Number of found documents: 1390
Published from to

"E-" a "Smart-": Diskurz nových technologií
Tichý, Martin; Šťastná, Dagmar; Kotásek, Miroslav
2021 - English
S rostoucím a v mnoha případech přesyceným trhem digitálních technologií čelí mnoho společností problému se zachováním a získáváním zákazníků. Úspěšná marketingová kampaň, která se stala nepostradatelnou součástí při uvedení nových produktů na trh, dokáže pomoci tohoto cíle dosáhnout. V rámci této bakalářské práce byl sesbírán relevantní material z různých zdrojů, který byl poté analyzován z hlediska různorodých lingvistických prvků používaných v reklamní činnosti. Analyzované materiály nabývají rozdílných jazykových vlastností na základě toho, co je jejich požadovanou funkcí. Na billboardech, plakátech a online bannerech, kde krátká a výstižná sdělení naplňují svoji funkci propagace produktu by dlouhé, strukturované bloky textu působily kontraproduktivně. A podobným způsobem by použití krátkých “hlášek” v oficiálních dokumentech bylo považováno za neprofesionální. Tato bakalářská práce má za cíl nastínit a popsat některé z ligvistických metod používaných v marketingu s pomocí sběru a analýzy dat. With a growing and often over-saturated market for digital technology many businesses face a challenge of retaining and acquiring customers. A successful marketing campaign, which has become a vital part of introducing new products to the market, can help achieve this goal. In this bachelor’s thesis relevant materials from different communication channels have been collected and further analyzed in terms of various linguistic elements used in advertising. The analyzed materials possess distinct language properties according to what is their desired function. On billboards, posters and online banners, where short, concise messages fulfill their function of advertising a certain product, long, structured blocks of text would fail. And in a similar fashion, usage of short “catch-phrases” in official documents would be considered unprofessional. This bachelor’s thesis aims to outline and describe some of the linguistic methods used in marketing by gathering data and analyzing it. Keywords: Marketing; Advertisement; Technology; Product; Language; Linguistics; Anglicism; Metaphor; Synesthesia; Alliteration; Statement; Marketing; Reklama; Technologie; Produkt; Jazyk; Lingvistika; Anglicismy; Metafora; Synestezie; Aliterace; Prohlášení Available in a digital repository NRGL
"E-" a "Smart-": Diskurz nových technologií

S rostoucím a v mnoha případech přesyceným trhem digitálních technologií čelí mnoho společností problému se zachováním a získáváním zákazníků. Úspěšná marketingová kampaň, která se stala ...

Tichý, Martin; Šťastná, Dagmar; Kotásek, Miroslav
Vysoké učení technické v Brně, 2021

Simulace v Unity
Kropáček, Vojtěch; Vlnas, Michal; Milet, Tomáš
2021 - English
V této práci je stavěno na nedávném vzestupu popularity entity komponent systémů v oblasti vývoje her. Cílem práce je vytvořit aplikaci simulující ekosystém v programu Unity engine. V práci se nachází popis výhod entity komponent system architektury, atributy a rozdíly oproti tradiční architektuře. Pro běh simulace byl využit framework s názvem Entitas uvnitř Unity enginu. Dokončená implementace emuluje Lotka-Volterra rovnice, také známy pod názvem rovnice lovec-kořist. Nálezy simulace jsou prezentovány v grafech, které splnují očekávání. Práce také poskytne hlubší porozumění entity komponent system architektury a její specifikace v rámci implementace Entitas frameworku. Shrnuje jeden z přístupů k tvoření jednoduchého ekosystému a výsledné nálezy z proběhlých simulací. This thesis builds upon a recent surge in popularity of entity component system architecture for game development. The goal of this thesis is to create an ecosystem simulation application in the Unity engine. The advantages of using Entity Component System architecture are explained, with attributes and differences compared to a more traditional approach. The Entitas framework is used inside the Unity engine to power a simulation. The finished product emulates Lotka-Volterra equations, also known as the predator-prey equations. Final findings are presented as graphs that follow expectations. This work gives in depth knowledge about Entity Component System architecture, especially focusing on its specifics in the Entitas framework implementation. It also summarizes an approach to creating a simple ecosystem and the findings of multiple simulations. Keywords: Simulation; Unity; Component system; Entity system; Entity Component System; ECS; Entitas; C\#; Game design; Ecosystem; Composition; Composition over inheritance; Data oriented design; Simulace; Unity; Komponentní systém; Entitní systém; Entity Component System; ECS; Entitas; C\#; Herní návrh; Ekosystém; Kompozice; Kompozice nad dědičností; Datově orientovaný návrh Available in a digital repository NRGL
Simulace v Unity

V této práci je stavěno na nedávném vzestupu popularity entity komponent systémů v oblasti vývoje her. Cílem práce je vytvořit aplikaci simulující ekosystém v programu Unity engine. V práci se nachází ...

Kropáček, Vojtěch; Vlnas, Michal; Milet, Tomáš
Vysoké učení technické v Brně, 2021

Rozpoznávání opakujících se vzorů SMS zpráv
Kočalka, Jakub; Češka, Milan; Holík, Lukáš
2021 - English
Vďaka pokroku v rozpoznávaní spamu v e-mailoch a zvyšovaní povedomia používateľov smerujú spameri k menej preskúmaným médiám. Jedným z nich je \emph{short messaging service} (SMS). Táto služba poskytuje užívateľom možnosť reagovať na správy v krátkom čase a v skoro ľubovolnom prostredí. Tieto vlastnosti sú atraktívne aj pre legitímne podniky, ktoré potrebujú svojim klinetom zasielať krátke hromadné správy. Aj keď sú tieto správy z pohladu koncového užívateľa vyžiadané, pre poskytovateľa služieb SMS môžu predstavovať stratu, pretože tieto podniky často zneužívajú neobmedzené SMS plány určené pre bežných zákazníkov, aby sa vyhli plateniu za pre nich určené, ale drahšie produkty. Je preto žiaduce vedieť rozpoznať nevyžiadané aj vyžiadané hromadné správy. Hromadné správy sa zvyčajne generujú zo šablóny. Cieľom tejto práce je navrhnúť zhlukovací algoritmus ktorý správy analyzuje ako sekvencie lexikálnych jednotiek (slov), a vyhodnotiť jeho efektivitu v porovnaní s \emph{locality sensitivity hashing} metódou ktorá správy analyzuje ako reťazce symbolov. Práca vyhodnocuje vhodnosť algoritmu Smith-Waterman pre túto úlohu. Práca popisuje, prečo je Smith-Waterman (a ďalšie lokálne zarovnávania) nevhodný, a ako je možné ho nahradiť algoritmom Needleman-Wunsch (globálnym zarovnávaním), aby sa dosiahli oveľa lepšie výsledky. Výsledný algoritmus dokáže uspokojivo zhlukovať skutočné správy do kampaní a funguje dobre aj v situáciách, kde \emph{locality sensitivity hashing} kampane fragmentuje. With the advances in e-mail spam recognition and user awareness, spammers are moving towards less researched media. One of those is the short messaging system (SMS), which boasts high availability and open rates. Those characteristics are also attractive to legitimate businesses that need to send short, bulk messages to their clients. However, while these messages might be solicited by the end-user, they might represent a loss for the SMS service provider, as these businesses often misuse unlimited SMS plans meant for regular customers to avoid paying for more expensive solutions designated for them. It is therefore desirable to be able to recognize both unsolicited and solicited bulk messages. Bulk messages are generally generated from a template. The goal of this work is to design a clustering algorithm that treats a message as a sequence of lexical units (words), and evaluate it's effectiveness compared to a locality sensitivity hashing method that treats the message as a string of symbols. The work evaluates the suitability of the Smith-Waterman alignment algorithm for this task. The work details why Smith-Waterman (and other local alignment techniques) is unsuitable, and how it can be replaced by Needleman-Wunsch (global alignment) to produce much better results. The resulting algorithm is able to cluster real messages into campaigns satisfactorily, and performs well even in situations where the benchmark locality sensitivity hashing method fragments campaigns. Keywords: Smith-Waterman; Needleman-Wunsch; SMS; spam; sequence alignment; string clustering; Smith-Waterman; Needleman-Wunsch; SMS; spam; zarovnanie sekvencií; zhlukovanie reťazcov Available in a digital repository NRGL
Rozpoznávání opakujících se vzorů SMS zpráv

Vďaka pokroku v rozpoznávaní spamu v e-mailoch a zvyšovaní povedomia používateľov smerujú spameri k menej preskúmaným médiám. Jedným z nich je \emph{short messaging service} (SMS). Táto služba ...

Kočalka, Jakub; Češka, Milan; Holík, Lukáš
Vysoké učení technické v Brně, 2021

Genetické variace u onemocnění koronárních tepen
Kocmanová, Klára; Roy, Sudeep; Provazník, Ivo
2021 - English
Tato bakalářská práce se zabývá genetikou onemocnění koronárních tepen. Díky studiu rizikových genetických variací je možné identifikovat ohrožené pacienty a vyvíjet cílenou léčbu. V první kapitole se zmiňuje anatomie, histologie a patofyziologie koronárních tepen. Druhá kapitola je zaměřena na dosavadní znalosti dědičnosti onemocnění koronárních tepen. Ve třetí kapitole jsou zmíněny dva genomické projekty, které přispěly ke studiu variací u onemocnění koronárních tepen, a způsoby čtení dat z jejich databází. Těmito projekty jsou 1000 Genomes Project a CARDIoGRAM plus CD4 consortium. Na základě dat z 1000 Genomes databáze byl získán referenční panel vazebné nerovnováhy. Dále byla provedena asociační analýza na základě dat ze souhrnné statistiky metaanalýzy provedené CARDIoGRAM plus CD4 konsorciem. This bachelor’s thesis deals with the genetics of coronary artery disease. Studying risk variants helps us identify risk patients and allows us to develop targeted medicine. The first chapter deals with the anatomy, histology, and pathophysiology of CAD. The second chapter focuses on the current knowledge of the genetics of coronary artery disease. The third chapter mentions two genomic projects that have contributed to studying variations in coronary artery disease and the means of reading data from their databases. These projects are the 1000 Genomes Project and CARDIoGRAM plus CD4 consortium. 1000 Genomes-based linkage disequilibrium reference panel was obtained. The selection operator for jointly analyzing multiple variants was applied to the loci discovered in 1000 Genomes-based genome-wide association meta-analysis performed by CARDIoGRAM plus CD4 consortium. Keywords: Coronary artery disease; genetic variants; 1000 Genomes Project; CARDIoGRAM plus CD4 consortium; allelic heterogeneity; Onemocnění koronárních tepen; genetické variace; 1000 Genomes Project; CARDIoGRAM plus CD4 consortium; alelická heterogenita Available in a digital repository NRGL
Genetické variace u onemocnění koronárních tepen

Tato bakalářská práce se zabývá genetikou onemocnění koronárních tepen. Díky studiu rizikových genetických variací je možné identifikovat ohrožené pacienty a vyvíjet cílenou léčbu. V první kapitole se ...

Kocmanová, Klára; Roy, Sudeep; Provazník, Ivo
Vysoké učení technické v Brně, 2021

Jazyk patentové dokumentace
Gubernát, Tomáš; Sučková, Magda; Smutný, Milan
2021 - English
Odvětví duševního vlastnictví se může na první pohled zdát velmi komplikované. Tato bakalářská práce je zaměřená zejména na problematiku duševního vlastnictví z pohledu výzkumu a průmyslu, ale také i na jazykový diskurz patentové dokumentace. Má sloužit jako souhrn důležitých informací a orientační návod zejména pro potenciální uchazeče o patenty či jiné druhy duševního vlastnictví, ať už z řad veřejnosti či akademického světa. Nedílnou součástí této práce je analýza nuancovaného jazyka patentové dokumentace, a náhled na možná úskalí při tvorbě žádosti o patent, během procesu získávání patentu nebo i jeho ztrátu. The subject of intellectual property can be very complicated. This bachelor’s thesis focuses mainly on intellectual property from a scientific and industrial standpoint and the discourse of patent documentation. This thesis aims to provide an overview and a quick guide for any potential applicants for patents or any other types of intellectual property described in this thesis - be they from the public or scholarly. This thesis is further focused on the analysis of the language of the patent documentation, which is very nuanced, and caveats encountered during the creation of patent application, during the grant procedure, or even after the patent was granted. Keywords: EPO; WIPO; ÚPV; patentový zákon; patenty; ochranné známky; průmyslové vzory; užitné vzory; geografické ochranné známky; duševní vlastnictví; patentová dokumentace; patentové nároky; jazyková analýza; EPO; WIPO; IPO; patent law; patents; trademarks; industrial designs; utility models; geographical denominations; intellectual property; patent documentation; patent claims; language analysis Available in a digital repository NRGL
Jazyk patentové dokumentace

Odvětví duševního vlastnictví se může na první pohled zdát velmi komplikované. Tato bakalářská práce je zaměřená zejména na problematiku duševního vlastnictví z pohledu výzkumu a průmyslu, ale také i ...

Gubernát, Tomáš; Sučková, Magda; Smutný, Milan
Vysoké učení technické v Brně, 2021

Komentovaný překlad
Šejnoha, Jiří; Smutný, Milan; Krhutová, Milena
2021 - English
Tato práce popisuje proces překladu první kapitoly elektrotechnické učebnice z ČVUT. Tento překlad bude použit budoucími studenty ERASMU, kteří přijedou do Prahy studovat elektrotechniku. Tato práce se skládá ze seznamu vysvětlených překladových teorií, samotného přeloženého textu, demonstrací teorií na přeloženém textu a závěru s osobními zkušenostmi získanými tvořením této práce. This thesis is concerned with the full description of the process of translation of the first chapter of ČVUT electro-engineering textbook. This text will be used by future ERASMUS students coming to Prague to study electro-engineering. This thesis consists of an explained list of translation theories, the translated text itself, demonstration of mentioned theories and conclusion with personal experience. Keywords: Translation of scientific information; pragmatic aspects; scientific terms; scientific style; překlad odborné informace; pragmatické aspekty; odborné termíny; odborný styl Available in a digital repository NRGL
Komentovaný překlad

Tato práce popisuje proces překladu první kapitoly elektrotechnické učebnice z ČVUT. Tento překlad bude použit budoucími studenty ERASMU, kteří přijedou do Prahy studovat elektrotechniku. Tato práce ...

Šejnoha, Jiří; Smutný, Milan; Krhutová, Milena
Vysoké učení technické v Brně, 2021

Mise vícenásobně použitelné nosné rakety
Metelka, Dominik; Daněk, Vladimír; Zikmund, Pavel
2021 - English
Tato práce je rozdělena do dvou hlavních částí, které jsou také hlavní cíle. Cílem první části je popis mise vícenásobně použitelného prvního stupně nosné rakety. V této části je nejdříve přiblíženo téma znovupoužitelných kosmických systémů a jejich vývoj do současné doby. Hlavně jsou však v této části popsány operačně používané vícenásobně použitelné nosné rakety, kde u každé z nich je poté popsána jejich letecká mise. Dále jsou zmíněny některé důležité nosné rakety ve vývoji a také jaké jsou způsoby návratu prvního stupně. Druhá část je praktická a cílem je návrh mise návratu prvního stupně nosné rakety na zemi. Pro výpočty byly zvoleny parametry podle současné rakety Falcon 9, ze kterých byla analyticky vypočtena finální rychlost a výška, ve které se první stupeň oddělí od zbytku rakety. Pro návrat a celkový let byl pomocí programu MATLAB napsán skript, který vypočítal a vykreslil potřebné parametry a charakteristiky. Díky tomu bylo také zjištěno, v jaké výšce bude potřeba znovu zažehnout motory, aby první stupeň bezpečně přistál na zemi. This thesis is split into two main parts which are also the main objectives. The aim of the first part is to describe a mission of a reusable launcher. Firstly, the topic of reusable launch systems and their development until today was approached. Most importantly, the operational reusable launch vehicles are described with the explanation of each booster’s flight mission. Furthermore, alongside some important launch vehicles in development, there is a separate chapter listing the first stage’s return options. The second part is practical with the aim of designing a mission of the launcher reusable first stage. For the calculations, the parameters were chosen according to a current Falcon 9 rocket, from which the final velocity and altitude at which the first stage separates, were analytically calculated. For the return and overall flight mission, a MATLAB script was written to calculate and plot all necessary parameters and characteristics. In the end, the altitude for the engine reignition was also determined to safely land on the ground. Keywords: Reusable; Launch vehicle; Launch system; Booster; Rocket; Propulsion; Propellant; Flight mission; Space; Vícenásobně použitelný; Nosná raketa; Kosmický systém; Odpalovací zařízení; Raketa; Vesmírná mise Available in a digital repository NRGL
Mise vícenásobně použitelné nosné rakety

Tato práce je rozdělena do dvou hlavních částí, které jsou také hlavní cíle. Cílem první části je popis mise vícenásobně použitelného prvního stupně nosné rakety. V této části je nejdříve přiblíženo ...

Metelka, Dominik; Daněk, Vladimír; Zikmund, Pavel
Vysoké učení technické v Brně, 2021

Klasifikace provozních zatěžovacích cyklů turbodmychadla ve vztahu k opotřebení kinematických členů
Kovaříková, Lucie; Žatko, Miroslav; Lošák, Petr
2021 - English
Tato bakalářská práce se zabývá shromážděním dat z testů pracovního cyklu motoru, jejich kontrolou a určením kritérií třídění. Dále pak návrhem a vyhodnocením metodiky charakterizace cyklů zatížení, zaměřených na očekávané výsledné opotřebení kinematických komponent turbodmychadla. Vyhodnocení a kontrola dat jsou provedeny pomocí dvou nástrojů - Python a Matlab. Výstupem této práce jsou dvě navržené metodiky zpracování pracovních cyklů na základě zpracovaných dat - obecné zpracování dat pracovního cyklu a analýza pracovního cyklu, včetně polohy aktuátoru. The present bachelor’s thesis aims to collect data from engine duty cycle tests, review it and determine criteria for its sorting. Furthermore, it also introduces and assesses characterisation methodologies for load cycles targeting expected resulting wear of turbocharger kinematics components. To evaluate and review the assorted data, two tools have been used: Python and Matlab. Finally, this thesis also proposes two methods that are the most suitable for processing duty cycles based on the evaluated data: a generic duty cycle data processing and a duty cycle analysis, including actuator position. Keywords: Turbocharger; VNT; wastegate; engine duty cycle; wear; data processing; validation; Turbodmychadlo; VNT; wastegate; pracovní cyklus motoru; opotřebení; zpracování dat; validace Available in a digital repository NRGL
Klasifikace provozních zatěžovacích cyklů turbodmychadla ve vztahu k opotřebení kinematických členů

Tato bakalářská práce se zabývá shromážděním dat z testů pracovního cyklu motoru, jejich kontrolou a určením kritérií třídění. Dále pak návrhem a vyhodnocením metodiky charakterizace cyklů zatížení, ...

Kovaříková, Lucie; Žatko, Miroslav; Lošák, Petr
Vysoké učení technické v Brně, 2021

Stanovení obsahu těkavých látek v přírodních extraktech určených pro kosmetické využití
Paskevych, Olha; Řezáčová, Veronika; Mravcová, Ludmila
2021 - English
Tato bakalářská práce je soustředěná na zkoumaní přírodních komerčně dostupných extraktů, které se používají do přírodní kosmetiky. Literární rešerše byla zaměřena na téma obsahu těkavých látek v přírodních extraktech používaných v kosmetice, jejich charakterizace a možnosti stanovení, problematika výskytu alergenů v přírodní kosmetice. Na základě tohoto přehledu byla navržena optimální metoda pro analýzu vzorků přírodních extraktů s přihlédnutím k dostupné analytické instrumentaci. Následující výtažky byly studovány se zaměřením na kvalitativní stanovení: mandle, aloe vera, hřebíček, Etiopská káva, zázvor, cibule. This bachelor’s thesis is focused on observation of natural commercially available extracts that are used in natural cosmetics. The literature review was focused on the topic of the content of volatile substances in natural extracts used in cosmetics, their characterization and determination possibilities, and the issue of the occurrence of allergens in natural cosmetics. Based on that review was designed an optimal method for the analysis of samples of natural extracts, taking into account the available analytical instrumentation. The following extracts have been studied with a focus on qualitative determination: almond, aloe vera, clove, Ethiopian coffee, ginger, onion. Keywords: extract; almonds; aloe vera; cloves; Ethiopian coffee; ginger; onion; organic cosmetics; allergen.; extrakt; mandle; aloe vera; hřebíček; Etiopská káva; zázvor; cibule; biokosmetika; alergen. Available in a digital repository NRGL
Stanovení obsahu těkavých látek v přírodních extraktech určených pro kosmetické využití

Tato bakalářská práce je soustředěná na zkoumaní přírodních komerčně dostupných extraktů, které se používají do přírodní kosmetiky. Literární rešerše byla zaměřena na téma obsahu těkavých látek v ...

Paskevych, Olha; Řezáčová, Veronika; Mravcová, Ludmila
Vysoké učení technické v Brně, 2021

Hledání městkých prvků v satelitních snímcích
Oravec, Dávid; Herout, Adam; Zlámal, Adam
2021 - English
Táto práca sa zameriava na správnu detekciu objektov v satelitných snímkach pomocou konvolučných neuronových sietí. Cieľom práce je pomocou natrénovaného modelu detekovať bazény a tenisové ihriská v satelitných snímkach z rôznych miest. Model pracuje s dátami z 10 rôznych miest. Pri vypracovaní bol využitý model neurónovej siete RetinaNet a knižnica Detectron2. Model, ktorý sa podarilo vytrénovať, dokáže detekovať objekty s priemernou presnosťou (AP50) na úrovni 63,402 %. Práca môže byť prínosom v oblasti automatizovania získavania štatistík o povrchu zeme. This thesis focuses on the right detection of objects in satellite imagery using convolutional neural networks. The goal of the thesis is to detect swimming pools and tennis courts in satellite imagery from different cities using the trained model. The model works with data from 10 different cities. The RetinaNet neural network model and Detectron2 library were used for development. The final trained model can detect objects with the average precision (AP50) at the level of 63.402 %. The thesis can be useful in the field of automating the acquisition of land surface statistics. Keywords: computer vision; object detection; image classification; instance segmentation; semantic segmentation; convolutional neural networks; RetinaNet; Detectron2; počítačové videnie; detekcia objektov; klasifikácia obrazov; segmentácia inštancií; sémantická segmentácia; konvolučné neurónové siete; RetinaNet; Detectron2 Available in a digital repository NRGL
Hledání městkých prvků v satelitních snímcích

Táto práca sa zameriava na správnu detekciu objektov v satelitných snímkach pomocou konvolučných neuronových sietí. Cieľom práce je pomocou natrénovaného modelu detekovať bazény a tenisové ihriská v ...

Oravec, Dávid; Herout, Adam; Zlámal, Adam
Vysoké učení technické v Brně, 2021

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases