Number of found documents: 214
Published from to

Galantnost v raných dramatech Pierra Corneille
Vendlová, Johana; Šuman, Záviš; Pohorský, Aleš
2022 - French
This bachelor thesis deals with gallantry in selected early plays of Pierre Corneille's comic genre. The aim of the thesis is to reveal gallant components in the given plays, to approach the circumstances of their involvement in dramaturgy and to describe their influence on comedy. The first part is devoted to the conceptualization of gallantry as a sociocultural and a literary category, considering its origin and influences from the Middle Ages to the seventeenth century. The description of these influences is necessary to understand the semantic permeability of this category, which gained many meanings during its development and reached their opposition, which significantly influences the gallant doctrine of classicist society, and thus the Corneille's audience. The second part analyzes concrete gallant components in selected comedies, whose corpus is divided into two parts: comedy of the thirties, Mélite and La Veuve, and comedy of the forties, Le Menteur and La Suite du Menteur. Each unit is achieved by a discussion summarizing the most important characteristics of the poet's style, the use of gallantry and the comedy of the decade, which allows them to be compared with each other. The focus is particularly on the development of the poet's style regarding the perspective of contemporary... Tato bakalářská práce se zabývá galantností ve vybraných raných dramatech Pierra Corneille komického žánru. Cílem práce je identifikovat galantní prvky v daných hrách, přiblížit okolnosti jejich zapojení do dramaturgie a popsat jejich vliv na komično. První část je věnována konceptualizaci galantnosti jako sociokulturní a následně i literární kategorie s přihlédnutím k jejímu původu a vlivům od středověku po sedmnácté století. Popis těchto vlivů je nezbytný pro pochopení sémantické propustnosti a tvárlivosti dané kategorie, jež během svého vývoje nabyla mnoha, dokonce i protichůdných významů, což významně ovlivňuje galantní doktrínu klasicistní společnosti, a tedy také corneillovského publika. Druhá část rozebírá vybrané galantní prvky ve zvolených komediích, jejichž korpus je rozdělen na dva celky: komedie třicátých let, Mélite a La Veuve, a komedie čtyřicátých let, Le Menteur a La Suite du Menteur. Každý celek je zakončen diskusí shrnující nejvýznamnější charakteristiky autorské poetiky, užití galantnosti a komična dané dekády, jež umožňuje jejich vzájemné srovnání. Pozornost je soustředěna zejména na vývoj básníkova stylu s ohledem na perspektivu dobového publika. Metodologie se opírá o endogenní přístup k fenoménům literární historie, z nějž vychází řada předních odborníků jako jsou Alain... Keywords: Pierre Corneille|classicisme|galanterie|dramaturgie|stylistique; Pierre Corneille|Classicism|Gallantry|Dramaturgy|Stylistics Available in a digital repository NRGL
Galantnost v raných dramatech Pierra Corneille

This bachelor thesis deals with gallantry in selected early plays of Pierre Corneille's comic genre. The aim of the thesis is to reveal gallant components in the given plays, to approach the ...

Vendlová, Johana; Šuman, Záviš; Pohorský, Aleš
Univerzita Karlova, 2022

Svět "tam dole" Obraz pracující třídy v Místu Annie Ernaux a Návratu do Remeše Didiera Eribona
Strand, Matylda; Voldřichová - Beránková, Eva; Šuman, Záviš
2022 - French
The thesis analyses the portrayal of the working class in two texts: A Man's Place by Annie Ernaux and Returning to Reims by Didier Eribon. Both texts draw heavily on the thought of the French sociologist Pierre Bourdieu, and the thesis thus summarises concepts central to the interpretation of the selected works. Given its position at the intersection of literature and sociology, one chapter is devoted to the question of genre as an indicator of the possible modes of reading. Both texts aim to describe a collective, a social class, but Eribon and Ernaux each choose a radically different literary strategy. Through this personal journey, the narrators attempt to restate the image of the social class from which they originate. The description of the working class is not reduced to economic differences as sociocultural differences are emphasized. The themes raised by the texts extend well beyond the literary field: the description of the marginalized subject is deemed a political act. Bakalářská práce se zabývá literárním obrazem nižší sociální třídy ve dvou dílech: Místu autorky Annie Ernaux a Návratu do Remeše Didiera Eribona. Oba texty se silně opírají o myšlení francouzského sociologa Pierra Bourdieu, práce tedy shrnuje koncepty stěžejní pro interpretaci vybraných děl. Vzhledem k pozici na pomezí literatury a sociologie je jedna z kapitol věnována otázce žánru jakožto indikátoru možností čtení. Cílem obou textů je popsat kolektiv, celou sociální třídu, avšak Eribon a Ernaux volí každý jinou literární strategii. Vypravěči se pokoušejí restituovat obraz sociální třídy, z níž pocházejí, a přiblížit se tak rodnému prostředí. Popis pracující třídy není redukován na ekonomické rozdíly, ale jsou akcentovány diference sociokulturní. Působnost textů se neomezuje na literární scénu: popis marginalizovaného subjektu je politickým aktem. Keywords: Francouzská literatura|sociologické čtení literatury|Pierre Bourdieu|autobiografie|Annie Ernaux|Didier Eribon; French literature|sociological reading of literature|Pierre Bourdieu|autobiography|Annie Ernaux|Didier Eribon Available in a digital repository NRGL
Svět "tam dole" Obraz pracující třídy v Místu Annie Ernaux a Návratu do Remeše Didiera Eribona

The thesis analyses the portrayal of the working class in two texts: A Man's Place by Annie Ernaux and Returning to Reims by Didier Eribon. Both texts draw heavily on the thought of the French ...

Strand, Matylda; Voldřichová - Beránková, Eva; Šuman, Záviš
Univerzita Karlova, 2022

Svolení: Vzniká nový literární žánr?
Klímová, Aneta; Voldřichová - Beránková, Eva; Mengozzi, Chiara
2022 - French
The purpose of this bachelor thesis is to analyse the literary genre of Consent in order to determine whether it represents an emerging genre. Vanessa Springora's Consent is an autobiographical book that is part of the French version of the #MeToo movement, #balancetonporc. After three decades of silence, the author denounces the hold that writer Gabriel Matzneff had on her, both in her personal life and in his books. An autobiographical book, Consent does not fit into any of the traditional literary genres. In order to determine its literary genre, this thesis analyses Consent from the point of view of different autobiographical genres. It draws from the contemporary trends analysed in Dominique Viart and Bruno Vercier's methodological book La littérature française au present : Héritage, modernité, mutations. Cílem této bakalářské práce je analyzovat literární žánr Svolení a zjistit, zda se jedná o nově vznikající žánr. Svolení Vanessy Springory je autobiografická kniha, která se zapsala do francouzské verze hnutí #MeToo, #balancetonporc. Autorka v ní po třech desetiletích mlčení odsuzuje moc, kterou nad ní měl Gabriel Matzneff jak v osobním rovině, tak v jeho knihách. Svolení je autobiografickou knihou, která nezapadá do žádného z tradičních literárních žánrů. Aby bylo možné určit literární žánr, zkoumá tato práce Svolení z hlediska různých autobiografických žánrů. Vychází přitom ze současných tendencí analyzovaných v metodologické knize La littérature française au présent : Héritage, modernité, mutations, kterou napsali Dominique Viart a Bruno Vercier. Keywords: littérature française|Vanessa Springora|Gabriel Matzneff|genre littéraire|polémique #MeToo|littérature contemporaine; French literature|Vanessa Springora|Gabriel Matzneff|literary genre|#MeToo polemic|contemporary literature Available in a digital repository NRGL
Svolení: Vzniká nový literární žánr?

The purpose of this bachelor thesis is to analyse the literary genre of Consent in order to determine whether it represents an emerging genre. Vanessa Springora's Consent is an autobiographical book ...

Klímová, Aneta; Voldřichová - Beránková, Eva; Mengozzi, Chiara
Univerzita Karlova, 2022

Postavení a zvláštnosti francouzštiny na území Francouzské Guyany
Houšková, Nela; Mudrochová, Radka; Janišová, Míla
2022 - French
French Guiana is an overseas territory of France situated in South America. Owing to the presence of Indian, Creole or Asian language families, Guiana is really linguistically interesting. This bachelor thesis primarily deals with specifics of the variety of French language, in spoken and written form, employed on the territory of French Guiana. This overseas department of France is very attractive because of their plurilingualism and all these languages influence the local variety of French. On the basis of a sociolinguistic survey I compare the local variety with the variety of French language employed in Metropolitan France. The survey is divided into 3 major parts, each one focusing on one linguistics discipline : semantics of words, lexicology and pragmatic. For the survey, I also created corpus of words which compares their sense in each variety. I found as well the words of corpus in 6 dictionaries to show their preferences of one variety. The thesis contains the theoretical part and practical part, empiric as well, which is a sociolinguistic survey mentioned above. The theoretical part introduces to readers historical, linguistics and cultural context of French Guiana, moreover it describes the specificities of "guyanese french". In my thesis I proved that there are noticeable linguistic... Francouzská Guyana je zámořské území náležící Francii, které leží v Jižní Americe, čímž je velice zajímavé pro svou jazykovou různorodost indiánských, kreolských nebo asijských jazykových skupin. Bakalářská práce se především zaměřuje na specifičnosti variety francouzského jazyka v mluvené a psané formě na území Francouzské Guyany. Toto zámořské území Francie poutá především svojí vícejazyčností, která na území panuje a ovlivňuje místní francouzštinu. Na základě sociolingvistického průzkumu jí porovnáváme s varietou francouzštiny užívanou na evropském území Francie. Průzkum je rozdělený do tří častí, každá se zabývá jednou lingvistickou disciplínou : sémantikou, lexikologií a pragmatikou. Vytvořili jsem si též pro výzkum korpus slov, který porovnává jejich významy mezi těmito dvěma varietami. Slova z korpusu si též hledáme v 6 slovnících, abychom ukázali, které varietě francouzštiny je každý slovník více nakloněný. Práce je rozdělena na teoretickou část a praktickou, neboli empirickou, obsahující výše popsaný sociolingvistický průzkum. Teoretická část práce představuje čtenářům nejen historii, jazykovou a kulturní situaci ve Francouzské Guyaně, ale též popisuje specifičnosti místní francouzštiny. Pomocí této studie jsme viditelně ukázali, že lingvistické rozdíly mezi varietou francouzštiny ve... Keywords: varieta francouzštiny|zámořské území Francie|kolonie|Francouzská Guyana|frankofonie; french variety|Overseas France|colony|French Guiana|francophony Available in a digital repository NRGL
Postavení a zvláštnosti francouzštiny na území Francouzské Guyany

French Guiana is an overseas territory of France situated in South America. Owing to the presence of Indian, Creole or Asian language families, Guiana is really linguistically interesting. This ...

Houšková, Nela; Mudrochová, Radka; Janišová, Míla
Univerzita Karlova, 2022

Překlady současných frankofonních autorů do českého jazyka od roku 1989
Stehlíková, Sára; Fučíková, Milena; Listíková, Renáta
2022 - French
Keywords: Literatura; román; Kanada; Karibik; 1989; Literature; novel; Canada; the Caribbean; 1989 Available in a digital repository NRGL
Překlady současných frankofonních autorů do českého jazyka od roku 1989

Stehlíková, Sára; Fučíková, Milena; Listíková, Renáta
Univerzita Karlova, 2022

Mýtus ve francouzské klasicistní tragédii a v próze symbolistů.
Loskot, Tomáš; Listíková, Renáta; Ébert-Zeminová, Catherine
2021 - French
This thesis deals with how a myth is approached and treated by two different literary movements, namely the classicism and the symbolism. The main aim of this thesis is to compare the shift of meaning and function of the myth in its literary renditions. The works on which we will try to demonstrate these differences are Phèdre by Jean Racine as for the classical movement, and Thésée by André Gide as for the symbolist movement. The thesis poses questions regarding the purpose of these respective literary interpretations and centres around the hypothesis that the classical work focuses on inspiring terror and pity, while the myth as treated by the symbolists seems to serve rather as a dialogue with oneself. Moreover, symbolists perceive the myth's archetypal content to be more suitable in expressing the essential, in accordance with the philosophy of Arthur Schopenhauer, while the classical period is much more preoccupied with Antiquity and follows strictly the rules as established in Aristotle's Poetics. The theoretical part of the thesis concentrates on the definition and delimitation of the keywords, as well as describing the different kinds of myths. It also gives a brief outline of the respective literary movements. The analytical part deals with what the authors wanted to express through the... Résumé práce v češtině Tato práce se zabývá fenoménem mýtu ve francouzské literatuře, jmenovitě ve francouzském klasicismu a symbolismu. Konkrétně se pak věnuje dílům Phèdre od Jeana Racina a Thésée od André Gidea. Mezi hlavní cíle práce patří analýza toho, jak představitelé těchto dvou literárních směrů používají mýtus ve svých dílech, co tím chtějí vyjádřit a proč to vůbec dělají. Dalším cílem této práce bylo porovnat, jak se tato literární verze mýtu liší od jeho původní podoby. Aby bylo možné odpovědět na tyto otázky, bylo nutné vymezit jak pojem mýtus, tak pojmy symbol, alegorie, metafora a archetyp. První kapitola se tedy věnuje definici, vymezení a struktuře mýtu v obecném slova smyslu, ale také jeho různým druhům. Prvním z těchto druhů byly mýty a náboženství lidí ze starší i z mladší doby kamenné, na kterých jsme ukázali počátky mýtu v lidské kultuře a také to, jak mýtus vypadá v praxi. Druhý z těchto druhů, které jsme zkoumali, je mýtus Řeků. Ten byl pro naši analýzu nejdůležitější, neboť jak Racine, tak Gide se ve svých dílech věnují právě řeckému typu mýtu. V této podkapitole je také popsán zlom v chápání slova mýtus - původní význam, dle kterého byl mýtus chápán jako něco veskrze pravdivého a posvátného, pozbývá své vážnosti a je vzdělanou společností napříště chápán jako něco neuvěřitelného,... Keywords: le mythe; le symbole; l'allégorie; la métaphore; l'archétype; le classicisme; le symbolisme; Jean Racine; André Gide; Thésée; Phèdre; myth; symbol; allegory; metaphor; archetype; classicism; symbolism; Jean Racine; André Gide; Thésée; Phèdre Available in a digital repository NRGL
Mýtus ve francouzské klasicistní tragédii a v próze symbolistů.

This thesis deals with how a myth is approached and treated by two different literary movements, namely the classicism and the symbolism. The main aim of this thesis is to compare the shift of meaning ...

Loskot, Tomáš; Listíková, Renáta; Ébert-Zeminová, Catherine
Univerzita Karlova, 2021

Romantické drama Victora Huga
Benešová, Petra; Listíková, Renáta; Fučíková, Milena
2021 - French
Keywords: romantické drama; V. Hugo; romantismus; Hernani; Ruy Blas; romantic drama; V. Hugo; Romanticism; Hernani; Ruy Blas Available in a digital repository NRGL
Romantické drama Victora Huga

Benešová, Petra; Listíková, Renáta; Fučíková, Milena
Univerzita Karlova, 2021

FRANCOUZSKÉ KRYPTOJAZYKY SE ZAMĚŘENÍM NA "LANGUE DES OISEAUX"
Vranková, Eliška; Jančík, Jiří; Listíková, Renáta
2021 - French
This bachelor thesis focuses on a sociolinguistic theme concerning the problematic of french cryptolanguages and choses la Langue des Oiseaux as a representative of cryptolanguages to analyse in more detail. The topic is described in relation to two disciplines whose principes create the basis of the chosen cryptolanguage - sociolinguistics and general linguistics. The thesis explains the exact position of the cryptolanguages in the diasystem, presents relevant social groups, describes many of the linguistic features most used for encryption, deals with the topic of slang/argot and offers a summary of the cryptolanguages, dividing them into two groups - major and minor french slang/argot representatives. There are five major representatives : largonji, louchebem, cadogan, verlan and javanais, and several minor representatives, among which we find the language of children, the language of SMS, the jargon of the professions or la Langue des Oiseaux. The last mentioned representative is dedicated an entire chapter in order to reveal its origins, the motivation for its creation and its history of use from the past to the present. The second part of the thesis is more practical, it explains the relationship between la Langue des Oiseaux and alchemy, offers a linguistic description of this hermetic... Tato bakalářská práce je zaměřená na sociolingvistické téma týkající se problematiky francouzských kryptojazyků a detailněji se v popisu věnuje Langue des Oiseaux jakožto jednoho konkrétního zástupce. Toto téma je popsáno ve vztahu ke dvěma oborům, jejichž principy tvoří základ kryptomluvy - sociolingvistika a obecná lingvistika. Bakalářská práce ukotvuje přesnou pozici kryptojazyků v diasystému francouzského jazyka, představuje sociální skupiny, kterých se užívání argotu a kryptojazyků týká, popisuje mnoho lingvistických fenoménů, které jsou nejčastěji používány pro šifrování, zabývá se otázkou argotu a nabízí přehled kryptojazyků, které rozděluje do dvou skupin - hlavní a vedlejší představitele francouzského argotu. Těch hlavních představitelů je pět : largonji, louchebem, cadogan, verlan a javanais. Mezi vedlejšími představiteli najdeme například tajný jazyk dětí, SMS jazyk, žargon profesí nebo Langue des Oiseaux, kterému je věnována celá kapitola. Tato práce odhalí jeho původ, motivaci pro jeho vznik a historii jeho užívání od minulosti po současnost. Druhá část práce je praktičtější, vysvětluje vztah mezi Langue des Oiseaux a alchymií, nabízí lingvistický popis tohoto hermetického jazyka, popisuje principy tvorby a jeho fungování a uvádí konkrétní příklady jeho rozkódování. Text práce... Keywords: diasystém francouzštiny; kryptojazyky; sociální variace; šifrování; langue des oiseaux; diasystem of french; cryptolanguages; social variation; encryption; langue des oiseaux Available in a digital repository NRGL
FRANCOUZSKÉ KRYPTOJAZYKY SE ZAMĚŘENÍM NA "LANGUE DES OISEAUX"

This bachelor thesis focuses on a sociolinguistic theme concerning the problematic of french cryptolanguages and choses la Langue des Oiseaux as a representative of cryptolanguages to analyse in more ...

Vranková, Eliška; Jančík, Jiří; Listíková, Renáta
Univerzita Karlova, 2021

Hledání ženské identity v rurálním románu
Roglová, Viktorie; Mengozzi, Chiara; Voldřichová - Beránková, Eva
2021 - French
This thesis deals with the phenomenon of French-Canadian literature, the rural novel, from the point of view of the author Germaine Guèvremont. The aim of the thesis is to reveal how the literary genre helped the Quebec women to create their propre literary tradition, how they managed to open purely women topics within this specific genre and how this helped to define their identity. The first part clarifies the origin of the genre based on the nationalist ideology and the traditional values such as native land, family, and religion. These values were associated with the French-Canadian identity as well as they defined the social hierarchy which placed women into inferior position in the society. The second part examines the social status of women in Quebec at the time of the biggest popularity of the genre. In this part, women are also shown as the protagonists of the novels, as well as the bearers of the female literary tradition. The third and last part is dedicated to the analysis of Germaine Guèvremont's novels, Le Survenant and Marie- Didace. It focuses on the characteristics of the female characters as individuals, the narrative and language devices, and finally on the topics such as marriage, friendship between women and motherhood. Tato bakalářská práce se zabývá fenoménem kanadské frankofonní literatury, tzv. rurálním románem, v pojetí autorky Germaine Guèvremont. Cílem práce je odhalit, jakým způsobem pomohl tento žánr quebeckým ženám ve vytvoření vlastní ženské literární tradice, jakým způsobem v rámci tohoto specifického žánru otevíraly ryze ženská témata a jak jim toto pomohlo definovat svou identitu. V první části je objasněn samotný původ tohoto žánru vycházejícího z nacionalistické ideologie opírající se o tradiční hodnoty jako je rodná zem, rodina a náboženství. Právě tyto hodnoty byly spojovány s frankokanadskou národní identitou, jakožto byly i určovatelem společenské hierarchie, jež stavěla ženy do podřazené pozice. Druhá část pohlíží na postavení žen v Quebecu v době největší popularity žánru. V této části jsou zároveň ženy přiblíženy jako románové postavy a posléze jako nositelky ženské literární tradice. Třetí a poslední část je věnována analýze románů Germaine Guèvremont, Le Survenant a Marie-Didace. Pozornost je soustředěna na charakteristiku jednotlivých ženských postav, narativní a jazykové prostředky, a nakonec na témata, jako je manželství, ženské přátelství a mateřství. Keywords: identité|femmes|roman du terroir|Québec|Guèvremont; identity|female|rural novel|Québec|Guèvremont Available in a digital repository NRGL
Hledání ženské identity v rurálním románu

This thesis deals with the phenomenon of French-Canadian literature, the rural novel, from the point of view of the author Germaine Guèvremont. The aim of the thesis is to reveal how the literary ...

Roglová, Viktorie; Mengozzi, Chiara; Voldřichová - Beránková, Eva
Univerzita Karlova, 2021

Québecismy v současné francouzštině a jejich percepce ve Francii
Šurabová, Zuzana; Mudrochová, Radka; Nádvorníková, Olga
2021 - French
This bachelor's thesis studies the vocabulary in the territory of today's Quebec based on the metalinguistic corpus created from the dictionary of Quebecian expressions Le dictionnaire des québécismes. The thesis is divided into two main units, the theoretical part and practical research. After Quebec and its historical development are presented and put into context, the thesis focuses on the linguistic situation in today's Quebec. First, Quebecisms are defined according to scientific literature dealing with linguistic phenomena in this territory. After that, a corpus of terms is created based on a selected dictionary. Terms that are not contributive for this thesis are subsequently eliminated. The final part of this thesis presents a research carried out in the form of a questionnaire, through which the native speakers' knowledge of selected Quebecisms is described. Práce se zabývá studiem lexika na území dnešního Québeku, a to na základě metalingvistického korpusu, který je vytvořený podle údajů vycházejících ze slovníku quebeckých výrazů Dictionnaire des expressions québécoises. Bakalářská práce je rozdělená do dvou hlavních celků, teoretické části a praktického výzkumu. Poté, co je Québec a jeho historický vývoj představen a uveden do kontextu, se práce zaměřuje na jazykovou situaci v dnešním Québeku. Podle odborné literatury, která se zabývá lingvistickými otázkami na tomto území, jsou quebecismy obecně definovány. Následně je vytvořen korpus slov vycházející z vybraného slovníku. Z tohoto korpusu jsou dále vyřazeny výrazy, které nejsou přínosné pro tuto práci. V poslední části předložené práce je zrealizovaný výzkum v podobě dotazníku, prostřednictvím kterého je popsána znalost vybraných quebecismů ze strany rodilých mluvčích. Keywords: québecismus|Québek|dotazník|québecká francouzština|sociolingvistika; Quebecism|Quebec|questionnaire|Quebec French|sociolinguistic Available in a digital repository NRGL
Québecismy v současné francouzštině a jejich percepce ve Francii

This bachelor's thesis studies the vocabulary in the territory of today's Quebec based on the metalinguistic corpus created from the dictionary of Quebecian expressions Le dictionnaire des ...

Šurabová, Zuzana; Mudrochová, Radka; Nádvorníková, Olga
Univerzita Karlova, 2021

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases