Number of found documents: 170410
Published from to

Vybrané otázky právního a sociálního postavení katů v českých zemích od 16. do poloviny 19. století z právněhistorické perspektivy
Studnička, František; Šouša, Jiří; Blažek, Lukáš
2022 - Czech
in English Selected issues of legal and social status of executioners in the Bohemian lands from the 16th to the middle of the 19th century from a legal historical perspective The aim of this thesis is to comprehensively elaborate the legal and social situation of executioners and knackers in the Bohemian lands from the 16th to the middle of the 19th century. In particular, the specific rules and restrictions that applied to executioners, based on the legal regulations and decisions of the public authorities, as well as on the general social situation and the attitude of individual persons. The thesis also describes some myths and prejudices concerning executioners and compares them with reality. An important aspect is the concept of honour and its influence on everyday life, as well as the impact of its reduction. Also important are the exceptions to the various rules and the reasons or possible reasons for those exceptions. The thesis achieves these goals mainly by the method of deduction and induction using historical sources and legal regulations. It also compares the legal regulations with public authorities decisions and real situations. This reveals which norms were followed and which were rather overcome by the social aspects of dishonour. Grammatical, historical and comparative... v českém jazyce Vybrané otázky právního a sociálního postavení katů v českých zemích od 16. do poloviny 19. století z právněhistorické perspektivy Tato práce si klade za cíl komplexně zpracovat právní a sociální situaci katů a pohodných v českých zemích od 16. do poloviny 19. století. Zvláště pak konkrétní pravidla a omezení, která se na katy vztahovala, vycházející jak z právní úpravy a rozhodnutí veřejné moci, tak z obecné společenské situace a postoje konkrétních lidí. Stejně tak práce popisuje některé mýty a předsudky týkající se katů a srovnává je s realitou. Významným aspektem je pojetí cti a její vliv na každodenní život, jakož i vliv jejího snížení. Důležité jsou rovněž výjimky z jednotlivých pravidel a jejich důvody či možné důvody. Práce těchto cílů dosahuje hlavně metody dedukce a indukce s použitím dobových pramenů a právní úpravy. Dále srovnáním právní úpravy s rozhodnutími veřejné moci a s reálnými případy. Tím je odhaleno, které normy byly dodržovány a které byly spíše překonány sociálními aspekty bezectnosti. Rovněž zde je užito gramatického, historického a komparativního výkladu k určení konkrétního cíle a smyslu právní normy, jakož i důvodu pro její vznik. Zdrojem těchto informací byla hlavně odborná literatura, právní normy a smolné knihy. Práce začíná úvodem, následuje popis... Keywords: kati; pohodní; čest; bezectné profese; sociální postavení; executioners; knackers; honour; dishonourable profession; social status Available in a digital repository NRGL
Vybrané otázky právního a sociálního postavení katů v českých zemích od 16. do poloviny 19. století z právněhistorické perspektivy

in English Selected issues of legal and social status of executioners in the Bohemian lands from the 16th to the middle of the 19th century from a legal historical perspective The aim of this thesis ...

Studnička, František; Šouša, Jiří; Blažek, Lukáš
Univerzita Karlova, 2022

Srovnání úpravy českého trestního práva a šariatského trestního práva - případová studie Saúdská Arábie
Saidová, Kristýna Samira; Vokoun, Rudolf; Bohuslav, Lukáš
2022 - Czech
Comparison of Czech criminal law and Shari'a criminal law - a case study of Saudi Arabia Abstract The thesis provides a comprehensive comparison of the foundations and basic attributes of Czech and Shari'a criminal law. Its aim is to describe aspects of Islamic and continental legal culture in comparison. Due to the fact that Shari'a law is currently differentiated according to the individual Muslim country, apart from the classical Shari'a, the subject of this thesis is also the Saudi Arabian concept of criminal law. This is because Saudi Arabia is a Muslim country that largely retains the traditional Shari'a to this day. The introductory part of the thesis reflects the effort to break the tendency for skepticism regarding comparability of both cultures. Before the comparison of criminal law legislations itself, readers are presented with a historical excursion into the development of relations between the West and the Islamic world, which have remained far from immune to their mutual influences throughout history. In this part, the thesis deals mainly with the influence of the West on the political and legal order of Islamic countries, which can be considered significant and important in terms of shaping the legal framework of Muslim countries. In fact, we observe interactions between the two cultures not... Srovnání úpravy českého trestního práva a šariatského trestního práva - případová studie Saúdská Arábie Abstrakt Tato diplomová práce poskytuje komplexní srovnání východisek a základních atributů českého a šariatského trestního práva. Jejím záměrem je přiblížit aspekty islámské a kontinentální právní kultury ve vzájemné souvislosti. Jelikož je šariatské právo v současnosti diferencováno v závislosti na té které muslimské zemi, vedle klasické šarí'y je předmětem práce rovněž saúdskoarabská koncepce trestního práva. Právě Saúdská Arábie je totiž muslimskou zemí, jež z velké části zachovává tradiční šarí'u v platnosti dodnes. Úvodní část práce se zaměřuje na prolomení tendenčního smýšlení založeného na skepsi ke komparabilitě obou kultur. Před samotným srovnáním trestněprávních úprav je tak čtenářům předkládán historický exkurz vývoje vztahů mezi Západem a světem islámu, které vůči svým vzájemným vlivům v průběhu dějin zdaleka nezůstaly imunní. Na tomto poli se práce předně zabývá působením Západu na politicko-právní uspořádání islámských zemí, jež lze považovat za markantní a z hlediska utváření právního rámce muslimských zemí za významné. Styčné body obou kultur totiž nalézáme nejen ve smyslu expanzionistickém a válečném, ale rovněž v pozitivním dopadu kontaktu těchto světů, co se týče vzájemného přejímání a... Keywords: šariatské trestní právo; české trestní právo; Saúdská Arábie; Shari'a criminal law; Czech criminal law; Saudi Arabia Available in a digital repository NRGL
Srovnání úpravy českého trestního práva a šariatského trestního práva - případová studie Saúdská Arábie

Comparison of Czech criminal law and Shari'a criminal law - a case study of Saudi Arabia Abstract The thesis provides a comprehensive comparison of the foundations and basic attributes of Czech and ...

Saidová, Kristýna Samira; Vokoun, Rudolf; Bohuslav, Lukáš
Univerzita Karlova, 2022

Trestný čin zabití a s ním související trestné činy proti životu. Srovnání právní úpravy ČR a Anglie
Blažek, Tomáš; Bohuslav, Lukáš; Vokoun, Rudolf
2022 - English
1 A comparison between Manslaughter in the English and Czech law Abstract The thesis compares the Czech and English legal regulations of the crime of manslaughter. As such, it is divided into an introduction, six parts and a conclusion. It aims to provide not only a comprehensive analysis of the crime of manslaughter in both legal orders, including a subsequent comparison, but also the possible adoption of certain institutes from one legal order to the other. In the first part, it deals with the issue of the differences between the two legal systems, i.e., continental and Anglo-Saxon, as well as with the general interpretation of the crime of murder and manslaughter. In doing so, it introduces the structure of the formal sources, the interrelationship between murder and manslaughter, and the terminology of manslaughter in England. In the second part, it provides an analysis of the facts of the crime of manslaughter, with the actus reus and the mens rea being analysed more extensively than through the fragmentary optics of the crime of manslaughter. Particular emphasis is then placed on causation. The third part is devoted to the circumstances precluding illegality, which for the sake of consistency of the whole thesis, included the institutes of insanity, diminished sanity, automatism and intoxication.... Trestný čin zabití a s ním související trestné činy proti životu. Srovnání právní úpravy ČR a Anglie Abstrakt Diplomová práce se zaobírá otázkou porovnání české a anglické úpravy trestného činu zabití. Jako taková je rozdělena do úvodu, šesti částí a závěru. Jejím cílem je poskytnout nejen komplexní rozbor trestného činu zabití v obou právních řádech včetně následného porovnání, ale také eventuální možnost převzetí určitých institutů z jednoho právního řádu do druhého. V první části se zabývá jednak problematikou rozdílnosti obou právních řádů, jež se nachází v rozdílných právních systémech, tedy v kontinentálním a anglosaském, jednak i obecným výkladem k trestnému činu vraždy a zabití. Tímto seznamuje se strukturou formálních pramenů, se vzájemným vztahem vraždy a zabití a terminologií zabití (manslaughter) v Anglii. Ve druhé části podává rozbor skutkové podstaty trestného činu zabití s tím, že objektivní a subjektivní stránka je zde rozebrána obšírněji než pouhou fragmentární optikou trestného činu zabití. Zvláštní důraz je pak kladen na příčinnou souvislost. Třetí část je věnována okolnostem vylučujícím protiprávnost, do nichž byly z důvodu konzistence celé práce zařazeny i instituty nepříčetnosti, zmenšené příčetnosti, automatismu a intoxikace. Spolu s předchozími částmi uzavírá obecný výklad a dává tak... Keywords: komparatistika; vražda; zabití; comparative studies; manslaughter; murder Available in a digital repository NRGL
Trestný čin zabití a s ním související trestné činy proti životu. Srovnání právní úpravy ČR a Anglie

1 A comparison between Manslaughter in the English and Czech law Abstract The thesis compares the Czech and English legal regulations of the crime of manslaughter. As such, it is divided into an ...

Blažek, Tomáš; Bohuslav, Lukáš; Vokoun, Rudolf
Univerzita Karlova, 2022

Mravnostní kriminalita a její prevence
Cengrová, Michaela; Bohuslav, Lukáš; Vokoun, Rudolf
2022 - Czech
1 Abstract The Moral Crime and its Prevention The submitted thesis deals with the topic of moral criminality and the options of its prevention. The main goal of this thesis is to give a deeper overview of this topic, the current legislative with an emphasis on sexual offences, its victims and the processes of victimization. The thesis is divided into five chapters, of which the first four are dealing with related topics on theoretical level, the last chapter deals with particular moral offences. In the first chapters the attention is paid to the concept of human sexuality, human sexual instinct and the variability of tolerated manifestations of sexuality in society and the reflection of human sexuality in the concept of morality. Subsequently, moral crime is defined, individual moral offences are listed, and the division of these offences according to various criteria is provided. Considerable space is provided to the topic of offenders and especially the victims of moral crime, both in criminal and criminological optics. In the case of offenders the division in to deviant and non-deviant offenders is given. In the case of victims of moral crime a legal definition is provided as well as the victimological concept. The attention of the thesis is focused especially on the issue of victimization and secondary... Mravnostní kriminalita a její prevence Předkládaná diplomová práce se zabývá tématem mravnostní kriminality a možnostmi její prevence. Hlavním cílem práce je podání hlubšího přehledu této problematiky, současné právní úpravy, a to především s akcentem na sexuální trestné činy, jejich oběti a procesy viktimizace. Za tímto účelem je práce rozdělena do pěti na sebe navazujících kapitol, přičemž první čtyři kapitoly se v rovině teoretické věnují vybraným tématům, která s problematikou mravnostní kriminality souvisí. Pátá kapitola se zabývá konkrétními mravnostními trestnými činy. V prvních kapitolách se diplomová práce věnuje pojmu lidské sexuality, lidského pohlavního pudu a proměnlivosti tolerovaných projevů sexuality ve společnosti i odrazu lidské sexuality v pojmu mravnosti. Následně je definována mravnostní kriminalita, vyjmenovány jednotlivé mravností trestné činy a možnosti jejich dělení dle různých kritérií. Značný prostor je věnován tématu pachatele a především oběti mravnostních trestných činů, a to jak v optice trestněprávní, tak i kriminologické. V případě pachatelů je poskytnuto dělení na pachatele deviantní a nedeviantní. V případě obětí mravnostních trestných činů je poskytnuta legální definice tohoto pojmu a také pojetí viktimologické. Pozornost práce je zaměřena především na téma... Keywords: mravnostní kriminalita; prevence; znásilnění; pohlavní zneužití; pachatel; oběť; viktimizace; moral crime; prevention; rape; sexual abuse; offender; victim; victimization Available in a digital repository NRGL
Mravnostní kriminalita a její prevence

1 Abstract The Moral Crime and its Prevention The submitted thesis deals with the topic of moral criminality and the options of its prevention. The main goal of this thesis is to give a deeper ...

Cengrová, Michaela; Bohuslav, Lukáš; Vokoun, Rudolf
Univerzita Karlova, 2022

Kriminalita seniorů a specifika trestního řízení vč. výkonu trestu odnětí svobody u osob starších šedesáti pěti let
Pfannová, Anna; Hořák, Jaromír; Pelc, Vladimír
2022 - Czech
Elderly crime and specifics of criminal proceedings incl. the execution of sentences imprisonment in case of offenders over the age of sixty-five Abstract The diploma thesis deals with the specifics of the criminality of offenders over the age of sixty- five and its criminal sanctions. The author examines the criminality of offenders over the age of sixty-five from several perspectives, it is a comprehensive composition of the issue. The author works with examples from the decision-making practice of courts and statistical data obtained in response to requests under Act No. 106/1999 Coll., on free access to information. The diploma thesis is divided into five chapters. The first chapter defines the basic legal terms of criminology and criminal law, as well as legal terms and institutes related to the criminality of the elderly (diminished sanity of the offender, criminal career etc.). The relevant section of the applicable legislation is also defined. The second chapter is devoted to elderly offenders and elderly convicts primarily in terms of their categorization. The author also distinguishes between the terms of aging crime and elder crime. The chapter includes a comparison of elderly criminality with juvenile criminality. The third chapter deals with older offenders in the position of criminal... Kriminalita seniorů a specifika trestního řízení vč. výkonu trestu odnětí svobody u osob starších šedesáti pěti let Abstrakt Práce se zabývá specifiky kriminality osob starších šedesáti pěti let a jejím trestněprávním postihem. Autorka zkoumá kriminalitu osob starších šedesáti pěti let z několika perspektiv, jedná se o ucelené zpracování dané problematiky. Autorka pracuje také s příklady z rozhodovací praxe soudů a se statistickými daty získanými v reakci na žádosti dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Práce je členěna do pěti kapitol. V první kapitole jsou definovány základní kriminologické a trestněprávní pojmy a současně právní pojmy a instituty spjaté s kriminalitou seniorů (zmenšená příčetnost pachatele, kriminální kariéra ad.). Dále je zde vymezena relevantní výseč platné právní úpravy. Druhá kapitola je věnována starším pachatelům a starším odsouzeným primárně z hlediska jejich kategorizace. Autorka zde také odlišuje pojmy kriminalita stárnutí a kriminalita starších. Součástí kapitoly je srovnání kriminality seniorů s kriminalitou mládeže. Třetí kapitola se zabývá staršími pachateli v pozici obviněných v trestním řízení. Autorka se zde zabývá soudcovskou individualizací trestu, plněním účelu trestu u starších obviněných a dále vlivem zdravotních obtíží starších osob na... Keywords: kriminalita seniorů; trestání seniorů; specializovaný oddíl trvale pracovně nezařaditelných; elderly crime; punishment of the elderly; specialized department for permanently unemployable condemned Available in a digital repository NRGL
Kriminalita seniorů a specifika trestního řízení vč. výkonu trestu odnětí svobody u osob starších šedesáti pěti let

Elderly crime and specifics of criminal proceedings incl. the execution of sentences imprisonment in case of offenders over the age of sixty-five Abstract The diploma thesis deals with the specifics ...

Pfannová, Anna; Hořák, Jaromír; Pelc, Vladimír
Univerzita Karlova, 2022

Oznamování trestných činů a jeho kriminologický význam
Pipek, Tomáš; Hořák, Jaromír; Pelc, Vladimír
2022 - Czech
Criminal Complaints and its Significance in Criminology Abstract Criminal reporting is the most important source of initial information on criminal offences for law enforcement authorities. The number of filed criminal complaints and the willingness of the public to report crimes affect the number of initiated criminal proceedings, prosecutions and convicted offenders, i.e., the fight of the state (or society) against crime, directly. The institute of criminal complaints is examined in terms of law, criminology, sociology, and psychology. Finally, the real role of criminal complaints in the fight against crime is identified through statistics. The topic of the thesis is the criminological significance of reporting crimes. Within the thesis, the concept of criminal complaints is introduced and legally classified as a way in which the law enforcement authorities learn about the facts indicating that a crime has been committed. The requirements of the criminal complaint and the consequences of any formal and content deficiencies are mentioned, too. There are also discussed the obligations to make and receive a criminal complaint, the procedure, and ways of settlement, but also to the unlawful acts which the reporters may commit when making criminal complaints. The thesis also pays attention to the reporters... Oznamování trestných činů a jeho kriminologický význam Abstrakt Trestní oznámení je pro orgány činné v trestním řízení nejvýznamnějším zdrojem prvotních informací o spáchaných trestných činech. Počet podaných trestních oznámení a ochota veřejnosti trestné činy oznamovat přímo ovlivňují počet zahájených trestních řízení, stíhání a odsouzených pachatelů, tedy boj státu (resp. společnosti) s kriminalitou. Institut trestního oznámení je v rámci práce zkoumán po stránce právní, kriminologické, sociologické i psychologické. Konečně je zjišťována skutečná role trestních oznámení v boji proti kriminalitě prostřednictvím statistik. Tématem práce je kriminologický význam oznamování trestných činů. V rámci práce je pojem trestního oznámení představen a právně ukotven jako způsob, jímž se orgány činné v trestním řízení dozvídají o skutečnostech nasvědčujících tomu, že byl spáchán trestný čin. Je pojednáno o náležitostech trestního oznámení a následcích případných formálních a obsahových nedostatků. Několik slov je věnováno povinnostem trestní oznámení učinit a toto přijmout, postupu a způsobům vyřízení, ale i protiprávním jednáním, kterých se mohou oznamovatelé při podávání trestních oznámení dopustit. V rámci práce je věnována pozornost i osobě oznamovatele (případně jeho další roli v trestním řízení: oběť, poškozený,... Keywords: Trestní oznámení; Oznamovatel trestného činu; Vývoj kriminality; Criminal Complaints; Crime Reporter; Trends in Criminality Available in a digital repository NRGL
Oznamování trestných činů a jeho kriminologický význam

Criminal Complaints and its Significance in Criminology Abstract Criminal reporting is the most important source of initial information on criminal offences for law enforcement authorities. The number ...

Pipek, Tomáš; Hořák, Jaromír; Pelc, Vladimír
Univerzita Karlova, 2022

Rodičovský příspěvek
Pivoda, Jan; Koldinská, Kristina; Munková, Gabriela
2022 - Czech
The paternal allowance is the benefit of the state social assistance that serves to provide for personal, all-day, due care for the child. It is one of the most extensive benefits within the Czech social security system, both as to the finances and as to the numbers of beneficiaries. In spite of this, the general public does not pay too much attention to it. The thesis describes the present legislation regarding the parental allowance, the course of the procedure to grant the allowance, and its role within the social security system. It presents the interpretation of individual provisions concerning it, especially the personal, all-day and due care, the possibilities of changes during drawing the allowance, and the general flexibility thereof. It explains the connection between the parental allowance and the due compulsory school attendance by the older child in the family where there is the possibility of reducing the amount of the allowance. The thesis describes the development of the parental allowance from a benefit called maternal allowance, which emerged in 1969, through the separate Parental Allowance Act passed in 1990, up to the State Social Assistance Act of 1995 and up to the last amendments of this Act. It deals with each amendment of the legal regulations in question, shows the impact of the... Rodičovský příspěvek je dávkou státní sociální podpory, která slouží k zajištění osobní celodenní řádné péče o dítě. Jedná se o jednu z nejrozsáhlejších sociálních dávek v českém systému sociálního zabezpečení, a to jak po stránce finanční, tak pokud jde o počty příjemců dávky. Přesto jí není věnována značná pozornost široké veřejnosti. Práce se věnuje popisu současné právní úpravy rodičovského příspěvku, průběhu řízení o přiznání dávky a jeho roli ve zbytku systému sociálního zabezpečení. Předkládá výklad jednotlivých ustanovení, která se ho týkají, především osobní celodenní a řádná péče, možností změn dávky během jejího čerpání a jeho celkové flexibility. Představuje souvislost mezi rodičovským příspěvkem a plněním povinné školní docházky ze strany staršího dítěte v rodině v možnosti snížení výše dávky. Popisuje vývoj rodičovského příspěvku od dávky nemocenského pojištění mateřský příspěvek, která vznikla v roce 1969, přes samostatný zákon o rodičovském příspěvku vzniklý v roce 1990 po zákon o státní sociální podpoře v roce 1995, až k posledním novelizacím zákona o státní sociální podpoře, přičemž se věnuje jednotlivým novelizacím daných právních předpisů a ukazuje dopad změny právních předpisů na tuto dávku a srovnává, jak byla dávka byla organizována a jak se postupně měnila. Věnuje se především změnám... Keywords: rodičovský příspěvek; státní sociální podpora; rodinná politika; parental allowance; state social assistance; family policy Available in a digital repository NRGL
Rodičovský příspěvek

The paternal allowance is the benefit of the state social assistance that serves to provide for personal, all-day, due care for the child. It is one of the most extensive benefits within the Czech ...

Pivoda, Jan; Koldinská, Kristina; Munková, Gabriela
Univerzita Karlova, 2022

Mediace v trestním řízení
Bíglová, Ilona; Tejnská, Katarína; Pelc, Vladimír
2022 - Czech
MEDIATION IN CRIMINAL MATTERS Abstract The subject of this thesis is mediation between the victim and the offender and its setting in the framework of criminal proceedings. Mediation in criminal matters is one of the programs of restorative justice, which emphasizes meeting the needs of the victim and holding the offender accountable for the consequences caused by the crime. It also involves other affected persons and the relevant community in the consideration of the solution. Mediation is a voluntary and confidential alternative dispute resolution of the conflict and consequences of a crime between the offender and the victim with the participation of an impartial third party mediator. The thesis elaborates the legal regulation of mediation in criminal cases, which falls under the competence of the Probation and Mediation Service. In criminal proceedings mediation is most often used in the context of special procedures, the so-called diversion, especially in the case of conditional suspension of criminal prosecution, settlement and, additionally withdrawal from criminal prosecution in the case of a juvenile offender. The thesis deals with criminal mediation from the practical point of view and presents its process from the moment of evaluation of cases suitable for mediation by the Probation and Mediation... MEDIACE V TRESTNÍM ŘÍZENÍ Abstrakt Tématem této diplomové práce je mediace mezi obětí a pachatelem trestného činu a její zasazení do rámce trestního řízení. Mediace v trestních věcech je jedním z programů restorativní justice, která klade důraz na naplnění potřeb poškozeného a převzetí odpovědnosti pachatele za následky způsobené trestným činem. Do úvah o řešení zapojuje i další zasažené osoby a příslušnou komunitu. Mediace je dobrovolné a důvěrné mimosoudní zprostředkování řešení konfliktu a následků trestného činu mezi pachatelem a poškozeným za účasti třetí nestranné osoby mediátora. V rámci práce je zpracována právní úprava mediace v trestních věcech, která spadá pod kompetence Probační a mediační služby. V trestním řízení je mediace nejčastěji využívána v rámci zvláštních způsobů řízení, tzv. odklonů, a to především u podmíněného zastavení trestního stíhání, narovnání a v případě mladistvého pachatele navíc u odstoupení od trestního stíhání. Práce se zabývá trestní mediací z hlediska praxe a přibližuje její průběh od okamžiku vyhodnocování případů vhodných pro mediaci Probační a mediační službou a individuální konzultace s účastníky přes společné mediační setkání až po vykonání případné mediační dohody. Práce se zaměřuje nejen na rovinu obecnou, ale i na odlišnosti právní úpravy a praxe u mladistvých... Keywords: Mediace mezi obětí a pachatelem; Alternativní řešení trestních věcí; Probační a mediační služba; Victim-Offender Mediation; Alternative Dispute Resolution in Criminal Matters; Probation and Mediation Service Available in a digital repository NRGL
Mediace v trestním řízení

MEDIATION IN CRIMINAL MATTERS Abstract The subject of this thesis is mediation between the victim and the offender and its setting in the framework of criminal proceedings. Mediation in criminal ...

Bíglová, Ilona; Tejnská, Katarína; Pelc, Vladimír
Univerzita Karlova, 2022

Aktuální otázky trestní odpovědnosti za zkrácení daně
Sák, Ondřej; Pelc, Vladimír; Hořák, Jaromír
2022 - Czech
Current issues of criminal liability for tax reduction Abstract This thesis is focused monothematically on the crime of tax, fee and similar mandatory payment reduction under § 240 of the Criminal Code. The main goal of this thesis was to focus on current issues related to criminal liability for this crime, which is, even according to results of the statistics presented in this thesis, the most significant tax crime. As the introduction to this thesis, the sources of tax criminal law were presented and the tax system was also described. The second part of the thesis was devoted to a detailed analysis of the individual elements of the crime of tax, fee and similar mandatory payment reduction, while the main problem was identified as the subjective aspect and its burden of proof. Attention was also paid to the extent of tax cuts and the related continuation of the crime. An equally important element related to the criminal liability for this criminal offense is the qualified factual basis, to which a separate chapter has been devoted, in which, as in the previous ones, the assessment of these issues in the context of current case law, is emphasised. The following chapters deal with the issue of effective remorse and the principle of ne bis in idem, which has received a great deal of attention in recent years... Aktuální otázky trestní odpovědnosti za zkrácení daně Abstrakt Tato diplomová práce se zaměřila monotematicky na trestný čin zkrácení daně, poplatku a podobné povinné platby podle § 240 trestního zákoníku. Hlavním cílem práce bylo zaměřit se na aktuální otázky spojené s trestní odpovědností za tento trestným čin, který je, jak ostatně vyplývá i ze statistik uvedených v této práci, nejvýznamnějším daňovým trestným činem. Na úvod byly v práci uvedeny prameny daňového trestního práva a rovněž byla popsána daňová soustava. Druhá část práce byla věnována podrobnému rozboru jednotlivých prvků skutkové podstaty trestného činu zkrácení daně, poplatku a podobné povinné platby, přičemž hlavní problém byl identifikován u subjektivní stránky a jejího prokazování. Pozornost byla věnována rovněž rozsahu zkrácení daně a s ní souvisejícím pokračováním v trestném činu. Neméně významným prvkem souvisejícím s trestní odpovědností za tento trestný čin jsou kvalifikované skutkové podstaty, kterým byla věnována samostatná kapitola, ve které je stejně jako v předešlých kladen důraz na posuzování těchto otázek v kontextu aktuální judikatury. Následují kapitoly věnujíc se problematice účinné lítosti a zásadě ne bis in idem, kterým je v posledních letech věnována velká pozornost a při jejichž řešení jsou opět zásadní rozhodnutí... Keywords: zkrácení daně; subjektivní stránka zkrácení daně; zásada ne bis in idem; účinná lítost; spolupachatel a účastenství; způsoby zkrácení daně; tax reduction; subjective aspect of tax reduction; ne bis in idem principle; effective remorse; accomplice and participation; methods of tax reduction Available in a digital repository NRGL
Aktuální otázky trestní odpovědnosti za zkrácení daně

Current issues of criminal liability for tax reduction Abstract This thesis is focused monothematically on the crime of tax, fee and similar mandatory payment reduction under § 240 of the Criminal ...

Sák, Ondřej; Pelc, Vladimír; Hořák, Jaromír
Univerzita Karlova, 2022

Nebezpečné pronásledování - stalking
Pařízek, Michal; Čírtková, Ludmila; Krupička, Jiří
2022 - Czech
Stalking - Dangerous Pursuing Abstract This thesis deals with the issue of stalking, which is viewed comprehensively with the aim of summarizing and evaluating its criminological and criminal law aspects and assessing whether Czech legislation allows for an effective response to cases of stalking, timely assistance to its victims and appropriate punishment of the stalker. The thesis points to findings based on foreign research and studies dealing with the person of the stalker, his manifestations, and the person of the victim of stalking and the related effects on him. Surveys show an alarming number of cases of stalking in society with an overall lifetime prevalence ranging from 4.5% to 23.4%, and even from 6.1% to 32.4% for women, depending on the strictness of the definition used. The stalker does not choose his victim at random and the victim usually knows his stalker. The most typical case of stalking being a man stalking his current or former intimate partner, the danger in these cases being precisely the stalker's knowledge of his victim, the sophistication of his actions and his propensity for physical violence. Within the framework of criminal law, emphasis is placed on case law, the approach of practice and on the comparison of Czech criminal law with foreign legislation. The thesis summarizes the... Stalking - nebezpečné pronásledování Abstrakt Tato diplomová práce se zabývá problematikou stalkingu, na níž nahlíží komplexně s cílem shrnout a zhodnotit jeho kriminologické a trestněprávní aspekty, a posoudit, zda česká právní úprava umožňuje efektivně reagovat na případy stalkingu, včas pomoci jeho obětem a vhodně potrestat pronásledovatele. Diplomová práce poukazuje na zjištění vycházející ze zahraničních výzkumů a studií zabývajících se osobou pronásledovatele, jeho projevy, a osobou oběti stalkingu a souvisejícími dopady na ni. Průzkumy ukazují alarmující počet případů stalkingu ve společnosti s celkovou celoživotní prevalencí v rozmezí od 4,5 % do 23,4 %, u žen dokonce od 6,1 % do 32,4 %, v závislosti na přísnosti použité definice. Pronásledovatel si svou oběť nevybírá náhodně a oběť svého pronásledovatele zpravidla zná. Nejtypičtější případ stalkingu představuje muž pronásledující svou současnou či bývalou intimní partnerku, přičemž nebezpečnost těchto případů tkví právě ve znalostech pronásledovatele své oběti, sofistikovanost jeho jednání a sklon k fyzickému násilí. V rámci trestněprávní problematiky je kladen důraz na judikaturu, přístup praxe a na komparaci české trestněprávní úpravy s úpravami zahraničními. Diplomová práce shrnuje odlišnosti v přístupu k problematice stalkingu, posuzuje... Keywords: stalking; nebezpečné pronásledování; důvodná obava; stalking; dangerous pursuing; reasonable fear Available in a digital repository NRGL
Nebezpečné pronásledování - stalking

Stalking - Dangerous Pursuing Abstract This thesis deals with the issue of stalking, which is viewed comprehensively with the aim of summarizing and evaluating its criminological and criminal law ...

Pařízek, Michal; Čírtková, Ludmila; Krupička, Jiří
Univerzita Karlova, 2022

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases