Number of found documents: 651
Published from to

"E-" a "Smart-": Diskurz nových technologií
Tichý, Martin; Šťastná, Dagmar; Kotásek, Miroslav
2021 - English
S rostoucím a v mnoha případech přesyceným trhem digitálních technologií čelí mnoho společností problému se zachováním a získáváním zákazníků. Úspěšná marketingová kampaň, která se stala nepostradatelnou součástí při uvedení nových produktů na trh, dokáže pomoci tohoto cíle dosáhnout. V rámci této bakalářské práce byl sesbírán relevantní material z různých zdrojů, který byl poté analyzován z hlediska různorodých lingvistických prvků používaných v reklamní činnosti. Analyzované materiály nabývají rozdílných jazykových vlastností na základě toho, co je jejich požadovanou funkcí. Na billboardech, plakátech a online bannerech, kde krátká a výstižná sdělení naplňují svoji funkci propagace produktu by dlouhé, strukturované bloky textu působily kontraproduktivně. A podobným způsobem by použití krátkých “hlášek” v oficiálních dokumentech bylo považováno za neprofesionální. Tato bakalářská práce má za cíl nastínit a popsat některé z ligvistických metod používaných v marketingu s pomocí sběru a analýzy dat. With a growing and often over-saturated market for digital technology many businesses face a challenge of retaining and acquiring customers. A successful marketing campaign, which has become a vital part of introducing new products to the market, can help achieve this goal. In this bachelor’s thesis relevant materials from different communication channels have been collected and further analyzed in terms of various linguistic elements used in advertising. The analyzed materials possess distinct language properties according to what is their desired function. On billboards, posters and online banners, where short, concise messages fulfill their function of advertising a certain product, long, structured blocks of text would fail. And in a similar fashion, usage of short “catch-phrases” in official documents would be considered unprofessional. This bachelor’s thesis aims to outline and describe some of the linguistic methods used in marketing by gathering data and analyzing it. Keywords: Marketing; Advertisement; Technology; Product; Language; Linguistics; Anglicism; Metaphor; Synesthesia; Alliteration; Statement; Marketing; Reklama; Technologie; Produkt; Jazyk; Lingvistika; Anglicismy; Metafora; Synestezie; Aliterace; Prohlášení Available in a digital repository NRGL
"E-" a "Smart-": Diskurz nových technologií

S rostoucím a v mnoha případech přesyceným trhem digitálních technologií čelí mnoho společností problému se zachováním a získáváním zákazníků. Úspěšná marketingová kampaň, která se stala ...

Tichý, Martin; Šťastná, Dagmar; Kotásek, Miroslav
Vysoké učení technické v Brně, 2021

Simulace v Unity
Kropáček, Vojtěch; Vlnas, Michal; Milet, Tomáš
2021 - English
V této práci je stavěno na nedávném vzestupu popularity entity komponent systémů v oblasti vývoje her. Cílem práce je vytvořit aplikaci simulující ekosystém v programu Unity engine. V práci se nachází popis výhod entity komponent system architektury, atributy a rozdíly oproti tradiční architektuře. Pro běh simulace byl využit framework s názvem Entitas uvnitř Unity enginu. Dokončená implementace emuluje Lotka-Volterra rovnice, také známy pod názvem rovnice lovec-kořist. Nálezy simulace jsou prezentovány v grafech, které splnují očekávání. Práce také poskytne hlubší porozumění entity komponent system architektury a její specifikace v rámci implementace Entitas frameworku. Shrnuje jeden z přístupů k tvoření jednoduchého ekosystému a výsledné nálezy z proběhlých simulací. This thesis builds upon a recent surge in popularity of entity component system architecture for game development. The goal of this thesis is to create an ecosystem simulation application in the Unity engine. The advantages of using Entity Component System architecture are explained, with attributes and differences compared to a more traditional approach. The Entitas framework is used inside the Unity engine to power a simulation. The finished product emulates Lotka-Volterra equations, also known as the predator-prey equations. Final findings are presented as graphs that follow expectations. This work gives in depth knowledge about Entity Component System architecture, especially focusing on its specifics in the Entitas framework implementation. It also summarizes an approach to creating a simple ecosystem and the findings of multiple simulations. Keywords: Simulation; Unity; Component system; Entity system; Entity Component System; ECS; Entitas; C\#; Game design; Ecosystem; Composition; Composition over inheritance; Data oriented design; Simulace; Unity; Komponentní systém; Entitní systém; Entity Component System; ECS; Entitas; C\#; Herní návrh; Ekosystém; Kompozice; Kompozice nad dědičností; Datově orientovaný návrh Available in a digital repository NRGL
Simulace v Unity

V této práci je stavěno na nedávném vzestupu popularity entity komponent systémů v oblasti vývoje her. Cílem práce je vytvořit aplikaci simulující ekosystém v programu Unity engine. V práci se nachází ...

Kropáček, Vojtěch; Vlnas, Michal; Milet, Tomáš
Vysoké učení technické v Brně, 2021

Stanovení obsahu těkavých látek v přírodních extraktech určených pro kosmetické využití
Paskevych, Olha; Řezáčová, Veronika; Mravcová, Ludmila
2021 - English
Tato bakalářská práce je soustředěná na zkoumaní přírodních komerčně dostupných extraktů, které se používají do přírodní kosmetiky. Literární rešerše byla zaměřena na téma obsahu těkavých látek v přírodních extraktech používaných v kosmetice, jejich charakterizace a možnosti stanovení, problematika výskytu alergenů v přírodní kosmetice. Na základě tohoto přehledu byla navržena optimální metoda pro analýzu vzorků přírodních extraktů s přihlédnutím k dostupné analytické instrumentaci. Následující výtažky byly studovány se zaměřením na kvalitativní stanovení: mandle, aloe vera, hřebíček, Etiopská káva, zázvor, cibule. This bachelor’s thesis is focused on observation of natural commercially available extracts that are used in natural cosmetics. The literature review was focused on the topic of the content of volatile substances in natural extracts used in cosmetics, their characterization and determination possibilities, and the issue of the occurrence of allergens in natural cosmetics. Based on that review was designed an optimal method for the analysis of samples of natural extracts, taking into account the available analytical instrumentation. The following extracts have been studied with a focus on qualitative determination: almond, aloe vera, clove, Ethiopian coffee, ginger, onion. Keywords: extract; almonds; aloe vera; cloves; Ethiopian coffee; ginger; onion; organic cosmetics; allergen.; extrakt; mandle; aloe vera; hřebíček; Etiopská káva; zázvor; cibule; biokosmetika; alergen. Available in a digital repository NRGL
Stanovení obsahu těkavých látek v přírodních extraktech určených pro kosmetické využití

Tato bakalářská práce je soustředěná na zkoumaní přírodních komerčně dostupných extraktů, které se používají do přírodní kosmetiky. Literární rešerše byla zaměřena na téma obsahu těkavých látek v ...

Paskevych, Olha; Řezáčová, Veronika; Mravcová, Ludmila
Vysoké učení technické v Brně, 2021

Rozpoznávání opakujících se vzorů SMS zpráv
Kočalka, Jakub; Češka, Milan; Holík, Lukáš
2021 - English
Vďaka pokroku v rozpoznávaní spamu v e-mailoch a zvyšovaní povedomia používateľov smerujú spameri k menej preskúmaným médiám. Jedným z nich je \emph{short messaging service} (SMS). Táto služba poskytuje užívateľom možnosť reagovať na správy v krátkom čase a v skoro ľubovolnom prostredí. Tieto vlastnosti sú atraktívne aj pre legitímne podniky, ktoré potrebujú svojim klinetom zasielať krátke hromadné správy. Aj keď sú tieto správy z pohladu koncového užívateľa vyžiadané, pre poskytovateľa služieb SMS môžu predstavovať stratu, pretože tieto podniky často zneužívajú neobmedzené SMS plány určené pre bežných zákazníkov, aby sa vyhli plateniu za pre nich určené, ale drahšie produkty. Je preto žiaduce vedieť rozpoznať nevyžiadané aj vyžiadané hromadné správy. Hromadné správy sa zvyčajne generujú zo šablóny. Cieľom tejto práce je navrhnúť zhlukovací algoritmus ktorý správy analyzuje ako sekvencie lexikálnych jednotiek (slov), a vyhodnotiť jeho efektivitu v porovnaní s \emph{locality sensitivity hashing} metódou ktorá správy analyzuje ako reťazce symbolov. Práca vyhodnocuje vhodnosť algoritmu Smith-Waterman pre túto úlohu. Práca popisuje, prečo je Smith-Waterman (a ďalšie lokálne zarovnávania) nevhodný, a ako je možné ho nahradiť algoritmom Needleman-Wunsch (globálnym zarovnávaním), aby sa dosiahli oveľa lepšie výsledky. Výsledný algoritmus dokáže uspokojivo zhlukovať skutočné správy do kampaní a funguje dobre aj v situáciách, kde \emph{locality sensitivity hashing} kampane fragmentuje. With the advances in e-mail spam recognition and user awareness, spammers are moving towards less researched media. One of those is the short messaging system (SMS), which boasts high availability and open rates. Those characteristics are also attractive to legitimate businesses that need to send short, bulk messages to their clients. However, while these messages might be solicited by the end-user, they might represent a loss for the SMS service provider, as these businesses often misuse unlimited SMS plans meant for regular customers to avoid paying for more expensive solutions designated for them. It is therefore desirable to be able to recognize both unsolicited and solicited bulk messages. Bulk messages are generally generated from a template. The goal of this work is to design a clustering algorithm that treats a message as a sequence of lexical units (words), and evaluate it's effectiveness compared to a locality sensitivity hashing method that treats the message as a string of symbols. The work evaluates the suitability of the Smith-Waterman alignment algorithm for this task. The work details why Smith-Waterman (and other local alignment techniques) is unsuitable, and how it can be replaced by Needleman-Wunsch (global alignment) to produce much better results. The resulting algorithm is able to cluster real messages into campaigns satisfactorily, and performs well even in situations where the benchmark locality sensitivity hashing method fragments campaigns. Keywords: Smith-Waterman; Needleman-Wunsch; SMS; spam; sequence alignment; string clustering; Smith-Waterman; Needleman-Wunsch; SMS; spam; zarovnanie sekvencií; zhlukovanie reťazcov Available in a digital repository NRGL
Rozpoznávání opakujících se vzorů SMS zpráv

Vďaka pokroku v rozpoznávaní spamu v e-mailoch a zvyšovaní povedomia používateľov smerujú spameri k menej preskúmaným médiám. Jedným z nich je \emph{short messaging service} (SMS). Táto služba ...

Kočalka, Jakub; Češka, Milan; Holík, Lukáš
Vysoké učení technické v Brně, 2021

Hledání městkých prvků v satelitních snímcích
Oravec, Dávid; Herout, Adam; Zlámal, Adam
2021 - English
Táto práca sa zameriava na správnu detekciu objektov v satelitných snímkach pomocou konvolučných neuronových sietí. Cieľom práce je pomocou natrénovaného modelu detekovať bazény a tenisové ihriská v satelitných snímkach z rôznych miest. Model pracuje s dátami z 10 rôznych miest. Pri vypracovaní bol využitý model neurónovej siete RetinaNet a knižnica Detectron2. Model, ktorý sa podarilo vytrénovať, dokáže detekovať objekty s priemernou presnosťou (AP50) na úrovni 63,402 %. Práca môže byť prínosom v oblasti automatizovania získavania štatistík o povrchu zeme. This thesis focuses on the right detection of objects in satellite imagery using convolutional neural networks. The goal of the thesis is to detect swimming pools and tennis courts in satellite imagery from different cities using the trained model. The model works with data from 10 different cities. The RetinaNet neural network model and Detectron2 library were used for development. The final trained model can detect objects with the average precision (AP50) at the level of 63.402 %. The thesis can be useful in the field of automating the acquisition of land surface statistics. Keywords: computer vision; object detection; image classification; instance segmentation; semantic segmentation; convolutional neural networks; RetinaNet; Detectron2; počítačové videnie; detekcia objektov; klasifikácia obrazov; segmentácia inštancií; sémantická segmentácia; konvolučné neurónové siete; RetinaNet; Detectron2 Available in a digital repository NRGL
Hledání městkých prvků v satelitních snímcích

Táto práca sa zameriava na správnu detekciu objektov v satelitných snímkach pomocou konvolučných neuronových sietí. Cieľom práce je pomocou natrénovaného modelu detekovať bazény a tenisové ihriská v ...

Oravec, Dávid; Herout, Adam; Zlámal, Adam
Vysoké učení technické v Brně, 2021

Aplikace pro řízený přístup ke vzdáleným dokumentům pro Microsoft Windows
Feranec, Adam; Bartík, Vladimír; Rychlý, Marek
2021 - English
Cieľom tejto práce je navrhnúť, implementovať a otestovať klientskú aplikáciu pre Microsoft Windows, ktorá bude zabezpečovať prístup k vzdialeným dokumentom pre projekt VDU. Aplikácia je naprogramovaná v jazyku C++ s použitím objektovo orientovanej knižnice MFC, rozhrania WinFsp pre integráciu virtuálneho súborového systému a rozhrania Windows API. Aplikácia k serveru pristupuje cez REST API a je testovaná s využitím vytvoreného simulovaného serveru a testovacieho skriptu, napísaných v programovacom jazyku Python. This thesis aims to design, implement and test a client-side application for Microsoft Windows to ensure controlled access to remote documents for the VDU project. The application is programmed in the C++ language, using the object-oriented library MFC, the WinFsp interface for virtual file system integration, and the Windows API. The application accesses the server via  REST API, and it is tested with a created simulated server and a custom testing script, both programmed in the Python programming language. Keywords: Windows; application; client; C; C++; WinFsp; MFC; file system; remote access; integration; Windows API; Python.; Windows; aplikácia; klient; C; C++; WinFsp; MFC; súborový systém; vzdialený prístup; integration; Windows API; Python. Available in a digital repository NRGL
Aplikace pro řízený přístup ke vzdáleným dokumentům pro Microsoft Windows

Cieľom tejto práce je navrhnúť, implementovať a otestovať klientskú aplikáciu pre Microsoft Windows, ktorá bude zabezpečovať prístup k vzdialeným dokumentom pre projekt VDU. Aplikácia je ...

Feranec, Adam; Bartík, Vladimír; Rychlý, Marek
Vysoké učení technické v Brně, 2021

Rozpoznávání a identifikace TLS spojení
Hejcman, Lukáš; Kocnová, Jitka; Kekely, Lukáš
2021 - English
TLS je dnes nejpopulárnější šifrovací protokol používaný na internetu. Jeho cílem je poskytnout vysokou úroveň zabezpečení a soukromí pro komunikaci mezi zařízeními. Představuje však výzvu z hlediska monitorování a správy sítí, protože není možné analyzovat komunikaci šifrovanou pomocí tohoto protokolu ve velkém měřítku, pomocí existujících metod založených na detailní analýze obsahu paketů. Analýza šifrované komunikace může správcům pomoci detekovat škodlivou aktivitu v jejich sítích a také jim může pomoci identifikovat potenciální bezpečnostní hrozby. V této práci představuji metodu, která nám umožňuje využít výhod dvou metod otisků TLS, JA3 a Cisco Mercury, k určení operačního systému a procesů klientů v počítačové síti. Navržená metoda je schopna dosáhnout srovnatelných nebo lepších výsledků v porovnání se stávajícím přístupem Cisco Mercury pro vybrané datové sady a zároveň poskytuje možnosti pro detailnější analýzy klasifikací než JA3. V rámci práce je dále implementován modul pro systém NEMEA, který je schopný analyzovat TLS provoz pomocí nově navrženého přístupu. TLS is the most popular encryption protocol used on the internet today. It aims to provide high levels of security and privacy for inter-device communication. However, it presents a challenge from a network monitoring and administration standpoint, as it is not possible to analyse the communication encrypted with TLS at a large scale with existing methods based on deep packet inspection. Analysing encrypted communication can help administrators to detect malicious activity on their networks, and can help them identify potential security threats. In this work, I present a method that allows us to leverage the advantages of two TLS fingerprinting methods, JA3 and Cisco Mercury, to determine the operating system and processes of clients on a computer network. The proposed method is able to achieve comparable or better results than the existing Mercury approach for selected datasets whilst providing more analysis opportunities than JA3. A software implementation of the proposed fingerprinting approach is created as an analysis module for the NEMEA framework. Keywords: TLS; Fingerprint; JA3; Cisco; Mercury; NEMEA; Process; Operating; System; Classification; Module; TLS; Otisk; JA3; Cisco; Mercury; NEMEA; Proces; Operační; Systém; Klasifikace; Modul Available in a digital repository NRGL
Rozpoznávání a identifikace TLS spojení

TLS je dnes nejpopulárnější šifrovací protokol používaný na internetu. Jeho cílem je poskytnout vysokou úroveň zabezpečení a soukromí pro komunikaci mezi zařízeními. Představuje však výzvu z hlediska ...

Hejcman, Lukáš; Kocnová, Jitka; Kekely, Lukáš
Vysoké učení technické v Brně, 2021

Detekce biochemických látek pomocí grafenového senzoru
Supalová, Linda; Šimšíková, Michaela; Bartošík, Miroslav
2021 - English
Tato bakalářská práce studuje interakci biochemických látek s grafénem pomocí senzorů v uspořádání polem řízeného tranzistoru. Adsorbované atomy nebo molekuly mohou vyvolat dopování grafénové vrstvy, což může být experimentálně určeno pozorováním změny pozice Diracova bodu. Je studována závislost polohy Diracova bodu na přidané látce a stejně tak i časová odezva na přidání kapalného vzorku. Je pozorována citlivost na odlišné molekuly a jsou dikutovány důsledky výsledků pro adsorpci různých molekul. This bachelor's thesis studies the interaction of biochemical substances with graphene by utilizing sensors with a field-effect transistor arrangement. Adsorbed atoms or molecules can induce doping of the graphene sheet, which can be experimentally determined by observing the shift in the position of Dirac point. Dependence of the Dirac point location on the added substance is studied, as well as time response to the addition of the liquid sample. Sensitivity to different molecules is observed and the implication of the results for the adsorption of various molecules are discussed. Keywords: graphene; sensor; field-effect transistor; adsorption; urea; nucleic acids; Dirac point; grafén; senzor; tranzistor řížený polem; adsorpce; močovina; nukleové kyseliny; Diracův bod Available in a digital repository NRGL
Detekce biochemických látek pomocí grafenového senzoru

Tato bakalářská práce studuje interakci biochemických látek s grafénem pomocí senzorů v uspořádání polem řízeného tranzistoru. Adsorbované atomy nebo molekuly mohou vyvolat dopování grafénové vrstvy, ...

Supalová, Linda; Šimšíková, Michaela; Bartošík, Miroslav
Vysoké učení technické v Brně, 2021

Magnetooptické zobrazování a analýza mikrostruktur magnetické domény
Molnár, Tomáš; Wojewoda, Ondřej; Arregi Uribeetxebarria, Jon Ander
2021 - English
Magnetooptické jevy popisují interakci polarizovaného světla s magnetizovaným médiem. I když byla objevena téměř před dvěma stoletími, díky své vysoké citlivosti a všestrannosti je magnetooptika široce využívaným nástrojem pro magnetickou charakterizaci. Například umožňuje vizualizaci doménové struktury v magnetických strukturách pomocí širokoúhlého magnetooptického mikroskopu. Většina výzkumných prací v této oblasti využívá jevů lineárních v magnetizaci k zobrazování domén ve feromagnetických materiálech, kde se měří optický kontrast pro oblasti s opačnou orientací magnetizace. Nedávno bylo prokázáno, že i antiferomagnetické materiály lze studovat pomocí kvadratických magnetooptických jevů (Voigtův jev), což umožňuje vizualizovat oblasti s různou orientací spinové osy. V této práci jsme provedli základní studii magnetických tenkých vrstev a mikrostruktur pomocí magnetooptické mikroskopie s využitím lineárních a kvadratických efektů. Současně byly interpretovány konfigurace magnetizace spojitých a strukturovaných magnetických tenkých vrstev v mikroskopickém měřítku s využitím metod zpracovávání obrazu vyvinutých v této práci, vedoucím ke kvantitativní vektorové magnetometrii. Nakonec, byla provedena studie koexistence feromagnetických a antiferomagnetických fázových domén v FeRh užitím magnetooptické mikroskopie. Magneto-optical effects are associated with the interaction of polarized light with magnetized media. Although discovered nearly two centuries ago, magneto-optics is a widely utilized tool for magnetic characterization due to its high sensitivity and versatility. For example, it enables visualization of magnetic domain structures in microscale magnetic systems via wide-field magneto-optical microscopy. The majority of research on this topic has employed linear effects in magnetization to image domains in ferromagnetic materials, where one measures an optical contrast for regions with opposite magnetization orientations. It has been recently shown that even antiferromagnetic materials can be studied using quadratic magneto-optical effects (Voigt effect), making it possible to visualize regions with different spin axis orientations. In this work, we perform a fundamental magneto-optical microscopy study of magnetic thin film and microstructure systems using linear and quadratic effects. Consequently, the microscale magnetization configuration of continuous and patterned magnetic thin films is interpreted via the image processing strategy developed in this thesis, leading to quantitative vector magnetometry. Moreover, the coexistence of the ferro- and antiferromagnetic phase domains in FeRh films was investigated using optical and magneto-optical microscopy. Keywords: vectorial magnetometry; magnetic domains; magneto-optics; Kerr effect; Voigt effect; FeRh; permalloy; phase transition; vektorová magnetometrie; magnetické domény; magnetooptika; Kerrův jev; Voigtův jev; FeRh; permalloy; fázová přeměna Available in a digital repository NRGL
Magnetooptické zobrazování a analýza mikrostruktur magnetické domény

Magnetooptické jevy popisují interakci polarizovaného světla s magnetizovaným médiem. I když byla objevena téměř před dvěma stoletími, díky své vysoké citlivosti a všestrannosti je magnetooptika ...

Molnár, Tomáš; Wojewoda, Ondřej; Arregi Uribeetxebarria, Jon Ander
Vysoké učení technické v Brně, 2021

Návrhy na rozšíření marketingové komunikace podniku
Ulrichová, Veronika; Schüller, David; Kaňovská, Lucie
2021 - English
Bakalářská práce se zaměřuje na marketingovou komunikaci kavárny Férová Palačinkárna v Hradci Králové. V teoretické části práce jsou popsány základní definice a pojmy marketingu. Následuje analytická část a popis dnešní pandemické situace spojené s korona virem, která ovlivnila fungování společnosti Férová Palačinkárna. Na základě popsaných analýz a obdržených dat, bakalářská práce prezentuje doporučení pro zlepšení marketingové komunikace se zaměřením na zákazníky Férové Palačinkárny. The bachelor’s thesis focuses on the marketing communication of the café Férová Palačinkárna in Hradec Králové. The thesis is based on definitions and terms defined in the theoretical section, which is followed by an analytical section and a description of today’s pandemic situation connected with the coronavirus and its influence on Férová Palačinkárna. Based on the described analysis and gained data, this thesis provides recommendation for improvements in marketing communication with a focus on the customers of Férová Palačinkárna. Keywords: Marketing; communication; service; marketing mix; communication mix; SWOT analysis; social media.; Marketing; komunikace; služba; marketingový mix; komunikační mix; SWOT analýza; sociální média. Available in a digital repository NRGL
Návrhy na rozšíření marketingové komunikace podniku

Bakalářská práce se zaměřuje na marketingovou komunikaci kavárny Férová Palačinkárna v Hradci Králové. V teoretické části práce jsou popsány základní definice a pojmy marketingu. Následuje analytická ...

Ulrichová, Veronika; Schüller, David; Kaňovská, Lucie
Vysoké učení technické v Brně, 2021

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases