhovorů byly vytvořeny kazuistiky, které byly využity k tvorbě kategorizačních tabulek. Výzkumný soubor je tvořen pěti zdravotními sestrami ze stomatologických ambulancí v Českých Budějovicích, které pracují na pozici zubní sestra minimálně deset let. Z dosažených výsledků bylo zjištěno, že k náplni práce sestry ve stomatologické ambulanci patří komunikace s pacienty, příprava stomatologického křesla, instrumentaria a ostatních pomůcek, asistence při stomatologických zákrocích, manipulace s přístrojovým vybavením pracoviště, organizace provozu stomatologické ambulance, vedení dokumentace, zajištění zdravotně výchovné činnosti a edukace nemocných, případně rodičů dětí o technice péče o zuby. Mezi specifika komunikace s pacienty patří zejména úzkost a obava ze stomatologického ošetření. Do ordinace přicházejí různý typy pacientů, sestra musí umět s každým správně a individualizovaně komunikovat. Sestry považují komunikaci se seniory i s dětmi za specifickou. K ošetření obtížně spolupracujících dětí využívají různé triky: kovový prst, metoda Tell ? Show ? Do, odvedení pozornosti, modelování, pozitivní povzbuzení a odchod rodiče do čekárny. Sestry se podílí na edukaci pacientů, hlavní roli v edukaci má však lékař. Bakalářskou práci mohou využít zdravotní sestry, které by rády v budoucnosti pracovaly ve stomatologické ambulanci. Ohledně doporučení pro praxi bych navrhovala sestrám absolvovat kurz komunikačních dovedností, neboť sestra by měla znát specifika komunikace s různými typy pacientů. Kurz by rovněž poskytl sestrám cenné informace, jak eliminovat u pacientů obavu z vyšetření. The thesis deals with the work of nurse in stomatological departments. It covers topics such as hygienic and anti-epidemic measures, communication with patients of various typology in the field of prevention. The thesis aims to find out the specifities of stomatological nurses. The research was focused on the job content, communication and education of patients in terms of prevention. The thesis uses a qualitative analysis using directed interview according to a prepared structured questionnaire. The research group consisted of five nurses from stomatological departments in České Budějovice, who have had at least 10-year practice. Based on these interviews I created case studies and used them to make classification tables. The results showed that the job content of stomatological department nurse includes communication with patients, preparation of the stomatological chair, instruments and other equipment, assistence during stomatological interventions, technical equipment manipulation, stomatological deparment organization, keeping documentation, providing health and prevention education of patients or children´s parents concerning dental care. To be more specific about communication nurses mainly treat anxiety and fear of stomatological treatment. Patients coming to stomatological deparments are of various personalities and nurse must be able to communicate with them individually. A very specific communication is needed in case of small children and senior patients, where nurses use various tricks: ?metal finger,? Tell-Show-Do method, distracting attention, modelling, positive encouragement and keeping parents in the waiting room. Nurses participate in the education of patients although doctor still plays a major role in education. The thesis could be useful for nurses who consider their future career in a stomatological department. They are recommended to take a communication skills training before they start their own practice. Keywords: sestra; stomatologická ambulance; komunikace; náplň práce sestry; prevence; pacient; hygienické zásady; zubní kaz; nurse; dental clinic; communication; prevention; caries; hygiene; job description nurse Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Specifika práce sestry ve stomatologické ambulanci

Sestra se podílí společně se zubním lékařem na zajištění diagnostických, terapeutických a preventivních výkonů v oblasti orofaciální soustavy. Bakalářská práce se zkoumá, jaká je náplň práce zubní ...

BARTŮŠKOVÁ, Ludmila
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2012

Výskyt sekundárních nádorů po ozáření pro karcinom děložního čípku
KOMÁRKOVÁ, Michaela
2012 - Czech
Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Výskyt sekundárních nádorů po ozáření pro karcinom děložního čípku

KOMÁRKOVÁ, Michaela
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2012

Význam výuky pádové techniky jako prevence úrazů v životě člověka
TUREK, Martin
2012 - Czech
Cílem této bakalářské práce je seznámit veřejnost s významem výuky pádových technik a sestavení metodického plánu nácviku pádových technik. Tento plán by měl mít za cíl připravit pokud možno každého člověka na možnost pádu a zmírnění následků chtěného i nechtěného pádu. The aim of this thesis is to introduce people to the importance of expressing case of teaching techniques and methodical preparation expressing case plan training techniques. This plan should aim to prepare , if possible, to every man to fall, and mitigation of unwanted and desired fertility drop .. Keywords: Zdraví; úraz; pád; pádová technika.; Health; accident; fall; falling techniques . Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Význam výuky pádové techniky jako prevence úrazů v životě člověka

Cílem této bakalářské práce je seznámit veřejnost s významem výuky pádových technik a sestavení metodického plánu nácviku pádových technik. Tento plán by měl mít za cíl připravit pokud možno každého ...

TUREK, Martin
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2012

Komparace cirkadiánní typologie a cirkadiánních rytmů u sportujících adolescentů (hráčů metané) a nesportujících adolescentů
MELUŠOVÁ, Andrea
2012 - Czech
Tato bakalářská práce se zabývá komparací cirkadiánní typologie a cirkadiánních rytmů u sportujících adolescentů (hráčů metané) a nesportujících adolescentů, které se v různých aspektech liší, vzhledem k rozdílnému životnímu stylu, jež může mít následně ve svých důsledcích nepříznivý vliv na zdraví. Cílem práce je přiblížit téma cirkadianní typologie a cirkadiánních rytmů a prokázat jejich význam pro výchovu ke zdraví v souvislosti se zdravým životním stylem. Dalším cílem je snaha porovnat kvalitu života sportujících a nesporujících adolescentů, na základě vlivu fyzické aktivity. Výzkumná část díky dotazníkům cirkadiánní typologie prokazuje existenci jednotlivých cirkadiánních typů a jejich návyky. Na základě získaných informací navrhuje tato bakalářská práce edukační intervenční program pro rozvoj schopností nutných pro hru metané. This bachelor's thesis deals with a comparison of circadian typology and circadian rhythms in groups of sporting adolescents (icestocksport players) and unsporting adolescents, which are in many aspects not the same, because they have different lifestyles, which as a consequence affects their health. The aim of this thesis is to classify circadian typology and circadian rhythms and demonstrate the value of health education including that of a healthy lifestyle. Another matter of interest is trying to compare the quality of life of sporting and unsporting adolescents, depending on physical activity. The research section supported by a questionnaire on circadian typology points to the existence of circadian types and their resulting habits. On the bases of obtained information suggest this thesis an educational interventional program for development of capabilities necessary for playing icestocksport. Keywords: cirkadiánní typologie; cirkadiánní rytmy; metaná; psychosportogram; výchova ke zdraví; zdravý životní styl; circadian typology; circadian rhythms; icestocksport; psychosportsgram; health education; healthy lifestyle Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Komparace cirkadiánní typologie a cirkadiánních rytmů u sportujících adolescentů (hráčů metané) a nesportujících adolescentů

Tato bakalářská práce se zabývá komparací cirkadiánní typologie a cirkadiánních rytmů u sportujících adolescentů (hráčů metané) a nesportujících adolescentů, které se v různých aspektech liší, ...

MELUŠOVÁ, Andrea
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2012

Etické aspekty eutanázie
TSOODOL, Khaliun
2011 - Czech
Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Etické aspekty eutanázie

TSOODOL, Khaliun
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2011

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases