Number of found documents: 35133
Published from to

Využití kmitočtových pásem VKV, UKV, SKV a EKV v leteckých civilních a vojenských radarech (studijní pomůcka)
Jasimová, Rafah; Šplíchal, Miroslav; Vosecký, Slavomír
2021 - Czech
Cílem předkládané bakalářské práce je vytvořit studijní pomůcku na téma Využití kmitočtových pásem VKV, UKV, SKV a EKV v leteckých civilních a vojenských radarech. Hlavní důraz je kladen především na stručný přehled zadaných kmitočtových pásem pro leteckou komunikaci a rádiovou navigaci. Práce má dále sloužit jako studijní pomůcku pro přípravu profesionálních pilotů a bakalářů leteckého provozu. VHF, UHF, SHF, EHF, radar, wave propagation, electromagnetic wave, active radiolocators, passive radar system Keywords: VKV; UKV; SKV; EKV; radar; šíření vln; elektromagnetická vlna; aktivní radiolokátory; pasivní radarový systém; The aim of presented bachelor thesis is produce study aid on the topic Exploatation of VHF; UHF; SHF; and EHF frequency bands in civil a military aeronautic radars.The main aim of this thesis is to brief overview of specified frequency bands for air communication and radio navgation. The thesis is to serve as a study aid for the preparation of professional pilots and bachelors of air traffic. Available in a digital repository NRGL
Využití kmitočtových pásem VKV, UKV, SKV a EKV v leteckých civilních a vojenských radarech (studijní pomůcka)

Cílem předkládané bakalářské práce je vytvořit studijní pomůcku na téma Využití kmitočtových pásem VKV, UKV, SKV a EKV v leteckých civilních a vojenských radarech. Hlavní důraz je kladen především na ...

Jasimová, Rafah; Šplíchal, Miroslav; Vosecký, Slavomír
Vysoké učení technické v Brně, 2021

Využití opensourcových knihoven pro počítačové vidění
Strejček, David; Zuth, Daniel; Marada, Tomáš
2021 - Czech
Cílem této bakalářské práce je seznámit čtenáře s východisky vybraných opensourcových knihoven a s jejich implementací v oblasti počítačového vidění. Úvod práce pojednává o teoretickém základu počítačového vidění a možnostmi jeho praktického využití. V rešeršní části je představen elementární přehled opensourcových licencí včetně vybraných opensourcových knihoven. Tato část je obohacena o srovnání vybraných opensourcových knihoven dle stanovených kritérií. V praktické části je aplikována zvolená openosourcová knihovna v rámci vzorové úlohy, zabývající se detekcí pozic laserového paprsku. The aim of this bachelor's thesis is to introduce readers to basis of selected open-source libraries and their implementation in the field of computer vision. The thesis’s introduction deals with theoretical basis of computer vision and possibilities of its practical use. The research part presents an elementary overview of open-source licenses including selected open source libraries. This part is enriched with a comparison of selected open-source libraries according to selected criteria. In the practical part, the selected open-source library was applied within the sample task, dealing with the detection of laser beam positions. Keywords: počítačové vidění; opensourcová knihovna; opensourcová licence; OpenCV; Dlib; VXL; VLFeat; srovnání opensourcových knihoven; computer vision; open-source library; open-source license; OpenCV; Dlib; VXL; VLFeat; comparison of open-source libraries Available in a digital repository NRGL
Využití opensourcových knihoven pro počítačové vidění

Cílem této bakalářské práce je seznámit čtenáře s východisky vybraných opensourcových knihoven a s jejich implementací v oblasti počítačového vidění. Úvod práce pojednává o teoretickém základu ...

Strejček, David; Zuth, Daniel; Marada, Tomáš
Vysoké učení technické v Brně, 2021

Pracovní jednotky pro hromadnou výrobu součástí
Vašát, Viktor; Omes, Jiří; Dokoupil, Vladimír
2021 - Czech
Bakalářská práce je zaměřená na problematiku obráběcích strojů a využití jejich jednotek v hromadné výrobě. Práce je odborná rešerše, kde se první část věnuje uvedení do problematiky a rozboru současného stavu poznání. V další části budou systematicky popsány příklady jednotek od různých výrobců. V závěru je zhodnocena současná situace z popsaných a dosažených informací. The bachelor thesis focuses on the issue of processing machine with typified units in mass production. First part of research is introduction about problematics and analysis of current status of knowledge. In next part will be systematically described examples of work units from different companies. In the end is evaluated the current situation from the described and achieved information. Keywords: hromadná výroba; typizované jednotky; pracovní jednotky; obráběcí stroje; automatické výrobní soustavy; jednoúčelové stroje; mass production; typified units; work units; machine tools; automatic production systems; single-purpose machines Available in a digital repository NRGL
Pracovní jednotky pro hromadnou výrobu součástí

Bakalářská práce je zaměřená na problematiku obráběcích strojů a využití jejich jednotek v hromadné výrobě. Práce je odborná rešerše, kde se první část věnuje uvedení do problematiky a rozboru ...

Vašát, Viktor; Omes, Jiří; Dokoupil, Vladimír
Vysoké učení technické v Brně, 2021

Výpočet tepelného odporu žebrovaného chladiče
Kyanka, Radim; Huták, Petr; Toman, Marek
2021 - Czech
Tato bakalářská práce je zaměřena na problematiku výpočtu analytických vztahů potřebných na definování tepelných odporů žebrovaných chladičů. Nejprve je popsáno, jak probíhá teplota při různých okrajových podmínkách na konci žebra. Poté popisuje mechanismy přestupu tepla, výpočty tepelných odporů obzvlášť u přirozené a nucené konvekce. Pro ověření jsou provedeny porovnání mezi výpočty pomocí analytických vztahů obsaženy v programu Matlab a výsledky z praktického měření. This bachelor's thesis is focused on the problem with analytical calculations needed to define thermal resistance of finned heat sinks. First it describes how temperature proceeds at different boundary conditions at fin tip. Than it describes different mechanisms of heat transfer, equlation of heat resistance especially of natural and forced convection. To verify the results there is comparison between analytical equlations written in Matlab program and measuring results. Keywords: Chladič; teplo; energie; žebro; přenos tepla; tepelný odpor; chlazení; okrajové podmínky; záření; přirozená konvekce; nucená konvekce; Heat sink; heat; energy; fin; heat transfer; thermal resistance; cooling; boundary conditions; radiation; natural convection; forced convection Available in a digital repository NRGL
Výpočet tepelného odporu žebrovaného chladiče

Tato bakalářská práce je zaměřena na problematiku výpočtu analytických vztahů potřebných na definování tepelných odporů žebrovaných chladičů. Nejprve je popsáno, jak probíhá teplota při různých ...

Kyanka, Radim; Huták, Petr; Toman, Marek
Vysoké učení technické v Brně, 2021

Regulace vzduchotechniky v bateriové stanici
Kočka, Jakub; Pohl, Lukáš; Štohl, Radek
2021 - Czech
Bakalářská práce se zabývá regulací vzduchotechniky v bateriové stanici pro trakční vedení. Je popsán návrh této regulace a následně jeho implementace do řídicího kódu pro PLC od firmy B&R. The bachelor’s thesis is focused to control of air conditioning in buffer station for traction line. This regulation is described and implemented as a firmware for B&R PLC’s. Keywords: Regulace; Klimatizace; Vyrovnávací stanice; Bateriová stanice; Control; Air Condition; Buffer station; Battery station Available in a digital repository NRGL
Regulace vzduchotechniky v bateriové stanici

Bakalářská práce se zabývá regulací vzduchotechniky v bateriové stanici pro trakční vedení. Je popsán návrh této regulace a následně jeho implementace do řídicího kódu pro PLC od firmy B&R....

Kočka, Jakub; Pohl, Lukáš; Štohl, Radek
Vysoké učení technické v Brně, 2021

Elektronický řídicí systém foukací harmoniky
Pokorný, Tomáš; Benešl, Tomáš; Bradáč, Zdeněk
2021 - Czech
Práce je dokumentace k automatickému elektronicky řízenému systému, který ovládá klávesovou foukací harmoniku. Tato práce popisuje návrh a realizaci výsledného systému. Práce je rozdělena na šest části zabývající se postupně literární rešerší a teoretickým rozborem, návrhem hardwarového řešení, realizací a vývojem softwaru. This paper is a documentation for automatic electronic system, that controls mouthorgan with keys. This paper describes design and realization of complete system. This paper consists of six parts regarding literature review, theoretical analysis, hardware design, realization, and software development. Keywords: Foukací harmonika; automatický systém; Raspberry Pi; ATmega 165A; Python3; Flask; Mouthorgan; automatic; Raspberry Pi; ATmega 165A; Python3; Flask Available in a digital repository NRGL
Elektronický řídicí systém foukací harmoniky

Práce je dokumentace k automatickému elektronicky řízenému systému, který ovládá klávesovou foukací harmoniku. Tato práce popisuje návrh a realizaci výsledného systému. Práce je rozdělena na šest ...

Pokorný, Tomáš; Benešl, Tomáš; Bradáč, Zdeněk
Vysoké učení technické v Brně, 2021

"E-" a "Smart-": Diskurz nových technologií
Tichý, Martin; Šťastná, Dagmar; Kotásek, Miroslav
2021 - English
S rostoucím a v mnoha případech přesyceným trhem digitálních technologií čelí mnoho společností problému se zachováním a získáváním zákazníků. Úspěšná marketingová kampaň, která se stala nepostradatelnou součástí při uvedení nových produktů na trh, dokáže pomoci tohoto cíle dosáhnout. V rámci této bakalářské práce byl sesbírán relevantní material z různých zdrojů, který byl poté analyzován z hlediska různorodých lingvistických prvků používaných v reklamní činnosti. Analyzované materiály nabývají rozdílných jazykových vlastností na základě toho, co je jejich požadovanou funkcí. Na billboardech, plakátech a online bannerech, kde krátká a výstižná sdělení naplňují svoji funkci propagace produktu by dlouhé, strukturované bloky textu působily kontraproduktivně. A podobným způsobem by použití krátkých “hlášek” v oficiálních dokumentech bylo považováno za neprofesionální. Tato bakalářská práce má za cíl nastínit a popsat některé z ligvistických metod používaných v marketingu s pomocí sběru a analýzy dat. With a growing and often over-saturated market for digital technology many businesses face a challenge of retaining and acquiring customers. A successful marketing campaign, which has become a vital part of introducing new products to the market, can help achieve this goal. In this bachelor’s thesis relevant materials from different communication channels have been collected and further analyzed in terms of various linguistic elements used in advertising. The analyzed materials possess distinct language properties according to what is their desired function. On billboards, posters and online banners, where short, concise messages fulfill their function of advertising a certain product, long, structured blocks of text would fail. And in a similar fashion, usage of short “catch-phrases” in official documents would be considered unprofessional. This bachelor’s thesis aims to outline and describe some of the linguistic methods used in marketing by gathering data and analyzing it. Keywords: Marketing; Advertisement; Technology; Product; Language; Linguistics; Anglicism; Metaphor; Synesthesia; Alliteration; Statement; Marketing; Reklama; Technologie; Produkt; Jazyk; Lingvistika; Anglicismy; Metafora; Synestezie; Aliterace; Prohlášení Available in a digital repository NRGL
"E-" a "Smart-": Diskurz nových technologií

S rostoucím a v mnoha případech přesyceným trhem digitálních technologií čelí mnoho společností problému se zachováním a získáváním zákazníků. Úspěšná marketingová kampaň, která se stala ...

Tichý, Martin; Šťastná, Dagmar; Kotásek, Miroslav
Vysoké učení technické v Brně, 2021

Komunikační agent pro informace o Brně
Křištof, Jiří; Fajčík, Martin; Smrž, Pavel
2021 - Czech
Cílem této práce je implementace komunikačního agenta poskytující informace o Brně. Komunikační agent využívá třívrstvé architektury. Pro vlastní odpovídání na otázky jsou použity techniky strojového učení a neuronových sítí. Na základě provedeného testu bylo se systémem spokojeno 58 % respondentů, s přesností odpovědí poté 84 % uživatelů. Přínosem této práce je usnadnění získávání informací o Brně jeho obyvatelům i návštěvníkům. The aim of this thesis is the implementation of a communication agent, which provides information about Brno. The communication agent uses three - tier architecture . For the question answering , machine learning and neural network techniques are used . User tests determined the success rate 84 %. 58 % of the primary users were satisfied with the system. Main benefit of the work is facilitating the retrieving of information about Brno for its residents and visitors . Keywords: zpracování přirozeného jazyka; odpovídání na otázky; strojové učení; neuronové sítě; klasifikace; získávání informací; třívrstvá architektura; natural language processing; question answering; machine learning; neural networks; classification; information retrieval; three - tier architecture Available in a digital repository NRGL
Komunikační agent pro informace o Brně

Cílem této práce je implementace komunikačního agenta poskytující informace o Brně. Komunikační agent využívá třívrstvé architektury. Pro vlastní odpovídání na otázky jsou použity techniky strojového ...

Křištof, Jiří; Fajčík, Martin; Smrž, Pavel
Vysoké učení technické v Brně, 2021

Detekce anomální komunikace založená na aplikacích
Dostál, Michal; Homoliak, Ivan; Očenášek, Pavel
2021 - Czech
Tato bakalářská práce se věnuje analýze, návrhu a implementaci systému pro detekci anomálních aktivit síťové komunikace pomocí vysokoúrovňových charakteristik. Práce obsahuje teoretický základ pro detekci anomálií pomocí zemí, autonomních systémů a aplikací, které využívají ke komunikaci. Dále obsahuje informace o technikách a metodách strojového učení potřebné k implementaci. V praktické části je popsán návrh, použití a implementace jednotlivých technologií. Výsledek této práce je detekce založená na více metodách strojového učení, především klasifikace. This bachelor thesis deals with the analysis, design and implementation of a system for detecting anomalous network communication activities using high-level characteristics. The thesis contains a theoretical basis for the detection of anomalies using countries, autonomous systems and applications that are used to communicate. It also contains information about the techniques and methods of machine learning needed for implementation. The practical part describes the design, use and implementation of individual technologies. The result of this work is detection based on multiple machine learning methods, mostly classification. Keywords: detekce anomálií; strojové učení; ASN systémy; IP Geolokace; bodové anomálie; klasifikace; anomaly detection; machine learning; ASN systems; IP Geolocation; point anomaly; classification Available in a digital repository NRGL
Detekce anomální komunikace založená na aplikacích

Tato bakalářská práce se věnuje analýze, návrhu a implementaci systému pro detekci anomálních aktivit síťové komunikace pomocí vysokoúrovňových charakteristik. Práce obsahuje teoretický základ pro ...

Dostál, Michal; Homoliak, Ivan; Očenášek, Pavel
Vysoké učení technické v Brně, 2021

Simulátor výstupů minipočítače HP 3000
Klázar, Jakub; Šimek, Václav; Růžička, Richard
2021 - Czech
Tato práce ukazuje postup návrhu vestavěného zařízení, které simuluje výstupy minipočítače HP 3000. Simulace spočívá ve výpisu znaků na terminál a ovládání kontrolek minipočítače. Instrukce k průběhu simulace jsou načítány z SD karty se souborovým systémem FAT32. Výsledkem je zařízení, které lze jednoduše použít pro oživení minipočítače HP 3000, nebo minipočítačů s rozhraním jemu podobným. This thesis shows the procedure of designing an embedded device that simulates the outputs of the HP 3000 minicomputer. The simulation is based on writing characters to the terminal and controlling the indicators of the minicomputer. Instructions of the simulation process are read from an SD card with the FAT32 file system. The result is a device that can be easily used to revive HP 3000 minicomputer or minicomputers with an interface similar to it. Keywords: minipočítač HP 3000; simulátor; ATmega1284P; vestavěné zařízení; deska tištěných spojů; SD karta; souborový systém FAT32.; minicomputer HP 3000; simulator; ATmega1284P; embedded device; printed circuit board; SD card; FAT32 filesystem. Available in a digital repository NRGL
Simulátor výstupů minipočítače HP 3000

Tato práce ukazuje postup návrhu vestavěného zařízení, které simuluje výstupy minipočítače HP 3000. Simulace spočívá ve výpisu znaků na terminál a ovládání kontrolek minipočítače. Instrukce k průběhu ...

Klázar, Jakub; Šimek, Václav; Růžička, Richard
Vysoké učení technické v Brně, 2021

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases