Number of found documents: 275
Published from to

Multilingualism and interculturality in international or interregional projects and work environments
BENDOVÁ, Kateřina
2019 - English
Cílem diplomové práce je vytvořit kvalitativní výzkum za účelem analýzy zkušeností účastníků projektu NetMe-In. Předložená práce se skládá z teoretické části, popisu projektu a konkrétního týmu, metodologie výzkumu, empirické části a diskuse. Nejprve je představena teoretická část, která se věnuje čtyřem hlavním tématům: projekt, tým, interkulturalita a mnohojazyčnost. Dále je podrobně vysvětlen koncept projektu NetMe-In a jsou představeni jeho partneři. Třetí část se věnuje metodologii výzkumu, včetně popisu autorovy metody, představení záznamového zařízení, analýzy dotazovaných účastníků, představení průběhu interview a transkripčnímu přepisu rozhovorů. Čtvrtá část diplomové práce se zabývá analýzou a interpretací získaných rozhovorů. Závěrečná část je zaměřena na diskuzi, autorovu kritickou reflexi kvalitativního výzkumu, včetně komentářů k autorově metodologii a výsledkům výzkumu. The purpose of this work is to carry out qualitative research in order to obtain an in-depth understanding of the NetMe-In project participants´ experiences. The Master thesis is made up of theoretical part, project and team description, research methodology, empirical part and discussion. Firstly, the theoretical part is focused on four main topics: project, team, interculturality and multilingualism. Secondly, a detailed description of the NetMe-In project itself as well as an introduction to all project partners is provided. Thirdly, the research methodology is presented including the author's research method, the recording equipment, the description of interviewees, the interview settings and the description of the interview transcription. Fourthly, the empirical part puts emphasis on analysis and interpretation of the results of the author's interviews. Lastly, the discussion is concentrated on the author's critical reflection of the qualitative research including comments on the author's methodology and the research findings. Keywords: Projekt; tým; interkulturalita; vícejazyčnost; virtuální tým; mezinárodní mezikulturní tým; projekt spolupráce Evropské unie; NetMe-In Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Multilingualism and interculturality in international or interregional projects and work environments

Cílem diplomové práce je vytvořit kvalitativní výzkum za účelem analýzy zkušeností účastníků projektu NetMe-In. Předložená práce se skládá z teoretické části, popisu projektu a konkrétního týmu, ...

BENDOVÁ, Kateřina
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2019

RadioEurodistrict (RED) - History of the First French-German online radio (2004)
WALKER, Thomas
2019 - English
This paper has considered the history of the Radioeurodistrict (RED) which led to the difficulty of defining the concepts of Eurodistricts and Euroregions. A literature review was undertaken initially, and further information provided by a semi-structured interview with the general secretary of the Strasbourg-Ortenau Eurodistrict (the focus area). In order to understand the objectives to create a Eurodistrict the history of an established Eurégio (Germany-Netherlands) was examined as well as a Euroregion of the Centre-east of Europe (Poland-Czech Republic). The consideration of the history of war and conflict in these European regions further facilitated the understanding of the motivations which are shown to have changed over time. Since the main focus of this paper is the SOE, the motivations to form this Eurodistrict and its specific projects were described. By considering the functioning and administration of these regions, their complexity was examined. The SOE as an EGTC was addressed in relation to the finance and the administration and the role of INTERREG was discussed. The interview greatly enhanced the understanding of the functioning of the SOE. Reasons for the failure of RED radio were surmised and failure of the Eurodistricts examined. Some evidence of failure was provided by newspaper articles from as recent as this year as well as the interviewee who spoke of some of her difficulties. In order to improve future study, weaknesses in the questions asked are addressed and further research ideas put forward. This paper has considered the history of the Radioeurodistrict (RED) which led to the difficulty of defining the concepts of Eurodistricts and Euroregions. A literature review was undertaken initially, and further information provided by a semi-structured interview with the general secretary of the Strasbourg-Ortenau Eurodistrict (the focus area). In order to understand the objectives to create a Eurodistrict the history of an established Eurégio (Germany-Netherlands) was examined as well as a Euroregion of the Centre-east of Europe (Poland-Czech Republic). The consideration of the history of war and conflict in these European regions further facilitated the understanding of the motivations which are shown to have changed over time. Since the main focus of this paper is the SOE, the motivations to form this Eurodistrict and its specific projects were described. By considering the functioning and administration of these regions, their complexity was examined. The SOE as an EGTC was addressed in relation to the finance and the administration and the role of INTERREG was discussed. The interview greatly enhanced the understanding of the functioning of the SOE. Reasons for the failure of RED radio were surmised and failure of the Eurodistricts examined. Some evidence of failure was provided by newspaper articles from as recent as this year as well as the interviewee who spoke of some of her difficulties. In order to improve future study, weaknesses in the questions asked are addressed and further research ideas put forward. Keywords: Eurodistrict; Euroregion; Eurégio; EGTC (European Grouping of Territorial Cooperation); INTERREG; SOE (Strasbourg-Ortenau Eurodistrict); RED Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
RadioEurodistrict (RED) - History of the First French-German online radio (2004)

This paper has considered the history of the Radioeurodistrict (RED) which led to the difficulty of defining the concepts of Eurodistricts and Euroregions. A literature review was undertaken ...

WALKER, Thomas
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2019

Multilingualism and interculturality in international or interregional projects and work environments
KRYCHOVÁ, Eliška
2019 - English
Tato diplomová práce s názvem Mnohojazyčnost a interkulturalita v mezinárodních projektech a pracovních prostředích je zasazena do kontextu evropských výzkumných projektů. Cílem této práce je za pomoci kvalitativního výzkumu zjistit, jak projektoví partneři vnímají jazykovou a kulturní diverzitu v evropských výzkumných projektech, které jsou financované z doposud největšího evropského programu na výzkum a inovace, který nese v současnosti název Horizon 2020. V teoretické části jsou vysvětleny nejdůležitější pojmy jako evropské výzkumné projekty, interkulturalita, komunikace, mnohojazyčnost a lingua franca. Po vysvětlení výzkumné metody následuje praktická část, která se věnuje představení výsledků a interpretaci dvanácti polostrukturovaných rozhovorů, které jsem uskutečnila s partnery pracujícími na evropských výzkumných projektech. This master thesis focuses on multilingualism and interculturality in international projects and work environments. More specifically, it is oriented towards the context of European research projects. The aim of this thesis is to do a qualitative research on the perception and experiences with linguistic and cultural diversity of project partners who are working on European research projects that are funded by the biggest European Research and Innovation programme called Horizon 2020. In the theoretical part, the most important notions such as European research projects, interculturality, communication, multilingualism and lingua franca are defined. After the description of my research method, I proceed to the practical part that is devoted to the presentation and interpretation of interview results. Keywords: evropské výzkumné projekty; kultura; interkulturalita; mnohojazyčnost; komunikace; lingua franca Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Multilingualism and interculturality in international or interregional projects and work environments

Tato diplomová práce s názvem Mnohojazyčnost a interkulturalita v mezinárodních projektech a pracovních prostředích je zasazena do kontextu evropských výzkumných projektů. Cílem této práce je za ...

KRYCHOVÁ, Eliška
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2019

Socio Economic Conditions for Social Business In Two Selected Countries (France-Czech Republic)
NEJEDLÁ, Kristýna
2019 - English
Cílem této diplomové práce je porovnat sociálně ekonomické podmínky sociálního podnikání ve dvou zemích- Francie a ČR a zkoumat jejich rozvinutost. První část je zaměřena na definici sociálního podnikání. Druhá část se zabývá cílem a metodikou. Třetí praktická část je komparativní analýza sociálně ekonomických podmínek sociálního podnikání ve vybraných zemích, která je doplněna SWOT analýzou. Výzkum zahrnuje porovnání dvou specificky rozdílných států jednoho světadílu. Přináší zprávy o jednotlivých státech a jejich přístupu k sociálnímu podnikání. The aim of this master thesis is to compare the socio-economic conditions of social business in two countries - France and the Czech Republic and to examine their development. The first part is focused on the definition of social business. The second part deals with the aim and methodology. The third practical part is a comparative analysis of socio-economic conditions of social business in selected countries, which is supplemented by a SWOT analysis. Research involves comparing two specifically different states of one continent. It reports on individual states and their approach to social entrepreneurship. Keywords: sociální podnikání; Česká republika; Francie; komparativní studie; SWOT analýza Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Socio Economic Conditions for Social Business In Two Selected Countries (France-Czech Republic)

Cílem této diplomové práce je porovnat sociálně ekonomické podmínky sociálního podnikání ve dvou zemích- Francie a ČR a zkoumat jejich rozvinutost. První část je zaměřena na definici sociálního ...

NEJEDLÁ, Kristýna
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2019

Cross-border Cooperation in Czech-German Non-profit Organizations
KUTHANOVÁ, Kateřina
2019 - English
This thesis examines Czech-German cross-border cooperation within intercultural communication, identifies problems and develops possible solutions. The thesis is divided into a practical and a theoretical part. The theoretical part first describes the Czech-German cross-border cooperation and then intercultural communication, followed by a discussion of the context and the research methods. In the practical part, the author first performs a sequential analysis of data collected via interviews conducted with people working in the Tandem organization. The results of the analysis are interpreted, problems within the cooperation of Tandem are identified, and possible solutions developed. A glossary divided into two parts, recapitulating the definitions of relevant terms from the first two theoretical chapters of this thesis, is listed at the end of this work. A French résumé summarizing all the important points and conclusions is enclosed with the thesis. The aim of this thesis is to answer the following research question: "Linguistic and intercultural challenges of Czech-German non-profit cross-border cooperation: The case of the Tandem organization." This thesis examines Czech-German cross-border cooperation within intercultural communication, identifies problems and develops possible solutions. The thesis is divided into a practical and a theoretical part. The theoretical part first describes the Czech-German cross-border cooperation and then intercultural communication, followed by a discussion of the context and the research methods. In the practical part, the author first performs a sequential analysis of data collected via interviews conducted with people working in the Tandem organization. The results of the analysis are interpreted, problems within the cooperation of Tandem are identified, and possible solutions developed. A glossary divided into two parts, recapitulating the definitions of relevant terms from the first two theoretical chapters of this thesis, is listed at the end of this work. A French résumé summarizing all the important points and conclusions is enclosed with the thesis. The aim of this thesis is to answer the following research question: "Linguistic and intercultural challenges of Czech-German non-profit cross-border cooperation: The case of the Tandem organization." Keywords: Cross-border cooperation; non-profit organizations; intercultural communication Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Cross-border Cooperation in Czech-German Non-profit Organizations

This thesis examines Czech-German cross-border cooperation within intercultural communication, identifies problems and develops possible solutions. The thesis is divided into a practical and a ...

KUTHANOVÁ, Kateřina
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2019

Analysis of project methods and their implementation in a project
SLABÁ, Karolína
2019 - English
Tato magisterská diplomová práce popisuje metody a nástroje projektového managementu. Tyto metody jsou uvedeny na konkrétním příkladu projektu ze strojírenského prostředí. The presented master thesis describes the analysis of project management methods and their implementation in a concrete project. It is oriented on study of project management phases and methods. The practical part shows the methods on example from industrial area. Keywords: Projektový management; projekt; metody; planning; CPM; PERT; GERT; diagram rybí kosti; kontrola; PESTLE; komunikace; krize; rizika; WBS; Ganttovy diagramy; RASCI; obstarávání; rozpočet; parametrické modelování; SWOT; analýza; studie proveditelnosti; železný trojúhelník; SMART metoda; histogram zdrojů. Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Analysis of project methods and their implementation in a project

Tato magisterská diplomová práce popisuje metody a nástroje projektového managementu. Tyto metody jsou uvedeny na konkrétním příkladu projektu ze strojírenského prostředí....

SLABÁ, Karolína
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2019

Lexical analysis of names of Czech dishes and their translation into English
PEJŠKOVÁ, Gabriela
2019 - English
Diplomová práce se zabývá analýzou překladů názvů typicky českých jídel do angličtiny. Pojmy jako koncept, překlad a lexikální vztahy jsou studovány jak z hlediska teorie, tak v praktické části aplikovány. Východiskem práce byly reálné jídelní lístky z českých restaurací. Z práce vyplývá, že při překladu neznámých konceptů z jedoho jazyka do druhého je důležitá volba mezi ekonomičností překladu a jeho transparentností. Vždy by měl být volen překlad, který je transparentní. The aim of the thesis was lexical analysis of names of Czech dishes and their translation into English. The notions such as concept, translation or lexical relations were studied and in the analytical part applied. For this purpose Czech menus were collected. The thesis proves, that while translating unknown concept from source language into target language, there are two things that appear to be crucial, economy of the translation and its transparency. The transparency should always play the main role. Keywords: překlad; lexikální analýza; jména; české pokrmy; lexikální vtahy Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Lexical analysis of names of Czech dishes and their translation into English

Diplomová práce se zabývá analýzou překladů názvů typicky českých jídel do angličtiny. Pojmy jako koncept, překlad a lexikální vztahy jsou studovány jak z hlediska teorie, tak v praktické části ...

PEJŠKOVÁ, Gabriela
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2019

Coming-of-Age in American Fiction
ŠOJDELOVÁ, Jana
2019 - English
Diplomová práce Coming-of-age in American Fiction se zabývá motivem dospívání v americké literatuře. Předmětem teoretické části je nastínění a vymezení termínu a následné zkoumání narativních strategií a témat typických pro tento specifický žánr. Blíže se zaměříme především na tři klíčová témata, kterými jsou identita, sexualita a smrt. V praktické části práce budou tato hlavní témata a jejich užití následně zkoumána ve vybraných dílech americké literatury, a to v románu Sylvia Plath The Bell Jar a románu Jeffrey Eugenidese The Virgin Suicides. The Master's Thesis deals with the theme of coming-of-age in American literature. The aim of the theoretical part is to provide theoretical framework and the subsequent examination of common narrative strategies and themes characteristic of this specific genre. We will focus more closely on the three key themes of identity, sexuality and death. In the practical part of this thesis these main themes and their use will be examined in selected novels of American literature; Sylvia Plath's The Bell Jar and Jeffrey Eugenides The Virgin Suicides. Keywords: Coming of age; dospívání; identita; sexualita; smrt; Kdo chytá v žitě; J.D. Salinger; Pod skleněným zvonem; Sylvia Plath; Sebevraždy panen; Jeffrey Eugenides; zpověď; binarní opozice Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Coming-of-Age in American Fiction

Diplomová práce Coming-of-age in American Fiction se zabývá motivem dospívání v americké literatuře. Předmětem teoretické části je nastínění a vymezení termínu a následné zkoumání narativních ...

ŠOJDELOVÁ, Jana
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2019

The Imperfect Heroes of J.K. Rowling
KRÁLOVÁ, Valentina
2019 - English
Tato diplomová práce se zabývá hrdiny románů J.K. Rowlingové, zahrnující fantasy sérii Harry Potter, detektivní romány řady Cormoran Strike a román pro dospělé čtenáře Prázdné místo. Hlavním cílem této práce je popsat archetypy hrdinů vyskytujících se ve zkoumaných příbězích a také vylíčit typy zkoušek, kterými tito hrdinové na své cestě musí projít. Následující část práce se pokouší vypozorovat převažující typy archetypů hrdiny a rovněž zkoušek s ohledem na měnící se literární žánry. Praktická část poukazuje na podobnosti mezi všemi romány od J.K. Rowlingové s hlavním zaměřením na mateřské a otcovské postavy a jejich opakující se rysy. This diploma thesis deals with the heroes of J.K. Rowling´s novels, including her Harry Potter fantasy series, her Cormoran Strike detective series and her adult novel The Casual Vacancy. The aim of the thesis is to describe the archetypes of the heroes appearing in the stories and also to depict the types of the trials these heroes have to pass on their journey. In the following part the thesis observes the predominant type of the archetypes and the trials with respect to changing literary genres. The practical part points out the similarities between all Rowling´s novels with the main focus on mother and father figures and their repetitive characteristic features. Keywords: J.K. Rowlingová; hrdinové; archetypy; zkoušky; román zkoušek; mateřské postavy; otcovské postavy Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
The Imperfect Heroes of J.K. Rowling

Tato diplomová práce se zabývá hrdiny románů J.K. Rowlingové, zahrnující fantasy sérii Harry Potter, detektivní romány řady Cormoran Strike a román pro dospělé čtenáře Prázdné místo. Hlavním cílem ...

KRÁLOVÁ, Valentina
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2019

Důraz na správnou anglickou výslovnost na základních školách
KŘIKLÁN, Tomáš
2019 - English
Tato diplomová práce se zabývá výukou výslovnosti v hodinách angličtiny na základních školách. Cílem teoretické části této práce je popsat zakotvení výuky výslovnosti v kurikulárních dokumentech ČR, popsat jednotlivé aspekty výslovnosti i v kontextu s češtinou, stručně nastínit historii výuky anglického jazyka z pohledu výslovnosti a vyobrazit současný postoj k výuce výslovnosti. V neposlední řadě je cílem teoretické části práce vyzdvihnout metody, cíle, modely, výuky výslovnosti a jejich důležitost. Výzkum, který je veden formou pozorování hodin a dotazníkovým šetřením mezi učiteli, má za cíl zjistit, jak vypadá výuka výslovnosti na základních školách, jestli učitelé vůbec učí správnou výslovnost, jakou pro to mají podporu v učebnicích, jaké si pro výuku výslovnosti stanovují cíle, jaké aspekty anglické výslovnosti učí, popřípadě jaké používají metody. V rámci pozorování hodin se dále nabízí cíl alespoň částečně (v rámci možností) zhodnotit úroveň výslovnosti učitelů. This diploma thesis deals with pronunciation teaching in English lessons in elementary education. The aims of this thesis are to describe how Czech curricular documents deal with pronunciation teaching within English lessons, to describe aspects of English pronunciation including contrast with the Czech language, to summarize history of English teaching from the pronunciation point of view, and to describe current approaches to teaching English pronunciation. Last but not least the aim of this thesis is also to highlight methods, objectives, models for English pronunciation teaching and their importance. The research is conducted in two ways - observing English lessons and questionnaire survey amongst teachers. Its aims are to find out whether teachers teach the correct pronunciation within their English lessons, how they are supported by used textbooks, what their aims for pronunciation teaching are, which aspects of English pronunciation they focus on and what methods they use for it. There is one more aim set within observing lessons and that is to briefly review the level of teachers' pronunciation. Keywords: Výslovnost; metodologie; didaktika; výuka Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Důraz na správnou anglickou výslovnost na základních školách

Tato diplomová práce se zabývá výukou výslovnosti v hodinách angličtiny na základních školách. Cílem teoretické části této práce je popsat zakotvení výuky výslovnosti v kurikulárních dokumentech ČR, ...

KŘIKLÁN, Tomáš
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2019

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases