Number of found documents: 22967
Published from to

Ochrana informací v činnosti správních orgánů
2021 -
Bakalářská práce se zaměřuje na právo na informace, vymezení zákonné povinnosti poskytování informací, způsobům získání informací a zejména na ochranu informací v rámci výkonu činnosti správních orgánů. Keywords: informace; osobní údaj; gdpr; právo na informace; poskytování informací; ochrana informací; správní orgány Available in the ZČU Library.
Ochrana informací v činnosti správních orgánů

Bakalářská práce se zaměřuje na právo na informace, vymezení zákonné povinnosti poskytování informací, způsobům získání informací a zejména na ochranu informací v rámci výkonu činnosti správních ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2021

Česká města a jejich samospráva v době první světové války a jejich podíl na vzniku Československa
2021 -
Bakalářská práce se věnuje tématu Česká města a jejich samospráva v době první světové války a jejich podíl na vzniku Československa. Konkrétně jsem se zaměřila na město Plzeň a její podíl na vzniku Československé republiky. Práce je rozdělena na pět velkých kapitol, které jsou následně děleny na podkapitoly. Tato práce shrnuje, jak vypadala samospráva mezi roky 1526 až 1914. Dále jsem zde popsala politickou situaci v českých městech během první světové války, následně vznik Československa a v neposlední řadě politickou situaci během války v Plzni a participaci města Plzně na vzniku Československé republiky. Keywords: vznik československa; plzeň; česká města; samospráva; vývoj samosprávy; první světová válka; politická situace Available in the ZČU Library.
Česká města a jejich samospráva v době první světové války a jejich podíl na vzniku Československa

Bakalářská práce se věnuje tématu Česká města a jejich samospráva v době první světové války a jejich podíl na vzniku Československa. Konkrétně jsem se zaměřila na město Plzeň a její podíl na vzniku ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2021

Úřední deska a problematika publikace
2021 -
Bakalářská práce na téma Úřední deska a problematika publikace pojednává o historii právní úpravy úřední desky, o samotném pojmu úřední deska, o současné právní úpravě. Dále se blíže věnuje jednotlivým typům úřední desky a právním předpisům, které ve svém znění úřední desku jakkoli upravují. Je zde rozebráno, jaké subjekty mají povinnost úřední desku zřizovat, jaké dokumenty se zveřejňují a podle jaké právní úpravy, či jaké lhůty se při publikaci dodržují. Část práce je věnována praxi ve vedení úřední desky v obci Malý Bor. Keywords: úřední deska; problematika publikace; veřejná správa; právní předpisy; publikace pro nevidomé Available in the ZČU Library.
Úřední deska a problematika publikace

Bakalářská práce na téma Úřední deska a problematika publikace pojednává o historii právní úpravy úřední desky, o samotném pojmu úřední deska, o současné právní úpravě. Dále se blíže věnuje ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2021

Ženy na trhu práce, problémy zaměstnávání a profesního rozvoje žen
2021 -
Tato bakalářské práce se zabývá problematikou žen na trhu práce. Zaměřuje se především na srovnání rozdílného postavení oproti mužům a na hlavní překážky, se kterými se ženy v průběhu pracovního života potýkají. Tyto problémy ovlivňují nejen postavení žen, ale také situaci v celé společnosti. Práce je okrajově věnována také historii, která bezpochyby dnešní stav do jisté míry ovlivnila. Více se dále zaměřuje na jednotlivé faktory, které s ženami na trhu práce souvisí, na vzdělávání a odměňování žen. Keywords: trh práce; gender; genderová nerovnost; ženy; rozdíly; vzdělání; odměňování žen Available in the ZČU Library.
Ženy na trhu práce, problémy zaměstnávání a profesního rozvoje žen

Tato bakalářské práce se zabývá problematikou žen na trhu práce. Zaměřuje se především na srovnání rozdílného postavení oproti mužům a na hlavní překážky, se kterými se ženy v průběhu pracovního ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2021

Poslání neziskového sektoru v současné společnosti
2021 -
Bakalářská práce je rozdělena do dvou částí. První teoretická část obsahuje uchopení pojmu neziskového sektoru, jeho vymezení v rámci národního hospodářství, právní zakotvení a typologii dle právní formy. Druhá praktičtější část je věnována komparativní případové studii organizací Člověk v tísni a Charita Česká republika. Předmětem srovnání je činnost na mezinárodní úrovni, v České republice s akcentem na Středočeský kraj a v okrese Beroun. Součástí je zachycení dopadu na jednotlivce. Keywords: neziskový sektor; prostor; typologie; člověk v tísni; charita česká republika; srovnání; beroun; případová studie Available in the ZČU Library.
Poslání neziskového sektoru v současné společnosti

Bakalářská práce je rozdělena do dvou částí. První teoretická část obsahuje uchopení pojmu neziskového sektoru, jeho vymezení v rámci národního hospodářství, právní zakotvení a typologii dle právní ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2021

Pokuty
2021 -
Tato bakalářská práce se zabývá pojmem pokuty. První kapitola se věnuje pojmu přestupek, kde práce vysvětluje, co přestupek znamená a jaké znaky obsahuje. Další kapitola představuje přestupkové řízení a jeho jednotlivé procesní instituty. Dále práce vysvětluje, co jsou to správní tresty a jednotlivě se s každým z nich zabývá. Závěrečná kapitola se pak věnuje speciálně pokutám. Zmiňuje se zde do jaké výše lze pokutu uložit, a také kdo je příslušný jí ukládat. Keywords: pokuta; přestupek; přestupkové řízení; správní trest; ukládání pokut Available in the ZČU Library.
Pokuty

Tato bakalářská práce se zabývá pojmem pokuty. První kapitola se věnuje pojmu přestupek, kde práce vysvětluje, co přestupek znamená a jaké znaky obsahuje. Další kapitola představuje přestupkové řízení ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2021

Vyvlastnění
2021 -
Tato bakalářská práce by měla důkladně rozebrat problematiku vyvlastnění a s ním spojeného vlastnictví. Měla by čtenáři poskytnout určitý vhled do tématu vyvlastnění a do náležitostí s ním spojených. Postupně se budu snažit pochopitelně vylíčit co pojem vyvlastnění obsahuje, jakým prošel vývojem a jak samotný proces vyvlastnění probíhá včetně veškerých náležitostí, které jsou s tímto tématem neodmyslitelně spojeny. Keywords: vyvlastnění; zákon; majetek; řízení; omezení Available in the ZČU Library.
Vyvlastnění

Tato bakalářská práce by měla důkladně rozebrat problematiku vyvlastnění a s ním spojeného vlastnictví. Měla by čtenáři poskytnout určitý vhled do tématu vyvlastnění a do náležitostí s ním ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2021

The emancipation struggle of African-Americans in the 20th century and its portrayal in the contemporary film industry
2021 -
Tato bakalářská práce se zabývá emancipačním bojem Afroameričanů ve 20. století a jeho zobrazením v moderním filmovém průmyslu. Cílem této práce je prozkoumat filmový snímek Komorník z roku 2013, který nepřímo dokumentuje emancipační boj Afroameričanů 20. století a jeho přesnost oproti historickým faktům. Teoretická část této práce je zaměřena na historii USA, a to konkrétně na roli otroků při budování současné podoby Spojených států Amerických a na hnutí za lidská práva 20. století. Praktická část zkoumá roli černochů ve filmovém průmyslu a dále porovnává film Komorník s historickými událostmi hnutí za lidská práva. Na závěr praktické části jsou mé postřehy z filmu týkající se technických aspektů, stejně jako kulturního zobrazení moderní Afroamerické kultury. Keywords: historie usa; kolonizace; otroctví v usa; černošská kultura; rasismus; emancipace afroameričanů; hnutí za lidská práva; filmový průmysl; komorník; eugene allen Available in the ZČU Library.
The emancipation struggle of African-Americans in the 20th century and its portrayal in the contemporary film industry

Tato bakalářská práce se zabývá emancipačním bojem Afroameričanů ve 20. století a jeho zobrazením v moderním filmovém průmyslu. Cílem této práce je prozkoumat filmový snímek Komorník z roku 2013, ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2021

Ruské etnické menšiny v postsovětských státech
2021 -
Hlavním cílem této práce bylo zhodnotit postavení ruské menšiny v postsovětských státech Střední Asie. Po vlně protiruských nálad, které na všech možných úrovních proběhly v každém státě, se zdá, že se dnes blýská na lepší časy. Rusové již nejsou utlačovatelé či kolonisté, jejich integrace mezi místní obyvatelstvo zlepšuje jejich vnímání titulárními národy. Všechny středoasijské republiky vykazují v současnosti poklidné soužití Rusů s místními obyvateli. Nejpalčivější problémem se ukázala být otázka ruského jazyka, který byl ve všech státech vyřešen, i když ne vždy ve prospěch ruské menšiny, jeho řešení napomohlo k ustálení situace. Ruská menšina ve Střední Asii přestává být de facto ruská. Mladá generace se cítí být spíše občany své rodné země než jako součást ruského etnika. Jazyková politika ve všech státech nutí Rusy znát oficiální jazyk, čímž jim ulehčuje život a získání práce. Kvůli velkému odlivu Rusů v 90. letech se společnost v jednotlivých republikách přeměnila a Rusové byli nuceni se přizpůsobit titulárním národům, které svým vlivem přeměnili chování i vnímání Rusů. Dnes sami Rusové vnímají rozdíly mezi sebou a Rusy žijící v Rusku. Postupná marginalizace dělá ruskou menšinu v podstatě zanedbatelným faktorem spolupráce mezi Ruskem a Střední Asií. Zdá se, že samotné Rusko se příliš nestará o politickou a ekonomickou diskriminaci, kterou prožívali a občas stále prožívají Rusové ve Střední Asii. Ruská potřeba energetických surovin je ve vzájemné spolupráci důležitější než se dohadovat o ochraně práv ruských menšin. V opačném případě jsou postsovětské republiky "nuceny" mít dobré vztahy s Ruskem, neboť potřebovali a stále potřebují ruskou profesní kvalifikaci, a z ekonomického hlediska jsou závislé na remitenci z Ruska. Keywords: střední asie; ruská menšina; postsovětský prostor; kazachstán; kyrgyzstán; tádžikistán; turkmenistán; uzbekistán; etnické menšiny; rusové; ruská federace; sovětský svaz; národnostní menšiny; ruský jazyk; diskriminace Available in the ZČU Library.
Ruské etnické menšiny v postsovětských státech

Hlavním cílem této práce bylo zhodnotit postavení ruské menšiny v postsovětských státech Střední Asie. Po vlně protiruských nálad, které na všech možných úrovních proběhly v každém státě, se zdá, že ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2021

Charakteristika současné obchodní korespondence a překlad vybraných ukázek do češtiny
2021 -
Cílem této bakalářské práce je seznámit čtenáře se současnou anglickou obchodní korespondencí a překladem administrativního stylu. Tyto teoretické znalosti jsou propojeny s praktickými ukázkami obchodní korespondence a jejich překladem z anglického do českého jazyka. Práce je rozdělena do dvou částí. V teoretické části se tato práce zabývá dvěma nejpoužívanějšími typy obchodní korespondence, konkrétně tedy korespondencí dopisovou a e-mailovou. Práce se zaměřuje na historii této korespondence, výhody a nevýhody jejího použití a pozornost je věnována také předepsané struktuře. Následně se práce zabývá jazykem, jenž je pro účely obchodní korespondence vhodný a zmíněny jsou tak například rozdíly mezi formální a neformální angličtinou, či stylistické rozdíly mezi anglickou a českou obchodní korespondencí. V závěru se teoretická část věnuje konkrétním typům obchodních zpráv a charakteristice překladu administrativního stylu. V praktické části této práce se nachází překlad dvanácti anglických e-mailů, pocházejících od anonymních společností, společně s překladatelským komentářem a glosářem, který obsahuje obchodní terminologii. Překladatelský komentář se skládá z makroanalýzy a mikroanalýzy, ve které jsou přeložené e-maily analyzovány a to jak z hlediska překladatelského, tak z hlediska použitého jazyka. Důraz je kladen také na to, zda jsou dodržena předepsaná pravidla pro psaní obchodní korespondence, která jsou zmíněna v teoretické části této práce. Keywords: obchodní korespondence; obchodní terminologie; dopis; e-mail; administrativní styl; překlad; makroanalýza; mikroanalýza; glosář Available in the ZČU Library.
Charakteristika současné obchodní korespondence a překlad vybraných ukázek do češtiny

Cílem této bakalářské práce je seznámit čtenáře se současnou anglickou obchodní korespondencí a překladem administrativního stylu. Tyto teoretické znalosti jsou propojeny s praktickými ukázkami ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2021

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases