Number of found documents: 96693
Published from to

Systém odměňování zaměstnanců
Schimmerlová, Šárka; Hornungová, Jana; Procházková, Kateřina
2022 - Czech
Tato bakalářská práce je zaměřená na systém odměňování zaměstnanců ve společnosti Bažant Interiér s.r.o. Bakalářská práce je rozdělena do tří částí. První část se zabývá teoretickými východisky daného problému. Po této části následuje analýza současného stavu, tedy analýza systému odměňování společnosti. V poslední části práce budou navrženy změny na tento systém odměňování. This bachelor thesis is focused on the system of employee remuneration in the company Bažant Interiér s.r.o. The bachelor thesis is divided into three parts. The first part deals with the theoretical basis of the problem. This part is followed by an analysis of the current situation, ie an analysis of the company's remuneration system. In the last part of the work, changes to this remuneration system will be proposed. Keywords: zaměstnanec; mzda; zaměstnavatel; odměňování zaměstnanců; zaměstnanecké výhody; employee; wage; employer; employee remuneration; employee benefits Available in a digital repository NRGL
Systém odměňování zaměstnanců

Tato bakalářská práce je zaměřená na systém odměňování zaměstnanců ve společnosti Bažant Interiér s.r.o. Bakalářská práce je rozdělena do tří částí. První část se zabývá teoretickými východisky daného ...

Schimmerlová, Šárka; Hornungová, Jana; Procházková, Kateřina
Vysoké učení technické v Brně, 2022

Systém odměňování zaměstnanců a návrhy na jeho zlepšení ve vybrané společnosti
Jurák, Tomáš; Puk, Vladimír; Procházková, Kateřina
2022 - Czech
Tato bakalářská práce je zaměřena na systém odměňování zaměstnanců ve vybrané společnosti XY s.r.o. a na návrhy pro jeho zlepšení. Bakalářská práce je rozdělena do tří části. První, teoretická část obsahuje informace z oblasti odměňování zaměstnanců, vycházejících z odborných publikací. Druhá, analytická část zkoumá současný systém odměňování vybrané společnosti, vnitřní a vnější vlivy, které na něj působí. Poslední, návrhová část vychází z analytické části, kde jsou navrženy změny pro zlepšení systému odměňování ve společnosti XY s.r.o. This Batchelor thesis is in the main focused on a system of remuneration in the chosen company XY s.r.o. and suggestions for system improvement. The Batchelor thesis is divided into three parts. The first one, the theoretical part contains information from the sector of employee remuneration, coming from the professional literature. The second segment, the analytic one research the nowadays system of remuneration in the chosen company and the intern and extern influence, which is affecting it. The last part, the suggest one, comes from the analytic part, where are recomended new changes for inventions system of remuneration in the company XY s.r.o. Keywords: odměňování; zaměstnanci; zaměstnavatel; mzda; benefity zaměstnanců; the remuneration; employees; the employer; the wage; the benefits for employees Available in a digital repository NRGL
Systém odměňování zaměstnanců a návrhy na jeho zlepšení ve vybrané společnosti

Tato bakalářská práce je zaměřena na systém odměňování zaměstnanců ve vybrané společnosti XY s.r.o. a na návrhy pro jeho zlepšení. Bakalářská práce je rozdělena do tří části. První, teoretická část ...

Jurák, Tomáš; Puk, Vladimír; Procházková, Kateřina
Vysoké učení technické v Brně, 2022

Rozvoj obchodních aktivit společnosti Jihomoravské rybnikářství, s. r. o.
Navrátilová, Pavla; Kubíčková,, Lea; Šimberová, Iveta
2022 - Czech
Bakalářská práce řeší rozvoj obchodních aktivit společnosti, která poskytuje sportovní rybolov a provozuje restaurační zařízení, které slouží jako zázemí pro rybáře. Teoretický základ vychází z analýz vnějšího prostředí, vnitřního prostředí a analýzou oborového prostředí. Výsledky analýz budou shrnuty do SWOT analýzy. Všechny analýzy pomohou určit pozici společnosti na trhu a doporučit návrhy na rozvoj dalších obchodních aktivit. The bachelor's thesis addresses the development of business activities of a company that provides sport fishing and operates a restaurant that serves as a background for fishermen. The theoretical basis is based on analyzes of the external environment, internal environment and analysis of the field environment. The results of the analyzes will be summarized in a SWOT analysis. All analyzes will help determine the company's position in the market and recommend proposals for the development of further business activities. Keywords: Rybníkářství; rybářství; rozvoj obchodních aktivit; SLEPTE analýza; analýza trhu; Porterův model pěti konkurenčních sil; Model 7S; analýza obchodního modelu; SWOT analýza; analýza rizik; Pond farming; fisheries; business development; SLEPTE analysis; market analysis; Porter's model of five competitive forces; Model 7S; business model analysis; SWOT analysis; risk analysis Available in a digital repository NRGL
Rozvoj obchodních aktivit společnosti Jihomoravské rybnikářství, s. r. o.

Bakalářská práce řeší rozvoj obchodních aktivit společnosti, která poskytuje sportovní rybolov a provozuje restaurační zařízení, které slouží jako zázemí pro rybáře. Teoretický základ vychází z analýz ...

Navrátilová, Pavla; Kubíčková,, Lea; Šimberová, Iveta
Vysoké učení technické v Brně, 2022

Využití nástrojů projektového managementu ve firmě Toraja s.r.o.
Hepnar, Ondřej; MBA, Tomáš Brabec,; Smolíková, Lenka
2022 - Czech
Bakalářská práce je zaměřena na vytvoření projektu, za pomoci metod a nástrojů projektového managementu, jehož cílem je vytvoření plánu pro zavedení nové kolekce značky MODESI na trh. Celá práce je rozdělena na tři základní části, jsou jimi teoretická, analytická a návrhová část. The bachelor thesis is focused on the creation of a project, using project management methods and tools, which aims to create a plan for the introduction of a new MODESI brand collection on the market. The whole thesis is divided into three basic parts, which are theoretical, analytical and design part. Keywords: projektový management; projekt; plánování; analýza; SWOT analýza; rozpočet; project management; project; planning; analysis; SWOT analysis; budget Available in a digital repository NRGL
Využití nástrojů projektového managementu ve firmě Toraja s.r.o.

Bakalářská práce je zaměřena na vytvoření projektu, za pomoci metod a nástrojů projektového managementu, jehož cílem je vytvoření plánu pro zavedení nové kolekce značky MODESI na trh. Celá práce je ...

Hepnar, Ondřej; MBA, Tomáš Brabec,; Smolíková, Lenka
Vysoké učení technické v Brně, 2022

Hodnocení výkonnosti podniku
Andacká, Patrícia; Hornungová, Jana; Pavláková Dočekalová, Marie
2022 - Czech
Bakalářská práce je zaměřena na hodnocení výkonnosti podniku Zemánek Mikulov, s.r.o. Hodnocení je prováděno pomocí finančních analýz vycházejících z účetních výkazů této společnosti. V první části práce je rozebrána teorie v rámci finančních analýz a jsou zde uvedeny klíčové pojmy a vzorce výpočtu. Ve druhé části práce je provedena analýza vybraných ukazatelů. V poslední části práce jsou návrhy na zlepšení finanční situace společnosti a je zde rozebrán konkrétní návrh zlepšení. The bachelor thesis is focused on the evaluation of the performance of the company Zemánek Mikulov, s.r.o. The evaluation is performed using financial analyzes based on the company's financial statements. The first part of the thesis deals with the theory of financial analysis and presents the key concepts and formulas of calculation. In the second part of the work is an analysis of selected indicators. In the last part of the work are suggestions for improving the financial situation of the company and there is a specific proposal for improvement. Keywords: Finanční analýza; ukazatele; cash flow; rozvaha; výkaz zisku a ztráty; poměrové ukazatele; likvidita; rentabilita; výkonnost; Financial analysis; indicators; cash flow; balance sheet; profit and loss statement; ratios; liquidity; profitability; performance Available in a digital repository NRGL
Hodnocení výkonnosti podniku

Bakalářská práce je zaměřena na hodnocení výkonnosti podniku Zemánek Mikulov, s.r.o. Hodnocení je prováděno pomocí finančních analýz vycházejících z účetních výkazů této společnosti. V první části ...

Andacká, Patrícia; Hornungová, Jana; Pavláková Dočekalová, Marie
Vysoké učení technické v Brně, 2022

Hodnocení výkonnosti podniku
Pecháček, Jiří; Hornungová, Jana; Pavláková Dočekalová, Marie
2022 - Czech
Tato bakalářská práce se věnuje hodnocení výkonnosti podniku pomocí různých metod, zejména však pomocí metod finanční analýzy. Závěrečná práce je rozdělena do tří částí: teoretické, analytické a návrhové. Teoretická část slouží jako podklad pro praktickou část, ve které je hodnocen podnik Kimberly-Clark, s.r.o. Poslední část se věnuje návrhům, které by podniku mohly pomoci ke zlepšení stávající situace. This thesis describes evaluation of a company via various methods, with focus on the financial analysis. The document is divided into three parts: theoretical, analytical and suggested improvements. The theoretical part is used as input for the practical part which analyses the company called Kimberly-Clark Ltd. The last part describes the proposal how to improve the current situation of the company. Keywords: finanční analýza; účetní výkazy; SWOT analýza; rozvaha; výkaz zisku a ztráty; cash flow; financial analysis; financial statements; SWOT analysis; balance sheet; profit and loss account; cashflow Available in a digital repository NRGL
Hodnocení výkonnosti podniku

Tato bakalářská práce se věnuje hodnocení výkonnosti podniku pomocí různých metod, zejména však pomocí metod finanční analýzy. Závěrečná práce je rozdělena do tří částí: teoretické, analytické a ...

Pecháček, Jiří; Hornungová, Jana; Pavláková Dočekalová, Marie
Vysoké učení technické v Brně, 2022

Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení
Duriqi, Donika; Žižlavský, Ondřej; Karas, Michal
2022 - Czech
Bakalářská práce je zaměřena na zhodnocení finanční situace společnosti RAF Armatury s.r.o. za období 2016-2020. Informace potřebné ke zhodnocení finanční situace jsou čerpány z výročních zpráv a účetních výkazů. Práce je rozdělena do tří částí. První část se zabývá teoretickým popisem jednotlivých metod a ukazatelů, které posuzují finanční zdraví společnosti. Druhá část prakticky aplikuje poznatky z teoretické části na analyzovanou společnost. Poslední část přináší návrh praktických opatření ke zlepšení současné situace společnosti. The bachelor thesis focuses on evaluation of the financial situation of RAF Armatury s.r.o. for the period 2016-2020. Information needed to evaluate the financial situation have been drawn from annual reports and financial statements. The text is divided into three parts. The first part deals with the theoretical description of individual methods and indicators that assess the financial health of the company. The second part practically applies the knowledge from the theoretical part on the analysed company. The last part presents a proposal of practical steps to improve the current situation of the company. Keywords: finanční analýza; analýza okolí; SWOT analýza; PEST analýza; likvidita; rentabilita; zadluženost; účetní výkazy; financial analysis; analysis of business environment; SWOT analysis; PEST analysis; liquidity; profitability; indebtedness; financial statements Available in a digital repository NRGL
Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení

Bakalářská práce je zaměřena na zhodnocení finanční situace společnosti RAF Armatury s.r.o. za období 2016-2020. Informace potřebné ke zhodnocení finanční situace jsou čerpány z výročních zpráv a ...

Duriqi, Donika; Žižlavský, Ondřej; Karas, Michal
Vysoké učení technické v Brně, 2022

Analýza ekonomických dat s využitím statistických metod
Vyparinová, Marie; Fojtů,, Kateřina; Michalíková, Eva
2022 - Czech
Tato bakalářská práce se zaměřuje na návrhy zlepšení ekonomické situace vybraného podniku. Definuje základní pojmy spojené s finanční a statistickou analýzou. Bakalářská práce je rozdělena na teoretickou, praktickou a návrhovou část. Teoretická část vysvětluje důležité pojmy. Praktická část obsahuje aplikaci finanční a statistické analýzy. Shrnutí výsledků praktické části je základem pro poslední část bakalářské práce. Závěrečná část této bakalářské práce navrhuje, jak řešit vypořádání se s nepříznivými ekonomickými vývoji v dalších letech. This bachelor thesis focuses on proposals to improve the economic situation of the selected company. Defines the basic concepts associated with financial and statistical analysis. The bachelor thesis is divided into theoretical, practical and design part. The theoretical part explains important concepts. The practical part contains the application of financial and statistical analysis. A summary of the results of the practical part is the basis for the last part of the bachelor thesis. The final part of this bachelor's thesis proposes how to deal with adverse economic developments in the coming years. Keywords: finanční analýza; statistické metody; časové řady; regresní funkce; prognóza; financial analysis; statistic methods; time lines; regression function; prognosis Available in a digital repository NRGL
Analýza ekonomických dat s využitím statistických metod

Tato bakalářská práce se zaměřuje na návrhy zlepšení ekonomické situace vybraného podniku. Definuje základní pojmy spojené s finanční a statistickou analýzou. Bakalářská práce je rozdělena na ...

Vyparinová, Marie; Fojtů,, Kateřina; Michalíková, Eva
Vysoké učení technické v Brně, 2022

Analýza ekonomických dat s využitím statistických metod
Španěl, Roman; Smrčková, Gabriela; Michalíková, Eva
2022 - Czech
Tato bakalářská práce se zaměřuje na hodnocení firmy DEZA, a.s. za využití finanční analýzy a statistických metod. Práce je rozdělena do tří částí. První, teoretická část popisuje veškeré postupy a metody použité v této práci. Praktická část obsahuje samotnou analýzu. Ta je východiskem pro zhodnocení současného stavu podniku spolu s doporučením na zlepšení do budoucna, které se nachází v poslední části. This bachelor thesis deals with the evaluation of the DEZA, a.s. company using financial analysis and statistical methods. The work is divided into three parts. In the first part, theoretical framework is formulated with the main focus on the procedures and methods used troughtout this thesis. The second part is dedicated to the analysis itself, thanks to which the evaluation of the current state of the company together with recommendations for future improvement can be laid out in the last part. Keywords: finanční analýza; ekonomická data; statistické metody; finanční ukazatele; regresní analýza; financial analysis; economic data; statistical methods; financial indicators; regression analysis Available in a digital repository NRGL
Analýza ekonomických dat s využitím statistických metod

Tato bakalářská práce se zaměřuje na hodnocení firmy DEZA, a.s. za využití finanční analýzy a statistických metod. Práce je rozdělena do tří částí. První, teoretická část popisuje veškeré postupy a ...

Španěl, Roman; Smrčková, Gabriela; Michalíková, Eva
Vysoké učení technické v Brně, 2022

Analýza ekonomických dat s využitím statistických metod
Neckař, Ondřej; Malinka, Vlastimil; Michalíková, Eva
2022 - Czech
Bakalářská práce pojednává o vyhodnocení finančních a účetních dat společnosti XYZ s.r.o. K vyhodnocením těchto dat budou použity jak nástroje finanční analýzy, tak statistické metody, jako jsou například časové řady. U vybraných ukazatelů finanční analýzy budou sestaveny časové řady, vyrovnané pomocí regresních funkcí a stanovena prognóza jejich dalšího vývoje. Tyto nástroje budou popsány prvně teoreticky a následně budou uplatněny v praxi. Závěr bakalářské práce bude věnován komplexnímu shrnutí výsledků finanční analýzy a vlastním návrhům na zlepšení finanční situace podniku. The bachelor thesis deals with the evaluation of financial and accounting data of XYZ s.r.o. Both financial analysis tools and statistical methods such as time series will be used to evaluate this data. For selected financial analysis indicators, time series will be constructed, balanced using regression functions and a forecast of their further development will be determined. These tools will be described first in theory and then applied in practice. The conclusion of the bachelor thesis will be devoted to a comprehensive summary of the results of the financial analysis and own proposals for improving the financial situation of the company. Keywords: finanční analýza; likvidita; rentabilita; zadluženost; statistické metody; regresní analýza; časové řady; financial analysis; liquidity; rentability; indebtedness; statistical methods; regression analysis; time series Available in a digital repository NRGL
Analýza ekonomických dat s využitím statistických metod

Bakalářská práce pojednává o vyhodnocení finančních a účetních dat společnosti XYZ s.r.o. K vyhodnocením těchto dat budou použity jak nástroje finanční analýzy, tak statistické metody, jako jsou ...

Neckař, Ondřej; Malinka, Vlastimil; Michalíková, Eva
Vysoké učení technické v Brně, 2022

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases