Number of found documents: 1307
Published from to

Vnímání produktů zahřívaného tabáku příslušníky generace Z
Illésová, Linda; Hejlová, Denisa; Kulhánek, Adam
2021 - Slovak
This bachelor thesis examines the perception of heated tobacco products by members of Generation Z. The first, theoretical, part aims to scrutinise the shopping behaviour and key characteristics of Generation Z. It then introduces the products of heated tobacco, the principle on which they function and possible health risks associated with their use. For the purposes and nature of this paper, it also emphasises the legislation and ethics codes, which deal with the issue of tobacco advertising. The work then focuses on the analysis of marketing strategies of specific brands of heated tobacco available in the Czech Republic - IQOS and glo. The second, practical, part examines the attitudes towards heated tobacco, using the methods of qualitative research in the form of semi-structured interviews. Researcher participants - members of Generation Z, aged 18 to 25, who have had previous experience with IQOS or Glo - answered questions about consumer behaviour, their motivation to use heated tobacco products and perceptions of marketing strategies. The work does not draw any generalisable conclusions but provides insight into the thinking and opinions of Generation Z. Bakalárska práca sa zaoberá problematikou vnímania produktov zahrievaného tabaku príslušníkmi Generácie Z. Práca sa snaží priblížiť spotrebiteľské správanie, motiváciu a vnímanie marketingových stratégií najmladšej generácie voči moderným produktom tabakových firiem, ktoré sa svojim technologickým zameraním snažia osloviť nové cieľové skupiny. Prvá, teoretická časť, si kladie za cieľ preniknúť do nákupného správania a charakteristiky Generácie Z. Následne približuje produkty zahrievaného tabaku, ich princíp fungovania a možné zdravotné riziká spojné s užívaním. Pre charakter práce je zdôraznená aj legislatíva a etické kódexy vzťahujúce sa na tabakovú reklamu. Ďalej práca rozoberá konkrétne značky zahrievaného tabaku dostupné v Českej republike, IQOS a glo a približuje ich marketingové stratégie. Druhá, praktická časť, skúma pomocou kvalitatívneho výskumu formou pološtrukturovaných rozhovorov postoje Generácie Z s vekovým ohraničením 18 až 25 rokov, ktorí majú skúsenosť s IQOS alebo glo. Títo účastníci výskumu zodpovedali otázky týkajúce sa spotrebného správania, motivácie k užívaniu a vnímaniu marketingových stratégií. Práca nevyvodzuje žiadne zovšeobecniteľné závery, ale poskytuje vhľad do zmýšľania a názorov Generácie Z. Keywords: Generácia Z; zahrievaný tabak; HTP; tabaková reklama; fajčenie; užívateľské vzorce fajčenia; IQOS; glo; Generation Z; heated tobacco; HTP; tobacco advertising; smoking; smoking patterns; IQOS; glo Available in a digital repository NRGL
Vnímání produktů zahřívaného tabáku příslušníky generace Z

This bachelor thesis examines the perception of heated tobacco products by members of Generation Z. The first, theoretical, part aims to scrutinise the shopping behaviour and key characteristics of ...

Illésová, Linda; Hejlová, Denisa; Kulhánek, Adam
Univerzita Karlova, 2021

Vliv omezení zpětné vazby na úspěšnost podání v badmintonu
Ďurčo, Dominik; Carboch, Jan; Petružela, Jan
2021 - Slovak
Title: Visual constrains in badminton serve Objectives: Main goal of this bachleor's theses was to examine whether and to what extent does the visual feedback influences short badminton serve, whether the accuracy and success rate will change. Methods: Data were obtained experimentally, later evaluated by the method of indirect observation - video analysis. Ten players were tested. Each player was subjected to four tests. The first serve test was with occlusion, the player's vision was occluded at the moment of contact of the shuttlecock with the racket using the occlusion glasses that the players wore. The second and third tests were performed under normal conditions. The last test was the same as the first test with occlusion. Results: By comparing the average distances of the shuttlecock impact points between the short backhand serve tests in badminton, a statistically significant effect of visual feedback p = 0.04 on the accuracy of short serve was demonstrated. In the occlusion tests, the average distance between the line and the point of impact of the shuttlecock was 32.5 ± 23.9 cm and under normal conditions 27.7 ± 20.8 cm. The difference between number of fouls under two conditions was only 1.5%, with more foul attempts being recorded in the tests under normal conditions. Keywords:... Názov: Vliv omezení vizuální zpětné vazby na úspěšnost podání v badmintonu Ciele: Hlavným cieľom tejto práce bolo zistiť, do akej miery a či vôbec vplýva vizuálna spätná väzba na krátke bedmintonové podanie, či sa zmení úspešnosť a presnosť podaní. Metódy: Dáta boli získavané experimentálne, neskôr vyhodnocované metódou nepriameho pozorovania - analýzou videozáznamu. Testovaných bolo desať hráčov. Každý hráč bol podrobený štyrom testom. Prvý test podania bol so zatemnením, hráčom bol v momente kontaktu košíka s raketou zatemnený zrak pomocou zatemňujúcich okuliarov, ktoré mali hráči na sebe. Druhý a tretí test prebiehali za normálnych podmienok. Posledný test prebiehal rovnako ako prvý test so zatemnením. Výsledky: Porovnaním priemerných vzdialeností bodov dopadov košíka medzi testami krátkeho bekhendového podania v bedmintone, bol preukázaný štatisticky signifikantný vplyv vizuálnej spätnej väzby p=0,04 na presnosť podaní. Pri testoch so zatemnením bola priemerná vzdialenosť medzi čiarou a miestom dopadu košíka 32,5±23,9 cm a za normálnych podmienok 27,7±20,8 cm. Rozdiel v úspešnosti podaní bol len 1,5 %, pričom viac chybných pokusov bolo zaznamenaných v testoch za normálnych podmienok. Kľúčové slová: bedminton, podanie, vizuálna spätná väzba, zatemnenie Keywords: bedminton; podanie; vizuálna spätná väzba; zatemnenie; badminton; serve; visual feedback; occlusion Available in a digital repository NRGL
Vliv omezení zpětné vazby na úspěšnost podání v badmintonu

Title: Visual constrains in badminton serve Objectives: Main goal of this bachleor's theses was to examine whether and to what extent does the visual feedback influences short badminton serve, whether ...

Ďurčo, Dominik; Carboch, Jan; Petružela, Jan
Univerzita Karlova, 2021

Negativní kampaně na sociálních sítích na příkladu slovenských parlamentních voleb v roce 2020
Tokarčíková, Zuzana; Konrádová, Marcela; Shavit, Anna
2021 - Slovak
The bachelor thesis focuses on the issue of negative political campaigns and their occurrence on social networks. The theoretical part of the work is devoted to defining the basic concepts that are mentioned in the thesis - political communication, political marketing, political campaign, political public relations and especially negative campaign and its specifics in the environment of social networks. At the same time, it presents the current state of regulation of specific social networks. In the practical part, the author examines through quantitative content analysis and comparison method negative posts on Facebook, which were part of the pre-election communication of political parties successful in the Slovak parliamentary elections in 2020. The aim was to find out to what extent successful parties used negativity in their election campaigns on selected social network and what the negative campaign was like. The research showed that negative posts accounted for more than a third of the total communication in the campaign, the most frequent target of negative campaigns was the SMER-SD party, there was slightly higher representation of negative issue appeals. Most of the posts contained factual criticism and videos clearly dominated. Research has also shown that the share of negativity... Bakalárska práca sa negatívnych politických kampaní výskyt na sociálnych sieťach. Teoretická časť práce sa základných pojmov, ktoré sa v práci vyskytujú - politická komunikácia, politický marketing, politická kampaň, politické predovšetkým negatívna kampaň a jej špecifiká v stredí sociálnych sietí. Zároveň približuje súčasný stav regulácie konkrétnych sociálnych sietí. praktickej časti autorka skúma prostredníctvom kvantitatívnej obsahovej analýzy a metódy komparácie negatívne príspevky na Facebooku, ktoré boli súčasťou predvolebnej komunikácie politických strán úspešných v slovenských parlamentných voľbách v roku 2020. Cieľom práce zistiť do akej miery využívali úspešné strany negativitu v svojich predvolebných sociálnej sieti a akú negatívna kampaň Výskum ukázal, že negatívne príspevky tvorili v kampani viac než tretinu celkovej komunikácie, najčastejším terčom negatívnych kampaní bola strana SMER SD, mierne väčšie bolo zastúpenie príspevkov druhu príspevkoch sa najv prípade typu príspevku jednoznačne dominovali videá. Výskum zároveň ukázal, že v období horúcej fáz zvýšil Keywords: negatívna kampaň; politická komunikácia; sociálne siete; slovenské parlamentné voľby 2020; volebná kampaň; negative campaign; political communication; social networks; Slovak parliamentary elections 2020; election campaign Available in a digital repository NRGL
Negativní kampaně na sociálních sítích na příkladu slovenských parlamentních voleb v roce 2020

The bachelor thesis focuses on the issue of negative political campaigns and their occurrence on social networks. The theoretical part of the work is devoted to defining the basic concepts that are ...

Tokarčíková, Zuzana; Konrádová, Marcela; Shavit, Anna
Univerzita Karlova, 2021

Vnímání woke-washingu v marketingu společností příslušníky generace Z na Slovensku
Rybárová, Veronika; Rosenfeldová, Jana; Vranka, Marek
2021 - Slovak
The subject of this thesis is the perception of woke-washing campaigns by members of Generation Z in Slovakia. It focuses on the influence on behavior, opinions, thought processes that such campaigns evoke, perception of the authenticity of these campaigns and the criteria according to which Generation Z evaluate activist campaigns in Slovakia.The theoretical part clarifies the definitions of terms, demonstrates examples, describes the perception of these campaigns internationally, the criteria according to which we distinguish brand activism and woke-washing and the ethical impact of the issue, as well as what we know about the regional context.The practical part explains the methodology, course and findings of the research, the aim of which was to find a deeper understanding of the perception of woke-washing campaigns in a selected sample of respondents. The research showed that the authenticity of brand-activism campaigns can be an important factor in shaping the final opinion of the campaign, but no significant conscious change in behavior was detected. Predmetom tejto práce je vnímanie woke-washingových kampaní príslušníkmi generácie Z na Slovensku. Sústredí sa na vplyv na správanie, názory, myšlienkové procesy, ktoré kampane vyvolávajú, vnímanie autenticity týchto kampaní a kritéria podľa ktorých generácia Z na Slovensku hodnotí aktivistické kampane. Teoretická časť práce objasňuje definície pojmov, uvádza príklady, popisuje vnímanie realizovaných kampaní vo svete, kritériá, podľa ktorých sa kampane delia na brand activism a woke-washing a etický dopad problematiky, ako aj to, čo vieme o regionálnom kontexte problematiky. V praktickej časti sa venuje metodológii, priebehu a zisteniam realizovaného výskumu, ktorého cieľom bolo priblížiť vnímanie woke-washing kampaní u vybranej vzorky respondentov. Z výskumu vyplynulo, že autenticita brand-activism kampaní dokáže zavážiť pri formovaní konečného názoru na kampaň, avšak nedochádza k výraznej vedomej zmene v správaní. Keywords: woke-washing; brand activism; generácia Z; firemný aktivizmus; politicko-spoločenské témy; hodnoty značky; woke-washing; brand activism; generation Z; corporate activism; social issues; brand values Available in a digital repository NRGL
Vnímání woke-washingu v marketingu společností příslušníky generace Z na Slovensku

The subject of this thesis is the perception of woke-washing campaigns by members of Generation Z in Slovakia. It focuses on the influence on behavior, opinions, thought processes that such campaigns ...

Rybárová, Veronika; Rosenfeldová, Jana; Vranka, Marek
Univerzita Karlova, 2021

Humanitární diplomacie Evropské unie v konfliktu v Sýrii
Motyková, Mária; Tomalová, Eliška; Šlosarčík, Ivo
2021 - Slovak
Keywords: humanitárna diplomacia; Európska únia; občianska vojna v Sýrii; medzinárodné humanitárne právo; zahraničná politika; humanitarian diplomacy; European Union; civil war in Syria; international humanitarian law; foreign policy Available in a digital repository NRGL
Humanitární diplomacie Evropské unie v konfliktu v Sýrii

Motyková, Mária; Tomalová, Eliška; Šlosarčík, Ivo
Univerzita Karlova, 2021

Politické aspekty postavení maďarské menšiny na Slovensku v letech 1989-1998
Kováč, Dávid; Kocián, Jiří; Irmanová, Eva
2021 - Slovak
Keywords: Maďari; Maďarská menšina; Slovensko; Československo; politické strany; legislatíva; menšinová politika; 90. roky 20. storočia; Hungarians; Hungarian minority; Slovakia; Czechoslovakia; political parties; legislation; minority policy; 1990s Available in a digital repository NRGL
Politické aspekty postavení maďarské menšiny na Slovensku v letech 1989-1998

Kováč, Dávid; Kocián, Jiří; Irmanová, Eva
Univerzita Karlova, 2021

"Je to pěkné a mohu to hrát, ale vlastně nevím - už to možná není klezmer.": Konstrukce současného glokalizovaného klezmeru v Praze
Szórád, Roman; Spalová, Barbora; Sedláčková, Tereza
2021 - Slovak
Keywords: klezmer; hudba; židé; glokální; globální; etnomuzikologie; Praha; Evropa; klezmer; music; Jews; glocal; global; ethnomusicology; Prague; Europe Available in a digital repository NRGL
"Je to pěkné a mohu to hrát, ale vlastně nevím - už to možná není klezmer.": Konstrukce současného glokalizovaného klezmeru v Praze

Szórád, Roman; Spalová, Barbora; Sedláčková, Tereza
Univerzita Karlova, 2021

Kaviárová diplomacie Ázerbájdžánu a její projevy v českém prostředí
Václavík, Peter; Horák, Slavomír; Šír, Jan
2021 - Slovak
Keywords: Azerbajdžan; zahraničná politika; korupcia; lobbing; Česká republika; Rada Európy; autoritárske režimy; medzinárodné vzťahy; Azerbaijan; foreign policy; corruption; lobbying; Czech Republic; Council of Europe; authoritarian regimes; international relations Available in a digital repository NRGL
Kaviárová diplomacie Ázerbájdžánu a její projevy v českém prostředí

Václavík, Peter; Horák, Slavomír; Šír, Jan
Univerzita Karlova, 2021

Analýza vlivu nestátního aktéra na následnou podobu státu
Tóth, Tomáš; Doboš, Bohumil; Střítecký, Vít
2021 - Slovak
Keywords: secese; Eritrea; Jižní Súdán; Kosovo; povstání Available in a digital repository NRGL
Analýza vlivu nestátního aktéra na následnou podobu státu

Tóth, Tomáš; Doboš, Bohumil; Střítecký, Vít
Univerzita Karlova, 2021

Intervence USA v Latinské Americe v 2. polovině 20. století
Karľová, Dominika; Krausz Hladká, Malvína; Kofroň, Jan
2021 - Slovak
Available in a digital repository NRGL
Intervence USA v Latinské Americe v 2. polovině 20. století

Karľová, Dominika; Krausz Hladká, Malvína; Kofroň, Jan
Univerzita Karlova, 2021

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases