Number of found documents: 1997
Published from to

Model nákladových funkcí podniku
Valúšek, Lucián; Oulehla, Jiří; Luňáček, Jiří
2021 - Slovak
Moja bakalárska práca sa venuje rozboru teórie nákladov a nákladových funkcií, ktoré som ďalej použil na spracovanie nákladovej funkcie podniku Falko s.r.o.. Stanovil som klasifikačnú analýzu, regresnú a korelačnú analýzu a nakoniec som urobil odporúčania pre firmu, ktoré môže urobiť pre zlepšenie situácie. The bachelor thesis deals with the cost analysis and cost function analysis, which are then used to elaborate cost function for the company Falko s.r.o. The process includes classification analysis and correlation and regression analysis. As a result, possible solutions are suggested to the company. My recommendations could lead to improvement of their financial situation. Keywords: Business model; cost functions; cost model; cost breakdown; calculation methods Available in a digital repository NRGL
Model nákladových funkcí podniku

Moja bakalárska práca sa venuje rozboru teórie nákladov a nákladových funkcií, ktoré som ďalej použil na spracovanie nákladovej funkcie podniku Falko s.r.o.. Stanovil som klasifikačnú analýzu, ...

Valúšek, Lucián; Oulehla, Jiří; Luňáček, Jiří
Vysoké učení technické v Brně, 2021

Konstrukce pera se skrytými senzory
Senčák, Jakub; Drahanský, Martin; Sakin, Martin
2021 - Slovak
Táto práca sa venuje dynamickým vlastnostiam písma a spôsobom ich záznamu a ukladania. Cieľom práce bolo navrhnúť zariadenie schopné zaznamenať tieto vlastnosti a uložiť ich pre ďalšie spracovanie. Motiváciou na vznik tejto práce bolo vytvoriť zariadenie schopné zaznamenávať dynamické vlastnosti písma a následne ich potenciálne využiť na falšovanie podpisov. Výsledky tejto práce poskytnú čitateľovi potrebný teoretický základ, postup na vytvorenie takého zariadenia a zariadenie samotné. In this work we have dealt with dynamic properties of handwriting text, the ways of recording and storing them. The aim of this project was to design a device capable of capturing these properties and saving them for further processing. The motivation for this work was to verify whether it is possible to make a device capable of recording dynamic font properties and then use them for falsifying signatures. The results of this work will provide the reader with necessary theoretical basics, steps to create such device and the device itself. Keywords: pen construction; signature forgery; dynamic signature verification; biometrics Available in a digital repository NRGL
Konstrukce pera se skrytými senzory

Táto práca sa venuje dynamickým vlastnostiam písma a spôsobom ich záznamu a ukladania. Cieľom práce bolo navrhnúť zariadenie schopné zaznamenať tieto vlastnosti a uložiť ich pre ďalšie spracovanie. ...

Senčák, Jakub; Drahanský, Martin; Sakin, Martin
Vysoké učení technické v Brně, 2021

Nástroj na analýzu JavaScriptu pro detekci DOM XSS zranitelností ve webových aplikacích
Barnová, Diana; Polčák, Libor; Homoliak, Ivan
2021 - Slovak
Cieľom práce bolo navrhnúť nástroj na analýzu JavaScriptu za účelom detekovať zraniteľnosť DOM--based XSS vo webových aplikáciách, následne ho implementovať a eticky otestovať. Cross--site Scripting (XSS) je jedným z najbežnejších injekčných útokov na webové aplikácie, ktorý vkladá škodlivý kód do inak dôveryhodnej stránky. Na detekciu a následnú exploatáciu DOM--based XSS zraniteľností je potrebná interpretovaná odpoveď prehliadačom preto navrhnutý nástroj odchytáva odpoveď z proxy serveru Burp Suite. Analýza tejto odpovedi využíva dva samostatné regulárne výrazy zamerané na vyhľadávanie vstupov (sources) a výstupov (sinks) v zdrojovom kóde odpovede. Pomocou sady payloadov sa zistí, či je stránka exploitovateľná. Následne je užívateľ upozornený na možné nebezpečenstvo. Výstupom je textový súbor so sumarizáciou výsledkov pre danú URL. The main goal of this thesis is to design a tool for analisys of JavaScript to detect DOM--based XSS vulnerability in web applications. Then to implement it and test it ethically. Cross--side Scripting (XSS) is one of the most common injection attacks on web applications that insert malicious code in an otherwise trusted site. An interpreted response by the browser is required for the detection and subsequent exploitation of DOM--based XSS vulnerabilities, therefore the tool captures the response from the Burp Suite proxy server. The analysis of this response uses two separate regular expressions aimed at searching for sources and sinks in the source code of the response. A set of payloads is used to determine if a site is exploitable. Subsequently, the user is warned of the possible danger. The output is a text file summarizing the results for the URL. Keywords: XSS; DOM--based; HTTP; vulnerabilities; attack; scripting; detection of vulnerabilities; JavaScript Available in a digital repository NRGL
Nástroj na analýzu JavaScriptu pro detekci DOM XSS zranitelností ve webových aplikacích

Cieľom práce bolo navrhnúť nástroj na analýzu JavaScriptu za účelom detekovať zraniteľnosť DOM--based XSS vo webových aplikáciách, následne ho implementovať a eticky otestovať. Cross--site Scripting ...

Barnová, Diana; Polčák, Libor; Homoliak, Ivan
Vysoké učení technické v Brně, 2021

Studium interakce plazmatu s bakteriemi pro kosmetické aplikace
Kocianová, Magdaléna; Krčma, František; Kozáková, Zdenka
2021 - Slovak
Táto bakalárska práca je zameraná na využitie sterilizačných účinkov nízkoteplotnej plazmy voči grampozitívnej, anaeróbnej nesporulujúcej baktérii Propionibacterium acnes. Proces sterilizácie plazmou je rýchly, účinný, netoxický, šetrný k životnému prostrediu, nákladovo efektívny a bezpečný nielen pre obsluhujúci personál, ale hlavne pre pacienta. Ďalšou výhodou využitia nízkoteplotnej plazmy je podpora proliferácie buniek a hojenie rán. V experimentálnej časti sa práca zaoberá dokazovaním negatívneho účinku nízkoteplotnej plazmy na baktériu Propionibacterium acnes, ktorá spôsobuje hnisavý zápal. Táto baktéria bola očkovaná v rôznych koncentráciách na kultivačnej pôde a ošetrovaná plazmou vo vzdialenosti 1 mm od povrchu agaru. Pre generáciu plazmy boli použité dve plazmové zariadenia. Jedným bol tradičný pochodňový výboj, druhý potom pracujúci na princípe výboja s povrchovou vlnou. Mikrovlnný výboj bol generovaný v argóne pri výkone 9 W, prietoku plynu 5 l/min a pri chladení vodou, aby nedošlo k termálnemu ovplyvneniu ošetrovaného povrchu. Z dosiahnutých výsledkov možno konštatovať, že boli v tejto práci potvrdené sterilizačné účinky nízkoteplotnej plazmy na grampozitívnu, anaeróbnu nesporulujúcu baktériu Propionibacterium acnes. This bachelor thesis is focused on sterilization effects of low temperature plasma on grampositive, anaerobic non-sporulating bacteria Propionibacterium acnes. The plasma sterilization process is fast, effective, non-toxic, environmentally friendly, cost- effective and safe not only for servicing staff, but mainly for the patient. Another advantage of using low temperature plasma is the promotion of cell proliferation and wound healing. The experimental part is conducted to provide an inhibition effect of low-temperature plasma on the Propionibacterium acnes bacterium that causes a purulent inflammation. This bacteria was inoculated in various concentrations on culture soil and treated by plasma at a distance of 1 mm from the agar surface. Two plasma devices were used for plasma generation. One of them was a traditional torch discharge, the second one was based on the surface wave discharge. The microwave discharge was generated in argon at a power of 9 W, gas flow rate of 5 l/min and with water cooling to avoid thermal effects on the treated surface. From the achieved results it can be stated that the low temperature plasma has sterilization effects on a grampositive, anaerobic non-sporulating bacteriu Propionibacterium acnes. Keywords: Propionibacterium acnes; low-temperature plasma; microwave discharge Available in a digital repository NRGL
Studium interakce plazmatu s bakteriemi pro kosmetické aplikace

Táto bakalárska práca je zameraná na využitie sterilizačných účinkov nízkoteplotnej plazmy voči grampozitívnej, anaeróbnej nesporulujúcej baktérii Propionibacterium acnes. Proces sterilizácie plazmou ...

Kocianová, Magdaléna; Krčma, František; Kozáková, Zdenka
Vysoké učení technické v Brně, 2021

Nové amfifilní iontové páry pro přípravu vezikulárních systémů
Strnadová, Martina; Kalina, Michal; Mravec, Filip
2021 - Slovak
Táto práca sa zaoberá prípravou novo vytvorených vezikulárnych systémov. Cieľom práce je vytvorenie čo najstabilnejšieho systému a nájsť najoptimálnejší pracovný postup pri jeho výrobe. Parametre ktoré sa porovnávali, boli energia použitá na dispergáciu, molárne percento pridaného cholesterolu a druh použitého dvojreťazcového kladne nabitého tenzidu. Celý systém bol tvorený záporne nabitým tenzidom dodecylsulfátom sodným a kladne nabitým tenzidom septonexom. Každý systém bol porovnávaný v čase na určenie stability na základe veľkosti častíc, zeta potenciálu a zakalenia roztoku. Metódou dynamického rozptylu svetla boli získané hodnoty hovoriace o veľkosti častíc a koeficientu polydisperzity, hodnoty zeta potenciálu boli získané za pomoci elektroforetického rozptylu svetla. Výsledky práce prezentujú najvhodnejšie parametre ultrazvukovej dispergácie, molárneho zastúpenia cholesterolu a použitého kataniónového tenzidu. Na základe týchto parametrov je možné vytvoriť systém, ktorý je dlhodobo fyzikálne stabilný, vďaka čomu sa môže takýto systém využiť v budúcnosti pre ďalšie aplikácie. The bachelor thesis is focused on the preparation of the new vesicular systems. The aim of this work is to create the most stable system and find out the most optimal working method for its production. The compared parameters were the energy used for dispersion, the molar percentage of cholesterol added, and the type of double-stranded positively charged surfactant. The whole system consisted of negatively charged surfactant sodium dodecyl sulfate and positively charged surfactant septonex. Each system was compared over time to determine stability based on the size of the particle, zeta potential, and turbidity of the solution. By the method of dynamic light scattering, particle size and polydispersity coefficient were measured. On the other hand, the zeta potential was determined by electrophoretic light scattering. The result of the thesis presents the most suitable parameters of ultrasonic dispersion, the molar proportion of cholesterol, and the use of cationic surfactant. Based on these parameters, it is possible to create a physically stable system for a long period of time, thanks to which such a system can be used in the future for other applications. Keywords: Catanionic vesicles; septonex; cholesterol; stability; ultrasonic dispersion; dynamic light scattering; zeta potential; polydispersity index Available in a digital repository NRGL
Nové amfifilní iontové páry pro přípravu vezikulárních systémů

Táto práca sa zaoberá prípravou novo vytvorených vezikulárnych systémov. Cieľom práce je vytvorenie čo najstabilnejšieho systému a nájsť najoptimálnejší pracovný postup pri jeho výrobe. Parametre ...

Strnadová, Martina; Kalina, Michal; Mravec, Filip
Vysoké učení technické v Brně, 2021

Modulace viskozity kafrem při stereolitografickém tisku pokročilých keramických materiálů
Sokola, Patrik; Roleček, Jakub; Salamon, David
2021 - Slovak
Táto bakalárska práca sa zaoberá prípravou tlačových suspenzií s obsahom keramiky, ich následnou tlačou a vyhodnotením vlastností spečenej keramiky. Pri príprave tlačovej suspenzie (s použitím zirkónového prášku stabilizovaného yttriom) bol skúmaný najmä vplyv modulátoru viskozity, konkrétne gáforu, na vlastnosti suspenzie a finálnu mikroštruktúru vytlačených a spečených objektov. Boli pripravené vzorky s rôznym obsahom keramických častíc a bol zisťovaný vplyv gáforu na reologické vlastnosti suspenzie. Bolo zistené, že gáfor má pozitívny vplyv na zníženie viskozity pri vybranom objemovom množstve keramiky a bolo indikované maximálne množstvo zirkónového prášku v epoxidovej živici, aby bola suspenzia použiteľná pre potreby stereolitografickej tlače. Po samotnej tlači bola vyhodnotená hustota vzoriek, ich porozita, veľkosť častíc, defekty v mikroštruktúre, vizuálna kvalita a percentuálne zmrštenie. Vzorky s gáforom vykazovali lepšie vlastnosti pre rôzne objemové obsahy zirkónovej keramiky pre všetky spomínané faktory. This bachelor's thesis deals with the preparation of printing suspensions containing ceramics, their subsequent printing and evaluation of the properties of sintered ceramics. In the preparation of the printing suspension using zirconium powder stabilized with yttrium, the influence of the viscosity modulator, in particular the camphor, on the properties of the suspension and the final microstructure of the extruded and sintered objects was investigated. Samples with different contents of ceramic particles were prepared and the effect of camphor on the rheological properties of the suspension was determined. It has been found that camphor always has a positive effect on reducing the viscosity of a selected volume of ceramic, and the maximum amount of zirconium powder in the epoxy resin has been determined to make the suspension usable for stereolithographic printing. After printing, the density of the samples, their porosity, particle size, defects in the microstructure, visual quality and percentage shrinkage were evaluated. The camphor samples showed better properties for different volumetric contents of zirconium ceramics for all the mentioned factors. Keywords: zirconium ceramics; rheological behavior; microstructure; 3D printing; ceramic suspension Available in a digital repository NRGL
Modulace viskozity kafrem při stereolitografickém tisku pokročilých keramických materiálů

Táto bakalárska práca sa zaoberá prípravou tlačových suspenzií s obsahom keramiky, ich následnou tlačou a vyhodnotením vlastností spečenej keramiky. Pri príprave tlačovej suspenzie (s použitím ...

Sokola, Patrik; Roleček, Jakub; Salamon, David
Vysoké učení technické v Brně, 2021

Využití principů štíhlého řízení ve výrobě elektromotorů
Miko, Viktor Ján; Veselý, Josef; Bartošek, Vladimír
2021 - Slovak
Bakalárska práca sa zaoberá využitím princípov štíhlej výroby v konkrétnej montážnej hale, vo výrobe elektromotorov s osovou dĺžkou nad 153 cm. Teoretická časť je venovaná popisu, čo znamená štíhla výroba, jej prínosy, kvality a nedostatky. Analytická časť je zameraná na analýzu úzkych miest priamo vo výrobe, výpočet dĺžky prestojov a zistenie možností ich odstránenia. V návrhovej časti je ponúknutý návrh na zmenu rozloženia pracovísk, pričom v ekonomickej časti je tento návrh posúdený z pohľadu investície. The bachelor's thesis deals with the use of the principles of lean production in a specific assembly hall, in the production of electric motors with an axial length over 153 cm. The theoretical part is devoted to the description of the meaning of lean production, its benefits, qualities and shortcomings. The analytical part is focused on the analysis of bottlenecks directly in production, calculation of downtime, and finding out the possibilities of their elimination. The proposal part offers a proposal to change the layout of workplaces, while in the economic part, this proposal is assessed in terms of investment. Keywords: lean manufacturing; lean principles; lean management; electromotors; one-piece flow Available in a digital repository NRGL
Využití principů štíhlého řízení ve výrobě elektromotorů

Bakalárska práca sa zaoberá využitím princípov štíhlej výroby v konkrétnej montážnej hale, vo výrobe elektromotorov s osovou dĺžkou nad 153 cm. Teoretická časť je venovaná popisu, čo znamená štíhla ...

Miko, Viktor Ján; Veselý, Josef; Bartošek, Vladimír
Vysoké učení technické v Brně, 2021

Optimalizace výrobních procesů
Baláž, Branislav; Rompotl, Jaroslav; Videcká, Zdeňka
2021 - Slovak
Táto bakalárska práca sa zaoberá optimalizáciou výrobných procesov prebiehajúcich vo výrobnom podniku IAC Group Slovakia. Práca obsahuje predstavenie firmy a analýzu súčasného stavu výrobných procesov prebiehajúcich v podniku. V teoretickej časti práce sú popísané metódy štíhlej výroby , základné pojmy spojené s procesným riadením organizácie. V analytickej časti je najprv predstavený výrobný podnik a je tu vykonaná globálna analýza procesov. Potom je tu zanalyzovaný konkrétny výrobný proces, ktorý bude optimalizovaný. V návrhovej časti je zobrazená navrhovaná časť podoby procesu a sú tu zhodnotené prínosy navrhovaného riešenia. This bachelor thesis deals with the optimization of production processes taking place in the manufacturing company IAC Group Slovakia. The work includes a presentation of the company and an analysis of the current state of production processes taking place in the company. The theoretical part of the work describes the methods of lean manufacturing, basic concepts associated with the process management of the organization. In the analytical part, the manufacturing company is first introduced and a global analysis of processes is performed. Then a specific production process is analyzed, which will be optimized. The proposed part shows the proposed part of the process and there are evaluated the benefits of the proposed solution. Keywords: Production process optimalization; Lean manufacturing; Just in Time; JIT; lean manufacturing; 5S; automotive industry Available in a digital repository NRGL
Optimalizace výrobních procesů

Táto bakalárska práca sa zaoberá optimalizáciou výrobných procesov prebiehajúcich vo výrobnom podniku IAC Group Slovakia. Práca obsahuje predstavenie firmy a analýzu súčasného stavu výrobných procesov ...

Baláž, Branislav; Rompotl, Jaroslav; Videcká, Zdeňka
Vysoké učení technické v Brně, 2021

Grafická vizualizácia správy incidentov
Markovičová, Veronika; Holkovič, Martin; Hynek, Jiří
2021 - Slovak
Táto bakalárska práca popisuje návrh a implementáciu komponentov, ktoré vizualizujú dáta o incidentoch a ich stavoch. Cieľom týchto komponentov bolo vytvoriť prehľadnú vizualizáciu incidentov a ich stavov, ktorá by ich užívateľom uľahčila hľadanie informácií o incidentoch a zefektívnila tak prácu pri ich riešení. Jeden z vytvorených komponentov zobrazuje detailný popis jednotlivých stavov incidentu. Druhý vytvorený komponent zobrazuje buď jeden alebo viac incidentov ako postupnosť ich stavov na časovej ose. Ako vhodný nástroj pre vizualizáciu a demonštráciu vytvorených komponentov bol zvolený dashboard. Komponenty boli konzultované a testované s firmou Flowmon. This bachelor thesis describes the proposal and implementation of components that visualize data on incidents and their states. These components aims to create a clear visualization of incidents and their states that would facilitate the search for information on incidents and thus streamlining their work. One of the components created shows a detailed description of individual states of incident. The second created component shows either one or more incidents as the sequence of their states on the timeline. As a suitable tool for visualization and demonstration of created components, dashboard has been chosen. Components were consulted and tested with Flowmon. Keywords: visualization; events; incidents; states; incident handling; anomaly detection; ReactJS; D3.js; nivo; dashboard; graphs; components; timeline Available in a digital repository NRGL
Grafická vizualizácia správy incidentov

Táto bakalárska práca popisuje návrh a implementáciu komponentov, ktoré vizualizujú dáta o incidentoch a ich stavoch. Cieľom týchto komponentov bolo vytvoriť prehľadnú vizualizáciu incidentov a ich ...

Markovičová, Veronika; Holkovič, Martin; Hynek, Jiří
Vysoké učení technické v Brně, 2021

Automatizace nasazení a sběru dat z honeypotů
Ďuriš, Tomáš; Pluskal, Jan; Zobal, Lukáš
2021 - Slovak
Táto práca sa zoberá automatizáciou nasadenia honeypotov, zberom dát z honeypotov a nasadením monitorovacieho systému s upozorňovaním. Cieľom bolo naštudovanie problematiky honeypotov, vybratie vhodných nástrojov pre ich nasadenie, údržbu a zber poskytnutých dát spoločne s vytvorením automatického systému pre nasadenie rôznych druhov honeypotov. Prvá časť práce je venovaná teórii honeypotov, ich rozdeleniu a typom. Neskôr je v práci spomenuté porovnanie jednotlivých konfiguračných nástrojov. Praktická časť sa venuje použitiu vybraného konfiguračného nástroja Ansible v spolupráci s existujúcimi voľne dostupnými aplikáciami k zostaveniu plne automatizovaného systému na nasadenie a monitorovanie honeypotov, zber poskytnutých dát a ich vizualizáciu. This work deals with honeypots deployment automation, data collection from honeypots and the deployment of a monitoring system with alerts. The aim was to study the issue of honeypots, choose tools for their deployment, maintenance and collection of provided data together with creation of automatic deployment system for multiple types of honeypots. The first part of the work is devoted to the theory of honeypots, their distribution and type. Furthermore, the work mentions the comparison of individual configuration tools. The practical part is devoted to the use of a selected configuration tool Ansible in cooperation with existing open-source applications to build a fully automated system for the deployment and monitoring of honeypots, collection of provided data and their visualization. Puppet Keywords: honeypot; automatization; Ansible; monitoring; alerting; configuration managment tools; monitoring tools Available in a digital repository NRGL
Automatizace nasazení a sběru dat z honeypotů

Táto práca sa zoberá automatizáciou nasadenia honeypotov, zberom dát z honeypotov a nasadením monitorovacieho systému s upozorňovaním. Cieľom bolo naštudovanie problematiky honeypotov, vybratie ...

Ďuriš, Tomáš; Pluskal, Jan; Zobal, Lukáš
Vysoké učení technické v Brně, 2021

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases