Number of found documents: 24279
Published from to

Vývoj správy berních povinností v českých zemích
2022 -
Bakalářská práce se zabývá vývojem správy daní v českých zemích. Cílem práce je seznámit čtenáře s vývojem a historií daní na českém území a charakterizovat je. Popsat fungování daňového systému v jednotlivých fázích dějinného vývoje, nastínit vývoj jednotlivých daní a jejich stručnou charakteristiku. Keywords: daně; daňová soustava; české katastry Available in digital repository of ZČU.
Vývoj správy berních povinností v českých zemích

Bakalářská práce se zabývá vývojem správy daní v českých zemích. Cílem práce je seznámit čtenáře s vývojem a historií daní na českém území a charakterizovat je. Popsat fungování daňového systému v ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2022

Analyse des Führungsstils in der grenzüberschreitenden Organisation Tandem
2022 -
Předložená práce se zabývá analýzou vedoucích stylů v přeshraničně působící organizaci Tandem, s působišti v Plzni a Řeznu. Práce se zaměřuje na dvě vedoucí manažerky a srovnání jejich stylu vedení, který je ovlivněn, jak externími, tak samozřejmě i interními podmínkami. Provedené dotazníkové šetření má za úkol zjistit, jaké společné, ale i rozdílné činnosti utváří daný styl v jednotlivých manažerských funkcí. Na základě provedené analýzy a výsledků dotazníkového šetření byly vyhodnoceny styly obou ředitelek organizace Tandem. Cílem práce je poskytnutí informací pro srovnání stylu vedení na stejné pozice v jedné organizaci, ale ve dvou sousedních zemích, v České republice a ve Spolkové republice Německo. Keywords: management; manažer; styl vedení; tandem Available in digital repository of ZČU.
Analyse des Führungsstils in der grenzüberschreitenden Organisation Tandem

Předložená práce se zabývá analýzou vedoucích stylů v přeshraničně působící organizaci Tandem, s působišti v Plzni a Řeznu. Práce se zaměřuje na dvě vedoucí manažerky a srovnání jejich stylu vedení, ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2022

Posouzení nastavení organizační struktury zvoleného podniku
2022 -
Bakalářská práce se zaměřuje na téma organizační struktury. Cílem bakalářské práce bylo posoudit nastavení organizační struktury zvoleného podniku - zde se jednalo o společnost GRAMMER CZ, s.r.o. Celá práce je rozdělena na pět základních kapitol. Nejprve byly pomocí rešerše odborné literatury teoreticky vymezeny nejen klíčové pojmy jako je organizování a organizační struktura, ale i další pojmy s tímto tématem související. Dále byla představena samotná společnost, její předešlá i současná organizační struktura včetně průběhu její změny, protože přibližně před dvěma lety došlo k její zásadní reorganizaci. Na základě informací získaných z teoretické části a z rozhovoru s jedním z manažerů bylo vytvořeno dotazníkové šetření, které mělo zhodnotit to, jak zaměstnanci i manažeři podniku vnímají nové nastavení organizační struktury právě po dvou letech od její implementace. V souladu s výsledky dotazníkového šetření byla navržena řešení, která by mohla přispět ke zlepšení současné situace v podniku. Keywords: organizování; organizační struktura; změna v organizační struktuře Available in digital repository of ZČU.
Posouzení nastavení organizační struktury zvoleného podniku

Bakalářská práce se zaměřuje na téma organizační struktury. Cílem bakalářské práce bylo posoudit nastavení organizační struktury zvoleného podniku - zde se jednalo o společnost GRAMMER CZ, s.r.o. Celá ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2022

Brazilské regiony: analýza přírodních a socioekonomických \nl{}podmínek a jejich vliv na meziregionální migrační vlny
2022 -
Vnitřní migrace vždy byla a stále je nedílnou součástí životů občanů Brazílie. Práce si stanovuje a odpovídá na dva hlavní cíle. Prvním je představení přírodních a socioekonomických podmínek v jednotlivých regionech. Druhý cíl práce je sestavení migračních vln mezi jednotlivými regiony Brazílie v období mezi lety 2000 a 2010. Práce je založena na datech ze Sčítání lidu z roku 2010. Ty jsou doplněny mapovými výstupy a teoretickým rámcem dané oblasti. V první části se práce věnuje charakteristice brazilských regionů. Konkrétně řeší jejich obecný popis, situaci na trhu práce, úroveň vzdělání, problematiku favel ve městech, hrubý domácí produkt a ekonomiku. Přírodní podmínky jsou charakterizovány pomocí klasifikace reliéfu a klimatu. V problematice migrace se zaměřuje na její podobu v historii, ve sledovaném desetiletém období a konkrétně ji rozebírá v pětiletém období mezi lety 2005 a 2010. Keywords: brazílie; brazilské regiony; migrace; vnitřní migrace; meziregionální migrační vlny Available in digital repository of ZČU.
Brazilské regiony: analýza přírodních a socioekonomických \nl{}podmínek a jejich vliv na meziregionální migrační vlny

Vnitřní migrace vždy byla a stále je nedílnou součástí životů občanů Brazílie. Práce si stanovuje a odpovídá na dva hlavní cíle. Prvním je představení přírodních a socioekonomických podmínek v ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2022

Manažerské styly vedení a jejich uplatnění v podniku
2022 -
Tématem bakalářské práce jsou manažerské styly vedení a jejich uplatnění v podniku SWISS - FORM a.s. v Nové Roli. Cílem práce je vyhodnotit manažerské styly vedení, které jsou uplatňovány v podniku. Na základě získaných poznatků jsou doporučena opatření, které povedou ke zlepšení delegování. Bakalářská práce je rozdělena do šesti kapitol. První kapitola definuje pojem management, druhá kapitola definuje pojem leadership a udává rozdíly mezi těmito pojmy. Třetí kapitola obsahuje teorie vedení a vymezení jednotlivých stylů vedení. Čtvrtá kapitola představuje vybraný podnik. Kapitola pátá obsahuje vyhodnocení dotazníkového šetření a strukturovaných rozhovorů spolu s vyvozením závěrů a určením manažerských stylů vedení. Z výsledků analýzy bylo zjištěno, že nastala neshoda uplatňovaného stylu vedení pouze u jednoho vedoucího pracovníka na rozdíl od odpovědí podřízených pracovníků. V šesté kapitole jsou představena navrhovaná opatření, a to konkrétně v oblasti delegování. Keywords: management; leadership; manažer; styly vedení lidí Available in digital repository of ZČU.
Manažerské styly vedení a jejich uplatnění v podniku

Tématem bakalářské práce jsou manažerské styly vedení a jejich uplatnění v podniku SWISS - FORM a.s. v Nové Roli. Cílem práce je vyhodnotit manažerské styly vedení, které jsou uplatňovány v podniku. ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2022

Role lokálních samospráv v podpoře tradic na Doudlebsku
2022 -
V této bakalářské práci jsem se zaměřil na oblast Doudlebska. Konkrétně na tradice konané na tomto území, převážně na masopust. Práci jsem rozdělil do dvou částí, na část teoretickou a část praktickou. V úvodu teoretické části se věnuji historickému vývoji mikroregionu Doudlebsko. Dále se zabývám tradicemi v této oblasti a popisem masopustních obchůzek. Následně popisuji spolky ve vesnici Doudleby a další obce vybrané pro výzkum. Praktická část se zabývá hledáním odpovědí na otázku, jakým způsobem obce vybrané pro výzkum podporují tradice na svém území. Keywords: tradice; podpora tradic; masopust; doudlebský masopust; doudlebsko; doudleby Available in digital repository of ZČU.
Role lokálních samospráv v podpoře tradic na Doudlebsku

V této bakalářské práci jsem se zaměřil na oblast Doudlebska. Konkrétně na tradice konané na tomto území, převážně na masopust. Práci jsem rozdělil do dvou částí, na část teoretickou a část ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2022

Spokojenost návštěvníků a její role v marketingu destinace cestovního ruchu jižní Čechy
2022 -
Tato bakalářská práce se zabývá problematikou spokojenosti návštěvníků a její rolí v marketingu destinace cestovního ruchu jižní Čechy. Zkoumá tedy spokojenost návštěvníka během jeho pobytu v jižních Čechách. Na začátku této bakalářské práce byly definovány cíle a výzkumné předpoklady, které byly později potvrzeny, či vyvráceny. Literární rešerše byla zpracována na základě studia mnoha odborných publikací z oblasti marketingu a cestovního ruchu. V návaznosti na teoretickou část práce byly představeny výsledky dotazníkového šetření, které probíhalo ve spolupráci s Jihočeskou centrálou cestovního ruchu a Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích, a výsledky strukturovaného rozhovoru. Stěžejní částí této práce bylo představení dvou projektů pro Jihočeskou centrálu cestovního ruchu, které mohou být použity v praxi a pomoci destinaci jižní Čechy ještě zvýšit spokojenost návštěvníků a eliminovat nejhůře hodnocené dílčí faktory spokojenosti. Keywords: spokojenost návštěvníků; jižní čechy; návštěvníci; destinace; dotazníkové šetření; služby cestovního ruchu; výzkum Available in digital repository of ZČU.
Spokojenost návštěvníků a její role v marketingu destinace cestovního ruchu jižní Čechy

Tato bakalářská práce se zabývá problematikou spokojenosti návštěvníků a její rolí v marketingu destinace cestovního ruchu jižní Čechy. Zkoumá tedy spokojenost návštěvníka během jeho pobytu v jižních ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2022

Geocaching a jeho přínos pro subjekty cestovního ruchu v Západočeském kraji
2022 -
Teoretický rámec bakalářské práce pojednává o pojmu geocaching a cestovním ruchu. Dále popisuje využití geocachingu v cestovním ruchu a pak konkrétně v Západočeském kraji. Geocaching se také pojí s pojmem gamifikace v cestovním ruchu, tudíž je v práci také vysvětlen tento pojem a jeho specifika. Výzkumná část obsahuje výsledky dotazníkového šetření, které zkoumá nejběžnější návyky geocachera a jeho spojitost s cestovním ruchem. Na základě dotazníku je dále vytvořen profil geocachera v Západočeském kraji. Praktický rámec také navrhuje keše typu tradiční a lab do turisticky zajímavých oblastí Západočeského kraje, které mají za cíl zvýšit jeho povědomí a atraktivitu se zaměřením na rozvoj cestovního ruchu. Keywords: geocaching; cestovní ruch; gamifikace; západočeský kraj Available in digital repository of ZČU.
Geocaching a jeho přínos pro subjekty cestovního ruchu v Západočeském kraji

Teoretický rámec bakalářské práce pojednává o pojmu geocaching a cestovním ruchu. Dále popisuje využití geocachingu v cestovním ruchu a pak konkrétně v Západočeském kraji. Geocaching se také pojí s ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2022

Analýza trhu pro vybraný segment cestovního ruchu - vodní turistika
2022 -
Tato bakalářská práce se zabývá vodáckými půjčovnami v České republice a doporučením pro jednu z nich. Práce se skládá z šesti částí. První teoretická část definuje pojmy jako cestovní ruch, vodní turistika, historie vodní turistiky i značení obtížnosti řek. Dále byla vybrána hodnotící kritéria, která sloužila k popisu vybraného podnikatelského subjektu. Následující praktická část je zaměřena na názory a postoje respondentů v dotazníkovém šetření, které je zaměřeno na vodácké půjčovny. Jedním z cílů této práce bylo zjistit, jak právě čeští respondenti nahlížejí na vodácké půjčovny. Keywords: cestovní ruch; vodní turistika; spotřebitelský trh; služby cestovního ruchu Available in digital repository of ZČU.
Analýza trhu pro vybraný segment cestovního ruchu - vodní turistika

Tato bakalářská práce se zabývá vodáckými půjčovnami v České republice a doporučením pro jednu z nich. Práce se skládá z šesti částí. První teoretická část definuje pojmy jako cestovní ruch, vodní ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2022

Minimální a zaručená mzda
2022 -
Bakalářská práce se věnuje tématu Minimální a zaručené mzdy v České republice a ve státech Evropské unie, konkrétně vývoji, platné právní úpravě a zastoupení v průměrné mzdě. V první části práce obecně popisuji pojmy spojené se mzdou, právní předpisy a definuji pojmy důležité pro druhou část práce. Popisuji Evropskou unii, historii, vznik a aktuální členské státy. Věnuji se mzdě i v členských státech. Vše v druhé části zpracovávám do tabulek a porovnávám mezi sebou Českou republiku a členské státy Evropské unie. Cílem práce je zjistit jaký poměr činí minimální a zaručená mzda v průměrné mzdě v ČR a jak si ČR stojí v porovnání se státy EU. Keywords: mzda; minimální mzda; zaručená mzda; průměrná mzda; evropská unie; členské státy; vývoj mzdy; výpočet mzdy Available in digital repository of ZČU.
Minimální a zaručená mzda

Bakalářská práce se věnuje tématu Minimální a zaručené mzdy v České republice a ve státech Evropské unie, konkrétně vývoji, platné právní úpravě a zastoupení v průměrné mzdě. V první části práce ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2022

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases