Number of found documents: 1390
Published from to

"E-" a "Smart-": Diskurz nových technologií
Tichý, Martin; Šťastná, Dagmar; Kotásek, Miroslav
2021 - English
S rostoucím a v mnoha případech přesyceným trhem digitálních technologií čelí mnoho společností problému se zachováním a získáváním zákazníků. Úspěšná marketingová kampaň, která se stala nepostradatelnou součástí při uvedení nových produktů na trh, dokáže pomoci tohoto cíle dosáhnout. V rámci této bakalářské práce byl sesbírán relevantní material z různých zdrojů, který byl poté analyzován z hlediska různorodých lingvistických prvků používaných v reklamní činnosti. Analyzované materiály nabývají rozdílných jazykových vlastností na základě toho, co je jejich požadovanou funkcí. Na billboardech, plakátech a online bannerech, kde krátká a výstižná sdělení naplňují svoji funkci propagace produktu by dlouhé, strukturované bloky textu působily kontraproduktivně. A podobným způsobem by použití krátkých “hlášek” v oficiálních dokumentech bylo považováno za neprofesionální. Tato bakalářská práce má za cíl nastínit a popsat některé z ligvistických metod používaných v marketingu s pomocí sběru a analýzy dat. With a growing and often over-saturated market for digital technology many businesses face a challenge of retaining and acquiring customers. A successful marketing campaign, which has become a vital part of introducing new products to the market, can help achieve this goal. In this bachelor’s thesis relevant materials from different communication channels have been collected and further analyzed in terms of various linguistic elements used in advertising. The analyzed materials possess distinct language properties according to what is their desired function. On billboards, posters and online banners, where short, concise messages fulfill their function of advertising a certain product, long, structured blocks of text would fail. And in a similar fashion, usage of short “catch-phrases” in official documents would be considered unprofessional. This bachelor’s thesis aims to outline and describe some of the linguistic methods used in marketing by gathering data and analyzing it. Keywords: Marketing; Advertisement; Technology; Product; Language; Linguistics; Anglicism; Metaphor; Synesthesia; Alliteration; Statement; Marketing; Reklama; Technologie; Produkt; Jazyk; Lingvistika; Anglicismy; Metafora; Synestezie; Aliterace; Prohlášení Available in a digital repository NRGL
"E-" a "Smart-": Diskurz nových technologií

S rostoucím a v mnoha případech přesyceným trhem digitálních technologií čelí mnoho společností problému se zachováním a získáváním zákazníků. Úspěšná marketingová kampaň, která se stala ...

Tichý, Martin; Šťastná, Dagmar; Kotásek, Miroslav
Vysoké učení technické v Brně, 2021

Simulace v Unity
Kropáček, Vojtěch; Vlnas, Michal; Milet, Tomáš
2021 - English
V této práci je stavěno na nedávném vzestupu popularity entity komponent systémů v oblasti vývoje her. Cílem práce je vytvořit aplikaci simulující ekosystém v programu Unity engine. V práci se nachází popis výhod entity komponent system architektury, atributy a rozdíly oproti tradiční architektuře. Pro běh simulace byl využit framework s názvem Entitas uvnitř Unity enginu. Dokončená implementace emuluje Lotka-Volterra rovnice, také známy pod názvem rovnice lovec-kořist. Nálezy simulace jsou prezentovány v grafech, které splnují očekávání. Práce také poskytne hlubší porozumění entity komponent system architektury a její specifikace v rámci implementace Entitas frameworku. Shrnuje jeden z přístupů k tvoření jednoduchého ekosystému a výsledné nálezy z proběhlých simulací. This thesis builds upon a recent surge in popularity of entity component system architecture for game development. The goal of this thesis is to create an ecosystem simulation application in the Unity engine. The advantages of using Entity Component System architecture are explained, with attributes and differences compared to a more traditional approach. The Entitas framework is used inside the Unity engine to power a simulation. The finished product emulates Lotka-Volterra equations, also known as the predator-prey equations. Final findings are presented as graphs that follow expectations. This work gives in depth knowledge about Entity Component System architecture, especially focusing on its specifics in the Entitas framework implementation. It also summarizes an approach to creating a simple ecosystem and the findings of multiple simulations. Keywords: Simulation; Unity; Component system; Entity system; Entity Component System; ECS; Entitas; C\#; Game design; Ecosystem; Composition; Composition over inheritance; Data oriented design; Simulace; Unity; Komponentní systém; Entitní systém; Entity Component System; ECS; Entitas; C\#; Herní návrh; Ekosystém; Kompozice; Kompozice nad dědičností; Datově orientovaný návrh Available in a digital repository NRGL
Simulace v Unity

V této práci je stavěno na nedávném vzestupu popularity entity komponent systémů v oblasti vývoje her. Cílem práce je vytvořit aplikaci simulující ekosystém v programu Unity engine. V práci se nachází ...

Kropáček, Vojtěch; Vlnas, Michal; Milet, Tomáš
Vysoké učení technické v Brně, 2021

Rozpoznávání opakujících se vzorů SMS zpráv
Kočalka, Jakub; Češka, Milan; Holík, Lukáš
2021 - English
Vďaka pokroku v rozpoznávaní spamu v e-mailoch a zvyšovaní povedomia používateľov smerujú spameri k menej preskúmaným médiám. Jedným z nich je \emph{short messaging service} (SMS). Táto služba poskytuje užívateľom možnosť reagovať na správy v krátkom čase a v skoro ľubovolnom prostredí. Tieto vlastnosti sú atraktívne aj pre legitímne podniky, ktoré potrebujú svojim klinetom zasielať krátke hromadné správy. Aj keď sú tieto správy z pohladu koncového užívateľa vyžiadané, pre poskytovateľa služieb SMS môžu predstavovať stratu, pretože tieto podniky často zneužívajú neobmedzené SMS plány určené pre bežných zákazníkov, aby sa vyhli plateniu za pre nich určené, ale drahšie produkty. Je preto žiaduce vedieť rozpoznať nevyžiadané aj vyžiadané hromadné správy. Hromadné správy sa zvyčajne generujú zo šablóny. Cieľom tejto práce je navrhnúť zhlukovací algoritmus ktorý správy analyzuje ako sekvencie lexikálnych jednotiek (slov), a vyhodnotiť jeho efektivitu v porovnaní s \emph{locality sensitivity hashing} metódou ktorá správy analyzuje ako reťazce symbolov. Práca vyhodnocuje vhodnosť algoritmu Smith-Waterman pre túto úlohu. Práca popisuje, prečo je Smith-Waterman (a ďalšie lokálne zarovnávania) nevhodný, a ako je možné ho nahradiť algoritmom Needleman-Wunsch (globálnym zarovnávaním), aby sa dosiahli oveľa lepšie výsledky. Výsledný algoritmus dokáže uspokojivo zhlukovať skutočné správy do kampaní a funguje dobre aj v situáciách, kde \emph{locality sensitivity hashing} kampane fragmentuje. With the advances in e-mail spam recognition and user awareness, spammers are moving towards less researched media. One of those is the short messaging system (SMS), which boasts high availability and open rates. Those characteristics are also attractive to legitimate businesses that need to send short, bulk messages to their clients. However, while these messages might be solicited by the end-user, they might represent a loss for the SMS service provider, as these businesses often misuse unlimited SMS plans meant for regular customers to avoid paying for more expensive solutions designated for them. It is therefore desirable to be able to recognize both unsolicited and solicited bulk messages. Bulk messages are generally generated from a template. The goal of this work is to design a clustering algorithm that treats a message as a sequence of lexical units (words), and evaluate it's effectiveness compared to a locality sensitivity hashing method that treats the message as a string of symbols. The work evaluates the suitability of the Smith-Waterman alignment algorithm for this task. The work details why Smith-Waterman (and other local alignment techniques) is unsuitable, and how it can be replaced by Needleman-Wunsch (global alignment) to produce much better results. The resulting algorithm is able to cluster real messages into campaigns satisfactorily, and performs well even in situations where the benchmark locality sensitivity hashing method fragments campaigns. Keywords: Smith-Waterman; Needleman-Wunsch; SMS; spam; sequence alignment; string clustering; Smith-Waterman; Needleman-Wunsch; SMS; spam; zarovnanie sekvencií; zhlukovanie reťazcov Available in a digital repository NRGL
Rozpoznávání opakujících se vzorů SMS zpráv

Vďaka pokroku v rozpoznávaní spamu v e-mailoch a zvyšovaní povedomia používateľov smerujú spameri k menej preskúmaným médiám. Jedným z nich je \emph{short messaging service} (SMS). Táto služba ...

Kočalka, Jakub; Češka, Milan; Holík, Lukáš
Vysoké učení technické v Brně, 2021

Genetické variace u onemocnění koronárních tepen
Kocmanová, Klára; Roy, Sudeep; Provazník, Ivo
2021 - English
Tato bakalářská práce se zabývá genetikou onemocnění koronárních tepen. Díky studiu rizikových genetických variací je možné identifikovat ohrožené pacienty a vyvíjet cílenou léčbu. V první kapitole se zmiňuje anatomie, histologie a patofyziologie koronárních tepen. Druhá kapitola je zaměřena na dosavadní znalosti dědičnosti onemocnění koronárních tepen. Ve třetí kapitole jsou zmíněny dva genomické projekty, které přispěly ke studiu variací u onemocnění koronárních tepen, a způsoby čtení dat z jejich databází. Těmito projekty jsou 1000 Genomes Project a CARDIoGRAM plus CD4 consortium. Na základě dat z 1000 Genomes databáze byl získán referenční panel vazebné nerovnováhy. Dále byla provedena asociační analýza na základě dat ze souhrnné statistiky metaanalýzy provedené CARDIoGRAM plus CD4 konsorciem. This bachelor’s thesis deals with the genetics of coronary artery disease. Studying risk variants helps us identify risk patients and allows us to develop targeted medicine. The first chapter deals with the anatomy, histology, and pathophysiology of CAD. The second chapter focuses on the current knowledge of the genetics of coronary artery disease. The third chapter mentions two genomic projects that have contributed to studying variations in coronary artery disease and the means of reading data from their databases. These projects are the 1000 Genomes Project and CARDIoGRAM plus CD4 consortium. 1000 Genomes-based linkage disequilibrium reference panel was obtained. The selection operator for jointly analyzing multiple variants was applied to the loci discovered in 1000 Genomes-based genome-wide association meta-analysis performed by CARDIoGRAM plus CD4 consortium. Keywords: Coronary artery disease; genetic variants; 1000 Genomes Project; CARDIoGRAM plus CD4 consortium; allelic heterogeneity; Onemocnění koronárních tepen; genetické variace; 1000 Genomes Project; CARDIoGRAM plus CD4 consortium; alelická heterogenita Available in a digital repository NRGL
Genetické variace u onemocnění koronárních tepen

Tato bakalářská práce se zabývá genetikou onemocnění koronárních tepen. Díky studiu rizikových genetických variací je možné identifikovat ohrožené pacienty a vyvíjet cílenou léčbu. V první kapitole se ...

Kocmanová, Klára; Roy, Sudeep; Provazník, Ivo
Vysoké učení technické v Brně, 2021

Detekce biochemických látek pomocí grafenového senzoru
Supalová, Linda; Šimšíková, Michaela; Bartošík, Miroslav
2021 - English
Tato bakalářská práce studuje interakci biochemických látek s grafénem pomocí senzorů v uspořádání polem řízeného tranzistoru. Adsorbované atomy nebo molekuly mohou vyvolat dopování grafénové vrstvy, což může být experimentálně určeno pozorováním změny pozice Diracova bodu. Je studována závislost polohy Diracova bodu na přidané látce a stejně tak i časová odezva na přidání kapalného vzorku. Je pozorována citlivost na odlišné molekuly a jsou dikutovány důsledky výsledků pro adsorpci různých molekul. This bachelor's thesis studies the interaction of biochemical substances with graphene by utilizing sensors with a field-effect transistor arrangement. Adsorbed atoms or molecules can induce doping of the graphene sheet, which can be experimentally determined by observing the shift in the position of Dirac point. Dependence of the Dirac point location on the added substance is studied, as well as time response to the addition of the liquid sample. Sensitivity to different molecules is observed and the implication of the results for the adsorption of various molecules are discussed. Keywords: graphene; sensor; field-effect transistor; adsorption; urea; nucleic acids; Dirac point; grafén; senzor; tranzistor řížený polem; adsorpce; močovina; nukleové kyseliny; Diracův bod Available in a digital repository NRGL
Detekce biochemických látek pomocí grafenového senzoru

Tato bakalářská práce studuje interakci biochemických látek s grafénem pomocí senzorů v uspořádání polem řízeného tranzistoru. Adsorbované atomy nebo molekuly mohou vyvolat dopování grafénové vrstvy, ...

Supalová, Linda; Šimšíková, Michaela; Bartošík, Miroslav
Vysoké učení technické v Brně, 2021

Magnetooptické zobrazování a analýza mikrostruktur magnetické domény
Molnár, Tomáš; Wojewoda, Ondřej; Arregi Uribeetxebarria, Jon Ander
2021 - English
Magnetooptické jevy popisují interakci polarizovaného světla s magnetizovaným médiem. I když byla objevena téměř před dvěma stoletími, díky své vysoké citlivosti a všestrannosti je magnetooptika široce využívaným nástrojem pro magnetickou charakterizaci. Například umožňuje vizualizaci doménové struktury v magnetických strukturách pomocí širokoúhlého magnetooptického mikroskopu. Většina výzkumných prací v této oblasti využívá jevů lineárních v magnetizaci k zobrazování domén ve feromagnetických materiálech, kde se měří optický kontrast pro oblasti s opačnou orientací magnetizace. Nedávno bylo prokázáno, že i antiferomagnetické materiály lze studovat pomocí kvadratických magnetooptických jevů (Voigtův jev), což umožňuje vizualizovat oblasti s různou orientací spinové osy. V této práci jsme provedli základní studii magnetických tenkých vrstev a mikrostruktur pomocí magnetooptické mikroskopie s využitím lineárních a kvadratických efektů. Současně byly interpretovány konfigurace magnetizace spojitých a strukturovaných magnetických tenkých vrstev v mikroskopickém měřítku s využitím metod zpracovávání obrazu vyvinutých v této práci, vedoucím ke kvantitativní vektorové magnetometrii. Nakonec, byla provedena studie koexistence feromagnetických a antiferomagnetických fázových domén v FeRh užitím magnetooptické mikroskopie. Magneto-optical effects are associated with the interaction of polarized light with magnetized media. Although discovered nearly two centuries ago, magneto-optics is a widely utilized tool for magnetic characterization due to its high sensitivity and versatility. For example, it enables visualization of magnetic domain structures in microscale magnetic systems via wide-field magneto-optical microscopy. The majority of research on this topic has employed linear effects in magnetization to image domains in ferromagnetic materials, where one measures an optical contrast for regions with opposite magnetization orientations. It has been recently shown that even antiferromagnetic materials can be studied using quadratic magneto-optical effects (Voigt effect), making it possible to visualize regions with different spin axis orientations. In this work, we perform a fundamental magneto-optical microscopy study of magnetic thin film and microstructure systems using linear and quadratic effects. Consequently, the microscale magnetization configuration of continuous and patterned magnetic thin films is interpreted via the image processing strategy developed in this thesis, leading to quantitative vector magnetometry. Moreover, the coexistence of the ferro- and antiferromagnetic phase domains in FeRh films was investigated using optical and magneto-optical microscopy. Keywords: vectorial magnetometry; magnetic domains; magneto-optics; Kerr effect; Voigt effect; FeRh; permalloy; phase transition; vektorová magnetometrie; magnetické domény; magnetooptika; Kerrův jev; Voigtův jev; FeRh; permalloy; fázová přeměna Available in a digital repository NRGL
Magnetooptické zobrazování a analýza mikrostruktur magnetické domény

Magnetooptické jevy popisují interakci polarizovaného světla s magnetizovaným médiem. I když byla objevena téměř před dvěma stoletími, díky své vysoké citlivosti a všestrannosti je magnetooptika ...

Molnár, Tomáš; Wojewoda, Ondřej; Arregi Uribeetxebarria, Jon Ander
Vysoké učení technické v Brně, 2021

Funkce katalyzátoru a filtru pevných částic u naftových vozidel
Šišpera, Adam; Beran, Martin; Bazala, Jiří
2021 - English
Tato bakalářská práce se zabývá představením dieselových emisně-redukčních systémů široké veřejnosti, odkrývá základní principy funkce dieselova motoru, mechanismy vzniku emisí a následně se věnuje jejich regulaci za pomocí katalytické redukce a filtru pevných částic. Odhaluje, proč je provozní teplota pro funkčnost těchto systémů klíčová a prezentuje možnosti, jak ji regulovat. V závěru pojednává o možnostech snížení uhlíkové stopy a vyhovění nadcházející emisní normě EURO VII. This bachelor's thesis aims to present diesel emission-reduction systems to a broader public, uncovering the basic principles of diesel engine and mechanisms of emission-creation. Catalytic reduction and diesel particulate filter functions are then described, explaining the importance of operating temperature and methods it can be controlled. Finally, it discusses the possibilities of reducing the carbon footprint and complying with the upcoming EURO VII standard. Keywords: Diesel; emissions; treatment; diesel oxidation catalyst; diesel particulate filter; selective catalytic reduction; nitrous oxide trap; catalyst heating; phase change energy storage; chemical energy storage; DOC; DPF; SCR; NOx trap.; Diesel; emise; úprava; dieselový oxidační katalyzátor; dieselový filtr pevných částic; selektivní katalytická redukce; zachytávač NOx; výhřev katalyzátoru; úložiště energie se změnou skupenství; chemické úložiště energie; DOC; DPF; SCR; NOx trap. Available in a digital repository NRGL
Funkce katalyzátoru a filtru pevných částic u naftových vozidel

Tato bakalářská práce se zabývá představením dieselových emisně-redukčních systémů široké veřejnosti, odkrývá základní principy funkce dieselova motoru, mechanismy vzniku emisí a následně se věnuje ...

Šišpera, Adam; Beran, Martin; Bazala, Jiří
Vysoké učení technické v Brně, 2021

Virtualizace laboratorních úloh pro kurz CISCO
Abbasi, Farhad; Komosný, Dan; Kubánková, Anna
2021 - English
Tato bakalářská práce se zabývá laboratorními úlohami pro novou certifikaci CISCO (CCNP ENARSI), seznámením se s tématy, výběrem nejvhodnějšího prostředí pro simulaci laboratorních úloh, vytvořením topologie pro každou laboratoř. Kromě topologie byl vytvořen konfigurační soubor (.txt) a nahrán do příslušného zařízení pro úlohy zaměřené na hledání problémů. V neposlední řadě bylo navrženo a implementováno řešení vzdáleného přístupu pro připravené laboratoře. This bachelor thesis deals with the laboratory tasks for the new CISCO certification (CCNP ENARSI), get acquainted with the topics, select the most suitable environment for simulating laboratory tasks, then create a topology for each laboratory. In addition to the topology, a configuration file (.txt) was created and uploaded to the appropriate device for troubleshooting labs. Last but not least, a remote access solution was designed and implemented for prepared laboratories. Keywords: CISCO; Emulation; EVE-NG; GNS3; IOL/U; L2TP/IPsec; Mikrotik; Simulation; VPN; Web-UI; CISCO; Emulace; EVE-NG; GNS3; IOL/U; L2TP/IPsec; Mikrotik; Simulace; VPN; Web-UI Available in a digital repository NRGL
Virtualizace laboratorních úloh pro kurz CISCO

Tato bakalářská práce se zabývá laboratorními úlohami pro novou certifikaci CISCO (CCNP ENARSI), seznámením se s tématy, výběrem nejvhodnějšího prostředí pro simulaci laboratorních úloh, vytvořením ...

Abbasi, Farhad; Komosný, Dan; Kubánková, Anna
Vysoké učení technické v Brně, 2021

Komentovaný překlad
Šejnoha, Jiří; Smutný, Milan; Krhutová, Milena
2021 - English
Tato práce popisuje proces překladu první kapitoly elektrotechnické učebnice z ČVUT. Tento překlad bude použit budoucími studenty ERASMU, kteří přijedou do Prahy studovat elektrotechniku. Tato práce se skládá ze seznamu vysvětlených překladových teorií, samotného přeloženého textu, demonstrací teorií na přeloženém textu a závěru s osobními zkušenostmi získanými tvořením této práce. This thesis is concerned with the full description of the process of translation of the first chapter of ČVUT electro-engineering textbook. This text will be used by future ERASMUS students coming to Prague to study electro-engineering. This thesis consists of an explained list of translation theories, the translated text itself, demonstration of mentioned theories and conclusion with personal experience. Keywords: Translation of scientific information; pragmatic aspects; scientific terms; scientific style; překlad odborné informace; pragmatické aspekty; odborné termíny; odborný styl Available in a digital repository NRGL
Komentovaný překlad

Tato práce popisuje proces překladu první kapitoly elektrotechnické učebnice z ČVUT. Tento překlad bude použit budoucími studenty ERASMU, kteří přijedou do Prahy studovat elektrotechniku. Tato práce ...

Šejnoha, Jiří; Smutný, Milan; Krhutová, Milena
Vysoké učení technické v Brně, 2021

"E-" a "Smart-": Diskurz nových technologií
Tichý, Martin; Šťastná, Dagmar; Kotásek, Miroslav
2021 - English
S rostoucím a v mnoha případech přesyceným trhem digitálních technologií čelí mnoho společností problému se zachováním a získáváním zákazníků. Úspěšná marketingová kampaň, která se stala nepostradatelnou součástí při uvedení nových produktů na trh, dokáže pomoci tohoto cíle dosáhnout. V rámci této bakalářské práce byl sesbírán relevantní material z různých zdrojů, který byl poté analyzován z hlediska různorodých lingvistických prvků používaných v reklamní činnosti. Analyzované materiály nabývají rozdílných jazykových vlastností na základě toho, co je jejich požadovanou funkcí. Na billboardech, plakátech a online bannerech, kde krátká a výstižná sdělení naplňují svoji funkci propagace produktu by dlouhé, strukturované bloky textu působily kontraproduktivně. A podobným způsobem by použití krátkých “hlášek” v oficiálních dokumentech bylo považováno za neprofesionální. Tato bakalářská práce má za cíl nastínit a popsat některé z ligvistických metod používaných v marketingu s pomocí sběru a analýzy dat. With a growing and often over-saturated market for digital technology many businesses face a challenge of retaining and acquiring customers. A successful marketing campaign, which has become a vital part of introducing new products to the market, can help achieve this goal. In this bachelor’s thesis relevant materials from different communication channels have been collected and further analyzed in terms of various linguistic elements used in advertising. The analyzed materials possess distinct language properties according to what is their desired function. On billboards, posters and online banners, where short, concise messages fulfill their function of advertising a certain product, long, structured blocks of text would fail. And in a similar fashion, usage of short “catch-phrases” in official documents would be considered unprofessional. This bachelor’s thesis aims to outline and describe some of the linguistic methods used in marketing by gathering data and analyzing it. Keywords: Marketing; Advertisement; Technology; Product; Language; Linguistics; Anglicism; Metaphor; Synesthesia; Alliteration; Statement; Marketing; Reklama; Technologie; Produkt; Jazyk; Lingvistika; Anglicismy; Metafora; Synestezie; Aliterace; Prohlášení Available in a digital repository NRGL
"E-" a "Smart-": Diskurz nových technologií

S rostoucím a v mnoha případech přesyceným trhem digitálních technologií čelí mnoho společností problému se zachováním a získáváním zákazníků. Úspěšná marketingová kampaň, která se stala ...

Tichý, Martin; Šťastná, Dagmar; Kotásek, Miroslav
Vysoké učení technické v Brně, 2021

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases