Number of found documents: 1974
Published from to

Kauzalita ve vícerozměrných časových řadách
Kusenda, Ondrej; Pešta, Michal; Cipra, Tomáš
2022 - Slovak
The bachelor thesis describes causality in multiple time series. Mul- tiple time series are formulated by using vector autoregressive models (VAR). The general properties of the VAR model are defined in the thesis . Model cre- ation involves VAR order selection, estimation of its parameters and checking the properties of the VAR model. The basic concepts of the Granger and instan- taneous Granger causality and theorems for the classification of these relations are defined in the thesis. Tests for the Granger and instantaneous Granger causality are described on suitable models. Subsequently, theoretical knowledge is applied to real data, which are available in the database in the program R. The practical part of the bachelor thesis is performed in the program R. 1 Bakalárska práca popisuje kauzalitu vo viacrozmerných časových radoch. Viacrozmerné časové rady sú vyjadrené pomocou vektorových au- toregresných modelov (VAR), pričom sú popísané základné vlastnosti mod- elov VAR. Tvorba modelu zah'rňa určenie stupňa modelu VAR, odhadnutie jeho parametrov a diagnostiku vlastností modelu VAR. V práci sú zadefino- vané základné pojmy Grangerovej a okamžitej Grangerovej kauzality a vety na klasifikáciu týchto vzťahov. Na vhodných modeloch je popísané testovanie Grangerovej a okamžitej Grangerovej kauzality. Následne sú teoretické poz- natky aplikované na reálne dáta vybraté z databázy programu R. Praktická časť bakalárskej práce je spracovaná v programe R. 1 Keywords: Grangerova kauzalita|vícerozměrné časové řady|vektorová autoregrese; Granger causality|multiple time series|vector autoregression Available in a digital repository NRGL
Kauzalita ve vícerozměrných časových řadách

The bachelor thesis describes causality in multiple time series. Mul- tiple time series are formulated by using vector autoregressive models (VAR). The general properties of the VAR model are defined ...

Kusenda, Ondrej; Pešta, Michal; Cipra, Tomáš
Univerzita Karlova, 2022

Matematické duely a truely
Matis, Anton; Slavík, Antonín; Staněk, Jakub
2022 - Slovak
The bachelor thesis describes and analyzes a game in which two or three players compete against each other with the task of eliminating opponents. The game has several variants, which differ in the specified rules. The aim of the work is to review the optimal strategy and calculate the probabilities of success for individual players. 1 Bakalárska práca popisuje a analyzuje hru, v ktorej proti sebe súperia dvaja alebo traja hráči s úlohou eliminovať protivníkov. Hra má rôzne va- rianty, ktoré sa líšia zadanými pravidlami. Cieľom práce je preskúmanie optimálnej stratégie a analytické vyrátanie pravdepodobnosti úspechu jed- notlivých hráčov za daných pravidiel. 1 Keywords: duel|truel|stratégia|pravdepodobnosť výhry; duel|truel|strategy|winning probabilty Available in a digital repository NRGL
Matematické duely a truely

The bachelor thesis describes and analyzes a game in which two or three players compete against each other with the task of eliminating opponents. The game has several variants, which differ in the ...

Matis, Anton; Slavík, Antonín; Staněk, Jakub
Univerzita Karlova, 2022

VLIV RODINNÝCH A SOCIÁLNÍCH FAKTORŮ NA DOSAŽENÉ VZDĚLÁNÍ
Toráčová, Emma; Strouhal, Martin; Koťa, Jaroslav
2022 - Slovak
The aim of the bachelor's thesis is a detailed analysis of family and social factors that contribute significantly to the amount of education a person has attained. The primary focus of the thesis is on the family, the socio-economic environment of the family or the education of the parents, which I consider to be the most relevant in the question of influence on educational attainment. Among the secondary, additional factors, the thesis mentions social influence as a part of a person's life in the school or extended family environment. In addition to immediate family members, parents in particular, the views and attitudes of peers, friends, relatives, as well as the school, also influence a person to no small extent. The theoretical part of the thesis deals with the family, as the basic structure unit of human socialisation, from different perspectives. It discusses the distinctiveness of each family's socio-economic environment and the capital that is given and forwarded to its offsprings. Parents are the main factor in the family environment who are involved in their children's educational success, which is confirmed and further analysed by the theories contained in this section of the thesis. Last but not least, the conclusion of the theoretical part of the thesis discusses the role of the... Predmetom bakalárskej práce je podrobná analýza rodinných a sociálnych faktorov, ktoré sa významnou mierou podieľajú na výške dosiahnutého vzdelania človeka. Primárna pozornost práce je venovaná rodine, socioekonomickému prostrediu rodiny či vzdelaniu rodičom, ktoré považujem za najpodstatnejšie v otázke vplyvu na vzdelanie. Medzi sekundárne, vedľajšie činitele sa v práci uvádzajú sociálne vplyvy ako súčasť života človeka v prostredí školy či širšej rodiny. Okrem najbližších členov rodiny, teda najmä rodičov, pôsobia na človeka v nemalej miere taktiež názory a postoje rovesníkov, kamarátov, príbuzných, ale aj školy. Teoretická časť práce sa zaoberá rodinou, ako základnou stavebnou jednotkou socializácie človeka, z rôznych uhľov pohľadu. Rozoberá odlišnosť socioekonomického prostredia každej rodiny a jej kapitál, ktorý predáva potomkom. Rodičia sú v rodinnom prostredí hlavnými aktérmi, ktorí sa podieľajú na úspešnosti vo vzdelaní svojich detí, čo potvrdzujú a ďalej analyzujú teórie obsiahnuté v tejto časti práce. V neposlednom rade sa záver teoretickej časti práce venuje roli vplyvu sociálneho okolia podloženú teóriami významných autorov. Uvedené prípadové štúdie v praktickej časti vo veľkej miere potvrdzujú tvrdenia a teórie autorov z predchádzajúcej časti práce. Pri výbere jedincov a následnej... Keywords: Vzdelanie|rodina|sociálne činitele|socioekonomické prostredie|sociálne znevýhodnenie; Education|family|social factors|socio-economic environment|social disadvantage Available in a digital repository NRGL
VLIV RODINNÝCH A SOCIÁLNÍCH FAKTORŮ NA DOSAŽENÉ VZDĚLÁNÍ

The aim of the bachelor's thesis is a detailed analysis of family and social factors that contribute significantly to the amount of education a person has attained. The primary focus of the thesis is ...

Toráčová, Emma; Strouhal, Martin; Koťa, Jaroslav
Univerzita Karlova, 2022

Testy nezávislosti v kontingenčních tabulkách
Gažová, Miroslava; Omelka, Marek; Vávra, Jan
2022 - Slovak
This thesis deals with the problem of independence testing between two discrete ran- dom variables. At first, we define contingency table and the basic notations in the context of independence tests. We describe the most commonly used tests in this field. Next, we present the U-statistics Permutation test of independence (USP), which was first presen- ted by authors T.B.Berrett and R.J.Samworth (2021). In the next section, we focus in better detail on fourfold contingency tables and corresponding problem of testing for the equality of parameters from two independent binomial distributions. In the end, we apply the tests on the real data using the R enviroment. 1 Táto práca sa zaoberá problémom testovania nezávislosti dvoch diskrétnych náhod- ných veličín. Najprv definujeme kontingenčnú tabuľku a základné značenia v kontexte testov nezávislosti. Popíšeme najčastejšie používané testy v tejto oblasti. Následne pred- stavíme USP test nezávislosti, ktorý bol prvý krát predstavený autormi T.B.Berrett a R.J.Samworth (2021). V ďalšej kapitole sa podrobnejšie zameriame na štvorpoľné kon- tingenčné tabuľky a s nimi súvisiaci problém testovania zhody parametrov z dvoch ne- závislých binomických rozdelení. Na konci aplikujeme testy na reálne dáta s využitím prostredia R. 1 Keywords: chi-kvadrát test nezávisosti|kontingenčné tabuľky|štvorpoľné tabuľky|testy nezávislosti|USP test; contingency tables|fourfold tables|chi-squared test|tests of independence|USP test Available in a digital repository NRGL
Testy nezávislosti v kontingenčních tabulkách

This thesis deals with the problem of independence testing between two discrete ran- dom variables. At first, we define contingency table and the basic notations in the context of independence tests. ...

Gažová, Miroslava; Omelka, Marek; Vávra, Jan
Univerzita Karlova, 2022

Vektorová autoregrese
Jelenčiak, Jakub; Cipra, Tomáš; Prášková, Zuzana
2022 - Slovak
Vector autoregression model VAR belongs to the most used multiple time series models mainly in field of financial econometrics. The main role of this text is to survey basic theory of VAR models and to illustrate application of theory on real data. At first the properties of multiple time series and basic linear models are described. Then we focus on the VAR model, more specifically on its description, construction and application. In the construction subsection our primary focus is on the order identification, model estimation by OLS method and diagnostics. In the diagnostics basic assumptions of the model are checked, more specifically stationarity, correlation of the residuals and normality. In applications we focus on explanation and description of Granger causality. In the last section previously described theory is applicated on real data in two examples. On them we illustrate construction of the VAR model. Furthermore, in the second example we also analyze causality and discuss the results. 1 Vektorový autoregresný model VAR patrí medzi najpoužívanejšie viacrovnicové mo- dely hlavne v oblasti finančnej ekonometrie. Hlavnou úlohou tejto práce je spracovanie základnej teórie VAR modelov a ilustrácia aplikácie teórie na reálnych dátach. Na za- čiatku práce popíšeme vlastnosti viacrozmerných časových radov a uvedieme k nim zá- kladné lineárne modely. Následne sa podrobne venujeme modelu VAR, a to jeho popisu, konštrukcii a aplikácii. V konštrukcii sa zameriavame hlavne na identifikáciu rádu, odhad modelu pomocou OLS metódy a diagnostiku. V rámci diagnostiky overujeme základné predpoklady modelu, a to stacionaritu, nekorelovanosť rezíduí a normalitu. V aplikácii sa zameriavame hlavne na popis a vysvetlenie Grangerovej kauzality. V poslednej časti aplikujeme zavedenú teóriu na reálne dáta v dvoch príkladoch. Ilustrujeme na nich kon- štrukciu modelu VAR. V druhom príklade navyše analyzujeme kauzalitu a diskutujeme nadobudnuté výsledky. 1 Keywords: vektorová autoregrese|VAR|soustava ekonometrických rovnic; vector autoregression|VAR|system of econometric equations Available in a digital repository NRGL
Vektorová autoregrese

Vector autoregression model VAR belongs to the most used multiple time series models mainly in field of financial econometrics. The main role of this text is to survey basic theory of VAR models and ...

Jelenčiak, Jakub; Cipra, Tomáš; Prášková, Zuzana
Univerzita Karlova, 2022

Předpovídání úmrtnosti: Vybrané pojistněmatematické aplikace
Hric, Patrik; Hendrych, Radek; Mazurová, Lucie
2022 - Slovak
This thesis deals with calculation of solvency capital requirement for life longevity risk. We start with defining selected demographic terms. Afterwards we introduce some stochastic mortality models, namely Lee-Carter and Cairns- Blake-Dowd model, which will be applied to real data. Subsequently we review mentioned models, regarding parameters, estimates, forecast and also diagno- sis. The theoretical part is closed by a brief description of Solvency II directive, scheme of solvency capital requirement and also method of life longevity risk calculation. In application part we demonstrate particular calculations related to stochastic mortality models resulting in determining solvency capital requ- irement for life longevity risk based on the data from Czech Statistical Office. Applied methods are mutually compared. 1 Táto práca sa zaoberá výpočtom solventnostného kapitálového požiadavku pre riziko dlhovekosti v module životného upisovacieho rizika, a to na základe rôznych prístupov k predpovedaniu budúcej úmrtnosti. Na začiatku začneme krátkym definovaním demografických pojmov. Následne zavedieme stochastické modely úmrtnosti, konkrétne Lee-Carter a Cairns-Blake-Dowd model, ktoré budú aplikované na reálne dáta. Ďalej podrobne rozoberieme dané modely, čo sa týka parametrov, odhadov, predpovede a aj diagnostiky. Teoretickú časť za- končíme stručným popisom direktívy Solvency II, schémou solventnostného ka- pitálového požiadavku a na záver aj samotnou metódou výpočtu. V aplikačnej časti prevedieme jednotlivé výpočty súvisiace so stochastickými modelmi až sa postupne dostaneme k samotnému výsledku výpočtu solventnostného kapitálo- vého požiadavku pre riziko dlhovekosti v module životného upisovacieho rizika pomocou modelov a podľa dát z Českého štatistického úradu a ich porovnaniu. 1 Keywords: Cairns-Blake-Dowd model|Lee-Carter model|solventnostný kapitálový požiadavok|úmrtnosť; Cairns-Blake-Dowd model|Lee-Carter model|mortality|solvency capital requirement Available in a digital repository NRGL
Předpovídání úmrtnosti: Vybrané pojistněmatematické aplikace

This thesis deals with calculation of solvency capital requirement for life longevity risk. We start with defining selected demographic terms. Afterwards we introduce some stochastic mortality models, ...

Hric, Patrik; Hendrych, Radek; Mazurová, Lucie
Univerzita Karlova, 2022

Odhady K-funkce bodového procesu využívající globální normalizaci
Funková, Veronika; Dvořák, Jiří; Prokešová, Michaela
2022 - Slovak
Point processes are random local finite sets of points in a space that are used for mod- elling and subsequent spatial data analysis. Same of their useful characteristics are the pair correlation function and also the K-function, which describe point interactions with respect to the distance between points. There are several ways to include informa- tion about the non-constant intensity function in the estimates of these characteristics for inhomogeneous processes. In the older estimate, we use information about a value of the intensity function only in places where the process points are located. However, the new estimate works with a value of the intensity function within the whole observation window. In this thesis we focus on the comparison of these two estimates. In the third chapter we theoretically present these estimates and in the fourth chapter we compare their behaviour based on simulations of 8 point process models, while finding the optimal value of bandwidth for their kernel estimates. 1 Bodové procesy jsou náhodné lokálně konečné množiny bodů v prostoru, které slouží k modelování a následné analýze prostorových dat. Některé z jejich užitečných charak- teristik jsou párová korelační funkce a také K-funkce, které popisují bodové interakce vzhledem ke vzdálenosti mezi body. Pro nehomogenní procesy existuje několik způsobů, jak do odhadů těchto charakteristik začlenit informaci o nekonstantní funkci intenzity. Ve starším odhadu využíváme informace o hodnotě funkce intenzity pouze v místech, ve kterých se nachází bod procesu. Nový odhad však pracuje s hodnotou funkce intenzity z celého pozorovacího okna. V práci se zaměřujeme na srovnání těchto dvou odhadů. Ve třetí kapitole si tyto odhady teoreticky uvedeme a ve čtvrté kapitole porovnáváme jejich chování na základě simulací 8 modelů bodových procesů, přičemž zjišťujeme opti- mální hodnotu šířky jádra pro jejich jaderné odhady. 1 Keywords: bodový proces|K-funkce|funkce intenzity|SOIRS; point process|K-function|intensity function|SOIRS Available in a digital repository NRGL
Odhady K-funkce bodového procesu využívající globální normalizaci

Point processes are random local finite sets of points in a space that are used for mod- elling and subsequent spatial data analysis. Same of their useful characteristics are the pair correlation ...

Funková, Veronika; Dvořák, Jiří; Prokešová, Michaela
Univerzita Karlova, 2022

Emoční důsledky výkonové motivace u krasobruslařek ve středoškolském věku
Geletová, Alexandra; Sedláčková Knoblochová, Michaela; Plevková, Lucia
2022 - Slovak
Title of the bachelor thesis: Emotional consequences of achievement motivation among figure skaters in the middle school age Goals: The aim of this work was to find out what are the emotional consequences of achievement motivation. Using the questionnaire method, we examined the level of self- determination of figure skaters in the age 11-12, how they perceive the sport and what are their reasons to do figure skating. We were interested in whether these reasons come more from internal or external motivation, or whether they feel amotivated about the sport activity. We were also interested in the goal orientation of figure skaters at this age, which may be more focused on the ego, ie based more on external motives, or may be more focused on the task, ie based on internal motives. Another point of our interest was the motivational climate. Motivational climate could be created by a coach and it could influence the figure skaters in other ways. Last but not least, the aim of this work was to find out how all these factors are related to the negative phenomena of the achievement motivation, such as burnout or dropout from sport. Methods: The research was conducted using a quantitative questionnaire, which was composed of four standardized questionnaires, in their Czech versions, which are used in... Názov: Emočné dôsledky výkonovej motivácie u krasokorčuliarov v strednom školskom veku Ciele: Cieľom tejto práce bolo zistiť, aké sú emočné dôsledky výkonovej motivácie. Pomocou dotazníkovej metódy sme skúmali u krasokorčuliarok vo veku 11-12 rokov ich úroveň sebadeterminácie a síce, ako vnímajú šport ony samy, a aké sú ich dôvody, prečo sa v súčasnej dobe venujú svojmu športu. Zaujíma nás, či tieto dôvody pramenia skôr z vnútornej alebo vonkajšej motivácie, prípadne či pociťujú k danej činnosti, teda celkovo ku krasokorčuľovaniu amotiváciu. Ďalej nás zaujíma cieľová orientácia krasokorčuliarok v tomto veku, ktorá môže byť viac zameraná na ego, teda vychádzať skôr z vonkajších motívov, alebo môže byť viac zameraná na úlohu, teda vychádzať skôr z vnútorných motívov. Zaujímala nás aj motivačná klíma, v ktorej sa pohybujú. Takúto motivačnú klímu by mohol vytvárať tréner alebo trénerka a ona samotná by mohla mať ďalší vplyv na krasokorčuliarky. V neposlednom rade je cieľom tejto práce zistiť aj ako všetky tieto faktorky súvisia s negatívnymi fenoménmi výkonovej motivácie a síce zistiť mieru náchylnosti k vyhoreniu v športe, ktorá by mohla viesť k syndrómu vyhorenia alebo dokonca k odchodu od športu. Metóda: Výskum bol uskutočnený formou kvantitatívneho dotazníku, ktorý bol zostavený zo štyroch... Keywords: motivácia; odchod zo športu; teória sebadeterminácie; tréner; cieľová orientácia; vyhorenie; motivation; drop out; self determination theory; coach; goal; orientation; burnout Available in a digital repository NRGL
Emoční důsledky výkonové motivace u krasobruslařek ve středoškolském věku

Title of the bachelor thesis: Emotional consequences of achievement motivation among figure skaters in the middle school age Goals: The aim of this work was to find out what are the emotional ...

Geletová, Alexandra; Sedláčková Knoblochová, Michaela; Plevková, Lucia
Univerzita Karlova, 2022

Subdivision křivky a jejich konvergence
Molnár, Michal; Šír, Zbyněk; Surynková, Petra
2022 - Slovak
In this thesis we summarize the basic terms of subdivision and accompany them with examples of widely used schemes. We also show our own implementations of those schemes. In further parts we define the so-called Exponential scheme, which will be a subject of our research, and we illustrate it's behavior using our own images. We focus on properties of curves this scheme produces. As we will see, those curves are C1 -continuous. We also sum up the terms necessary for our research of subdivision curves, which will form the basis of our proof justifying said property of Exponential scheme. 1 V tejto práci zhrnieme základné pojmy subdivision sprevádzané ukážkami zaužívaných schém. Prinesieme tiež vlastné implementácie týchto schém. V ďaľších častiach definujeme tzv. Exponenciálnu schému, ktorá bude predmetom nášho skúmania a ilustrujeme jej správanie na vlastných obrázkoch. Zameriame sa na vlastnosti kriviek, ktoré táto schéma produkuje. Ako sa ukáže, tieto krivky budú nutne triedy C1 . Taktiež zhrnieme pojmy potrebné pre naše skúmanie subdivision kriviek, na ktorých založíme dôkaz potvrdzujúci danú vlastnosť Exponenciálnej schémy. 1 Keywords: subdivision|krivky|konvergencia|Exponenciálna schéma; subdivision|curves|convergence|Exponential scheme Available in a digital repository NRGL
Subdivision křivky a jejich konvergence

In this thesis we summarize the basic terms of subdivision and accompany them with examples of widely used schemes. We also show our own implementations of those schemes. In further parts we define ...

Molnár, Michal; Šír, Zbyněk; Surynková, Petra
Univerzita Karlova, 2022

Analýza platných tahů ve hře Scrabble
Dančejová, Katarína; Zeman, Daniel; Mareček, David
2022 - Slovak
The bachelor thesis aims to create a program for the analysis of moves in Scrabble. The language dictionary is stored as a GADDAG structure, which enables fast searching of the words of the dictionary. The heuristics for the middlegame and the endgame are applied. These heuristics' goal is to reach the best score at the end of the game, so they also consider the strategic aspects of a position. Thus the program can be helpful even for advanced players. The simulations are made to compare the artificial intelligence using heuristics against artificial intelligence not using heuristics. Artificial intelligence with heuristics has significantly better performance in the games, whether it was starting or not. We create a graphical user interface that recommends the best moves based on the provingly effective heuristics. 1 Cieľom práce je vytvoriť program, ktorý slúži na analýzu ťahov v spoločenskej hre Scrabble. Slovník jazyka je uložený v dátovej štruktúre GADDAG, ktorá umožňuje rýchle vyhľadávanie slov v slovníku. Ťahy sú vyhodnocované na základe heuristík pre strednú hru a koncovku. Tieto heuristiky berú v úvahu aj strategické aspekty pozície a snažia sa o dosiahnutie čo najvyššieho počtu bodov na konci hry. To má za následok zvýšenie úrovne analýzy ťahov natoľko, že je program hodnotný aj pre skúsenejšieho hráča. Simuláciami je porovnávaná výkonnosť umelej inteligencie používajúcej heuristiku s umelými inteligen- ciami, ktoré heuristiku nepoužívajú. Umelá inteligencia s heuristikou dosahuje v partiách výrazne lepšie výsledky, či už hru začína prvá alebo druhá v poradí. Na analýzu ťahov v Scrabble je vytvorené grafické používateľské rozhranie, ktoré navrhuje najlepšie ťahy podľa preukázane výhodnej heuristiky. 1 Keywords: scrabble|desková hra|optimální tah; scrabble|board game|optimal move Available in a digital repository NRGL
Analýza platných tahů ve hře Scrabble

The bachelor thesis aims to create a program for the analysis of moves in Scrabble. The language dictionary is stored as a GADDAG structure, which enables fast searching of the words of the ...

Dančejová, Katarína; Zeman, Daniel; Mareček, David
Univerzita Karlova, 2022

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases