Number of found documents: 5
Published from to

Časopriestorové zvraty v tvorbe Julia Cortázara
Krejčová, Veronika; Poláková, Dora; Škodová, Denisa
2015 - Spanish
As the title may reveal, my work will focus on space-time breakdowns in Julio Cortázar's (1914-1984) oeuvre. This Argentinian writer's work is centered mainly on the fantastic genre, specifically on tales. He is one of the most important representants of this genre in the zone of Río de la Plata, although for the most of his life he lived in Paris, where also many of his works were written. With help of other literary critics and theorists, I will try to define the space-time breakdowns in his creation. Tzvetan Todorov in his The Fantastic: A Structural Approach to a Literary Genre, distinguishes between three main categories: the strange, the fantastic and the marvelous. Another critic, Ana María Barrenechea, in her a little bit more vital theory divides the fantastic into these three categories: the natural, the unnatural and the mixture of both. As an example I will use four of Cortázar's tales. On those, I will apply the mentioned theories, nevertheless I will also point out the possible lack of clarity and obsolescence in them and will try to offer some new alternative solutions. David Roas, Spanish critic of fantastic literature, will be a great help. Is the space or time important in the literature? And what is that Cortázar's Fantastic feeling? I'll try to answer these questions and... Ako už sám názov prezrádza, táto práca pojednáva o problematike zvratov časových a priestorových v tvorbe Julia Cortázara (1914-1984). Tento Argentínsky spisovateľ sa venoval prevažne žánru fantastická poviedka. Radí sa k najdôležitejším predstaviteľom tohto žánru v oblasti Río de la Plata, no veľkú časť života prežil v Paríži, kde aj tvoril. Pomocou rôznych literárnych kritikov a teoretikov sa pokúsim o definíciu časo- priestorových zvratov v jeho tvorbe. Tzvetan Todorov vo svojom diele Úvod do fantastickej literatúry odlišuje tri kategórie fantastickosti: čudné, fantastické a úžasné. Kritička Ana María Barrenechea vo svojej vitálnejšej teórií delí fantastický žáner na tieto tri kategórie: prirodzený, neprirodzený, zmes oboch. Ako príklad nám poslúžia štyri autorove fantastické poviedky, na ktoré následne aplikujem spomínané teórie, no zároveň však poukážem na nejednoznačnosť a zastaranosť teórií a ponúknem nové alternatívne riešenia. Veľkou časťou k tomu prispeje názor španielskeho kritika fantastickej literatúry Davida Roasa. Je čas a priestor v literatúre dôležitý? A čo je to Cortázarov Pocit fantastickosti? Pokúsim sa odpovedať na tieto otázky a inšpirujúc sa teóriou Michaila Bachtina sa pokúsim navrhnúť nový tzv. cortazariánsky chronotop. Nakoniec sa pozrieme na historický vývoj fantastickej... Keywords: Julio Cortázar; zvrat; čas; priestor; fantastická literatura; poviedka; Tzvetan Todorov; zvláštny; fantastický; zázračný; Ana María Barrenechea; normálny; anormálny; David Roas; váhanie; realita; sen; fikcia; Michail Bachtin; chronotop; prirodzený; nadprirodzený; autor; čitateľ; interpretácia; Jaime Alazraki; neofantastický; veda; technológia; smerovanie fantastickej literatúry; Julio Cortázar; breakdown; time; space; fantastic literature; tale; Tzvetan Todorov; strange; extraordinary; fantastic; marvelous; Ana María Barrenechea; normal; anormal; David Roas; hesitation; reality; dream; fiction; Mikhail Bakhtine; chronotope; natural; supernatural; author; reader; interpretation; Jaime Alazraki; neofantastic; science; technology; future of fantastic literature Available in a digital repository NRGL
Časopriestorové zvraty v tvorbe Julia Cortázara

As the title may reveal, my work will focus on space-time breakdowns in Julio Cortázar's (1914-1984) oeuvre. This Argentinian writer's work is centered mainly on the fantastic genre, specifically on ...

Krejčová, Veronika; Poláková, Dora; Škodová, Denisa
Univerzita Karlova, 2015

Identita, minulost a současnost v povídkách o exiliu Maria Benedettiho
Mizzau, Carla; Poláková, Dora; Marešová, Jaroslava
2013 - Spanish
The purpose of this paper is to identify and to highlight the main rhetoric and narrative elements connected to the topic of identity in exile in the work of Uruguayan author Mario Benedetti. We will first analyze the sociopolitical situation in Uruguay as well as South America during the decade of 1970, as well as the consequences and the impact the experience of exile produces in an individual's self-perception Five representative stories, created by this writer during his own exile, are used to deal with various aspects of identity. The focus will be first on the characters' perception and awareness regarding the changes, the everyday habits as well as the anomalous life situation in which they find themselves. We will also discuss how their physical reality reflects a spiritual and irreversible condition due to the extreme drama experienced. Then reference will be made to the habits and values that necessarily go into crisis when, in order to survive under conditions of pressure, a new social and cultural environment is chosen. Finally, we will focus on the individual's sense of belonging to his place of origin, and how it is affected after living for some time in the host country when nostalgia, feelings of guilt, and adaptation to a new socio-cultural environment play a crucial role. Sinopsis El objetivo del presente trabajo es identificar y poner en evidencia los elementos retóricos y narrativos clave y recurrentes relacionados con el problema de la identidad en el marco del exilio en la obra de Mario Benedetti. Para ello, se analizarán tanto el contexto sociopolítico uruguayo y sudamericano de la década de 1970, como las consecuencias y el impacto que genera la situación del exilio en la autopercepción del sujeto. A partir de cinco cuentos representativos creados durante el propio exilio del escritor, se tratarán diferentes aspectos relacionados con el tema de la identidad. En primer lugar, nos enfocaremos en la percepción y en la conciencia de los personajes en cuanto a los cambios, la cotidianeidad y la situación vital anómala en la que se encuentran. En segundo lugar, veremos cómo la realidad corporal de los personajes es reflejo de un cierto estado del alma que se manifiesta como irreversible dado el nivel de dramatismo de las experiencias por ellos vividas. En tercer lugar, haremos referencia a los hábitos y a los valores que, en el sujeto, necesariamente se ponen en crisis dentro un nuevo contexto sociocultural que ha sido elegido bajo condiciones de tensión y en pos de la supervivencia. Por último, se prestará especial atención a la sensación de pertenencia que el sujeto posee... Keywords: Benedetti; exilio; identidad; pertenencia; nostalgia; pasado; presente; cuerpo; patria; realidad; Benedetti; exile; identity; belonging; nostalgia; past; present; body; homeland; reality Available in a digital repository NRGL
Identita, minulost a současnost v povídkách o exiliu Maria Benedettiho

The purpose of this paper is to identify and to highlight the main rhetoric and narrative elements connected to the topic of identity in exile in the work of Uruguayan author Mario Benedetti. We will ...

Mizzau, Carla; Poláková, Dora; Marešová, Jaroslava
Univerzita Karlova, 2013

Ženský svět v díle Maríe Luisy Bombalové
Norocká, Monika; Poláková, Dora; Sánchez Fernández, Juan Antonio
2013 - Spanish
This work examines writing of the Chilean author, M. L. Bombal (1910-1980), one of the first exponents of surrealism in prose in the region of Latin America. The work presents the position of women in the Latin American society of the first half of the 20th century to the reader, and on this background attempts to analyze the feminine world the author creates in her work. It focuses on its heroines and situations they live in and on this basis, investigates different components of their world - matrimony, love, sexual life, dream-like world and their fusion with nature. Another objective of the present work is to put in contrast of the feminine and masculine worlds and to capture the difference between them. It also briefly comments on the problems of feminism and its potential influence on the Bombal's narrative. Keywords: María Luisa Bombal, The House of Mist, The Shrouded Woman, feminine literature, surrealism Tato bakalářská práce se zabývá dílem chilské spisovatelky M. L. Bombalové (1910-1980), jedné z prvních představitelek surrealismu v próze v oblasti Latinské Ameriky. Práce seznamuje čtenáře s postavením ženy v latinskoamerické společnosti první poloviny 20. století a na tomto pozadí se pokouší o analýzu ženského světa, který autorka ve svém díle vytváří. Všímá si jednotlivých hrdinek a situací, do kterých se dostávají, a na základě toho zkoumá různé součásti jejich světa - manželství, lásku, sexuální život, snový svět a spojení s přírodou. Práce má také za cíl postavit do kontrastu svět ženský a mužský a zachytit rozdíly mezi nimi. Krátce se vyjadřuje k problematice feminismu a jeho případnému vlivu na tvorbu M. L. Bombalové. Klíčová slova: María Luisa Bombalová, La última niebla, La amortajada, ženská literatura, surrealismus Keywords: María Luisa Bombalová; La última niebla; La amortajada; ženská literatura; surrealismus; María Luisa Bombal; The House of Mist; The Shrouded Woman; feminine literature; surrealism Available in a digital repository NRGL
Ženský svět v díle Maríe Luisy Bombalové

This work examines writing of the Chilean author, M. L. Bombal (1910-1980), one of the first exponents of surrealism in prose in the region of Latin America. The work presents the position of women in ...

Norocká, Monika; Poláková, Dora; Sánchez Fernández, Juan Antonio
Univerzita Karlova, 2013

Jazyková situace v Baskicku: vliv baskičtiny na kastilštinu
Szorádová, Lucia; Čermák, Petr; Zavadil, Bohumil
2013 - Spanish
The object of the present work is the linguistic situation in the Autonomous Community of the Basque Country. It is divided into two main parts. The first part contains chapters that discuss the linguistic situation in the Basque Country in general. They explain the historical reasons that led to the common status of the two official languages of the territorial unit and then they bring closer the representation in the use of both languages. The second part is devoted to a basque influences on the Spanish in general and on the Spanish used in Basque Country particularly. This section also includes lexical borrowing between the two languages. Predmetom predloženej práce je problematika jazykovej situácie v autonómnom spoločenstve Baskicka. Je rozdelená na dve hlavné časti. Prvá časť obsahuje kapitoly, ktoré pojednávajú o jazykovej situácií v Baskicku všeobecne. Vysvetľujú historické dôvody, ktoré viedli k spoločnému štatútu dvoch úradných jazykov tohto územného celku a následne približujú zastúpenie v používaní oboch jazykov. Druhá časť práce je venovaná konkrétnym vplyvom baskičtiny na španielčinu všeobecne a na španielčinu používanú v Baskicku zvlášť. Táto časť zahŕňa aj lexikálne výpožičky medzi oboma jazykmi. Keywords: jazyková situace v Baskicku; vliv baskičtiny na kastilštinu; lexikální výpůjčky; srovnávání jazyků; fonetické vlivy; morfologické vlivy; syntaktické vlivy; linguistic situation in the Basque Country; influences of Basque on Castilian; lexical borrowing; linguistic comparison; phonetic effects; morphological effects; syntactic effects Available in a digital repository NRGL
Jazyková situace v Baskicku: vliv baskičtiny na kastilštinu

The object of the present work is the linguistic situation in the Autonomous Community of the Basque Country. It is divided into two main parts. The first part contains chapters that discuss the ...

Szorádová, Lucia; Čermák, Petr; Zavadil, Bohumil
Univerzita Karlova, 2013

Javier Marías a Juan José Millás: porovnání Todas las almas a El desorden de tu nombre
Kočová, Linda; Sánchez Fernández, Juan Antonio; Poláková, Dora
2011 - Spanish
The main objective of my thesis was to analyze the two works mentioned above. I tried to perform the analysis of both novels and discover the possible relations and similitudes. What unites them and where are the differences? The first chapter is dedicated to an overview of the Spanish novel of the 20th century and covers the milestones that marked the history of the contemporary Spanish novel since the Generation of '98, Camilo José Cela, Juan Goytisolo, ending with the generation coming after 1975. The next chapter focuses on the Generation of Javier Marías and José Millás and writers who have published after 1975. I also dedicated some pages to the theory of literature and the literary terms I employ in the course of the thesis. It is an attempt to theoretically explain the terms Postmodernism and Immorality and the reason why they are used in the thesis. In the third chapter, I carried out a comparison of the lives of J. Marías and J.J. Millás in order to discover what they have in common and in what ways they are different. Then, I continued with the analysis of their works where I took into account their language and fictional characters as much as the historic context of their novels. As I have already stated, concerning the "obsessions" of the writers, the environment where they were raised plays... V bakalářské práci jsem se zabývala porovnáním již zmíněných děl dvou současných španělských autorů, Javiera Maríase a Juana Josého Milláse. V první řadě jsem se pokusila o krátký nástin španělské novely 20. století, vybrala jsem několik význačných autorů, kteří podle mého soudu nejvíce ovlivnili současnou španělskou prózu. Následoval stručný přehled autorů/současníků, kteří spadají do příslušné generace Javiera Maríase a J. J. Milláse. Věnovala jsem rovněž několik kapitol teoretickému vysvětlení pojmů Postmodernismus a Imoralismus, které jsou zásadní pro analýzu obou děl. Obě analyzovaná díla jsem se pokusila porovanat, přičemž jsem se zaměřila na již zmíněnou, imorálnost, postavy a jazyk. Došla jsem k závěru, že díla mají řadu styčných bodů, především podobnost postav. Vždy se jedná o muže ve středních letech, který je dobře finančně i společensky situován, avšak není se svým životem spokojen. I přes respekt ostatních postav, se cítí prázdný a jeho existence nemá smysl. Ze svého všedního života se snaží vymanit pomocí imorálního chování, jež mu umožňuje nacházet nové milenky a zpestřit mu tak život. Hlavní hrdinové nedělají nic pro změnu, nebojují proti společnosti, vlastně se nepokoušejí o nic, co by je stálo úsilí. Ať už hovoříme o Juliovi, El desorden de tu nombre, nebo o bezejmeném "Španělovi", Todas... Keywords: Javier Marías; Todas las almas; Juan José Millás; El desorden de tu nombre; La posmodernidad; La amoralidad; Javier Marías; All Souls; Juan José Millás; The Disorder of Your Name; Postmodernism and Immorality Available in a digital repository NRGL
Javier Marías a Juan José Millás: porovnání Todas las almas a El desorden de tu nombre

The main objective of my thesis was to analyze the two works mentioned above. I tried to perform the analysis of both novels and discover the possible relations and similitudes. What unites them and ...

Kočová, Linda; Sánchez Fernández, Juan Antonio; Poláková, Dora
Univerzita Karlova, 2011

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases