Number of found documents: 786
Published from to

Klasifikace mikrostruktury multifázových ocelí pomocí pokročilých mikroskopických technik a obrazové analýzy
Jozefovič, Patrik; Materna, Jiří; Mikmeková, Šárka
2022 - English
Austenitické nerezové ocele si vďaka svojim charakteristickým vlastnostiam našli uplatnenie naprieč rôznymi sektormi. Metastabilný charakter niektorých z nich, ktorý umožňuje martenzitickú tranformáciu so sebou však prináša určité riziká spojené s poklesom húževnatosti. Na odhalenie martenzitickej fázy v mikroštruktúre oceli sa v dnešnej dobe využívajú techniky ako je napríklad difrakcia spätne odrazených elektrónov v rastrovacom elektrónovom mikroskope. Difrakcia spätne odrazených elektrónov je však veľmi časovo náročná a takisto kladie vysoké nároky na kvalitu metalografickej prípravy vzoriek. Cieľom tejto práce je nájdenie iných techník, umožňujúcich separáciu fáz v metastabilnej austenitickej oceli v rastrovom elektrónovom mikroskope, ako aj optimalizácia metalografickej prípravy tejto oceli pre potreby elektrónovej mikroskopie. Po naplnení týchto cieľov sa táto práca zameriava na možnosť využitia takzvaného hlbokého učenia za účelom automatizovanej separácie fáz v mikrosnímkach z rastrovacieho elektrónového mikroskopu. Pre tieto účely boli natrénované 4 neurónové siete založené na rôznych architektúrach a ich výsledky boli následne porovnané. Austenitic stainless steels have found application in various sectors due to their characteristic properties. Metastable character of some of them, which allows martensitic transformation, is connected with possible risks in form of decrease of toughness. For revelation of martensitic phase in a microstructure of the austenitic stainless steel, techniques such as electron backscatter diffraction (EBSD) in scanning electron microscope (SEM) are used. However, the EBSD is time-consuming and it requires high quality of metallographic specimen preparation. Goal of this thesis is to find other techniques, which allow separation of the phases in metastable austenitic stainless steel in the SEM, as well as optimization of metallographic specimen preparation for needs of the SEM. After fulfilment of these goals, the thesis focuses on possibility of usage of the so-called deep learning for purpose of automated separation of phases in micrographs from the SEM. For this purpose, 4 artificial neural networks based on different architectures were trained and their results were compared. Keywords: Austenitic stainless steels; channelling contrast; metallography; deep learning; Austenitické nerezové ocele; kanálovací kontrast; metalografia; hlboké učenie Available in a digital repository NRGL
Klasifikace mikrostruktury multifázových ocelí pomocí pokročilých mikroskopických technik a obrazové analýzy

Austenitické nerezové ocele si vďaka svojim charakteristickým vlastnostiam našli uplatnenie naprieč rôznymi sektormi. Metastabilný charakter niektorých z nich, ktorý umožňuje martenzitickú ...

Jozefovič, Patrik; Materna, Jiří; Mikmeková, Šárka
Vysoké učení technické v Brně, 2022

Knihovna pro MODBUS RTU v jazyce FORTH
Kouřil, Jakub; Valach, Soběslav; Jura, Pavel
2022 - English
Cílem této práce je vyvinout knihovnu pro Modbus RTU komunikaci v programovacím jazyce Forth a vytvořit demonstrační jednotku pro ověření funkčnosti vytvořené knihovny. Tato knihovna může být využita například v projektech převážně hobby povahy v oblasti sběru dat a automatizace. Práce také obsahuje kapitoly věnující se Modbus protokolu a jazyku Forth samotnému včetně popisu několika implementací jazyka Forth pro různé mikrokontroléry. Knihovna byla dle zadání úspěšně vyvinuta za použití systému FlashForth, implementace Forth jazyka pro mikrokontroléry Atmega a PIC. Byla taktéž sestavena demonstrační jednotka skládající se z několika Arduino NANO desek pro prokázání funkčnosti knihovny. The goal of this thesis is to develop a library for Modbus RTU communication using the Forth programming language. A demonstration unit is also to be created. The resulting library can be used for example in hobby projects in the field of data acquisition and automation. The thesis also contains chapters dedicated to the Modbus protocol and the Forth language itself, including descriptions of several Forth implementations for various microcontrollers. The library was developed according to the assignment using FlashForth, a Forth implementation for the Atmega and PIC microcontrollers. The demonstration unit consisting of several Arduino NANO boards was constructed, proving the library functionality. Keywords: Modbus; Forth language; library; Atmega328p; Arduino; Modbus; jazyk Forth; knihovna; Atmega328p; Arduino Available in a digital repository NRGL
Knihovna pro MODBUS RTU v jazyce FORTH

Cílem této práce je vyvinout knihovnu pro Modbus RTU komunikaci v programovacím jazyce Forth a vytvořit demonstrační jednotku pro ověření funkčnosti vytvořené knihovny. Tato knihovna může být využita ...

Kouřil, Jakub; Valach, Soběslav; Jura, Pavel
Vysoké učení technické v Brně, 2022

Funkce trpného rodu v anglickém jazyce různých žánrů odborného stylu v porovnání s českým jazykem.
Zemánek, Dominik; Ellederová, Eva; Baumgartnerová, Alena
2022 - English
Tato práce popisuje pasivní konstrukce a jejich tvoření, význam, použití a funkce na základě rešerše související literatury. Trpný rod a s ním související změna slovosledu dávají autorům více možností uspořádání textu a zároveň umožňují zdůraznit, či naopak vynechat některá slova. To může především ve vědeckém a administrativním stylu pomoci soustředit pozornost čtenáře na popisované téma, což činí text neosobním a věcným. Jednotlivé rysy pasivních konstrukcí jsou popsány z pohledu gramatiky, sémantiky, stylistiky a překladu a jejich používání v češtině je také vysvětleno a porovnáno s angličtinou. Následně je charakterizována angličtina pro specifické účely a poslední kapitola pak analyzuje četnost a funkce trpného rodu v technických textech tří různých žánrů. To má za úkol potvrdit a znázornit rozdíly mezi danými žánry i jazyky, jelikož je každý anglický text porovnán s podobným českým textem. This thesis characterizes passive voice structures and their formation, meaning, usage, and functions based on the research of related literature. With its inherent change of word order, the passive voice provides writers with more options of text organization and enables them to emphasize some words while omitting others. Especially in scientific and administrative style, this can help direct readers’ attention to the subject matter, making the text impersonal and objective. The respective aspects of passive structures are described in terms of grammar, semantics, stylistics, and translation, and their use in Czech is also explained and contrasted with English. Subsequently, English for specific purposes is characterized, and finally, the frequency and functions of passives are analyzed in technical texts of three different genres. This serves to confirm and illustrate the differences between the genres and languages, as each English text is also compared with a similar Czech one. Keywords: Passive voice; passive structures; style of science and technology; English for specific purposes; analysis; comparison; Trpný rod; pasivum; odborný styl; angličtina pro specifické účely; rozbor; porovnání Available in a digital repository NRGL
Funkce trpného rodu v anglickém jazyce různých žánrů odborného stylu v porovnání s českým jazykem.

Tato práce popisuje pasivní konstrukce a jejich tvoření, význam, použití a funkce na základě rešerše související literatury. Trpný rod a s ním související změna slovosledu dávají autorům více možností ...

Zemánek, Dominik; Ellederová, Eva; Baumgartnerová, Alena
Vysoké učení technické v Brně, 2022

Optický dichroismus ve spektroskopii energiových ztrát vortexových elektronů
Ošmera, Martin; Dub, Petr; Konečná, Andrea
2022 - English
Vortexové elektronové svazky (VES) nesou orbitální moment hybnosti a při jejich interakci s chirálními strukturami lze pozorovat dichroismus. Ve spektroskopii energiových ztrát elektronů získáme použitím levotočivých VES jiná spekta, než v případě pravotočivých. Tohoto jevu lze využít například v analýze chirálních molekul nebo nanostruktur. Předkládáme semianalytický plně retardovaný model interakce nefokusovaného VES s bodovou chirální polarizovatelnou částicí a numerický kvazistatický model interakce nefokusovaného VES s chirální ,,makroskopickou`` nanostrukturou. Vortex electron beams (VEBs) carry orbital angular momentum and when they interact with a chiral specimen, dichroism can be observed. In electron energy loss spectroscopy, left-handed VEBs yield different spectra than right-handed VEBs. This could be utilized in the analysis of chiral molecules or nanostructures. We present a semianalytical fully-retarded model for the interaction of a non-focused VEB with a point-like particle, and a numerical quasistatic model for the interaction of a non-focused VEB with a \enquote{macroscopic} chiral nanostructure. Keywords: Vortex electron beams; Electron energy loss spectroscopy; Orbital angular momentum; Chirality; Dichroism; Nanophotonics.; Vortexové elektronové svazky; Spektroskopie energiových ztrát elektronů; Orbitální moment hybnosti; Chiralita; Dichroismus; Nanofotonika. Available in a digital repository NRGL
Optický dichroismus ve spektroskopii energiových ztrát vortexových elektronů

Vortexové elektronové svazky (VES) nesou orbitální moment hybnosti a při jejich interakci s chirálními strukturami lze pozorovat dichroismus. Ve spektroskopii energiových ztrát elektronů získáme ...

Ošmera, Martin; Dub, Petr; Konečná, Andrea
Vysoké učení technické v Brně, 2022

Polyfenoly ve výživě a jejich vliv na DNA
Osorio, Juan; Černayová, Diana; Brázda, Václav
2022 - English
Epidemiologické studie prokázaly vliv konzumace rostlinných potravin v prevenci široké škály nemocí. Přírodní antioxidanty přítomné v těchto potravinách, mezi nimiž jsou velmi důležité polyfenoly, mohou být zodpovědné za tuto činnost podporující zdraví. Cílem bakalářské práce je ukázat interakci určitých polyfenolů s genetickým materiálem prostřednictvím různých signálních mechanismů, zejména pokud jde o stabilizaci nekanonické struktury DNA G-kvadruplex a poukázat tak na nejselektivnější látku pro inhibici biochemických procesy. Dále práce obsahuje podrobné informace, které mohou pomoci pochopit, jak mohou polyfenolové sloučeniny interagovat s DNA prostřednictvím epigenetických mechanismů a G4 struktur, a které faktory mohou ovlivnit jejich účinnost. Různé experimenty, biologickým a experimentálním opakováním, byly použity k potvrzení interakce mezi sloučeninami a DNA. Epidemiological studies have shown the effect of plant-derived food consumption in the prevention of a wide range of diseases. The natural antioxidants present in these foods, among which polyphenols are very relevant, may be responsible for this health-promoting activity. The aim of this bachelor thesis is to submit evidence in the interaction of certain polyphenols with the genetic material through different signaling mechanisms, especially regarding the stabilization of the non-canonical DNA structure G-quadruplex and therefore point out the most selective substance to inhibit biochemical processes. Furthermore, the thesis includes detailed information that might help understand how polyphenol compounds can be attached to the DNA through epigenetic mechanisms and G4 structures, and which factors may affect the efficiency of these. Different experiments, by biological and experimental repetition, were used to corroborate the interaction between the compounds and DNA. Keywords: Polyphenols; antioxidants; nutrition; epigenetics; DNA; G-quadruplex; G4-ligands.; Polyfenoly; antioxidanty; výživa; epigenetika; DNA; G-kvadruplex; G4-ligandy. Available in a digital repository NRGL
Polyfenoly ve výživě a jejich vliv na DNA

Epidemiologické studie prokázaly vliv konzumace rostlinných potravin v prevenci široké škály nemocí. Přírodní antioxidanty přítomné v těchto potravinách, mezi nimiž jsou velmi důležité polyfenoly, ...

Osorio, Juan; Černayová, Diana; Brázda, Václav
Vysoké učení technické v Brně, 2022

Klasifikace nemoci na rentgenových snímcích pomocí umělé inteligence
Pijáček, Štěpán; Mikulec, Marek; Mezina, Anzhelika
2022 - English
Tato práce se zabývá výzkumem použitelných řešení pro problém klasifikace onemocnění hrudníku na rentgenových snímcích hrudníku pomocí umělé inteligence. Pro lepší pochopení problému jsou v prvních kapitolách vysvětleny základní konvoluční neuronové sítě a jejich výhody a nevýhody. Na základě těchto prvních vysvětlení jsou vybrány dvě neuronové sítě, které rozšiřují koncept konvoluční neuronové sítě. Těmito sítěmi jsou kapslová síť a reziduální síť, obě jsou dále vysvětleny v příslušných kapitolách s jejich výhodami a nevýhodami. Reziduální síť a kapslová síť jsou poté implementovány pomocí programovacího jazyka python a frameworku TensorFlow s knihovnou Keras, obě se svými příslušnými kapitolami. Na konci práce jsou uvedeny výsledky a závěr. This thesis is researching workable solutions to the problem of classification of thorax disease on chest x-ray images using artificial intelligence. For a better understanding of the problem, the first chapters explain the basic convolutional neural network and its advantages and disadvantages. Based on these first explanations, two neural networks which are expanding on the concept of the convolutional neural network are chosen. Those are capsulated network and residual network both explained further in their respective sections with their advantages and disadvantages. Residual network and Capsulated network are implemented using programming language python and framework TensorFlow with Keras library, both with their respective chapters. At the end of this thesis, you can find results and conclusion. Keywords: Neural Networks; CapsNet; ResNet; CNN; Thorax; CXR8; CXR14; Classification; Multi Classification; Diseases; Neuronové sítě; CapsNet; ResNet; CNN; hrudní koš; CXR8; CXR14; klasifikace; multiklasifikace; nemoci Available in a digital repository NRGL
Klasifikace nemoci na rentgenových snímcích pomocí umělé inteligence

Tato práce se zabývá výzkumem použitelných řešení pro problém klasifikace onemocnění hrudníku na rentgenových snímcích hrudníku pomocí umělé inteligence. Pro lepší pochopení problému jsou v prvních ...

Pijáček, Štěpán; Mikulec, Marek; Mezina, Anzhelika
Vysoké učení technické v Brně, 2022

Webová aplikace pro analýzu pracovních inzerátů na pozice kybernetické bezpečnosti
Turek, Adam; Sikora, Marek; Ricci, Sara
2022 - English
Cílem bakalářské práce je vytvoření interaktivní celosvětové mapy zobrazující databázi pracovních inzerátů ve webové aplikaci a provedení filtrování podle různých parametrů, kde je následně provedena analýza strojového učení. Také mapa zobrazuje počet inzerátů na pracovní pozice podle příslušných států. Webová aplikace je vytvořena pomoci JavaScriptové knihovny ReactJS spojené s LeafletJS, které zajišťují hlavní funkcionalitu. Část se strojovým učením a změna skriptů je realizována pomocí programovacího jazyku Python. Práce popisuje teoretickou část a implementaci jednotlivých funkcí mapy a dále se zabývá popisem a úspěsnou úpravou skriptů pro účely provedení strojového učení. The bachelor’s thesis aims to create an interactive global map showing a database of job advertisements in a web application and perform filtering according to various parameters, where machine learning analysis is then performed. The map also shows the number of job advertisements by country. The web application is created using the ReactJS JavaScript library associated with LeafletJS, which provides the main functionality. The machine learning and script change parts are implemented using Python’s programming language. The thesis describes the theoretical part and implementation of individual map functions and deals with the description and successful modification of scripts to perform machine learning. Keywords: Web Application; JavaScript; ReactJS; LeafletJS; GeoJSON; Python; Data Analysis; Machine Learning; LSTM; Artificial Neural Network; Recurrent Neural Networks; Natural Language Processing; Webová aplikace; JavaScript; ReactJS; LeafletJS; GeoJSON; Python; Analýza dat; Strojové učení; LSTM; Úmělá neuronová síť; Rekurentní neuronové sítě; Zpracování přirozeného jazyka Available in a digital repository NRGL
Webová aplikace pro analýzu pracovních inzerátů na pozice kybernetické bezpečnosti

Cílem bakalářské práce je vytvoření interaktivní celosvětové mapy zobrazující databázi pracovních inzerátů ve webové aplikaci a provedení filtrování podle různých parametrů, kde je následně provedena ...

Turek, Adam; Sikora, Marek; Ricci, Sara
Vysoké učení technické v Brně, 2022

Drony/ bezpilotní letouny používané v komerční sféře
Roman, Maroš; Krhutová, Milena; Rujbrová, Šárka
2022 - English
Cílem této bakalářské práce je poskytnout krátký přehled typů dronů v běžném provozu spolu s několika typy dronů ve fázi vývoje prototypu. Práce následně pokračuje výčtem použití dronů ve čtyřech hlavních odvětvích, mezi něž patří zemědělský sektor, který se týká používání dronů v zemědělství a manipulaci se zvířaty. Druhý sektor je průmyslový. Zde jsou drony popsány pro použití jako monitorovací zařízení a práce jde do podrobností o tom, jak mohou být drony použity v dopravním průmyslu. Třetí sektor je vědecký a týká se využití dronů v geologii, lesnictví, archeologii, biologii a meteorologii. Posledním sektorem, který je analyzován, je sektor zábavního průmyslu, v němž je popsáno použití dronů voblasti zábavy a osobního použití. Práce také uvádí některé z dalších specifických použití dronů, jako je územní plánování a reakce na katastrofy. Posledním tématem, kterým se práce zabývá, jsou různé otázky spojené s používáním dronů vkomerční sféře. Konkrétně se jedná o obavy o soukromí, technická omezení apřípady vpádů do vzdušného prostoru v důsledku nedostatečné vládní regulace. The goal of this bachelor’s thesis is to provide a short overview of drone types in mainstream use along with several drone types in the prototype stage of development. The thesis then continues by listing drone uses in four major sectors which include the agricultural sector, which concerns drone use in farming and animal handling. The second sector is industrial, where drones are described to be used as monitoring devices and the work goes into detail on how drones can be used in the transport industry. The third sector is scientific and concerns drone uses in geology, forestry, archaeology, biology, and meteorology. The last sector to be analyzed is the entertainment sector where drone use in entertainment and personal use is described. The thesis also lists some of the other specific uses of drones, such as urban planning and disaster response. The last topic discussed by the thesis are the various issues associated with the use of drones in the commercial sphere. Namely, these are privacy concerns, technical limitations, and cases of airspace incursions due to insufficient government regulation. Keywords: Drones; UAVs; Unmanned Aerial Systems; Commercial drones; Monitoring; Transport; Drony; Bezpilotní letouny; Bezpilotní letecké systémy; Komerční drony; Monitorování; Doprava Available in a digital repository NRGL
Drony/ bezpilotní letouny používané v komerční sféře

Cílem této bakalářské práce je poskytnout krátký přehled typů dronů v běžném provozu spolu s několika typy dronů ve fázi vývoje prototypu. Práce následně pokračuje výčtem použití dronů ve čtyřech ...

Roman, Maroš; Krhutová, Milena; Rujbrová, Šárka
Vysoké učení technické v Brně, 2022

Intonace českých mluvčích mluvících anglicky
Houšť, Vítězslav; Baumgartnerová, Alena; Walek, Agata
2022 - English
Intonace je často popisována jakožto pohyb výšek v mluvené řeči, který člověku pomáhá se slovním vyjádřením svých myšlenek. Tato bakalářská práce se zabývá možnými obtížemi s intonací, se kterými se může Čech setkat při mluvení anglicky, neboť mohou vést ke změně významu ním vyřčených slov. Cílem práce je se tyto potíže pokusit rozlišit, a to vysvětlením základních pojmů spojených s intonací, a jejich aplikací při porovnání nahrávek hlasů desíti Čechů vyslovujících osm anglických frází s nahrávkami stejných frází namluvenými čtyřmi rodilými mluvčími. Intonation is frequently described as the movement of the pitch throughout a phrase, which assists the speaker in the vocal expression of their thoughts. The bachelor's thesis concerns the possible difficulties in intonation a Czech speaker may encounter when speaking English, as they can lead to a change of meaning of uttered words. The aim of the thesis is set to try and distinguish these difficulties by explaining the basic terms associated with intonation and their application on recordings of ten Czech speakers uttering eight English phrases, compared to recordings of the same eight phrases recorded by four native speakers. Keywords: intonation; English language; Czech language; linguistics; tone; monotony; intonace; anglický jazyk; český jazyk; lingvistika; tón; monotónnost Available in a digital repository NRGL
Intonace českých mluvčích mluvících anglicky

Intonace je často popisována jakožto pohyb výšek v mluvené řeči, který člověku pomáhá se slovním vyjádřením svých myšlenek. Tato bakalářská práce se zabývá možnými obtížemi s intonací, se kterými se ...

Houšť, Vítězslav; Baumgartnerová, Alena; Walek, Agata
Vysoké učení technické v Brně, 2022

Technologie strojového překladu
Kadlec, Lukáš; Kotásek, Miroslav; Froehling, Kenneth
2022 - English
Cílem této bakalářské práce je prozkoumat různé typy technologií strojového překladu a historii strojových překladů od 90. let 20. století. Práce se zaměřuje na hlubší analýzu statistického strojového překladu (SMT), stručnou specifikaci neuronového strojového překladu (NMT) a také na dva typy NMT – rekurentní neuronové sítě (RNN) a konvoluční neuronové sítě (CNN). Další část této práce se zabývá třemi aplikacemi, které využívají neuronový strojový překlad – Google Translate, DeepL a SYSTRAN. Tato výzkumná práce se také zabývá hodnocením strojového překladu (BLEU, WER, METEOR, TER, ROGUE). This bachelor thesis is aimed to examine different types of Machine Translation technology and the history of Machine Translations from the 1990s onwards. The thesis focuses on a more in-depth analysis of statistical machine translation (SMT), a brief specification of neural machine translation (NMT) and also two types of NMT – recurrent neural networks (RNN) and convolutional neural network (CNN). The next part of this thesis is about three applications that use neural machine translation – Google Translate, DeepL and SYSTRAN. This research paper also deals with the evaluation of machine translation (BLEU, WER, METEOR, TER, ROGUE). Keywords: machine translation; Google Translate; DeepL; SYSTRAN Translator; evaluation algorithm; strojový překlad; Překladač Google; DeepL; SYSTRAN; vyhodnocovací algoritmus Available in a digital repository NRGL
Technologie strojového překladu

Cílem této bakalářské práce je prozkoumat různé typy technologií strojového překladu a historii strojových překladů od 90. let 20. století. Práce se zaměřuje na hlubší analýzu statistického strojového ...

Kadlec, Lukáš; Kotásek, Miroslav; Froehling, Kenneth
Vysoké učení technické v Brně, 2022

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases